Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 191.9 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата01.06.2012
Розмір191.9 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ПИТАННЯ

ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

З УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ


КРЕМЕНЧУК 2012

Питання поточного контролю знань з навчальної дисципліни “Цивільний захист” для студентів денної форми навчання з усіх спеціальностей


Укладач старш. викл. В. М. Капелько

Рецензент д.т.н., проф О. М. Андрусенко


Кафедра безпеки життєдіяльності


Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Протокол №___від_________

Голова методичної ради _____________ проф. В. В. Костін


ЗМІСТВступ………………………………………………………………………………….4

1. Питання з лекційного курсу………………..…………………………………….5

2. Питання для практичних занять………….………….…………………………...9

Список літератури………………………………………………………………….17


ВСТУПВідповідно до Закону України “Про цивільний захист”, кожний громадянин України має право на захист свого життя і здоров’я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха.

Враховуючи вимоги Болонської конвенції про проведення тестового контролю знань студентів розроблено відповідні тести, які охоплюють увесь курс “Цивільного захисту” відповідно до робочої навчальної програми.

Поточний контроль знань дає змогу прослідкувати, на якому рівні засвоєний навчальний матеріал (лекції та практичні роботи), провести аналіз успішності, вносити відповідні корективи до робочих навчальних програм або методичного забезпечення відповідного напрямку.


Роз’яснення щодо застосування
^

поточного контролю знань


На початку другого, третього і так далі заняття викладач видає кожному студентові завдання, яке складається з одного питання попередньої теми. Студент на протязі 5 хвилин письмово відповідає на отримане питання, при закінченні відповіді ставить свій підпис і здає викладачеві. Заняття продовжуються за розкладом. Викладач перевіряє відповіді і на початку наступного заняття оголошує їх.

Критерії оцінювання відповіді:

- якщо студент правильно і точно дав відповідь на поставлене питання, ставиться 10 балів;

- якщо студент зробив незначну помилку, яка не змінює суттєвого значення поставленого питання, ставиться 8 балів;

- якщо студент дав неправильну відповідь або не приймав участі у написанні (був відсутній), ставиться 0 (нуль) балів.

Набравши встановлену кількість балів (10 за кожну тему, відповідно до робочої навчальної програми), розглядається питання автоматичного заліку з оцінкою “відмінно”. За умов отримання 8 балів за питання, залік може бути зарахований з оцінкою “добре”.

Наприклад. За програмою повинно бути три лекції, шість практичних занять і самостійна розрахунково-графічна робота. Відповідно 30+60+10=100 балів.

- якщо студент не набрав встановленої кількості балів, за будь-яких обставин, тоді він відпрацьовує кожну тему у період консультацій, і здає залік у встановленому порядку.


^ ПИТАННЯ З ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ


Лекція №1 Нормативно-правові аспекти “Цивільного захисту”

1. Визначення цивільного захисту.

2. Мета цивільного захисту.

3. Закон України “Про цивільну оборону”.

4. Принципи цивільного захисту.

5. Основні документи міжнародного права з організації цивільного захисту.

6. Добровільні невоєнізовані формування цивільного захисту.

7. Документи, які регламентують діяльність цивільного захисту України.

8. Основні завдання цивільного захисту.

9. Основні заходи у сфері цивільного захисту.

10. Хто входить до керівного складу цивільного захисту.

11. Як поширюються заходи цивільного захисту в межах України.

12. Хто гарантує право населення на захист свого життя і здоров’я в умовах надзвичайних ситуацій?

13. Як трактується єдина державна система цивільного захисту населення і територій?

14. Що визначає закон України про правові засади цивільного захисту?

15. Що входить до служби цивільного захисту?

16. Які права і гарантії мають громадяни України на випадок виникнення надзвичайної ситуації?

17. На кого покладається реалізація прав громадян у випадку виникнення надзвичайної ситуації?

18. На кого покладається контроль за дотриманням вимог законодавства з питань цивільного захисту?

19. Що включає в себе оповіщення та інформація у сфері цивільного захисту?

20. Що включає в себе психологічний захист?

21. Що включає в себе екологічний захист?

22. Що включає в себе радіаційний і хімічний захист?

23. В якому режимі може функціонувати єдина система цивільного захисту?
^

Лекція №2 Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації


1. Класифікація надзвичайних ситуацій за масштабами можливих наслідків.

2. Класифікація надзвичайних ситуацій за сферою їх виникнення.

3. Класифікація надзвичайних ситуацій за галузевою ознакою.

4. Визначення надзвичайної ситуації.

5. Визначення стихійного лиха.

6. Визначення небезпечного природного явища.

7. Визначення аварії, катастрофи.

8. Класифікація геологічно небезпечних явищ.

9. Класифікація гідрологічно небезпечних явищ.

10. Класифікація метереологічно небезпечних явищ.

11. Основні характеристики такого стихійного явища, як землетрус.

12. Визначення магнітуди, як характеристики землетрусу.

13. Основний радикальний засіб боротьби з повінню.

14. Дайте визначення такого природного явища, як сель.

15. Дайте визначення такого природного явища, як ураган.

16. Класифікація пожеж за ландшафтною ознакою.

17. Визначення та обґрунтування пожеж.

18. Визначення надзвичайної ситуації соціально-політичного характеру.

19. Надзвичайні ситуації техногенного характеру.

20. Документ, який затверджує порядок класифікації надзвичайних ситуацій.

21. Для визначення рівня надзвичайної ситуації встановлюються наступні критерії?

22. Хто приймає остаточне рішення щодо рівня надзвичайної ситуації з подальшим відображенням її у даних статистики?

23. Радіаційно небезпечні об’єкти (РНО)?

24. Хімічно небезпечні виробництва (ХНВ)?


Лекція №3 Забезпечення заходів і дій у межах єдиної системи цивільного захисту

1. Головна мета захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій.

2. Документи, на яких базується державна політика України у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
^

3. Що визначає Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”.


4. Основне завдання Цивільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацій.

5. Що передбачає і з якою метою організовується інженерний захист населення.

6. З якою метою організовується медичний захист населення.

7. Що передбачає біологічний захист населення?

8. Що передбачає радіаційний та хімічний захист населення?

9. Головний і невід’ємний елемент усієї системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

10. Для своєчасного попередження населення у мирний час вводяться наступні сигнали.

11. Що означають тривалі гудки сирен?

12. Що необхідно зробити по сигналу “Увага всім”?

13. Укриття населення в захисних спорудах – це.

14. Укриття населення в захисних спорудах є надійним способом захисту від…

15. Захисні споруди за своїм призначенням і захисними властивостями поділяються на…

16. За якими властивостями класифікуються сховища.

17. Проворадіаційне укриття забезпечує захист населення від…

18. Захисні властивості противорадіаційних укриттів оцінюються за…

19. Що показує коефіцієнт захисту противорадіаційних укриттів?

20. У містах, де є об’єкти підвищеної безпеки, при неповному забезпеченні захисними спорудами основним способом захисту населення є…

21. Враховуючи обстановку, що склалась на час надзвичайної ситуації евакуація може бути…

22. Чиїм рішенням проводиться часткова евакуація населення на випадок виникнення надзвичайної ситуації?

23. Чиїм рішенням проводиться загальна евакуація населення на випадок виникнення надзвичайної ситуації.

24. Основна мета евакуації.

25. Визначення евакуації.

26. Стійкість роботи об’єкта – це …

27. Основний показник (чинник) стійкості роботи об’єкта.

28. Вихідними дані для проведення розрахунків стійкості об’єкта до ураження.

29. На скільки категорій за пожежною небезпекою технологічного процесу поділяються об’єкти.

30. Основний показник стійкості роботи об’єкта у разі радіоактивного забруднення і проникаючої радіації.

31. Основним критерієм стійкості роботи об’єкта в умовах хімічного зараження є…

32. Оцінюючи стійкість роботи об’єкта до впливу отруйних речовин і сильнодіючих ядючих речовин, необхідно визначити…

33. Що розуміють під стійкістю роботи об’єктів, які не виробляють матеріальні цінності?

34. Якими основними способами досягається захист робітників і службовців?

35. На скільки етапів поділяється увесь процес дослідження стійкості роботи об’єкта?

36. Хто є організатором та керівником досліджень стійкості роботи об’єкта?

37. Основними документами для організації досліджень стійкості роботи об’єкта є…


^ ПИТАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Заняття №1 “Характеристика осередків ураження, які виникають у результаті стихійних явищ, аварій (катастроф), а також при аваріях на АЕС та підприємствах хімічної промисловості”

1. Визначення радіаційної аварії.

2. Види радіаційних аварій.

3. Осередки враження при аваріях на АЕС.

4. Осередки враження при авріях на хімічно-небезпечних об’єктах.

5. Осередки враження при землетрусах.

6. Осередки враження при повенях.

7. Осередки враження на вибухо- та пожежонебезпечних об’єктах.

8. Визначення радіаційної аварії.

9. Основна дозиметрична величина, за допомогою якої оцінюється дія радіації.

10. Визначення еквівалентної дози.

11. На які зони поділяється місцевість, що забруднюється внаслідок радіаціної аварії, за щільністю забруднення радіонуклідами.

12. На які зони, за дозами опромінення, поділяють зону зараження при аварії на АЕС.

13. Визначення сильнодіючим отруйним речовинам.

14. Що відноситься до хімічно-небезпечних об’єктів.

15. Визначення зони зараження СДОР.

16. Визначення глибини зараження СДОР.

17. Що впливає на глибину розповсюдження СДОР і на їх концентрацію у повітрі.

18. Яка із ступенів вертикальної стійкості повітря створює сприятливі умови для збереження високих концентрацій СДОР.

19. Від яких величин залежить величина повені.

20. Основна дозиметрична величина, за допомогою якої оцінюється дія радіації.

21. Визначення еквівалентної дози.

22. На скільки зон за дозами опромінення поділяють зону радіоактивного зараження.

23. Визначення сильнодіючих отруйних речовин.

24. Які об’єкти належать до хімічно-небезпечних?

25. Основний параметр, за яким оцінюють ступінь зараження приземного шару атмосфери СДОР, є…

26. Визначення зони зараження СДОР.

27. Визначення глибини зараження.

28. Визначення зони розповсюдження.

29. Визначення тривалості хімічного зараження.

30. Від чого залежить кутовий розмір зони зараження СДОР.

31. На скільки ступенів розрізняють вертикальну стійкість атмосфери?

32. Визначення інверсії в атмосфері.

33. Визначення ізотермії в атмосфері.

34. Визначення конвекції в атмосфері.

35. Визначення району ураження при землетрусі.

36. Визначення району ураження при повенях.

37. Внаслідок чого виникають осередки враження на підприємствах з вибухо- і пожежонебезпечною технологією?

38. За яких умов може відбутися вибух або загорання?

39. На скільки зон поділяється осередок враження при вибусі газоповітряної суміші?

^

Заняття №2 “Засоби індивідуального та колективного захисту населення”


1. З якою метою використовуються засоби індивідуального захисту.

2. За своїм призначенням засоби індивідуального захисту поділяються на...

3. Найпростіші засоби захисту органів дихання, від чого вони захищають.

4. Як виготовляється ватно-марлева пов’язка.

5. Для чого застосовують респіратори і від чого вони захищають.

6. Устрій респіратора Р-2.

7. За якою командою надягають респіратор.

8. Призначення фільтрувального протигазу.

9. Принцип дії протигаза ЦП-5 та ЦП-7.

10. До складу комплекту фільтрувального протигазу ЦП-5 входять…

11. Що знаходиться усередині фільтрувально-поглинальної коробки протигаза ЦП-5, ЦП-7.

12. Скільки клапанів має клапанна коробка протигаза.

13. З чого виготовлена незапотіваюча плівка.

14. Яким чином встановлюють і закріплюють незапотіваючу плівку в окулярний вузол протигаза ЦП-5, ЦП-7.

15. За допомогою чого і як визначається типорозмір протигаза ЦП-5 та ЦП-7.

16. Де знайти позначку, яка вказує на розмір протигаза.

17. Яка особлива відмінність в будові протигаза ЦП-7 від протигаза ЦП-5.

18. За яким принципом працюють ізолюючі протигази і від яких шкідливих чинників вони захищають.

19. Що відноситься до медичних засобів індивідуального захисту.

20. Що відноситься до звичайних засобів захисту шкіри.

21. Спеціальні засоби захисту шкіри за принципом захисної дії поділяться.

22. Що відноситься до захисних споруд.

23. Залежно від захисних властивостей захисні споруди підрозділяються на…

24. Від яких вражаючих чинників захищають сховища?

25. Що означає коефіцієнт захисту ПРУ (протирадіаційного укриття).

26. Що необхідно зробити, знявши респіратор?


Заняття №3 “Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю”

  1. З якою метою застосовують прилади радіаційної розвідки.

2. За допомогою якого приладу визначається наявність отруйних речовин у повітрі, на місцевості, техніці та в інших середовищах.

3. За призначенням прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю поділяються на групи…

4. За яким принципом працюють дозиметричні прилади.

5. Яка різниця між газорозрядним лічильником та іонізаційною камерою.

6. Яка принципова різниця між приладом ДП-64 та приладом ДП-3Б.

7. Як відрізняється комплект дозиметрів ДП-22 від комплекту ДП-24.

8. З якою метою використовуються індикаторні трубки у приладі хімічної розвідки?

9. Як запустити у роботу прилад хімічної розвідки?

10. Методи визначення іонізуючих випромінювань.

11. Під чиїм керівництвом кого проводиться дозиметричний та хімічний контроль?

12. Що включає дозиметричний контроль?

13. З якою метою проводиться контроль опромінення?

14. Якими нормами користуємось при визначенні радіоактивного забруд-нення?

15. Допустимі дози опромінення на мирний і воєнний час.

16. З якою метою здійснюється хімічний контроль.

17. Призначення приладів дозиметричного контролю.

18. Призначення та устрій газорозрядного лічильника.

19. Призначення та устрій іонізаційної камери.

20. Що використовується у дозиметричних приладах як детектор іонізую-чих випромінювань?


Заняття №4 Визначення інтенсивного фотонного іонізуючого випромінювання на місцевості, в житлових і нежитлових приміщеннях, будівлях і спорудах, транспортних засобах, предметах побуту за допомогою радіометра – дозиметра РКС-01 “Стора”

1. Назвіть, які ви знаєте джерела іонізуючого випромінювання.

2. Дайте визначення термінам і одиницям, які характеризують опромі-нення речовини та біологічної тканини іонізуючим випроміненням.

3. Назвіть устрій радіометра РКС-01 “Стора”.

4. Поясніть принцип роботи радіометра РКС-01 “Стора”.

5. Дайте пояснення експозиційній дозі іонізуючого опромінення.

6. Дайте пояснення поглинній дозі іонізуючого опромінення.

7. Поясніть заходи безпеки при роботі з дозиметричними приладами.

8. Що покладено в основу роботи дозиметричних приладів?

9. Поясніть послідовність виконання лабораторної роботи.

10. На підставі яких регламентованих величин робимо висновок по лабо-раторній роботі (назва документу).

11. Визначення іонізуючого випромінення.

12. Від якого елемента живлення і з якою напругою працює радіометр?

13. На якій відстані від поверхні на місцевості проводиться вимірювання ПЕД?

14. З якою метою проводиться декілька вимірів одного і того ж об’єкта?

15. Що слугує детектором іонізуючих випромінювань у радіометрі?

16. Які методи індукції застосовують у роботі дозиметричних і радіо-метричних приладах?

17. На чому базується виявлення радіоактивних речовин і іонізуючих випромінювань?


Заняття №5 Дослідження й оцінювання радіаційної обстановки під час аварії на АЕС

1. Дайте обґрунтування радіаційної аварії.

  1. Дайте визначення еквівалентної дози іонізуючого випромінювання.

  2. На які зони поділяється місцевість, яка забруднена радіонуклідами.

4. Які вихідні дані необхідно взяти для розрахунку прогнозованої аварії.

5. Дайте пояснення ступені вертикальної стійкості повітря такої, як інверсія.

6. Дайте пояснення ступені вертикальної стійкості повітря такої, як ізотермія.

7. Дайте пояснення ступені вертикальної стійкості повітря такої, як конвекція.

8. Що визначає коефіцієнт послаблення?

9. Одиниці вимірювання радіоактивного забруднення.

10. Яка основна дозиметрична величина, за допомогою якої оцінюють дію радіації?

11. На скільки зон поділяється місцевість, що забруднюється внаслідок радіаційної аварії (за щільністю забруднення радіонуклідами)?

12. Дайте пояснення зони відчуження?

13. За дозами опромінення зону зараження поділяють на наступні зони…

14. На скільки ступенів поділяється променева хвороба, яка діє на людей?

15. Яка найбільш уразлива система організму до опромінення?

16. Які найбільш небезпечні для організму людини радіоактивні випро-мінювання?

17. Дайте пояснення дозі випромінювання?

18. Хто проводить оцінку радіаційної обстановки?

19. Що таке радіаційна обстановка?

20. Скільки існує режимів радіаційного захисту населення?


Заняття №6 Дослідження й оцінювання хімічної обстановки під час аварії на хімічно небезпечних об’єктах

1. Що таке хімічна обстановка?

2. Скільки існує ступенів вертикальної стійкості повітря і які?

3. Назвіть параметри, якими характеризується осередок хімічного зара-ження.

4. Дайте пояснення зоні зараження сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР).

5. Дайте пояснення глибини зараження СДОР.

6. Дайте пояснення глибини розповсюдження СДОР.

7. Дайте пояснення зоні розповсюдження хмари СДОР.

8. Дайте пояснення первинній хмарі СДОР.

9. Дайте пояснення вторинній хмарі СДОР.

10. Що таке еквівалентна кількість СДОР?

11. Дайте пояснення інверсії.

12. Дайте пояснення ізотермії.

13. Дайте пояснення конвекції.

14. Дайте визначення евакуації населення.

15. З якою метою проводиться оцінка хімічної обстановки?

16. Які ви знаєте, і які найбільш поширені сильнодіючі отруйні речовини?

17. Дайте визначення осередку хімічного ураження.

18. Що таке концентрація хімічної речовини?

19. Що таке стійкість хімічної речовини?

20. Що впливає на розсіювання зараженої хмари?

21. Основна мета евакуації. Що підлягає евакуації?


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Основні законодавчі та нормативно-правові акти

1. Конституція України. Основний закон. - К., 1996.

2. ДСТУ Б А.2.2-7:2010. Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Київ. - Мінрегіонбуд. України, - 2010.

3. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. - К., 1998.

4. Про охорону здоров'я: Закон України. - К., 1992.

5. Про пожежну безпеку: Закон України. - К., 1993.

6. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 27.

7. Про охорону здоров'я: Закон України. - К., 1992.

8. ДБН-97 Державні будівельні норми України Київ. Держ. Стандарт.1999р.

9. ДСТУ 3891-99 "Безпека у надзвичайних ситуаціях". Київ. Держ. Стандарт.1999р.

10. Закон України "Про цивільну оборону України". - К.Голос України, 06.03.1993.(додаток - 24.03.1999р).

11. Положення про цивільну оборону України. Постанова кабміну України від 10.05.1994.-№299.

12. Закон України " Про державний матеріальний резерв" від 24.01.97 № 51/97-ВР (Із зм. і доп., внесеними Законами України від 18.11.97 № 642/97-ВР, від 16.07.99 №988-XIV,від 11.05.00 №1709-III, від 16.02.98 №174).

13. Закон України " Про правовий режим воєнного стану". - К.Урядовий кур'єр, 14.06.2000.-№107.

14. Закон України " Про захист людини від інфекційних хвороб". - К. 06.04.2000. №1645-III.

15. Закон України " Про зону надзвичайної екологічної ситуації". - К.13.07.2000.-№1908- III.

16. Закон України " Про об'єкти підвищеної небезпеки". - К.18.01.2001.-№2245- III.

17. Закон України "Про охорону атмосферного повітря". - К.: Відомості Верховної Ради України, 1992. - № 50.- Ст. 678.

18. Закон України " Про зону надзвичайної екологічної ситуації" від 13.07.00. №08-III.

19. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". - К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. - № 41. - Ст. 546.

20. Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". - К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. - № 16. - Ст. 198; 1992., № 13. - Ст. 177.

21. Закон України "Про тваринний світ". - К.: Відомості Верховної Ради України, 1993. - № 18. - Ст. 191.

22. Закон України "Про екологічну експертизу". - К.: Відомості Верховної Ради України, 1995. - № 8. - Ст. 54.

23. Закон України " Про правовий режим надзвичайного стану". - К.Урядовий кур'єр, 14.06.2000.-№107.

24. Закон України " Про аварійно - рятувальні служби". - К.Урядовий кур'єр, 14.12.1999. - №1281.

25. Закон України " Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру". - К.Урядовий кур'єр, 16.09.2000. - №149.

26. Постанова КМ України " Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій" від 16.02.98 №174 (Із зм. і доп., внесеними постановами КМ України від 24.09.99 №1763, від 21.10.99 №43.

27. Постанова КМ України " Про порядок формування розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями Державного резерву" від 08.10.97року №1129.

28. Постанова КМ України " Про номенклатуру та обсягів продукції Державного матеріального резерву" від 07.08.98 року №1245-46.

29. Постанова КМ України " Про розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та створення запасів матеріально-технічних ресурсів для виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій" від 15.04.97 року №338-027.

30. Постанова КМ України " Про затвердження особливостей формування та проведення операцій з матеріальними цінностями мобілізаційного резерву" від 29.01.98 року №100-03.

31. Постанова КМ України " Про затвердження Положення про організацію оповіщення і звя'зку у надзвичайних ситуаціях" від 15.02.99 №2.

32. Постанова КМ України " Про Основні засади створення в Україні підсистеми рятування і ліквідації небезпечних забруднень на воді єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру" від 5.10.98 №1599.

33. Постанова кабміну України " Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" К.03.08.1998.-№1198.

34. Указ Президента України " Про систему реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах" від 15.06.01 №436/2001.


Основна література

1. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.- 223 с.

2. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с.

3. Гончарук В.Є., Качан С.І., Орел С.М., Пуцило В.І., "Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях". Навчальний посібник, Видавництво НУ "Львівська політехніка". Львів, 2004р.,-136с.

4. Євдін О.М., Могильниченко В.В. та ін. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.1. "Техногенна та природна небезпека". Т.3."Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та містобудування".Посібник.- К.: КІМ, 2007, 2008.- 636 с.,- 152 с.

5. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навчальній посібник. Ч.3: Цивільна оборона. - Миколаїв: УДМТУ, 2002.- 155 с.

6 Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник.- К: Центр учбової літератури, 2008.- 158 с.

7. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту". Навчальний посібник. -К., 2008. -286с.

8. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. Посібн./За наук.ред. Запорожця О.І., -К.: АМУ, 2008, -250с.

9. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник.- К: Знання-Прес, 2007.- 487 с.

9. Сусло С.Т., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. Цивільний захист: Навч. посібник/ За ред.. проф.. М.О. Біляковича.- К.: Арістей, 2007.- 386 с.


Додаткова література

1. Бегун В.В., Бегун С.В., Широков С.В. Казачков И.В., Литвинов В.В., Письменный Е.Н. Культура безопасности на ядерных объектах Украины. Учебн. пособие. - К. НТУУ КПИ, 2009, -363с.

2. Глотов "Безопасность жизнедеятельности человека на морских судах"., 2000г. 320с.

3. Довідник з цивільної оборони / Г.Г. Міговіч, ЗАТ "Українська технологічна група". К. - 1998. - 526с.

4. Джиргей В.С., Жидецьки В.Ц., Безпека життєдіяльності. Львів "Афіша",1999.-252с.

5. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С., Цивільна оборона. Навчальний посібник / За ред. Кашина П.І. - Львів, "П.П. Васильович К.І.", 2005-338 с.

6. Збірник нормативно-правових актів з питань надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.Вип.3.Під заг.ред. В.В.Дурдинця- Київ: Агенство "Чорнобильінтерінформ", 2001.-532с.

7. Методичні вказівки з курсу "Цивільна оборона" для студентів магістратури денної форми навчання / Укл.: О.І. Бабенко, Р.І. Черевко. - К.: КДЕУ, 1997. -136 с.

8. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. - 125 с.

9. Основи соціоекології: Навч. посіб. / Г.О. Бачинський, Н.В. Бернада, В.Д. Бондаренко та ін.; За ред. Г. О. Бачинського. - К.: Вища шк., 1995. - 238 с.

10. Петров К.М. Общая экология. Химия. - С.-Пб., 1997 - 352 с.

11. Програма дій " Порядок денний на XXI сторіччя". К.:" Інтерсфера"., 2000.-359 с.

Internet-джерела

1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

2. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua .

3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.

5. Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua/.

6. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns.gov.ua/.

7. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/.

8. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/.

9. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.

10. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою).

11. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території http://www.scgis.ru/russian/.

12. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/.

13. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства http://vulcan.wr.usgs.gov/ (англійською мовою).

14. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.

15. http://www.dnop.kiev.ua Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

16. http://www.social.org.ua Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

17. http://www.iacis.ru Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

18. http://base.safework.ru/iloenc Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

19. http://base.safework.ru/safework Библиотека безопасного труда МОТ.

20. http://www.nau.ua Інформаційно-пошукова правова система "Нормативні акти України (НАУ)".

21. http://www.budinfo.com.ua Портал "Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ".


Питання поточного контролю знань з навчальної дисципліни “Цивільний захист” для студентів денної форми навчання з усіх спеціальностей


Укладач старш. викл. В. М. Капелько


Відповідальний за випуск зав. кафедри БЖД В. М. Чебенко
Підп. до др. _______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад ______ прим. Зам. № ____________. Безкоштовно.
Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи