Фінансовий ринок icon

Фінансовий ринок
Скачати 188.87 Kb.
НазваФінансовий ринок
Дата28.07.2012
Розмір188.87 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОТСТРОГРАДСЬКОГО
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО виконання контрольних робіт

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСОВИЙ РИНОК

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050100 - “ФІНАНСИ”

(У тому числі скороченИЙ ТЕРМІН навчання)


КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Фінансовий ринок” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 “Фінанси” (в тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. О.В. Волошина

Рецензент к.е.н., доц. Л.М. Хоменко


Кафедра обліку і аудиту


Затверджено методичною радою університету

Протокол № _____ від “___”___________ 2011 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ……………………………………………………………..…4

1 Тематика теоретичної частини контрольної роботи………..…7

2 Завдання для практичної частини контрольної роботи…….....8

Список літератури…………………………………………………15

^ ВСТУП


Мета виконання контрольної роботи. Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою економічною літературою, підручниками та посібниками, довідниками, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами згідно з обраною темою; навчитися використовувати прийоми фінансових розрахунків на практиці.

Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен уміти коротко викласти зміст обраної теми, при цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її вирішення, а також повинен уміти розв’язувати задачі, запропоновані даними методичними рекомендаціями.

^ Основні вимоги до контрольної роботи. Робота повинна бути акуратно виконана в учнівському зошиті або на аркушах форматом А4. Приблизний обсяг – 15-20 сторінок. У правому верхньому кутку обкладинки необхідно вказати шифр (номер залікової книжки).

У центрі обкладинки:

^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни “Фінансовий ринок”

студента групи _____________ економічного факультету КДПУ

П.І.Б. (повністю)


У правому нижньому кутку вкажіть домашню адресу.

На першій сторінці вказується тема контрольної роботи, її план, а список використаної літератури – у кінці контрольної роботи. Розкриття теми має бути пов’язаним із пунктами плану контрольної роботи. Висвітлювати питання необхідно так, щоб контрольна робота давала відносно завершене уявлення з обраної теми. Сама робота повинна бути результатом опрацювання і засвоєння декількох джерел (підручників, посібників, монографій, газетних та журнальних статей тощо).

Підготовлена робота надсилається або здається на кафедру обліку та аудиту (315314, м. Кременчук, бульвар Пушкіна, 3, КДПУ, 5 корпус, к. 301) не пізніше як за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси вузу обов’язково вказати прізвище, ім’я та по батькові викладача, який читає курс. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі іспиту (заліку).

Контрольну роботу бажано написати українською мовою. Але слухачі, які вільно не володіють українською мовою, можуть виконати роботу російською .

Якщо в ході виконання контрольної роботи у студента виникають запитання або труднощі, він може звернутися за консультацією до викладача даної дисципліни на кафедру в установлений графіком консультацій час.

^ Підготовка до написання контрольної роботи. Контрольна робота з дисципліни “Фінансовий ринок” складається з двох частин: теоретичної та практичної. Тему теоретичної частини роботи слід обирати з поданого у першому розділі переліку за останньою цифрою номера залікової книжки та початковою літерою прізвища, користуючись таблицею 1.

Після визначення теми контрольної роботи необхідно скласти план на основі вивчення рекомендованої літератури. Окрім вказаної у списку рекомендованої літератури, необхідно підібрати основну й додаткову літературу в бібліотеці (монографії, брошури, журнальні та газетні статті).

Практична частина контрольної роботи містить декілька задач за темами, що передбачені освітньо-професійною програмою та робочою програмою курсу. Варіанти практичної частини наведені в четвертому розділі. Вибір варіанту здійснюється за принципом, наведеним у таблиці 2


Таблиця 1 – Вибір варіанту теоретичної частини контрольної роботи

Остання цифра залікової книжки

Початкова літера прізвища

№ варіанту теми контроль-ної роботи

Остання цифра залікової книжки

Початкова літера прізвища

№ варіанту теми контроль-ної роботи

1

2

3

4

5

6

0

А,Г,Є,І,М,П,Т,Х,Ш,Я

1

5

Б,Д,Ж,К,Н,Р,У,Ц,Щ

16

1

А,Г,Є,І,М,П,Т,Х,Ш,Я

2

6

Б,Д,Ж,К,Н,Р,У,Ц,Щ

17

2

А,Г,Є,І,М,П,Т,Х,Ш,Я

3

7

Б,Д,Ж,К,Н,Р,У,Ц,Щ

18

3

А,Г,Є,І,М,П,Т,Х,Ш,Я

4

8

Б,Д,Ж,К,Н,Р,У,Ц,Щ

19

4

А,Г,Є,І,М,П,Т,Х,Ш,Я

5

9

Б,Д,Ж,К,Н,Р,У,Ц,Щ

20

5

А,Г,Є,І,М,П,Т,Х,Ш,Я

6

0

В,Е,З,Л,О,С,Ф,Ч,Ю

21

6

А,Г,Є,І,М,П,Т,Х,Ш,Я

7

1

В,Е,З,Л,О,С,Ф,Ч,Ю

22

7

А,Г,Є,І,М,П,Т,Х,Ш,Я

8

2

В,Е,З,Л,О,С,Ф,Ч,Ю

23

8

А,Г,Є,І,М,П,Т,Х,Ш,Я

9

3

В,Е,З,Л,О,С,Ф,Ч,Ю

24

9

А,Г,Є,І,М,П,Т,Х,Ш,Я

10

4

В,Е,З,Л,О,С,Ф,Ч,Ю

25

0

Б,Д,Ж,К,Н,Р,У,Ц,Щ

11

5

В,Е,З,Л,О,С,Ф,Ч,Ю

26

1

Б,Д,Ж,К,Н,Р,У,Ц,Щ

12

6

В,Е,З,Л,О,С,Ф,Ч,Ю

27

2

Б,Д,Ж,К,Н,Р,У,Ц,Щ

13

7

В,Е,З,Л,О,С,Ф,Ч,Ю

28

3

Б,Д,Ж,К,Н,Р,У,Ц,Щ

14

8

В,Е,З,Л,О,С,Ф,Ч,Ю

29

4

Б,Д,Ж,К,Н,Р,У,Ц,Щ

15

9

В,Е,З,Л,О,С,Ф,Ч,Ю

30Таблиця 2 – Вибір варіанту практичної частини контрольної роботи

Початкова літера прізвища

К

Ф А

Х

Л

Б

Ц

М

В

Ч

Н

Г

О

Ш

Д

П

Е

Щ

Р

Є

Ю

С

Ж

Я

Т

З

Ї

У

І

Номер варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10^ 1 ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 1. Сутність та функції фінансового ринку.

 2. Структура фінансового ринку та його суб’єкти.

 3. Фінансові інструменти фінансового ринку, їх економічна та правова природа.

 4. Державне реґулювання фінансового ринку в Україні.

 5. Розвиток законодавства з фінансового ринку у країнах з розвинутою ринковою економікою.

 6. Держава на фінансовому ринку.

 7. Корпорації (акціонерні товариства) на фінансовому ринку.

 8. Інститути спільного інвестування.

 9. Розвиток фінансових інститутів як посередників на фінансовому ринку України.

 10. Розвиток Національної депозитарної системи в Україні.

 11. Саморегулівні організації, їх функції та роль на фінансовому ринку.

 12. Теорії ризику, причини їх появи та розвитку.

 13. Ціноутворення на фінансовому ринку.

 14. Теорії ефективного фінансового ринку.

 15. Суть і функції ринку капіталів.

 16. Ринок облігацій, його призначення і структура.

 17. Фондовий ринок, як ринок довгострокових цінних паперів.

 18. Розвиток ринку ОВДП в Україні : причини та особливості.

 19. Сутність і функції ринку акцій.

 20. Технічний і фундаментальний аналіз ринку акцій.

 21. Ринок похідних цінних паперів.

 22. Ринок опціонів.

 23. Біржові операції, їх значення та організація.

 24. Фондові індекси та рейтинги.

 25. Позабіржова торгівля в Україні.

 26. Грошовий ринок як ринок короткострокових цінних паперів.

 27. Ринок банківських позичок, його зв'язок з грошовим ринком.

 28. Економічна та правова основа цінних паперів.

 29. Формування портфеля цінних паперів та управління ним.

 30. Ризик на фінансовому ринку.


2. Завдання для практичної частини контрольної роботи


Варіант 1

Завдання 1

Ціна на акції на біржі становить 1,5 дол., останній виплачений дивіденд – 30 центів. За останні 10 років валовий прибуток корпорації та її дивіденди зросли на 5%. Визначте дохідність акції у наступні роки.

Завдання 2

Керівник відділу цінних паперів отримав таку інформацію:

а) дисперсія : за ринковим портфелем = 0,000594;

за цінним папером = 0,000274;

б) середня за доходами за 6 років: за ринковим портфелем = 0,02185;

за цінним папером= 0,02811;

в) коваріація= 0,000596.

На основі даної інформації відділу торгівлі акціями потрібно визначити:

1) та ;

2) та цінного папера;

3) розв’язати рівняння реґресії;

4) скласти графік лінії характеристики;

5) визначити ;

6) встановити частки систематичного та несистематичного ризиків у загальному ризику.


Варіант 2

Завдання 1

Ціна на акції на біржі дорівнює 80 пенсам, останній виплачений дивіденд – 4 пенси. За останні 5 років валовий прибуток корпорації та дивіденди скоротилися на 2 %. Визначте дохідність акції у наступні роки.

Завдання 2

Аналітику відділу ризиків цінних паперів видано завдання визначити:

1) коефіцієнт детермінації на підставі даних показників:

портфеля = 0,002731;

акції компанії Н = 0,05237

коваріація доходу портфеля та акції компанії = 0,00118;

2) частки систематичного й несистематичного ризиків у загальному ризику використовуючи:

= 0,000769;

= 0,00482.


Варіант 3

Завдання 1

Корпорація сплачує дивіденди в розмірі 30 % від прибутку, який призначений для акціонерів, що є власниками звичайних акцій. Щорічний ріст дивідендів становить 5 %. Поточний дивіденд – 1,5 дол. на акцію. Якою буде ціна акції за умови, що ціна сплаченого капіталу дорівнювала 12 %?

Завдання 2

Керівник інвестиційної компанії отримав таку інформацію:

Місяць

Дохід ринкового портфеля (%)

Дохід акції компанії М (%)

Січень

10

15

Лютий

12

13

Березень

6

4

Квітень

-4

-12

Травень

1

-2

Компанія хоче купити акції компанії М, тому потрібно визначити:

1) дисперсію доходів; та акції компанії М;

2) розв’язати рівняння реґресії;

3) скласти графік лінії характеристики;

4) кореляцію доходів між ринковим портфелем і доходом акції;

5) ;

6) систематичний і несистематичний ризик акції.


Варіант 4

Завдання 1

Коефіцієнт дивідендних виплат корпорації становить 0,4 %, дохід на звичайну акцію – 3 грош. од. Дивіденд, що виплачується за звичайними акціями, щорічно зростає на 3 %, ціна сплаченого капіталу – 14 %. Визначте ціну звичайної акції.

Завдання 2

Використовуючи дані, зазначені в таблиці, визначте портфельний дохід і ризик для портфелів, що складаються з двох цінних паперів з частками 100 – 0, 70 – 30, 50 -50, 30 – 70, 0 – 100. Складіть дохід і ризик за кожним портфелем звичайним способом.

а) цінні папери 1 і 3; б) цінні папери 1 і 4;

Цінний папір

Дохідність

Ризик

Кореляційна матриця

1

2

3

4

1

25

7

-

0,6

0,8

0,3

2

15

5
-

0,2

0,7

3

25

7-

0

4

15

6


-


Варіант 5

Завдання 1

Компанія протягом 4 років виплачувала дивіденди зі щорічним приростом 24%, у подальшому ріст зупинився на рівні 10%. Визначте сьогоднішню вартість акції за умови, що очікувана ставка доходу становить 10%. В останній рік перед зростанням дивіденд становив 1,7 грош. од. Поясніть, чому при розрахунку ціни акції вам не потрібен показник її номінальної вартості.

Завдання 2

Дод Бранкер має портфель, що складається з двох цінних паперів, які взяті у таких частках і мають такі очікувані дохідності та стандартні відхилення:

Цінний папір

Очікувана дохідність (%)

Стандартне відхилення (%)

Частка

А

10

20

0,35

Б

15

25

0,65

Для різноманітних рівнів кореляції цих цінних паперів (-1;1) визначте максимальне й мінімальне значення стандартного відхилення портфеля.


Варіант 6

Завдання 1

Облігація номіналом 1000 дол. з купонною ставкою 10% випущена на 5 років. Очікуваний дохід а) 10%; б) 16%; в) 7%. Визначте ціну облігації у цих випадках. Побудуйте графік.

Завдання 2

Керівник відділу цінних паперів отримав таку інформацію:

а) дисперсія : за ринковим портфелем = 0,000891;

за цінним папером = 0,000411;

б) середня за доходами за 6 років: за ринковим портфелем = 0,032775;

за цінним папером = 0,042165;

в) коваріація= 0,000486.

На основі даної інформації відділу торгівлі акціями потрібно визначити:

1) та ;

2) та цінного папера;

3) розв’язати рівняння реґресії;

4) скласти графік лінії характеристики;

5) визначити ;

6) встановити частки систематичного та несистематичного ризиків у загальному ризику.


Варіант 7

Завдання 1

Пенсійний фонд купив облігації на суму 48 млн грн при номіналі 50 млн грн, до строку погашення залишилось 4 роки, купонна ставка – 11%. Припустимо, що через рік очікуваний дохід становитиме 12%, через 2 роки – 10%. Коли фонду вигідніше реалізувати свій портфель облігацій?

Завдання 2

Аналітику відділу ризиків цінних паперів видано завдання визначити:

1) коефіцієнт детермінації на підставі даних показників:

портфеля = 0,0019117;

акції компанії Н = 0,036659

коваріація доходу портфеля та акції компанії = 0,00118;

2) частки систематичного і несистематичного ризиків у загальному ризику, використовуючи:

= 0,0005383;

= 0,003374.


Варіант 8

Завдання 1

Страхова компанія купила на 38 тис грн облігації номіналом 40 тис грн До строку погашення залишилося 5 років, купонна ставка 12%. Через два роки ринкова ставка скоротиться до 10%. За якою ціною компанія могла б продати облігації через два роки? А при тій самій ринковій ставці? Якою буде різниця між результатами продажу?


Завдання 2

Керівник інвестиційної компанії отримав таку інформацію:

Місяць

Дохід ринкового портфеля (%)

Дохід акції компанії М (%)

Січень

8

12

Лютий

9,6

10,4

Березень

4,8

0,32

Квітень

-3,2

-9,6

Травень

0,8

-1,6


Компанія хоче купити акції компанії М, тому потрібно визначити:

1) дисперсію доходів; та акції компанії М;

2) розв’язати рівняння реґресії;

3) скласти графік лінії характеристики;

4) кореляцію доходів між ринковим портфелем і доходом акції;

5) ;

6) систематичний і несистематичний ризик акції.


Варіант 9

Завдання 1

Компанія має надлишок грошових коштів у 50 млн грн, які можна вкласти у цінні папери. Компанії запропоновано такі облігації: 1) казначейські ноти з 9% річних строком на 3 роки; 2) купонні облігації компанії Р зі ставкою 10% строком на 4 роки; 3) купонні облігації компанії РР зі ставкою 12% строком на 3 роки. Очікуваний дохід ринку – 10%. Підберіть найкращий варіант.


Завдання 2

Використовуючи дані, зазначені в таблиці, визначте портфельний дохід і ризик для портфелів, що складаються з двох цінних паперів з частками 100 – 0, 70 – 30, 50 -50, 30 – 70, 0 – 100. Складіть дохід і ризик за кожним портфелем звичайним способом.

а) цінні папери 2 і 3;

б) цінні папери 2 і 4.


Цінний папір

Дохідність

Ризик

Кореляційна матриця

1

2

3

4

1

25

7

-

0,6

0,8

0,3

2

15

5
-

0,2

0,7

3

25

7-

0

4

15

6


-


Варіант 10

Завдання 1

Облігація номіналом 1000 дол. з купонною ставкою 8% випущена на 4 роки. Очікуваний дохід: а) 7%, б) 18%, в) 15%. Визначте ціну облігацій у цих випадках, складіть графік.

Завдання 2

Дітер Болен має портфель, що складається з двох цінних паперів, які взяті у таких частках і мають такі очікувані дохідності та стандартні відхилення:

Цінний папір

Очікувана дохідність (%)

Стандартне відхилення (%)

Частка

А

12

15

0,45

Б

18

26

0,55


Для різноманітних рівнів кореляції цих цінних паперів (-1;1) визначте максимальне й мінімальне значення стандартного відхилення портфеля.


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Фінансовий ринок” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 “Фінанси” (в тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. О.В. Волошина

Відповідальний за випуск зав. кафедри обліку і аудиту А.О. Касич


Підп. до др.__________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.____. Наклад______прим. Зам. №__________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20Схожі:

Фінансовий ринок iconЛекція 13. Фінансовий ринок
Об'єктивною передумовою функціонування фінансового ринку є незбіг потреби у фінансових ресурсах з джерелами її задоволення. Фінансовий...
Фінансовий ринок iconПрограма Курсу Фінансовий ринок
Програма курсу "Фінансовий ринок" та методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів усіх форм навчання спеціальності...
Фінансовий ринок iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Фінансовий ринок”
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Фінансовий ринок” І проведення практичних занять (для студентів 5 курсу спеціальності...
Фінансовий ринок iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок” (для студентів усіх форм навчання...
Фінансовий ринок iconФінансовий ринок Депозитарна діяльність

Фінансовий ринок iconКурсова робота з дисципліни «Фінансовий ринок»

Фінансовий ринок iconКурсова робота з дисципліни «Фінансовий ринок»

Фінансовий ринок iconСемінарське заняття №3
Теми 4 та Світовий фінансовий ринок. Прямі інвестиції і міжнародне виробництво
Фінансовий ринок iconЗа квітень 200
Аналіз І прогноз глобальних економічних процесів //Фінансовий ринок України. – 2009. – №  – С. 3-7
Фінансовий ринок iconТема світовий фінансовий ринок міжнародний рух капіталу: причини, сутність, сучасні особливості, форми

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи