3. грошові надходження підприємств icon

3. грошові надходження підприємств
Назва3. грошові надходження підприємств
Сторінка1/5
Дата21.06.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

7.050100 “ФІНАНСИ ”,


КРЕМЕНЧУК 2009
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “ Фінанси підприємсив” для студентів зі спеціальностей 7.050100 - “фінанси”


Укладач к.є.н., доцент Людмила Миколаївна Хоменко

Рецензент к.є.н., доцент В.І. Глухова

Кафедра “Фінанси і кредит ”


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №__від “__“________2009р.

Голова методичної ради___________________доц. С.А.Сергієнко


Кременчук 2009


Зміст

Вступ………………………………………………………………………...
^

1. ПЕРШИЙ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ

Тема 1. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ


1.1. Запитання до самоконтролю……………………………………………………..

1.2. Тестові завдання………………………………………………………………………..

ТЕМА 2. Грошові розрахунки підприэмств

2.1. Запитання до самоконтролю……………………………………………………..

2.2. Тестові завдання………………………………………………………………………..

ТЕМА 3. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ……………………………..

3.1. Запитання до самоконтролю……………………………………………………..

3.2. Тестові завдання………………………………………………………………………..

ТЕМА 4. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ…………….

4.1. Запитання до самоконтролю……………………………………………………..

4.2. Тестові завдання………………………………………………….. ТЕМА 5. Оподаткування підприємств …………….…………………..

5.1. Запитання до самоконтролю……………………………………………………..

5.2. Тестові завдання…………………………………………………..
^

2. ДРУГИЙ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ


Тема 6. Фінансове відтворення основних засобів…………………....

6.1. Запитання до самоконтролю……………………………………………………..

6.2. Тестові завдання………………………………………………………………………..

ТЕМА 7. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ…………………………

7.1. Запитання до самоконтролю……………………………………………………..

7.2. Тестові завдання………………………………………………………………………..

ТЕМА 8. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ …………………………………………

8.1. Запитання до самоконтролю……………………………………………………..

8.2. Тестові завдання………………………………………………………………………..

^ ТЕМА 9. ОБОРОТНІ КОШТИ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ НА

ПІДПРИЄМСТВІ……………………………………………………………


9.1. Запитання до самоконтролю……………………………………………………..

9.2. Тестові завдання………………………………………………….. ТЕМА 10. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ……….…………………..

10.1. Запитання до амоконтролю……………………………………………………..

10.2. Тестові авдання…………………………………………………..

3. Тематика рефератів……………………………………………

4. Список літератури


У процесі навчання з дисципліни "Фінанси підприємств" студенти оволодівають фінансовими знаннями, формують економічне мислення, необхідне для прийняття конкретних рішень для подальшої професійної діяльності. Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу курсу є самостійна робота з вітчизняною та з спеціальною економічною літературою, нормативними актами з питань державного регулювання економіки.

Курс передбачає набуття студентами теоретичних знань щодо фінансових відносин і фінансового механізму підприємства в умовах ринкової економіки.

^ Предмет вивчення: економічні, організаційні та правові аспекти фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

Основною метою курсу є формування у студентів системи знань щодо базових понять у галузі фінансів та фінансового механізму підприємства, змісту окремих напрямів його фінансової діяльності та їх взаємозв'язку.

Завданням вивчення курсу є теоретична підготовка студентів із питань:
- змісту і функцій фінансів підприємства, їх місця і ролі у фінансовій системі країни;
- особливостей фінансової діяльності підприємства та її основних напрямів;

- системи зовнішніх та внутрішніх фінансових його відносин;
- сучасних форм державного регулювання фінансової діяльності підприємства та основних нормативно-правових активів України у цій сфері;
- формування і функціонування активів і капіталу підприємства, форм грошового обороту та системи його грошових розрахунків;
- сутності фінансової рівноваги підприємства та чинників, що викликають її порушення; процедур банкрутства та фінансової санації підприємства;
- характеристики фінансового стану та організації розробки фінансового плану підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

- основи фінансової діяльності суб'єктів підприємництва;

- порядок формування власного капіталу підприємства;

- класифікацію внутрішніх джерел фінансування підприємств;

- порядок фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу;

- особливості фінансової діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності і галузевої спрямованості.

- основи організації грошово-кредитного регулювання, банківської і біржової справи;

- оподаткування і страхування, державних і муніципальних фінансів .

Вмити:


- використовувати знання теорії фінансів, грошей, кредиту в практичній діяльності;

- поєднувати специфіку галузі, форм власності підприємств, особливості виробничого процесу з кінцевими результатами фінансової діяльності;

- обґрунтовувати фінансові рішення і критерії оцінки їх ефективності;

- визначати потребу у короткострокових та довгострокових кредитах;

- оформляти фінансову здійснювати оцінку вартості майна підприємства;

- проводити фінансове прогнозування та бюджетування на підприємстві.

Придбані глибокі теоретичні знання та практичні навички дозволяють випускникам цієї спеціальності здійснювати кваліфіковані прогнози економічних процесів у сфері грошових, фінансових і кредитних відносин

1. ПЕРШИЙ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ

^

Тема 1. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВОсобливості організації фінансів залежно від форми власності, галузі економіки, організації бізнесу, сфери діяльності.

Фінансова діяльність підприємства. Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємствах. Поняття й сутність фінансів підприємств. Функції фінансів як внутрішня властивість і форма вияву їх сутності. Фінанси підприємств за умов формування ринкової економіки.

Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові відносини між підрозділами підприємств, між суб'єктами господарювання, з державою, з банками, страховими компаніями.

Грошові доходи, грошові фонди, фінансові ресурси підприємств. Методи й способи формування фінансових ресурсів. Джерела формування фінансових ресурсів. Внутрішні й зовнішні джерела. Власні, позичені та залучені кошти. Державне регулювання формування фінансових ресурсів підприємств.

Основи організації фінансів підприємств: саморегулювання, самоокупність, самофінансування.

Література(4,6,7,9,10,12,13).

^ 1.1. Запитання для самоконтролю

 1. Яку роль виконують фінанси підприємств в ринкових перетворюваннях?

 2. За яких умов функціонування фінансів підприємств найбільш ефективне?

 3. Як класифікуються фінансові відносини, з якими пов’язана дія фінансів підприємств?

 4. Які загальні ознаки мають фінанси мікро — і макрорівня?

 5. Які специфічні ознаки притаманні фінансам підприємств?

 6. Визначте роль розподільчої функції фінансів підприємств у господарській діяльності.

 7. Чому розподіл прибутку виступає кінцевим етапом в реалізації розподільчої функції фінансів підприємств?

 8. Які принципи допомагають у реалізації функцій фінансів підприємств і чому необхідно дотримуватись цих принципів?

 9. Назвіть основні економічні методи регулювання фінансових ресурсів підприємств.

 10. Які причини впровадження державного регулювання фінансових ресурсів підприємств в умовах трансформації ринкових відносин?

 11. Як впливає форма власності на організацію фінансів підприємств?

 12. Які економічні відносини визначають зміст категорії «фінанси підприємств»?

 13. Які функції виконує фінансова служба підприємства?

 14. Назвіть основні напрямки фінансової роботи на підприємстві.

 15. Назвіть джерела формування фінансових ресурсів підприємств.


^ 1.2. Тестові завданняТест 1. Фінанси підприємств — це…

 1. Грошові кошти;

 2. Кредитні ресурси;

 3. Економічні відносини в грошовій формі, які виявляються в процесі руху вартості;

 4. Грошові фонди підприємства;

 5. Немає правильної відповіді.


Тест 2. Об’єктом розподільчих фінансових відносин виступають...

 1. Грошові надходження на підприємство;

 2. Валовий дохід від операційної діяльності;

 3. Дохід від здачі в оренду майна;

 4. Необоротні активи підприємства;

 5. Немає правильної відповіді.


Тест 3. Грошові кошти підприємства — це...

 1. Амортизаційні відрахування і прибуток;

 2. Кошти, що перебувають на всіх рахунках і в касі підприємства;

 3. Фонд оплати праці;

 4. Резервний і страховий фонд;

 5. Немає правильної відповіді.


Тест 4. До складу власних і прирівняних до власних джерел фінансових ресурсів входять:

 1. Статутний капітал;

 2. Цільові внески юридичних і фізичних осіб;

 3. Короткострокові банківські кредити;

 4. Субсидії бюджетні;

 5. Страхові відшкодування.


Тест 5. До складу залучених джерел формування фінансових ресурсів підприємства не належать:

 1. Кредиторська заборгованість;

 2. Довгострокові банківські кредити;

 3. Кошти, мобілізовані на фінансовому ринку;

 4. Амортизаційні відрахування;

 5. Немає правильної відповіді;


Тест 6. Фінанси підприємств не виконують такі функції:

 1. Відтворювальну;

 2. Розподільчу;

 3. Контрольну;

 4. Цільову;

 5. Немає правильної відповіді.


Тест 7. За яким критерієм фінансові ресурси поділяються на фондові і не фондові:

 1. за способом формування;

 2. за джерелом формування;

 3. за часом формування;

 4. за способом використання;

 5. немає правильної відповіді.


Тест 8. Продовжити визначення:

Фінансові ресурси - це...


Тест 9. Продовжити визначення:

Фінансовий механізм – це ...


Тест 10. Основний орієнтир для підприємства, що діє в умовах ринку це…

 1. Максимізація грошових коштів;

 2. Максимізація прибутку;

 3. Максимізація обсягів виробництва;

 4. Підвищення рентабельності;

 5. Немає правильної відповіді.


Тест 11. Організація фінансів підприємств базується на:

 1. Фінансових розрахунках;

 2. Економічних розрахунках;

 3. Саморегулюючому механізмі;

 4. Прогнозних розрахунках;

 5. Немає правильної відповіді;


Тест 12. До об’єктів фінансового управління не належать:

 1. Фінансові ресурси підприємства;

 2. Фінансові відносини з іншими підприємствами;

 3. Товарний оборот;

 4. Грошовий оборот;

 5. Немає правильної відповіді.


Тест 13. За яким у вказаних напрямків не проводиться аналіз фінансового стану?

 1. Аналіз та оцінка складу динаміки майна;

 2. Аналіз фінансової стійкості підприємства;

 3. Аналіз ліквідності балансу;

 4. Комплексний аналіз і рейтингова оцінка підприємств;

 5. Аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності.


ТЕМА 2 Грошові розрахунки підприэмств


^ 2.1. Запитання для самоконтролю


 1. Чим пояснюється зміна порядку здійснення готівкових і безготівкових розрахунків з 2001 року?

 2. Назвіть і поясніть принципи організації грошових розрахунків.

 3. Які рахунки і в якій кількості можуть мати суб’єкти господарювання?

 4. У чому полягає сутність розподільчого рахунку в іноземній валюті?

 5. Чому існують різні форми платіжних інструментів під час здійснення розрахункових операцій?

 6. В чому сутність черговості платежів і який існує порядок в оплаті платіжних документів з рахунків підприємств?

 7. Яка гранична сума готівкового розрахунку підприємства (підприємця) з іншими суб’єктами господарювання протягом одного дня?

 8. Розкрийте порядок організації готівкових розрахунків.

 9. З якою метою встановлюється граничний обсяг зберігання готівки в касі підприємства («ліміт каси»)?

 10. У чому особливість здійснення розрахунків готівкою?

 11. Які вимоги висуваються до контролю за дотриманням порядку ведення касових операцій?

 12. У чому полягають особливості розрахунків за платіжними дорученнями?

 13. Яка відмінність платіжної вимоги-доручення від платіжного доручення?

 14. Які особливості розрахунків чеками?

 15. Які переваги і недоліки має акредитивна форма розрахунків для покупця та продавця?

 16. Назвіть причини недостатнього застосування акредитивної форми розрахунків між суб’єктами господарювання.

 17. Яке головне призначення векселя і в чому відмінність переказного векселя від простого?

 18. Поясніть, чому вексель не має широкого застосування в розрахунках між підприємствами.

 19. Розкрийте суть вексельної форми взаєморозрахунків за участю банків.

 20. Поясніть словосполучення трасирувати переказний вексель?

 21. З чим пов’язано введеня календарної черговості платежів з розрахунків підприємств?

 22. Назвіть причини появи в підприємства кредиторської заборгованості.

 23. З чим пов’язана криза платоспроможності підприємств на початку 90-х років і які заходи були вжиті для її подолання. Що, на Вашу думку, доцільно було б застосувати?


^ 2.2. Тестові завдання

Визначте правильну відповідь.

Тест 1. Момент здійснення платежу повинен максимально наближуватись до моменту відвантаження товарів — це один із принципів:

 1. господарського розрахунку;

 2. кредитування;

 3. безготівкових розрахунків;

 4. факторингу;

 5. немає правильної відповіді.


Тест 2. Платіжний документ, за яким банк дає розпорядження іншому банку за рахунок спеціально заброньованих коштів оплатити товарно-транспортні документи за відвантажений товар це:

 1. акцепт;

 2. чек;

 3. платіжне доручення;

 4. акредитив;

 5. немає правильної відповіді.


Тест 3. В якому випадку банк відмовляє підприємству у відкритті розрахункового рахунку:

 1. підприємство не має печатки;

 2. підприємство не подало баланс до управління статистики;

 3. у підприємства не зареєстровано статут;

 4. у підприємства погана репутація;

 5. немає правильної відповіді.


Тест 4. Протягом якого часу дійсний виписаний чек:

 1. упродовж одного дня з моменту його заповнення;

 2. упродовж трьох днів з моменту його заповнення;

 3. упродовж місяця з моменту його заповнення;

 4. протягом 10 календарних днів (день виписки розрахункового чека не враховується);

 5. протягом 10 календарних днів (день виписки розрахункового чека враховується).


Тест 5. Якого пріоритету у виконанні розрахункових документів дотримується банк при надходженні кількох розрахункових документів:

 1. платіжне доручення за поставку товарів;

 2. платіжна вимога-доручення за відвантажені товарно-матеріальні цінності;

 3. платіжна вимога на підставі судового рішення;

 4. платіжна доручення на сплату платежів до бюджету;

 5. немає правильної відповіді.


Тест 6. Планом обороту наявних грошей, в якому відображають надходження і витрачання готівки є:

 1. баланс доходів і витрат;

 2. кредитний план;

 3. платіжний календар;

 4. касовий план;

 5. немає правильної відповіді.


Тест 7. Грошовий оборот — це:

 1. формування й розподіл грошових фондів;

 2. розподіл виручки від реалізації продукції;

 3. виявлення сутності грошей у русі;

 4. виробництво і реалізація продукції;

 5. немає правильної відповіді.  1   2   3   4   5

Схожі:

3. грошові надходження підприємств iconПитання до теми Управління грошовими потоками
...
3. грошові надходження підприємств iconВплив факторів на розгалуженість точок банківського обслуговування
Тбо – філії, відділення банківських установ, банкомати, термінали, пункти обміну валют), оскільки вони надають грошові ресурси для...
3. грошові надходження підприємств iconЗвіт про рух грошових коштів за 12 місяців 200 р. Форма №3 Стаття Код За звітний період За попередній період Надходження Видаток Надходження
Збиток (прибуток) від не операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах
3. грошові надходження підприємств iconЗатверджую
Поняття, цілі, задачі, сфери І напрямки діяльності підприємства. Правові основи функціонування підприємств. Види підприємств за окремими...
3. грошові надходження підприємств iconЗатверджую
Поняття, цілі, задачі, сфери І напрямки діяльності підприємства. Правові основи функціонування підприємств. Види підприємств за окремими...
3. грошові надходження підприємств iconМетоди забезпечення інноваційного розвитку підприємств (за матеріалами промислових підприємств Автономної Республіки Крим)
Робота виконана на кафедрі економіки підприємств Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України,...
3. грошові надходження підприємств iconУправління формуванням І функціонуванням капіталу підприємств (за матеріалами машинобудівних підприємств України)
Робота виконана на кафедрі економіки підприємств Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України,...
3. грошові надходження підприємств iconМеханізм інноваційного оновлення підприємств (за матеріалами підприємств сільськогосподарського машинобудування України)
Робота виконана на кафедрі економіки підприємств Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана Міністерства...
3. грошові надходження підприємств iconРозпорядження клієнта про перерахування І видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами
За договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати І зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка),...
3. грошові надходження підприємств iconВступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом 030504 «Економіка підприємства»
Поняття, цілі, задачі, сфери і напрямки діяльності підприємства. Правові основи функціонування підприємств. Види підприємств за окремими...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи