Спеціаліста з маркетингу для студентів зі спеціальності icon

Спеціаліста з маркетингу для студентів зі спеціальності
Скачати 226.58 Kb.
НазваСпеціаліста з маркетингу для студентів зі спеціальності
Дата04.06.2012
Розмір226.58 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

СПЕЦІАЛІСТА З МАРКЕТИНГУ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050108 - «МАРКЕТИНГ»


КРЕМЕНЧУК 2004

Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи спеціаліста з маркетингу для студентів зі спеціальності 7.050108 - «Маркетинг»


Укладачі: д .т. н., професор Сокур М.І.

к.е.н., доцент Баюра В.І.

Кафедра маркетингу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №_____від «__» ____________2004 року


Голова методради ___________________проф. В.В. Костін


Кременчук 2004


З М І С Т 1. Загальні рекомендації...............................................................................4

  1. Мета, задачі і рекомендована тематика дипломних робіт..............4

  2. Вибір та затвердження теми дипломної роботи..............................5

  3. Основні етапи виконання дипломної роботи...................................7

 2. Обробка літературних джерел.................................................................8

 3. Структура та зміст дипломної роботи....................................................10

 4. Оформлення дипломної роботи..............................................................14

 5. Тематика дипломних робіт......................................................................18

 6. Контроль виконання дипломної роботи……………………………….22

 7. Захист роботи…………………………………………………………….23

 8. Критерії оцінювання дипломної роботи……………………………….24

 9. Додатки.................................................................................................….25
 1. ^ ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
  1. Мета, задачі і рекомендована тематика дипломних робіт


Підготовка дипломної роботи є завершальним етапом навчання студентів в університеті, що дає їм право на здобуття кваліфікації спеціаліста.

Метою дипломної роботи є систематизація, закріплення і поглиблення знань студентів в області маркетингу шляхом самостійного вирішення ним реальних виробничо-господарських, економічних і управлінських проблем. Крім цього в результаті виконання дипломної роботи вирішуються наступні задачі:

 • систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань з фундаментальних і прикладних дисциплін щодо обраної теми;

 • формулювання актуальності проблеми досліджень;

 • поглиблення навичок виконання студентами самостійної дослідницької роботи, роботи з довідковою і спеціалізованою літературою, джерелами вторинної маркетингової інформації;

 • оволодіння методикою маркетингових досліджень при вирішенні проблем, що розробляються в дипломній роботі;

 • дослідження і використання сучасних методів аналітичної і практичної роботи в області маркетингу та ін.

Якість виконання дипломної роботи залежить від того, наскільки студент оволодів навичками збирання вихідної первинної і вторинної інформації, її обробки і аналізу, інтерпретації отриманих результатів, а також від його здатності формулювати науково обґрунтовані висновки, що покладені в основу запропонованих рішень. Крім того, студенту необхідно обов’язково використовувати засоби обчислювальної техніки як в процесі здійснення досліджень, так і при прийнятті рішень, кваліфіковано оформляти матеріали, що ілюструють зміст дипломної роботи.

Виконання дипломної роботи повинно висвітлити наступні вміння студента:

а/ застосовувати на практиці здобуті в процесі навчання теоретичні знання;

б/ використовувати літературні джерела, формувати власний погляд на вирішення проблем, поставлених у роботі;

в/ узагальнювати фактичний матеріал; оцінювати ефективність діючих інструментів та заходів, за допомогою яких суб'єкт господарювання реалізує поставлені перед ним завдання; виявляти та використовувати передовий досвід у галузі маркетингу;

г/ робити обґрунтовані висновки та пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності маркетингових рішень; визначати умови, необхідні для впровадження пропозицій у практику підприємств та прогнозувати можливі наслідки від їх впровадження у життя;

д/ застосовувати сучасну методику досліджень з використанням графіків, таблиць, діаграм, економіко-математичних методів і комп'ютерної техніки.

Дипломна робота повинна містити рішення конкретних виробничих, організаційних, економічних та управлінських задач.


  1. ^ Вибір та затвердження теми випускної роботи


При виборі теми дипломної роботи студент і його науковий керівник повинні враховувати наступні чинники:

 • актуальність теми дипломної роботи для підприємства (організації), на базі яких виконується дипломна робота;

 • відповідність теми меті і задачам дипломної роботи;

 • відповідність теми науковому профілю кафедральних досліджень;

 • забезпеченість вихідними даними, літературними джерелами;

 • відповідність теми індивідуальним здібностям і інтересам студента;

 • забезпечення різноманітності тематики дипломних робіт та об’єктів дослідження.

При виборі теми дипломної роботи необхідно (бажано) зберегти спадковість між нею і темами виконаних студентом курсових робіт, що забезпечує глибоке, всебічне і послідовне вивчення студентами актуальних проблем маркетингу. Тема дипломної роботи може бути рекомендована кафедрою або організацією, в якій студент проходить практику чи працює. Крім того, студент має право запропонувати власну тему з обґрунтуванням доцільності її розробки. Рекомендована кафедрою тематика наведена.

Тема дипломної роботи може бути скоригована в залежності від бази переддипломної практики студента. Крім цього, при призначенні наукового керівника дипломної роботи треба враховувати відповідність теми науково-дослідницькому профілю і кваліфікації керівника. Керівниками дипломних робіт можуть бути професори, доценти та старші викладачі випускаючої кафедри.

Закріплена за студентом тема дипломної роботи здійснюється лише на основі його письмової заяви на ім’я завідуючого випускаючої кафедри. Випускаюча кафедра готує відповідний наказ про виконання дипломних робіт на поточний навчальний рік, в якому за кожним студентом закріплюється тема і керівник дипломної роботи, а при необхідності – консультант з відповідних питань. Одночасно оформлюється наказ про закріплення дипломантів за організаціями – місцями переддипломної практики. Названі документи повинні бути підготовлені у відповідності з графіком здійснення навчального процесу у вузі.


  1. ^ Основні етапи виконання дипломної роботи


Перед початком виконання дипломної роботи студент повинен розробляти календарний графік роботи на весь період із зазначенням черговості виконання окремих етапів і після узгодження з керівником подати його на затвердження завідуючому кафедрою.

Послідовність етапів виконання дипломної роботи включає:

 1. Вибір теми дипломної роботи. Заповнення бланка „Заява” на закріплення теми дипломної роботи (додаток 1). Затвердження теми дипломної роботи;

 2. Обробка літературних джерел, вивчення теоретичних і практичних матеріалів з обраної теми.

 3. Розробка плану дипломної роботи із зазначенням строків написання розділів та їх обсягів. Заповнення бланків „Пояснювальна записка до дипломного проекту” та „Завдання на дипломну роботу” (додаток 2 і додаток 3 відповідно). Затвердження завдання на дипломну роботу на кафедрі;

 4. Збір матеріалів для написання дипломної роботи під час проходження переддипломної практики;

 5. Написання дипломної роботи в період дипломного проектування;

 6. Виготовлення графічної частини дипломної роботи: креслень, малюнків, таблиць (не менше 4 аркушів формату А1);

 7. Оформлення дипломної роботи;

 8. Отримання відгуку наукового керівника дипломної роботи;

 9. Здача дипломної роботи на кафедру для контролю за правильністю її оформлення;

 10. Направлення дипломної роботи на рецензію;

 11. Отримання рецензії;

 12. Захист дипломної роботи в ДЕК.

 1. ^ ОБРОБКА ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ


Для написання якісної дипломної роботи потрібен ретельний і обміркований добір літератури, складання загальної бібліографії. Ознайомлення з літературою здійснюється під час вивчення теми в навчальному процесі. До складу бібліографії мають бути віднесені навчальна література, інструктивні та нормативні документи, монографії, журнальні та газетні статті.

Слід починати із загальної та переходити до спеціальної літератури, опрацьовувати спочатку основну (підручники, теоретичні статті), а потім спеціальну літературу (інструктивні та нормативні документи, монографії, специфічні для даної проблеми, статті, що висвітлюють передовий досвід з проблеми, що вивчається).

Вивчення літератури та дослідження проблеми повинні проводитись в історичному аспекті – від історії питання, його теоретичних засад до сучасного стану, практичної реалізації, а потім до вдосконалення, перспектив розвитку проблеми. Це дозволяє вивчити явище або проблему в динаміці, виявити тенденції розвитку, науково спрогнозувати її.

Для підбору літератури необхідно скористатися бібліографічними довідниками, предметними та тематичними каталогами бібліотек: інституту, міста, технічних бібліотек, а також підприємства.

Новизна і рівень використаної у дипломній роботі літератури у багатьох випадках зумовлюють якість її теоретичного розділу, тому слід добирати загальноекономічну літературу переважно останніх років, звертаючи увагу на теоретичне положення. При цьому студент повинен не лише викласти думку автора з того чи іншого питання, а і висловити точку зору, позицію.

Після підбору літератури слід розпочинати її вивчення, систематизацію, конспектування. Працювати над літературою необхідно, керуючись раніше складеним попереднім планом дослідження.

При опрацюванні літератури необхідно пам’ятати, що вивчення – це не лише механічне засвоєння інформації, а активний творчий процес, спрямований на розв’язання завдань, що поставлені у роботі. Згідно з цим необхідно будувати свою роботу над конспектом, звертати увагу на дослідницький аспект: вивчення полеміки навколо проблеми, критики окремих точок зору і формування власного погляду, оцінки явища або проблеми.

З літератури, що опрацьовується, рекомендовано зробити відповідні виписки на окремих картках або в зошиті: записати прізвище, ім’я та по батькові (ініціали) автора роботи, її назву, місто та рік видання. Якщо використана журнальна стаття – записати прізвище, ім’я та по батькові автора статті, її назву, назву журналу, рік видання і номер (випуск).

Можна стисло викласти зміст роботи (статті), виписати необхідні цитати, формули із зазначенням сторінок, на яких вони наведені. Якщо в роботі використано тільки частину цитати, потрібно зазначити сторінку підручника, монографії або іншого джерела.

З карток або записів може бути складений бібліографічний каталог, на підставі якого порівняно швидко можна знайти необхідне джерело, встановити черговість обробки літератури та вирішити питання про методику її вивчення.


^ 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Конкретний зміст дипломної роботи та її структура визначаються студентом разом з науковим керівником. Як правило, робота має таку структуру:

Вступ, три основні частини, висновки, список використаної літератури, додатки.

^ Приблизна структура і обсяг дипломної роботи

Зміст дипломної роботи

Кількість рукописних сторінок

Вступ

4 – 5

Розділ І. Викладення теоретичних положень з проблеми, що досліджується

25 – 30

Розділ ІІ. Стан питань, що досліджуються на підприємстві і їх аналіз

30

Розділ ІІІ. Основні напрями підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства, що досліджується, та їх обґрунтування

20 – 30

Розділ IV. Охорона праці, цивільна оборона та охорона довкілля

10 – 15

Висновки і пропозиції

4 – 5

Список використаної літератури

2 – 3

Додатки

Загальний обсяг рукописних сторінок повинен становити не менше 130, а друкованих – не менше 100 (без врахування списку використаної літератури та додатків).

Постановка задач, які ставить перед собою дипломант, повинна бути конкретною, випливати із сучасного стану чи інших питань проблеми і обґрунтовуватись аналізом відповідних наукових робіт.

Не менш важливо, щоб дослідження кожного з питань проблеми завершувалось узагальнюючим, підсумковим науковим результатом. Практичні пропозиції щодо вирішення конкретних питань проблеми повинні бути аргументовані і мати критичну оцінку порівняно з уже існуючими варіантами вирішення, у тому числі з позицій їх ефективності, прийнятності, наявності матеріальної чи іншої бази для можливостей реалізації.

У вступі обґрунтовується вибір теми, характеризується її актуальність, розкривається наукове та прикладне значення її розробки, формулюються основна мета і завдання роботи, визначається коло питань, об’єкти, методи та інформаційна база дослідження.

У першому розділі належить викласти основні теоретичні і методичні положення теми, проблемні питання, уточнити та поглибити їх з урахуванням впровадження нових засад господарювання. Випускнику слід показати глибокі знання сучасного рівня маркетингових досліджень, виявити дискусійні та невирішені аспекти теми, визначити своє ставлення до них, накреслити шляхи їх вирішення. Теоретичні положення повинні визначити методологічні підходи, методи та заходи мікроекономічного аналізу питань, що досліджуються, в наступному розділі роботи.

У другому розділі коротко подається технологічна та організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження, детально аналізуються статистичні та аналітичні матеріали, що визначають рівень вирішення окремих питань та проблеми, що досліджується, в цілому на підприємстві (організації).

З цією метою, крім даних обліку та звітності, слід використовувати матеріали монографічних досліджень, періодичної економічної літератури, державної та відомчої статистики, досвід роботи аналогічних підприємств (організацій), дані спеціальних економічних та соціологічних досліджень, експериментів, матеріали оперативного обліку і контролю, особистих спостережень, узагальнень та прикладних напрацювань, отриманих під час проходження виробничої практики .

На основі вивчення, обробки та узагальнення аналітичних матеріалів студент повинен виявити вплив позитивних і негативних чинників, встановити причину недоліків, оцінити можливості підприємства щодо підвищення ефективності тих чи інших напрямків господарської діяльності.

У третьому розділі досліджуються механізми, за допомогою яких підприємство виконує свої маркетингові функції; даються конкретні економічно, соціально й екологічно обґрунтовані пропозиції щодо прийняття стратегічних або проектних рішень становлення, розвитку та діяльності об’єкта дослідження, використання його ресурсного, науково-технічного, організаційного та інфраструктурного потенціалів.

Реальне практичне значення пропозицій та рекомендацій слід підтвердити здійсненням необхідних техніко-економічних розрахунків та визначенням розміру очікуваного економічного ефекту, який буде отримано внаслідок впровадження комплексу запропонованих заходів у практику.

Розділи дипломної роботи повинні бути пов’язані між собою, доповнювати один одного і становити єдине ціле. Теоретичні й методичні положення, викладені в першому розділі, служать вихідною точкою для аналізу економічних явищ. У свою чергу дані, а також теоретичні передумови є основою рекомендацій, які даються в підсумковому розділі роботи.

Характер та зміст заходів, що пропонуються, мають базуватися на аналітичних та прогностичних оцінках функціонування та розвитку об’єкта дослідження, ретельних техніко-економічних розрахунках. За потребою необхідно використовувати комп’ютерну техніку, економіко-математичні та економіко-статистичні методи і моделі дослідження економічних процесів і явищ.

У четвертому розділі досліджуються властивості речовин і матеріалів, що використовуються або виготовляються на виробництві. За цими даними оцінюється потенційна небезпечність чи шкідливість виробництва. Розглядається стан автоматизації і механізації виробничого процесу. Аналізуються випадки травматизму, що мали місце за останні роки, виявляються причини, що сприяють травмам, та розробляються заходи по попередженню чи скороченню травматизму на виробництві.

Необхідно запропонувати ефективні заходи щодо покращення довкілля та нешкідливої утилізації викидів.

У висновках і пропозиціях стисло підбиваються підсумки дослідження, по пунктах формулюються основні результати, висновки, пропозиції щодо більш ефективного розв’язання проблематики.

Текстова частина дипломної роботи закінчується списком використаної літератури.

У додатках, що подаються наприкінці випускної роботи, наводяться таблиці, які виходять за рамки однієї сторінки, графіки, результати розрахунків та інші допоміжні матеріали.


^ 4. ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Дипломна робота має бути написана від руки, чітким, розбірливим почерком, без виправлень чорнилом (пастою) одного кольору (чорного, синього, фіолетового) за винятком титульного аркуша, таблиць, формул, для яких застосовується тільки чорний колір; або виконана у вигляді машинописного тексту чи комп’ютерного набору на одній сторінці білого паперу формату А4 (210-297 мм).

Дипломна робота оформляється відповідно до вимог ДСТУ 3008-95. Мова написання – українська, або з дозволу кафедри інша. В машинописному чи комп’ютерному варіанті на сторінці передбачається не менше 28-30 рядків через 1,5 інтервал, по 57-60 знаків у кожному з них.

Робота починається з титульного аркуша. За титульним аркушем послідовно розміщуються відгук наукового керівника на дипломну роботу, зовнішню рецензію та довідку про впровадження результатів дослідження (подається за бажанням дипломника), завдання на дипломну роботу, зміст.

У змісті зазначаються початкові сторінки кожного розділу і підрозділу. Їх назви і тексті дипломної роботи повинні збігатися.

Вступ, кожний розділ і заключна частина, які розміщуються у вказаній послідовності, починаються з нової сторінки.

Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Помилки, описки та графічні похибки дозволяється виправляти підчисткою або замальовувати білою фарбою з нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення. Виправлення повинні бути чорного кольору.

В тексті використовувати дієслова першої особи множини, наприклад, „приймаємо”, „розглядаємо” і т. ін. Не допускаються скорочення, крім загальноприйнятих (тис., км і т. д.). Якщо в тексті часто зустрічається якесь словосполучення і його потрібно скоротити, то при першому згадуванні в тексті необхідно дати повну назву, а в круглих дужках – скорочену. Наприклад, формування попиту (ФОП), стимулювання збуту (СТИЗ).

Заголовки структурних елементів дипломної роботи і заголовки розділів слід розміщувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки наприкінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів починаються з абзацного відступу, який рівний 5 знакам. Перенос слів у заголовку розділу не допускається. Відстань між заголовком і попереднім або наступним текстом повинна бути: при машинному способі – не менше двох рядків. Не дозволяється розміщувати назву розділів у нижній частині сторінки, якщо після заголовку на ній розміщений лише один рядок тексту.

Листи нумеруються в правому верхньому кутку сторінки арабськими цифрами без крапки наприкінці, додержуючись наскрізної нумерації. Першою сторінкою є титульний аркуш, на ньому номер сторінки не проставляється. Титульна сторінка має єдину форму і реквізити. Вона оформляється згідно із встановленим зразком (додаток 3). Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включаючи у загальну нумерацію сторінок. Розділи, підрозділи, пункти, підпункти нумеруються арабськими цифрами без крапки наприкінці (1.1, 3.5.7).

Ілюстрації (малюнки, графіки, схеми, таблиці, фотознімки) розміщуються відразу за текстом, де на них посилаються вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначаються словом „Малюнок_____”, наприклад, Малюнок 3.2 – Схема розміщення. Номер ілюстрації складається с номеру розділу (3) та порядкового номеру ілюстрації (2). Якщо ілюстрацію не можна розмістити на одній сторінці, її можна переносити на інші сторінки, назву розміщують на першій сторінці, а на інших позначають: Малюнок 2.7, стор. 3.

Таблиці нумерують арабськими цифрами в межах розділу, наприклад, Таблиця 2.5. Слова „Таблиця 2.5” вказують один раз зліва над першою частиною таблиці (якщо таблиця розмішується на кількох сторінках), на інших сторінках пишуть „Продовження таблиці 2.5”; назву таблиці пишуть після номера через дефіс, наприклад, „Таблиця 2.5 – Показники якості”.

Перелік може бути всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перелік першого рівня позначають буквами з дужкою, другого – арабськими цифрами, наприклад:

а) оборотні кошти;

б) оборотні виробничі фонди;

1) виробничі запаси;

2) незавершене виробництво;

Примітки розміщуються безпосередньо після тексту, таблиці, малюнка, до яких вони належать. Одна примітка не нумерується, наприклад:

Примітка_____________________

Примітки:

1.___________________________

2.___________________________

Посилання позначаються порядковими номерами (арабськими цифрами з дужкою) окремо для кожної сторінки, наприклад:

...згідно із законом Лассвела2)...

2) Закон Лассвела...

Формули нумеруються в межах розділу, їх номер складається з номеру розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою, наприклад, (1.1).

На цитати треба давати посилання. Посилання робляться мовою оригіналу. При цьому необхідно вказувати прізвище та ініціали автора, назву, місце та рік видання, а також номер сторінки або загальну кількість сторінок.

Список використаної літератури подається після розділу „Висновки і пропозиції”.

Список літератури слід складати мовою оригіналу. Спочатку оформляється список українською та російською мовами в алфавітному порядку при наскрізному нумеруванні, іноземні видання виділяються окремо із своєю нумерацією.

Кожне літературне джерело повинно мати бібліографічний опис: книга – прізвище та ініціали автора, назву книги, місто видавництва, рік видання, кількість сторінок; стаття - прізвище та ініціали автора, назву статті, назву журналу, рік видання, номер журналу, сторінки.

Додатки оформлюють окремо і підшивають останніми. Нумерація додатків наскрізна, без виділення номера розділу. У тексті роблять посилання на додатки в круглих дужках, наприклад (дод. 3).

Заключна стадія оформлення роботи - переплетення. Рекомендується використовувати спеціальні папки для дипломних робіт або скористатися послугами палітурного цеху.

Дипломна робота повинна бути підписана студентом на титульній сторінці з вказанням дати.

Написану дипломну роботу слід підшити у такому порядку: титульний аркуш, завдання на випускну роботу, зміст, вступ, розділ І, розділ ІІ, розділ ІІІ, висновки і пропозиції, список використаної літератури, додатки.

Повністю оформлена дипломна робота (з відгуком наукового керівника та зовнішньою рецензією) подається студентом Державній екзаменаційній комісії в строк, встановлений наказом ректора.


^ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ СПЕЦІАЛІСТА


 1. Процес прийняття управлінських рішень у маркетингі.

 2. Особливості розвитку фінансових послуг у банківській сфері.

 3. Управління витратами на підприємстві.

 4. Основи регулювання виробництва та реалізації продукції.

 5. Аналіз ринкових можливостей підприємства та використання його результатів у розробці маркетингової стратегії підприємства.

 6. Маркетингові інформаційні системи підприємства та шляхи її вдосконалення

 7. Цінова політика підприємства та шляхи її вдосконалення

 8. Канали розподілу продукції підприємства та шляхи вдосконалення управління збутом

 9. Аналіз маркетингової стратегії підприємства та шляхи її вдосконалення

 10. Система маркетингових досліджень на підприємстві та шляхи її вдосконалення

 11. Вплив маркетингової товарної політики підприємства на результати його господарської діяльності.

 12. Вплив маркетингової інноваційної політики підприємства на результати його господарської діяльності.

 13. Вплив маркетингової цінової політики підприємства на результати його господарської діяльності.

 14. Вплив маркетингової комунікаційної політики підприємства на результати його господарської діяльності.

 15. Вплив рекламної діяльності на результати господарської діяльності підприємства.

 16. Вплив зовнішнього маркетингового середовища на результати господарської діяльності підприємства.

 17. Визначення конкурентних позицій підприємства на ринку товарів та послуг.

 18. Вплив стану попиту на продукцію підприємства на його конкурентні позиції.

 19. Вплив стану пропозиції на ринку товарів (послуг) на конкурентні позиції підприємства-товаровиробника.

 20. Шляхи вдосконалення планування маркетингової діяльності підприємства.

 21. Напрямки розвитку комерційної діяльності посередницьких підприємств.

 22. Дослідження формування попиту споживачів на продукцію і послуги посередницьких організацій.

 23. Шляхи вдосконалення маркетингової діяльності посередницької організації.

 24. Маркетингова товарна політика підприємства та напрямки її вдосконалення.

 25. Конкурентоспроможність продукції підприємства і резерви її підвищення.

 26. Дослідження та вибір цільового ринку підприємства.

 27. Система планування нової продукції на підприємстві та способи її вдосконалення.

 28. Управління асортиментом та номенклатурою продукції на підприємстві.

 29. Управління асортиментом та номенклатурою продукції на підприємстві оптової торгівлі.

 30. Управління асортиментом та номенклатурою продукції на підприємстві роздрібної торгівлі.

 31. Маркетингова комунікаційна політика підприємства і напрямки її вдосконалення.

 32. Управління рекламною діяльністю підприємства.

 33. Управління діяльністю підприємства по наданню рекламних послуг.

 34. Особистий продаж у системі комунікаційної діяльності підприємства.

 35. Ефективність побудови та функціонування служби маркетингу на підприємстві.

 36. Дослідження місткості ринку підприємства.

 37. Сегментування ринку в системі маркетингової діяльності підприємства.

 38. Збутова політика підприємства та напрямки її вдосконалення.

 39. Маркетингове дослідження покупців продукції підприємства.

 40. Контроль та аналіз маркетингової діяльності підприємства.

 41. Управління маркетинговою діяльністю підприємства та напрямки його вдосконалення.

 42. Маркетингове управління збутовою діяльністю підприємства.

 43. Матеріально-технічне забезпечення виробництва продукції у системі маркетингової діяльності підприємства.

 44. Управління маркетингом некомерційних підприємств.

 45. Управління маркетинговою ціновою політикою підприємств.

 46. Дослідження кон’юнктури ринку підприємства.

 47. Маркетингові концепції управління якістю продукції.

 48. Рекламна діяльність як складова маркетингу та способи її поліпшення.

 49. Організація та планування діяльності рекламних агентств.

 50. Оперативне управління промисловим маркетингом.

 51. Маркетинг закупівлі матеріально-технічних ресурсів.

 52. Дослідження ефективності збутової діяльності підприємства.

 53. Дослідження впливу елементів структури маркетингу на збут продукції підприємства.

 54. Вплив внутрішнього маркетингового середовища на результати господарської діяльності товаровиробника.

 55. Шляхи економії матеріальних ресурсів на підприємстві і їх економічна ефективність.

 56. Стратегія виходу підприємства на зовнішній ринок

 57. Сегментування ринку, вибір сегментів та позиціонування продукції

 58. Особливості маркетингового управління залежно від стадії життєвого циклу товару

 59. Система стимулювання збуту продукції та можливі шляхи її вдосконалення

 60. Організація маркетингу на підприємстві та можливі шляхи її вдосконалення

 61. Система маркетингових комунікацій підприємства та можливі шляхи її вдосконалення

 62. Маркетинговий комплекс підприємства і напрямки його вдосконалення

 63. Конкурентоспроможність продукції підприємства і резерви її підвищення

 64. Реклама в системі комунікаційної діяльності підприємства і шляхи її вдосконалення

 65. Маркетингова політика розподілу підприємства і шляхи її вдосконалення

 66. Маркетингове управління збутовою діяльність підприємства та шляхи її вдосконалення

 67. Оцінка ефективності використання рекламоносіїв в Україні

 68. Конкурентоспроможність підприємства та основні напрямки її підвищення

 69. Аналіз факторів зовнішнього середовища та їх врахування в маркетинговій діяльності підприємства

 70. Аналіз ринку і розробка системи просування продукції

 71. Аналіз ринку і визначення маркетингових можливостей підприємства
 1. Контроль виконання дипломної роботи


Поточний контроль виконання дипломної роботи здійснює науковий керівник, який:

 • видає завдання на виконання дипломної роботи та затверджує календарний графік її опрацювання;

 • регулярно проводить консультації та контролює якість виконання окремих розділів та дипломної роботи в уцілому;

 • ініціює постановку питань перед завідуючим кафедрою щодо доцільності (недоцільності) продовження студентом дослідження, виходячи з його стану на тому чи іншому етапі.

Організаційно-технічні питання, пов'язані з написанням дипломних робіт, регулює завідуючий кафедрою. Всі матеріали (заяву на затвердження теми, завдання на виконання роботи, написані розділи тощо) згідно з графіком студенти передають на кафедру.

При недодержанні студентом календарного графіку виконання дипломної роботи або у випадку низької якості її розділів завідуючий кафедрою, за поданням керівника, звертається в деканат з пропозицією про недопущення студента до захисту дипломної роботи з наступним відрахуванням з університету. 1. ^ Захист роботи


Завершену і правильно оформлену роботу, яка попередньо пройшла зовнішнє рецензування, студент подає на кафедру в установлений граничний термін, як правило, не пізніше ніж за десять днів до початку захисту робіт перед Державною екзаменаційною комісією (ДЕК). Після підготовки відгуку науковим керівником робота розглядається на кафедрі, яка приймає рішення щодо її допуску до захисту.

До захисту не допускаються студенти, які:

 • грубо порушували регламент підготовки дипломної роботи і не подали її на кафедру в установлений граничний термін;

 • не виконали завдання до роботи або підготували роботу з грубим порушенням вимог до її оформлення;

 • не виконали план і мають на момент подання завершеної роботи академічну заборгованість.

Захист роботи проводиться на відкритому засіданні ДЕК. Процедура захисту передбачає два етапи: 1/ коротка (до 10 хвилин) доповідь автора, в якій він стисло визначає актуальність теми, мету роботи, основні висновки і пропозиції, відповідає на зауваження зовнішньої рецензії та наукового керівника; 2/ обговорення роботи у формі відповідей на запитання членів ДЕК.

Після закінчення процедури захисту всіх робіт кожної окремої групи ДЕК на своєму закритому засіданні оцінює роботу кожного студента за чотирьохбальною шкалою. Студенти, які в процесі захисту роботи продемонстрували високі здібності до наукової діяльності, можуть бути рекомендовані ДЕК в аспірантуру. Студенти, які не захистили роботу, не мають права на отримання диплома спеціаліста. Їм видається лише довідка про проходження навчання за відповідною програмою.

 1. Критерії оцінювання дипломної роботи


Підсумкову оцінку дипломної роботи визначає Державна екзаменаційна комісія, її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

В процесі визначення оцінки враховується ряд важливих показників якості роботи:

 • актуальність обраної теми;

 • чіткість формулювання мети і завдань дипломного дослідження;

 • структура і логіка побудови плану роботи;

 • якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми;

 • якість критичного огляду літературних джерел, наявність наукової полеміки;

 • системність і глибина аналізу на матеріалах бази практики, наявність і переконливість узагальнень і висновків з аналізу;

 • актуальність і обґрунтованість заходів, що пропонуються для підвищення економічної ефективності об'єкта досліджень;

 • застосування сучасних методів дослідження і комп'ютерних технологій;

 • якість оформлення дипломної роботи;

 • наявність і якість ілюстративних матеріалів для захисту роботи;

 • якість доповіді про основні результати дослідження;

 • якість відповідей на запитання членів ДЕК;

 • зауваження і пропозиції, що містяться у зовнішній рецензії і відгуку наукового керівника дипломної роботи.Схожі:

Спеціаліста з маркетингу для студентів зі спеціальності iconМагістра з маркетингу для студентів зі спеціальності
Методичні рекомендації з підготовки дипломної роботи магістра з маркетингу для студентів зі спеціальності 050108 «Маркетинг»
Спеціаліста з маркетингу для студентів зі спеціальності iconДо виконання практичних занять з дисципліни «основи менеджменту І маркетингу»
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Основи менеджменту І маркетингу» (для студентів 5 курсу (для студентів...
Спеціаліста з маркетингу для студентів зі спеціальності iconС.І. Плотницька основи менеджменту І маркетингу опорний конспект
«Основи менеджменту І маркетингу». Опорний конспект лекцій до вивчення базових тим дисципліни для студентів всіх форм навчання спеціальності...
Спеціаліста з маркетингу для студентів зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування «Маркетинг»
Поняття та сутність маркетингу. Визначення маркетингу. Концепція управління маркетингом. Цілі та функції маркетингу. Зміст маркетингового...
Спеціаліста з маркетингу для студентів зі спеціальності iconКонспект лекцій з дисциплін «основи менеджменту І маркетингу»
«Основи менеджменту І маркетингу – М2» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво», спец....
Спеціаліста з маркетингу для студентів зі спеціальності icon«основи менеджменту І маркетингу» «основи менеджменту І маркетингу м2»
М2» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво», спец. «Міське будівництво І господарство»...
Спеціаліста з маркетингу для студентів зі спеціальності iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з маркетингу
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з маркетингу (для студентів 3 курсу спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»)....
Спеціаліста з маркетингу для студентів зі спеціальності iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Поняття та сутність маркетингу. Визначення маркетингу. Концепція управління маркетингом. Цілі та функції маркетингу. Зміст маркетингового...
Спеціаліста з маркетингу для студентів зі спеціальності iconАкадемія міського господарства с.І. Плотницька Методичні вказівки
«Основи маркетингу І менеджменту», «Основи маркетингу І менеджменту-1», «Основи маркетингу І менеджменту-2» (для студентів 3-5 курсів...
Спеціаліста з маркетингу для студентів зі спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Математичнi моделi в менеджментi та маркетингу"...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи