Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної icon

Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної
НазваМетодичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної
Сторінка1/3
Дата01.06.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


ЩОДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

“АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.060100-“ПРАВОЗНАВСТВО”( У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.060100 - “Правознавство”(у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач ст. викл. Циган Раїса Миколаївна


Кафедра фінансів і кредиту


Затверджено методичною радою університету


Протокол №_____ від «___» ________ 2009 року


Голова методичної ради ________ проф. В. В. Костін


Кременчук 2009

ПЕРЕДМОВА

Володіння прийомами і методами економічного аналізу створює для фахівців підставу для розвитку їх економічного мислення, набуття ними навичок сприймати економічні процеси, що відбуваються на підприємствах у їх багатогранності й взаємозумовленості. Це особливо важливо за умов розвитку і поглиблення ринкових засад у нашій економіці, які об’єктивно ускладнюють завдання у сфері прийняття управлінських рішень на кожному підприємстві, на кожному об’єкті управління.

Вивчення даної дисципліни ставить за мету виробити у студентів уміння комплексно підходити до оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємств, виходячи із суті фінансів та їх ролі у ринковій економіці.

Свій предмет дослідження, який вивчається з певною метою і певними методами, має кожна наукова дисципліна. Фінансово-економічний аналіз вивчає економіку підприємств з метою оцінювання результатів їх діяльності та використання фінансових ресурсів, причинно-наслідкові зв’язки, які їх визначають, виявлення резервів і шляхів підвищення ефективності роботи підприємств. Таке вивчення господарської (фінансово-господарської) діяльності притаманне фінансово-економічному аналізу, тобто воно формує предмет цієї наукової дисципліни.

Для розкриття предмета фінансово-економічного аналізу і його змісту, визначення завдань, які стоять перед ним за умов розвитку ринкових засад в економіці, треба правильно розуміти сам термін „фінансово-господарська діяльність”.

Під фінансово-господарською діяльністю у ринковій економіці розуміють діяльність, спрямовану на раціональне використання наявних власних і залучених фінансових ресурсів, на управління всіма господарськими процесами у руслі такого спрямування.

Основне завдання дисципліни – вивчення курсу і закріплення необхідних знань, вивчення рекомендованої літератури.

ТЕМА 1 АНАЛІЗ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА
^

Завдання для обговорення та самоперевірки


1.Аналіз фінансового стану підприємства: поняття, значення, зав­дання.

2. Джерела інформації для проведення аналізу фінансового стану підприємства.

3.Основні користувачі даними аналізу фінансового стану підпри­ємства.

4. Характеристика бухгалтерського балансу як основного джерела для оцінки фінансового стану підприємства.

5. Які коефіцієнти розраховуються для загальної оцінки фінансово­го стану підприємства?

Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відоб­ражає на певну дату його активи, зобов'язання та власний капітал.

Зміст і форма балансу та загальні вимоги до визначення і роз­криття його статей відображені у Положенні (Стандарті) бухгал­терського обліку №2 «Баланс».

^ Елементами балансу, безпосередньо пов'язаними з визначен­ням фінансового стану підприємства та змін у ньому, є: активи, зобов'язання, капітал.

Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'я­зань та власного капіталу.

Активи - це ресурси, контрольовані підприємством внаслі­док минулих подій, використання яких, як очікується, спричи­нить збільшення економічної вигоди у майбутньому.

1. ^ Виникнення активів у результаті минулих подій, тобто гос­подарська операція чи інша подія, що забезпечує збільшення прав на вигоду або контроль над нею, вже відбулася.

Підприємства, як правило, одержують активи шляхом їх при­дбання або виробництва, але існують й інші операції або події, які призводять до появи активів, наприклад, коли підприємство одер­жує майно від держави на підтримку програми економічного роз­витку регіону.

2. ^ Здійснення контролю підприємством, що дає йому можли­вість контролювати прибутки, які очікується одержати від використання ресурсів.

3. Майбутня економічна вигода, втілена в активи, є потенціа­лом, що сприяє надходженню грошових коштів чи їх еквівалентів на підприємство. Цей потенціал може існувати у формі: виробничих засобів; запасів готової продукції та незавершеного виробництва; грошових коштів чи їх еквівалентів; фінансових інвестицій; дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб.

Ресурс не визнається активом і не відображається у балансі, якщо були здійснені витрати, за якими надходження майбутньої економічної вигоди на підприємство вважається малоймовірним після завершення поточного облікового періоду. Кожне підприємство, враховуючи характер основних господарських операцій та особливості діяльності згідно з П(С)БО № 2 «Баланс», поділяє активи на оборотні та необоротні.

^ Оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом року з дати балансу.

Завдання1.1 За даними ф. 1 «Баланс» скласти порівняльний аналітичний баланс і розрахувати основні показники, які характеризуватимуть фінансовий стан підприємства:

1) загальна вартість майна підприємства;

2) вартість необоротних активів або нерухомого майна (рядок 080);

3) вартість оборотних (мобільних) коштів (усього за розділом 2 балансу, рядок 260);

4) вартість матеріальних оборотних коштів (рядок 100);

5) величина власного капіталу підприємства (рядок 380);

6) розмір позиченого капіталу (рядок 480 + рядок 640);

7) величина власних коштів у обороті (рядок 380 - рядок 080);

8) робочий капітал [різниця між оборотними активами (дру­гий розділ активу) і поточними зобов'язаннями, рядок 260 - ря­док 620].

Алгоритм розрахунку граф таблиці:

1) на початок звітного періоду: гр. 6 = (гр.3/Б0)х 100;

2) на кінець звітного періоду:гр.7 = (гр.4/Б1)х 100,

де б0, бі — підсумок балансу на початок і кінець звітного періоду.

гр. 9 = (гр. 5 / гр. 3) х 100;

гр. 10 = (гр. 5 / гр. 5 рядок «Підсумок балансу») х 100.

Таблиця1.1
^

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІТИЧНИЙ БАЛАНССтатті балансуКод рядків


Абсолютні величини,

грн.

Відносні величини, в %

На початок звітного періоду


На кінець звітного періоду

Зміна (+,-)

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміна (+,-)

У % до величини

на початок звітного періоду

У % зміни підсумку по балансу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Необоротні активи
Нематеріальні активи

010

Основні засоби

030

Інші необоротні

активи

020, 040, 045, 050,

060, 070

Усього за розділом 1

080

Оборотні активи
Запаси

100, 150

Дебіторська заборгованість

160

Дебіторська заборго­ваність за рахунками

170, 180, 190,

200, 210

Поточні фінансові

220

Інвестиції
Активи, що повільно реалізуються

100, 150,

160, 170,

180,

190,

200,

210,

250

Грошові кошти та їх

еквіваленти:
у національній валюті

230

в іноземній валюті

240

Найбільш ліквідні активи

220, 230, 240

Усього за розділом 2
Вартість майна

080, 260

Власний капітал
Статутний капітал

300

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладе­ний капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокри­тий збиток)

350

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом 3

380

Забезпечення наступ­них витрат і платежів

430

Довгострокові зо­бов'язання

480

Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборговані­сть за довгострокови­ми зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська забор­гованість

530-600, 610

Усього за розділом 4

620

Доходи майбутніх пе­ріодів

630

Усього позичених коштів

480 + +620

Баланс

280, 640

Величина власних кош­тів у обороті

380-080


Завдання 1.2 За даними балансу (ф. 1) визначити:

— вартість майна підприємства (підсумок активу балансу );

  • проаналізувати структуру майна підприємства, оцінити, в якому напрямі розвивається підприємство, і які досягнення є у використанні засобів.
Таблиця 1.2
^ ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА СТАНУ МАЙНА

Показник

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміна

Всього майна (валюта балансу)Основні засоби і необоротні активиу % до майнаОборотні активи (оборотний капітал)у % до майнаЗапасиу % до оборотного капіталуДебіторська заборгованістьу % до оборотного капіталуГрошові кошти та їх еквіваленти:у національній валютів іноземній валютіу % до оборотного капіталуу національній валютів іноземній валюті
Завдання 1.3 Розрахувати та проаналізувати основні показники ефективно­сті використання майна, які представлені у таблиці 1.3
Таблиця 1.3
^ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА

Показники

1-й звітний період

2-й звітний період

Загальна величина активів, тис. грн.

301,431
Власний капітал (середня величина), тис. грн.

194,547
Короткострокові зобов'язання

35,362
Середня величина активів, тис. грн.

278,684
Середня величина поточних активів, тис. грн.

88,5
Виручка від реалізації, тис. грн.

155,725
Прибуток до сплати податку, тис. грн.

51,385
Прибуток, що залишається в розпорядженні підприєм­ства, тис. грн.

36,110
Рентабельність активів, % (ряд. 8 / ряд. 4) • 100 %Рентабельність поточних активів, % (ряд. 8 / ряд. 5) • 100 %Рентабельність інвестицій, % (ряд. 7 / (ряд. 4-ряд. 3)) • 100 %Рентабельність власного капіталу, % (ряд. 8 / ряд. 2) • 100 %Рентабельність продажу, % (ряд. 8 / ряд. 6) • 100%
Після проведення розрахунків необхідно зробити висновки щодо стану майна аналізуємого підприємства.

^ ТЕМА 2 АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ЗА ДАНИМИ П(С)БО 2
  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної iconМетодичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни "біржова справа" для студентів
Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної iconМетодичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни "аналіз фінансової діяльності" для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної iconМетодичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання

Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної iconМетодичні рекомендації щодо вивчення тем
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Функціонально-вартісний аналіз” для студентів денної...
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " біржова справа " для студентів
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Молекулярна біологія» для I семестру
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Молекулярна біологія»
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Кредитна система” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності...
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної iconМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму...
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства ” для студентів заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи