Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 160.59 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата01.06.2012
Розмір160.59 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

8.050108 - «МАРКЕТИНГ»


КРЕМЕНЧУК 2006

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний маркетинґ» для студентів зі спеціальності 8.050108 - «Маркетинґ»


Укладач д.т.н., проф. М.І. Сокур

Рецензент к.е.н., доц. Т.Є. Циба

Кафедра маркетинґу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №_____від «__» ____________2006 року

Заступник голови методичної ради ___________________ доц. С.А. Сергієнко


Кременчук 2006

З М І С Т

Вступ ....................................................................................................................... 4

1. Мета та завдання курсової роботи ................................................................... 5

2. Загальні вимоги до написання курсової роботи ............................................. 5

3. Вибір теми курсової робіти .............................................................................. 6

4. Структура та зміст курсової роботи .................................................................6

5. Оформлення курсової роботи .......................................................................... 10

6. Подання на перевірку і захист курсової роботи ............................................ 12

7. Тематика курсових робіт ................................................................................. 13

Список літератури ................................................................................................ 15


Нові засади функціонування підприємств, організацій та інших господарських суб’єктів України, що зумовлені переходом до роботи в умовах ринку, вимагають відповідних змін у системі підготовки фахівців, у першу чергу за рахунок уведення нових навчальних курсів, запровадження проґресивних форм і методів здійснення навчального процесу. Усе це потребує нових, нетрадиційних підходів до підготовки та видання методичних посібників.

Курс стратегічного маркетинґу – синтетична навчальна дисципліна, яка, об’єднавши набуті студентами знання з багатьох гуманітарних і профілюючих дисциплін, покликана забезпечити фахівця знаннями, вміннями та навичками, необхідними для роботи на конкретному робочому місці, й сприяти досягненню кінцевої мети на ринку товарів і послуг. Невипадково стратегічний маркетинґ вивчає широке коло майбутніх фахівців.

Стратегічний маркетинґ – це і концепція, і спосіб дій, і виконання певних операцій на ринку товарів і послуг. А тому цей курс є одночасно і теоретичним, і прикладним. Навчальним планом передбачено виконання курсової роботи з стратегічного маркетинґу. Базою для виконання курсової роботи виступають підприємства різної форми власності та напрямів діяльності.


^ Мета та завдання курсової роботи


Метою курсової роботи є закріплення теоретичних знань зі стратегічного маркетинґу та підготовка до виконання дипломної роботи.

У процесі виконання курсової роботи студенти повинні виявити вміння у вивченні теоретичних основ дисципліни, в закріпленні практичних навичок, у доборі літературних джерел і нормативно-правових актів, фактичних даних про роботу підприємств. Студентові необхідно вміння узагальнювати зарубіжний та вітчизняний досвід, здійснювати аналіз і прогноз маркетинґової ситуації, обґрунтувати стратегію підприємства на ринку збуту в межах теми дослідження.

Курсова робота з дисципліни «Стратегічний маркетинґ» виконується студентами спеціальності 8.050108 - «Маркетинґ» усіх форм навчання.


^ Загальні вимоги до написання курсової роботи


Курсова робота виконується студентом самостійно, під керівництвом викладача. У процесі написання курсової роботи студент реґулярно відвідує консультації, виконання всіх розділів узгоджується з викладачем згідно з індивідуальним графіком-завданням із указівкою конкретного терміну виконання та видів робіт.

При виконанні курсової роботи студенти використовують статистичні дані про роботу підприємств (установ), а також статистичні дані, які характеризують економічну ситуацію в країні, галузі, опублікування в періодичних виданнях.

Студенти заочної та денно-заочної форм навчання, вибираючи тему курсової роботи, повинні керуватись необхідністю і можливостями використовувати статистичні та звітні дані згідно з місцем їх трудової діяльності.


Обсяг курсової роботи - 45-50 сторінок


Реферат 0,5

Вступ 1-2

Розділ 1 16-18

Розділ 2 12-15

Розділ 3 10-12

Висновки 1

Література 1-2

Додатки (лістинґи ЕОМ, довідкові матеріали тощо).


^ Вибір теми курсової роботи


Студенти вибирають тему курсової роботи і узгоджують її з керівником. Вибір теми здійснюється, виходячи із запропонованої тематики, затвердженої на засіданні кафедри (див. Додаток 1).

Теми курсової роботи закріплюються згідно з розпорядженням по кафедрі. При цьому не дозволяється вільний вибір теми студентами. Відповідне рішення з цього питання приймається завідувачем кафедри згідно з поданою студентом заявою. При визначенні теми курсової роботи необхідно виходити з неможливості вибору однакових тем на одному і тому самому підприємстві.

Завідувач кафедри призначає керівників курсових робіт згідно з розподілом навчального навантаження по кафедрі й визначає термін здачі курсової роботи на перевірку, призначає дату захисту курсових робіт.


^ Структура та зміст курсової роботи


Написанню курсової роботи передує глибоке вивчення теоретичних основ дисципліни «Стратегічний маркетинґ», а також дисциплін маркетинґового циклу спеціальності. Це запобігає більш широкому заглибленню в проблему та забезпечує можливість послідовного і логічного викладання матеріалу.

Для цього студентові необхідно скласти план і узгодити його з керівником. План курсової роботи повинен відображати основний зміст теми, що розглядають в розвитку вивчення теоретичного стану питання і визначення методології дослідження; стратегії; аналіз сфери діяльності підприємства та поточної маркетинґової ситуації; визначення ринкової стратегії підприємства та можливих напрямів реалізації цієї стратегії з урахуванням кориґування, організації проведення оперативних тактичних дій і контролю в межах запропонованих заходів.

Зміст кожного розділу деталізується згідно з конкретними пунктами, є логічним продовженням попереднього та забезпечує послідовність у розгляданні наступних розділів таким чином, щоб найбільш повно розкрити тему курсової роботи.

З точки зору методики викладання матеріалу може бути запропонована наступна структура курсової роботи.

Вступ. Обґрунтовується актуальність теми, надається характеристика об’єкта і предмета дослідження. Визначається мета курсової роботи та задачі задля реалізації поставленої мети. Надається характеристика можливих методів вивчення та дослідження даної проблеми, які необхідно використати при виконанні курсової роботи.

^ Перший розділ є теоретичним. У ньому розкривається сутність і значення питання, що розглядається в системі маркетинґового менеджменту підприємства та узгодженість з метою і завданнями підприємства, які постають перед ним у зв’язку з проблематикою, окресленою темою курсової роботи.

Студентам необхідно знайти взаємозв’язок між проблемою, що розглядають і тими питаннями, які вирішують підприємства щодо забезпечення економічного зростання на стратегічну перспективу. Охарактеризувати весь комплекс проблем, пов’язаних з плануванням комерційної та виробничо-господарської діяльності на основі стратегічних підходів.

Огляд літературних джерел і висвітлення стану вивченості питання (відповідно до теми курсової роботи) має здійснюватись на підставі критичного підходу з урахуванням узагальнення вітчизняного та світового досвіду в галузі застосування відповідних стратегій маркетинґу.

При цьому необхідно використовувати матеріали опублікованих статистичних оглядів і кон’юктурних досліджень, літературні джерела та періодичні видання. Аналіз теоретичних і літературних джерел повинен бути критичним.

Конкретні приклади та узагальнення зарубіжного досвіду в розв’язанні даної проблеми повинні супроводжуватись посиланнями на літературу, містити статистичні (економічні) показники, відображати тенденції їх змін, аналіз причин і наслідків.

Зміст теоретичного розділу повинен ясно відображати точку зору автора курсової роботи з питання, що розглядалось, містити обґрунтування методології аналізу (або дослідження, планування, визначення ефективності тощо), що буде використано в подальших розділах.

^ Другий розділ є аналітичним. У ньому надається характеристика підприємства як об’єкта управління. Ретельному аналізу в цьому розділі підлягає потенціал підприємства і та маркетингові проблеми, які підлягають розв’язанню відповідно до вибраної теми курсової роботи.

Студентові необхідно здійснити аналіз маркетинґового середовища підприємства (установи) і тих факторів, що визначають вибір стратегії маркетинґу, аналіз комплексу маркетинґу підприємства з оцінкою його ефективності, аналіз сильних і слабких сторін у маркетинґовому управлінні стосовно проблеми, що розглядається, а також аналіз існуючої маркетинґової стратегії, яка реалізується підприємством у поточному періоді.

Розділ повинен відображувати галузеву належність підприємства (установи) та сферу діяльності, напрями бізнесу, характеристику продукції.

При написанні даного розділу студентом мають бути використані дані статистичної звітності підприємства і ключові показники бізнес-плану.

^ Третій розділ курсової роботи є практичним. У ньому студент повинен навести результати власних досліджень, запропонувати шляхи підвищення ефективності управління підприємством на підставі стратегічних підходів, навести свої пропозиції до вибрання певної стратегії маркетинґу.

Необхідно визначити планові показники виробничо-господарської діяльності підприємства (установи), які будуть досягненні в результаті пропозиції, відповідно до теми; дати оцінку комерційних шансів і ризиків, які можуть виникнути в результаті впровадження запропонованої стратегії маркетинґу.

Результати досліджень і пропозиції повинні бути узгоджені з виробничо-комерційними можливостями підприємства.

При виконанні розрахунків, прогнозів бажано використовувати методи економіко-математичного моделювання, математичної статистики, теорії ймовірностей тощо. Реалізація запропонованих моделей повинна здійснюватись за допомогою ЕОМ на підставі використання стандартних пакетів прикладних програм.

Висновки формулюються як основний підсумок виконання курсової роботи:

- у досягненні основної мети курсової роботи (узагальнення):

- у розв’язанні кожної поставленої задачі (конкретно).

При цьому необхідно відобразити підсумки курсової роботи як з теоретичних позицій, так і з точки зору практичних пропозицій (з указівкою величини прибутку що очікується, та оцінки перспектив фірми, підприємства, що відкриваються).

Література: список використаних літературних, теоретичних джерел, нормативних і директивних документів, монографій, звітів з НДР, доповідей, збірники статистичних і звітних даних про роботу підприємств, видання періодичної преси тощо.

Додатки: лістинґи ЕОМ, таблиці й довідковий матеріал, форми статистичної звітності.


^ Оформлення курсової роботи


Курсова робота повинна бути написана акуратним розбірливим почерком, пастою одного кольору (чорний, синій, фіолетовий) чи надрукована машинописним способом або за допомогою комп’ютера на одній сторінці білого паперу форматом А4 (210х297 мм).

Текст роботи необхідно друкувати чи писати залишаючи береги таких розмірів: лівий не менше 30 мм, правий – не менш ніж 120 мм, верхній та нижній – не менш ніж 20 мм, до 30 рядків на сторінці.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою роботи є титульна, яку включають до загальної нумерації сторінок. На титульній сторінці номер не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому кутку сторінки без крапки в кінці.

Ілюстрації та таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації та таблиці, які розміщено на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрації позначають словом „Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому кутку над відповідним заголовком таблиці розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка.

При переносі частини таблиці на іншу сторінку пишуть „Продовження табл.” і вказують номер таблиці.

Формули в роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формул складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номер формули пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках.

При написанні роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться в роботі. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити вірогідність відомостей. Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в роботі.

Джерела можна розміщувати в списку одним з таких способів: у порядку появи посилань у тексті чи в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Відомості про джерела, які включено до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць.

Додатки оформляють як продовження роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку посилань у тексті роботи. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, О, Ч, Ь.

Ілюстрації, таблиці та формули, які розміщено в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад, рис. Д. 1.2 - другий рисунок першого розділу додатка Д, формула (А. 1) – перша формула додатка А.


^ Подання на перевірку і захист курсової роботи


Курсова робота підлягає нормоконтролю старшим лаборантом кафедри маркетинґу і при відповідності встановленим вимогам повинна бути зареєстрована в деканаті факультету економіки та управління (або післядипломної освіти).

На титульній сторінці курсової роботи обов’язково повинна бути зроблена позначка відповідного контролю і реєстрації.

Керівник курсової роботи після перевірки та надання рецензії на титульній сторінці курсової роботи робить відповідний запис про допуск до захисту, який підтверджує своїм особистим підписом і датою.

Студент захищає курсову роботу в комісії, яку призначає завідувач кафедри. На оцінку захисту впливає зміст рецензії, яку надав керівник курсової роботи.

Підсумки захисту курсових робіт обговорюються на засіданні кафедри. Студент, який не виконав курсову роботу або отримав незадовільну оцінку при захисті, не допускається до здачі екзамену з дисципліни „Стратегічний маркетинґ”.

Повторний захист курсової роботи здійснюється студентом при усуненні виявлених недоліків у встановленому порядку.


Затверджено на засіданні

кафедри маркетингу

протокол № 2

від 7. 09. 2006 р.


Тематика курсових робіт

з дисципліни „Стратегічний маркетинґ”


 1. Місце і роль стратегії в маркетинґовому управлінні підприємством (фірмою, банком тощо)

 2. Дослідження товарної стратегії підприємства.

 3. Дослідження цінової стратегії підприємства.

 4. Дослідження комунікаційної стратегії підприємства.

 5. Дослідження збутової стратегії підприємства.

 6. Дослідження та порівняльна оцінка умов вибору і формування маркетинґової стратегії підприємства в короткостроковому періоді.

 7. Дослідження та порівняльна оцінка умов вибору і формування маркетинґової стратегії підприємства в довгостроковому періоді.

 8. Порівняльна оцінка інструментів вибору маркетинґової стратегії для стратегічного плану підприємства.

 9. Стратегічні аспекти побудови маркетинґових планів розподілу.

10. Стратегія підприємства для зовнішнього ринку збуту.

11. Маркетинґові аспекти вибору та реалізації стратегії розвитку підприємства.

12. Дослідження стратегії закупівлі товарно-матеріальних цінностей для підприємств і факторів, що визначають її ефективність.

13. Стратегічні рішення підприємства з управління якістю продукту.

14. Стратегія інноваційної діяльності підприємства та оцінка її ефективності.

15. Стратегія рекламної діяльності фірми і критерії оцінки її ефективності.

16. Стратегія підприємства для внутрішнього ринку збуту.

17. Стратегія формування ринку послуг підприємства.

18. Стратегія сеґментації ринку підприємства і практичні аспекти її застосування.

19. Стратегічні рішення підприємства щодо розширення попиту на його продукцію.

20. Конкурентна стратегія підприємства та оцінка її ефективності.

21. Дослідження умов вибору та формування стратегії підвищення конкурентноздатності продукції підприємства.

22. Стратегія розробки нового продукту.

23. Аналіз стратегії лідера ринку та обґрунтування шляхів утримання ринкових позицій.

24. Стратегія спеціалізації для підприємства-товаровиробника.

25. Стратегія інтенсифікації збуту для підприємства оптової (роздрібної) торгівлі.

26. Моделювання цінових рішень з урахуванням змін зовнішнього середовища маркетинґу підприємства.

27. Стратегія стимулюючого маркетинґу і умови, що визначають її застосування.

28. Аналіз і оцінка стратегії дистриб’юторської компанії.

29. Моделювання цінових рішень з урахуванням змін внутрішнього середовища маркетинґу підприємства.

30. Франчайзинг як сучасний інструмент маркетинґу в дослідженні стратегічних цілей підприємства.

31. Стратегія управління витратами підприємства (фірми, банку тощо).

32. Вибір та обґрунтування стратегії диверсифікації для підприємства-товаровиробника.

33. Стратегія управління брендом на споживчому ринку.

34. Стратегія управління брендом на промисловому ринку.

35. Стратегія управління брендом на ринку банківських послуг.

36. Стратегія розвитку комерційних зв’язків фірми (підприємства).

37. Стратегія ціноутворення та її вплив на конкурентоспроможність товару.

38. Стратегія та зміст сегментування ринку.

39. Фактор ціни в маркетинговій стратегії товаровиробника.

40. Стратегії, способи і тактика ціноутворення і формування цін.

41. Управління стратегією розвитку підприємства.

Список літератури


 1. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. - М.: Издательская группа ИНФРА; М.: Норма, 1997. - 224 с.

 2. Аникеев С.Н. Методика разработки плана маркетинга. – М.: Фолиум «Информ-студио», 1996. - 128 с.

 3. Ансофф И. Стратегическое управление / Пер. с англ. – М.: Экономика, 1989.

 4. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг: Учебник для вузов. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2001.-718 с.

 5. Багиев Г. Л. и др. Международный маркетинг. – С.Пб.: Питер, 2001. – 512 с.

 6. Баззел Р., Кокс Д., Браун Р. Информация и риск в маркетинге/ Пер. с анг. - М.: Финансист-форм, 1993.

 7. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. - 100 с.

 8. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. – К.: КНЕУ, 1998. - 268 с.

 9. Герасимчук В.Г. Маркетинг. – Теорія і практика: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1994. - 327 с.

 10. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Лібра, 2002 - 712 с.

 11. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.: Издательство «Финпресс», 1998. - 416 с.

 12. Дей Д. Стратегический маркетинг. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. - 640 с.

 13. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Учебн. пособие. - М.: Высш. школа, 1995. - 225 с.

 14. Камани К. Маркетинг изменяется, чтобы выжить. Маркетинг. - 1998 - № 1. С. 76-81.

 15. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1997-156 с.

 16. Коломийцев В. Структура маркетинга и его генезис. - М.: Маркетинг - 1997. - № 5. - С. 101-116.

 17. Котлер Ф. и др. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 2002. - 1056 с.

 18. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. – С.Пб.: Питер Ком, 1998.

 19. Кревенс Девид В. Стратегический маркетинг, 6-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 752 с.

 20. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинґ: Навч. посібник: КНЕУ, 1998. - 152 с.

 21. Ламбен Жан Ж. Стратегический маркетинґ: Европейская перспектива. – С.Пб.: Наука, 1996. - 589 с.

 22. Маркетинг: Учебник под ред. А. Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 560 с.

 23. Миркова В.Д. Маркетинг услуг. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 128 с.

 24. Мескон М.Х., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 1992. - 702 с.

 25. Ноздрева Р.Б., Цигичко Л. И. Маркетинг: как побеждать на рынке. – М.: Финансы и статистика, 1991-304 с.

 26. Парсяк В.Н., Рогов В. К. Маркетинговые исследования. К.: Наукова думка, 1995.

 27. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. – М.: Ось-89, 1996. - 80 с.

 28. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинґ: навч. посібник. К.: Вища школа, 1994. -256 с.

 29. Питер Р. Диксон. Управление маркетингом/ Пер. с англ., - М.: ЗАО «Издательство «Бином», 1998.

 30. Рабинович И.А. Маркетинг в коммерческой деятельности. – Одесса: Интмар, 1993. - 247 с.

 31. Портер М. Стратегія конкуренції/ Пер. с англ.. – К.: Основи, 1998.

 32. Савельєв Є.В., Дяченко В.П., Куриляк В.Є. Маркетинґ і стратегія конкуренції: Навч. посібник. - К.: НМК ВО, 1993 - 72 с.

 33. Святненко В.Ю. Промисловий маркетинґ: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2001. - 264 с.

 34. Траут Дж. Траут о стратегии / Пер. с англ. – СПб: Питер, 2004. - 192с.

 35. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг. М.: ЗАО «Бизнес-школа», «Интел-Синтез», 2002. - 240 с.

 36. Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия. – М.: ИНФРА-М, 1995. - 224 с.

 37. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг – М.: Экономика, 1990. - 350 с.Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний маркетинґ» для студентів зі спеціальності 8.050108 - «Маркетинґ»


Укладач д.т.н., проф. М.І. Сокур

Відповідальний за випуск к.е.н., доц. Баюра В.І.


Видавничий відділ КДПУ Тираж ______ прим.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи