Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 264.82 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата01.06.2012
Розмір264.82 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИЩОДО CАМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ “ промисловий маркетинг”


для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності

6.050100 – “Маркетинг”


Кременчук 2004


Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “Промисловий маркетинг» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – “Маркетинг


Укладач кандидат економічних наук, доцент В.І.Баюра

Кафедра маркетингу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ______від_________2004 р.

Голова методичної ради____________ професор В.В. Костін
Кременчук 2004

ЗМІСТ

 1. Вступ

 2. Робочий план дисципліни

 3. Основні поняття та терміни

 4. Тематика самостійної роботи студентів

 5. Запитання для самоперевірки

 6. Екзаменаційні питання з курсу

 7. Список літературиВСТУП


В умовах формування ринкових відносин важливе значення має розвиток у промислових підприємств активності, орієнтованої на кінцевого споживача товарів і послуг.

Для формування запасу конкурентної міцності, забезпечення конкурентоспроможності товарів і послуг, промислове підприємство вирішує практичні маркетингові задачі, зв’язані з комплексним дослідженням ринку і економічної кон’юнктури, оцінкою науково-виробничих, ресурсних і експортних можливостей, а також товарної, цінової, комунікаційної і збутової політики.

Маркетингова концепція повинна пронизувати всю діяльність промислового підприємства, починаючи з формування комерційної ідеї про можливість і доцільність створення нових перспективних і конкурентоспроможних технологій, товарів і послуг, і кінчаючи своєчасною відмовою від них, якщо останні вичерпали свої ринкові можливості і не дозволяють промисловому підприємству отримати запланований прибуток.

Мета та завдання дисципліни “Промисловий маркетинг”

МЕТА: формування системи теоретичних і практичних знань щодо промислового маркетингу, сучасних концепцій його розвитку, методологічних та організаційних засад використання.

^ ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ:

 • вивчення теорії промислового маркетингу;

 • вивчення методології маркетингових досліджень;

 • розробка і планування маркетингових стратегій та їх реалізація промисловими підприємствами;

 • опанування сучасних методів управління маркетинговою і комунікаційною діяльностями у сферах купівлі, збуту, розподілу промислової продукції.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

ЗНАТИ:

 • основні категорії промислового маркетингу;

 • переваги та недоліки конкурентних позицій промислового підприємства;

 • способи здійснення цінової, товарної, комунікаційної політики;

 • сукупність операцій щодо підвищення ефективності управління маркетинговою діяльністю.

ВМІТИ:

 • проводити комплексне дослідження ринку;

 • визначати основні вимоги споживачів до товару;

 • прогнозувати кон’юнктуру ринку;

 • проводити аналіз фінансових можливостей підприємства;

 • проводити аналіз стратегії промислового підприємства;

 • володіти методологією оцінки конкурентних позицій промислового підприємства.

Робочий план дисципліни

Но-

Найменування теми (модуля).

.

Денна форма

Заочна форма

Література


мер

теми

Ауд. заняття

(год.)

сам.

роб.

(год.)

се-

местр

Ауд. заняття

(год.)

сам.

роб.

(год.)

се-

местр

1

2

3

4

5

6

7

8

9


1

Сутність, завдання та концепції промислового маркетингу.


1

4

8

0,5

5

8

1,2,4,7,10,19

2

Промислові товари. Ринок промислових товарів та особливості маркетингової діяльності.

2

4

8

1

5

8

1,7,13,14,19

3

Формування та дослідження попиту на промислові товари1

4

8

1

5

8

4,7,14

4

Маркетингові дослідження на ринку промислових товарів


1

4

8

1

5

8

1,3,4,7,13,16,19

5

Кон’юнктура ринку промислових товарів

1

4

8

1

5

8

1,2,3,14,15,27

6

Ринкове сегментування та позиціювання товару

2

4

8

1

5

8

7,13,16,19

7

Цінова політика

2

4

8

1

5

8

2,3,4,7,13,16,19

8

Стратегія планування на промисловому ринку

2

4

8

1

5

8

1,2,3,4,7,9,12,13,16,19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

Управління збутовою діяльністю і розподіл готової продукції

1

4

8

1

5

8

2,3,7,13,16,17,

19,23,26

10

Комунікаційна політика промисло-вого підприємства

2

4

8

1

5

8

2,3,4,7,8,11,13,

16,17,19,21

11

Організація маркетингу на підприємстві


1

4

8

0,5

5

8

1,3,4,7,13,22,24

12

Планування і організація управління матеріальними запасами


2

4

8

1

5

8

17,18,20,25

13

Планування матеріально-технічного забезпечення промислового підприємства


2

4

8

1

5

8

18,20,27

Всього годин у семестрі:

20

52
12

65

Основні поняття та терміни

Товарна номенклатура – сукупність асортиментних груп това-рів, що їх пропонує покупцеві конкретний продавець.

Конкурентоздатність – сукупність якісних та вартісних характеристик товару, які з точки зору покупця є суттєвими і забез-печують задоволення конкретних потреб.

Життєвий цикл товару – концепція, що визначає послідовність періодів існування товару.

Ринкове тестування – спостереження за товаром на обмеженому ринковому просторі протягом певного часу.

Позиціювання – визначення особливостей, характерних рис товару, що відрізняють його від аналогічних товарів-конкурентів.

Попит – потреба, яка забезпечена грішми та пред’явлена на ринку.

Маркетингові дослідження – систематизований процес збору та аналізу об’єктивної інформації з метою прийняття конкретних управлінських рішень.

Вторинна інформація – інформація, що існує в опублікованому вигляді і збиралась для цілей, інших, ніж ті, які має на меті фірма в конкретних ринкових умовах.

Первинна інформація – інформація, яка збирається вперше для досягнення конкретних цілей фірми і для прийняття конкретних рішень.

Імітація – метод, що базується на застосуванні ЕОМ, і відтворює використання різних маркетингових факторів на папері, а не за реальних умов.

Ринкова кон’юнктура – конкретна економічна ситуація, що склалася на ринку в даний момент або обмежений відрізок часу.

Ємкість ринку – кількість (вартість) товарів, які може поглинути ринок за певних умов за певний проміжок часу.

Кон’юнктурний аналіз – оцінка фактичної ситуації, що склалася на ринку та визначення причинно-наслідкових зв’язків в сфері ринку товарів та послуг.

Сегментація – розподіл потенційного ринку на групи споживачів, які мають подібні мотиви щодо купівлі конкретного товару та можливість придбати його.

Макрокритерії – розподіл ринку на підгрупи на основі загальних характеристик сфери індустрії, розміру, розміщення, фінансового стану компаній тощо.

Мікрокритерії – технологія, темпи використання, організаційна структура, мотиви членів закупівельного центру компанії тощо.

Витратний метод ціноутворення – визначення ціни на основі базових витрат на одиницю товару, до яких додається величина націнки, яка покриває невраховані витрати і включає певний прибуток.

Ринковий метод ціноутворення – врахування дії ринкових факторів при визначенні ціни.

Агрегатний метод ціноутворення – підсумовування цін окремих конструктивних елементів товару.

Метод беззбитковості – облік витрат з врахуванням залежності попиту від рівня цін.

Страхування ціни – прийняття ряду заходів з метою мінімізації можливих негативних наслідків дії неврахованих факторів ринкового середовища.

Стратегічне планування – управлінський процес створення і підтримки стратегічної відповідності між цілями фірми, її потенційними можливостями і шансами у сфері маркетингу.

Стратегічне планування на рівні підприємства – визначення цільових ринків, рівня попиту та споживчих мотивацій, розробка продуктової стратегії, визначення і передбачення необхідних ресурсів та їх розподіл між ринками для досягнення встановлених цілей.

Канали розподілу – сукупність фізичних та юридичних осіб, які перебирають на себе або сприяють передачі права власності на товар на шляху від виробника до споживача.

Просування – будь-яка форма повідомлення, яку використовує фірма для інформації, переконання чи нагадування споживачеві про свої товари, образи, ідеї, громадську діяльність чи вплив на громадськість.

Стимулювання збуту – доповнення відомих методів просування, коли об’єктами уваги стають покупці, посередники, торговий персонал, до яких застосовують різні засоби впливу.

Пропаганда – неособисте стимулювання попиту на товар за допомогою розміщення комерційно важливих новин у виданнях або отримання сприятливих презентацій в ЗМІ, які не оплачуються конкретною фірмою.

Неінтегровані маркетингові структури – сукупність відповідних підрозділів, не скоординованих у своєму впливі на споживача.

Інтегровані маркетингові структури – здійснюють свою діяльність комплексно і управляються з одного координаційного центру.

^

Тематика самостійної роботи студентівТема 1. Сутність, завдання та концепції промислового маркетингу

План

  1. Сутність промислового маркетингу.

  2. Значення промислового маркетингу в сучасних умовах господарювання.

  3. Завдання промислового маркетингу.

  4. Концепції промислового маркетингу.

Література: 1(с. 12-42); 2(с. 166-181); 4(с. 9-13); 7(с. 1-7); 10; 16(с. 38-57); 19(с. 7-61).


Тема 2. Промислові товари. Ринок промислових товарів та особливості маркетингової діяльності
План

  1. Поняття “товар” в економіці.

  2. Основна та додаткова корисність товару.

  3. Класифікація товарів та послуг.

  4. Поняття “товарний асортимент” та “товарна номенклатура”.

  5. Конкурентоздатність промислового товару та методика її визначення.

  6. Поняття про життєвий цикл товару.

  7. Етапи життєвого циклу товару.

  8. Поняття “новий товар” у маркетингу.

  9. Характеристика основних етапів створення нового товару.

  10. Управління процесом розвитку нового товару.

Література: 1(43-47, 151-178); 7(103-130); 13(101-160); 14; 16(242-280); 19(143-192).


Тема 3. Формування та дослідження попиту на промислові товари
План

3.1. Поняття попиту на промислові товари.

3.2. Специфіка попиту на промислові товари.

3.3. Специфіка маркетингового управління промисловими товарами.

3.4. Категорії дослідження попиту на промислові товари.


Література: 4(105-133); 7(7-14); 14.


Тема 4. Маркетингові дослідження на ринку промислових товарів
План

4.1. Роль маркетингових досліджень у прийнятті управлінських рішень.

4.2. Суть маркетингових досліджень.

4.3. Основні етапи маркетингових досліджень.

4.4. Джерела маркетингової інформації.

  1. Методи збору первинної маркетингової інформації.

  2. Основні відмінності маркетингових досліджень на промисловому і споживчому ринках.

Література: 1(66-94); 3(15-50); 4(204-227); 7(53-86); 13(68-100); 16(125-159); 19(62-112).


Тема 5. Кон’юнктура ринку промислових товарів

План

  1. Загальні умови формування кон’юнктури та НТП.

  2. Зміна фаз циклу відтворення – основа кон’юнктурних коливань.

  3. Фактори розвитку економічної кон’юнктури.

  4. Класифікація факторів розвитку економічної кон’юнктури.

  5. Кон’юнктурна оцінка ринкової ситуації.

  6. Прогнозні оцінки ринкової кон’юнктури.

Література: 1(80-88); 2(317-328); 3(19-31,197-202); 14;15;27.

Тема 6. Ринкове сегментування та позиціювання товару
План

  1. Сегментація ринку товарів промислового призначення.

  2. Критерії сегментації.

  3. Оцінка привабливості ринкових сегментів.

6.4. Позиціювання на промисловому ринку.

Література: 2(197-208, 329-338); 7(87-102); 13(185-208); 16(200-242); 19(113-120).


Тема 7. Цінова політика
План

7.1. Загальне поняття цін.

  1. Значення фактора ціни в маркетингу.

  2. Вибір мети ціноутворення.

  3. Основні етапи розробки цінової стратегії.

  4. Можливі цінові стратегії на різних етапах життєвого циклу товарів.

  5. Вибір методу ціноутворення.

  6. Тактика ціноутворення.

Література: 2(231-245); 3(55-68); 4(338-385); 7(131-158); 13(242-287); 16(308-347); 19(196-244).


Тема 8. Стратегія планування на промисловому ринку
План

8.1. Сутність стратегічного планування.

 1. 8.2. Етапи стратегічного планування.

8.3. Визначення диверсифікаційної стратегії на промисло- вому ринку.

8.4. Роль маркетингу в процесі стратегічного планування.

Література: 1(180-207); 2(143-159); 3(93-97); 4(248-290); 7(239-260); 9; 12; 13(43-67); 16(57-91); 19(120-131).


Тема 9. Управління збутовою діяльністю і розподіл готової продукції
План

  1. Суть процесу розповсюдження товарів. Канали розподілу.

  2. Вибір оптимального каналу збуту.

  3. Управління рухом товарів.

Література: 2(76-92,256-272); 3(69-80,169-177); 7(159-180); 13(288-328); 16(347-385); 17; 19(304-350); 23; 26.


Тема 10. Комунікаційна політика промислового підприємства
План

10.1. Функції комунікаційної політики.

  1. Планування просування товару.

  2. Реклама промислового товару.

  3. Стимулювання збуту.

  4. Сутність особистого продажу як найбільш ефективного методу просування промислових товарів.

  5. Способи встановлення контактів продавця з потенційними покупцями в процесі підготовки комерційних угод.

  6. Пропаганда товару (ПР).

Література: 2(23-45,246-254,275-284); 3(93-97, 112-167); 4(386-416); 7(181-238); 8; 11; 13(329-401); 16(421-523); 17; 19(245-302); 21.


Тема 11. Організація маркетингу на підприємстві
План

  1. Принципи та способи ефективної організації маркетингу на підприємстві.

  1. Структура маркетингових служб.

Література:1(97-150); 3(82-90); 4(134-144); 7(15-52); 13(329-368); 22; 24.


Тема 12. Планування і організація управління матеріальними запасами
План

  1. Сутність матеріальних запасів.

  2. Об’єктивна необхідність створення матеріальних запасів.

  3. Товарні запаси.

  4. Виробничі запаси.

  5. Планування сукупних запасів засобів виробництва.

Література: 17(31-48); 18(22-50); 20(9-63); 25.


Тема 13. Планування матеріально-технічного забезпечення промислового підприємства
План

13.1. Загальна характеристика матеріально-технічного

забезпечення підприємства.

  1. Зміст і порядок розробки планів матеріально-технічного

забезпечення.

13.3. Нормативна база планування.

  1. Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах на основні

напрямки витрат.

  1. Моніторинг у системі матеріально-технічного забез-печення.

Література: 18(58-169); 20(79-184); 27(52-98).


^
Запитання для самоперевірки


 1. Сутність і значення промислового маркетингу.

 2. Основні поняття промислового маркетингу.

 3. Управління маркетингом на підприємстві.

 4. Концепція управління маркетингом.

 5. Основні принципи і методи промислового маркетингу.

 6. Функції і зміст маркетингової діяльності на підприємстві.

 7. Поняття “товар”. Основна та додаткова корисність товару.

 8. Товари споживчого та виробничого призначення.

 9. Поняття “товарний асортимент”.

 10. Поняття “товарна номенклатура”.

 11. Концепція життєвого циклу товару.

 12. Поняття “новий товар” у маркетингу.

 13. Відмінності ринку промислових від ринку споживчих товарів.

 14. Визначення попиту на промислові товари.

 15. Категорії класифікації промислового товару.

 16. Споживачі промислових товарів.

17.Прийняття рішення щодо виробництва промислових товарів.

18.Процес прийняття управлінського рішення.

19.Переваги і недоліки методології збирання інформації.

20.Відмінності між кінцевим споживачем та промисловим підприємством.

21.Поняття “ринкова ситуація”.

22.НТП і “довгі хвилі кон’юнктури”.

23.Рівновагові стани плинності економічних процесів.

24.Особливості сучасних циклів.

25.Відмінності сегментації на ринку промислового товару.

26.Вимоги до підвищення ефективності сегментації.

27.Фактори впливу на вибір сегменту.

28.Пошук ринкових ніш.

29.Підходи до стратегії маркетингу, пов’язаної з закріпленням позиції товару на ринку.

30.Внутрішні і зовнішні фактори впливі на визначення ціни.

31.Варіанти поведінки фірми у сфері ціноутворення.

32.Сутність витратного методу.

33.Метод беззбитковості

34.Поняття “стратегічного планування”.

35.Задачі стратегічного планування.

36.Процес стратегічного планування.

37.Оцінка сприятливих та несприятливих факторів.

38.Функції каналів товароруху.

39.Основні характеристики каналів розподілу товарів промислового призначення.

40.Методи прямого збуту.

41.Умови вибору каналу збуту.

42.Критерії визначення каналу розподілу.

43.Вплив форм просування на сталість положення фірми на ринку.

44.Цілі реклами.

45.Методи формування бюджету на просування товару.

46.Процес формування комунікаційної моделі.

47.Переваги і недоліки персонального продажу.

48.Основні задачі пропаганди.

49.Принципи побудови організаційних структур.

50.Завдання, вирішення яких дозволяє створити ефективну організацію маркетингу.

51.Умови ефективності управління маркетинговою службою.

52.Неінтегровані та інтегровані маркетингові структури.

53.Призначення виробничих запасів.

54.Сутність запасу незавершеного виробництва.

55.Складські, збутові і транспортні запаси.

56.Показники, що характеризують запаси.

57.Вплив транзитного і складського постачання на величину сукупного запасу.

58.Задачі планування забезпечення підприємства.

59.Класифікація норм, що слугують нормативною базою планування забезпечення підприємств.

60.Потреба на основне виробництво.

61.Матеріальний баланс підприємства..

62.Ремонтно-експлуатаційні потреби.

63.Джерела покриття потреби в матеріальних ресурсах.

64.Лімітування забезпечення структурних підрозділів підприємства.


^

Екзаменаційні питання


1. Сутність промислового маркетингу.

2. Значення промислового маркетингу в сучасних умовах господарювання.

3. Завдання промислового маркетингу.

4. Концепції промислового маркетингу.

5. Поняття “товар” в економіці.

6. Основна та додаткова корисність товару.

7. Класифікація товарів та послуг.

8.Поняття “товарний асортимент” та “товарна номенклатура”.

9. Конкурентоздатність промислового товару та методика її визначення.

10. Поняття про життєвий цикл товару.

11. Етапи життєвого циклу товару.

12. Поняття “новий товар” у маркетингу.

13. Характеристика основних етапів створення нового товару.

14. Управління процесом розвитку нового товару.

15. Поняття попиту на промислові товари.

16. Специфіка попиту на промислові товари.

17.Специфіка маркетингового управління промисловими товарами.

18. Категорії дослідження попиту на промислові товари.

19.Роль маркетингових досліджень у прийнятті управлінських рішень.

20. Суть маркетингових досліджень.

21. Основні етапи маркетингових досліджень.

 1. 22. Джерела маркетингової інформації.

23. Методи збору первинної маркетингової інформації.

24.Основні відмінності маркетингових досліджень на промисловому і споживчому ринках.

25. Загальні умови формування кон’юнктури та НТП.

26.Зміна фаз циклу відтворення – основа кон’юнктурних коливань.

27. Фактори розвитку економічної кон’юнктури.

28.Класифікація факторів розвитку економічної кон’юнктури.

29. Кон’юнктурна оцінка ринкової ситуації.

30. Прогнозні оцінки ринкової кон’юнктури.

31. Сегментація ринку товарів промислового призначення.

32. Критерії сегментації.

33. Оцінка привабливості ринкових сегментів.

34. Позиціювання на промисловому ринку.

35. Загальне поняття цін.

 1. 36. Значення фактора ціни в маркетингу.

37. Вибір мети ціноутворення.

38. Основні етапи розробки цінової стратегії.

39.Можливі цінові стратегії на різних етапах життєвого циклу товарів.

40. Вибір методу ціноутворення.

41. Тактика ціноутворення.

42. Сутність стратегічного планування.

 1. 43. Етапи стратегічного планування.

44.Визначення диверсифікаційної стратегії на промисловому ринку.

45. Роль маркетингу в процесі стратегічного планування.

46. Суть процесу розповсюдження товарів. Канали розподілу.

47. Вибір оптимального каналу збуту.

48. Управління рухом товарів.

49. Функції комунікаційної політики.

50. Планування просування товару.

51. Реклама промислового товару.

52. Стимулювання збуту.

53. Сутність особистого продажу як найбільш ефективного методу просування промислових товарів.

54. Способи встановлення контактів продавця з потенційними покупцями в процесі підготовки комерційних угод.

55. Пропаганда товару (ПР).

56. Принципи та способи ефективної організації маркетингу на підприємстві.

57. Структура маркетингових служб.

58.Сутність матеріальних запасів.

59.Об’єктивна необхідність створення матеріальних запасів.

60. Товарні запаси.

61. Виробничі запаси.

62. Планування сукупних запасів засобів виробництва.

63. Загальна характеристика матеріально-технічного

забезпечення підприємства.

64. Зміст і порядок розробки планів матеріально-технічного

забезпечення.

65. Нормативна база планування.

66. Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах на основні

напрями витрат.


^
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ОСНОВНА

 1. Акімова І.М. Промисловий маркетинг.- К.: Знання-Прес, 2001.- 294 с.

 2. Амблер Т. Практический маркетинг.- СПб.: Питер, 1999.- 394 с.

 3. Гінгстон П. Найкраща книжка про збут і маркетинг.- Львів: Сейбр-Світло, 1995.- 206 с.

 4. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость.- СПб.: Питер, 2001.- 479 с.

 5. Костоглодов Д.Д., Саввиди И.И. Маркетинг предприятия.- М.: Контур, 1998.- 112 с.

 6. Святненко В.Ю. Промисловий маркетинг.- К.: МАУП, 2001.- 262 с.

 7. Старостіна А.О. Промисловий маркетинг- К.: Іван Федоров, 1997.- 400 с.

ДОДАТКОВА

 1. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации.- М.: Финпресс, 2000.- 256 с.

 2. Дибб С. Практическое руководство по маркетинговому планированию.- СПб.: Питер, 2001.- 255 с.

 3. Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности.- Мн.: Финансы, 1997.- 462 с.

 4. Дейян А., Троадек А. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи.- М.: Прогресс, 1994.- 189 с.

 5. Завгородняя А.А., Ямпольская Д.О. Маркетинговое планирование: Конкурентная политика. Контроль над качеством. Анализ моделей управления.- СПб.: Питер, 2002.-380 с.

 6. Завьялов П.С. Маркетинг.- М.: ИНФРА-М, 2002.- 496 с.

 7. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика.- К.: КНЕУ, 2001.- 239 с.

 8. Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг: Прогнозування кон’юнктури ринку.- К.: Знання, 2001.- 215 с.

 9. Котлер Ф., Армстронг Г. Маркетинг.- М.: Диалектика, 2001.- 608 с.

 10. Лаккастер Дж., Джоббер Д. Продажа и управление сбытом.- Мн.: Амалфея, 1999.- 379 с.

 11. Линдерс М.Р., Фирон Х.Е. Управление снабжением и запасами.- СПб.: Полигон, 1999.- 728 с.

 12. Мате Э., Тиксье Д. Материально-техническое обеспечение деятельности предприятия.- М.: Прогресс, 1993.- 158 с.

 13. Маслова Т.Д. Маркетинг.- СПб.: Питер, 2002.- 400 с.

 14. Панкратов Ф.Г. Рекламная деятельность.- М.: Дашков и К, 2002.- 362 с.

 15. Перерва П.Г. Управление маркетингом на маши-ностроительном предприятии.- Харьков: Основа, 1993.- 285 с.

 16. Попов Е.В. Продвижение товаров и услуг.- М.: Финансы и статистика, 2002.- 319 с.

 17. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммер-ческой деятельности.- М.: Маркетинг, 1999.- 289 с.

 18. Радионов А.Р. Управление сбытовыми запасами и оборотными средствами предприятия.- М.: Дело и Сервис, 1999.- 397 с.

 19. Скотт Дж. Г. Учитесь эффективно продавать и управлять сбытом.- К.: Внешторгиздат, 1992.- 176 с.

 20. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг. Настольная книга по исследованию рынка.- М.: Финансы и статистика, 2002.- 523 с.

 21. Швальбе Х. Практика маркетинга.- М.: Республика, 1995.- 317 с.

 22. Шейнов В.П. Эффективная продажа товаров и услуг.- Мн.: Харвест, 2003.- 415 с.

 23. Штемман П., Венцель М. Секреты удачливого продавца.- М.: Интерэкспорт, 1998.- 125 с.

 24. Энджел Д.Ф. Поведение потребителей.- СПб.: Питер, 1997.- 759 с.Методичні вказівки щодо cамостійного вивчення курсу “Промисловий маркетинг” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 - “Маркетинг”


Укладач к.е.н., доц. В.І.Баюра


Відповідальний за випуск ст. викл. О.Д.Коноваленко


Підписано до друку_________2004 р. Формат 60х90/16

Ум. Друк. арк.______Замовлення №____

Тираж 50 прим.


39614 м.. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Кременчуцький державний політехнічний університет

Видавничий відділ КДПУ


Кременчук 2004

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи