Державне управління та місцеве самоврядування” icon

Державне управління та місцеве самоврядування”
Скачати 150.05 Kb.
НазваДержавне управління та місцеве самоврядування”
Дата01.06.2012
Розмір150.05 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

мЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

дЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ - 6.030401 ”пРАВО”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни ”Державне управління та місцеве самоврядування ” для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.030401 - ”Право” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач: доц. О.Ф. Дзябенко

Рецензент к.ю.н., проф. М.І. Галунов


Кафедра теорії, історії держави та права”


Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

Протокол № ____ від ”_____”____________ 2011 р.

Заступник голови методичної ради ________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ..................................................................................................................4

 1. Рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт........5

 2. Варіанти тем контрольних робіт................................................................6

 3. Питання до заліку.......................................................................................11

Список літератури...........................................................................................13

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи..17


ВСТУП


Проголошення Конституцією України верховенства права та прямої дії її норм, гарантування судового захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України зумовлюють необхідність чіткого юридичного процесу діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Наука і навчальна дисципліна ”Державне управління та місцеве самоврядування” вивчає і досліджує організацію і діяльність органів державної влади й органів місцевого самоврядування.

Державне управління та місцеве самоврядування як підгалузь конституційного процесуального права включає в себе конституційно-правові норми, що регулюють порядок організації та діяльності:

 • Верховної Ради України;

 • Рахункової палати;

 • Упововаженого Верховної Ради України з прав людини;

 • Президента України;

 • Ради національної безпеки і оборони України;

 • Кабінету Міністрів України;

 • Вищої ради юстиції;

 • Конституційного Суду України;

 • Судів загальної юрисдикції;

 • Прокуратури України;

 • Центральних та місцевих органів виконавчої влади;

 • Верховної Ради і Ради Міністрів АРК;

 • Органів місцевого самоврядування.

Дані методичні вказівки містять варіанти тем контрольних робіт із зазначеної дисципліни, рекомендації студентам щодо правил вибору однієї з них, перелік літератури, необхідної для написання контрольної роботи, строк виконання і подання на перевірку, а також перелік питань для підготовки до заліку.


^ 1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Метою написання контрольних робіт є закріплення знань з відповідного навчального курсу, що передбачає оволодіння студентами заочної форми навчання методами наукового аналізу, самостійного вивчення законодавчих і літературних джерел.

Контрольну роботу з навчальної дисципліни ”Державне управління та місцеве самоврядування” студенти виконують відповідно до затвердженої тематики за їх власним вибором із тем, які закінчуються на останню цифру номера залікової книжки студента. Наприклад: номер залікової книжки студента 165781. Відповідно, ним може бути вибрана одна з двох тем: 1,11. Крім того, за погодженням з викладачем, студент може запропонувати свій варіант теми контрольної роботи.

Вибираючи тему, доцільно ознайомитися з відповідними літературними джерелами для того, щоб отримати загальне уявлення про вибрану тему. Після цього слід приступити до поглибленого вивчення нормативних актів, монографічної літератури та інших матеріалів. Особливу увагу треба звернути на аналіз джерела права. Після вивчення необхідної літератури і складання плану її використання можна розпочати написання контрольної роботи.

Контрольна робота повинна включати:

 • план роботи;

 • вступ;

 • матеріал, який передбачає безпосереднє висвітлення питань плану роботи;

 • висновок;

 • список використаної літератури.

Роботу пишуть від руки. Загальний обсяг роботи – шкільний зошит. Оформлену контрольну роботу здають на кафедру теорії, історії держави та права (ауд. № 1302) для рецензування завчасно, до початку сесії, протягом якої студенти будуть складати залік з цієї дисципліни.

Слід мати на увазі, що не відрецензована або недоопрацьована щодо зауважень викладача контрольна робота позбавляє студента можливості скласти залік.


^ 2 ВАРІАНТИ ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Тема № 1 Поняття та загальна характеристика державного управління та місцевого самоврядування

План

 1. Державне будівництво, місцеве самоврядування і право.

 2. Конституційні основи державного управління і місцевого самоврядування.

Література: [1; 2; 16; 17; 39, с. 5-27].


Тема № 2 Організаційні засади державної служби в Україні

План

 1. Поняття і принципи державної служби в Україні.

 2. Правовий статус державного службовця.

Література: [1; 2; 9; 23; 24].


Тема № 3 Організація роботи Верховної Ради України

План

 1. Організаційна будова Верховної Ради України.

 2. Організаційно-правові форми і методи роботи Верховної Ради України.

Література: [1; 2; 7; 25; 39, с. 28-39].


Тема № 4 Організація роботи Верховної Ради України

План

 1. Організація роботи комітетів, комісій Верховної Ради.

 2. Організація роботи Голови Верховної Ради та його заступників.

Література: [1; 2; 14; 23; 39, с. 39-54].


Тема № 5 Організація роботи Верховної Ради України

План

 1. Організація роботи народних депутатів України.

 2. Організація роботи апарату Верховної Ради.

Література: [1; 2; 23; 25; 39, с. 39-54, 65-67].


Тема № 6 Порядок організації та діяльності Верховної Ради України за спеціальними процедурами

План

 1. Поняття процедури розгляду питань Верховної Ради.

 2. Види спеціальних процедур і порядок розгляду питань за цими процедурами.

Література: [1; 2; 25; 39, с. 55-64].


Тема № 7 Організація роботи Рахункової палати

План

 1. Правовий статус Рахункової палати.

 2. Принципи діяльності та повноваження Рахункової палати.

Література: [2; 21; 39, с. 68-76].


Тема № 8 Організація роботи Рахункової палати

План

 1. Конституційне закріплення Рахункової палати.

 2. Контроль та гарантія діяльності Рахункової палати.

Література: [2; 21; 39, с. 77-86].


Тема № 9 Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

План

 1. Конституційно-правовий статус Уповноваженого.

 2. Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Література: [2; 29; 39, с. 87-92].


Тема № 10 Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

План

 1. Форми діяльності Уповноваженого.

 2. Гарантії діяльності Уповноваженого.

Література: [2; 29; 39, с. 92-100].


Тема № 11 Організація роботи Президента України

План

1. Організація підготовки і проведення виборів Президента України.

2. Організація взаємодії Президента України з іншими гілками влади.

Література: [1; 2; 19; 39, с. 101-104, 108-118; 40].


Тема № 12 Організація роботи Президента України

План

 1. Організація діяльності Президента України як глави держави.

 2. Організація діяльності Адміністрації Президента.

Література: [1; 2; 19; 39, с. 105-107, 118-121].


Тема № 13 Організація роботи Ради національної безпеки і оборони

План

 1. Склад і структура Ради національної безпеки і оборони.

 2. Функції та компетенція Ради національної безпеки і оборони.

Література: [1; 2; 39, с. 127-130; 41].


Тема № 14 Організація роботи Ради національної безпеки і оборони

План

 1. Місце Ради національної безпеки і оборони у системі органів державної влади України.

 2. Порядок діяльності та акти Ради національної безпеки і оборони.

Література: [1; 2; 39, с.122-126, 127-135; 41].


Тема № 15 Організація роботи Кабінету Міністрів України

План

 1. Організація планування роботи Кабінету Міністрів України

 2. Порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України.

Література: [1; 2; 27; 39, с. 137-142; 42; 43].


Тема № 16 Організація роботи центральних органів виконавчої влади

План

 1. Поняття і види влади центральних органів виконавчої влади.

 2. Права і обов’язки центральних органів виконавчої влади.

Література: [2; 9; 10; 11; 15; 39 с. 143-149; 43].


Тема № 17 Організація роботи місцевих державних адміністрацій

План

1. Система місцевих державних адміністрацій, порядок утворення, структура.

2. Завдання, функції, форми діяльності місцевих державних адміністрацій.

Література: [2; 11; 17; 34; 39, с. 150-163].


Тема № 18 Місцеве самоврядування

План

 1. Поняття та ознаки місцевого самоврядування.

 2. Система органів місцевого самоврядування.

Література: [2; 6; 16; 39, с. 164-175].


Тема № 19 Організація роботи органів місцевого самоврядування

План

 1. Організація роботи місцевих рад.

 2. Організація роботи виконавчих органів місцевих рад.

Література: [2; 6; 16; 39, с. 175-180].


Тема № 20 Організація роботи судової влади та прокуратури

План

 1. Принципи правосуддя. Система судів загальної юрисдикції.

 2. Функції прокуратури. Реагування прокурора на факти порушення законів.

Література: [2; 12, 13, 20, 39, с. 197-200, 238-246, 247-258].


^ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ


1. Поняття державного управління та місцевого самоврядування.

2. Конституційні основи державного управління та місцевого самоврядування.

3. Організаційні засади державної служби.

4. Організаційна будова Верховної Ради України.

5. Організаційно-правові форми і методи роботи Верховної Ради України.

6. Організація роботи комітетів, комісій та депутатських груп (фракцій) Верховної Ради України.

7. Організація роботи Голови Верховної Ради, його першого заступника і заступника.

8. Організація роботи народних депутатів України.

9. Порядок організації та діяльності Верховної Ради України за спеціальними процедурами.

10. Організація роботи апарату Верховної Ради України.

11. Правовий та організаційний статус Рахункової палати.

12. Принципи, функції та повноваження Рахункової палати.

13. Порядок діяльності та акти Рахункової палати.

14. Порядок призначення, звільнення та припинення повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

15. Завдання, організація діяльності та повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

16. Організація підготовки і проведення виборів Президента України.

17. Організація діяльності Президента України як глави держави.

18. Організація діяльності Президента України у взаємовідносинах з Кабінетом Міністрів України та іншими органами виконавчої влади.

19. Організація діяльності Адміністрації Президента України.

20. Склад і структура Ради національної безпеки і оборони України.

21. Завдання, функції та компетенція Ради національної безпеки і оборони України.

22. Порядок діяльності та акти Ради національної безпеки і оборони України. Організація роботи Кабінету Міністрів України.

23. Організація роботи міністерств, державних комітетів та інших центральних органів виконавчої влади.

24. Завдання та організація роботи місцевих державних адміністрацій.

25. Поняття та ознаки місцевого самоврядування.

26. Система, органи та посадові особи місцевого самоврядування.

27. Компетенція органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

28. Порядок формування, організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

29. Організація роботи виконавчих органів місцевих рад.

30. Особливості організації роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування у районах, областях, районах у місті.

31. Особливості здійснення місцевого самоврядування у місті Київі.

32. Загальна характеристика організації роботи органів судової влади, прокуратури та інших правоохоронних органів.

33. Організація роботи Конституційного Суду України.

34. Організація роботи місцевих та апеляційних судів.

35. Організація роботи спеціалізованих судів.

36. Завдання та організація роботи Вищої ради юстиції.

37. Організація роботи прокуратури.

38. Статус Автономної Республіки Крим.

39. Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим: порядок, формування, структура, нормотворча діяльність.

40. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: статус та організація роботи.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Бутко І.П. Деякі проблеми становлення і розвитку місцевого самоврядування та регіонального самоврядування в Україні // Актуальні проблеми управління територіями в Україні. – К.: Право, 1995. – С. 43-53.

2. Воронов М.П. Місцеве самоврядування та його акти: Навч. посібник. – К.: Право, 1992. – 137 с.

3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року // ВВР. – 1990. - № 31. – Ст. 429.

4. Закон «Про Кабінет Міністрів України» - 2006.

5. Закон України «Про Вищу раду юстиції» - 1998.

6. Закон України ”Про вибори Президента України” – 2004.

7. Закон України ”Про Раду національної безпеки і оборони” – 1997.

8. Конституційне право України підручник В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка, 1999. – 735 с.

9. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Юрінком, 1996. – 80 с.

10. Конституция Автономной Республики Крым от 21 октября 1998 года: Затв. Законом України від 23 грудня 1998 року // Крымские известия. – 1998. – 27 октября.

11. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посібник. – К.: Інститут економіки і господарського права, 1998. – Ч.1. – 88 с.

12. Кравченко В. Місцеве самоврядування в історії України // Місцеве та регіональне самоврядування. – 1992. – Вип.. 1. – С. 22-30.

13. Клодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування. Навч. посіб. – К.: Юрінком, 2001.

14. Мельниченко В.І. Президент у структурі державної влади// Трибуна. – 1995. – № Ѕ.

15. Про Автономну Республіку Крим: Закон України від 17 березня 1995 року // ВВР. – 1995. – № 11. – Ст. 69.

16. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: Закон України від 10 лютого 1998 року // ВВР – 1998. – № 29. – Ст. 191.

17. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів: Закон України від 10 жовтня 2010 року.

18. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 24 березня 2004 року.

19. Про Всеукраїнський та місцевий референдуми: Закон України від 3 липня 1991 року // ВВР. – 1991. – № 33. – Ст. 443; 1992. – № 35. – Ст. 515.

20. Про державну податкову службу України: Закон України від 4 грудня 1990 року // ВВР. – 1991. - № 6. – Ст. 8; 1994. – № 15. – Ст. 84; 1995. – № 1. – Ст. 3; № 30. – Ст. 229; 1996. – № 31. – Ст. 148.

21. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року // ВВР. – 1993. – № 52. – Ст. 490; 1995. – № 34. – Ст. 268.

22. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року // ВВР. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

23. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року.

24. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 року // ВВР. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

25. Про комітет Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 року // ВВР. – 1995. - № 19. – Ст. 135; 1998. – № 40-41. – Ст. 250.

26. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 року // ВВР. – 1991. – № 4. – Ст. 20; 1992. – № 36. – Ст. 256; 1993. – № 11. – Ст. 83; 1994. – № 26. – Ст. 216; 1995. – № 15. – Ст. 102.

27. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року // ВВР. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

28. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року // ВВР. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

29. Про об’єднання громадян: Закон України від 6 червня 1992 року // ВВР. – 1992. – № 34. – Ст. 504; 1993. – № 46. – Ст. 427.

30. Про представництво Президента України в Автономній Республіці Крим від 2 березня 2000 року // ВВР. – 2000. – № 21. – Ст. 158.

31. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 року // ВВР. – 1991. - № 53. – Ст. 793; 1993. - № 22. – Ст. 229; № 50 – Ст. 474; 1995. – № 11. – Ст. 71. - № 43. – Ст. 313.

32. Про Рахункову палату Верховної Ради України: Закон України від 11 липня 1996 року // ВВР. – 1996. – № 43. – Ст. 212.

33. Про службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 року // ВВР. – 1992. – № 27. – Ст. 383.

34. Про статус народних депутатів України: Закон України від 17 листопада 1992 року // ВВР. – 1993. – № 3. – Ст. 17; 1994. – № 34. – Ст. 315; 1995. – № 34. – Ст. 268; № 35. – Ст. 270.

35. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 // ВВР. – 1994. – № 24. – Ст. 180; 1993. – № 1. – Ст. 4; 1997. – № 6. – Ст. 49.

36. Про Регламент Верховної Ради України: Постанова Верховної Ради України від 27 липня 1994 року // ВВР. – 1994. – № 35. – Ст. 339; № 40. – Ст. 371.

37. Про зміни в структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 року // Урядовий кур’єр . – 1999. – 17 грудня.

38. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 року // ВВР. – 1998. – № 20. – Ст. 99.

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 950 ”Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України”.

40. Схема організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади затверджена Указом Президента України від 09.12.2010 р. № 1085/2010.

41. Фрицький О.Ф. Порівняльний аналіз досвіду, становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні і у Франції // Вісник Академії правових наук України. – 1995. – № 3.

42. Фрицький О.Ф. Місцевому самоврядуванню – державну підтримку // Місцеве та регіональне самоврядування України. – 1994. – Вип. 3. – С. 20-27.

43. Шаповал В.М. Виконавча влада: правовий статус і реалії // Урядовий кур’єр. – 1996. – 19 грудня.


Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

^ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ”


ВИКОНАВ: ПІБ (повністю)

СТУДЕНТСЬКА ГРУПА:

ШИФР ЗАЛІКОВОЇ КНИЖКИ:

^ ДОМАШНЯ АДРЕСА, ТЕЛЕФОН:

ПЕРЕВІРИВ:прізвище та ініціали викладача


КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни ”Державне управління та місцеве самоврядування” для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.030401 – ”Право” ( у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач доц. О.Ф. Дзябенко


Відповідальний за випуск к.ю.н., проф. М.І. Галунов


Підп. до др._____ Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._____ Наклад ______ прим. Зам № ________ Безкоштовно.


Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

Вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600

Схожі:

Державне управління та місцеве самоврядування” iconЗ навчальної дисципліни ”державне управління та місцеве самоврядування”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни ”Державне управління та місцеве самоврядування” для студентів денної...
Державне управління та місцеве самоврядування” iconМетодичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з курсу «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» для студентів спеціальності 030402 «Правознавство»
Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з курсу «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні»...
Державне управління та місцеве самоврядування” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
«Державне управління», зі спеціальності 15010005 «Державна служба» спеціалізація «Територіальне управління І місцеве самоврядування»,...
Державне управління та місцеве самоврядування” iconАкадемія муніципального управління Кафедра державного управління та місцевого самоврядування Напрям підготовки 1501 «Державне управління» Спеціальність 150101
Співбесіда відбувається у формі усних запитань і відповідей без попередньої письмової підготовки вступників
Державне управління та місцеве самоврядування” iconТема 12 місцеве самоврядування у зарубіжних країнах
Сьогодні в більшості демократичних держав питання управління місцевими справами вирішуються як агентами центральної державної влади,...
Державне управління та місцеве самоврядування” iconЗакон України „Про бюджетну систему" (втратив чинність). Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні" від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік". Тема 5
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями)
Державне управління та місцеве самоврядування” iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою
У статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №24, ст. 170)
Державне управління та місцеве самоврядування” iconМіжнародної науково-практичної конференції «Публічне управління та регіональна політика в країнах Центральної І Східної Європи»
До участі в конференції запрошуються представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, науковці, слухачі магістратури...
Державне управління та місцеве самоврядування” iconЗагальні положення
Стажування є складовою практичної підготовки державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які проходять навчання...
Державне управління та місцеве самоврядування” iconПитання до заліку з спецкурсу “Місцеве управління в зарубіжних країнах”
Взаємовідносини органів місцевого управління з центральними органами державної влади
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи