Конституційне право україни” icon

Конституційне право україни”
Скачати 266.11 Kb.
НазваКонституційне право україни”
Дата28.07.2012
Розмір266.11 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 6.030401 – ”ПРАВО”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни ”Конституційне право України” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030401 – ”Право” (в тому числі скорочений термін навчання)


Укладач. доц. О.Ф.Дзябенко


Рецензент доц., к.ю.н. В.Д. Шаповал


Кафедра теорії, історії держави та права


Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Протокол № ____ від ”____” ______ 2011 р.

Заступник голови методичної ради _________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ.................................................................................................................4

1 Загальні вимоги до курсової роботи...........................................................5

2 Структура курсової роботи.........................................................................6

3 Вибір теми і складання плану.....................................................................8

4 Підбір та вивчення літературних джерел...................................................8

5 Збір, узагальнення та використання практичного матеріалу...................9

6 Вимоги до оформлення курсової роботи та її рецензування..................10

7 Захист курсової роботи...............................................................................12

8 Тематика курсових робіт............................................................................13

Список літератури..........................................................................................25

Додаток А Зразок заяви на курсову роботу................................................28

Додаток Б Зразок титульної сторінки курсової роботи.............................29


ВСТУП


Конституційне право України посідає важливе місце у правовій системі України як провідна галузь національного права. Воно регулює суспільні відносини, які стосуються найважливіших питань держави і суспільства. При вивченні дисципліни студенти повинні засвоїти текст чинної Конституції України та основні положення інших законодавчих актів, а також ознайомитися із практикою здійснення конституціоналізму в Україні. Слід мати на увазі, що Україна як держава існувала у складі СРСР, але як суверенна і незалежна держава почала формуватись з часу прийняття Верховною Радою України Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. та Акта проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, який був підтверджений народом на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року.

Важливим етапом у цьому напрямі є виконання студентами курсової роботи, передбаченої навчальним планом з дисципліни ”Конституційне право України”.

Курсова робота є однією з форм самостійного вивчення студентами даної галузі права. Написання курсової роботи студентами має на меті поглиблення і закріплення теоретичних знань, засвоєння законодавчих положень, набуття навичок та вмінь користуватися нормативними актами, самостійно застосовувати їх у практичній діяльності, формувати правильні правові переконання і чітко їх формулювати.

За своєю суттю, метою, завданням та змістом вона повинна мати дослідний характер, поєднувати в собі глибокі теоретичні знання законів та інших нормативних актів з практикою їх застосування.


^ 1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ


 • чітка та логічна послідовність викладення матеріалу, переконливість аргументації;

 • точність трактування положень відповідних законів та їх окремих норм, підтверджуючих правове обґрунтування (питань, які розглядаються у темі), а також практичного матеріалу в цьому напрямі;

 • обґрунтованість висновків, пропозицій і рекомендацій.

Процес написання курсової роботи складається з наступних взаємопов’язаних етапів:

  1. вибір теми, складання плану та календарного графіка виконання роботи, затвердження його керівником. Календарний графік виконання роботи складається на весь період з вказівкою черговості виконання окремих етапів. В обумовлені керівником терміни студент звітує про ступінь готовності роботи;

  2. підбір і вивчення літератури, законодавчих та інших нормативних актів і матеріалів державно-правового значення;

  3. розробка програми збору практичних матеріалів в органах прокуратури, МВС, судових органах, на підприємствах та в організаціях;

  4. обробка зібраного практичного матеріалу і його зв’язок з питаннями теми;

  5. написання курсової роботи, здача її на кафедру для рецензування;

  6. захист курсової роботи.

Ураховуючи послідовність етапів, студент під керівництвом викладача організовує написання курсової роботи в строки, визначені кафедрою.

Ці методичні рекомендації нададуть допомогу студентам у виборі теми, плану, підбірці законодавчих актів і літератури, оформленні змісту, додатків та інших матеріалів курсової роботи.


^ 2 CТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсова робота, яка надається студентом до захисту, за структурою повинна містити:

 • титульну сторінку (додаток Б);

 • зміст;

 • вступ;

 • основну частину (план складається з основної частини);

 • висновки;

 • перелік використаної літератури та інформаційних джерел;

 • додатки.

ЗМІСТ – це перелік усіх розділів та підрозділів і питань курсової роботи із зазначенням їх нумерації та номера сторінки, з якої починається розділ (підрозділ), а також висновків, переліку використаної літератури та інших інформаційних джерел, додатків.

ВСТУП містить обґрунтування актуальності курсової роботи, її мету, оцінку сучасного стану досліджуваної проблеми та її новизну. Обсяг вступу не повинен перевищувати 1 – 2 сторінок машинописного тексту.

ОСНОВНА ЧАСТИНА курсової роботи розпочинається з викладу основних теоретичних положень, що визначають сутність, зміст предмета досліджуваної теми, виходячи з мети і завдань курсової роботи, розглядаються різні точки зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел. В основній частині проводиться аналіз стану досліджуваної проблеми, мета якого – отримання обґрунтованих даних, що дозволяють з’ясувати ”вузькі місця” та можливі варіанти їх усунення.

На основі отриманих результатів аналізу розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення мети відповідно до теми курсової роботи. Обсяг основної частин курсової роботи не повинен перевищувати 20 –25 сторінок машинописного тексту.

ВИСНОВКИ є завершальним етапом виконання студентом курсової роботи. Вони містять:

 • короткі підсумки за результатами теоретичного та практичного аналізу об’єкта дослідження, значення позитивних та негативних сторін, а також нереалізованих можливостей;

 • перелік заходів, направлених на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта досліджень;

 • отримані якісні та кількісні показники;

 • економічний та соціальний ефект, що може бути отриманим при можливій реалізації запропонованих у курсовій роботі заходів.

Висновки пропонується починати словами: ”розглянуто”, ”встановлено”, ”показано”, ”доведено”, ”пропонується” тощо. Обсяг висновків не повинен перевищувати 2 – 3 сторінок машинописного тексту.

Перелік літератури та інших інформаційних джерел складається в послідовності посилання на джерело за текстом курсової роботи. До переліку включаються тільки ті джерела, які були використані студентом у процесі виконання роботи.

Посилання на літературу та інші інформаційні джерела в тексті курсової роботи вказують у квадратних дужках у кінці речення. Наприклад [2], [13, с.51], де цифрами позначають порядковий номер джерела в списку (переліку) використаної літератури та номери сторінок.

У кінці роботи, після переліку використаної літератури та інших інформаційних джерел, студент повинен поставити підпис і дату, коли була закінчена курсова робота.

Додатки є складовою частиною курсової роботи іх оформляють як її продовження на наступних сторінках, і розташовують у порядку появи посилань у тексті. Посилання на таблиці, додатки, зразки правових документів роблять з припискою скороченого слова ”дивись”, наприклад, див. таб № 1.


^ 3 ВИБІР ТЕМИ І СКЛАДАННЯ ПЛАНУ


Якість курсової роботи залежить від правильного вибору теми, методу дослідження, глибини знань студента з даної проблеми. Перед вибором теми курсової роботи студент повинен ознайомитись з переліком тем, розроблених і затверджених кафедрою. Конкретну тему він вибирає індивідуально.

З урахуванням інтересів слухачів їм можуть бути запропоновані інші теми, але в усіх випадках, вони повинні відповідати програмі курсу і мати реальну базу для виконання. Вибрана студентом тема та її план оформляються заявою на ім’я завідувача кафедри (додаток А) та затверджується за ним на кафедрі. Одночасно з цим за студентом закріплюється науковий керівник, який надає методичну допомогу слухачеві в підборі літератури, законодавчих та інших нормативних актів, здійснює контроль за ходом виконання курсової роботи, перевіряє її, рецензує, бере участь у захисті роботи.

План – розгорнутий перелік питань, які повинні бути розглянуті в роботі. Приклад плану курсової роботи наводиться в даних методичних рекомендаціях.

План допоможе студенту добре і вільно орієнтуватись у нормативній базі й літературі, усвідомити основні напрями теми, систематизувати накопичений матеріал, послідовно викладати думки.


^ 4 ПІДБІР ТА ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАРУРНИХ ДЖЕРЕЛ


Важливим етапом у виконанні курсової роботи є підбір, систематизація і вивчення літературних джерел, при цьому студенти повинні звернути увагу на підбір законів та підзаконних актів.

У цілому до їх числа необхідно віднести Конституцію України, закони України, постанови Уряду, укази Президента України, акти Конституційного Суду України, підручники і навчальні посібники, книги, монографії, статті, інструкції, положення, методичні вказівки і рекомендації провідних вузів, які стосуються вибраної теми.

Пошук і систематизація літератури проводиться за каталогами бібліотеки університету, міських бібліотек, шляхом підбірки газетних видань, таких як ”Голос України”, ”Урядовий кур’єр”, журналу ”Офіційний вісник України”, ”Відомості Верховної Ради України”, а також за рекомендаціями наукового керівника.

Поглиблене вивчення літературних, офіційних та інших джерел дає можливість студентам визначити сучасний стан питань теми, правильно скласти план курсової роботи, визначити напрями і методику досліджень, характер практичних матеріалів з виконання курсової роботи. При вивченні літератури рекомендується вести робочі записи у вигляді тез, конспектів, що полегшує узагальнення матеріалів за відповідними розділами теми. Назви вивчених літературних джерел краще записувати у зошити або на окремих картках, що дозволить скласти список використаної літератури, який додається до роботи.

Список літератури з теми доповнюється і конкретизується студентами самостійно.

Текст правової норми або цитати, які можуть бути використані у курсовій роботі, виписуються з джерела дослівно або з проміжним скороченням.


^ 5 ЗБІР, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ


Збір, узагальнення та використання практичного матеріалу є найбільш складним і відповідальним етапом виконання курсової, тому що це пов’язано, по-перше, з юридичною специфікою та особливістю цього матеріалу, по-друге, з обмеженим за рядом напрямів доступом до нього ( до судової та прокурорської практики), по-третє, з широкою багатогалузевою правовою базою, що являє собою певні труднощі у проведенні аналізу отриманих практичних матеріалів та висновків з них.

Збір і опрацювання практичного матеріалу та інформації проводиться відповідно до програми, яку розробляє студент і узгоджує її з керівником теми.

Джерелами збору практичного матеріалу можуть бути: практика застосування законодавства при розв’язанні справ судовими органами (збірники постанов Верховного Суду, рішення місцевих судів), навчальні посібники, монографії, відомості засобів масової інформації, газети (”Голос України”, ”Урядовий кур’єр” та ін.), журнал ”Право України”.

Цифрові дані, згруповані в аналітичні таблиці, повинні мати порівняльний характер (з попередніми 2 – 3 роками), а в окремих випадках – з квартальними або піврічними цього року. Обробка зібраного матеріалу може здійснюватися за допомогою обчислювальної техніки у друкованому вигляді (таблиці, графіки).

Посилання на практичні матеріали відображаються в розглянутих питаннях (наприклад, див. таб. 1, додаток 2 та ін.), при цьому дані кожної таблиці, графіка або додатка коментуються у вигляді суджень, висновків або пропозицій.

У цілому загальними вимогами до написання курсової роботи є: чіткість побудови, логічна послідовність викладення матеріалів; переконливість аргументацій; стислість та точність формулювань (особливо статей, законів і нормативних актів), включаючи можливість суб’єктивного тлумачення; конкретність викладення результатів дослідження; доведеність висновків та обґрунтованість рекомендацій і пропозицій.


^ 6 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ РЕЦЕНЗУВАННЯ


Курсова робота повинна бути технічно правильно оформлена. На рецензування подається лише друкований чи комп’ютерний варіант курсової роботи (шрифт 14, інтервал 1,5). Обсяг роботи не повинен перевищувати 25-30 друкованих аркушів формату А-4. Текст повинен бути розміщений не ближче 30 мм від лівого поля аркуша і 1,5 мм від правого. Відступи від верхнього і нижнього краю встановлюються 20 мм. Сторінки курсової роботи мають бути пронумеровані й підшиті. Нумерація починається із третьої сторінки (зі вступу).

У виняткових випадках допускається подання рукописного варіанта курсової роботи за умови, що вона буде написана чітким, розбірливим почерком. У разі невиконання цієї вимоги курсова робота повертається автору для переписування.

Виконана курсова робота подається для рецензування на кафедру в установлений графіком строк, але не пізніше, ніж місяць до захисту.

Науковий керівник теми вивчає й оцінює її та в рецензії на роботу відзначає актуальність проблеми, яка розглядається, її практичну важливість, позитивні сторони та недоліки, дає загальну оцінку курсової роботи з урахуванням рівня теоретичного та практичного викладення порушених у ній питань, додержаних вимог, поданих до її змісту та оформлення.

У разі попередньої незадовільної оцінки курсова робота повертається студенту, який повинен її переробити (доробити) відповідно до вказівок рецензента і здати у визначений строк для повторного рецензування, обов’язково додавши до неї попередню рецензію.

За наявності невеликої кількості зауважень наукового керівника щодо курсової роботи і якщо вони не мають суттєвого значення, студент вносить зміни та доповнення по можливості прямо до тексту або використовує зворотній бік аркуша, що передує аркушеві, до якого вносяться зміни та доповнення,

Допущена до захисту робота передається студенту для того, щоб він ознайомився зі змістом рецензії, підготувався до захисту курсової роботи, а також за необхідності додав до неї письмові доповнення та уточнення відповідно до зауважень керівника.

^ 7 ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Захист курсової роботи проводиться на відкритому засіданні перед комісією викладачів кафедри обов’язково в присутності рецензента.

Слухач доповідає про основні положення (до 10-12 хвилин) і результати зробленої роботи, дає пояснення щодо суті зауважень, відповідає на запитання членів комісії.

На захисті курсової роботи члени комісії задають студенту питання, як правило, за темою курсової роботи, але можуть задаватися питання, що стосуються теоретичної підготовки. Оцінюється захист колегіально. При розбіжності оцінок, вагомішою вважається оцінка наукового керівника.

При оцінюванні курсової роботи комісія бере до уваги якість виконаної роботи, її зміст, оформлення, уміння студента пов’язувати теоретичні знання з практичною діяльністю організацій, спеціальних органів у галузі права і правового регулювання відносин у суспільстві, точність та повноту відповідей на задані питання. Курсова робота оцінюється за 5-бальною системою.

Оцінка ”незадовільно” ставиться студентам, які виконали курсову роботу з недоліками, що суттєво впливають на її зміст, а на захисті виявили серйозні прогалини в знаннях матеріалу і не дали позитивних відповідей на запитання членів комісії. Захист таких робіт проводиться повторно, а за необхідності комісія приймає рішення про надання студентам можливість виконати роботу з нової теми.

Студенти, які не мають позитивної оцінки з курсової роботи, до здачі іспиту не допускаються.

Якщо студент не з’явився на засідання комісії захисту курсової роботи, то в екзаменаційній відомості зазначається ”не з’явився”.

Студент, який не з’явився на захист курсової роботи або отримав незадовільну оцінку при її захисті, ліквідує академзаборгованість у встановленому порядку.


^ 8 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ


Тема 1 Конституційне право провідна галузь національного права України

План

Вступ

1. Поняття та предмет галузі конституційного права. Місце та роль конституційного права в системі національного права України.

2. Конституційно-правові норми та їх специфіка.

3. Поняття та специфіка конституційно-правових відносин.

Висновок

Література: [1-8, 11-20].


Тема 2 Конституційний лад і його закріплення в Конституції України

План

Вступ

 1. Поняття конституційного ладу та його співвідношення з державним ладом.

 2. Засади конституційного ладу як загальний конституційно-правовий інститут.

 3. Сучасний лад України.

 4. Народний суверенітет і його співвідношення з національним і державним суверенітетом.

Висновок

Література: [1-8, 11-20].


Тема 3 Джерела конституційного права як галузь національного права України

План

Вступ

 1. Поняття джерел конституційного права та їх класифікація. Роль природного (над позитивного) права як джерела конституційного права.

 2. Система джерел конституційного права України.

 3. Класифікація законів.

Висновок

Література: [1-8, 11-20].


Тема 4 Сучасна конституційна реформа в Україні

План

Вступ

 1. Поняття конституції та її сутність. Юридична наука про призначення, предмет та юридичні властивості конституції.

 2. Порядок розробки та прийняття конституції.

 3. Основні етапи сучасного конституційного процесу в Україні. Порядок розробки та прийняття Конституції України 1996 року

Висновок

Література: [1-8, 11-20].


Тема 5 Конституційні характеристики Української держави

План

Вступ

 1. Конституційне закріплення форми Української держави.

 2. Характеристика якісних рис України як конституційної держави.

 3. Механізм Української держави.

Висновок

Література: [1-8, 11-20].


Тема 6 Теоретичні та конституційно-правові основи статусу органів державної влади України

План

Вступ

 1. Державна влада як інститут конституційного права. Система органів державної влади.

 2. Поняття та ознаки органу державної влади.

 3. Принципи організації та діяльності органів державної влади та їх закріплення в Конституції України.

Висновок.

Література: [1-8, 11-20, 10.7, 10.9, 10.24, 10.25, 10.33, 10.34].


Тема 7 Вибори і виборче право як форма прямого народовладдя в Україні

План

Вступ

 1. Поняття виборів і їх соціальна функція.

 2. Види виборів.

 3. Виборче право і виборча система.

 4. Виборчий процес в Україні.

 5. Відповідальність за порушення виборчого законодавства.

Висновок

Література: [1-8, 11-20, 10.30, 10.31, 10.32].


Тема 8 Референдум як основна форма прямого народовладдя в Україні

План

Вступ

 1. Поняття та соціальна функція референдуму.

 2. Види референдумів в Україні.

 3. Призначення та проведення референдумів.

 4. Відповідальність за порушення порядку проведення референдуму.

Висновок

Література: [1-8, 11-20, 10.13].


Тема 9 Конституційно-правовий статус Верховної Ради України

План

Вступ

 1. Верховна Рада – Gарламент України. Поняття та ознаки парламенту.

 2. Чисельний склад та структура Верховної Ради України.

 3. Строки повноважень Верховної Ради України.

 4. Компетенція та акти Верховної Ради України.

Висновок

Література: [1-8, 11-20, 10.35].


Тема 10 Правовий статус народного депутата України

План

Вступ

 1. Народний депутат – повноважний представник Українського народу.

 2. Депутатський мандат.

 3. Функції та повноваження народного депутата.

 4. Гарантії депутатської діяльності.

 5. Припинення повноважень народного депутата України.

Висновок

Література: [1-8, 11-20, 10.23].


Тема 11 Законодавчий процес та його стадії

План

Вступ

 1. Законодавчий процес та його стадії.

 2. Законодавча ініціатива. Суб’єкти права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.

 3. Обговорення законопроекту.

 4. Прийняття та оприлюднення закону.

Висновок

Література: [1-8,11-20, 10.35].


Тема 12 Конституційно-правовий статус Президента України

План

Вступ.

 1. Місце та роль Президента України у механізмі державної влади.

 2. Порядок обрання Президента України.

 3. Повноваження та акти Президента України.

 4. Дострокове припинення повноважень Президента України.

Висновок.

Література: [1-8, 11-20.]


Тема 13 Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади України

План

Вступ

 1. Конституційний статус Кабінету Міністрів України.

 2. Склад та порядок формування Кабінету Міністрів України.

 3. Система органів виконавчої влади. Центральні органи виконавчої влади.

 4. Місцеві органи виконавчої влади.

Висновок

Література: [1-8, 11-20, 10.35].


Тема 14 Конституційна юстиція в Україні

План

Вступ

 1. Конституційно-правовий статус Конституційного Суду України. Склад та порядок формування.

 2. Повноваження Конституційного Суду України.

 3. Акти Конституційного Суду України.

Висновок

Література: [1-8, 11-20, 10.25, 10.34, 10.35].


Тема 15 Конституційні засади судової влади в Україні

План

Вступ

 1. Конституційні принципи правосуддя в Україні.

 2. Система судів загальної юрисдикції. Суддівське самоврядування.

 3. Основні засади судочинства.

 4. Конституційно-правовий статус суддів.

Висновок

Література: [1-8, 11-20, 10.25, 10.26].


Тема 16 Правовий статус прокуратури

План

Вступ

 1. Поняття правового статусу прокуратури та основні принципи організації її діяльності.

 2. Система і структура прокуратури України.

 3. Фнкції та повноваження прокуратури.

 4. Порядок діяльності органів прокуратури.

Висновок

Література: [1-8, 11-20, 10.24].


Тема 17 Громадянство України

План

Вступ

 1. Громадянство України: поняття та ознаки. Принципи громадянства України.

 2. Законодавче регулювання питань громадянства України. Визнання, набуття та припинення громадянства України.

 3. Повноваження органів, організацій і посадових осіб щодо вирішення питань громадянства України. Виконання рішень, прийнятих з питань громадянства України.

Висновок.

Література: [1-8, 10.10].


Тема 18 Конституційні права та свободи людини і громадянина

План

Вступ

 1. Основні положення сучасної концепції прав людини і її відображення в Конституції України.

 2. Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні.

 3. Природа конституційних прав і свобод людини і громадянина. Співвідношення категорій ”права і свободи людини та ”права і свободи громадянина”.

 4. Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Висновок

Література: [1-8, 11-20, 10.1-10.5].


Тема 19 Громадянські права і свободи людини в Україні

План

Вступ

 1. Поняття та види природних прав і свобод.

 2. Право людини на життя і повагу до її гідності.

 3. Право на свободу і особисту недоторканість.

 4. Право на недоторканність житла, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

 5. Право на невтручання в сімейне й особисте життя.

Висновок

Література: [1-8, 11-20, 10.3, 10.4, 10.11].


Тема 20. Політичні права громадян України

План

Вступ.

 1. Поняття й особливості політичних прав.

 2. Право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації.

 3. Право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраним.

 4. Право проводити мирні збори, мітинги, походи і демонстрації.

Висновок

Література: [1-8, 11-20, 10.12, 10.13].


Тема 21 Економічні, соціальні та культурні права

План

Вступ

 1. Економічні права і їх конституційне закріплення.

 2. Соціально-економічні гарантії.

 3. Культурні права і їх конституційне закріплення.

Висновок

Література: [1-8, 11-20, 10.1, 10.2, 10, 22].


Тема 22 Гарантії прав і свобод людини і громадянина

План

Вступ

 1. Поняття та основні засади гарантій, прав і свобод людини і громадянина.

 2. Соціально-економічні гарантії.

 3. Політичні гарантії.

 4. Юридичні гарантії.

Висновок

Література:[1-8, 11-20].


Тема 23 Захист прав і свобод

План

Вступ

 1. Закріплення Конституцією України основ правового захисту прав людини.

 2. Система захисту прав людини в Україні.

 3. Міжнародні механізми захисту прав людини.

Висновок

Література: [1-8, 11-20, 10.24, 10.25, 10.29, 10.33, 10.34].


Тема 24 Правовий статус іноземців в Україні

План

Вступ

 1. Іноземці, іноземці-громадяни та особи без громадянства. Правовий режим іноземців в Україні.

 2. Права та обов’язки іноземців.

 3. Особливості правового статусу окремих категорій іноземців. Статус біженців в Україні.

 4. Право на притулок, депортація та екстрадиція іноземців.

Висновок

Література: [1-8, 11-20, 10.14].


Тема 25 Правовий статус біженців

План

Вступ

 1. Поняття біженців і його закріплення в законодавстві України.

 2. Надання статусу біженця.

 3. Втрата і позбавлення статусу біженця.

 4. Права і обов’язки біженця.

 5. Система органів які вирішують питання про надання, втрату і позбавлення статусу біженця.

Висновок

Література: [1-8, 11-20, 10.22].


Тема 26 Конституційні обов’язки громадян України

План

Вступ

 1. Поняття обов’язку, система обов’язків громадян України.

 2. Обов’язок захищати Вітчизну, шанувати її державні символи.

 3. Обов’язок не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані збитки.

 4. Обов’язок сплачувати податки.

 5. Обов’язок додержуватись Конституції України, законів України.

Висновок

Література: [1-8, 11-20 10.22].


Тема 27 Територіальний устрій України

План

Вступ

 1. Поняття та конституційні засади територіального устрою України.

 2. Територіальна автономія. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим.

 3. Система адміністративно-територіального устрою України.

Висновок

Література: [1-8, 11-20, 10.8].


Тема 28 Місцеве самоврядування в системі народовладдя

План

Всту.

 1. Поняття, природа та ознаки місцевого самоврядування.

 2. Система місцевого самоврядування.

 3. Конституційні гарантії місцевого самоврядування.

Висновок

Література: [1-8, 11-20, 10.29, 10.31].


Тема 29 Конституційний статус Автономної Республіки Крим

План

Вступ

 1. Поняття й основні риси Автономної Республіки Крим.

 2. Здійснення державної влади республіки на автономних засадах.

 3. Конституція Автономної Республіки Крим, порядок її прийняття і затвердження.

 4. Повновладдя Автономної Республіки Крим за законодавством України.

Висновок

Література: [1-8, 11-20, 10.28].


Тема 30 Основи вчення про Конституцію

План

Вступ

 1. Поняття та функції Конституції.

 2. Види конституцій.

 3. Властивості Конституції України.

 4. Історія конституційного розвитку України.

Висновок

Література:[1-8, 11-20].


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Акт проголошення незалежності України, 1991

2. Відомості Верховної Ради України.

3. Газета ”Голос України”.

4. Декларація про державний суверенітет, 1990.

5. Закони України”Про власність”, 1991 р., 7 П.

6. Закони України ”Про підприємництво”, 1991 р., 27 III.

7. Закони України ”Про мови в Українській РСР”, 1989 р. 28 жовтня.

8. Закони України ”Про національні меншини в Україні”,25.06.1992.

9. Закони України ”Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чернобильської катастрофи”, 27.02.1991.

10. Закони України ”Про оборону України”, 06.12.1991.

11. Закони України ”Про Службу безпеки України”, 25.03.1992.

12. Закони України ”Про державний кордон України”, 04.11.1991.

13. Закони України ”Про міліцію”, 20.12.1990.

14. Закони України ”Про громадянство України”, 18.01.2001.

15. Закони України ”Про свободу совісті та релігійні організації”, 23.04.1991.

16. Закони України ”Про об’єднання громадян”, 16.06.1992.

17. Закони України ”Про всеукраїнські та місцеві референдуми”, 03.07.1991.

18. Закони України ”Про правовий статус іноземців”, 1994.

19. Закони України ”Про захист прав споживачів”, 15.12.1993.

20. Закони України ”Про біженців”, 2001.

21. Закони України ”Про пенсійне забезпечення”, 05.09.1991.

22. Закони України ”Про зайнятість населення”, 01.03.1991.

23. Закони України ”Про охорону навколишнього природного середовища”, 25.06.1991.

24. Закони України ”Про інфляцію”, 02.10.1992.

25. Закони України ”Про відпустки”, 15.11.1996.

26. Закони України ”Про систему оподаткування”, 25.06.1991.

27. Закони України ”Про статус народного депутата”,ВВР Укр. 1993 р. зі змінами та доповненнями.

28. Закони України ”Про прокуратуру”, 05.11.1991.

29. Закони України”Про судоустрій і статус суддів”, 2010.

30. Закони України ”Про Автономну Республіку Крим”, 17.03.1995.

31. Закони України ”Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим”, 23.12.1998.

32. Закони України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, 21.05.1997.

33. Закони України ”Про вибори народних депутатів України”, 2004.

34. Закони України ”Про вибори депутатів ВРАРК місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 10.07.2010.

35. Закони України ”Про вибори Президента України”, 2004.

36. Закони України ”Про місцеві державні адміністрації”, 1999 р.

37. Закони України ”Про Конституційний Суд України”, 1996.

38. Закони України ”Про політичні партії в Україні”, 05.04.2001

39. Закони України ”Про вищу освіту”, 17.01.2002.

40. Закони України ”Про Раду національної безпеки і оборони”, 05.03.1998.

41. Закони України ”Про Вищу Раду юстиції”, 1998.

42. Закони України ”Про Кабінет Міністрів України”, 2006.

43. Конституція України, 1996.

44. Коментар до Конституції України, інститут законодавства Верховної Ради України, К., 1996.

45. Кодекси України: цивільний, кримінальний, цивільно-процесуальний, кримінально-процесуальний, про працю, житловий, сімейний, бюджетний, лісовий, водний, земельний, ”Про тваринний світ”.

46. Касинюк Л.А. Основи конституційного права України. – К., 1997.

47. Колодій А.М. Основи конституційного ладу України. – К., 1997.

48. Лисенков С.Л. Конституція України (матеріали для вивчення). – К., 1997.

49. Молдован В.В. Конституційне право. – К., 1996.

50. Мишин А.А. Конституційне право зарубіжних країн. – К, 1997.

51. Націю звеличують великі цілі і діла: Виступ Президента України Л.Д. Кучми у Верховній Раді України 22 лютого 2000 р.

52. Офіційний вісник України, Міністерство юстиції України, щотижневий збірник актів законодавства, Київ, 1997.

53. Основи держави і права, 1994.

54. Промова Президента України на урочистих зборах, присвячених 1-й річниці Конституції України.”Урядовий кур’єр” від 21 червня 1997.

55. Погорілко В.Ф. Конституційне право України. – К., 1999.

56. Республіканський юридичний журнал ”Право України”.

57. Регламент Конституційного Суду України”, – К., 1997.

58. Фрицький О.Ф. Конституційне право України, 2006.

59. Фрицький О.Ф. Муніципальне право України, 2006.

60. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. – К., 1997.


Додаток А


Зразок заяви на курсову роботу з навчальної дисципліни

Конституційне право України на тему, що самостійно вибрав студент


Завідувачеві кафедри теорії, історії

держави та права факультету права

і гуманітарних наук КНУ імені Михайла

Остроградського

студента денної форми навчання

за напрямом 6.030401 ”Право”

Юшенка Івана Івановича


ЗАЯВА

Прошу затвердити тему курсової роботи ”Правовий статус іноземців в Україні” та призначити наукового керівника.


Дата Підпис


Додаток Б

Зразок титульної сторінки курсової роботи


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


КАФЕДРА ТЕОРІЇ, ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА


^ КУРСОВА РОБОТА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

”КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

З ТЕМИ ”МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ”


Студента денної форми навчання

за напрямом 6.030401 ”Право”

група №

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий керівник:

№ залікової книжки

домашня адреса:

телефон:


КРЕМЕНЧУК 2011


Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни ”Конституційне право України” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030401 - ”Право” ( у тому числі скорочений термін навчання).


Укладач доц. О.Ф. Дзябенко


Відповідальний за випуск к.ю.н., доц. В.Д. Шаповал


Підп. до др._____ Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._____ Наклад ______ прим. Зам № ________. Безкоштовно.


Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

Вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600Схожі:

Конституційне право україни” iconПерелік питань, які виносяться на іспит з курсу „Конституційне право України
Конституційне право як галузь права: поняття, предмет та метод правового регулювання
Конституційне право україни” iconКонституційне право зарубіжних країн програма курсу
У загальній сукупності юридичних дисциплін конституційне право займає особливе місце, що зумовлене його предметом, та разом з іншими...
Конституційне право україни” iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Конституційне право україни” iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Конституційне право україни” iconЗатверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін: «Конституційне право України», «Цивільне...
Конституційне право україни” iconМіністерство охороні здоров’я україни
Тема Правознавство як наука. Право: сутність, ознаки і форма. Правова держава. Конституційне право України
Конституційне право україни” iconМіністерство охороні здоров’я україни
Тема Правознавство як наука. Право: сутність, ознаки і форма. Правова держава. Конституційне право України
Конституційне право україни” iconКомплекс конституційне право зарубіжних країн
Навчально-методичний комплекс з курсу «Конституційне право зарубіжних країн» для студентів денної І заочної форм навчання. – К.:...
Конституційне право україни” iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
«Галузеве законодавство в соціальній роботі», «Житлове право», «Конституційне право України», «Міжнародне законодавство в галузі...
Конституційне право україни” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “основи права (конституційне право україни)”
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “Основи права (Конституційне право України)” (для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи