Кременчуцький національний університет icon

Кременчуцький національний університет
НазваКременчуцький національний університет
Сторінка1/7
Дата21.06.2012
Розмір1.39 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА
ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ
ЗА НАПРЯМАМИ

6.050701 - ”Електротехніка та електротехнології”,

6.050702 –„Електромеханіка”,

6.050201. –„Системна інженерія”.


Кременчук 2012


Методичні вказівки щодо практичних занять з вивчення навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності ” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 6.050701 - ”Електротехніка та електротехнології”, 6.050702 – „Електромеханіка”, 6.050201. – „Системна інженерія”.


Укладачі: асистент М.М. Яцина,

ст. викладач Малишко В.І.


Рецензент д.т.н. проф.. Чебенко В.М.


Кафедра «Безпека життєдіяльності»


Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського


Протокол № ____ від “____” _________ ____20___року


Голови методичної ради ______________ проф. В. В. Костін


ЗМІСТ

Вступ ………………….…………………………………………………………4

Практичне заняття № 1 - Статистична оцінка небезпечиних і шкідливих чинників для життя людини.……………………………………………………….….5

Практичне заняття № 2 - Кількісне оцінювання ризику небезпек…………….9

Практичне заняття № 3 - Забруднення атмосфери аерозолями та їх вплив на здоров’я людини.…………………………………………………………………...…23

Практичне заняття № 4 - Аналіз небезпеки під час роботи зі шкідливими та пожежонебезнечиими речовинами.………………………………………….……... 30

Практичне заняття № 5 - Психофізіологічні особливості людини та безпека життєдіяльності.…………………..…………………………………………35

Практичне заняття № 6 - Оцінювання захисних споруд ……………………46

Практичне заняття № 7 - Надання першої медичної допомоги в НС.….. …53

Список література ..............................................................................................79


ВСТУП

Згідно із затвердженою концепцією освіти з напряму «Безпеки життя і діяльності людини» об’єктом освітнього напрямку з БЖД є безпека особи як явища, а предметом - моделі безпеки (або небезпеки).

Практичні заняття з безпеки життєдіяльності є задачно – орієнтовним етапом навчання, складовою ланкою у загальному блоці дисциплін «БЖД». Вони мають на меті забезпечити розвиток тих якостей особи, що сприяють її безпеці її життя, а також небхідних знань та вмінь щодо правильних дій щодо попередження шкоди людині і довкіллю. Більшість практичних занять присвячені розгляду типових небезпечних ситуацій природного і техногенного походження. Детальний розгляд ситуацій передбачає:

 • ідентифікацію типу експлуатації;

 • оцінку рівня ризику;

 • прогнозування наслідків (вид шкоди);

 • визначення чинників, що зменшують рівень небезпеки та рівень втрат від розвитку ситуації;

 • дії щодо попередження шкоди;

 • прийняття адекватного рішення плану дій;

 • реалізація прийнятого плану дій.

До кожного заняття наведені контрольні запитання і вказана відповідна література.

Тематика занять викладена у послідовності, що відповідає вивченню лекційного курсу дисципліни БЖД.


^ Практичне заняття №1 - Статистична оцінка небезпечиних і шкідливих чинників для життя людини.


Тема: Категорійно-понятійний апарат з БЖД, таксономія небезпек.

Мета: Усвідомити концепцію допустимого ризику та визначити небезпечні й шкідливі чинники для життя людини, що найчастіше трапляються, шляхом соціального опитування студентів.


^ Короткі теоретичні відомості

Життєдіяльність-це специфічна форма активності людини, яка охоплює усю різноманітність взаємодії людини з навколишнім середовищем. Будь-яка діяльність людини є потенційно-небезпечною. Потенційна небезпека діяльності людини існує як явно, так і приховано, у вияві її результатів, котрі важко передбачити , і які можуть бути причиною травм, загибелі, захворювань, погіршення працездатності і самопочуття та інших небезпечних наслідків.

Небезпека-це наслідок впливу окремих факторів на людину.

Розрізняють уражаючі, небезпечні та шкідливі фактори.

Уражаючі фактори можуть призвести до загибелі людини.

Небезпечні фактори викликають за певних умов травми чи раптове погіршення здоров’я( головний біль, погіршення зору, слуху, зміну психологічного чи фізичного стану).

Шкідливі фактори можуть викликати захворювання чи зниження працездатності людини, як у явній, так і в прихованій формі.

Важливо зазначити, що усвідомлення небезпечних та шкідливих факторів для життя людини є тільки першим кроком до безпечної життєдіяльності. Необхідно встановити умови, за яких ці чинники спричиняють небажані наслідки і попередити їх виникнення.


^ Хід роботи

Студентам пропонується оцінити небезпечність для життя мешканця України 25-ти чинників, наведених в таблиці 1, за такою шкалою: найнебезпечніший чинник (на думку студента) – оцінено в 25 балів, а далі – 24, 23, 22 і до останнього, який вважається найменш небезпечним – в 1 бал.

Зрозуміло, маючи неоднаковий життєвий досвід, студенти по-різному оцінюють небезпечність того чи іншого чинника, тому отримані результати треба статистично обробити. Для кожного чинника підраховують кількість балів , які визначили студенти, цю суму ділять на кількість опитаних студентів і одержана величина слугує середньоюоцінкою небезпечності того чи іншого чинника: чим вона є більшою, тим небезпечніший чинник.

Середню оцінку небезпечності j–го чинника Sj визначають за формулою:


Sj =? Sij / n (1)


де Sij – індивідуальна оцінка небезпеки для j-го чинника;

n – кількість опитаних студентів.


Якщо прийняти, що перелічені чинники охоплюють усі небезпеки життя людини, то можна також оцінити відносну частку кожного чинника qj в сумарною кількістю небажаних наслідків за формулою:


qj = (Sj / 325 ) * 100 = Sj / 3,25, % (2)


Результати розрахунків заносимо в табл. 1.


Таблиця 1 – Статистична оцінка небезпечних та шкідливих чинників для життя людиниЧинник

Індивідуальна

оцінка Sij

Середня оцінка Sj

Відносна частка qj

1

Авіаційний транспорт


2

Автомобільний транспорт


3

Атомна енергетика


4

Вживання спиртних напоїв


5

Виробничі травми


6

Вбивства та навмисні ушкодження


7

Водойми


8

Діагностичне опромінення


9

Електричний струм


10

Залізничний транспорт


11

Інфекційні захворювання


12

Інші чинники


13

Куріння


14

Методичні препарати


15

Наркотичні речовини


16

Побутові травми


17

Робота в правозахисних органах


18

Пожежі


19

Самогубства


20

СНІД


21

Спортивні та масові заходи


22

Стихійні лиха


23

Тероризм


24

Харчові отруєння


25

Хірургічні втручання
^ Питання для самоперевірки

1. Який з методичних підходів до оцінки коефіцієнта індивідуального ризику використовує результати опитування населення?

А) експертний;

Б) інженерний;

В) соціологічний;

Г) модельний.

2. У якому рядку чинники, які призводять до до нещасних випадків, знаходяться у послідовності зменшення їх реалізації?

А) техніка ? людський чинник ? середовище перебування;

Б) людський чинник ? техніка ? середовище перебування;

В) середовище перебування ? людський чинник ? техніка;

Г) людський чинник ? середовище перебування ? техніка.

3. У нас еленому пункті А в результаті дорожньо-транспортного пригод загинуло 100 осіб за рік. Визначити рівень ризику для цього чинника, якщо в пункті А проживає 500 тис. осіб.

4. Яку концепцію використовує сучасна наука про безпеку життєдіяльності людини?

А) концепцію допустимого ризику;

Б) концепцію абсолютної безпеки середовища;

В) концепцію невизначеного ризику;

Г) концепцію мінімального ризику.

5. За рахунок чиєї енергії виявляється дія механічних небезпечних чинників?

А) їх енергії;

Б) енергії людини;

Б) опосередковано;

Г) їх енергії та енергії людини.

6. Кофіцієнт індивідуального ризику на підприємстві – це:

А) відношення кількості працівників на підприємстві до кількості потерпілих за рік;

Б) відношення кількості потерпілих за рік до кількості працівників на підприємстві;

В) відношення кількості нещасних випадків з летальним наслідком за рік до кількості працівників на підприємстві;

Г) кількості нещасних випадків з летальним наслідком за рік до загальної кількості нещасних випадкі.


Література :[ 1], [ 3]


Практичне заняття № 2 - Кількісне оцінювання ризику небезпеки.


Тема: Ризик як кількісна оцінка небезпеки. Застосування «ризик-орієнтованого» підходу для побудови імовірно - логічних моделей виникнення та розвитку НС.

Мета: Визначте відносну частку кожного джерела небезпеки (у процентному співвідношенні), що формує для цієї людини загальний індивідуальний ризик.

^ Короткі теоретичні відомості

Важливою характеристикою небезпеки є шкода - якісна або кількісна оцінка збитків, заподіяних небезпекою. Кожний окремий елемент шкоди має своє кількісне вираження: чисельність загиблих, кількість поранених чи хворих, площа ураженої території, вартість пошкоджених транспортних засобів, тощо. Універсальною одиницею вираження шкоди є збитки у грошовому еквіваленті. Небезпека само по собі вказує лише на потенційну можливість спричинення шкоди. Для оцінки її імовірності та тяжкості прояву застосовують поняття «ризику». Ризик смертельної небезпеки ( найтяжча шкода- смерть людини) розраховується як частота з формулою ________, де n-кількість подій із смертельними наслідками, N- максимально можлива кількість цих подій ( кількість подій n i N обов’язково визначаються за однаковий інтервал часу, найчастіше за один рік)

При розрахунку загального ризику величина N- у формулі _______ є максимальною кількістю всіх без винятку подій. При розрахунку ґрунтового ризику величина N- це максимальна кількість подій у певній групі населення ( виокремлена із загальної кількості людей за певною ознакою, наприклад за віком, професією, місцем проживання тощо).


^ Хід роботи

Необхідно виконати розрахунок ризику певної особи, особисті данні якої зазначені за варіантом. Методу розрахунку наведено на прикладі розв’язання аналогічної задачі.

^ Приклад розрахунку кількісного оцінювання ризику небезпеки.

Про людину відомо, що їй 50 повних років, чоловічої статі, мешкає у місті, є професійним будівельником (спеціальність „муляр-штукатур"). Спосіб життя людини відрізняється наявністю шкідливої звички куріння. Відомо також, що людина має власний легковий автомобіль, використовуючи його для приватних цілей 100 годин на рік, і це є для неї основною причиною додаткового ризику.

Розрахуйте для цієї людини сумарний ризик наразитися протягом року на смертельну небезпеку.

Визначте відносну частку кожного джерела небезпеки (у процентному співвідношенні), що формує для цієї людини загальний індивідуальний ризик, і побудуйте кругову діаграму джерел ризиків. Необхідні для розрахунку дані візьміть із додаткових таблиць 2 - 9, наведених нижче.


Розв'язання.

1.0цінимо для досліджуваної людини ризик смертельної небезпеки внаслідок соматичних та генетичних захворювань, а також через природне старіння організму:

вік 50 років означає належність до вікової групи №12 (табл. 3)„ відповідно шуканий ризик для людини цієї групи (табл. 3) становить R1=0,0084=8,4 10-3. Застосуємо поправку, що враховує місце проживання особи (місто) та стать (чоловіча), звернувшись до табл. 4: коефіцієнт К пр=1,45, тому скореговане значення ризику смертельної небезпеки внаслідок соматичних та генетичних захворювань, а також через природне старіння організму становить:


R1 =Кпр ·R1=1,45 ·8,4 ·10-3=1,22 ·10-2 (3)


2.0цінимо для досліджуваної людини ризик загибелі протягом року
внаслідок можливого нещасного виладку на виробниитві:

будівельні спеціальності за табл. 5 мають код5 і ризик наразитися на
смертельну небезпеку протягом 1-ї години К,=6 10 . Кількість робочих
годин протягом календарного року складає для цієї професійної групи
робітників 2024 години, тому скориговане значення ризику наразитися на
смертельну небезпеку протягом року внаслідок можливого нещасного
випадку на виробництві становить:


R2=6 ·10-7·2024=1,21· 10-3

Зв.ув! Якби ми досліджували ризик наразитися на смертельну
небезпеку протягом року внаслідок можливого нещасного випадку на
виробництві для особи протилежної статі (жінки), відповідно до даних табл. 4 слід було застосувати поправку, яка враховує статистику у
співвідношенні нещасних випадків між чоловіками і жінками: для даної вікової групи (50 років), воно складає 74%/26%= 2,8, тобто скориговане значення ризику наразитися на смертельну небезпеку протяг ом року внаслідок можливого нещасного випадку на виробництві для особи жіночої статі становило б:

R2 = 1/1,28 ·1,21·10-3= 4,3·10-4


З.Оцінюємо для досліджуваної людини ризик наразитися на смертельну небезпеку протягом року внаслідок можливого нещасного випадку в побуті:

вік 50 років означає належність до вікової групи №12 (табл. 3) в1дповідно шуканий ризик для людини цієї групи (табл. 3) становить RЗ=0,00120=1,2 10-3. Застосуємо поправку, що враховує місце проживання особи (місто) та її стать (чоловіча), звернувшись до табл. 4: коефіцієнт Кпр=1,6, тому скореговане значення ризику смертельної небезпеки внаслідок можливого нещасного випадку в побуті становить:


R3=Кпр·R3=1,6 ·1,2 ·10-3=1,92 ·10-2 (6)


4.0цінюємо для досліджуваної людини ризики наразитися на смертельну небезпеку протягом року, зумовлені її індивідуальним способол життя: за даними табл. 7 знаходимо ризик смерті курця, спричинений його шкідливою звичкою — курінням, R4=8000 *10-6,а за даними табл. 4 застосовуємо поправковий коефіцієнт, що враховує стать (чоловiча) і місце проживання людини (місто) – Кпр=1,45. Тепер скореговане значення ризику смертельної небезпеки внаслідок куріння обчислюється як:


R4=Kпр · R4=1,45·8000·10-6=1,16*10-2

табл. 5 дістаємо, що для непрофесійної діяльності „Водіння автомобіля" погодинний ризик наразитися на смертельну небезпеку становить R4=1 * 10-4 Оскільки за умовою задачі кількість годин водіння автомобіля протягом року становить 100 годин, скореговане значення ризику смертельної небезпеки внаслідок ДТП обчислюється, зважаючи на поправковий коефіцієнт Кпр=1,6 (табл. 4), що враховує стать (чолові ча) і місце проживання людини (місто), як:


R4=Кпр·100 ·R4=1,6· 100 ·1 ·10-4=1,6 ·10-2


Якби ми досліджували ризик наразитися на смертельну небезпеку протягом року внаслідок можливого нещасного випадку при непрофесійному водінні автомобіля для особи протилежної статі (для жінки), відповідно до даних табл. 4 слід було застосувати поправку, яка враховує статистику ризику нещасного випадку залежно від статі й місцевості, де мешкає людина: для жінок, що мешкають у місті, поправковий коефіцієнт К пр=0,28, тому скореговане значення ризику наразитися на смертельну небезпеку протягом року внаслідок можливого нещасного випадку, пов'язаного з водінням власного автомобіля, для особи жіночої статі становило б:


R2=0,28 ·100·1 ·10-4=2,8 ·10-3


5.0цінимо для досліджуваної людини сумарний ризик (загальний) наразитися на смертельну небезпеку протягом року, спричинений як її професійною діяльністю, так і індивідуальним способом життя:


R=R1+R2+R3+(R4/+R4//)=1,22·10-2+1,21·103+1,92·103+1,16·102+1,6·102 =4,29*10-2


6.0цінимо для досліджуваної людини відносні частки кожного з ризиків наразитися на смертельну небезпеку протягом року і подамо їх у вигляді діаграми.


^ Діограма ризиків смертельних небеспек


27% 4% 3% 38%
28%


Висновок. Очевидно, що домінуючим внеском у сукупний (загальний) ризик наразитися на смертельну небезпеку є додаток, R4/+R4// (27%+38%=65%), зумовлений індивідуальним способом життя людини.

7.Проведемо якісний аналіз абсолютних величин складових загального ризику для даної людини за упорядкованою шкалою ризиків смертельних небезпек (табл. 9).

Ризик померти внаслідок соматичних та генетичних захворювань, а також через природне старіння організму становить 1,22 * 10-2. Така величина серед групи високого ризику відноситься до розряду екстремальних ризиків.

Ризик померти внаслідок нещасного випадку на виробництві(1,21* 10-3) — дуже високий.

Ризик наразитися на смертельну небезпеку в побуті (1,92 *10-3) — теж дуже високий.

Ризик передчасної смерті внаслідок індивідуального способу життя (куріння і поїздки на автомобілі) становить (2,76 *10-2), що класифікуеться як екстремальний ризик.

Тож загальний (сумарний) ризик передчасної смерті внаслідок цих факторів — екстремальний.


Задачя для самостійного розрахунку

Розрахуйте ризик наразитися на смертельну небезпеку для для іншої людини, коли відомо:

 1. вік людини;

 2. стать людини;

 3. місце проживання;

 4. вид професійної діяльності;

 5. спосіб життя (основні причини додаткового ризику).Таблиця 2 -Варіанти завдань для задачі

№ варіанта (остання цифра номера зал. книжки)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вік, років

19

29

39

42

38

45

52

41

25

33

Стать

чол.

чол.

жін.

жін.

чол.

чол.

чол.

чол.

жін.

чол.

Місцевість, де проживає

село

місто

село

село

місто

місто

село

місто

село

місто

Вид проф. діяльності

фермер

шахтар

вчителька

агроном

будівельник

льотчик цивільної авіації (1800 годин нальоту)

ремісник-гончар

оператор АЄС

продавець

водій

Заняття пов`язане з додатковими факторами ризику

паління

надмірне вживання алкоголю

поїздки на велосипеді 600км на рік

поїздки на власному авто 150 год на рік

мисливство, 200год на рік

кіннотник, 250 год на рік

спелеолог, 150 год на рік

академічна гребля, 600 год на рік

паління

лижні прогулянки, 150 год на рікТаблиця 3 - Ризик наразитися на смертельний нещасний випадок у побуті для чоловіків різного віку ( на 1-ну людину протягом року)


Вікові групи за №

Вікові групи, роки

Ризик смерті у

побуті

Вікові групи за №

Вікові групи, роки

Ризик смерті у побуті

-

Усі літа разом

0,00092


-

Працездатний вік (15-16 років)

0,00097

№10

40-44

0,00089

№1

0

0,00078

№11

45-49

0,00100

№2

1-4

0,00031

№12

50-54

0,00120

№3

5-9

0,00025

№13

55-59

0,00130

№4

10-14

0,00022

№14

60-64

0,00140

№5

15-19

0,00072

№15

65-69

0,00150

№6

20-24

0,00110

№16

70-74

0,00170

№7

25-29

0,00088

№17

75-79

0,00270

№8

30-34

0,00083

№18

80-84

0,00420

№9

35-39

0,00084

№19

85 і старше

0,00700Таблиця 4 - Ризик смерті людини від генетичних та соматичних захворювань і внаслідок природного старіння організму (на 1-ну людину протягом року)


Вікові групи за №

Вікові групи, роки

Ризик смерті у

побуті

Вікові групи за №

Вікові групи, роки

Ризик смерті у побуті

-

Усі літа разом

0,01050


-

Працездатний вік (15-16 років)

0,03800

№10

40-44

0,00270

№1

0

0,02300

№11

45-49

0,00480

№2

1-4

0,00080

№12

50-54

0,00840

№3

5-9

0,00030

№13

55-59

0,01500

№4

10-14

0,00020

№14

60-64

0,02500

№5

15-19

0,00030

№15

65-69

0,03800

№6

20-24

0,00040

№16

70-74

0,05900

№7

25-29

0,00050

№17

75-79

0,09100

№8

30-34

0,00090

№18

80-84

0,14300

№9

35-39

0,00160

№19

85 і старше

0,24000


Таблиця 5 - Поправковий коефіцієнт Кпр для урахування місця проживання людей ті її статі.

Тип населеного пункту

Нещасні випадки

Хвороби

Чоловіки

Жінки

Чоловіки

Жінки

Місто

1,6

0,28

1,45

0,38

Село

1,9

0,31

1,7

0,42


Таблиця 6 - Ризик смертельної небезпеки, спричиненої різними видами професійної та непрофесійної діяльності ( на 1-ну людину чоловічої статі ща 1-ну годину)


Код виду діяльносі

Вид діяльності

Ризик смертельної небезпеки

Код виду діяльності

Вид діяльності

Ризик смертельної небезпеки

Виробничі професії

15

Пожежники

1,10-7

1

Працівники вуглекоксівних підприємств

5·10 -7 -5·10-6

16

Поліцейські, міліціонери, військовослужбовці

1,5·10-7

2

Робітники пов’язані з процесом вулканізації

5·10 -7 -5·10-6

17

Водії-професіонали

3·10-7

3

Моряки на риболовецьких траулерах

6·10-7

18

Боксери-професіонали

4·10-7

4

Працівники вугільних шахт, шахтарі

2,5·10-7-6·10-7

19

Верхолази, монтажники

3,2·10-6

5

Будівельні робітники

6·10-7

20

Трактористи

4,2·10-6

6

Гончарі та глазурувальники

2,5·10-7

21

Льотчики цивільної авіації

2,1·10-7-1·10-6

7

Працівники АЕС

4·10-8

22

Льотчики-випробувачі

6·10-5

8

Працівники легкої промисловості

5·10-8-6·10-8

23

Військові вертольотчики

1,2·10-5

10

Працівники вантажної промисловості

4·10-8-6·10-8

Непрофесійний спорт, дозвілля

11

Працівники промисловості (в цілому)

1,2·10-7

24

Велосипедисти, лижники, легкоатлети

3·10-7

Невиробничі професії

25

Боксери, борці

4,5·10-7

26

Мисливці, біатлоністи

7·10-7

12

Працівники торгівлі

3,5·10-8

29

Гребці, плавці

1·10-5

13

Працівники сфери обслуговування, педагоги, студенти

5·10-8

30

Альпіністи, спелеологи, драйвери

2,7·10-5

31

Жокеї, кіннотники

1·10-4

14

Працівники села, фермери

6·10-8

32

Водії автомобіля

1·10-8-1·10-5

33

Інші види занять

1·10-8Таблиця 7 - Співвідношення нещасних випадків, спричинених різними видами діяльності, між особами протилежної статі залежно від віку, %

Вікова грпа, роки

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

Чоловіки

80

81

76

74

71

62

Жінки

20

19

34

26

29

38

Разом, %

100

100

100

100

100

100


Таблиця 8 - Ризик смерті людини внаслідок згубних звичок порівняно з ризиком смертельних небезпек невиробничого характеру ( на 1-ну людину за рік)
Джерело небезпеки

Ризик загибеліДжерело небезпеки

Ризик загибелі

1

Паління

8000·10-6

7

Випадки утоплення

91·10-6

2

Надмірне вживання алкоголю

212·10-6

8

Випадкові удушення, закупорювання дихальних шляхів

58·10-6

3

Дорожнє-транспортні пригоди ДТП

190·10-6

9

Ураження електричним струмом

19·10-6

4

Побутові отруєння

97·10-6

10

Самовбивства та самоушкодження

258·10-6

5

Випадкові падіння

62·10-6

11

Убивства й навмисні ушкодження

117*10-6

6

Ураження при пожежі

48·10-6

12

Дія радону-22, що міститься у повітрі приміщення

250·10-6Таблиця 9 - Класифікатор безпеки професійної діяльності


Категоріїї небезпеки

Умови професійної діяльності

Ризик загибелі 1-й людини за рік

1

Безпечні (працівники швейної, взуттєвої, текстильної, паперової, типографічної, харчової та лісової промисловості)

<0.0001

(R<1·10-4)

2

Відносно безпечні (працівники металургійної, суднобудівної, вугледобувної промисловості, чавуноливарного, гончарного та керамічного виробництва, працівників промисловості загалом, а також працівники цивільної авіації)

0.0001…0.0010

(1·10-4-3)

3

Небезпечні (зайняті у вуглекоксівному та вулканізаційному виробництві, члени екіпажів риболовецьких траулерів, будівельні робітники, верхолази, трактористи)

0.0010…0.0100

(0·10-3-2)

4

Особливо небезпечні (льотчики-випробувачі, члени екіпажів військових вертольотів, водолазів)

>0.000

(r>1·10-2Таблиця 10 - Шкала порівняння ризиків смертності

Упорядкована шкала ризиків смертності

Низький

Середній

Високий

<1·10-8

1·10-8

1·10-7

1·10-6

1·10-5

1·10-4

1·10-3

1·10-2

>1·10-2

Знехтуваний

Низький

Відносно-низький

Середній

Відносно-високий

Високий

Дуже високий

Екстремальний^ Питання для самоперевірки

 1. Схарактеризуйте основні способи визначення ризику прояву небезпек.

 2. Поясніть, у чому полягає відмінність концепції абсолютної небезпеки і концепції прийнятного (допустимого) ризику?

 3. За якими критеріями здійснюється оцінювання ризику небезпек?

 4. У який спосіб здійснюється управління ризиком?

 5. Розрахуйте й оцініть індивідуальний ризик загибелі людини, спричинений негативними наслідками куріння якщо, за даними медиків, із кожного мільйона населення планети кожні 2-3 години вмирає 1 курець.

 6. Розрахуйте й оцініть індивідуальний ризик загибелі людини, спричинений негативними наслідками надмірного вживання алкоголю, якщо за даними медиків, із кожного мільйона населення планети кожні 4-5 днів вмирає 1 людина, котра зловживала алкоголем.

 7. Користуючись довідниковими таблицями розв’яжіть задачі №1 і №2 та проаналізуйте отримані результати.

Література: [1],[4]


Практична робота №3 - Забруднення атмосфери аерозолями та його вплив на здо­ров'я людини.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Кременчуцький національний університет iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012/13 навчальному році. Код 252 Назва: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Прийом
Код 252 Назва: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Кременчуцький національний університет iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012/13 навчальному році. Код 252 Назва: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Прийом
Код 252 Назва: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Кременчуцький національний університет iconІi міжнародна науково–практична конференція
України «Київський політехнічний інститут», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський...
Кременчуцький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Національний університет «Львівська політехніка»
Управління регіональною екологічною безпекою (керівник секції Володимир Шмандій)
Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М

Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М

Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М

Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М

Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М

Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М

Кременчуцький національний університет iconКременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи