З навчальної дисципліни ”державне управління та місцеве самоврядування” icon

З навчальної дисципліни ”державне управління та місцеве самоврядування”
Скачати 164.78 Kb.
НазваЗ навчальної дисципліни ”державне управління та місцеве самоврядування”
Дата04.06.2012
Розмір164.78 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 6.030401 – ”ПРАВО”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни ”Державне управління та місцеве самоврядування” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030401 – ”Право” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач доц. О.Ф. Дзябенко

Рецензент к.ю.н. доц. В.Д. Шаповал

Кафедра теорії, історії держави та права


Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

Протокол № ____ від ”____” ____________ _______ р.

Заступник голови методичної ради __________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ.............................................................................................................................4

Перелік практичних занять.........................................................................................5

Практичне заняття № 1 Поняття та загальна характеристика державного управління та місцевого самоврядування.........................................................5

Практичне заняття № 2 Організація роботи Верховної Ради України...........6

Практичне заняття № 3 Організація роботи Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.............................................7

Практичне заняття № 4 Організація роботи Президента України..................8

Практичне заняття № 5 Організація роботи Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади...........................................9

Практичне заняття № 6 Організація роботи судової влади, прокуратури...10

Практичне заняття № 7 Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування................................................................................11

Питання до заліку .....................................................................................................12

Список літератури.....................................................................................................14


ВСТУП


Сучасні політичні й економічні перетворення в Україні спрямовані на відновлення демократичних свобод, верховенст­ва права і закону.

Одним з важливих елементів життєдіяльності та розвитку держави і суспільства є місцеве самоврядування, а реалізація на практиці конституційних засад існування місцевого самоврядування – вагомий крок до становлення і розбудови правової держави і громадянського суспільства.

Практичні заняття з навчальної дисципліни ”Державне управління та місцеве самоврядування проводиться відповідно до навчального плану з напряму 6.030401 ”Право” для студентів денної та заочної форм навчання.

Практичні заняття сприяють закріпленню та поглибленню теоретичних знань. Їх мета – осмислення студентами теорії та практики державного будівництва та місцевого самоврядування для подальшого використання їх у вирішенні юридичних справ.

У період підготовки до практичних занять студенту необхідно самостійно опрацювати літературу і нормативно-правові акти до конкретної теми, визначити для себе незрозумілі питання для того, щоб з’ясувати їх на практичних заняттях.

Рівень засвоєння теми практичного заняття оцінює викладач. У разі незадовільної відповіді або пропуску заняття студент зобов’язаний відпрацювати тему самостійно.


^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Практичне заняття № 1

Тема Поняття та загальна характеристика державного управління та місцевого самоврядування

Мета: дати студентам визначення ”Державного будівництва та місцевого самоврядування” як підгалузі Конституційного права, з’ясувати суспільні відносини, що регулюються нею, назвати основні ознаки державного будівництва та місцевого самоврядування, систему органів державної влади та систему місцевого самоврядування.

^ Короткі теоретичні відомості

У процесі практичного заняття з цієї теми студенти беруть участь у дискусії з питань щодо: адміністративної реформи в Україні; природи місцевого самоврядування, його розуміння (основні теорії); розуміння державного управління – широке і вузьке; конституційних основ державного управління та місцевого самоврядування.

Завдання до теми

Необхідно опрацювати такі питання:

 • поняття державного управління та місцевого самоврядування;

 • форми і методи діяльності державних органів;

 • конституційні основи державних органів, органів місцевого самоврядування;

 • організаційні засади державної служби в Україні.

Контрольні питання

 1. Які суспільні відносини регулюються цією підгалуззю права, що є її предметом?

 2. Назвати форми і методи державного управління, охарактерезувати їх.

 3. Три принципи діяльності місцевого самоврядування.

 4. Які статті (розділи) Конституції України закріплюють основи організації й діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування?

 5. Які основні положення Закону України ”Про державну службу в Україні”?

Література : [1; 2; 3; 10; 39, с. 5-27 ].


Практичне заняття № 2

^ Тема Організація роботи Верховної Ради України

Мета: дати студентам знання щодо організаційної будови єдиного законодавчого органу України, правових форм і методів роботи Верховної Ради України, комітетів, комісій, фракцій, а також процедур діяльності.

^ Короткі теоретичні відомості

На практичному занятті студенти обговорюють поняття парламенту і парламентаризму у світі та в Україні, їх роль у державному механізмі, взаємодії Верховної Ради України з іншими вищими органами державної влади, і суспільством.

Завдання до теми

Студенти опрацьовують такі итання:

 • ознаки парламенту України;

 • основні функції Верховної Ради;

 • форми і методи роботи Верховної Ради;

 • сесія Верховної Ради;

 • організація роботи комітетів, комісій;

 • організація роботи народних депутатів.

Контрольні питання

1. Порядок підготовки і проведення першої сесії новообраної Верховної Ради.

2. Порядок утворення, форми роботи комітетів, комісій Верховної Ради.

3. Функції та повноваження Верховної Ради.

4. Який порядок проведення засідань Верховної Ради?

5. Які права й обов’язки народних депутатів України?

Література : [2; 7; 14; 25; 39, с. 28-67].


Практичне заняття № 3

^ Тема Організація роботи Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини

Мета: усвідомлення студентами важливості самостійного інституту парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захисту прав кожного на території України. Дати необхідну інформацію стосовно організації роботи постійно діючиго вищого органу державного фінансово-економічного контролю та його значення в механізмі держави.

^ Короткі теоретичні відомості

Для якісного проведення практичного заняття студенти попередньо вивчають закони України ”Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, ”Про Рахункову палату”.

^ Завдання до теми

На практичному занятті студенти опрацьовують такі питання:

 • правовий та організаційний статус Рахункової палати;

 • принципи діяльності та повноваження Рахункової палати;

 • завдання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини;

 • організація діяльності та повноваження Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Контрольні питання

 1. Який правовий статус Рахункової палати?

 2. Назвати принципи діяльності Рахункової палати.

 3. Який порядок діяльності Рахункової палати?

 4. Яка мета діяльності Уповноваженого з прав людини.

 5. Які форми реагування Уповноваженого на порушення прав і свобод людини?

Література : [2; 21; 29; 32; 38, с. 68-100].


Практичне заняття № 4

^ Тема Організація роботи Президента України

Мета: дати студентам необхідну інформацію про главу держави. Визначення його місця і ролі в державному механізмі, взаємодію з іншими оргнами державної влади, роз’яснення функцій, повноважень і відповідальності Президента України.

^ Короткі теоретичні відомості

Пост Президента України був уведений в Україні 1991 року. З того часу правовий статус Президента неодноразово змінювався. Студентам при підготовці до практичного заняття необхідно проаналізувати законодавство, яке стосується правового статусу Президента України.

Завдання до теми

На практичному занятті студенти беруть участь в обговоренні таких питань:

 • вибори Президента України;

 • оргаізація діяльності Президента України;

 • функції та повноваження Президенат України;

 • організація роботи Ради національної безпеки й оборони;

 • організація діяльності адміністрації Президента України.


Контрольні питання

 1. Яка прцедура проведення виборів Президента України?

 2. Назвіть функції Президента України та його повноваження.

 3. Як Президент України взаємодіє із законодавчою, виконавчою та судовою владою?

 4. Назвіть функції РНБО.

 5. Яка структура Адміністрації Президента України?

Література : [2; 8; 12; 17; 19].


Практичне заняття № 5

^ Тема Організація роботи Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади

Мета: дати студентам знання стосовно виконавчої влади в Україні. Її система, функції, принципи діяльності органів виконавчої влади, форми і методи роботи, повноваження і відповідальність.

^ Короткі теоретичні відомості

Конституція України закріпила здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Виконавча влада посідає важливе місце в державному механізмі, виконує Конституцію та Закони України, Укази Президента, здійснює управління у всіх сферах народного господарства. Її діяльність регламентується Конституцією, Законами України ”Про Кабінет Міністрів України”, ”Про місцеві державні адміністрації”, Указами Президента України.

Завдання до теми

На практичному занятті студенти беруть участь в обговоренні таких питань:

 • організація роботи Кабінету Міністрів;

 • планування роботи;

 • організація і проведення засідань Кабінету Міністрів;

 • організаці роботи центральних органів виконавчої влади;

 • організація роботи місцевих державних адміністрацій.

Контрольні питання

 1. Який порядок формування Кабінету Міністрів України?

 2. Назвати функції виконавчої влади.

 3. Як Кабінет Міністрів здійснює планування роботи?

 4. Назвати систему центральних органів виконавчої влади.

 5. Назвати завдання місцевих державних адміністрацій.

Література : [2; 17; 28; 32].


Практичне заняття № 6

^ Тема Оганізація роботи судової влади, прокуратури

Мета: з’ясування студентами організації та діяльності правоохоронної системи в цілому і конкретно прокуратури, а також судової влади. Висвітлення проблем в їх діяльності та напрямів реформування.

^ Короткі теоретичні відомості

Судова влада в Україні діє як самостійна гілка влади. Конституцією визначені базові положення судової системи. Новий Закон ”Про судоустрій і статус суддів” визначив правові засади організації судової влади, систему судів загальної юрисдикції, принципи здійснення правосуддя.

Прокуратура України становить єдину централізовану систему органів, на яку Конституцією та Законом покладені важливі функції нагляду за додержанням законів, визначені дійові форми і методи впливу на правопорушників.

^ Завдання до теми

При проведенні практичного заняття студенти беруть участь в обговоренні таких питань:

 • поняття і принципи судової влади;

 • система судів загальної юрисдикції та організація їх діяльності;

 • статус суддів;

 • суддівське самоврядування;

 • прокурорський нагляд;

 • форми реагування прокурора на правопорушення.

Контрольні питання

 1. Дати поняття судової влади та принципи правосуддя.

 2. Назвати систему судів загальної юрисдикції.

 3. Назвати права, обов’язки, гарантії судді.

 4. Яка система суддівського самоврядування?

 5. Яка система органів прокуратури?

 6. Функції прокуратури, форми реагування прокурора на правопорушення.

Література: [2; 12; 13; 20; 28; 32].


Практичні заняття № 7

^ Тема Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Мета: оволодіння студентами теорією і практикою місцевого самоврядування та набуття ними необхідного професійного світогляду для наступного вирішення юридичних справ.

^ Короткі теоретичні відомості

У процесі становлення і розвитку муніципальної науки сформувалося кілька наукових теорій (концепцій) походження місцевого самоврядування в Україні, які враховані при розробці та прийнятті Конституції, Закону України ”Про місцеве самоврядування”.

^ Завдання до теми

На практичному занятті студенти обговорюють такі питання:

 • поняття та ознаки місцевого самоврядування;

 • система місцевого самоврядування та порядок формування органів;

 • сфери компетенції органів місцевого самоврядування;

 • організація роботи місцевих рад, виконавчих комітетів.

Контрольні питання

 1. Дайте визначення місцевого самоврядування, назвіть принципи.

 2. Яка система місцевого самоврядування?

 3. Як утворюються місцеві ради?

 4. Як створюються виконавчі комітети рад?

 5. Назвіть декілька повновавжень сільського, селищного, міського голови.

Література: [2; 6; 16; 17; 24; 37].


^ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ


 1. Поняття державного управління та місцевого самоврядування.

 2. Конституційні основи державного управління та місцевого самоврядування.

 3. Організаційні засади державної служби.

 4. Організаційна побудова Верховної Ради України.

 5. Організаційно-правові форми і методи роботи Верховної Ради України.

 6. Організація роботи комітетів, комісій та депутатських груп (фракцій) Верховної Ради України.

 7. Організація роботи Голови Верховної Ради, його першого заступника і заступника.

 8. Організація роботи народних депутатів України.

 9. Порядок організації та діяльності Верховної Ради України за спеціальними процедурами.

 10. Організація роботи апарату Верховної Ради України.

 11. Правовий та організаційний статус Рахункової палати.

 12. Принципи, функції та повноваження Рахункової палати.

 13. Порядок діяльності та акти Рахункової палати.

 14. Порядок призначення, звільнення та припинення повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

 15. Завдання, організація діяльності та повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

 16. Оганізація підготовки і проведення виборів Президента України.

 17. Оганізація діяльності Президента України як глави держави.

 18. Організація діяльності Президента України у взаємовідносинах з Кабінетом Міністрів України та іншими органами виконавчої влади.

 19. Оганізація діяльності Адміністрації Президента України.

 20. Склад і структура Ради національної безпеки й оборони України .

 21. Завдання , функції та компетенція Ради національної безпеки і оборони України.

 22. Порядок діяльності та акти Ради національної безпеки і оборони України. Організація роботи Кабінету Міністрів України.

 23. Організація роботи міністерств, державних комітетів та інших центральних органів виконавчої влади.

 24. Завдання та організація роботи місцевих державних адміністрацій.

 25. Поняття та ознаки місцевого самоврядування.

 26. Система, органи та посадові особи місцевого самоврядування.

 27. Компетенція органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 28. Порядок формування, організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 29. Організація роботи виконавчих органів місцевих рад.

 30. Особливості організації роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування у районах, областях, районах у місті.

 31. Особливості здійснення місцевого самоврядування у місті Київ.

 32. Загальна характеристика організації роботи органів судової влади, прокуратури та інших правоохоронних органів.

 33. Організація роботи Конституційного Суду України.

 34. Організація роботи місцевих та апеляційних судів.

 35. Організація роботи спеціалізованих судів.

 36. Завдання та організація роботи Вищої ради юстиції.

 37. Організація роботи прокуратури.

 38. Статус Автономної Республіки Крим.

 39. Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим: порядок, фрмування, структура, нормотворча діяльність.

 40. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: статус та організація роботи.^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Бутко І.П. Деякі проблеми становлення і розвитку місцевого самоврядування та регіонального самоврядування в Україні // Актуальні проблеми управління територіями в Україні. – К.: Право, 1995. – С. 43-53.

2. Воронов М.П. Місцеве самоврядування та його акти: Навч. посібник. – К.: Право, 1992. – 137 с.

3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року // ВВР. – 1990. - № 31. – Ст. 429.

4. Закон «Про Кабінет Міністрів України» - 2006.

5. Закон України «Про Вищу раду юстиції» - 1998.

6. Закон України ”Про вибори Президента України” – 2004.

7. Закон України ”Про Раду національної безпеки і оборони” – 1997.

8. Конституційне право України підручник В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка, 1999. – 735 с.

9. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Юрінком, 1996. – 80 с.

10. Конституция Автономной Республики Крым от 21 октября 1998 года: Затв. Законом України від 23 грудня 1998 року // Крымские известия. – 1998. – 27 октября.

11. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посібник. – К.: Інститут економіки і господарського права, 1998. – Ч.1. – 88 с.

12. Кравченко В. Місцеве самоврядування в історії України // Місцеве та регіональне самоврядування. – 1992. – Вип.. 1. – С. 22-30.

13. Клодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування. Навч. посіб. – К.: Юрінком, 2001.

14. Мельниченко В.І. Президент у структурі державної влади// Трибуна. – 1995. - № Ѕ.

15. Про Автономну Республіку Крим: Закон України від 17 березня 1995 року // ВВР. – 1995. - № 11. – Ст. 69.

16. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: Закон України від 10 лютого 1998 року // ВВР – 1998. - № 29. – Ст. 191.

17. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів: Закон України від 10 жовтня 2010 року.

18. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 24 березня 2004 року.

19. Про Всеукраїнський та місцевий референдуми: Закон України від 3 липня 1991 року // ВВР. – 1991. - № 33. – Ст. 443; 1992. - № 35. – Ст. 515.

20. Про державну податкову службу України: Закон України від 4 грудня 1990 року // ВВР. – 1991. - № 6. – Ст. 8; 1994. - № 15. – Ст. 84; 1995. - № 1. – Ст. 3; № 30. – Ст. 229; 1996. - № 31. – Ст. 148.

21. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року // ВВР. – 1993. - № 52. – Ст. 490; 1995. - № 34. – Ст. 268.

22. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року // ВВР. – 1996. - № 47. – Ст. 256.

23. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року.

24. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 року // ВВР. – 1996. - № 49. – Ст. 272.

25. Про комітет Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 року // ВВР. – 1995. – № 19. – Ст. 135; 1998. – № 40-41. – Ст. 250.

26. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 року // ВВР. – 1991. - № 4. – Ст. 20; 1992. – № 36. – Ст. 256; 1993. - № 11. – Ст. 83; 1994. - № 26. – Ст. 216; 1995. - № 15. – Ст. 102.

27. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року // ВВР. – 1999. - № 20-21. – Ст. 190.

28. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року // ВВР. – 1999. - № 20-21. – Ст. 190.

29. Про об’єднання громадян: Закон України від 6 червня 1992 року // ВВР. – 1992. - № 34. – Ст. 504; 1993. - № 46. – Ст. 427.

30. Про представництво Президента України в Автономній Республіці Крим від 2 березня 2000 року // ВВР. – 2000. - № 21. – Ст. 158.

31. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 року // ВВР. – 1991. - № 53. – Ст. 793; 1993. - № 22. – Ст. 229; № 50 – Ст. 474; 1995. - № 11. – Ст. 71. - № 43. – Ст. 313.

32. Про Рахункову палату Верховної Ради України: Закон України від 11 липня 1996 року // ВВР. – 1996. - № 43. – Ст. 212.

33. Про службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 року // ВВР. – 1992. – № 27. – Ст. 383.

34. Про статус народних депутатів України: Закон України від 17 листопада 1992 року // ВВР. – 1993. - № 3. – Ст. 17; 1994. – № 34. – Ст. 315; 1995. - № 34. – Ст. 268; № 35. – Ст. 270.

35. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 // ВВР. – 1994. – № 24. – Ст. 180; 1993. – № 1. – Ст. 4; 1997. – № 6. – Ст. 49.

36. Про Регламент Верховної Ради України: Постанова Верховної Ради України від 27 липня 1994 року // ВВР. – 1994. – № 35. – Ст. 339; № 40. – Ст. 371.

37. Про зміни в структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 року // Урядовий кур’єр . – 1999. – 17 грудня.

38. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 року // ВВР. – 1998. – № 20. – Ст. 99.

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 950 ”Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України”.

40. Схема організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади затверджена Указом Президента України від 09.12.2010 р. № 1085/2010.

41. Фрицький О.Ф. Порівняльний аналіз досвіду, становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні і у Франції // Вісник Академії правових наук України. – 1995. – № 3.

42. Фрицький О.Ф. Місцевому самоврядуванню – державну підтримку // Місцеве та регіональне самоврядування України. – 1994. – Вип..3. – С. 20-27.

43. Шаповал В.М. Виконавча влада: правовий статус і реалії // Урядовий кур’єр. – 1996. – 19 грудня.


Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни ”Державне управління та місцеве самоврядування” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030401 – ”Право” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач доц. О.Ф. Дзябенко

Відповідальний за випуск доц. В.Д. Шаповал


Підп. до др. _________ Формат 60х901/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____ Наклад _____ прим. Замовлення № _______. Безкоштовно.


Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

Вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39614

Схожі:

З навчальної дисципліни ”державне управління та місцеве самоврядування” iconДержавне управління та місцеве самоврядування”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни ”Державне управління та місцеве самоврядування ” для...
З навчальної дисципліни ”державне управління та місцеве самоврядування” iconМетодичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з курсу «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» для студентів спеціальності 030402 «Правознавство»
Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з курсу «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні»...
З навчальної дисципліни ”державне управління та місцеве самоврядування” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
«Державне управління», зі спеціальності 15010005 «Державна служба» спеціалізація «Територіальне управління І місцеве самоврядування»,...
З навчальної дисципліни ”державне управління та місцеве самоврядування” iconАкадемія муніципального управління Кафедра державного управління та місцевого самоврядування Напрям підготовки 1501 «Державне управління» Спеціальність 150101
Співбесіда відбувається у формі усних запитань і відповідей без попередньої письмової підготовки вступників
З навчальної дисципліни ”державне управління та місцеве самоврядування” iconТема 12 місцеве самоврядування у зарубіжних країнах
Сьогодні в більшості демократичних держав питання управління місцевими справами вирішуються як агентами центральної державної влади,...
З навчальної дисципліни ”державне управління та місцеве самоврядування” iconРобочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни “Державне та регіональне управління”
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 180 год./5,0 кред.; Лк. 20 год./10; пр. – 30 год./15; Ма та пмк
З навчальної дисципліни ”державне управління та місцеве самоврядування” iconРобочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни “Державне та муніципальне управління”
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 108 год./3,0 кред.; Лк. 20 год./10; пр. – 20 год./10; диф залік
З навчальної дисципліни ”державне управління та місцеве самоврядування” iconЗакон України „Про бюджетну систему" (втратив чинність). Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні" від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік". Тема 5
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями)
З навчальної дисципліни ”державне управління та місцеве самоврядування” iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою
У статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №24, ст. 170)
З навчальної дисципліни ”державне управління та місцеве самоврядування” iconМіжнародної науково-практичної конференції «Публічне управління та регіональна політика в країнах Центральної І Східної Європи»
До участі в конференції запрошуються представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, науковці, слухачі магістратури...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи