Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/5
Дата01.06.2012
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ

ОХОРОНА ПРАЦІ”

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

ТА ДЛЯ ФАКУЛЬТЕТУ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

КРЕМЕНЧУК 2010

Методичні вказівки щодо виконання розділу “Охорона праці” дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління та для Факультету електроніки та комп’ютерної інженерії


Укладачі д.т.н., проф. О.М. Андрусенко,

к.т.н., проф. В.М. Чебенко

Рецензент к.т.н., доц. В.О. Глявін


Кафедра БЖД


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ________ від “____” _______________2010 р.

Заступник голови методичної ради _______________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТВступ………………………………………………………………………………….4

1 Загальні вимоги до розділу дипломного проекту “Охорона праці”.

Обсяг і оформлення розділу……………………………………………...……...….4

2 Зміст розділу “Охорона праці”……………………………………………………5

2.1 Загальні вказівки………………………………………………….……....5

2.2 Характеристика й аналіз потенційних небезпек

проектованого об’єкта……………………….……………………………….6

2.3 Техніка безпеки………………………………………………………..….7

2.4 Виробнича санітарія й гігієна праці……………………………………..9

2.5 Пожежна профілактика……………………………………………...…..10

3. Розрахункова частина проекту…………………………………………………..11

3.1 Розрахунок захисного заземлення…………………………………….....11

3.2 Розрахунок занулення……….……………………..…………………….23

3.3 Розрахунок штучного освітлення виробничих приміщень……….……28

3.4 Розрахунок природного освітлення…………………………………....42

4. Зразкова структура розділу «Охорона праці» …………………………….…..43

4.1 Проектування нових пристроїв або модернізація існуючих……..…..43

4.2 Виконання технологічних дипломних проектів……………..……......43

4.3 Розробка науково-дослідної теми………………….…………………..43

Список літератури………………………………………………………………….45


ВСТУПКінцевим етапом навчання студента є дипломне проектування. Під час виконання дипломного проекту студент повинен застосувати всі знання та вміння набуті у процесі навчання. Не менш важливим, ніж розробка технічних питань, є забезпечення виробничої безпеки при виготовленні, експлуатації та обслуговуванні проектованих об’єктів. Саме для цього й уведено в дипломний проект розділ “Охорона праці”. У розділі студент повинен спроектувати усі необхідні організаційні, технологічні, технічні заходи та засоби людини від дії наявних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища. Розробка цих заходів повинна проводитися на підставі існуючих законодавчих та нормативно-правових актів, а також державних стандартів України з охорони праці.


^ 1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РОЗДІЛУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ “ОХОРОНА ПРАЦІ”. ОБСЯГ І ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛУ


Розділ “Охорона праці” складає окрему частину пояснювальної записки і розміщується після розділу, присвяченого економічному обґрунтуванню проекту, і повинен мати описову, розрахункову і при необхідності графічну частину. Загальний обсяг розрахунково-описової частини 10-12 сторінок.

Завдання розділу “Охорона праці” видається студенту-дипломнику викладачем-консультантом за даним розділом або керівником проекту після попереднього узгодження з викладачем-консультантом на підставі матеріалу, зібраного студентом під час проходження переддипломної практики.

Зміст завдання повинен відповідати темі дипломного проекту і передбачати розробку одного або декількох конкретних питань із техніки безпеки, промислової санітарії, пожежної профілактики.

У процесі виконання завдання студент одержує консультації у викладача-консультанта (відповідно до графіка консультацій).

Виконана робота рекомендується консультанту для перевірки в чорновому виді. На першому аркуші цього матеріалу повинні бути зазначені: прізвище й ініціали студента, група, профілююча кафедра, керівник проекту, тема дипломного проекту, завдання з охорони праці.

У чорновому варіанті розділу дипломного проекту “Охорона праці”, що подається консультанту для перевірки, список використовуваних джерел повинен бути написаний на окремому аркуші, а при оформленні пояснювальної записки його вміщують до загального списку використовуваних джерел.

Розділ, повинен бути написаний з урахуванням вимог згідно з чинними нормами, правилами й стандартами з безпеки праці. Не припускається викладати матеріал у формі “повинно бути”, “варто проектувати”, “треба передбачати”, “потрібно додержуватися” і т.д. Прийняті рішення варто викладати у стверджувальній формі: “проектом пропонується”, “відповідно до… (дати найменування або посилення на норми, правила, стандарти) передбачається й проектується…”, “відповідно до проведених досліджень (розрахунковими даними) рекомендується…”, “вивчення показало…”.

На титульному аркуші пояснювальної записки закінченого проекту консультант ставить підпис, підтверджуючи правильність вирішення питань з охорони праці.


^ 2 ЗМІСТ РОЗДІЛУ “ОХОРОНА ПРАЦІ”


2.1 Загальні вказівки

При написанні цього розділу пояснювальної записки необхідно використовувати терміни й визначення у сфері безпеки праці, що відповідають системі стандартів безпеки праці.

Розділ повинен містити:

1. Характеристику й аналіз потенційних небезпек проектованого об’єкта або технологічного процесу.

2. Заходи щодо техніки безпеки, що містять розрахункову частину.

3. Міри, що забезпечують виробничу санітарію й гігієну праці.

4. Рекомендації щодо пожежної профілактики.

5. Висновки (вміщуються в загальні висновки пояснювальної записки).


^ 2.2 Характеристика й аналіз потенційних небезпек проектованого об’єкта

У даному підрозділі необхідно чітко, логічно, послідовно, із посиланнями на відповідні нормативи і тільки стосовно реальних помешкань, устаткування, технологічного процесу викласти:

1. Характеристику проектованих об’єктів та умови їхньої експлуатації (виготовлення) з урахуванням робочих процесів і зовнішнього середовища.

При цьому зазначити основні технічні характеристики (параметри) проектованого об’єкта або технологічного процесу: призначення, споживану потужність, робочу напругу, джерела живлення, режим нейтралі мережі, що живить, робочий діапазон частот, потужність джерел електромагнітних випромінювань, конструкційні матеріали й елементну базу, технологічну оснастку, огороджуючі та захисні пристрої, систему сигналізації безпеки і т.д.

Відповідно до ГОСТ 121005.88 установити категорію складності виконаних робіт і відповідність робочих місць і виробничого устаткування загальним ергономічним вимогам щодо ГОСТ 12.2.049-80. Дати характеристику (ГОСТ 12.1.013-78) помешкання за ступенем небезпеки поразки людини електричним струмом.

2. Аналіз основних причин травматизму при експлуатації (виготовленні) проектованого пристрою або системи, для якої розробляється програмне забезпечення. Необхідно докладно проаналізувати небезпечні та шкідливі виробничі чинники (ГОСТ 12.0.003-74), пов’язані з роботою проектованого пристрою або системи та їх обслуговуванням, а також виконання окремих (основних) виробничих операцій при монтажі проектованого об’єкта. До зразкового переліку виробничих операцій належать:

– механічна обробка деталей і вузлів (небезпечні зони машин і механізмів, засоби захисту операторів при роботі на устаткуванні: огородження, укриття, блокування, сигналізація, дистанційні пристрої, механізація транспортування деталей і вузлів, автоматизація процесу й ін.);

– робота з прес-порошками при таблетуванні та гарячій пресовці пластмас;

– на мотковому устаткуванні, при штампуванні та пресовці деталей з металу;

– з олов’яно-свинцевими припоями (пайка, лудження);

– з епоксидними смолами, армувальними замазками і заливальними компаундами;

– газове різання й зварювання металів;

– робота зі ртуттю, стиснутими і скрапленими газами;

– на електровакуумних установках (відкачка, напилювання); нанесення хімічних і гальванічних захисних і декоративних покриттів (шліфування, знежирення, травлення, цинкування, кадміювання, сріблення, золочення, лудження, нікелювання, хромування);

– процеси виробництва плат;

– будівельно-монтажні роботи й робота з ручним електроінструментом;

– настроювання, регулювання й випробування установок (організаційні заходи безпеки, усунення втрат електромагнітної енергії, застосування роздільного електроживлення, розрядних пристроїв для зняття залишкових зарядів із конденсаторів, грозозахист, безпека при роботі з електровимірювальними приладами і т.д.).

З переліку виробничих операцій описуються тільки ті, що передбачені завданням з технологічної частини проекту або зазначені консультантом.


^ 2.3 Техніка безпеки

У даному підрозділі слід ґрунтовно і повно викласти питання забезпечення безпеки обслуговуючого персоналу при експлуатації (виробництві) розроблюваного пристрою (технологічного процесу) або системи, для якої розроблюється програмне забезпечення. Конкретні організаційні й технічні заходи щодо попередження впливу на людину небезпечних і шкідливих чинників необхідно розробляти, виходячи з виробничих процесів, викладених у підрозділі 2.2.

При цьому потрібно розрахувати технічні засоби захисту обслуговуючого персоналу за основним шкідливим або небезпечним виробничим чинником, а також арґументовано довести необхідність їхнього застосування. Методи боротьби з іншими потенційними небезпеками, які зустрічаються на дільниці, для якої розробляється програмне забезпечення; описати, які рекомендації щодо використання тих чи інших заходів і засобів захисту без розрахунку їхньої ефективності.

Не менш важливо розробити пропозиції щодо вдосконалення технологічного процесу, заходи щодо вдосконалення наукової організації праці та виробничої естетики.

Зразкова тематика розрахунків

1. Розрахунок занулення.

2. Розрахунок робочого або захисного заземлення.

3. Розрахунок повторного заземлення нейтралі.

4. Розрахунок струму поразки при торканні людини до зажимів трансфор-матора або силової мережі, що живить спроектований пристрій.

5. Розрахунок захисту персоналу від впливу електромагнітних випромі-нювань.

6. Розрахунок природного освітлення.

7. Розрахунок загального штучного освітлення робочого місця.

8. Розрахунок комбінованого штучного освітлення робочого місця.

9. Розрахунок освітлювальної мережі лабораторії (КБ, виробничої ділян-ки) і захисти від коротких замикань.

10. Розрахунок електропроводки й засобів захисту електроживлення спроектованого пристрою.

11. Розрахунок місцевої витяжної механічної вентиляції для локалізації та видалення основних технологічних викидів.

12. Розрахунок загальнообмінної механічної вентиляції для видалення з помешкання надлишкового тепла й підтримки постійної температури.

13. Розрахунок кондиціонування повітря помешкання.

14. Розрахунок грозозахисту виробничої споруди.

15. Розрахунок грозозахисту пересувних установок.

16. Розрахунок звукопоглинання або звукоізоляції виробничих помеш-кань (лабораторій, КБ).

Тема розрахунку обов’язково узгоджується з викладачем-консультантом.


^ 2.4 Виробнича санітарія й гігієна праці

У даному підрозділі необхідно навести небезпечні та шкідливі виробничі чинники, що пов’язані з експлуатацією або виготовленням запроектованих систем чи приладів.

Описати метеорологічні умови виробничого середовища, джерела надходження надлишкового тепла, шкідливих для людини пари, газів і пилу, дати їх якісну й кількісну оцінку і порівняти з нормативними розмірами за ГОСТ 12.1.005-88. За необхідності розробити ступені захисту (природна, механічна, загальнообмінна та місцева вентиляція, кондиціювання повітря, індивідуальні засоби захисту), вибрати засіб (пристрій) очищення повітря, забрудненого шкідливими домішками.

За наявності джерела електромагнітних випромінювань ВЧ і СВЧ навести характеристику випромінювачів, оцінити інтенсивність випромінювання й описати засоби та заходи захисту від впливу електромагнітних полів відповідно до ГОСТ 12.1.006-84.

Якщо при виробництві або експлуатації розроблюваного пристрою можливе опромінення обслуговуючого персоналу іонізуючим випроміню-ванням, необхідно, керуючись вимогами ГОСТ 12.4.120-83, обґрунтувати застосування відповідних методів і засобів захисту. Аналогічно розглядати заходи захисту від лазерного випромінювання.

Відповідно до ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.001-83 передбачити організаційні та профілактичні захисні заходи від шкідливого впливу шумів і ультразвуку і виробничих вібрацій.

Залежно від характеру виконуваних робіт відповідно до СНіП 2-4-79 обґрунтувати вибір норм штучної (природної) освітленості, системи освітлення, типів застосовуваних світильників і джерела світла, засобів їхнього розміщення.


^ 2.5 Пожежна профілактика

При розробці даного підрозділу необхідно коротко охарактеризувати предмет розробки дипломного проекту з погляду пожежної небезпеки. Така характеристика наводиться для одного з випадків: при виготовленні спроектованого пристрою; експлуатації його в комплексі з іншими пристроями; розробці нового технологічного процесу. Конкретний випадок необхідно узгодити з викладачем-консультантом. При цьому потрібно виявити потенційні причини виникнення пожеж при технологічних процесах та експлуатації проектованих об’єктів (виникнення струму короткого замикання, іскріння, перегріви елементів конструкцій, пересихання електроізоляційних матеріалів, наявність гарячого й вибухонебезпечного середовища, статичної та атмосферної електрики і т.д.).

Відповідно до ГОСТ 12.1.004-85 визначити засоби й заходи, що сприяють зниженню пожежної небезпеки (система запобігання пожежі та система пожежного захисту за ГОСТ 12.1.033-81, вид, кількість, розміщення й утримання первинних засобів пожежогасіння за ГОСТ 12.4.009-83, об’ємно-планувальне і технічне виконання об’єкта, засоби сповіщення і сигналізації про пожежу).

Вказуються основні результати, отримані при виконанні розділу “Охорона праці”.
^
3 РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ


3.1 Розрахунок захисного заземлення

3.1.1 Мета розрахунку – визначити параметри заземлення: кількість,
розміри і розміщення на плані об'єкта, що захищається, вертикальних і
горизонтальних електродів.

3.1.2 Вихідні дані

Характеристика електроустановки (, режим нейтралі).

План об'єкта, що захищається, із зазначенням основних розмірів і розміщення устаткування.

Характеристика електродів для проектованого заземлювача, глибина їхнього занурення в землю.

Величина питомого опору ґрунту (р), характеристика кліматичної зони (відповідно до табл. 3.1).

Дані про природні заземлювачі (обмірюваний опір розтікання струму або параметри для його визначення розрахунковим шляхом).

Таблиця 3.1 - Ознаки кліматичних зон для визначення коефіцієнта сезонності


Характеристика кліматичної зониКліматичні зони СНД

І

ІІ

ІІІ

IV

Середня багаторічна нижча температура (січень), °С

від -20

до -15

від -14

до -10

від -10

до 0

від 0

до 5

Середня багаторічна нижча температура (липень), °С

від +16

до +18

від +18

до +22

від +22 до +24

від +24 до +26

Середньорічна кількість опадів, см

40

50

50

30-50

Тривалість замерзання вод, дні

190-170

150

100

0Розрахунковий струм замикання на землю в мережах напругою вище 1000 В. Якщо струм невідомий, то його визначають за викладеною нижче методикою.

3.1.3 Порядок розрахунку

3.1.3.1 Визначається розрахунковий однофазний струм замикання на землю

Згідно з ПУЕ [3] трифазні установки напругою 110 кВ і вище працюють з ефективно заземленою нейтраллю і відносяться до установок із великими струмами замикання на землю (> 5000 А). Електроустановки напругою вище 1000 В до 35 кВ включно працюють з ізольованою нейтраллю або приєднаною до заземлюючого пристрою, через котушки, які компенсують. В установках з великими струмами замикання на землю як розрахунковий струм приймається стале значення найбільшого зі струмів однофазного замикання на землю для проектованого заземлюючого пристрою.

В установках з малими струмами замикання на землю без компенсації ємнісних струмів розрахунковий однофазний (ємнісний) струм замикань на землю приблизно може бути визначений за формулою:

, (3.1.1)

де – фазна напруга мережі, кВ;

, – відповідно довжина електрично зв'язаних кабельних і повітряних ліній, км.

В установках з малими струмами замикання на землю з компенсацією ємнісних струмів як розрахунковий приймається струм, рівний 125 % номінального струму компенсаційних апаратів. Для заземлюючих пристроїв, до яких не приєднані компенсаційні апарати, як розрахунковий приймається залишковий струм замикання на землю для даної мережі при вимиканні найбільш потужного компенсаційного апарата або найбільш розгалуженої ділянки мережі. Струм замикання на землю повинен бути розрахований для можливої в експлуатації схеми мережі, при якій цей струм буде мати найбільше значення.

3.1.3.2 Визначається припустимий опір заземлюючого пристрою згідно з табл. 3.2

^

Таблиця - 3.2 Найбільші значення опорів заземлюючих пристроїв в електро-установках

Характеристика установок

Найбільші опори заземлюючого

пристрою, Ом

1

2

Установки напругою вище 1000 В:

З великими струмами замикання на землю (500 А та більше)

0,5 у будь-який час

року

3 малими струмами замикання на землю (до 500 А):

а) якщо заземлюючий пристрій, одночасно використовується для електроустановок напругою до1000 В;

б) якщо заземлюючий пристрій використовується тільки для електроустановок напругою вище 1000 В

125/І

І - розрахунковий

струм замикання на

землю, А

250/1, але не більше

10 Ом

Установки напругою до 1000 В

З глухозаземленою нейтраллю:

а) опір заземлюючого пристрою, з урахуванням природних заземлювачів і заземлювачів повторних заземлень нульового проводу:

- для мережі 220/127 В

- для мережі 380/220 В

- для мережі 660/380 В

б) опір заземлюючого пристрою, розташованого в безпосередній близькості від нейтралі або одиночного повторного заземлення нульового робочого проводу:

- для мережі 220/127 В

- для мережі 380/220В

- для мережі 660/380 В

в) загальний опір розтіканню заземлювачів усіх повторних заземлень нульового робочого проводу:

- для мережі 220/127 В

- для мережі 380/220 В

- для мережі 660/380 В8

4

2


60

30

15


20

10

5

З ізольованою нейтраллю:

10 Ом і з контролем опору ізоляції

Пересувні установки, що живляться від пересувних автономних джерел живлення з ізольованою нейтраллю


25

  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи