1 Інноваційна стратегія підприємства icon

1 Інноваційна стратегія підприємства
Скачати 213.22 Kb.
Назва1 Інноваційна стратегія підприємства
Дата20.06.2012
Розмір213.22 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

7.050104 – “ФІНАНСИ ”


КРЕМЕНЧУК 2008
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “фінансова стратегія підприємства” для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 7.050104 - “фінанси”


Укладач к.е.н., доц. Л. М. Хоменко

Рецензент к.е.н., доц. В.І. Глухова


Кафедра “Фінанси і кредит”


Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол №__від “__“________2008 р.

Зачтупник голови методичної ради___________________доц. С.А. Сергієнко


Зміст


Вступ

1.Теми та погодинний розклад лекцій і сасмостійної роботи з навчальної дисципліни…………………………………………………………………………….

2. Перелік тем для самостійного опрацювання з курсу «фінансова стратегія підприємства» …………………………………………………………….…………

Тема 1 Інноваційна стратегія підприємства………………………….……………

Тема 2 Формування стратегічних цілей фінансової діяльності………………...

Тема 3 Стратегія формування фінансових ресурсів…………...………………..

Тема 4 Стратегія управління структурою капіталу……….……………………

Тема 5 Антикризова фінансова стратегія підприємства….……………………..

Тема 6 Стратегія покращення якості управління фінансовою діяльністю ……

3. Тестові завдання для перевірки знань………………………….………………..

Список літератури……………………….………………..…….………………..


1. Теми та погодинний розклад лекцій і сасмостійної роботи з навчальної дисципліни


№ пор.


Найменування теми

Денна фома навчання

Кількість год.

(лекцій)

Кількість год.

(СРС)

Модуль1

1

Інноваційна стратегія підприємства

2

6

2

Формування стратегічних цілей фінансової діяльності

2

6

3

Стратегія формування фінансових ресурсів

2

7

Модуль2

4

Стратегія управління структурою капіталу

2

6

5

Антикризова фінансова стратегія підприємства

2

6

6

Стратегія покращення якості управління фінансовою діяльністю

2

8

Усього годин за семестр

14

39Вступ


Фінансова стратегія включає методи та практику формування фінансових ресурсів, їх планування та забезпечення фінансової стійкості підприємства за ринкових умов.

^ Метою курсу є визначення фінансової політики підприємства за основними напрямами фінансової діяльності: податкової, цінової, амортизаційної, дивідендної, інвестиційної.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

- принципи розробки і реалізації стратегії підприємства, її зв'язок з іншими категоріями;

- економічну сутність категорії конкурентноздатності;

- структуру чинників зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства та механізм їх впливу на стратегію;

- методи стратегічного аналізу;

- SWOT – аналіз і його застосування при оцінці стратегічних позицій;

- особливості застосування загальних і конкурентних стратегій підприємства.

Уміти:

- розрізняти поняття, які застосовуються в стратегічному управлінні підприємством;

- реалізувати принципи розробки раціональної стратегії підприємства;

- застосовувати отримані знання в професійній діяльності при реалізації стратегії розвитку підприємства;

- здійснювати поточне та перспективне планування прибутку;

- виробляти оптимальні стратегічні рішення, забезпечуючи стійку роботу колективу;

- застосовувати сучасні фінансові інструментти та впроваджувати сучасні фінансові технології.

^ 2. Перелік тем для самостійного опрацювання з курсу «фінансова стратегія підприємства»


Модуль 1

Тема 1 Інноваційна стратегія підприємства

Види інвестицій підприємства та задачі управління ними. Зміст процесу стратегічного управління інвестиціями підприємства. Формування політики підпрємства за основними напрямами. Формування інвестиційної політики.

Стратегія підвищення якості управління фінансовою діяльністю підприємства повинна передбачати ефективне упровадження сучасних наукових досягнень у цій сфері діяльності, в першу чергу, забезпечувати вибір відповідних фінансових інструментів, здійснення операцій на фінансовому ринку.

Особливості реального інвестування. Розробка реальних інвестиційних проектів.

Питання для самоперевірки:

 1. Види сучасних фінансових інструментів.

 2. Види фінансових ринків.

 3. Основні фінансові інструменти ринку цінних паперів.

 4. Основні фінансови інструменти валютного ринку.

 5. Основні фінансови інструменти страхового ринку.

 6. Основні фінансови інструменти ринку золота.

 7. Упровадження сучасних технологій.

Література: [1, с. 178-200; 9, с. 403-407]


Тема 2 Формування стратегічних цілей фінансової діяльності


Поняття стратегічних цілей фінансової діяльності та принципи їх формування. Особливості головної стратегічної цілі. Особливості стратегічних рішень зумовлюють специфіку методологічної основи їх прийняття. Формування системи стратегічних цілей.

Результатами емпіричних досліджень Ж.-Ф. Лебраті. Поняття стратегічних фінансових рішень. Формування фінансової політики.

Концепція прийнятного ризику з методологічної точки зору у монографії російських учених Г.Б. Клейнера, В.Л. Гамбовцева, Р.М. Качалова стосовно стратегічного планування.

Питання для самоперевірки:

 1. Поняття стратегічних цілей.

 2. Які вимоги до формування стратегічних цілей?

 3. Класифікація стратегічних цілей.

 4. Назвіть види ризиків при прийнятті стратегічних рішень.

 5. Які причин ризику при формуванні стратегії підприємства?

 6. Які підходи визначення рівня прийнятного ризику?

 7. Визначте параметри до вибору альтернативи стратегічних рішень .


Література: [1, с. 61-78; 3, с. 78-89; 10, с. 368-370]


^ Тема 3 Стратегія формування фінансових ресурсів

Поняття фінансових ресурсів та принципи їх побудови. Класифікація фінансових ресурсів. Методи прогнозування інвестиційних ресурсів. Склад і структура власного капіталу. Особливості формування власних фінансових ресурсів. Особливості формування залучених фінансових ресурсів. Управління капіталовкладеннями. Порівняльний аналіз проектів. Дивідентда політика. Управління грошовими коштами.

Питання для самоперевірки:

1. Який склад основних джерел формування власних фінансових ресурсів?

2. Банківські кредити.

3. Які є інші форми фінансування?

4. Як здійснюється управління фінансовим лізингом?

5. Як здійснюється управління банківськими кредитами?

6. Класифікація фінансових ресурсів

7. Що таке ємісія акцій?


Література: [1, с.96-140; 2, с.78-97; 4, с. 34-57; 10, с. 23-50].


Модуль 2

Тема 4. Стратегія управління структурою капіталу

Поняття структури капіталу та принципи стратегічного управління ними. Фінансовий леверидж. Вартість капіталу. Визначення вартості позичкового капіталу. Визначення вартості власного капіталу. Теорії структури капіталу. Оптимізація структури капіталу.

Питання для самоперевірки:

 1. Класифікація фінансових криз підприємства.

 2. Які є основні принципи антикризового фінансового управління?

 3. Які є основні етапи розробки управління грошовими потоками?

 4. Які приймаються рішення про фінансове оздоровлення підприємста?

 5. Визначте основні етапи процесу оптимізації структури капіталу.


Література: [1, с. 339-351; 3, с. 54-87; 6, с. 43-55; 10, с. 255-278].


^ Тема 5 Антикризова фінансова стратегія підприємства

Фінансова криза підприємства як об'єкт стратегічного управління ним. Склад антикризового фінансового стану. Використання внутрішніх механізмів фінансової стабілізації. Економічний зміст санації. Планування та фінансування санації. Санація через реорганізацію. Порядок оголошення підприємства банкротом.

Питання для самоперевірки:

1. Який порядок проведення фінансової санації?

2. Визначте план санації.

3. Яка є державна фінансова підтримка санації підприємства?

4. Класифікація фінансових кризисів/

5.Як підприємство задовільняє претензій кредиторів?


Література: [1, с. 393-423; 2, с. 149-158; 4, с. 117-120].

^ Тема 6 Стратегія покращення якості управління фінансовою діяльністю

Використання сучасних методів фінансових інструментів. Упровадження сучасних фінансових технологій. Проектування оптимальної організаційної структури капіталу. Формування культури фінансових менеджерів. Класифікація угод підприємства. Органіграма управління фінансовою діяльністю.

Питання для самоперевірки:

1. Який скад основних видів фінансових інструментів?

2. Класифікація інструментів фінансового ринку.

3.Які особливості типової моделі Дж. Маршала?

4. Визначте типи центрів відповідальності.

5. Які є види опціонних угод?

6. Які є види свопа?


Література: [1, с. 434-444; 8, с.459-498].


^ 3. Тестові завдання для перевірки знань


Тестове питання 1

Стратегія підприємства – це:

а) здатність підприємства вести конкурентну боротьбу;

б) система управлінських рішень

в) сукупність орієнтирів.

Тестове питання 2

Модель Баумоля використовують для того, щоб:

а) здійснити диференціацію мінімально необхідної потреби в грошових активах;

б) визначити обсяг можливих грошових надходжень від поточної діяльності;

в) визначити обсяг, в якому необхідно здійснити взаємну трансформацію

г) грошових коштів в активи, що швидко реалізуються;

Тестове питання 3

Підприємство використовує імпортну сировину для виробництва. З позиції SWOT–аналізу можливість підвищення ставок імпортного мита слід розглядати, як:

а) силу;

б) слабкість;

в) загрозу;

г) можливість.

Тестове питання 4

Ануїтет – це:

а) грошовий потік;

б) фінансова рента;

в) майбутня вартість грошових коштів.

Тестове питання 5

Що являє собою сума інвестиції:

а) вартість початкових грошових вкладень у проект, без яких він не може здійснюватися;

б) дисконтований або недисконтований дохід від здійснення проекту, який включає чистий прибуток і амортизаційні відрахування;

в) вкладення грошей у придбання корпоративних прав, цінних паперів, інших фінансових інструментів.

Тестове питання 6

Загальними вимогами до формулювання стратегічних цілей підпрємства є:

а) лаконічність цілей;

б) досяжніст цілей;

в) вимірність цілей;

г) несуперечливість цілей;

д) має бути визначено 2-3 стратегічних цілі

Тестове питання 7

Внутрішня норма доходності - це:

а) різниця між величиною грошового потоку, дисконтованого за прийнятої для інвестора ставки доходності, і сумою інвестицій;

б) ставка, за якою дисконтовані грошові потоки від інвестування досягають суми інвестиції;

в) вкаладення грошей в основні засоби та нематеріальні активи.

Тестове питання 8

Можливість підприємства своєчасно розраховуватися по кредитах називають:

а) платоспроможність;

б) кредитоспроможність;

в) фінансова стійкість.

Тестове питання 9

Фінансова оптимізація — це:

а) оптимальна структура джерел фінансування;

б) вибір найкращого шляху управління грошовими потоками;

в) раціональне співвідношення грошових коштів між господарською, фінансовою та інвестиційною сферами.

Тестове питання 10

Життя на межі прожиткового рівня більш характерне для:

а) ринкової економіки;

б) традиційної економіки;

в) командної економіки.

Тестове питання 11

Вартість грошей

а) може підвищитися або понизитися;

б) завжди є однаковою;

в) зростає з плином часу.

Тестове питання 12

Результати порівняння однакових ануїтетів, що здійснюються за різними схемами, приводять до висновку, що:

а) майбутня вартість ануїтету постнумерандо більша, ніж майбутня вартість ануїтету пренумерандо;

б) майбутня вартість ануїтету пренумерандо більша, ніж майбутня вартість ануїтету постнумерандо;

в) майбутня вартість ануїтету пренумерандо відповідає майбутній вартості ануїтету постнумерандо.

Тестове питання 13

Взаємну трансформацію грошових коштів та активів, які швидко реалізуються, здійснюють для того, щоб:

а) збільшити ціну боргових цінних паперів;

б) збільшити ціну пайових цінних паперів;

в) зменшити ціну ліквідності;

г) зменшити ціну залученого капіталу.

Тестове питання 14

Які методи використовують при аналізі сезонних коливань товарообороту:

а) відносних чисел, простої середньої, подвижної середньої;

б) простої середньої, подвижної середньої, аналітичного вирівнювання;

в) аналітичного вирівнювання, відносних чисел, простої середньої, подвижної середньої.

Тестове питання 15

Якщо період обороту грошових коштів зменшується, це свідчить про те, що:

а) збільшується надлишок грошових коштів;

б) збільшується величина залишків грошових коштів;

в) зменшується фінансовий цикл.

Тестове питання 16

Для сприяння розвитку слаборозвинених країн на рейки сучасної економіки зазвичай необхідно:

а) збільшення кількості населення;

б) призупинення модернізації виробничої інфраструктури;

в) підвищення обсягів виробництва і розвиток зовнішньої торгівлі.

Тестове питання 17

Інвестиційні проекти за ступенем зв'язаності поділяються на:

а) взаємопов'язані, непов'язані;

б) взаємопов'язані, непов'язан, незалежні;

в) альтернативні, незалежні, взаємозв'язані.

Тестове питання 18

Обмеженість ресурсів – це проблема, яка:

а) існує тільки в бідних країнах;

б) є тільки у бідних людей;

в) є у всіх людей і суспільств.

Тестове питання 19

Скільки етапів здійснення оцінки ефективності інвестиційних проектів:

а) 4;

б) 5;

в) 6.

Тестове питання 20

Конкурентоспроможність - це поняття:

а) абсолютне;

б) відносне;

в) комплексне.

Тестове питання 21

До загальних показників ефективності використання матеріальних ресурсів належать:

а) фондовіддача, фондоємність;

б) матеріаловіддача, матеріалоємність;

в) гранична вага матеріальний витрат у собівартості продукції, коефіцієнт використання матеріальних ресурсів. матеріаловіддача, матеріалоємність.


Тестове питання 22

Кризовий фінансовий стан підприємства — це:

а) для забезпечення запасів достатньо власних обігових активів;

б) для забезпечення запасів не вистачає „нормальних” джерел формування;

в) для забезпечення запасів залучаються короткострокові та довгострокові позики.

Тестове питання 23

Прибуток від звичайної діяльності розраховується як:

а) сума прибутку від операційної діяльності за мінусом витрат від участі у капіталі;

б) сума валового прибутку за мінусом адміністративних витрат;

в) сума прибутку від операційної діяльності скоригованого на суму надзвичайних доходів.

Тестове питання 24

За своєю суттю стратегія підприємства – це:

а) наказ керівника

б) модель дії;

в) рішення, прийняі на раді директорів;

г) інструмент для досягнення цілей підприємства

Тестове питання 25

Які фактори конкурентоспроможності можуть бути віднесені до факторів внутрішнього середовища:

а) система оподаткування;

б) гнучкість технологій;

в) система мотивації праці;

г) ціни на сировину;

д) організаційна структура;

е) рівень утворення відходів.

Тестове питання 26

Що не відноситься до фінансових методів?

а) планування;

б) кредитування;

в) фінансові санкції.

Тестове питання 27

Різновидами стратегії зростання є:

а) стратегія вертикальної інтеграції;

б) стратегія виживання;

в) стратегія розвороту;

г) стратегія горизонтальної інтеграції.
Тестове питання 28

^ Різновиди стратегії скорочення є стратегія:

а) розвороту;

б) злиття;

в) відокремлення;

г) ліквідації;

д) диференціації.

Тестове питання 29

Стратегія диференціації полягає у:

а) збільшенні кількості напрямів діяльності підприємства;

б) розширенні номенклатури продукції;

в) створенні продукції з унікальними специфічними властивостями;

г) зміни цільового сегмента ринку;

д) обмеженні кількості видів продукції, що виробляється.

Тестове питання 30

Основними джерелами отримання прибутку при застосуванні стратегії лідерства у витратах є:

а) зменьшеня витрат на одиницю продукції при незмінній ціні;

б) зменьшеня витрат на одиницю продукції при знижуванні ціни;

в) підвищення ціни;

г) зростання обсягів продажу.

Тестове питання 31

Загроза інфляції витрат найбільш суттєва для:

а) стратегії диференціації;

б) стратегії переваги у витратах;

в) стратегії скорочення;

г) стратегії зростання.

Тестове питання 32

Рентабельність – це відносний показник:

а) кількості виробленої продукції;

б) забезпечення підприємства власними джерелами формування;

в) інтенсивності виробництва.


Тестове питання 33

Держаний бюджет стає дефіцитним як тільки:

а) податки скорочуються;

б) державні видатки перевищують доходи;

в) державні доходи перевищують видатки.

Тестове питання 34

Коефіцієнт фінансової незалежності ще має назву:

а) коефіцієнт фінансування;

б) коефіцієнт фінансової автономії;

в) коефіцієнт фінансової стійкості.

Тестове питання 35

Рентабельність розраховується :

а) діленням фактичної наявності власних джерел формування обігових активів на вартість їх фактичних залишків;

б) діленням суми власного капіталу на вартість майна;

в) відношенням прибутку до собівартості.

Тестове питання 36

Що відноситься до основних методів планування прибутку?

а) метод прямого розрахунку;

б) метод ланцюгових підстановок;

в) балансове зіставлення.

Тестове питання 37

Залежно від участі в кругообігу обігові активи поділяються на:

а) власні, позикові та залучені;

б) активи у сфері виробництва та у сфері обертання;

в) на нормовані та ненормовані.

Тестове питання 38

Збільшення грошових активів на підприємстві, яке відбувається протягом кількох періодів, свідчить про те, що:

а) підприємство ефективно функціонує;

б) підприємство зазнає збитків;

в) на підприємстві здійснюється раціональне управління грошовими коштами;

г) величина сукупних витрат менша, ніж величина обсягу виробництва продукції.

Тестове питання 39

Для того, щоб управління грошовими активами було раціональним, необхідно щоб:

а) величина грошових активів перевищувала мінімально необхідний їх розмір;

б) величина грошових активів на підприємстві постійно збільшувалась;

в) обсяги виробництва зростали швидкими темпами, ніж обсяги загальних витрат;

г) величина грошових активів відповідала їх мінімально необхідному розміру.

Тестове питання 40

Грошовий оборот — це...

а) формування й розподіл грошових фондів.

б) розподіл виручки від реалізації продукції.

в) виявлення сутності грошей у русі.

г) виробництво і реалізація продукції.

д) немає правильної відповіді.

Тестове питання 41

З наведених тверджень правильне таке:

а) під ліквідністю розуміють здатність підприємства розрахуватись у повному обсязі та в строк за своїми зобов'язаннями;

б) ліквідність менш динамічна порівняно з платоспроможністю;

в) одним зі способів оцінки ліквідності є зіставлення величини власного та залученого капіталу.

Тестове питання 42

До надходжень у межах господарської діяльності відносять:

а) реалізацію майна довгострокового призначення;

б) отримання короткострокових кредитів;

в) отримання штрафів від підприємств, що порушили умови угоди;

г) отримання коштів за продукцію допоміжних виробництв.

Тестове питання 43

При перетворенні фінансового результату у величину чистого грошового потоку від господарської діяльності:

а) збільшення заборгованості з оплати праці має бути виключено з показника чистого прибутку;

б) зменшення дебіторської заборгованості додається до показника чистого прибутку;

в) збільшення залишків виробничих запасів додається до показника чистого прибутку.

Тестове питання 44

Показники оборотності грошових активів використовуються при розрахунку:

а) мінімально необхідної потреби в грошових коштах для здійснення поточної діяльності;

б) сукупної потреби в короткостроковому фінансуванні;

в) обсягу витрачання грошових активів за внутрішніми та зовнішніми операціями;

г) діапазону коливань залишків грошових активів.

Тестове питання 45

Активи підприємства являють собою:

а) ресурси, що контролюються підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання вигод у майбутньому;

б) частина засобів, що залишилась після вирахування його зобов’язань;

в) заборгованість підприємства, що виникла в результаті минулих подій, погашення якої призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди;

г) основні фонди, грошові засоби та їх еквіваленти.

Тестове питання 46

Фінансова політика – це:

а) функція суспільства і держави;

б) функція держави і людини;

в) функція і заходи суспільства і людини;

г) заходи держави у фінансовій сфері.

Тестове питання 47

З метою забезпечення можливості порівняльного аналізу інформації про власний капітал минулого і звітного періоду необхідно:

а) заповнити форму № 4 наростаючим підсумком з урахуванням даних минулого року;

б) прикладати до річного звіту форму № 4 за попередній рік;

в) надавати складені на підприємстві аналітичні таблиці;

г) надавати аналітичні таблиці з висновками і коментарями.

Тестове питання 48

При збільшенні яких видів капіталу зменшується власний капітал:

а) уставного та пайового капіталів;

б) додатково вкладеного і резервного капіталів;

в) нерозподіленого прибутку і неоплаченого капіталу;

г) неоплаченого і вилученого капіталів?

Тестове питання 49

Назвіть найсуттєвіший недолік чинної системи оподаткування підприємств:

а) високі ставки податків;

б)велика кількість податків;

в) недостатня кількість податкових пільг.

Тестове питання 50

Виробничий леверидж відображає взаємозв'язок між:

а) обсягом виробництва та структурою витрат;

б) рентабельністю виробництва й обсягом виробництва;

в) рентабельністю виробництва та структурою капіталу.

Тестове питання 51

Фінансовий леверидж відображає взаємозв'язок між:

а) прибутком і структурою капіталу;

б) обсягом виробництва і структурою капіталу;

в) структурою витрат і структурою капіталу.

г) немає правильної відповіді.

Тестове питання 52

Позитивний ефект фінансового важеля виникає, якщо:

а) ціна власного капіталу більша, ніж залученого;

б) плече фінансового важеля більше одиниці;

в) ставка відсотка за кредит менша, ніж рентабельність власного капіталу;

г) рентабельність інвестованого капіталу більша, ніж ставка відсотка за кредит.

Тестове питання 53

Підприємство з високим рівнем виробничого левериджу розглядається як:

а) потужне з виробничого погляду;

б) більш ризиковане з позиції виробничого ризику;

в) менш ризиковане з позиції виробничого ризику;

г) інвестиційно привабливе.


Список літератури


Основна

 1. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия: Учеб. курс. – К.: Ника-Центр, 2006.

Додаткова

 1. Бандурка О.М. , Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 312 с.

 2. Джей К. Шим. Джоэл Г. Сигел. Финансовиый менеджмент / Перевод с англ. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996. – 400 с.

 3. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент. – К.: МАУП, 1999. – 136 с.

 4. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. Болюх та ін. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.

 5. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навчальний посібник / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, Н.С. Рязанова. – К.: Либідь,1993. – 456 с.

 6. Финансы: Учебное пособие / Под ред. проф. А.М. Ковалевой. – М.:Финансы и статистика,1998. – 336 с.

 7. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 400 с.

 8. Фінанси підприємств: Підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, та ін. –К.: КНЕУ, 2006. – 552 с.

 9. Шелудько В.М. Финансовый менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 439 с.Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Фінансова стратегія підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050104 – “фінанси”


Укладач к.є.н., доцент Л. М. Хоменко

Відповідальний за випуск зав. кафедри “Фінанси і кредит ” В.І. Глухова


Підп. до др. ___________. Формат 60х84 1/16. Паір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад_____прим. Зам. №_________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

1 Інноваційна стратегія підприємства iconО. Б. Трояновська конспект лекцій з курсу «стратегія підприємства»
Конспект лекцій з курсу “Стратегія підприємства” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної І заочної форм навчання...
1 Інноваційна стратегія підприємства iconА. В. Ковалевська Робоча програма навчальної дисципліни «стратегія підприємства»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» (для слухачів другої вищої освіти, спец. 050107 – «Економіка...
1 Інноваційна стратегія підприємства iconІнвестиційно-інноваційна стратегія як механізм забезпечення сталого еконо­мічного зростання в Україні
А. Ф. Бондаренко, Т. А. Васильєва, О. С. Грищенко Українська академія банківської справи нбу
1 Інноваційна стратегія підприємства iconА. В. Ковалевська стратегія підприємства: Навчальний посібник у тестах
Ковалевська, А. В. Стратегія підприємства: Навчальний посібник у тестах. / Укл.: Ковалевська А. В.; Харк нац акад міськ госп-ва.–...
1 Інноваційна стратегія підприємства iconА. В. Ковалевська методичні вказівки з дисципліни стратегія підприємствА
А. В. Методичні вказівки з дисципліни «Стратегія підприємства» (для виконання контрольної роботи для студентів освітньо – кваліфікаційного...
1 Інноваційна стратегія підприємства iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування діяльності підприємства”, а також дисциплін циклу...
1 Інноваційна стратегія підприємства iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування діяльності підприємства”, а також дисциплін циклу...
1 Інноваційна стратегія підприємства iconСтратегія підприємства
Призначений для студентів напряму підготовки 030504 економіка підприємства (за видами економічної діяльності) усіх форм навчання
1 Інноваційна стратегія підприємства iconЗатверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
«магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Економіка підприємства», проводиться за результатами фахових вступних випробувань з дисциплін...
1 Інноваційна стратегія підприємства iconО. М. Бурак стратегія підприємства
«Економіка підприємства» І 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 – «Економіка І підприємництво»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи