1. предмет І види економічного аналізу 11 Тема метод І методика економічного аналізу 11 icon

1. предмет І види економічного аналізу 11 Тема метод І методика економічного аналізу 11
Скачати 216.72 Kb.
Назва1. предмет І види економічного аналізу 11 Тема метод І методика економічного аналізу 11
Дата21.06.2012
Розмір216.72 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

“АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.060100 - “ПРАВОЗНАВСТВО”


Кременчук 2009

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.060100 - “Правознавство”


Укладач: ст. викл. Циган Раїса Миколаївна


Кафедра фінансів і кредиту


Затверджено методичною радою університету


Протокол №_____ від «___» ________ 2009 року


Голова методичної ради проф. В.В. Костін


Кременчук 2009

ЗМІСТ^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 1

ВСТУП 4

1ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 5

1.2Консультації 6

2ТЕМИ, ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 7

^ 3ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ 11

Тема 1. ПРЕДМЕТ І ВИДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 11

Тема 2. МЕТОД І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 11

Тема 3. ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 12

Тема 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕТАПИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 13

Тема 5. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ 13

Тема 6. АНАЛІЗ ПОПИТУ, СТАНУ РИНКУ Й ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ) ПІДПРИЄМСТВА 14

Тема 7. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ПІДПРИЄМСТВА 15

Тема 8. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ 16

Тема 9. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 16

Тема 10. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 17

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 19ВСТУПРозв’язання сучасних проблем розвитку України справедливо пов’язують з переходом до ринкової економіки. Саме ринок створює найсприятливіші умови суспільного прогресу, й альтернативи йому немає. Однак головну проблему для економічної науки становить пошук шляхів прискорення переходу до ринку з мінімальними втратами, конфліктами, створення організаційно-економічного механізму перехідного періоду, який дозволяє успішно пов’язувати весь комплекс проблем приватизації, вільного підприємництва, конкуренції, державного регулювання ринкових відносин, тощо. Вирішення завдань побудови ринкового організаційно-економічного механізму значною мірою залежить від удосконалення методології й організації комплексного економічного аналізу, особливо на рівні підприємства як первинної ланки економічної системи країни. В умовах ринкової економіки економічний аналіз суттєво змінює свою цільову орієнтацію, значить поглиблюється і розширюється зона аналітичного пошуку та діагностики, вдосконалюється методи та організація системних досліджень. Виникає необхідність перебудови комплексного економічного аналізу відповідно до його нової функціональної ролі.

Мета курсу - навчити студентів методикам комплексного економічного аналізу на промисловому підприємстві і сприяти їх вдосконаленню на всіх стадіях переходу до ринкових відносин.


 1. ^

  ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. Самостійна робота


Задачі курсу визначаються професійною підготовкою студентів.

У результаті вивчення дисципліни:

Студент повинен знати:

 • види та методи економічного аналізу діяльності підприємства;

 • основні напрямки аналізу господарської діяльності підприємств;

 • сутність та методи фінансового аналізу діяльності підприємств.

Студент повинен уміти:

 • використовувати набуті знання на практиці;

 • володіти основами методики й організації комплексного економічного аналізу;

 • уміти виконувати конкретні системні дослідження змін і розвитку економічних явищ і процесів на всіх рівнях господарського керівництва.

У методичних вказівках розкриваються мета і завдання вказівок, наведені теми лекційних занять та їх обсяг, зміст кожного з них, контрольні питання. Наведено перелік літератури, якою треба користуватися при самостійному вивченні курсу, а також завдання щодо виконання контрольної.


  1. КонсультаціїЯкщо в процесі самостійної підготовки студента виникли додаткові питання стосовно даної дисципліни, то згідно з навчальним планом передбачається проведення консультацій. З графіком проведення консультацій студент може самостійно ознайомитися на кафедрі обліку і аудиту в аудиторії 5301.

 1. ^

  ТЕМИ, ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИТеми, погодинний розклад лекцій та самостійної підготовки наведені у таблиці 1.

Таблиця 1


Тема.

Питання для самостійного розгляду

Денна форма навчання

Питання для

розгляду

Л


год.

С/р,

год.

 1. Предмет та види економічного аналізу.

  1. Роль економічного аналізу в управлінні господарством та підвищенні ефективності діяльності підприємства.

  2. Місце економічного аналізу господарської діяльності у системі наук.

  3. Завдання економічного аналізу.

  4. Види та напрямки економічного аналізу.

1

1

1.1; 1.2; 1.3; 1.4.

 1. Метод і методика економічного аналізу.

  1. Способи елімінування: ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних різниць та перерахунків.

  2. Порівняння, його застосування в аналізі. Види порівнянь.

  3. Моделювання. Види моделей. Використання моделювання в економічному аналізі.

  4. Балансові зіставлення. Використання балансових розрахунків для визначення величини невідомих показників і факторів.

  5. Статистичні методи в економічному аналізі.

  6. Економіко-математичні методи, які застосовуються в економічному аналізі, їх класифікація.

  7. Соціологічні та інші методи в економічному аналізі.

1

1

2.4; 2.5; 2.6; 2.7.

 1. Інформаційна база економічного аналізу.

  1. Система техніко-економічних показників як база економічного аналізу.

  2. Вимоги, яким повинна відповідати система обліку й звітності.

  3. Використання ЕОМ в економічному аналізі. Розробка й класифікація аналітичних задач.

  4. Перевірка вірогідності джерел інформації, які використовуються в аналізі.

1

1

3.1ч3.4.

 1. Організація та етапи економічного аналізу.

  1. Поняття й загальні методологічні принципи організації аналізу. Форми та методи організації аналітичної роботи.

  2. Особливості організації та проведення аналізу з боку статистичних, фінансово-кредитних керівних організацій.

  3. Планування, виконання й контроль окремих робіт аналізу в цілому.

  4. Основні етапи й послідовність проведення аналізу господарської діяльності.

1

1

4.1ч4.4.

 1. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг.

  1. Загальна схема й послідовність проведення аналізу.

  2. Система показників продукції та обсягів виробництва.

  3. Фактори виробництва продукції. Інформаційна база аналізу.

  4. Аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному й вартісному вираженні.

  5. Оцінка динаміки обсягу продукції виробництва.

2

2

5.3, 5.4, 5.5.

 1. Аналіз попиту, стану ринку і обсягу реалізації продукції (послуг) підприємства.

  1. Аналіз виторгу від експорту та факторів його зміни.

  2. Аналіз виконання зобов'язань по зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

  3. Оцінка загальних обсягів експортних поставок.

  4. Оцінка за асортиментом, за окремими покупцями, за групами країн, за видами поставок і формами розрахунків.

  5. Оцінка конкурентоспроможності підприємства на зовнішніх ринках та ефективності експортних операцій.

2

2

6.3, 6.4, 6.5.

 1. Аналіз виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства

  1. Значення й завдання аналізу виробничих ресурсів і ОТР підприємства.

  2. Загальна схема аналізу.

  3. Джерела інформації.

  4. Аналіз показників складу, структури й технічного стану основних фондів.

  5. Показники забезпеченості підприємства устаткуванням, виробничими площами та іншими основними фондами.

4

4

7.2ч7.5.

 1. Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції.

  1. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та ефективності їх використання.

  2. Аналіз потреби підприємства в матеріальних ресурсах і рівня виробничих запасів. Фактори, що впливають на рівень складських запасів підприємства.

  3. Аналіз показників використання матеріальних ресурсів і оцінка динаміки матеріаломісткості продукції.

  4. Аналіз факторів зміни й виявлення резервів зниження матеріаломісткості продукції та підвищення ефективності виробництва.

  5. Значення, завдання й система інформаційного забезпечення аналізу витрат на підприємстві.

  6. Класифікація видів витрат і об'єктів аналізу.

  7. Система показників рівня витрат і собівартості продукції.

  8. Загальна схема формування витрат підприємства та їх аналізу.

  9. Напрямки аналізу витрат на підприємстві за їх елементами та статтями калькуляції.

  10. Аналіз витрат на підприємстві в залежності від обсягу виробництва й збуту продукції.

  11. Аналіз витрат на підприємстві за місцями виникнення витрат.

  12. Аналіз витрат на підприємстві за об'єктами калькуляції.

  13. Аналіз собівартості продукції за статтями витрат.

2

2

8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8,

8.9, 8.10,

8.11, 8.12

 1. Аналіз фінансових результатів і рентабельності.

  1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.

  2. Місце прибутку в системі узагальнюючих вартісних показників, його значення в оцінці та стимулюванні економічної ефективності роботи підприємства.

  3. Балансовий прибуток і його складові.

  4. Вплив окремих груп фінансових результатів на розмір балансового прибутку.

  5. Аналіз розподілу прибутку.

  6. Визначення суми чистого прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства.

2

2

9.1ч9.6.

 1. Аналіз фінансового стану підприємства.

  1. Оцінка причин змін, які сталися в структурі актинів, та їхнього впливу на платоспроможність і фінансову стійкість підприємства.

  2. Аналіз матеріальних оборотних активів, виявлення надлишкових і непотрібних запасів, визначення шляхів їх скорочення.

  3. Аналіз дебіторської заборгованості: за обсягом, складом, структурою й строками її виникнення (за даними аналітичного обліку).

  4. Аналіз причин зміни окремих джерел формування власного капіталу.

  5. Визначення за балансом власних обігових коштів.

  6. Аналіз залучених коштів за строками погашення.

  7. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності підприємства.

  8. Відносні показники фінансової стійкості, методи їх визначення й оцінка досягнуті рівня.

2

2

10.1ч10.8

Разом :

18

18 1. ^

  ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ
Тема 1. ПРЕДМЕТ І ВИДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУЕкономічний аналіз як галузь економічної науки. Основні етапи розвитку економічного аналізу. Його роль в управлінні господарством та підвищенні ефективності виробництва. Економічний аналіз в умовах ринкової економіки.

Господарська діяльність як предмет економічного аналізу. Об'єкти і суб’єкти аналізу. Зміст аналізу. Умови, які спонукали до розвитку аналізу на підприємствах. Використання в економічному аналізі системи показників.

Основні категорії економічного аналізу. Ресурси, фактори (чинники), резерви виробництва, їх класифікація.

Завдання економічного аналізу. Оцінка результатів господарської діяльності. Сприяння управлінню й контролю виробництва. Пошук і виявлення резервів, заходи для їх реалізації з метою підвищення ефективності-виробництва.

Види та напрями економічного аналізу. Оперативний аналіз. Перспективний аналіз. Техніко-економічний і фінансово-економічний аналіз. Міжзаводський, або порівняльний аналіз. Функціонально-вартісний і системний аналіз.

Місце економічного аналізу господарської діяльності у системі наук. Його зв’язок з політичною економією, галузевими економіками, маркетингом, організацією виробництва й управління, фінансуванням, банківською справою, статистикою, бухгалтерським обліком, аудитом тощо.{ 2;5;6;7(11,19)}


Питання для самоконтролю

 1. Охарактеризувати роль економічного аналізу в управлінні господарством та підвищенні ефективності діяльності підприємства.[ 7(7-9), 3(11)]

 2. Визначити завдання економічного аналізу. .[ 2(24-28) ]

3. Перелічити види та напрямки економічного аналізу.[ 7(12-16) ]


^

Тема 2. МЕТОД І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУВизначення методу. Класифікація методів. Метод економічного аналізу. Аналітичний метод і принципи аналітичного дослідження. Легалізація звітних показників.

Елімінування як метод розрахунку впливу факторів. Способи елімінування: ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних різниць та перерахунків.

Порівняння, його застосування в аналізі. Види порівнянь. Вимоги, які пред'являються до забезпечення порівнянності даних. Прийоми нейтралізації цінового фактора, обсягу виробництва, структури та асортименту тощо.

Моделювання. Види моделей. Використання моделювання в економічному аналізі.

Балансові зіставлення. Застосування цього методу для перевірки узгодження й вірогідності звітних фактів. Використання балансових розрахунків для визначення величини невідомих показників і факторів. Сальдовий прийом, можливості використання його в аналізі.

Статистичні методи, які застосовуються в аналізі. Табличний метод. Особливості побудови аналітичної таблиці. Використання табличного методу в аналізі. Прийоми групувань і вибірки. Динамічні ряди. Обчислення середніх і відносних величин. Графічні методи.

Економіко-математичні методи, які застосовуються в економічному аналізі, їх класифікація. Лінійне й динамічне програмування, теорія масового обслуговування, сітьові графіки, транспортна задача та ін. Особливості їх використання в аналізі господарської діяльності та сфери їхнього застосування.

Соціологічні та інші методи, які застосовуються в економічному аналізі. Анкетний метод дослідження. Опитування суб'єктів аналізу. Проведення експерименту. {2;5;6;7(29)}


Питання для самоконтролю

 1. Способи елімінування: ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних різниць та перерахунків охарактеризувати, визначити принципи застосування. [ 1(22-26), 7(64-71) ]

 1. Перелічити методи , що застосовуються АГД.[2(44-46), 7(22-25) ]

 2. Дати визначення поняттям : “ факторна модель”, “фактори впливу”.^

Тема 3. ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУЗміст і поняття інформації. Інформація як важливий ресурс сучасної ринкової економіки. Гласність і секретність інформації. Комерційна таємниця, її межі та значення для суб'єктів господарської діяльності. Організація й контроль потоків інформаційного забезпечення виробництва.

Характеристика й класифікація найважливіших видів інформації на підприємстві. Система техніко-економічних показників як база економічного аналізу. Вимоги, яким повинна відповідати система обліку й звітності.

Накопичення, обробка, систематизація, зберігання й використання аналітичної інформації.

Використання ЕОМ в економічному аналізі. Розробка й класифікація аналітичних задач. Створення автоматизованого банку даних для розв'язування аналітичних задач.

Перевірка вірогідності джерел інформації, які використовуються в аналізі. Перевірка за зовнішніми прикметами (за формою) та за змістом. Методи перевірки якості звіту підприємства. Використання аудиту для перевірки якості бухгалтерських даних і звітів. { 2;5;6;7(173)}


Питання для самоконтролю

 1. Система техніко-економічних показників як база економічного аналізу.

 2. Вимоги, яким повинна відповідати система обліку й звітності.[ 6(38-41) ]^

Тема 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕТАПИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУПоняття й загальні методологічні принципи організації аналізу. Форми та методи організації аналітичної роботи. Особливості організації та проведення аналізу з боку статистичних, фінансово-кредитних керівних організацій. Планування, виконання й контроль окремих робіт аналізу в цілому. Залучення, узгодження дій та заохочення виконавців аналізу.

Основні етапи й послідовність проведення аналізу господарської діяльності. Принципи складання програм аналізу. Добір, перевірка й аналітична обробка економічної інформації. Узагальнення, оцінка та письмове оформлення результатів аналізу. Формування пропозицій за результатами аналізу та контроль за їх реалізацією. { 2;5;6;7(167)}


Питання для самоконтролю

 1. Дати визначення поняттям та загальним методологічним принципам організації аналізу. [2(39-42)]

 2. Охарактеризувати особливості організації та проведення аналізу з боку статистичних, фінансово-кредитних керівних організацій.[8(38-40)]

 3. Навести основні етапи й послідовність проведення аналізу господарської, діяльності.[1(17-19), 6(23-26)]^

Тема 5. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГЗначення й завдання аналізу виробництва продукції, робіт і послуг. Загальна схема й послідовність проведення аналізу. Система показників продукції та обсягів виробництва. Фактори виробництва продукції. Інформаційна база аналізу.

Аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному й вартісному вираженні. Оцінка динаміки обсягу продукції виробництва. Вимірювачі, які використовуються для обчислення динаміки показників. Аналіз впливу екстенсивних та інтенсивних факторів на динаміку показників, методика їх розрахунку.

Аналіз асортименту й структури випуску продукції. Комплексний аналіз впливу асортименту и структурних зрушень на економічні показники роботи підприємства. Методика розрахунку впливу цього фактора на обсяг виробництва та інші показники підприємства.

Аналіз якості продукції та робіт. Показники якості. Сортність і методика аналізу її. Аналіз впливу зміни якості на економічні показники роботи підприємства. Аналіз виробничого браку підприємства. Аналіз комплектності й ритмічності роботи підприємства. Оцінка резервів збільшення випуску продукції. {1;2;4;5;6;7(182)}


Питання для самоконтролю

 1. Навести загальну схему й послідовність проведення аналізу.[4(97-100)]

 2. Система показників продукції та обсягів виробництва.[5(125-128),7(82)]

 3. Охарактеризувати фактори виробництва продукції. Інформаційна база аналізу.[6(164-167), 7(86-90)]

 4. У чому полягає аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному й вартісному вираженні.[7(97-102)]

 5. Як оцінити динаміку обсягу виробництва продукції.[6(167-170), 7(97-102)]^

Тема 6. АНАЛІЗ ПОПИТУ, СТАНУ РИНКУ Й ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ) ПІДПРИЄМСТВАЗначення й завдання вивчення та оцінки попиту на продукцію та послуги підприємства, а також місткості ринку для обґрунтування плану виробництва й реалізації продукції. Загальна схема й послідовність проведення аналізу. Система показників і фактори, які визначають рівень попиту на продукцію та послуги. Вивчення функцій кривих попиту, його цінової еластичності для прийняття управлінських рішень.

Оцінка обсягів і динаміки реалізації продукції та послуг. Аналіз виконання договірних зобов'язань з поставок: обсяг, строки, асортимент, якість. Характеристика взаємозв'язків показників випуску, відвантаження й реалізації продукції. Аналіз і оцінка збуту окремих товарів.

Аналіз виторгу від експорту та факторів його зміни. Аналіз виконання зобов'язань із зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Оцінка загальних обсягів експортних поставок. Оцінка за асортиментом, за окремими покупцями, за групами країн, за видами поставок і формами розрахунків. Оцінка конкурентоспроможності підприємства на зовнішніх ринках та ефективності експортних операцій.

Зміст і реалізація підсумкового аналізу виторгу від реалізації продукції й послуг. Підрахунок резервів збільшення реалізації продукції. { 1;2;4;5;6;7(199)}


Питання для самоконтролю

 1. Аналіз виторгу від експорту та факторів його зміни - охарактеризувати.

 2. Описати методику аналізу виконання зобов'язань із зовнішньоекономічної діяльності підприємства.[5(213-218)]

 3. Як оцінюється та аналізуються загальні обсяги експортних поставок?

 4. Визначити методику оцінки за асортиментом, за окремими покупцями, за групами країн, за видами поставок і формами розрахунків.[5(234-239)]^

Тема 7. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ПІДПРИЄМСТВАЗначення й завдання аналізу. Загальна схема аналізу. Джерела інформації.

Аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами. Аналіз ефективності використання і освоєння виробничих потужностей. Аналіз використання робочої сили. Аналіз використання робочого часу. Показники та аналіз динаміки продуктивності праці. Аналіз впливу трудових і організаційно-технічних факторів на динаміку продуктивності праці. Аналіз трудомісткості продукції, що випускається. Аналіз резервів продуктивності праці й випуску товарної продукції за рахунок кращого використання трудових ресурсів.

Аналіз показників складу, структури й технічного стану основних фондів. Показники забезпеченості підприємства устаткуванням, виробничими площами та іншими основними фондами. Оцінка динаміки оновлення й модернізації основних фондів, фондоозброєності праці. Оцінка інвестиційної активності підприємства.

Аналіз використання основних фондів. Класифікація показників використання основних фондів. Аналіз фондовіддачі та факторів її зміни.

Аналіз ефективності використання й освоєння виробничих потужностей. Аналіз використання виробничого устаткування. Методика визначення розрахунку резервів збільшення випуску продукції.

Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами ефективності їх використання. Аналіз потреби підприємства в матеріальних ресурсах і рівня виробничих запасів. Фактори, що впливають на рівень складських запасів підприємства.

Аналіз показників використання матеріальних ресурсів і оцінка динаміки матеріаломісткості продукції. Аналіз факторів зміни й виявлення резервів зниження матеріаломісткості продукції та підвищення ефективності виробництва.

Значення й завдання аналізу організаційно-технічного рівня (ОТР) підприємства. Загальна схема аналізу та показники ОТР. Оцінка динаміки і показників рівня техніки, технології, організації виробництва, праці й управління. Зміст і методи аналізу прогнозів щодо вдосконалення ОТР підприємства відповідно до прийнятої стратегії маркетингу. {1;2;4;5;6;7 (204,252,234)}


Питання для самоконтролю

 1. Перелічити етапи аналізу ТР підприємства.[2(47-49),7(143-146)]

 2. Визначити завдання та мінуси аналізу ефективності використання ТР.

 3. Для чого необхідна максимальна деталізація при аналізі структури основні виробничі фонди?[7(151-153)]

 4. У чому полягає аналіз ступеня використання обладнання?[4(184-189)]^

Тема 8. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇЗначення, завдання й система інформаційного забезпечення аналізу витрат на підприємстві. Класифікація видів витрат і об'єктів аналізу. Система показників рівня витрат і собівартості продукції. Загальна схема формування витрат підприємства та їх аналізу.

Напрями аналізу витрат на підприємстві за їх елементами та статтями калькуляції, за залежністю від обсягу виробництва й збуту продукції, за місцями виникнення витрат, за об'єктами калькуляції.

Аналіз собівартості продукції за статтями витрат. Аналіз матеріальних витрат. Аналіз витрат на заробітну плату й використання фонду оплати праці. Аналіз середньої заробітної плати. Непродуктивні виплати з фонду заробітної плати.

Аналіз комплексних статей витрат: витрат на утримання та експлуатацію устаткування, цехові, загальногосподарські, позавиробничі втрати.

Аналіз собівартості окремих виробів. Фактори формування собівартості виробів і методи їх аналізу. Аналіз інших статей собівартості продукції.

Зміст і методи оперативного аналізу витрат на виробництво та збут продукції. Вибір показників оперативного аналізу та контролю витрат підприємства. Методи виявлення, оцінка й систематизація причин і винуватців відхилень витрат від плану. Підрахунок і розробка заходів для реалізації виявлених резервів собівартості. { 1;2;4;5;6;7(272)}


Питання для самоконтролю

 1. Які завдання розв’язують при аналізі собівартості продукції?[7(132-140)]

 2. Навести порядок вивчення собівартості за статтями витрат та елементами.[6(215-219)]

 3. Які чинники впливають на собівартість окремих видів продукції?[9(167)]

 4. Навести порядок визначення резервів зниження собівартості продукції.

 5. Як проаналізувати матеріальні витрати у складі собівартості окремих видів продукції?[8(205-209)]^

Тема 9. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІЗначення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Місце прибутку в системі узагальнюючих вартісних показників, його значення в оцінці та стимулюванні економічної ефективності роботи підприємства.

Балансовий прибуток і його складові. Вплив окремих груп фінансових результатів на розмір балансового прибутку.

Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг). Аналіз факторів зміни прибутку від реалізації. Аналіз доходів і збитків, що не плануються. Оцінка втрачених можливостей збільшення прибутку й причин цього.

Аналіз розподілу прибутку. Визначення суми чистого прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства. Фактори, які впливають на розмір чистого прибутку: їх класифікація на залежні та не залежні від діяльності підприємства. Аналіз і обґрунтування доцільності основних напрямів використання прибутку.

Аналіз показників рентабельності: загальна рентабельність виробництва, реалізованої продукції, окремих виробів. Фактори зміни рентабельності, резерви зростання. {1;2;3;4;5;6;7 (325)}


Питання для самоконтролю

 1. Визначити основні завдання аналізу фінансових результатів і рентабельності.[5(278-282)]

 2. Навести порядок аналізу балансового прибутку.[7(295-303)]

 3. Визначити основні чинники, що впливають на обсяг прибутку від реалізації.[3(94-98)]

 4. Як розрахувати показники рентабельності та проаналізувати їх?

 5. Навести методику прорахунку резервів зростання прибутків та рентабельності.[4(156-159)]^

Тема 10. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВАВзаємозв'язок фінансового стану підприємства й результатів його виробничої та збутової діяльності. Характеристика бухгалтерського балансу як основного джерела інформації для оцінки фінансового стану підприємства. Зміст, оцінка й аналітичне значення окремих статей балансу. Аналітичне групування статей.

Оцінка фінансового стану підприємства. Визначення платоспроможності підприємства за балансом та іншими джерелами інформації. Поточна й очікувана платоспроможність. Фактори, що впливають на фінансовий стан організації. Основні заходи для стабілізації фінансового стану підприємства.

Аналіз майна підприємства й джерел його покриття. Аналіз змін у складі та структурі активів балансу на конкретну дату й у динаміці. Оцінка співвідношення основного й оборотного капіталу. Аналіз структури основних і оборотних активів. Оцінка причин змін, які сталися в структурі активів, і їхнього впливу на платоспроможність і фінансову стійкість підприємства.

Аналіз матеріальних оборотних активів, виявлення надлишкових і непотрібних запасів, визначення шляхів їх скорочення. Аналіз дебіторської заборгованості: за обсягом, складом, структурою й строками її виникнення (за даними аналітичного обліку).

Аналіз пасивів підприємства. Склад і співвідношення власного та позичкового капіталу на конкретну дату й у динаміці. Оцінка впливу змін у структурі джерел коштів на фінансовий стан підприємства. Аналіз причин зміни окремих джерел формування власного капіталу. Визначення за балансом власних обігових коштів. Аналіз залучених коштів за строками погашення.

Аналіз фінансової стійкості та ліквідності підприємства. Відносні показники фінансової стійкості, методи їх визначення й оцінка досягнутого рівня. Узагальнюючі й проміжні показники ліквідності, показники короткострокової та довгострокової ліквідності: методи обчислення, оцінка відповідності оптимальним значенням.

Аналіз оборотності обігових коштів і причин її зміни. Визначення суми ефекту від її зміни.

Узагальнення результатів аналізу фінансового стану підприємства й визначення шляхів фінансового оздоровлення. {3;7(409);8;9;10}


Питання для самоконтролю

 1. Як оцінюється фінансовий стан підприємства?[7(242)]

 2. Які основні показники вивчаються при аналізі платоспроможності?

 3. Як вивчаються активи підприємства на підставі балансу?[7(266-270)]

 4. Навести порядок розрахунку суми власних обігових коштів і оцінки їх достатності.[7(270-272)]

 5. Що розуміють під ліквідністю балансу?[9(73-76)]

 6. Як розрахувати показники майбутньої платоспроможності?[7(308-313)]

 7. Для чого складають порівняльний аналітичний баланс?[7(295-300)]
^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Аналіз господарської діяльності промисловості / під. ред. В.І. Стражева. – Мінськ: вища школа, 1995.

 2. Баканов М.І., Шеремет О.Д. Теорія аналізу господарської діяльності: Підручник. – 4-е вид. перероб. і доп. – М: Фінанси і статистика, 1997.

 3. Балабанов І.Т. Аналіз і планування фінансів господарського субєкта. – М.: Фінанси і статистика, 1994

 4. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. – К.: Вища шк., 1992.

 5. Мельничук Г.М. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. - К.: Высш. шк., 1990.

 6. Мних Є.В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві – Київ, Інститут змісту і методів навчання, 1996.

 7. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства – Мінськ. УП “Екоперспектива”, 1998.

 8. Самборский В.И., Грищенко А.А. Анализ хозяйственной деятельности в бюджетных и научных учреждениях. – М.: Финансы и статистика, 1989.

 9. Хеддервин Карл. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий / Под ред. Ю.Н. Воропаева. – М.: Финансы и статистика, 1996.

 10. Хедферт Эрик. Техника финансового анализа: Пер. с англ. / Под ред. Л.П.Белых. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.060100 - “Правознавство”.


Укладач ст. викл. Р.М. Циган


Відповідальний за випуск В.І. Глухова


Видавничий відділ КДПУ

Тираж 10 прим.


Кременчук 2009


Схожі:

1. предмет І види економічного аналізу 11 Тема метод І методика економічного аналізу 11 iconМетодичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «економічний аналіз» для студентів спеціальності
Тема Предмет і види економічного аналізу. Метод і методичні прийоми економічного аналізу
1. предмет І види економічного аналізу 11 Тема метод І методика економічного аналізу 11 iconЗатверджено: зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий 25 вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Теорія економічного аналізу»
Предмет І об'єкти економічного аналізу, його зміст, завдання та принципи. Взаємозв'язок економічного аналізу з іншими науками
1. предмет І види економічного аналізу 11 Тема метод І методика економічного аналізу 11 iconСум ду
Поняття економічного аналізу господарської діяльності. Роль економічного аналізу в системі управління підприємством. Завдання аналізу...
1. предмет І види економічного аналізу 11 Тема метод І методика економічного аналізу 11 iconО. П. Лисий 25 вересня 2012 р. Теми реферат
Предмет І об'єкти економічного аналізу, його зміст, завдання та принципи. Взаємозв'язок економічного аналізу з іншими науками
1. предмет І види економічного аналізу 11 Тема метод І методика економічного аналізу 11 iconКизилов Г.І. Конспект лекцій з дисципліни "організація І методика економічного аналізу"
Конспект лекцій з дисципліни "Організація І методика економічного аналізу" (для студентів 4 курсу денної І 4 курсу заочної форми...
1. предмет І види економічного аналізу 11 Тема метод І методика економічного аналізу 11 iconОрганізація І методика економічного аналізу” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки та тематика курсових робіт з курсу: “Організація І методика економічного аналізу” для студентів спеціальності...
1. предмет І види економічного аналізу 11 Тема метод І методика економічного аналізу 11 iconЗадача також має чотири розв’язки, однак правильною є лише одна. Для того, щоб правильно відповісти на всі тестові питання та розв’язати задачі, студент повинен ґрунтовно володіти методикою організації та здійснення економічного аналізу,
Укладач: Б. М. Богач, к е н., старший викладач кафедри обліку, аудиту І економічного аналізу
1. предмет І види економічного аналізу 11 Тема метод І методика економічного аналізу 11 iconЗадача також має чотири розв’язки, однак правильною є лише одна. Для того, щоб правильно відповісти на всі тестові питання та розв’язати задачі, студент повинен ґрунтовно володіти методикою організації та здійснення економічного аналізу,
Укладач: Б. М. Богач, к е н., старший викладач кафедри обліку, аудиту І економічного аналізу
1. предмет І види економічного аналізу 11 Тема метод І методика економічного аналізу 11 iconДержавний вищий навчальний заклад
Рекомендована література з дисципліни «Організація І методика економічного аналізу»
1. предмет І види економічного аналізу 11 Тема метод І методика економічного аналізу 11 iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з економічного аналізу
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з економічного аналізу (для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи