Щодо проведення переддипломної практики для студентів зі спеціальності icon

Щодо проведення переддипломної практики для студентів зі спеціальності
Скачати 140.42 Kb.
НазваЩодо проведення переддипломної практики для студентів зі спеціальності
Дата01.06.2012
Розмір140.42 Kb.
ТипДиплом

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050108 - «МАРКЕТИНГ»


КРЕМЕНЧУК 2004


Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів зі спеціальності 7.050108 - «Маркетинг»


Укладачі: д.т.н., професор Сокур М.І.

к.е.н., доцент Баюра В.І.

Кафедра маркетингу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №_____від «__» ____________2004 року


Голова методради ___________________проф. В.В. Костін


Кременчук 2004


З М І С Т


 1. Загальні положення щодо організації переддипломної практики….4

  1. Мета, форми та база практики……………………………………4

  2. Місце практики……………………………………………………5

  3. Послідовність практики…………………………………………..5

  4. Оформлення і захист звіту з практику…………………………..7

 2. Термін і порядок проходження практики……………………………8

3. Зміст практики………………………………………………………..9

 1. Зміст тематичної практики………………………………………….12

Додатки……………………………………………………………………..14 1. Загальні положення щодо організації переддипломної практики.
  1. Мета, форми та база практики.

Переддипломна практика - складова частина навчального процесу п'ятого курсу випускників – спеціалістів з маркетингу.

Її головна мета:

 • Поглиблення теоретичних знань, які набуті студентами в процесі навчання;

 • Розвиток навиків науково-дослідної роботи та розв’язання прикладних завдань;

 • Набуття досвіду ділового спілкування з виробничниками;

 • Підготовка до самостійної роботи на посадах, що потребують кваліфікації спеціаліста з маркетингу.

Індивідуальні завдання видає керівник дипломної роботи. Сутність індивідуальної роботи полягає в наступному:

 • По-перше, це наукова частина дипломної роботи спеціаліста, яка тісно пов’язана з місією підприємства (організації), його стратегією розвитку;

 • По-друге, це та частина роботи спеціаліста, яка розробляє специфічні для підприємства питання виходу його з кризового стану;

 • По-третє, розробка концепції управління вибраним підприємством на стратегічний період.

Індивідуальна форма є основою і дозволяє кожному практиканту досконально вивчити підприємство як об’єкт управління. Причому вибір об’єкту (організації – фірми, акціонерного товариства) студент здійснює самостійно, керуючись досвідом роботи над дипломною роботою та можливостями отримання необхідної інформації.  1. ^ Місце практики.

Студент проходить практику в апараті управління підприємством (організацією) або в його основних цехах. Крім цього практику потрібно пройти і в основних відділах управління підприємством, які також є базовими, наприклад, виробничий, економічний, планово-фінансовий, відділ маркетингу, МТЗ, збуту, які займаються організацією, плануванням, мотивацією, контролем та оперативним управлінням виробництва, матеріально-технічним забезпеченням та збутом продукції, управлінням, фінансами, інвестиціями.

Ті розділи програми, які не увійшли в компетенцію зазначених відділів підприємства, вивчаються у відповідних відділах та службах.

  1. Послідовність практики.

Студент зобов’язаний:

 • Перед початком практики одержати на кафедрі маркетингу направлення на практику, її програму і щоденник;

 • За 2-3 дні до початку практики здати у відділ виробничого навчання підприємства бази практики направлення на практику;

 • Безпосередньо перед початком практики на підприємстві пройти виробничий інструктаж з техніки безпеки і виробничої санітарії, суворо дотримуватися їх вимог під час проходження практики;

 • Додержуватись правил внутрішнього розпорядку підприємства (час початку і закінчення робочого дня встановлений для службовців, є обов’язковим для студентів).

За порушення трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку студент несе відповідальність перед керівництвом університету і підприємства:

 • Засвоїти питання, передбачені програмою практики, і викласти результати у формі письмового звіту;

 • Вести щоденник практики, в якому записуються виконання робіт, періодично здавати щоденник для контролю керівником від університету і підприємства, в якому вони ставлять свій підпис. Керівництво практикою здійснюють викладачі університету і спеціалісти підприємства – бази практики.

Керівник практики від університету, який призначається наказом ректора, зобов’язаний:

 • Забезпечити студентів програмою практики, уточнити для них індивідуальний графік і завдання;

 • Разом з керівником практики від підприємства організувати для студентів навчальні зайняття, лекції провідних працівників підприємства з економіки і управління виробництвом та з інших питань, екскурсії;

 • Спрямовувати науково-дослідну роботу студентів, пов’язану з використанням індивідуальних завдань дипломної роботи;

 • Раз на тиждень, проводити зустрічі зі студентами на базі практики за участю керівників практики від підприємства;

 • Контролювати виконання програми практики і додержання студентами правил внутрішнього розпорядку;

 • Перевіряти звіти з практики і приймати їх захист;

 • Систематично інформувати кафедру про хід переддипломної практики, а по її закінченні давати короткий письмовий звіт про результати практики і захист звітів разом з зауваженнями і пропозиціями щодо удосконалення практичної підготовки студентів.

Керівник практики від підприємства призначається керівником підприємства з найбільш досвідчених спеціалістів, який зобов’язаний:

 • Забезпечити студента конкретною роботою з потрібними матеріалами згідно з програмою і графіком практики;

 • Здійснювати методичне керівництво і надавати допомогу студентам при виконанні відповідних розрахунків;

 • Допомагати студентам у збиранні матеріалів для дипломної роботи;

 • Контролювати роботу студентів і додержання ними трудової дисципліни; вести облік виходу на практику;

 • Контролювати ведення щоденників, перевіряти звіти з практики та оцінювати їх;

 • Давати письмові характеристики на студентів з оцінкою їх ставлення до роботи, додержання ними трудової дисципліни, рівня теоретичної і практичної підготовки.

  1. ^ Оформлення і захист звіту з практики.

Результати проходження практики студент оформляє як письмовий звіт українською мовою. Він повинен мати чітку побудову, логічну послідовність, переконливу аргументацію, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій, об’єм звіту не більше 60 сторінок.

У звіт включається: титульний лист; зміст, де визначаються назви усіх розділів і підрозділів звіту; основна частина; список використаних джерел; додатки.

Основна частина звіту ділиться на розділи. Їх перелік і послідовність визначається змістом робочої програми практики з маркетингу. З тематичної практики окремий звіт не складається.

Всі ілюстрації до звіту, крім таблиць, позначаються словом „рис.” і нумеруються послідовно арабськими цифрами в межах розділу.

Наприклад, „рисунок 1.2. Схема маркетингових досліджень на підприємстві”. Підпис виконують під ілюстрацією.

Таблиці нумеруються аналогічно нумерації ілюстрацій.

Заголовок таблиці починається з великої літери і розміщується нижче слова „таблиця”, які пишуть над правим верхнім кутом таблиці.

При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку над нею пишуть „Продовження таблиці” (із зазначенням номера таблиці).

Ілюстрації таблиці розміщуються так, щоб їх можна було розглядати без обертання сторінки, або з обертанням за годинниковою стрілкою, і розміщуються після першого посилання на них в тексті.

Оформлений звіт разом з щоденником, характеристикою і висновками керівника дипломної роботи про виконання тематичної практики з дослідженнями подається в деканат для реєстрації. Керівник практики від університету ознайомлюється зі звітом і дає загальну оцінку виконаної роботи. Після цього студент захищає звіт перед комісією, яка призначається завідуючим кафедрою. Студент, який виконав програму практики і одержав незадовільну оцінку при захисті звіту, не може бути атестований за фахом.


^ 2. Термін і порядок проходження практики.

Форми та методи контролю.

Загальний термін проходження практики встановлюється учбовим планом підготовки фахівців по спеціальності 7.050108 „Маркетинг”.

Приблизний розподіл часу на проходження практик в структурних підрозділах підприємства наведено у календарному плані.

Орієнтувальний план переддипломної практики:

Розділ програми практики

Кількість днів

1. Оформлення перепустки, інструктаж з техніки безпеки та охорони праці

1

2. Загальні відомості про підприємство

2

3. Організаційна структура управління підприємством

4

4. Взаємозв’язок підприємства з контрагентами та з ринковою інфраструктурою

5

5.* Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

4

6. Система і стратегія маркетингової діяльності підприємства

8

7. Планування виробництва та реалізації продукції

8

8. Інноваційна діяльність підприємства

6

9. Оформлення звіту з практики

2

* У випадку зовнішньоекономічної діяльності підприємства


В процесі проходження практики студент вивчає комплекс питань, пов'язаних з маркетингом підприємства, навчається самостійно вирішувати ті або інші маркетингові ситуації та отримує необхідні навички, а також вивчає процеси управління маркетинговою діяльністю, направлені на збільшення ефективності виробничо-збутової діяльності і конкурентоспроможності продукції та послуг.

Студент зобов'язаний вивчити структуру підприємства з його контрагентами та ринковою інфраструктурою, маркетингову діяльність підприємства, систему планування портфелю замовлень, політику ціноутворення, оцінку його економічної діяльності. Особливу увагу слід звернути на економічні методи управління підприємством, шляхи забезпечення виробництва матеріально-технічними ресурсами, аналіз маркетингової діяльності.

^ 3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

3.1. Загальні відомості про підприємство.

Історія створення та розвитку підприємства, форма власності та господарювання, їх трансформація в умовах розвитку ринкових відносин.

Характеристика продукції, яку виготовляє підприємство (типи товарів, номенклатура, асортимент), обсяги виробництва в натуральному та грошовому вимірах, типи виробництв на підприємстві, рівень спеціалізації та кооперації, основні технологічні процеси і загальний технологічний рівень виробництва, перспективи розвитку підприємства.


3.2. Організаційна структура управління підприємством.

Виробнича структура підприємства (основні і допоміжні цехи). Роль і місце цехів в розподілі праці на підприємстві та організація їх роботи, чисельність працівників, робітників. Характеристика особливості функціонування підприємства в умовах ринкових відносин.

Схема виробничої структури підприємства. Аналіз трансформації виробничої структури підприємства в умовах його адаптації до ринку. Оцінка ступеню автономності підрозділів, які входять до складу підприємства. Можлива необхідність створення самостійних фірм. Стратегія перебудови підприємства.

Схема організаційної структури управління підприємством. Оцінка децентралізації основних управлінських функцій.


3.3. Взаємозв'язок підприємства з зовнішніми контрагентами та з ринковою інфраструктурою.

Місце підприємства у виробничо-господарському комплексі України (регіону). Його господарські зв'язки з іншими підприємствами України та інших країн (зовнішнім середовищем) - постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями продукції, фінансовими органами, біржами, науково-дослідними організаціями тощо.

Оцінка стабільності виробничих зв'язків і впливу їх регулярності на ефективність діяльності підприємства. Орієнтовне визначення авторитету підприємства як партнера у підприємницькому середовищі. Оцінка конкурентного статусу підприємства, вивчення рівня його стратегічних капіталовкладень.


3.4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.

Структура органу, що займається управлінням зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (або його відділу), його функції. Комунікативні зв'язки управління (відділу) зовнішньоекономічної діяльності та інших підрозділів підприємства, а також комунікативні зв'язки на рівні відділу. Особовий склад відділу: стать, вік, освіта тощо.

Форми зовнішньоекономічної діяльності підприємства, їх географічна спрямованість. Види і обсяги експортної продукції (імпорту). Порядок розрахунків підприємства з контрагентами.

Питання державного та митного регулювання, правові режими, в яких здійснюється зовнішньоекономічна діяльність підприємства.

3.5. Система і стратегія маркетингової діяльності підприємства.

Організаційна структура підрозділу, який займається управлінням маркетинговою діяльністю. Його відносини з основними підрозділами підприємства та зовнішніми організаціями. Задачі та функції служби маркетингу.

Ринок підприємства. Його особливості і перспективи. Аналіз ринкових можливостей підприємства. Дослідження попиту на продукцію, їх ефективність. Оцінка конкурентної спроможності продукції підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках. Оцінка в зв'язку з цим основних стратегій сегментації. Методи оцінки привабливості ринкових сегментів та позиціювання товарів.

Маркетингова стратегія підприємства: товарна політика підприємства (товарна номенклатура, асортимент, комплекс послуг, рівень сервісного обслуговування, програми розробки нових товарів), цінова політика (використання цінових стратегій, методи і тактика ціноутворення), збутова політика (методи товароруху, типи та рівні каналів товароруху, ширина, інтенсивність, система керівництва каналами збуту), стратегія просування товарів до споживача (рекламна діяльність, стимулювання збуту, особистий продаж), стратегія виходу на нові ринки.

Роль маркетингової служби в організації системи стратегічного планування. План маркетингу. Програма контролю. Оцінка витрат на маркетингову діяльність підприємства (бюджет маркетингу).


3.6. Планування виробництва та реалізації продукції.

Методика розробки виробничої програми підприємства та його структурних підрозділів у натуральному і вартісному вимірі. Показники обсягів виробництва на плановий рік з поквартальною розбивкою.

Ступінь використання виробничої потужності підприємства у звітному і плановому періодах, відповідність (пропорційність) потужностей технологічно взаємопов'язаних цехів.

Аналіз виконання річного плану виробництва за номенклатурою і асортиментом у натуральному вимірі, а також вартісні показники обсягів виробництва і реалізації продукції.

Аналіз показників якості продукції підприємства. Організація роботи з додержанням вимог стандартів, що застосовуються при виготовленні продукції. Визначення наявності виробничого браку, його документальне оформлення, рекламації споживачів. Основні види претензій до якості продукції та розмір збитків підприємства через випуск бракованих виробів. Різновиди, методи та засоби технічного контролю та заходи щодо підвищення якості продукції.


3.7. Інноваційна діяльність підприємства.

Процес управління інноваційним ланцюгом: ідея - НДКР - дослідний зразок (на прикладі основної продукції). Оцінка можливості скорочення часу на проектування, освоєння та запуск у серію нової продукції.

Патентна чистота продукції, що випускається. Кількість авторських свідоцтв, патентів, які використовуються в розроблюваних проектах нової продукції. Ліцензійна діяльність підприємства. Впровадження у виробництво інноваційних проектів (за останні роки). Інноваційна активність ІТР, робітників. Стратегія інновацій та новітніх технологій.


 1. Зміст тематичної практики

В процесі проходження практики студент зобов'язаний:

- уточнити тему дипломної роботи і узгодити її з конкретними умовами підприємства;

- вивчити роботу підприємства з вибраної теми;

- зібрати і опрацювати необхідний матеріал для написання дипломної роботи.

Об'єкт, на матеріалах якого пишеться дипломна робота, вибирається залежно від її теми, можливості збору матеріалів, побажань і рекомендацій керівництва підприємства. Згідно з вибраним об'єктом при необхідності уточнюється тема дипломної роботи і починається глибоке вивчення об'єкту та збір матеріалу.

Джерелами інформації для написання дипломної роботи на підприємстві є плани та звіти з різних напрямів господарської діяльності, дані оперативного, статистичного та бухгалтерського обліку, інша оперативна і періодична документація на підприємстві (акти, наряди).

В основу дипломної роботи повинні бути покладені рентабельно вибрані, достовірні, систематизовані і узагальнені дані.

В процесі збору і первісного опрацювання матеріалу слід застосовувати елементи наукового дослідження, звертати увагу на кількісну відповідність аналогічних даних у різних джерелах (планових і статистичних формах, обґрунтуваннях, обчисленнях), що підтверджує їх дійсність. При цьому важливо використовувати отримані в університеті знання зі статистики, математичних методів моделювання економічних процесів, ЕОТ, економічного аналізу.

З урахуванням цих матеріалів дається оцінка стану виробничо-збутової діяльності підприємства, з'ясовуються недоліки і обгрунтовуються шляхи їх усунення, удосконалення вирішення питань, що розглядаються.


Додаток 1

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний університет


ЗВІТ

Про переддипломну практику


Студента _____курсу, Групи______________

(шифр групи)

_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Керівник практики

Від підприємства

(посада, прізвище, ім’я, по-батькові) (печатка на підпис)

Керівник практики

Від університету

(посада, прізвище, ім’я, по-батькові)


Кременчук 2004


Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів зі спеціальності 7.050108 - «Маркетинг»


Укладачі: д.т.н., професор Сокур М.І.

к.е.н., доцент Баюра В.І.


Відповідальний за випуск зав.каф. маркетингу Сокур М.І.


Підписано до друку___________2002 р. Формат 60 x 90/16

Ум. друк. арк._______ Замовлення №______

Тираж 50 екз.

__________________________________________________________________

39614 м. Кременчук, вул. Першотравнева 20

Кременчуцький державний політехнічний університет

Видавничий відділ КДПУ


Кременчук 2004

Схожі:

Щодо проведення переддипломної практики для студентів зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо проведення переддипломної практики магістра для студентів зі спеціальності
Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики магістра для студентів зі спеціальності 050108 «Маркетинг»
Щодо проведення переддипломної практики для студентів зі спеціальності iconПрограма переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності "Фізична реабілітація"
Мета переддипломної практики: набуття студентами 5 курсу практичних вмінь та навичок організації та методики проведення різноманітних...
Щодо проведення переддипломної практики для студентів зі спеціальності iconМетодичні вказівки з переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання
Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” (укладач к е н., доцент Бугай В. З.)
Щодо проведення переддипломної практики для студентів зі спеціальності iconМетодичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності
Методичні вказівки до проходженя переддипломної практики для студентів спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» денної...
Щодо проведення переддипломної практики для студентів зі спеціальності iconМетодичні вказівки з переддипломної практики для студентів магістрів денної форми навчання
Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” денного відділення (укладачі к е н., доцент Пельтек...
Щодо проведення переддипломної практики для студентів зі спеціальності iconЗ переддипломної практики та дослідницької практики
Програма І робоча програма з переддипломної практики та дослідницької практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Щодо проведення переддипломної практики для студентів зі спеціальності iconТа методичні вказівки щодо написання І захисту звіту з передиплом
Програма переддипломної практики та методичні вказівки для написання І захисту звіту з переддипломної практики для студентів спеціальності...
Щодо проведення переддипломної практики для студентів зі спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Щодо проведення переддипломної практики для студентів зі спеціальності iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни
Щодо проведення переддипломної практики для студентів зі спеціальності iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи