Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 156.21 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата04.06.2012
Розмір156.21 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО виконання контрольних робіт

З НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ”

для студентів ЗАОЧНОЇ формИ навчання

зі спеціальностІ 6.050100 "КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ"


Кременчук 2008

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Державні закупівлі” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 "Комерційна діяльність"

Укладач асист. О.М. Збиранник

Рецензент к.т.н., доц. О.Д. Коноваленко

Кафедра маркетинґу


Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ____від «___»_________р.

Заступник голови методичної ради____________ доц. С.А. Сергієнко
Зміст


Вступ............................................................................................................

4

1 Основні поняття та терміни……………………………………………


5

2 Рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи…………………………………………………..............................


7
3 Варіанти контрольних робіт………………………………………

8

4 Питання до іспиту……...........................................................................

11

Список літератури......................................................................................

13

Додаток А....................................................................................................

15ВСТУП


Важливим напрямом підвищення ефективності бюджетних витрат є удосконалення управління закупівлі товарів, робіт і послуг для задоволення державних потреб. У 2000-2005 рр. в Україні здійснювався послідовний розвиток національної системи державних закупівель шляхом реалізації низки наказів Міністерства економіки, розпорядження Антимонопольного комітету України, плану заходів Кабінету Міністрів України щодо розвитку державних закупівель в Україні, прийняття змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», Програми інтеграції України до ЄС, Послання Президента України до Верховної Ради України «Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки. Європейський вибір», де удосконалення системи державних закупівель визначено як один із основних напрямів стратегії розвитку внутрішнього ринку та реального сектора економіки.

Однією з форм ринкової діяльності є державні закупівлі як могутній інструмент макроекономічного регулювання, засіб попередження кризових явищ в економіці і забезпечення економічного зростання. В економіці державні закупівлі становлять 5-7 % ВВП та 20-40 % дохідної частини державного бюджету.

Згідно із Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» державні закупівлі – придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у порядку, встановленому Законом, при цьому здійснення закупівлі одним замовником в інтересах іншого забороняється, крім випадків здійснення закупівлі товарів на засадах міжвідомчої координації.

Основною задачею дисципліни є пошук шляхів удосконалення управління державними закупівлями, що дозволяє державному замовнику здійснювати ділове співробітництво з учасниками бізнесу для ефективного використання державних коштів при реалізації державних програм у рамках здійснення бюджетної політики держави.

Метою контрольної роботи є ознайомлення з методологією здійснення державних закупівель, умовами та правилами, яких необхідно дотримуватись під час їх здійснення.

У результаті виконання контрольної роботи студент повинен вивчити:

─ процедури здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг;

─ основні принципи державних закупівель;

─ основні завдання державних закупівель в Україні;

─ методи конкурентоспроможності тендерних пропозицій;

─ порядок надання тендерної документації;

─ забезпечення виконання договору про закупівлю;

─ поняття акцепту тендерної пропозиції;

─ порогові показники для здійснення державних закупівель.

Підсумковий контроль знань студентів щодо засвоєння матеріалу курсу здійснюється у формі іспиту.


^ 1 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ


Акцепт тендерної пропозиції – прийняття замовником тендерної пропозиції, яку визнано найкращою за результатами оцінки та надання згоди на її оплату. Тендерна пропозиція вважається акцептованою, якщо замовником установлений у тендерних документах строк подано письмове підтвердження учаснику в акцепті тендерної пропозиції після визначення його переможцем процедури закупівлі.

Відкриті торги – основний спосіб державної закупівлі товарів, робіт і послуг, який здійснюється без обмежень часників шляхом публічного оголошення.

Двоступеневі торги — це спосіб державної закупівлі товарів, робіт і послуг, який здійснюється у два етапи: на першому етапі шляхом оприлюднення збираються пропозиції за критеріями якості з проведенням переговорів з учасниками торгів, на другому – збираються пропозиції за ціновим критерієм від кращих пропозицій за результатами першого етапу.

Державний договір – договір поставки товарів, виконання підрядних робіт, надання послуг для державних потреб.

Державні закупівлі – це механізм взаємовідносин між замовниками та учасниками щодо розміщення державних контрактів на постачання товарів, надання послуг та виконання робіт відповідно до бюджетних призначень і здійснюється з метою задоволення державних потреб.

Державні кошти – кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, державні кредитні ресурси, а також кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, гуманітарна допомога в грошовій формі, кошти державних, казенних, комунальних підприємств та господарських товариств, у яких державна частка акцій перевищує 50 %, які спрямовуються на придбання товарів, робіт і послуг.

Електронні державні закупівлі — здійснення замовниками встановлених цим Законом процедур закупівель за допомогою інформаційної системи в мережі Інтернет у режимі on-line з використанням електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Замовник — розпорядник державних коштів, який здійснює закупівлю в порядку, визначеному цим Законом, при цьому замовником вважається суб’єкт, тендерний комітет якого проводить процедуру закупівлі та який одночасно укладає з переможцем договір про закупівлю, крім випадків здійснення закупівлі товарів на засадах міжвідомчої координації.

Переможець процедури закупівлі – учасник, тендерна пропозиція якого в результаті оцінки визнана найкращою та акцептована.

Редукціон – основний спосіб державної закупівлі товарів і послуг запланованої вартості не менше 100 тис. грн, який здійснюється у два етапи шляхом зменшення початкової ціни на крок, зазначений у тендерній документації.

^ 2 рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи


Навчальним планом передбачене виконання однієї контрольної роботи. Мета виконання контрольної роботи – розширення і закріплення студентами теоретичних знань з дисципліни.

Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою літературою, підручниками та посібниками, довідковими, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами з вибраної проблеми. Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен уміти коротко викласти зміст проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її розв'язання.

Варіант контрольної роботи визначають за останньою цифрою номера залікової книжки студента. Якщо остання цифра нуль, то виконується варіант 10. Контрольна робота складається з однієї частини: теоретичної. Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, не рецензується і не зараховується.

Відповіді на теоретичні питання виконують у письмовому вигляді в короткій конспективній формі та за необхідності супроводжують схемами або рисунками. У відповідях на теоретичні питання необхідно вказувати використані під час підготовки джерела (підручники, книги, журнали, статті та ін.) за принципом (2, с. 45-49), що під час підготовки до відповіді використано джерело, яке наведено в перелікові літератури у кінці контрольної роботи під № 2. Рисунки або схеми в контрольній роботі нумерують і розміщують по тексту відповіді на теоретичне питання або виносять у додаток.

Контрольну роботу виконують на одному боці аркуша А4 (210х297мм). Текст роботи розміщують по вертикалі аркуша з дотриманням полів: зліва – 25 мм (місце для підшивки), справа – 10 мм, зверху та знизу – 15 мм. Сторінки роботи нумерують посередині верхнього поля. Роботу виконують чорним або фіолетовим чорнилом. Приблизний обсяг роботи 20-30 сторінок. Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи наведено у додатку А.

Підготовлену контрольну роботу висилають або здають на кафедру маркетингу (39600, м. Кременчук, бульвар Пушкіна, 3, КДПУ імені Михайла Остроградського, корпус № 5, аудиторія 401) не пізніш як за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до складання іспиту. Контрольну роботу необхідно виконувати українською мовою, але іноземні студенти, які не володіють українською, можуть виконувати її російською.


^ 3 Варіанти контрольних робіт


Контрольна робота складається з однієї частини.


Тематика теоретичних питань


Методичні вказівки


Пропонована тематика будується на найважливіших і найактуальніших проблемах дисципліни, що вивчається. Написання теоретичної частини дозволить студентам закріпити та поглибити практичні знання, що вони отримали в процесі вивчення курсу державні закупівлі.

Студент вибирає тематику згідно з останньою цифрою в заліковій книжці та узгоджує її з викладачем до першого рубіжного контролю знань студентів.

Обсяг роботи по першому завданню письмової роботи має складати не менш ніж 25 сторінок друкованого тексту через півтора міжрядкових інтервала.


Варіант 1

1. Роль державних закупівель у країні.

2. Надання роз’яснень та внесення змін до тендерної документації.

3. Застосування логістичного менеджменту в державних закупівлях.

Література: [1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12].

Варіант 2

1. Типи тендерних комітетів і порядок їх створення.

2. Проведення процедур здійснення закупівель за державні кошти в Україні.

3. Стратегія розвитку державних закупівель в Україні.

Література: [1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13].

Варіант 3

1. Склад тендерного комітету.

2. Порогові показники для здійснення державних закупівель.

3. Державні закупівлі як напрям формування Єдиного Економічного Простору.

Література: [1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 21].

Варіант 4

1. Методи конкурентоспроможності тендерних пропозицій.

2. Подання оголошення про здійснення закупівель.

3. Поняття та основні завдання електронних державних закупівель.

Література: [1, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18].

Варіант 5

1. Етапи оцінки конкурентоспроможності тендерних пропозицій.

2. Звітність щодо державних закупівель.

3. Здійснення державних закупівель через мережу Internet.

Література: [1, 2, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17].

Варіант 6

1. Умови та процедури здійснення закупівель.

2. Контроль при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

3. Порівняння законодавства з директивами ЄС з основних питань організації та здійснення державних закупівель.

Література: [1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12].

Варіант 7

1. Поняття акцепту тендерної пропозиції.

2. Порядок подання та розгляду скарг відповідно до законодавства України.

3. Принципи та особливості здійснення державних закупівель Світовим банком.

Література: [1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 17].

Варіант 8

1. Забезпечення виконання договору про закупівлю.

2. Типові помилки при проведенні тендерів за державні кошти.

3. Фінансування Світовим банком проектів в Україні.

Література: [1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 18].

Варіант 9

1. Зміст, структура та принципи тендерної документації.

2. Типові помилки учасників при поданні тендерних пропозицій.

3. Міжвідомча координація закупівель.

Література: [1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16].

Варіант 10

1. Порядок надання тендерної документації.

2. Поняття логістичного менеджменту в державних закупівлях.

3. Організація закупівель в одного учасника та шляхом запиту цінових котирувань.

Література: [1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17].
^
4 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ1. Роль державних закупівель у країні.

2. Типи тендерних комітетів і порядок їх створення.

3. Склад тендерного комітету.

4. Методи конкурентоспроможності тендерних пропозицій.

5. Етапи оцінки конкурентоспроможності тендерних пропозицій.

6. Умови та процедури здійснення закупівель.

7. Поняття акцепту тендерної пропозиції.

  1. Забезпечення виконання договору про закупівлю.

9. Зміст, структура та принципи тендерної документації.

10. Порядок надання тендерної документації.

  1. Надання роз’яснень та внесення змін до тендерної документації.

12. Проведення процедур здійснення закупівель за державні кошти в Україні.

13. Порогові показники для здійснення державних закупівель.

14. Подання оголошення про здійснення закупівель.

15. Звітність щодо державних закупівель.

  1. Контроль при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

17. Порядок подання та розгляду скарг відповідно до законодавства України.

18. Типові помилки при проведенні тендерів за державні кошти.

19. Типові помилки учасників при поданні тендерних пропозицій.

20. Поняття логістичного менеджменту в державних закупівлях.

21. Застосування логістичного менеджменту в державних закупівлях.

22. Стратегія розвитку державних закупівель в Україні.

23. Державні закупівлі як напрям формування Єдиного Економічного Простору.

24. Поняття та основні завдання електронних державних закупівель.

25. Здійснення державних закупівель через мережу Internet.

26. Порівняння законодавства з директивами ЄС з основних питань організації та здійснення державних закупівель.

27. Принципи та особливості здійснення державних закупівель Світовим банком.

28. Фінансування Світовим банком проектів в Україні.

29. Міжвідомча координація закупівель.

30. Організація закупівель в одного учасника та шляхом запиту цінових котирувань.


Список літератури


Основна

1. Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1469.

2. Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти: закон України.

3. Антимонопольна діяльність: Підручник / За ред. В.Д. Лагутіна. — К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2005.

4. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі. Александров В.Т., Ворона О.І., Германчук П.К., Назарчук О.І., Петрашко П.Г., Рубльова С.М., Стефанюк І.Б., Сушко Н.І., Чечуліна О.О. — Київ: НВП «АВТ», 2004. — 593 с.

5. Балабанова Л.В., Костенко Л.О. Маркетинг закупівельної діяльності. — Донецьк: ДонДует, 2002. — 90 с.

6. Кузнецов К.В. Конкурентные закупки: торги, тендеры, конкурсы. — СПб.: Питер, 2005. — 368 с.

7. Лагутін В.Д. Монетарна політика в трансформаційній економіці: довіра, стратегія, механізми реалізації: Монографія / В.Д. Лагутін, Т.О. Кричевська. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. — 269 с.

8. Максименко З.В., Ткаченко Н.Б. Державні закупівлі в Україні: економічні аспекти та збірка нормативних актів: Навч. посіб. — К.: Книга, 2004. — 304 с.

9. Морозов В.В. Основи закупівель товарів, робіт та послуг в проектах: (Тендерні процедури та контракти): Навч. посіб. — К.: Таксон, 2003. — 744 с.

10. Осика С.Г., П’ятницький В.Т., Оніщук О.В., Осика А.С., Штефанюк О.В. Регулювання ринків товарів і послуг на засадах норм систем ГАТТ/СОТ – УАЗТ, 2000. — 336 с.

11. Правові та практичні аспекти державних закупівель: Методичний посібник. Пика В.І., Колотій В.М., Обушко Н.М., Яременко С.О., Шатковський О.П., Бондар І.Ю., Мюллер Є.Б.— К., 2003.

12. Покрещук О.О. та ін. Державні закупівлі: Тендери: Національні й міжнародні аспекти: Методичний посібник. — К.: Зовнішня торівля; Автограф, 2003. — 383 с.

13. Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні: Метод. посіб. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва економіки України; М-во економіки з питань європейської інтеграції; Державне казначейство України; Кол. авт. — К., 2004. — 254 с.

14. Смиричинський В.В. Логістичний менеджмент державних закупівель: Теоретично-правовий та методологічний аспект. — Тернопіль: Карт-бланш, 2004. — 390 с.

15. Ткаченко Н.Б. Управління державними закупівлями: Монографія. — К.: Вид-во «Книга», 2007. — 296 с.

Додаткова

16. Волков В.В., Корнійчук В.П., Хом’як К.Д. Стратегічний державно-закупівельний менеджмент. — К.: Вид-во Нац. ін-ту стратегічних досліджень, 2006. — 22 с.

17. Етапи історичного розвитку державних закупівель // Вісн. держ. закупівель. — 2003. — жовт.

18. Державні закупівлі України. Електронні торги: Зб. матер. ІІ Міжнар. наук.- практ. конф. — К.: ДП РІАБ «Вісник державних закупівель», 2004. — 21-22 жовт.

19. Мінін Л.В. Система державних закупівель в Україні-шляхом реформування // Вісн. держ. закупівель. — 2000. — №1.


^

Додаток А


Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи


Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний університет

^ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Кафедра маркетинґу


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ


ВИКОНАВ СТУДЕНТ

____________________

(ПІБ студента)

ГРУПИ_____________

(шифр групи)

^ ПЕРЕВІРИВ ВИКЛАДАЧ

____________________

(ПІБ викладача)


КРЕМЕНЧУК 2008

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Державні закупівлі” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 "Комерційна діяльність"


Укладач асист. О.М. Збиранник

Відповідальний за випуск зав. кафедри маркетинґу М.І. Сокур


Підп. до др._____ Формат 60х90/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.______. Наклад______прим. Замовлення №______. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи