Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 284.93 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата01.06.2012
Розмір284.93 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ФІРМИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050107

(тому числі скорочений термін навчання)

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»


КРЕМЕНЧУК 2002


Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «Конкурентоспроможність фірм» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.050107 (у тому числі скорочений термін навчання) «Економіка підприємства»


Укладачі: д.т.н., професор М.І. Сокур,

ст. викладач О.Д. Коноваленко

Кафедра маркетингу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №_____від «__» ____________2002 року


Голова методради ___________________проф. В.В. Костін


ЗМІСТ

 1. Вступ.

 2. Основні поняття та терміни.

 3. Тематика самостійної роботи студентів.

 4. Вправи для перевірки засвоєння матеріалу самостійного вивчення.

 5. Контрольні (залікові) питання з дисципліни.

 6. Рекомендована література.В С Т У П


В сучасних умовах для кожного підприємства особливо важливо правильно оцінювати ринкові обставини з тим, щоб запропонувати ефективні засоби конкуренції, які, з одного боку, відповідали б ринковій ситуації в Україні й тенденціям її розвитку, з другого – особливостям конкретного виробництва. Найбільш складними етапами цієї роботи є аналітичне усвідомлення шляхів досягнення конкурентних переваг і на цій основі заходів, які сприяли б посиленню конкурентної позиції підприємства.

Метою самостійної роботи є формування у студентів комплексу додаткових знань про систему забезпечення конкурентоспроможності підприємств та оволодіння навичками конкурентного аналізу на базі інтеграції теоретичних і прикладних знань, здобутих у процесі вивчення нормативних і спеціальних дисциплін, навичок, надбаних протягом попереднього навчання, практичних умінь щодо управління конкурентоспроможністю конкретної фірми. Основу самостійної роботи складає вивчення теоретичних засад антимонопольної політики в умовах ринкової економіки. Весь матеріал, який належить опрацювати самостійно, поділений на теми, опрацювання кожної з яких є обов’язковим для кожного студента. В результаті виконання самостійної роботи студент повинен знати :


 • основи антимонопольного законодавства розвинутих країн світу;

 • методи впливу держави на діяльність монопольних утворень, розвиток доброчесної конкуренції, припинення недобросовісної конкуренції;

 • основи конкурентного законодавства України;

 • шляхи здійснення конкурентної політики урядом;

 • засади практичного застосування конкурентної політики та її впливу на діяльність органів влади і управління та підприємців


Проміжний контроль самостійної роботи студентів денної форми навчання щодо засвоєння додаткового матеріалу курсу здійснюватиметься один раз протягом семестру відповідно до графіка навчального процесу у тестовій формі.

Підсумковий контроль роботи студентів денної та заочної форм навчання щодо засвоєння додаткового матеріалу курсу здійснюється на підсумковому заліку.


^

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ


Конкуренція —змагання підприємців, коли їх самостійні дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товару.

^ Досконалий конкурентний ринок — ринок, на якому всі продавці галузі -досконалі конкуренти, є багато покупців, кожний з яких добре інформований про ціни продавців, і які є малими відносно ринку в цілому і діють незалежно.

^ Недосконалий конкурентний ринок — ринок товару, на якому покупці або продавці беруть до уваги свою здатність впливати на ринкову ціну.

Монопольне становище — домінуюче становище суб'єкта господарювання, яке дає йому можливість самостійно, або разом з іншими суб'єктами, господарювання обмежувати конкуренцію на ринку певного товару.

^ Монопольним утворенням називається підприємство, об'єднання чи господарське товариство та інше утворення, що займає монопольне становище на ринку.

Монополістична конкуренція — ринок, на якому покупці розглядають продукти конкуруючих продавців як близькі, але не повністю взаємозамінні.

Олігополія - ринок товару, на якому існує декілька продавців, які виробляють більшу частину продукту, частка кожного з них є досить великою, щоб впливати на ринок власними силами.

Олігопсонія — ринок, на якому працюють декілька крупних покупців, до яких надходить більша частина продажу товару. Частка кожного з покупців на ринку дозволяє здійснювати вплив на постачальників та конкурентів.

Монополія — ринок, на якому працює єдиний продавець товару, який, використовуючи своє становище на ринку, має монопольну владу і може одноосібно диктувати рівень цін та обсяги випуску на ринку.

Монопсонія — ринок, на якому є один покупець (споживач) або кілька покупців (споживачів), один з яких займає домінуюче становище та істотно впливає на розподіл продаж та ціни.

^ Природна монополія — ринок, на якому попит на товар задовольняється найкраще однією або обмеженою кількістю підприємців. Ефективність діяльності на такому ринку залежить від масштабу виробництва і пов'язана з особливостями технології виробництва та обслуговування.

^ Адміністративна монополія — ринок, з великою ринковою владою одного з учасників, що створюється внаслідок дій органів влади і управління.

Економічна монополія — ринок, учасники якого є підприємствами, які змогли зайняти монопольне становище на ринку шляхом вдалих дій, концентрації капіталу, добровільного об'єднання, злиття або поглинання слабких суперників.

^ Конкурентна політика - інструмент економічної політики, який включає в себе комплекс узгоджених дій уряду, спрямованих на підтримку та захист конкуренції на ринках товарів.

^ Фіксація цін - укладання підприємцями-конкурентами угод про співробітництво при ціноутворенні

Свідомий паралелізм — домовленість між підприємцями, що конкурують між собою, без укладення угоди про встановлення приблизно однакових цін.

^ Обмеження випуску продукції—домовленість між підприємцями-конкурентамн щодо обсягів та якості товарів.

Розподіл ринку—розподіл клієнтів між постачальниками-конкурентами таким чином, щоб у кожного з клієнтів був лише один постачальник, що не дозволяє клієнту одержувати вигоду від конкуренції між постачальниками.

^ Практика виключень— дії підприємців-конкурентів, що не дозволяють іншим підприємцям, існуючим або потенційним, вступити наданий ринок.

Обмін інформацією - дії підприємців-конкурентів щодо обміну важливою ринковою інформацією про ціни, виробництво, якість та інші питання збуту товарів.

Хижацтво — дії одного або декількох підприємців щодо визначення цін нижче конкурентного рівня з метою витіснення конкурентів з даного ринку.

^ Обмеження доступу — дії, за допомогою яких підприємці унеможливлюють появу нових конкурентів.

Ринок - це сукупність товарів, реально або потенційно доступних в окремо визначеному географічному регіоні, які можуть за необхідності взаємозамінюватись.

^ Товарні межі ринку - це група або набір взаємозамінних товарів. Визначення товарних меж ринку - це визначення товару за його споживчими якостями, товарів-замінників та формування товарної групи, складові якої розглядаються споживачами або покупцями товару як один товар.

^ Географічні межі товарного ринку - це територія, на якій покупці придбають або можуть придбати зазначений товар і не можуть придбати його поза межами такої території.

^ Неправомірним використанням чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки є дії, які мають такі ознаки:

використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, назв літературних художніх творів, періодичних видань, назв місць походження товарів, що може призвести до зміщування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.

^ Створенням перешкод господарюючим суб'єктам (підприємцям) у процесі конкуренції та досягненням неправомірних перевагу конкуренції є дії підприємця у вигляді:

дискредитації суб’єкта господарювання (підприємця);

купівлі-продажу товарів, виконання робіт, надання послуг із примусовим асортиментом;

схилення до бойкоту суб'єкта господарювання (підприємця);

схилення постачальника до дискримінації покупця (замовника);

схилення суб'єкта господарювання (підприємця) до розірвання договору з конкурентом;

підкупу працівника постачальника;

підкупу працівника покупця (замовника);

досягнення неправомірних переваг конкуренції.

^ Дискредитацією суб'єкта господарювання (підприємця) вважається поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов'язаних з особою чи діяльністю суб'єкта господарювання (підприємця), які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб'єкта господарювання (підприємця ).

Реклама - спеціальна інформація про осіб та продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі, в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованою одержання прибутку.

Рекламодавець — особа, яка є замовником реклами для її виробництва га розповсюдження.

^ Виробник реклами - особа, яка виробляє та/або розповсюджує рекламу будь-яким рекламним засобом.

Споживач реклами - особа, або група осіб, на яких спрямована реклама.

Спонсор - особа, яка матеріально підтримує будь-яку діяльність без одержання від неї прибутку з метою популяризації винятково свого імені (назви), торгової марки.

Рекламні засоби - засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживачів у будь-який спосіб.


^ ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Тема 1. Теоретичні підходи та досвід регулювання конкурентних відносин


 1. Поняття конкуренції.

 2. Еволюція теоретичних поглядів на конкуренцію.

 3. Методи ведення конкурентної боротьби.

 4. Практика регулювання конкурентних відносин на вітчизняному ринкові.


Література:[6,28,29,34]


Тема 2. Теоретичні засади антимонопольної політики


 1. Типи ринків, які функціонують в умовах ринкової економіки.

 2. Механізм дії досконалого конкурентного ринку.

 3. Спотворення досконалого конкурентного ринку.

 4. Інші недосконалі конкурентні ринки.

 5. Конкурентна політика та її роль у ринковій економіці.


Література:[10,11,12,13,31,32]


Тема 3. Основи політики щодо захисту конкуренції в світовій практиці


 1. Загальні принципи -здійснення політики щодо захисту конкуренції.

 2. Панівні концепції політики щодо захисту конкуренції в світовій практиці.

 3. Антиконкурентні дії підприємців на товарних ринках.

 4. Засоби подолання антнконкурентних дій підприємців.


Література:[21,22,30,38,39]


Тема 4. Законодавче та нормативне забезпечення політики щодо захисту

конкуренції в Україні


 1. Законодавча та нормативно-правова база політики захисту конкуренції.

 2. Нормативне забезпечення захисту конкуренції.

 3. Система державних органів, що здійснюють в Україні захист конкуренції.

 4. Система органів Антимонопольного комітету України.

 5. Повноваження Антимонопольного комітету України.

 6. Основні напрями державної політики захисту конкуренції в Україні.


Література:[1,2,3,4,5]


Тема 5. Аналіз товарних ринків


 1. Мета аналізу товарних ринків.

 2. Визначення товарних меж ринку.

 3. Визначення географічних меж ринку.

 4. Показники стану конкурентного середовища.

 5. Джерела інформації для оцінки стану конкуренції.


Література:[6,7,8,19,21,32,35]


Тема 6. Припинення порушень антимонопольного законодавства


 1. Види порушень антимонопольного законодавства.

 2. Порядок розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства.

 3. Приклади порушень у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку.

 4. Аналіз спроб підприємців до антиконкурентних узгоджених дій.

 5. Спроби дискримінації суб'єктів господарювання органами влади.


Література:[2,3,6,19,21]


Тема 7. Захист від недобросовісної конкуренції


 1. Суть недобросовісної конкуренції.

 2. Неправомірне використання ділової репутації.

 3. Створення перешкод у процесі конкуренції.

 4. Неправомірне збирання, розголошення і використання комерційної таємниці.

 5. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.


Література:[1,2,8,9,10,11]


Тема 8. Конкурентна політика в галузі рекламної діяльності


 1. Загальні вимоги до реклами з боку антимонопольних органів.

 2. Вимоги до подання реклами та рекламних засобів.

 3. Особливості рекламування деяких видів товарів.

 4. Контроль за дотриманням Закону України "Про рекламу".

 5. Відповідальність за порушення Закону України "Про рекламу".


Література:[1,36,37,38]


.


^ ВПРАВИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ

ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

Тема 2


1. Який із зазначених ринків не відповідає умовам досконалої конкуренції:

а) авіаційних двигунів; б) олії; в) взуття; г) цукру; д) дитячих іграшкових автомобілів.

2. Визначення досконалої конкуренції передбачає, що:

а) фірми, які працюють у галузі, реалізують стандартні товари; б) покупці погано інформовані про ціни на ринку; в) фірми продають товари різної споживчої вартості; г) вхід на ринок товару обмежений; д) всі попередні відповіді правильні.

3. Прикладом природної монополії є діяльність:

а) міжнародної авіалінії; б) міського метрополітену; в) видавництва "Знання";

г) Приватбанку; д) заводу керамічної цегли.

4. Адміністративна монополія створюється через:

а) вдалі дії фірми на ринку; б) прийняття рішень органами влади та управління про об'єднання підприємств; в) особливості технології виробництва та обслуговування; г) примусовий поділ підприємств; д) усі попередні відповіді правильні.

5.Характерними рисами олігополії є такі:

а) наявність великої кількості невеликих відносно ринку продавців товару;

б) низькі бар'єри входу на ринок товару; в) можливість досягнення великими підприємствами спільних угод щодо дій на ринку; г) ускладненість контролю поведінки підприємця з боку інших підприємців, що працюють на ринку;

д) нестабільність ринку товару та часток підприємців на ньому.

6. Вкажіть типові ознаки монополістичного конкурента:

а) наявність на ринку багатьох продавців та покупців товару; б) ознайомленість усіх покупців та продавців із цінами та характеристиками товарів; в) легкість вступу на ринок; г) різнорідність товарів з точки зору покупців; д) усі наведені відповіді правильні.

7. Якщо на досконалому конкурентному ринку зростає прибуток, які дії фірм є

малоймовірні:

а) розширення виробництва існуючими фірмами; б) вихід на ринок нових фірм;

в) підвищення ціни товару; г) зниження ціни товару; д) скорочення витрат на виробництво одиниці продукції.

8. На відміну від досконалого конкурента, монополія намагається:

а) реалізувати товару більше, а ціну встановити на конкурентному рівні; б)мінімізувати прибуток; в) обирати такний обсяг випуску, при якому сукупні витрати на одиницю продукції дорівнюють ціни; г) реалізувати товару менше, а ціну встановлювати вищу; д) всі попередні відповіді правильні.

9. До якого виду недосконалого конкурентного ринку належить ринок, на якому працює багато продавців та декілька великих покупців товару:

а) монопсонія; б) монополія; в) олігопсонія; г) олігополія; д) монополістична конкуренція.

Тема 3


1. Вперше в світі система права, спрямована на подолання монопольної влади,була створена:

а) в Японії; б) у Федеративній Республіці Німеччині; в) у Польщі; г) в Сполучених Штатах Америки.

2. Антиконкурентні дії підприємців на ринках країн з розвиненою ринковою

економікою здійснюються у вигляді:

а) демонополізації економіки; б) примусового поділу монопольних утворень;

в) обмежень по горизонталі; г) діверсифікації економіки.

3. До вертикальних обмежень належать антиконкурентні дії підприємців, що характеризуються такими рисами:

а) надання виняткових прав деяким покупцям товару; б) відмова в

укладенні угоди про продаж товару деякими покупцями; в) підтримка постачальником цін при перепродажу товару; г) встановлення вимог розповсюджувачам товару щодо торгівлі тільки на визначеній території;

д) продаж постачальником товару різним контрагентам, що конкурують між собою за річними цінами; е) нав'язування покупцю неправомірних умов договору; з) всі наведені відповіді правильні.

4.Урядова політика розвитку конкуренції в свІтовій пракгиці проводиться:

а) домінуючими фірмами; б) державними установами; в) окремими підприємцями; г) комерційними асоціаціями підприємців; д) професійними спілками робітників.

5. Фіксацією цін у практиці зарубіжних законодавчих систем, що створені з

метою розвтку конкуренції, визначаються так.

а) укладання підприємцями-конкурентами письмових угод про співробітництво при ціноутворенні; б) усні домовленості між підприємцями про встановлення приблизно однакових цін; в) угоди про терторіадьний розподіл ринків;

г) встановлення підприємцем дискримінаційних цін; д) хижацька поведінка.

6.3 метою подолання антиконкурентних дій підприємців на ринку в

розвинених зарубіжних країнах органи, що захищають конкуренцію,

здійснюють такі заходи:

а) обмеження конкуренції по горизонталі; б) обмеження конкуренції по вертикалі;

в) картельні угоди; г) контроль за злиттям.

Тема 4


1. Який з наведених документів не належить до законодавчих та нормативно-правових актів конкурентної політики України:

а) Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності"; б) Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження механізму запобігання монополізації товарних ринків";

в) Розпорядження Аптимононопольного комітету України "Про надання згоди на створення асоціації підприємців "Скло України"; і )3акон України «Про рекламу».

2. Підприємець, шо продає свою продукцію в межах області, зазнає дискримінації з боку постачальника - монопольного утворення, яке працює на цьому ринку і визначене таким, що займає монопольне становище на регіональному ринку. Визначте державну установу, до якої необхідно звернутися із заявою про порушення антимонопольного законодавства:

а) спілка підприємців і промисловців України; б) обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України; в) районна державна адміністрація;

г) Антимонопольний комітет України.

3. Східний центр Комітету з нагляду за охороною праці, повноваження якого здійснюються в межах Харківської, Сумської та Полтавської областей, своїм листом встановив умови, що обмежують права підприємців. До якою органу слід звернутись об'єднанню підприємців, які працюють у цих областях, для оперативного вирішення питання щодо поновлення своїх прав:

а) Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного

комітету; б) Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету; в)Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету; г) Антимонопольного комітету України.

4.Нормативне забезпечення антнмононольної політики України здійснюється

антимонопольними органами за допомогою таких документів:

а) Укази Президента України; б) Постанови Верховної Ради України; в) Спільні накази Антимонопольного комітету України та Фонду Державного майна України;

г) Розпорядження Кабінету Міністрів України.

5. До системи органів Антимонопольного комітету України належать:

а) міські та обласні територіальні відділення Антимонопольного комітету України;

б) регіональні відділення Фонду державного майна України; в) Державна адміністрація Президента України; г) Комісія з питань демонополізації економіки Верховної Ради України; д) районні податкові інспекції

6. До повноважень Антимонопольного комітету України не належать:

а) контроль дотримання антимонопольного законодавства з боку підприємців;

б) розгляд справ про недобросовісну конкуренцію; в) звернення до суду з позовами у зв'язку з порушеннями антимонопольного законодавства України;

г) розробка законодавчих актів, що регулюють питання соціальної політики; д) усі відповіді правильні

7. Визначте відносини, до яких застосовується Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності":

а) права на об'єкти інтелектуальної власності; б) правила, встановлені міжнародними договорами; в) відносини, в яких беруть участь підприємці;

д) недобросовісна конкуренція; г) рекламна діяльність.

Тема 5


1. Метою аналізу товарних ринків є:

а) оцінка ринкової влади підприємців, що працюють на даному товарному ринку: б)визначення монопольного становища підприємців на ринку; в) виявлення бар'єрів входу на товарний ринок; г) усі наведені відповіді правильні.

2. Основними етапами аналізу товарних ринків є такі:

а) визначення товарних меж ринку; б) визначення географічних меж ринку;

в) оцінка обсягу товарних ресурсів ринку; г) розрахунки основних показників концентрації ринку; д) характеристика стану конкурентною середовища; е) всі наведені відповіді правильні.

3. Географічними межами товарного ринку вважаються:

а) територія іноземних держав, на яких реалізується товар українського підприємця; б) територія адміністративного району міста, на якій розміщені складські приміщення товаровиробника; в) територія, на якій покупці придбають або можуть придбати зазначений товар; г) територія регіонів країни, до яких вивозиться товар; д) території областей, з яких товари ввозяться в зазначений регіон.

4. Ознаками географічних меж товарного ринку не можуть бути:

а) можливість переміщення попиту; б) можливість переміщення товару;

в) велика, більше 20 відсотків до ціни товару, вартість транспортних витрат;

г) можливість заміни постачальників товару.

5. Індекс ринкової концентрації розраховується за формулою:

а) S0і = (S0iJ - S0іех+S0і іm); б) Ч = Оіj / S0і х 100%; в) СR = S

(Ч1+Ч2+ЧЗ+Ч4+ ...+Чj); г) HНІ = S(Чj)2.

6. Оцінка стану конкуренції на товарному ринку здійснюється для виконання

таких робіт:

а) розробки державної програми соціального захисту населення; б) розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства; в) визначення розмірів мінімальної заробітної плати; г) проведення демпінгової політики на світових ринках.

7. Аналіз конкурентного середовища на товарному ринку не проводиться для

вирішення таких питань:

а) підтримки підприємництва на внутрішньому ринку; б) зняття бар'єрів вступу на товарний ринок; в) надання суб'єктам господарювання податкових пільг;

г) підвищення ставок мита на імпортні товари; д) встановлення правил користування інтелектуальною власністю.

8. Товарними межами ринку вважаються:

а) територія, на якій покупці придбають або можуть придбати зазначений товар;

б) суб'єкт господарювання, який реалізує товари власного виробництва; в) група або набір взаємозамінних товарів; г) кінцеві споживачі товарів; д) оптові, дрібнооптові, роздрібні торгові посередники;

е) суб'єкти господарювання, що придбають товари для виробничого споживання.

9. Показниками стану конкурентного середовища є такі з наведених нижче:

а) рентабельність виробництва; б) витрати обігу; в) швидкість обороту товару;

г) коефіцієнт ринкової концентрації трьох найбільших фірм -постачальників товару; д) індекси цін товарів виробничого призначення.

10. Ринок вважається висококонцентрованим, якщо:

а) на ньому працюють постачальники, частка кожного з яких не перевищує 1 відсотка загального обсягу ринку; б) індекс ринкової концентрації дорівнює 3000; в) коефіцієнт ринкової концентрації п'яти найбільших фірм дорівнює 10 відсоткам; г) коефіцієнт ринкової концентрації 8 найбільших фірм дорівнює 50%.

11. До кількісних показників стану конкурентного середовища не належать:

а) оцінка бар'єрів вступу на товарний ринок; б) індекс Герфінандаля-Гіршмана;

в) індекс Лінда; г)індекс Лернера; д) крива Лоренца.

Тема 6


1. Визначить дії підприємців, які, відповідно до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”, розглядаються як зловживання монопольним становищем:

а) неправомірне використання ділової репутаціїї суб'єкта господарювання;

б) створення суб'єкта господарювання двома чи більше підприємцями;

в) нав'язування таких умов договору, які ставлять контрагентів у нерівне становище;

г) поширення інформації щодо продукції, виробництво якої заборонене.

2. Які дії органів влади і управління відповідно до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" мають ознаки дискримінації суб'єктів господарювання органами влади і управління:

а) встановлення заборони на реалізацію товарів з одного регіону країни в інший;

б) неправомірні угоди між підприємцями; в) досягнення неправомірних переваг у конкуренції; г) оренда цілісного майнового комплексу державного підприємства.

3. Антиконкурентними узгодженими діями відповідно до Закону України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" визнаються погоджені дії (угоди), що призвели або можуть призвести до:

а) встановлення (підтримання) монопольних цін (тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок; б) розподілу ринків за територіальним принципом;

в) розподілу ринків за асортиментом—товарів, обсягом їх реалізації чи закупівель;

г) розподілу ринків за колом споживачів чи іншими ознаками, що призвели або можуть призвести до їх монополізації;

д) усунення з ринку або обмеження доступу на нього продавців, покупців, інших суб'єктів господарювання; е) усі наведені відповіді правильні; ж) усі відповіді неправильні.

4. Примусовий поділ монопольних утворень може бути застосований у випадках, коли підприємці зловживають монопольним становищем і при цьому:

а) мають територіальне відокремлені структурні підрозділи, які виробляють різні види продукції; б) організаційне або територіальне відокремлення структурних підрозділів неможливе; в) існує тісний технологічний зв'язок між підприємствами - структурними підрозділами, що входять до складу об'єднання; г) усі відповіді неправильні,

5. Міська адміністрація своїм рішенням "Про впорядкування роботи комерційного транспорту на маршрутах міста" надала переважне право роботи на маршрутах міста акціонерному товариству АТП-3240, а всіх інших підприємців зобов'язала укладати з ним угоду про економічне співробітництво, в якій встановлювало вимоги:

обов'язкове перерахування внеску за право здійснення внутрішніх перевезень автотранспортом;

зберігання пільг на безкоштовний проїзд пасажирів похилого віку в режимі маршрутного таксі.

Кваліфікуйте зазначені дії місцевого органу державної влади відповідно до вимог Закону України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції» у вигляді:

а) заборони створення нових підприємств; б) примушення підприємців до вступу в об'єднання; в) прийняття рішень про централізований розподіл товарів;

г) встановлення заборони на реалізацію товарів з одного регіону в інший;

д) надання окремим підприємцям податкових та інших пільг, які ставлять їх у привілейоване становище щодо інших підприємців, що призводить до монополізації ринку певного товару; е) обмеження прав підприємців щодо придбання та реалізації товарів.

6. П’ять самостійних підприємців, які контролювали разом близько 80 відсотків ринку, на нараді директорів, де були присутні представники всіх підприємств, прийняли протокольне рішення застосовувати єдині фіксовані ціни на свою продукцію. Внаслідок зазначеного рішення ціна товару збільшилась на 10 відсотків.

Здійсніть кваліфікацію антиконкурентних узгоджених дій між підприємцями відповідно до статті 5 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності":

а) встановлення (підтримання) монопольних цін (тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок; б) розподіл ринків за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи закупівель, що призвели або можуть призвести до їх монополізації; в) усунення з ринку або обмеження доступу на нього продавців, покупців, інших суб'єктів господарювання; г)розподіл ринків за колом споживачів чи за іншими ознаками, що призвели або можуть призвести до їх монополізації.

Тема 7


1. Визначте, які з наведених дій вважаються недобросовісною конкуренцією:

а) зловживання монопольним становищем; б) неправомірні угоди між підприємцями; в) дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності; г) дискримінація підприємців органами влади і управління.

2. До дій, що вважаються недобросовісною конкуренцією, не належать такі:

а) неправомірне використання ділової репутації підприємця; б) створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції; в) неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці; г) встановлення монопольно високих цін (тарифів, розцінок) на свої товари, що призводить до порушення прав споживачів; д) усі відповіді правильні.

3. Підприємець, який без дозволу уповноваженої на те особи використовує чужі: ім'я, фірмове найменування, знак для товарів, учиняє дії, які мають ознаки порушення:

а) Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності"; б) Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції"; в) Закону України "Про рекламу"; г) Закону України "Про Антимонопольний комітет України".

4. Створенням перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягненням неправомірних переваг у конкуренції законодавство України вважає :

а) неправомірне збирання комерційної таємниці; б) розголошення комерційної таємниці; в) схилення до розголошення комерційної таємниці;

г) неправомірне використання комерційної таємниці; д) усі наведені відповіді неправильні.

5. Дії підприємців щодо неправомірного збирання, розголошення та використання комерційної таємниці, мають такі ознаки:

а) неправомірні використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки;

б) неправомірне використання товару іншого виробника; в) купівля-продаж товарів, виконання робіт, надання послуг із примусовим асортиментом;

г) розголошення комерційної таємниці; д) усі наведені відповіді правильні.

Тема 8

1. Яка із зазначених осіб не є учасником у рекламній діяльності:

а) рекламодавець; б) замовник; в) виробник реклами; г) розповсюджувач реклами; д)спонсор; е) споживач реклами.

2. Знайдіть визначення, що відповідає сутності понятгя ''реклама" в законодавстві України:

а) будь-яка особа, або група осіб, на яких спрямована реклама; б) засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача у будь-який спосіб;

в) спеціальна інформація про осіб та продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі; в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку; г) особа, яка повністю або частково здійснює виробництво та/або розповсюдження реклами; д) особа, яка здійснює розповсюдження реклами будь-яким рекламним способом;

е) особа, яка матеріально підтримує будь-яку діяльність без одержання від неї прибутку з метою популяризації винятково свого імені (назви), торгової марки.

3. Реклама не може вдаватись до цілого ряду дій і це заборонено законом України "Про рекламу":

а) поширювати інформацію щодо продукції, виробництво якої заборонене;

б) вміщувати дискримінаційні твердження щодо соціального та майнового стану;

в) закликати до порушення законодавства; г) використовувати засоби, які можуть безпосередньо діяти на підсвідомість; д) імітувати ефект, текст, зображення, загальне вирішення рекламної продукції інших фірм за наявності авторських прав;

д) всі наведені відповіді правильні.


^ КОНТРОЛЬНІ (ЗАЛІКОВІ) ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ


 1. Охарактеризуйте поняття конкуренції.

 2. Теоретичні погляди на конкуренцію з боку вчених.

 3. Дайте визначення конкурентної боротьби.

 4. Особливості конкурентних відносин в Україні.

 5. Наведіть класифікацію ринків, які функціонують в умовах ринкової економіки України.

 6. Дайте характеристику досконалого та недосконалого ринків.

 7. Особливості досконалого конкурентного ринку…

 8. Охарактеризуйте поняття конкурентна політика.

 9. Охарактеризуйте принципи захисту конкуренціїї.

 10. Перерахуйте антиконкурентні дії підприємців на товарних ринках.

 11. Охарактеризуйте основні засоби подолання антиконкурентних дій підприємців.

 12. Назвіть основні законодавчі акти щодо захисту конкуренції в Україні.

 13. Що таке нормативне забезпечення захисту конкуренції.

 14. Які державні органи здійснюють в Україні захист конкуренції.

 15. Які організації входять до складу Антимонопольного комітету в Україні.

 16. Охарактеризуйте основні напрямки державної політики захисту конкуренціїї в Україні.

 17. Назвіть основні повноваження Антимонопольного комітету України.

 18. Умови аналізу товарних ринків.

 19. Мета аналізу товарних ринків.

 20. Як визначається товарні межі ринків?

 21. Як визначають географічні межі ринків?

 22. Назвіть основні показники стану конкурентного середовища.

 23. Як визначаються показники стану конкурентного середовища?

 24. Які джерела інформації використовуються для оцінки стану конкуренції?

 25. Назвіть основні види порушень Антимонопольного законодавства.

 26. Охарактеризуйте порядок розгляду справ про порушення Антимонопольного законодавства.

 27. Назвіть основні види зловживань монопольним становищем на ринку.

 28. Які види дискримінацій суб’єктів господарювання органами влади ви знаєте?

 29. Охарактеризуйте поняття недобросовісна конкуренція.

 30. Суть недобросовісної конкуренції.

 31. Які перешкоди існують у процесі конкурентної боротьби?

 32. Яка існує відповідальність за недобросовісну конкуренцію?

 33. Яка діє відповідальність за неправомірне збирання запитань, розголошення і використання комерційної таємниці.

 34. Конкурентна політика в галузі рекламної діяльності.

 35. Основні вимоги до реклами з боку антимонопольних органів.

 36. Основні вимоги до подання реклами та рекламних засобів.

 37. Перерахуйте методи та способи рекламування різних видів товарів.

 38. Як проводиться контроль за дотриманням Закону України “Про рекламу”.

 39. Яка існує відповідальність за порушення Закону України “Про рекламу”.

 40. Наведіть приклади ринків досконалої конкуренції та охарактеризуйте їх.

 41. Наведіть приклади природної монополії та охарактеризуйте її.

 42. Назвіть характерні риси олігополії.

 43. Назвіть відмінності досконалого конкурента від монополії.

 44. Як проводиться урядова політика розвитку конкуренції в світовій практиці?

 45. Який ринок називається висококонцентрованим?
 46. ^

  Що таке дискредитація суб’єкта господарювання?


 47. Що характеризує стан конкурентного середовища?

 48. Як відбувається примусовий поділ монопольних утворень?

 49. Хто може бути учасником реклами?

 50. Які дії не може виконувати реклама відповідно до Закону України “Про рекламу”?^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ1. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР.

2. 3акон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" від 18 лютого 1992 р. №2132-ХІІ.

3. Указ Президента України «Про основні напрями конкурентної політики на 1999—2000 роки та заходи щодо їх реалізації» від 26 лютого 1999 р. №219/99.

4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про наукові дослідження у сфері демонополізації економіки та розвитку конкуренції" від 25 травня 1998 р. № 739.

5. Постанова Верховної Ради України "Про державну програму демонополізації економіки та розвитку конкуренції" від 21 грудня 1993 р. № 3757-ХІІ.

6. Азоев Г.Л. Конкуренція: Анализ, стратегия и практика. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. — 208 с.

7. Алексеева М. М. Планированне деятельности фирмы: Учеб. – метод. пособие. — М.: Финансы и статистика, 1998.—248с.

8. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. — СПб: Питер Ком, 1999. - 416с.

9. Ансофф И. Стратегическое управление / Пер. с англ. —М.: Экономика, 1989. - 519с.

10. Антикризисное управление: Учеб. пособие для техн. вузов /

В.Г. Крыжановский, В.И. Лапенков, В.И. Лютер и др.; Под ред. Э.С. Минаева и В.П. Панагушина.—М.: ПРИОР, 1998.—432с.

11. Виханский О. С. Стратегическое управление. — М.: Изл-во МГУ, 1995.—252с.

12. Виханский О. С., Наумов А. Й. Менеджмент: Человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. — М.: Изд-во МГУ, 1995. —416с.

13. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.- 480с.

14. Годин В. В., Корнеев И. К. Управление информационными ресурсами: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации»: Модуль 17. - М.: ИНФРА-М, 1999.—327с.

15. Гончаров В. В. Руководство для высшего управленческого персонала. - М.: МП "Сувенир", 1993.—488с.

16. Гунин В. Н., Баранчеев В. П.,Устинов В. А. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации»: Модуль 7. - М.: ИНФРА-М, 1999.—312с.

17. Економіка підприємства: Підручник для студ. економ. вузів / За ред.

С.Ф. Покропивного.—К.: Хвиля-Прес,1995. — Т. 1.—393 с.: Т. 2. —280 с.

18. Ефремов В. С. Стратегия бизнеса: Концепции и методы планирования / Учеб. пособие. — М.: Финпресс, 1998. — 192 с.

19. Иванов Ю. Б. Конкурентоспособность предприятия в условиях формирования рыночной экономики: Монография. - Харьков: XГЕУ, 1997.— 246с.

20. Керівництво з основ проектного менеджменту. — К.: Ін-т проектного менеджменту, 1999.— 197с.

21. Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. А., Качалов Р. М. Предприятие в нестабильной экономической среде: Риски, страгегии, безопасность. - М.: ОАО "Изд-во Экономика", 1997.—288с.

22. Кондратьев В. В., Краснова В. Б. Реструктуризация управления компанией: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации»: Модуль 6. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 345 с.

23. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. СПб: Питер Ком, 1998. – 896 с.

24. Кремнев Г. Р. Управление производительностью и качеством: 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации":

Модуль 5.—М.: ИНФРА-М, 1999.- 312 с.

25. Лобанова Е. Н., Лимитовский М. А. Управление финансами: 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации":

Модуль 14. — М.: ИНФРА-М, 1999. - - 358 с.

26. МинаевЗ.С., Агеева 11. Г, Аббата Дага. Управление производством и операциями: 17- модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации":Модуль 15. — М,: ИНФРА-М, 1999.—328с.

27. Мордовин С. К. Управление человсческими ресурсами: 17- модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации ": Модуль 16. М.: ИНФРА-М, 1999.—354с.

28. Окрепилов В. В. Управление качеством: Учебник для вузов М.:

Экономика, 1998.—639с.

29. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції Пер. з англ. — К.: Основи, 1998.—390с.

30. Портер М. Международная конкуренция / Пер. с англ. - М:

Международные отношения, 1993. — 896 с.

31. Прокопенко И.И. Управление производительностью: Практ. руководство / Пер. с англ. — К.: Техніка, 1990. — 3 19с.

32. Попов С. А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров "Управленне развитнем организацни": Модуль 4 — М,: ИНФРА" М.: 1999.— 398с.

33. Разу М.Л.. Воропаев В. И. и др. Управление программами и проектами:

17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации":

Модуль 8. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 352 с.

34. Румянцева 3. П., Филинов Н. Б., Шра.мченко Т. Б. Общее управление организацией: Принципы и процессы : 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации": Модуль 3, — М.: ИНФРА-М, 1999. — . 364с.

35. Скударь Г. М. Управление конкурентоспособностью крупного акционерного общества: Проблемы и решения, К.: Наук. думка 1999. - 496 с.

36. Смирнова В.Г., Антонов В.Г. Организация и ее деловая среда : 17-модульная программа для менеджеров "Управленне развитнем организацни": Модуль 4 — М,: ИНФРА" М.: 1999. -316с.

37.Соловьев Б.А. Управление маркетингом : : 17-модульная программа для менеджеров Управление развитием организации": Модуль 13, — М.: ИНФРА-М.: 1999. - 314 с.

38. 'І'омпсон А.А.. 'Экономика фирмы. - М.: Бином, 1998. - 544 с.

39. 'І'омпсон А.А..., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов Пер. с англ. — М.: Банки и биржи,ЮНИТИ, 1998. -576 с.


Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «Конкурентоспроможність фірм» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладачі: д.т.н., професор М.І. Сокур,

ст. викладач О.Д. Коноваленко

Відповідальний за випуск зав.каф. маркетингу М.І. Сокур


Підписано до друку_________________2002 р. Формат 60 X 90 / 16

Ум. Друк. арк.________Замовлення №______

Тираж 50 екз.

__________________________________________________________________

39614 м. Кременчук, вул. Першотравнева 20,

Кременчуцький державний політехнічний університет

Видавничий відділ КДПУ


Кременчук 2002


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи