Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/5
Дата28.07.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни “Промисловий маркетинг ”

для студентів денної форми навчання зі спеціальності

6.050100 – “Маркетинг”


Кременчук 2004


Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Промисловий маркетинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – “Маркетинг


Укладач кандидат економічних наук, доцент В.І.Баюра

Кафедра маркетингу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ______від_________2004 р.

Голова методичної ради____________ професор В.В. Костін
Кременчук 2004


ЗМІСТ

Вступ


 1. Мета та завдання дисципліни

 2. Загальні методичні рекомендації

 3. Навчально-методичний план вивчення дисципліни

 4. Методичні рекомендації щодо вивчення курсу

 5. Теми та зміст практичних занять

 6. Тестові завдання для перевірки знань студентів

 7. Задачі до розв’язання

 8. Методичні рекомендації до написання студентами практичних робіт

 9. Критерії оцінювання знань

 10. Список літератури


ВСТУП


В умовах формування ринкових відносин важливе значення має розвиток у промислових підприємств активності, орієнтованої на кінцевого споживача товарів і послуг.

Для формування запасу конкурентної міцності, забезпечення конкурентоспроможності товарів і послуг, промислове підприємство вирішує практичні маркетингові задачі, зв’язані з комплексним дослідженням ринку і економічної кон’юнктури, оцінкою науково-виробничих, ресурсних і експортних можливостей, а також товарної, цінової, комунікаційної і збутової політики.

Маркетингова концепція повинна пронизувати всю діяльність промислового підприємства, починаючи з формування комерційної ідеї про можливість і доцільність створення нових перспективних і конкурентоспроможних технологій, товарів і послуг, і закінчуючи своєчасною відмовою від них, якщо останні вичерпали свої ринкові можливості і не дозволяють промисловому підприємству отримати запланований прибуток.


 1. Мета та завдання дисципліни “Промисловий маркетинг”


МЕТА: формування системи теоретичних і практичних знань щодо промислового маркетингу, сучасних концепцій його розвитку, методологічних та організаційних засад використання.


^ ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ:

 • вивчення теорії промислового маркетингу;

 • вивчення методології маркетингових досліджень;

 • розробка і планування маркетингових стратегій та їх реалізація промисловими підприємствами;

 • опанування сучасних методів управління маркетинговою і комунікаційною діяльностями у сферах купівлі, збуту, розподілу промислової продукції.
  1. В результаті вивчення дисципліни студент повинен

ЗНАТИ:

 • основні категорії промислового маркетингу;

 • переваги та недоліки конкурентних позицій промислового підприємства;

 • способи здійснення цінової, товарної, комунікаційної політики;

 • сукупність операцій щодо підвищення ефективності управління маркетинговою діяльністю.ВМІТИ:

 • проводити комплексне дослідження ринку;

 • визначати основні вимоги споживачів до товару;

 • прогнозувати кон’юнктуру ринку;

 • проводити аналіз фінансових можливостей підприємства;

 • проводити аналіз стратегії промислового підприємства;

 • володіти методологією оцінки конкурентних позицій промислового підприємства.
 1. ^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. Завдання самостійної роботи студентів

Курс “Промисловий маркетинг” може бути вивчений лише в процесі роботи над ним протягом усього семестру.

Враховуючи значний обсяг матеріалу з курсу, значну його частину студенти вивчають самостійно. Приступаючи до вивчення курсу, перш за все, необхідно ознайомитись з програмою та її змістом, основними запитаннями кожної теми та послідовністю їх вивчення.

Отримання комплексних знань можливе лише при постійній значній самостійній роботі студента. Для кращого засвоєння курсу студент повинен вести конспект самостійно опрацьованого матеріалу, котрий стане доповненням конспекту курсу лекцій. Рекомендується вести словничок термінів.

Основні форми самостійної роботи з курсу:

 • комплексне вивчення конспекту лекцій;

 • опрацювання основної та допоміжної літератури;

 • виконання завдання за темами з використанням допоміжної літератури.

  1. Лекції

Відповідно до навчального плану з курсу передбачені лекції, які читаються для студентів денної форми навчання протягом семестру, та в період установчих сесій – для студентів заочної форми навчання.

Лекційний матеріал курсу для студентів денної форми навчання охоплює всі основні питання та проблеми економічної теорії, але у зв’язку з дефіцитом часу дає лише основні настанови та частково – фактичні дані.


^ 2.3. Практичні заняття

Важлива роль при освоєнні даного курсу відведена практичним заняттям.

На практичні заняття винесені теми, котрі потребують детального аналізу для більш глибокого та систематизованого вивчення змісту навчального матеріалу. Окремі питання семінару можуть стати темами рефератів. Тематика, плани проведення практичних занять, а також методичні вказівки для підготовки наведені в “Методичних рекомендаціях щодо практичних занять з дисципліни “Промисловий маркетинг”.

2.4. Консультації

Якщо при вивченні курсу, виконанні практичної чи контрольної роботи виникають труднощі, студентам необхідно звертатися за консультацією до викладача, який веде курс.

Важливе значення для отримання від консультації бажаного результату має підготовка обгрунтованих студентом запитань з матеріалу, що вивчається. Якщо студент піде на консультацію не підготовленим, мета консультаційного заняття не буде досягнута.

2.5. Екзамен

До складання екзамену допускаються студенти, які виконала всі завдання і не мають академічної заборгованості за минулу заліково-екзаменаційну сесію.


^ 3. Навчально-тематичний план вивчення дисципліни “Промисловий маркетинг”
пп

Найменування теми та її зміст

Денна форма

Заочна форма

Лекції

Практ. заняття

Самост. робота

Лекції

Прак. Занят

Самост робота.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Сутність, завдання та концепції промислового маркетингу


2

1

4/4

1

0,5

5/5

2.


Промислові товари. Ринок промислових товарів та особливості маркетингової діяльності

4

2

5/4

2

1

5/5

3.

Формування та дослід-ження попиту на промис-лові товари

2

1

4/4

1

1

5/5

4.

Маркетингові дослідження на ринку промислових товарів


2

1

4/4

1

1

5/5

5.

Кон’юнктура ринку про-мислових товарів


2

1

4/4

2

1

5/5

6.

Ринкове сегментування та позиціювання товару


2

2

5/4

2

1

5/5

7.

Цінова політика

4

2

5/4

2

1

5/5

8.

Стратегія планування на промисловому ринку


2

2

5/4

2

1

5/5

9.

Управління збутовою ді-яльністю і розподіл готової продукції


2

1

4/4

1

1

5/5

10.

Комунікаційна політика промислового підпри-ємства

2

2

5/4

2

1

5/5

11.

Організація маркетингу на підприємстві

2

1

5/4

1

0,5

5/5

12.

Планування і організація управління матеріальними запасами

2

2

5/4

2

1

5/5

13.

Планування матеріально-технічного забезпечення промислового підпри-ємства

2

2

5/4

2

1

5/5
ВСЬОГО:

30

20

60/52

20

12

65/65
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи