З навчальної дисципліни “фінанси підприємств ” icon

З навчальної дисципліни “фінанси підприємств ”
Скачати 469.02 Kb.
НазваЗ навчальної дисципліни “фінанси підприємств ”
Сторінка1/3
Дата01.06.2012
Розмір469.02 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

З НАПРЯМІВ
6.030508 – «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»,

6.030509 - «ОБЛІК І АУДИТ»,

6.030504 – «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»,

6.030601 – «МЕНЕДМЕНТ»

^ (У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2010
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 6.030508 – «Фінанси і кредит», 6.030509 - «Облік і аудит», 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030601 – «Менедмент» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач к.е.н., доц. Л. М. Хоменко

Рецензент к.е.н., доц. В.І. Глухова


Кафедра “Фінанси і кредит”


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол №__від “__“________2010 р.

Зачтупник голови методичної ради___________________доц. С.А. Сергієнко


Зміст


Вступ …….……………………….…………….…………….…………… 1. Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної

роботи ……………….……………..…………….………………………..

2. Теми, питання та завдання з навчальної

дисципліни «фінанси підприємств» …………….………………

3. Питання до іспиту…………….………………..…….……………

Список літератури……………………….………………..…….…

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи…..…….………………………………….………………..…….…………


ВСТУП

Дисципліна «Фінанси підприємств» розкриває необхідність, суть, функції та роль фінансів і кредиту, їх розвиток та удосконалення, розглядає фінансові відносини в їх взаємозв’язку з урахуванням змін, викликаних глобальними економічними перетвореннями.

Для студентів економічних спеціальностей цей курс є одним з профілюючих, що вимагає поряд із вивченням теорії фінансів ретельно опрацювати нормативні матеріали, які регулюють організацію фінансових відносин в сучасних умовах, а також розв’язок задач для набуття практичних навичок з фінансової роботи.

Курс передбачає набуття студентами теоретичних знань щодо фінансових відносин і фінансового механізму підприємства в умовах ринкової економіки.

^ Предмет вивчення: економічні, організаційні та правові аспекти фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

Основною метою курсу є формування у студентів системи знань щодо базових понять у галузі фінансів та фінансового механізму підприємства, змісту окремих напрямів його фінансової діяльності та їх взаємозв'язку.

Завданням вивчення курсу є теоретична підготовка студентів із питань:
- змісту і функцій фінансів підприємства, їх місця і ролі у фінансовій системі країни;
- особливостей фінансової діяльності підприємства та її основних напрямів;

- системи зовнішніх та внутрішніх фінансових його відносин;
- сучасних форм державного регулювання фінансової діяльності підприємства та основних нормативно-правових активів України у цій сфері;
- формування і функціонування активів і капіталу підприємства, форм грошового обороту та системи його грошових розрахунків;
- сутності фінансової рівноваги підприємства та чинників, що викликають її порушення; процедур банкрутства та фінансової санації підприємства;
- характеристики фінансового стану та організації розробки фінансового плану підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

- основи фінансової діяльності суб'єктів підприємництва;

- порядок формування власного капіталу підприємства;

- класифікацію внутрішніх джерел фінансування підприємств;

- порядок фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу;

- особливості фінансової діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності і галузевої спрямованості.

- основи організації грошово-кредитного регулювання, банківської і біржової справи;

- оподаткування і страхування, державних і муніципальних фінансів .

Вмити:

- використовувати знання теорії фінансів, грошей, кредиту в практичній діяльності;

- поєднувати специфіку галузі, форм власності підприємств, особливості виробничого процесу з кінцевими результатами фінансової діяльності;

- обґрунтовувати фінансові рішення і критерії оцінки їх ефективності;

- визначати потребу у короткострокових та довгострокових кредитах;

- оформляти фінансову здійснювати оцінку вартості майна підприємства;

- проводити фінансове прогнозування та бюджетування на підприємстві.

Придбані глибокі теоретичні знання та практичні навички дозволяють випускникам цієї спеціальності здійснювати кваліфіковані прогнози економічних процесів у сфері грошових, фінансових і кредитних відносин

Методичні вказівки розраховані на максимально самостійне виконання студентами завдань.


^ 1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи

У процесі вивчення дисципліни студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу. Її мета полягає в активізації самостійної роботи, покращенні теоретичної та практичної підготовки, закріпленні знань та самоконтролю курсу, що вивчається. Завдання і методичні вказівки підготовлені для надання допомоги студентам у вивченні курсу «Фінансова стратегія підприємства» України та виконання контрольної роботи.
Зміст та обсяг роботи студентів визначаються цими завданнями, які складаються з загальних методичних вказівок щодо виконанню контрольної роботи, завдань та списку рекомендованої для опрацювання літератури.
У завданнях передбачено 10 варіантів для виконання контрольних робіт, кожен з яких включає 4 контрольні теоретичні питання, які відносяться до різних тем навчального курсу.

Передбачена структура варіантів не тільки створює реальні передумови для ознайомлення студентів з законодавчими джерелами та підручниками, але й обумовлює їх реальне та цілеспрямоване вивчення.
Студент виконує контрольну роботу за варіантом, номер якого визначається останньою цифрою номера залікової книжки (якщо він закінчується на «0», то виконується варіант № 10).

Не підлягають зарахуванню контрольні роботи, які виконані:

 • не за заданим варіантом;

 • не в повному обсязі;

 • не самостійно (у тому числі такі, що являються результатом механічного переписування текстів підручників або інших джерел);

 • з припущенням грубих помилок у викладенні теоретичних положень;

 • неохайно.

Такі роботи повертаються студентам з рецензією викладача для повторного написання.

Роботу слухач повинен виконати в окремому учнівському зошиті, або на аркушах формату А 4 чіткім почерком. У кінці контрольної роботи необхідно навести список використаної літератури.

Слухач повинен уміти стисло і змістовно викласти сутність обраної проблеми, згідно із запропонованим планом, або складеним самостійно на основі вивчення рекомендованої літератури.

Підпис на обкладинці повинен містити:

шифр (номер залікової книжки) – пишеться у правому верхньому кутку;

вказівку про контрольну роботу, курс, шифр групи, прізвище, ім’я та по батькові студента– пишеться у центрі обкладинки;

прізвище, ім’я та по батькові викладача, домашня адреса слухача, телефон – вказується у правому нижньому кутку.(див. Додаток А)

Виконана робота надсилається або здається на кафедру (39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КДПУ, корпус 5501) не менше як за 15 днів до початку екзаменаційної сесії.


2. Теми, питання та завдання з навчальної дисципліни «Фінанси підприємств»

Тема 1 (Варіант 1)

^ ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ


Питання

 1. Сутність і функції фінансів підприємств

 2. Основи організації фінансів підприємств

 3. Фінансові ресурси підприємства, їх склад та характеристика

 4. Зміст та організація фінансової роботи на підприємстві


Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи займають визначальне місце у структурі фінансових відносин суспільства. Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні блага, національний дохід - основні джерела фінансових ресурсів. Саме тому від стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних потреб, фінансова стійкість країни.

Фінанси - це кровоносна система економічного базису, яка забезпечує життєдіяльність підприємництва. Рух коштів, його швидкість та масштаби визначають працездатність фінансової системи. З руху коштів розпочинається і ним же завершується кругооборот засобів підприємства, оборот усього капіталу. Саме тому рух коштів, грошовий оборот на підприємстві є основною ланкою в процесі обороту капіталу.

Завдання:

 1. Протягом року АТ отримало прибуток у розмірі 500 тис.грн. 25% прибутку сплачено акціонерам у вигляді дивідендів, а 75% залишились нерозподіленими. На скільки змінився протягом року акціонерний і власний капітал?

 2. За наведеним балансом підприємства визначити необоротні та оборотні активи, власні та залучені кошти, оборотний, чистий оборотний капітал та власний оборотний капітал.

Акиив
Пасив
Основні засоби

450

Статутний капітал

400

Нематеріальні активи

70

Нерозподілений прибуток

90

ТМЗ

320

Довгострокові кредити

200

Дебіторська заборгованість

100

Кредиторська заборгованість

120

Грошові кошти

50

Інші поточні зобов’язання

180

Усього

990
990


Література: [4, 5,9,10,19].


Тема 2 (Варіант 2)

^ ОСНОВНІ ЗАСОБИ


Питання:

1 Сутність основних засобів

2. Показники стану та ефективності використання основних засобів

3. Знос і амортизація основних засобів

4. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень


Основні засоби – це матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання котрих становить понад один рік і які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи постачання товарів.

Суми амортизаційних відрахувань звітного періоду визначаються множенням норм амортизації на балансову вартість груп основних засобів на початок звітного періоду.

А = (Ба * Н) / 100% ,

де А - сума амортизаційних відрахувань, грн.;

Ба - балансова вартість відповідної групи основних засобів на початок звітного періоду, грн.;

Н - норма амортизаційних відрахувань до балансової вартості кожної з груп основних засобів, %.

Згідно з чинним законодавством України норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних засобів на початок звітного періоду в таких розмірах. (на квартал гр.1 – 2%; гр..2 – 10%; гр. – 6%; гр. 4 – 15%.)

Підприємства всіх форм власності мають право проводити щорічну індексацію балансової вартості груп основних засобів та нематеріальних активів на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:

Кі = (Іі-10%):100%,

де Кі - коефіцієнт індексації балансової вартості основних засобів на початок звітного року;

Іі - індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація.

Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація основних засобів не провадиться. У разі, коли підприємство застосувало коефіцієнт індексації, воно зобов'язане визначити капітальний дохід у сумі, що дорівнює різниці між скоригованою балансовою вартістю відповідної групи основних засобів та балансовою вартістю такої групи основних засобів до індексації. Сума капітального доходу включається до складу валових доходів кожного звітного кварталу і дорівнює одній четвертій відсотка річної норми амортизації відповідної групи основних засобів від суми капітального доходу такої групи.


Завдання:

1.Визначити балансову вартість 3 –ої групи основних засобів промислового підприємства для нарахування амортизації у II кварталі 2007 р. Балансова вартість групи на 1 січня 2007 р. – 8160 тис.грн.; витрати на придбання об’єктів основних засобів даної групи у I кварталі 2007р – 644 тис.грн.; списано витрат, пов’язаних з поліпшенням основних засобів (на ремонт та ін.) на збільшення вартості основних засобів у I кварталі 2007р. – 310 тис.грн.; сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у I кварталі 2007р – 390 тис.грн.

2. Визначте загальну суму амортизаційних відрахувань для всіх груп основних засобів та балансову вартість на підставі наведених даних на I квартал 2008р, якщо відомо, що індекс інфляції 106,5%.

Вихідні дані для визначення балансової вартості основних виробничих засобів

Склад основних виробничих засобів

Вартість основних виробничих засобів на 01.10.2007

Вартість придбаних основних виробничих засобів за 4 кв.2007р

Вартість виведених основних виробничих засобів за 4 кв.2007р

Сума амортизаційних відрахувань за 4 кв.2007

1.Будівлі та споруди

530

54

12

5

2. Автотранспорт, меблі, прилади

225

33

20.6

17

3.Робочі машини й устаткування

560

67

40

25

4. Електронно-обчислювальні машини

158

15

12

10

Усього


3.Визначте балансову вартість основних виробничих засобів на 01.01.2008р. та визначить суму змін первісної вартості основних засобів у зв’язку з індексацією, якщо індекс інфляції за 2007 р. складає 112% на підставі наведених даних.

Вихідні дані для визначення балансової вартості основних виробничих засобів

Склад основних виробничих засобів

Вартість основних виробничих засобів на 01.10.2007

Вартість придбаних основних виробничих засобів за 4 кв.2007р

Вартість виведених основних виробничих засобів за 4 кв.2007р

Сума амортизаційних відрахувань за 4 кв.2007

1.Будівлі та споруди

450,0

30,0

15,0

5,6

2. Автотранспорт, меблі, прилади

210,0

24,0

12,0

13,0

3.Робочі машини й устаткування

540,0

52,0

25,0

20,0

4. Електронно-обчислювальні машини

130,0

13,0

8,0

8,0

Усього


Література: [4, 7,9,10].


Тема 3 (Варіант 3)

Формування і розподіл прибутку


Питання

 1. Сутність та класифікація прибутку ;

 2. Сутність та методи обчислення рентабельності;

 3. Розподіл та використання прибутку.


Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва.

Прибуток - це показник, що формується на мікрорівні. Прибуток народного господарства - це результат діяльності окремих підприємств, галузей економіки, розвитку окремих сфер, структурних зрушень в економіці, змін у порядку обліку фінансових результатів.

Управління формуванням прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) передбачає розрахунок його планового обсягу. Планування, прогнозування суми прибутку суб'єктів господарювання необхідне для складання поточних і перспективних фінансових планів.

Рентабельність безпосередньо пов'язана з отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку. Рентабельність - це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках.


Завдання:

1. Визначте чистий прибуток
Показники

Період

2007

2008

1

Чистий прибуток від реалізації продукції

10000

9167

2

Собівартість реалізованої продукції

8500

8000

3

Валовая прибуток від реалізації4

Адміністративні витрати

350

270

5

Витрати на збут

150

120

6

Собівартість реалізованої продукції з урахуванням адміністративних витрат на збут

?

?

7

Прибуток від реалізації

?

?

8

Інші операційні доходи

150

120

9

Прибуток від операційної діяльності

?

?

10

Прибуток від участі в капіталі

30

40

11

Інші фінансові доходи

20

30

12

Прибуток від звичайної діяльності

?

?

13

Податок на прибуток

360

290

14

Чистий прибуток

?

?


2. Вихідні дані для проведення розрахунків рентабельності
Показники

2007

2008

відхилення

1

Усього активів

5735

6100

+365

2

Виробничі запаси

171

184

+ 13

3

Власний капітал

1715

2920

+1205

4

Довгострокові зобов’язання

1040

2300

+1260

5

Виручка від реалізації продукції

900

1200

+300

6

Собівартість реалізованої продукції

440

610

+170

7

Інші операційні доходи

60

100

+40

8

Адміністративні витрати

50

90

+40

9

Інші операційній витрати

10

20

+10

10

Прибуток від операційної діяльності

430

510

+80

11

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

260

470

+210

12

Чистий прибуток

100

200

+ 100


Розрахунок показників рентабельності, %

№ пор.

Показник

2007

2008

Відхилення

1

Рентабельність активів:?

?


?

2

Рентабельність власного капіталу:?

?


?

3

Рентабельність вкладень (інвестицій):?

?


?

4

Рентабельність діяльності:?

?

?

5

Рентабельність продукції:?

?

?
  1   2   3

Схожі:

З навчальної дисципліни “фінанси підприємств ” iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладач О. О. Захаркін....
З навчальної дисципліни “фінанси підприємств ” icon3. грошові надходження підприємств
...
З навчальної дисципліни “фінанси підприємств ” iconТ. П. Юр’єва програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємств міського господарства» для студентів...
З навчальної дисципліни “фінанси підприємств ” iconХарківська національна академія міського господарства в. В. Димченко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни Фінанси та фінанси підприємств для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання...
З навчальної дисципліни “фінанси підприємств ” iconГ.І. Базецька програма І робоча програма навчальної дисципліни фінанси підприємств
Базецька, Г.І. Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» для слухачів другої вищої освіти спеціальностей...
З навчальної дисципліни “фінанси підприємств ” iconЗ навчальної дисципліни «місцеві фінанси»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів денної та заочної форм навчання...
З навчальної дисципліни “фінанси підприємств ” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальностей: Фінанси, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена...
З навчальної дисципліни “фінанси підприємств ” iconП.І. Б. (повністю): Мохненко Андрій Сергійович
Дисципліни: облік І аудит, фінансовий аналіз, стратегічне управління підприємством, економіка та організація діяльності об’єднань...
З навчальної дисципліни “фінанси підприємств ” iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд екон наук, доц. В. Г. Боронос,...
З навчальної дисципліни “фінанси підприємств ” iconДля студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки: 6
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Фінанси та фінанси підприємства”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи