Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 286.84 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата01.06.2012
Розмір286.84 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИЩОДО виконання контрольних робіт з дисципліни

“МЕнеджмент”

для студентів

зі спеціальності 6.050100 - "Маркетинг"

Усіх форм навчання


Кременчук 2004

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Менеджмент” для студентів зі спеціальності 6.050100 - "Маркетинг" усіх форм навчання
Укладачі: доктор технічних наук, професор М.І. Сокур


Кафедра маркетингу


Рецензент: кандидат економічних наук, доцент, В.І.Баюра


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ____від _________р.

Голова методичної ради____________ професор В.В. Костін
Кременчук 2004


План


 1. Вступ

4

 1. Загальні методичні вказівки
 1. Самостійна робота
 1. Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни „Менеджмент”
 1. Лекції, консультації, екзамени
 1. Варіанти завдань для контрольних робіт
 1. Список літератури


1. Вступ


Вивчення досвіду економічно розвинутих країн показує, що своїми успіхами вони багато в чому завдячують системі управління виробництвом та обміном матеріальних благ, що дістала назву менеджменту.

Менеджмент є породженням ринкової системи господарювання, її невід’ємним складовим елементом. Менеджери на Заході утворюють особливий соціальний прошарок розпорядників економічного життя суспільства.

Успіхи чи невдачі ринкових перетворень в економіці України багато в чому залежатимуть від людей, які здійснюватимуть ці перетворення та керуватимуть цим процесом. Йдеться про підготовку нової генерації фахівців та керівників, здатних організувати виробництво та управління за законами ринку.

Менеджмент - це вміння добиватися поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей.

Управління - функція, вид діяльності щодо керівництва людьми в різноманітних організаціях. Менеджмент - це галузь людського знання, яка допомагає здійснювати цю функцію. Менеджмент, як збірне від менеджерів - це відповідна категорія людей, соціальне верства тих, хто виконує роботу щодо управління. Діяльність з управління настільки складна, а наука управління - ще настільки молода, що потрібно з великою обережністю оцінювати її можливості, не зменшуючи корисності перевірених життям теорій і науково обґрунтованих методів. Ніхто не знає простих рецептів вирішення управлінських проблем, що лежать в основі методології "ситуаційного підходу" до управління.

Управління, менеджмент - це самостійна галузь знань, яка потребує вдумливого опанування. Це окрема дисципліна, а точніше - міждисциплінарна галузь знань, яка сполучає в собі науку, досвід, "ноу-хау", примножуванні управлінською майстерністю.

^ 2. Загальні методичні вказівки


Мета викладення дисципліни

Основна мета - зробити вивчаючого більш ефективним менеджером на будь-якому ієрархічному рівні управління різноманітних організацій, як комерційних так і некомерційних, допомагаючи йому зрозуміти фактори, які впливають на прийняття ефективних управлінських рішень.

^ Задача вивчення дисципліни

Відповідності до освітньо-професійної програми вищої освіти призначення спеціаліста з управління організацією визначається тим, що це фахівець з високим потенціалом фундаментальної освіти, підготовлений для планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності в різних галузях економіки та виробництва; у сфері послуг, маркетингової діяльності, в управлінні різноманітними організаціями.

Після засвоєння курсу "менеджмент" студент повинен знати:

 • методологію планування, інформаційне та комунікаційне забезпечення управління різноманітними організаціями;

 • внутрішнє і зовнішнє середовище організації, процесний, системний та ситуаційний підходи до управління;

 • Види організаційних управлінських структур, методологію їх побудування та залежність від стратегічної діяльності організації.

Студент повинен вміти:

 • використовувати у своєї діяльності сучасні концепції менеджменту, інструментарій обґрунтування прийняття управлінських рішень;

 • розробляти стратегічні та тактичні плани діяльності організації;

 • використовувати сучасні теорії мотивації для досягнення цілей організації

 • використовувати функцію контролю в процесі управлінської діяльності;

 • аналізувати психологічний стан персоналу організації, впливати на нього, досягаючи високої його продуктивності, управляти конфліктами, змінами і стресами.

Курс "менеджмент" складається із 5 основних розділів, які у сукупності формулюють розуміння суті управлінської діяльності в умовах ринкової економіки.

Перший розділ "Елементи організації та процесу управління" охоплює загальні характеристики організації, еволюцію управлінської думки. Поняття внутрішнього та зовнішнього середовища організації. Розглядається соціальна відповідальність і етика управлінської діяльності.

У другому розділі "Зв’язуючи процеси" розглядаються питання методології комунікаційного процесу, теорії прийняття рішень, моделі і методи прийняття рішень.

У третьому розділі "Функції управління" розглядаються питання стратегічного планування та його реалізації, організації взаємодії та повноважень, методології побудови організації. А також питання мотивації та контролю.

В четвертому розділі "Групова динаміка та керівництво" розглядаються питання характеристики формальних і неформальних груп їх використання для управління, проблеми керівництва та лідерства в організації, методології управління конфліктами, змінами, стресами.

В п’ятому розділі "Забезпечення ефективності діяльності організації" розглядаються питання управління трудовими ресурсами, виробництвом та продуктивністю.

^ Значення дисципліни в підготовці бакалавра з маркетингу

Бакалавр з маркетингу повинен бути підготовлений для виробничої, організаційно-управлінської та дослідницької діяльності у галузі розробки і вдосконалення економічних методів управління, комплексного дослідження ринку, планування виробничо-господарської та фінансової діяльності підприємств та установ, контролю маркетингової діяльності і управління маркетингом.

Дисципліна "Менеджмент" є невід’ємною складовою частиною підготовки бакалавра з маркетингу. Вона передбачає вивчення студентами теоретичних основ менеджменту та набуття практичних навичок управління діяльністю структурних ланок різноманітних організацій.

^ Методичні вказівки

Відповідності до навчального плану кожен студент, який вивчає курс "Менеджмент", повинен засвоїти основні аспекти управління організацією і здати залік, або іспит, згідно з навчальним планом. Студенти, які навчаються без відриву від виробництва, виконують контрольну (практичну) роботу. При здачі заліку або іспиту необхідно показати вміння вірно, стисло, логічно та чітко формулювати суть основних питань наукових основ управління організацією.


^ 3. Самостійна робота

Значну частину курсу "Менеджмент" студенти, що навчаються без відриву від виробництва, вивчають самостійно. Обов’язково слід уяснити значення і зв’язок теоретичних основ управління організацією з галузями її професійного існування.

Вивчення курсу необхідно здійснювати окремими темами. Після ознайомлення із змістом теми, особливостями матеріалу в підручниках слід перейти до першого читання. Важливо отримати загальне уявлення про матеріал - відмітити складні та неясні місця. Після чого необхідно приступити до детального вивчення матеріалу за підручником або навчальним посібником, засвоїти теоретичні положення та проаналізувати наведені практичні приклади.

Для кращого засвоювання та запам’ятовування матеріалу студент повинен вести конспект, заносити в нього формулювання основних положень та понять, значення нових та незнайомих термінів, назв. Після вивчення теми необхідно відповісти на питання для самоперевірки. Складений таким чином конспект буде корисним при повторюванні матеріалу і підготовки до заліку або екзамену.

4. Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни “Менеджмент”


Навчальним планом передбачено виконання однієї контрольної роботи. Мета виконання контрольної роботи – розширення і закріплення студентами теоретичних знань з дисципліни.

Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою літературою, підручниками та посібниками, довідковими, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами з обраної проблеми. Використовуючи різноманітну літературу студент повинен уміти коротко викласти зміст обраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але і визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її вирішення.

Варіант контрольної роботи визначається за останньою цифрою залікової книжки студента. Якщо останні цифра нуль, то виконується варіант 10 завдання. Контрольна робота, яка виконана не за своїм варіантом не рецензується і не зараховується.

Відповіді на теоретичні питання виконуються в письмовому вигляді в короткій конспективній формі та за необхідності супроводжуються схемами або рисунками. У відповідях на теоретичні питання необхідно вказувати використані при підготовці джерела (підручники, книги, журнали, статті та ін.) за принципом (2, стор.45-49), що при підготовці до відповіді використано джерело, яке наведено у списку літератури у кінці контрольної роботи під №2. Малюнки або схеми в контрольній роботі нумеруються і розміщуються по тексту відповіді на теоретичне питання або виносяться в додаток.

Контрольна робота виконується на одній стороні аркуша А4 (210х297мм). Текст роботи розміщується по вертикалі аркуша з дотриманням полів: зліва – 25 мм (місце для підшивки), справа – 10 мм, зверху та знизу – 15 мм. Сторінки роботи нумеруються посередині верхнього поля. Робота виконується чорним або фіолетовим чорнилом. Приблизний обсяг роботи 15-20 сторінок. Зразок оформлення титульного аркуша контрольної роботи з дисципліни “Маркетинг” наведений у додатку 1.

Підготовлена контрольна робота висилається або здається на кафедру маркетингу (39614, м. Кременчук, бульвар Пушкіна 3, КДПУ 5 корпус, аудиторія 401) не пізніше, як за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі екзамену. Контрольну роботу необхідно виконувати українською мовою, але іноземні студенти, які не володіють українською мовою можуть виконувати її російською.


^ 5. Лекції, консультації, екзамени

Відповідності до плану навчання студентів без відриву від виробництва з дисципліни передбачаються лекції, які читаються в період настановних або лабораторно-екзаменаційних сесій.

Залежно від призначення або змісту лекції можуть бути настановні або оглядовими.

Настановні лекції читаються студентам перед початком вивчення курсу (на початку семестру).

Їх мета - поліпшити засвоєння матеріалу, що вивчається. На настановних лекціях дається систематизація матеріалу з кожного розділу, роз’яснюються окремі теоретичні положення та акцентується увага на відповідях на запитаннях на запитання контрольного завдання (роботи). Загальний обсяг лекцій визначається навчальним планом.

Якщо при вивченні курсу або виконанні контрольної роботи виникають труднощі, студентам слід звертатися за консультацією до викладача, що веде курс або рецензує контрольну роботу.

До складання екзамену (заліку) допускаються студенти, які виконали контрольне завдання (контрольну роботу) та не мають академічної заборгованості за попередні заліково-екзаменаційні сесії. При здачі екзамену (заліку) пред’являється контрольна робота.

^ 6. Варіанти завдань для контрольних робіт


Варіант 1

    1. Вступ в сучасний менеджмент: що таке менеджмент?

    2. Теорія "Х" та "Y" Д. макгрегора.

    3. Перспективне внутрішньо-фірмове планування, його види та цілі.

    4. Управління конфліктними ситуаціями.

    5. Ситуація 1.

Який з вказаних далі заходів доцільно на вашу думку здійснити керівнику, щоб оптимально відреагувати на несподівані зміни ситуації:

А) в першу чергу оцінити характер змін, потім привести у відповідність до них цілі і діяльність самої організації, а також методи управління нею;

Б) у випадку завжди застосовується поступові, недоцільні рішення, даремні, непотрібні зусилля. Від цього організація працює нерівномірно. Тому потрібно у терміновому порядку виявити всі негативні ситуації, усунути їх і намагатись підтримувати в діяльності організації необхідну стабільність;

В) зміни, що виникають в навколишньому середовищі, відбиваються на навичках, які вимагаються від співробітника організації. Тому необхідно докласти зусилля до того, щоб вони вміли пристосовуватись до будь яких змін.

    1. Ситуація 2.

До якого типу рішення, оперативного чи стратегічного, можна віднести рішення Берджера, згадавши в своїй рекламі конкуруючу фірму в специфічній формі, насміхаючись над прикрасами на гамбургерах МакДональ

А) оперативного; Б) стратегічного

    1. Основними причинами конфлікту є:

А) розподіл ресурсів, різниця у досвіді та манері поведінки;

Б) незадовільні комунікації, різниця у цілях;

В) взаємозалежність у досягненні результату; різниця в уяві та цінностях;

Г) різка зміна подій чи умов;

Д) всі варіанти вірні.

    1. Систематичне використання стимулювання з метою зацікавлення працівників у збільшенні продуктивності та обсягів виробництва було досягненням:

А) класичної школи;

Б) школи людських стосунків;

В) школи наукового управління;

Г) кількісної школи.


Варіант 2

1. Менеджмент та менеджери: вимоги до професійної компетенції менеджерів.

2. Теорія мотивації гігієни Герцберга.

3. Класифікація лідерства за стилями.

4. Суть Хоторнського експерименту.

 1. Ситуація 1.

Навички керівника можна в цілому розділити на 3 види: технологічні, тобто зв’язані з конкретною технічною професією; комунікативні, зв’язані з вмінням керувати людьми; концептуальні, зв’язані з вмінням приймати відповідальні рішення, комплексно розв’язувати проблеми.

Яке з наведених нижче суджень відносно навичок керуючих Ви вважаєте вірним?

А) значущість технологічних навичок знижується по мірі того, як збільшується ранг керівника і відповідно зростає значущість концептуальних навичок;;

Б) чим вище ранг керівника, тим більше вимагається від нього комунікативних навичок. Важливість технологічних навичок залишається незмінною для керівника будь-якого рангу;

В) по мірі ускладнення оточуючого середовища зростає значущість комунікативних навичок.

 1. Ситуація 2.

До якого типу рішень можна віднести дії менеджера, який прийняв службовця на роботу, керуючись політикою чи планом компанії

А) оперативне рішення; Б) стратегічне рішення.

 1. Хто вперше встановив важливі принципи організації, висловив основні ідеї, які є близькими до основ сучасного менеджменту:

А) стародавні вчені;

Б) вчені Середньовіччя;

В) вчені епохи Відродження.

8. Стресова ситуація це:

А) явище, яке виникає внаслідок перевантаження або недовантаження працівників робочими завданнями;

Б) явище, яке виникає внаслідок психологічної несумісності;

В) явище, яке виникає внаслідок незадовільними умовами праці;

Г) всі варіанти вірні.


Варіант 3

1. Види розподілу праці менеджерів.

2. Суть, принципи і види контролю.

3. Типи лідерства в менеджменті.

4. Мотивація праці по Тейлору.

5. Ситуація 1.

Застосування менеджером демократичних методів керівництва багато переваг з точки зору управління організацією. Але ці методи приховують в собі ряд недоліків. В якому з наведених вище прикладів можна побачити ці недоліки:

А) Завдяки тому, що керівники уважно прислуховуються до умов підлеглих і враховують їх у своїй діяльності, між керівниками і підлеглими встановлюються тісні, довірливі стосунки.

Але в цьому випадку у підлеглих розвивається сильне почуття залежності і не виховується самостійність;

Б) Якщо керівники будуть вислуховувати думку кожного підлеглого, вони витрачатимуть багато часу на вмовлення, переконання, врегулювання різних питань. В зв’язку з цим може статися так, що керівники будуть не здатні вчасно проводити в життя необхідні заходи в непередбачених ситуаціях;

В) Якщо керівники будуть занадто часто вислуховувати думку підлеглих, то останнім це поступово наскучить і вони почнуть уникати перших, радитись зі старшими по віку колегами, спілкування з якими "зручніше", ніж спілкування з керівником.

 1. Ситуація 2.

Яке рішення прийняв менеджер, якщо звільнив робітника за тривалу відсутність на роботі?

А); персональне рішення; Б) організаційне рішення.

 1. Характер це:

А) унікальний, неповторний набір людських якостей, який можна визначити за дихотомією стосунків;

Б) сукупність постійних психологічних якостей, що визначають лінію поведінки конкретної людини;

В) це сукупність психофізичних якостей особистості, від яких залежить успішність виконання певної діяльності;

Г) вірної відповіді не має.

8. Хто здійснив "інтелектуальну революцію"?

А) Френк та Ліліан Гілберт;

Б) Фредерік Тейлор;

В) Анрі Файоль;

Г) Елтон Мейо.


Варіант 4

1. Розвиток теорії та практики менеджменту: основні принципи менеджменту по Файолю.

2. Організаційні системи контролю.

3. Проектна і матрична структура управління.

4. Характеристика типів влади.

 1. Ситуація 1.

До кола обов’язків керівника входить багато питань. Зокрема, виконання вказівок, що надходять від вищих інвестицій. Але бувають випадки, коли від вищих інстанцій не надходять чіткі вказівки, не визначаються конкретні цілі. Як має діяти керівник в таких випадках? Якщо керівник, то який з наведених нижче варіантів дій, Ви вважаєте найбільш прийнятними?

А) треба вийти з пропозицією у вищу інстанцію і отримати необхідні вказівки;

Б) проаналізувати ситуацію, визначити, що треба зробити з власної ініціативи в інтересах своєї організації і приступити до здійснення дій, спрямованих на мобілізацію персоналу на розв’язання виявлених задач;

В)відсутність чітких вказівок і постановки конкретних цілей з боку вищих інстанцій можна пояснити тим, що в цих сферах вважають недоцільним та несвоєчасним приймати рішення. Тому здійснювати будь які практичні дії потрібно тільки після того, як надійдуть вказівки зверху.

 1. Ситуація 2.

Якщо менеджер отримує прохання підвищення заробітної плати від оператора, то рішення задовольнити чи ні це прохання є:

А) програмованим; Б) не програмованим

 1. Як наукове поняття "процес управління" виступає в єдності трьох сторін менеджменту. Яке наукове поняття є зайвим серед перерахованих?

А) змісту;

Б) структури;

В) технології;

Г) об’єкту.

8. Менеджмент має свій економічний механізм, який спрямований на:

А) вирішення проблем взаємодії у реалізації економічних, соціальних та інших задач, які виникають в процесі господарської діяльності;

Б) вирішення проблем пов’язаних з реалізацією товарів та послуг;

В) вирішення проблем особистого характеру.


Варіант 5

1. Сучасна система поглядів на менеджмент.

2. Суть процесу контролю.

3. Лінійно-функціональна та лінійно-штабна структура управління.

4. Влада і відповідальність.

 1. Ситуація 1.

підприємство, на якому Ви здійснюєте управлінські функції, запланувало придбати нові верстати. Ви зібрали відповідальних за виробничий сектор осіб і обговорюєте з ними питання про те, які верстати встановити – ті, що пропонує компанія „К”, чи ті, що пропонує компанія „С”. Під час обговорення склались дві протилежні думки. Так як і в тому і в іншому випадку є свій резон, то рішення прийняти важко. Право прийняти остаточне рішення належить Вам. Яку з запропонованих нижче позицій Ви як керівник зайняли б?

А) Так як практичну роботу по використанню верстатів фактично виконують підлеглі рядові робітники, то потрібно продовжити обговорення цього питання з ними і вести справу до того, щоб в їх середовищі склалося остаточне рішення.

Б) Так як практичну роботу по використанню верстатів фактично виконують підлеглі рядові робітники, то потрібно продовжити обговорення цього питання з ними і вести справу до того, щоб в їх середовищі склалося остаточне рішення.

В) Глибоко розібратися в перевагах і недоліках обох думок, потім доповісти про те вищому керівнику і звернутись з проханням прийняти будь-яке рішення.

 1. Ситуація 2.

В якому з двох запропонованих варіантів менеджер виклав цілі ефективним, оптимальним чином:

А) коли викладав кожну ціль з точки зору результату;

Б) викладав кожну ціль з точки зору діяльності;

 1. Якими показниками характеризується сектор матриці БКГ „дійні корови”?

А) високий обсяг продажу і висока частка ринку;

Б) низький обсяг продажу і низька частка ринку;

В) високий обсяг продажу і низька частка ринку;

Г) низький обсяг продажу і висока частка ринку.

8. Розмістіть у історичному порядку етапи розвитку систем загально фірмового управління:

А) управління на основі екстраполяції (темп змін прискорюється, але майбутню ситуацію ще можна передбачити шляхом екстраполяції);

Б) Управління на основі контролю за виконанням (постфактум);

В) Управління на основі гнучких термінових рішень (нові ситуації та завдання виникають так стрімко, що їх неможливо вчасно передбачити);

Г) Управління на основі передбачення змін (темп змін швидкий, виникають несподівані явища, однак ще можливо передбачити майбутні тенденції та визначити реакцію на них).


Варіант 6

1. Організація ті її основні признаки.

2. Основні етапи процесу контролю.

3. Організаційні структури управління.

4. Організація виконання рішень.

 1. Ситуація 1.

Стимулювання інтересу до праці є важливим фактором посилення трудової мотивації. Виберіть з наведених нижче варіантів 3 види найбільш ефективних заходів, котрі посилювали б інтерес до виконуваної роботи:

А) здійснювати таке керівництво, яке забезпечувало б достатні знання про характер виконуваної роботи;

Б) у випадку, коли потрібно заставити людей виконати роботу, треба об’єднати добре розуміючих один одного робітників в одну групу;

В) час від часу змінювати роботу, щоб одна й та ж робота не була докучливою;

Г) детально пояснити людям характер роботи і таким чином зробити так, щоб вона була виконана без зривів;

Д) роботу, яку треба виконати, потрібно час від часу доповнювати новими задачами. Можна організувати своєрідне змагання за кращий результат;

Е) чітко вказати на недоліки та позитивні моменти виконуваної роботи.

 1. Ситуація 2.

Для чого більшість компаній прагнуть реалізувати три найбільш прості рекомендації:

 1. кожен службовець повинен відчувати важливість того, що він робить;

 2. менеджер повинен враховувати реакцію суспільства, яка буде підтверджувати чи спростовувати думку керівництва про те наскільки важливий внесок в суспільне виробництво вносить фірма;

 3. всі дії керуючих повинні мати орієнтації на збільшення ролі фірми в соціальній роботі і суспільних програмах

а) для реалізації місії; б) для покращення суспільного іміджу.

 1. Що, за визначенням Мінцберга, відноситься до між особових ролей:

А) головний керівник;

Б) бухгалтер;

В) лідер;

Г) робітник;

Д) зв’язкова ланка.

8. Різниця у поведінці та реакція тієї чи іншої особи на схожі обставини полягає у:

А) темпераменті та складі характеру;

Б) типі вищої нервової діяльності;

В) особливостях нервових процесів та складу характеру;

Г) .вірної відповіді немає.


Варіант 7

1. Класифікація організацій.

2. Характеристики ефективного контролю.

3. Повноваження та їх види: штабні, функціональні та лінійні повноваження.

4. Оцінка та прийняття рішень.

 1. Ситуація 1.

В якому з наведених нижче випадків виявляється свідомість людей по відношенню до праці:

А) в складних умовах життя будь хто працюватиме з ентузіазмом. Але як тільки з’явиться вільний час та життєвий комфорт виникне потяг не до роботи, а до розваг;

Б) коли людина досягає певного рівня життя, в неї з’являється вільний час, для неї робота стає не тільки джерелом доходу, але і засобом задоволення духовних та інтелектуальних запитів;

В) коли в житті з’являється достаток та комфорт, людина шукає розваг, задоволень. В цьому випадку вона втрачає будь-який інтерес до роботи і тим більше прагне уникнути труднощів.

 1. Ситуація 2.

При поганій роботі організації постановка цілей не застосовується зовсім, або тільки частково, тобто відсутність чіткої цілі знижує ефективність роботи фірми.

Яку дію необхідно здійснити в цій ситуації? Оберіть вірні дії з нижчеперелічених:

А) визначити сферу, в який намітилась тенденція темпів росту. При цьому краще застосувати опитування службовців, безпосередньо зайнятих в цій сфері;

Б) звернути увагу на ті елементи структури організації, де поставлена ціль призвела до зростання продуктивності;

В) необхідно здійснити рішучі дії в ситуації, коли невизначеність стає гальмом розвитку;

Г) якщо мотивація припинила мати необхідний вплив на підлеглих може бути застосована самомотивація через постановку цілей;

Д)приділити увагу можливості використання постановки цілей для накопичення знань на рівні індивідууму і організації в цілому;

Е) керівник повинен вміти здобувати максимальну користь з координуючої функції, яку виконує постановка цілей.

 1. Причинами внутрішньоособового конфлікту є:

А) дисбаланс, що існує між нормами групової поведінки та індивідуальними діями поглядами чи звичками окремої особи;

Б) недоліки у системі делегування повноважень, організаційній структурі, структурі апарату управління;

В) виникає при будь-якому розподілі: повноважень, ресурсів, робіт, обов’язків.

8. Дайте визначення поняттю ситуація:

А) це певне ускладнення, яке є причиною виникнення процесів управління;

Б) це певне збурення, яке є причиною виникнення процесів управління;

В) це певне збурення, яке є причиною виникнення проблемних процесів управління;

Г) це певне полегшення, яке є причиною виникнення процесів управління.


Варіант 8

1. Види господарських організацій.

2. Групи та їх значимість.

3. Повноваження та їх види: класична концепція повноважень.

4. методи розробки і обґрунтування рішень.

 1. Ситуація 1.

Культивація у співробітників почуття приналежності до організації, до місці роботи є не тільки ефективним чинником, а також і важливе з точки зору стимулювання працелюбства. який з наведених нижче прикладів є в цьому відношенні найбільш прийнятним для стимулювання працелюбства?

А) при визначенні цілей роботи в організації, а також при складанні робочих планів треба зробити так, щоб підлеглі в міру можливостей брали в цьому участь, висловлювали свою думку;

Б) необхідно, наскільки це можливо, уникати того, щоб примушувати підлеглих виконувати непосильну роботу. Треба виявляти постійну турботу про кожного підлеглого;

В) встановити суворий порядок на робочих місцях і самому як керівнику дотримуватись його, показуючи приклад підлеглим. Одночасно треба заставити підлеглих дотримуватись встановленого порядку і не припускати самовільних дій.

 1. Ситуація 2.

За допомогою якого методу кількісного аналізу можна дати прогноз платіжного балансу на конкретний рік?

А) аналізу часових рядів;

Б) причинного аналізу (каузального моделювання)

 1. Що можна віднести до повноважень керівників вищої ланки:

А) координувати і контролювати роботу молодших начальників;

Б) прийняття важливих рішень;

В) здійснювати контроль за виконанням виробничих завдань.

8. Як відомо, важливість функції планування зумовлюється вигодами, які отримує організація від здійснення цього виду управлінської діяльності: 1) координуються зусилля персоналу шляхом визначення спільної мети для організації в цілому та її підрозділів; 2) здійснюється планомірна підготовка організації до змін; 3) керівництво долає умови невизначеності шляхом здійснення комплексу заходів прогнозування змін зовнішнього середовища; 4) змінюється система мислення керівників (менеджери діють активно, стимулюючи розвиток вигідних для організації подій, заперечуючи пасивність та вичікувальну позицію).

А) вірна відповідь 1,2;

Б) вірна відповідь 2,3;

В) вірна відповідь 3,4;

Г) усі відповідні вірні.


Варіант 9

1. Організація як управлінський об’єкт: механістичний та органічний підходи.

2. неформальні організації та їх характеристика.

3. Основні поняття організаційної взаємодії.

4. Схема процесу розробки і прийняття рішень.

 1. Ситуація 1.

Один з підлеглих заявив: „Я не відчуваю задоволення від своєї роботи. Вона мені не подобається. Бажано, щоб мені доручили щось більш цікаве”. Робота, за яку відповідає цей підлеглий, полягає у відправленні інформаційних матеріалів по заявкам замовників. Цю роботу може виконувати навіть випускник середньої школи, але так як замовлення на ці матеріали надходять з-за кордону, її доручено виконувати працівнику з вищою освітою, який володіє англійською мовою. Мабуть цей працівник бажав би виконувати роботу, східну з діяльністю бізнесмена.

А) Точно встановити, яка робота дала б задоволення цьому підлеглому і як можна скоріше надати її замість старої.

Б) Будь хто бажав би мати роботу, яка виконується з задоволенням. Але в умовах фірми надати таку роботу всім її працівникам неможливо. В зв’язку з цим треба переконливо роз’яснити працівнику, що в фірмі є багато працівників, які терпляче працюють на доручених їм ділянках.

В) Треба роз’яснити працівнику, що задоволеність роботою визначається тим, як до неї ставитись і як її виконувати. Треба довести, що і від виконуваної ним роботи можна отримувати задоволення, якщо бачити в ній творчі елементи.

 1. Ситуація 2.

Яка із змістових теорій мотивації була виведена в результати дослідження, до якого було залучено 200 інженерів та бухгалтерів однієї компанії, їм було задано 2 питання: „Чи можете Ви детально описати, коли Ви відчуваєте себе виключно добре на роботі” та „Чи можете Ви детально описати, коли Ви відчуваєте себе на роботі виключно погано”?

А) теорія Абрахама Маслоу;

Б) теорія Фредеріка Герцберга;

В) теорія Девіза МакКлелланда.

 1. який сектор матриці БКГ відображає, по суті, ідеальне становище підприємства?

А) „знаки питання”;

Б) „зірки”;

В) „дійні корови”;

Г) „собаки”.

8. Процеси менеджменту мають спільні характеристики: неперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, мінливість. Знайдіть останню вірну спільну характеристику:

А) сталість;

Б) рухливість;

В) інформативність;

Г) здійсненність.


Варіант 10

1. Основні поняття та загальні функції управління.

2. Управління неформальною організацією.

3. Характеристика етапів стратегічного планування. Аналіз стратегічних альтернатив, вибір стратегії (матриця „товари – ринки”, матриця БКГ).

4. Природа рішень в сфері менеджменту.

 1. Ситуація 1.

У випадку коли підлеглим доручається певна робота треба чітко пояснити їм цілі діяльності. Спробуйте вибрати з наведених нижче рекомендацій три найбільш важливі, які бажано враховувати при визначенні цих цілей:

А) добиватися розуміння того, яке значення поставлені цілі мають для досягнення цілей організації;

Б) в міру можливостей визначати цілі діяльності з врахуванням думки підлеглих;

В) добиватися всебічного розуміння цілей кожним підлеглим. Культивувати у підлеглих почуття справедливості

Г) якщо при визначенні цілей виходити із здібностей підлеглих, то буде дуже важко досягти їх, як би до цього не прагнути;

Д) можна досягти будь-яких цілей, якщо враховувати здібності підлеглих

Е) при визначенні цілей діяльності треба по можливості враховувати конкретні факти та цифри

Ж) добиватися розуміння того, що досягнення поставлених цілей є для підлеглих їх обов’язком, справою за яку вони несуть відповідальність.

 1. Ситуація 2.

Хто з класиків менеджменту вважав, що керівник може досягти найкращих результатів в своїй роботі, тільки виконавши наступні важливі умови: 1) забезпечив систему комунікацій; 2) здійснив зусилля необхідні для дії системи; 3) сформулював і визначив цілі системи

А) Анрі Файоль;

Б) Честер Барнарц;

В) Ельтон Мейо;

Г) Мері Паркер Фоллет.

 1. Функціональні конфлікти це ті, що:

А) паралізують нормальне функціонування організацій;

Б) обмежують перспективи розвитку;

В) не сприяють максимально ефективному використанню власних та запозичених ресурсів;

Г) сприяють ефективній діяльності організацій.

8. Які з наведених принципів не належать до 14-ти принципів за Файолем:

А) розподіл праці;

Б) чесність;

В) дисципліна;

Г) єдність керівництва

Д) децентралізація.


^ 7. Список літератури

основна

 1. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989.

 2. Белоус О., Рогач В. Менеджмент: пошук і обґрунтування стратегічних цілей підприємства. Економіка України, 1992.

 3. Гаврилишин О.Г.Основні елементи теорії ринкової системи. - К: Наукова думка, 1992.

 4. Герчиков Н.І. Менеджмент. – М.:ЮНИТИ, 1995.

 5. Дараховський І.С., Черноіванов І.П., Прехул Т.В. Бізнес і менеджер. М.: Азимут - Центр, 1992.

 6. Забелін П.В., Моісєєва Н.К. Основи стратегічного управління. - М.: Інформаційний центр "Маркетинг", 1997.

 7. Завадський Й.С. Менеджмент. К.: УФІМБ, 1997.

 8. Задорожний Е., Олабіна Г., Понежца Г., Моделювання діяльності підприємства в системі маркетингу. - Економіка України, 1993, №7.

 9. Зарубіжний досвід галузі менеджменту і маркетингу. Довідник менеджера. - М.: НПО "прогностика", 1990.

 10. Кібанов А.Я. Управління машинобудівним підприємством на основі функціонально-вартісного аналізу. - М.: Машинобудування, 1991.

 11. Карсекін В.І. Менеджмент у підприємствах торгівлі та громадського харчування. К.: Вища школа, 1994.

 12. Котлер Ф., Основи маркетингу. – М: Бізнес - книга, 1995.

 13. Котлер Ф. Управління маркетингом. – М.: Економіка, 1980.

 14. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурі Ф., основи менеджменту. /Пер. з англ./ - М.: Діло, 1995.

 15. Перерва П.Г. Управління маркетингом на машинобудівних підприємствах. - Харків: Основа, 1993.

 16. Перерва П.Г. Управління збутом продукції в системі маркетингу. - М.: НПО "РИМ", 1993.

 17. Радугин А.А. Основи менеджменту. - М.: Центр, 1997.

 18. Румянцева З.П., Саломатін Н.А., Акбердін Р.Г., Гунін В.Н., Кібанов А.Я., Турусін Ю.Д., Устінов В.А. Менеджмент організації. - М.: ИНФРА - м.

 19. Управління підприємством в умовах госпрозрахунку АН України. Харківське відділення Інституту економіки. Від. ред. Одінцова Г.С. - К.: Наукова думка, 1992.

 20. Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. - К: Вища шк., 1995.

 21. Шонбергер Р. Японські методи управління виробництвом (дев’ять простих уроків): скороч. Перекл. З англ. - М.: Економіка, 1976.Додаткова

    1. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін: Підручник. - К.: Заповіт, 1996.

    2. Виссема Х. Менеджмент у підрозділах фірми. - М.:ИНФРА, 1996.

    3. Крутько В.Н. Вступ до менеджменту кризових ситуацій: практичні рекомендації - К: МЗУУП, 1994.

    4. Мільнер Б.З. США: Організаційні проблеми управління. - М.: Думка, 1976.

    5. Оберє-Крис д. управління підприємством. - М.: Прогрес, 1973.

    6. Терещенко В.І. Організація та управління (досвід США). - М.: Економіка, 1965.

    7. Щокін Г.В. Практична психологія менеджменту: Науково-практичний посібник. - К.: Україна, 1994.ДОДАТОК 1Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний університет


^ Контрольна робота з дисципліни

Стратегічний маркетинг”


Виконав: прізвище, імя та по батькові (повністю)


Студент групи_________________


Шифр залікової книжки_________


Перевірив: прізвище, ім’я та по батькові викладача (повністю)


Кременчук 2004

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Менеджмент” для студентів зі спеціальності 6.050100 - "Маркетинг" усіх форм навчання


Укладачі: доктор технічних наук, професор М.І. Сокур

Кафедра маркетингу


Відповідальний за випуск кандидат економічних наук, доцент В.І. Баюра


Підписано до друку_________________2004 р. Формат 60 X 90 / 16

Ум. Друк. арк.________Замовлення №______

Тираж 30 екз.

__________________________________________________________________

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева 20,

Кременчуцький державний політехнічний університет

Видавничий відділ КДПУ


Кременчук 2004

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи