Фінансовий аналіз” icon

Фінансовий аналіз”
НазваФінансовий аналіз”
Сторінка1/3
Дата01.06.2012
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО виконання КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.030509 - «ОБЛІК І АУДИТ»,

ТА НАПРЯМУ

6.030601 – «МЕНЕДЖМЕНТ»


КРЕМЕНЧУК 2010Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.030509 – «Облік і аудит», та напряму 6.030601 – «Менеджмент»


Укладач к.е.н., доц. Л.М. Хоменко

Рецензент д.е.н., доц. В.І. Глухова


Кафедра фінансів і кредиту


Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського

Протокол №__від “__“________2010 р.

Заступник голови методичної ради___________________доц. С.А. Сергієнко


ВСТУП


Становлення ринкової економіки в Україні, поява фінансових ресурсів об’єктивно сприяли розвитку такого важливого напряму аналітичної роботи, як фінансовий аналіз.

Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств та інших суб’єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об’єктивності , своєчасності та всебічності оцінювання існуючого й очікуваного фінансового стану підприємства.

На сьогоднішній день розроблено та відпрацьовано достатньо методів проведення аналізу фінансового стану підприємства. Цей розвиток проходив в основному (зі зрозумілих причин) у країнах з розвинутою ринковою економікою.

Водночас, вітчизняна наука вносить свій вклад в дану область, пристосовуючи інструменти фінансового аналізу до вітчизняних умов, що характеризуються досить високими темпами інфляції, нестабільністю податкового законодавства тощо.

Підприємство, в умовах ринкової економіки, діє на засадах комерційного розрахунку, одним з принципів якого є самофінансування. Достатність забезпеченості підприємства власними та залученими фінансовими ресурсами зумовлюють його здатність здійснювати ефективну господарську діяльність та розраховуватися за своїми зобов’язаннями. Зовнішнім проявом фінансового стійкості є ліквідність та платоспроможність. Неефективна діяльність підприємства, насамперед збиткова діяльність, призводить до зниження ліквідності та платоспроможності. З іншого боку, низька ліквідність та платоспроможність не дають можливості забезпечити безперебійне постачання ресурсів, що тягне за собою простої виробництва з усіма негативними наслідками. Крім того, низька ліквідність та платоспроможність підривають довіру до підприємства з боку банків, потенційних покупців та інших контрагентів, що значно знижує можливості залучення додаткових ресурсів та виходу з кризи.

Ефективність функціонування кожного підприємства залежить насамперед від того, відповідають чи не відповідають управлінські рішення, якими керується підприємство для досягнення успіху на ринку, цим умовам. Базою для обґрунтування і прийняття оптимальних управлінських рішень може бути тільки глибокий комплексний аналіз діяльності підприємства.

Фінансовий аналіз – це метод оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства. Як метод дослідження аналіз полягає в розчленуванні цілого на складові. Особливе значення він має в економічних дослідженнях як на макро-, так і на мікрорівні.

Мета фінансового аналізу – інформаційно забезпечити прийняття рішень, на які істотно впливають фактичні або прогнозовані дані про фінансовий стан підприємства. Мова йде отримання відносно невеликої кількості ключових , найінформованіших параметрів, що об’єктивно, всебічно характеризують фінансовий стан підприємства (платоспроможність, фінансову стійкість, незалежність, рентабельність діяльності, імовірність банкрутства тощо).

Мета дисципліни – допомогти студентам глибоко засвоїти теорію і практику проведення фінансового аналізу підприємств.

Завдання: вивчення теоретичних основ і методології фінансового аналізу; набуття вмінь і навичок фінансового аналізу, виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та поліпшення фінансового стану підприємств.

Предмет: методи і прийоми аналізу фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства.


Зміст


Вступ……….……………………….…………….…………….……………..…3

1. Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи………6

2. Варіанти контрольних робіт ………..………………………………………..8

3. Практична частина контрольної роботи……………………………………10

4. Питання до іспиту………………….………………..…….………….………20

Список літератури……………………….………………..…….……………….22

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи…24

Додаток Б1 Баланс на 31.12.2008……………………………………………………..25


Додаток Б2 Баланс на 31.12.2009……………………………………………………….27


Додаток Б3 Баланс на 31.12.2010……………………………………………………..29


1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи


У процесі вивчення дисципліни студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу. Мета, написання контрольної роботи, полягає в активізації самостійної роботи, покращенні теоретичної та практичної підготовки, закріпленні знань та самоконтролю курсу, що вивчається.

Зміст та обсяг роботи студентів визначаються тими завданнями, які складаються з загальних методичних вказівок щодо виконання контрольної роботи, завдань та списку рекомендованої для опрацювання літератури.
У завданнях передбачено 10 варіантів для виконання контрольних робіт, кожен з яких включає 4 теоретичні питання, які відносяться до різних тем навчального курсу.

Передбачена структура варіантів не тільки створює реальні передумови для ознайомлення студентів із законодавчими джерелами та підручниками, але й обумовлює їх реальне та цілеспрямоване вивчення.
Студент виконує контрольну роботу за варіантом, номер якого визначається останньою цифрою номера залікової книжки (якщо номер закінчується на «0», то виконується варіант № 10).

Не підлягають до зарахування контрольні роботи, які виконані:

 • не за заданим варіантом;

 • не в повному обсязі;

 • не самостійно (у тому числі такі, що являються результатом механічного переписування текстів підручників або інших джерел);

 • з припущенням грубих помилок у викладенні теоретичних положень;

 • неохайно.

Такі роботи повертаються студентам з рецензією викладача для повторного написання.

Роботу слухач повинен виконати в окремому учнівському зошиті або на аркушах формату А4 чітким почерком. У кінці контрольної роботи необхідно навести список використаної літератури.

Студенти повинні вміти стисло і змістовно викласти сутність обраної проблеми, згідно із запропонованим планом, або складеним самостійно на основі вивчення рекомендованої літератури.

Підпис на обкладинці повинен містити:

а) шифр (номер залікової книжки) – пишеться у правому верхньому кутку;

б) вказівку про контрольну роботу, курс, шифр групи, прізвище, ім’я та по батькові студента – пишеться у центрі обкладинки;

в) прізвище, ім’я та по батькові викладача, домашня адреса студента, телефон – вказується у правому нижньому кутку. Зразок оформлення титульної сторінки подано у додатку А.

Виконана робота надсилається або здається на кафедру (39600,

м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КНУ ім. М. Остроградського , аудиторія 5501 кафедра фінансів та кредиту ), не пізніше як за 15 днів до початку екзаменаційної сесії.


^ 2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Варіант №1 1. Сутність, мета та основні завдання фінансового аналізу.

 2. Аналіз оборотних активів.

 3. Поняття рентабельності.

 4. Задача 12, 17.

Література: [11, с. 3-7, 42-54, 27, с. 226-248, 436-476, 25 с. 7-12, 19 с. 565-574].


Варіант №2 1. Поняття та зміст фінансового аналізу.

 2. Особливості складу та структури оборотних активів.

 3. Аналітичний баланс.

 4. Задача 1, 4.

Література: [11, с.3-7, 74-76, 27 с. 9-32, 15 с. 292-299, 19 с. 565-574, 24, с. 3-14, 72-109, 52-60.].


Варіант №3


 1. Мета та завдання фінансового аналізу.

 2. Аналіз грошових потоків.

 3. Формування чистого прибутку

 4. Задача 2, 5.

Література: [11, с.3-7, 27, с. 9-32, 273-297, 25 с. 70-78, 19 с. 510-530. 319-323, 24 с.3-14, 134-144].


Варіант №4 1. Інформаційна база фінансового аналізу.

 2. Оцінка ринкової стійкості підприємства.

 3. Показники рентабельності.

 4. Задача 3, 8.

Література: [11, с. 8-5, 42-54, 26 с.16-24, 436-476, 19 с. 295-303, 27 с. 85-187, 327-328, 24 с. 17-43, 114-126.].


Варіант №5 1. Аналіз капіталу підприємства.

 2. Фінансова стійкість за критерієм стабільності джерел покриття запасів.

 3. Аналіз показників ліквідності.

 4. Задача 4, 6.

Література: [11 с.83-86, 95-97, 15 с.362-371, 26 с. 25-32, 87-97, 27 с. 253-266, 308-316].


Варіант №6 1. Методи та прийоми фінансового аналізу.

 2. Поняття фінансової стійкості.

 3. Сутність ліквідності та платоспроможності.

 4. Задача 5, 14.

Література: [11 с. 16-17, 83-88. 95-97, 26 с. 7-12, 87-92, 100-108, 27 с.38-50, 24 с. 3-14.].


Варіант №7

 1. Класифікація методів економічного аналізу

 2. Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства

 3. Аналіз інвестицій в цінні папери

 4. Задача 7, 15.

Література: [11 с. 16-17, 73-76, 15 с. 317-328, 27 с. 38-50, 196-212, 494-514].


Варіант №8 1. Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності.

 2. Аналіз ефективності інвестиційних проектів.

 3. Показники ефективного використання майна підприємства.

 4. Задача 9, 13.

Література: [11 с.26-33, 73-76, 15 с. 317-328, 24 с. 175-198, 27 с. 494-514].

Варіант №9 1. Аналіз рентабельності.

 2. Аналіз ліквідності та платоспроможності.

 3. Аналіз фінансової стійкості.

 4. Задача 10, 6.

Література: [11 с. 42-54, 95-97, 83-86, 25 с. 87-98, 100-105, 24 с. 114-126, 27 с. 308-327, 327-344, 436-476].


Варіант №10 1. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

 2. Аналіз ліквідності балансу.

 3. Аналіз гошових потоків.

 4. Задача 11, 16.

Література: [11 с. 21-40, 95-97, 19 с. 273-309, 26 с. 70-78, 102-105, 24 с. 134-144, 27 с. 273-297. 310-316, 436-476].


3. ^ ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Завдача 1. Використовуючи звітні дані підприємства, здійснити попередню оцінку фінансової стійкості

Вихидні дані

Найменування показника

На початок періоду

На кінець періоду

Загальний обсяг джерел

703638,0

730227,0

Власний капітал

640641,0

665810,0

Необоротні активи

644452,0

649053,0

Оборотні активи

59158,0

73256,0

Короткострокові зобов’язання

58982,0

56339,0

Довгострокові зобов’язання

4015,0

8078,0

Кредиторська заборгованість

24860,0

14383,0

Векселі видані

3013,0

2631,0

Короткострокові кредити банків

-

3934,0

Запаси

22045,0

Показники щодо попередньої оцінки фінансового стану

Найменування показників

Формула розрахунків

На початок періоду

На кінець періоду

Відхи-лення

Частка власних коштів у загальному обсязі джерел

Власний капітал/Загальний обсяг джерел


Коефіцієнт поточної ліквідності

Оборотні активи/ Короткострокові зобов’язання


Частка власних оборотних коштів у загальній сумі

Власний капітал + Довгострокові зобов’язання + Необоротні активи/ Оборотні активи


Коефіцієнт покриття запасів

Власний капітал +Короткострокові кредити+ Векселі видані+ Довгострокові зобов’язання - Необоротні активи/ ЗапсиЗавдання : зробити аналітичний висновок щодо попередньої оцінки фінансового стану.


Завдача 2.

Використовуючи звітні дані підприємства, здійснити попередню оцінку фінансової стійкості


Вихидні дані

Найменування показника

На початок періоду

На кінець періоду

Оборотні активи

59158,0

73256,0

Короткострокові пасиви

58982,0

56339,0

Довгострокові пасиви

4015,0

8078,0

Необоротні активи

649053,0

644452,0

Власний капітал

640641,0

665810,0

Усього господарчих засобів

703638,0

730227,0


Показники щодо попередньої оцінки фінансового стану

Найменування показників

Формула розрахунків

На початок періоду

На кінець періоду

відхилення

абсолютне

відносне

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

Власний капітал/ Усього господарчих засобів

Коефіцієнт фінансової залежності

Усього господарчих засобів/ Власний капітал

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Власні оборотні кошти/ Власний капітал

Коефіцієнт концентрації позичкового капіталу

Позичковий капітал/ Усього господарчих засобів

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

Довгострокові пасиви/Необоротні активи

Коефіцієнт довгострокового залучення позичкових коштів

Довгострокові пасиви/( Довгострокові пасиви + Власний капітал)

Коефіцієнт структури позичкового капіталу

Довгострокові пасиви/Позичковий капітал

Коефіцієнт співвідношення позичкових та власних коштів

Позичковий капітал/ Власний капітал


Завдання : Зробить аналітичний висновок щодо попередньої оцінки фінансового стану.


Задача 3


Використовуючи звітні дані підприємства, здійсніть попередню оцінку динамічності підприємства.

Вихідні дані:

Показники

За звітний період

За попередній період

1. Прибуток валовий

77067

86643

2. Прибуток чистий

46658

58290

3. Виручка від реалізації

251125

242113

4. Собівартість реалізованої продукції

132268

115117

5. Дебіторська заборгованість за товари, роботи

9831

7729

6. Дебіторська заборгованість за розрахунками

6

23

7. Інша поточна дебіторська заборгованість

667

473

8. Власний капітал

665810

640641

9. Виробничі запаси

24009

18982

10. Тварини на вирощуванні та відгодівлі

1

1

11. Незавершене виробництво

2172

2930

12. Готова продукція

291

132

13. Товари

233

165

14. Короткострокові кредити банків

3934

-

15. Кредиторська заборгованість за товари, роботи

14383

24860

17. Векселі видані

2631

3013


Показники щодо попередньої оцінки динамічності підприємства

Показники

Формула

За звітний період

За попередній період

Відхилення

абсо-лютне

відносне

1.Порівняльні темпи зростання:

- виручки

- прибутку:

- чистого

- валового

- авансованого капіталу
2. Оборотність коштів (в обертах)

Виручка/середня

Дебеторська заборгованість

3. Оборотність коштів (у днях)

365/показник 2

4. Оборотність запасів (у обертах)

Собівартість/середні

запаси

5. Оборотність запасів (у днях)

365/показник 4

6. Оборотність кредиторської заборгованості (у днях)

Середня кредиторська заборгованість/365/Собівартість реалізації


7. Тривалість операційного циклу (у днях)

Показник 3 + показник 5

8. Тривалість фінансового циклу (у днях)

Показник 7 – показник 6

9. Коефіцієнт погашення дебіторської заборгованості

Середня дебіторська заборгованість/ Виручку

  1   2   3

Схожі:

Фінансовий аналіз” iconДонецький національний університет Обліково-фінансовий факультет
«Фінансовий аналіз» є базовою для підготовки бакалаврів з спеціальності «Фінанси І кредит». Дисципліна є логічно – послідовною в...
Фінансовий аналіз” iconДонецький національний університет обліково-фінансовий факультет
Освоєння предмета «Сучасні концепції обліку» базується на знаннях І вміннях, отриманих студентами по всіх дисциплінах, досліджуваних...
Фінансовий аналіз” iconВоронков О. О. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» (для слухачів другої вищої освіти, спец. 050106 – «Облік І аудит»)....
Фінансовий аналіз” iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз” /Укладачі: Д. Г. Михайленко, К. В. Савченко, С....
Фінансовий аналіз” iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз” /Укладачі: Д. Г. Михайленко, К. В. Савченко, С....
Фінансовий аналіз” iconВоронков О. О. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» (для для студентів 6 курсу заочної форми навчання, спец. 050106...
Фінансовий аналіз” iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-іі”, «Звітність...
Фінансовий аналіз” iconП.І. Б. (повністю): Мохненко Андрій Сергійович
Дисципліни: облік І аудит, фінансовий аналіз, стратегічне управління підприємством, економіка та організація діяльності об’єднань...
Фінансовий аналіз” iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-іі”, «Звітність...
Фінансовий аналіз” iconАнотація дисципліни «фінансовий менеджмент у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку»
«Гроші та кредит» «Центральний банк І грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Менеджмент»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи