Валютне реґулювання та валютний контроль” icon

Валютне реґулювання та валютний контроль”
Скачати 207.94 Kb.
НазваВалютне реґулювання та валютний контроль”
Дата04.06.2012
Розмір207.94 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Валютне реґулювання та валютний контроль”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

7.050104 – „Фінанси”,

7.050106 – „облік і аудит”
КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Валютне реґулювання та валютний контроль” для студентів

^

заочної форми навчання зі спеціальностей: 7.050104 – „Фінанси”, 7.050106 – “Облік і аудит”Укладач старш. викл. Л.О. Лактіонова

Рецензент к.е.н., доц. В.І. Глухова

Кафедра „Фінанси і кредит”


Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ____ від «____» _______________ 2009 р.


Заступник голови методичної ради ___________________доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ…………………………………………………………….……....…….

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи з навчальної дисципліни “Валютне реґулювання та валютний контроль”……...........................................................................................................

2 Тематика курсу лекцій.......………………….……………………………..

3 Тематика контрольних робіт……………………………………………...

4 Питання до заліку…………………………………………....…...................

Список літератури………………………………………………………...….

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи....


4


7

9

15

17

20

22


ВСТУП


Однією з найважливіших складових грошового ринку є валютний ринок, формування та активний розвиток якого фактично розпочалися в Україні з 1992 р. На сьогоднішній день валютний ринок є досить розвиненим, характеризується розгалуженою структурою, включає як біржовий, так і позабіржовий сектори та розвивається досить динамічно. За роки існування валютного ринку в Україні розроблена законодавча та нормативна база, а також створені інституціональні форми організації валютних відносин. У державі існує національна валютна система як державно-правова форма організації валютних відносин, яка встановлює певний порядок здійснення валютних операцій, купівлі-продажу, вивезення-ввезення іноземної валюти та валютних цінностей, валютні курси, організації валютного контролю тощо.

Правові засади валютного реґулювання в Україні закладені Декретом Кабінету Міністрів України „Про систему валютного реґулювання та валютного контролю” від 19 лютого 1993 р. №15-93, згідно з яким Національний Банк України було визначено головним валютним органом країни та покладено на нього виконання функцій щодо формування на підставі загальної економічної політики держави принципів і стратегії валютного реґулювання, ліцензування діяльності з валютними цінностями, розробки і впровадження системи курсо-

утворення та здійснення контролю за виконанням правил валютних операцій.

Метою валютного контролю є дотримання чинного валютного законодавства при здійсненні операцій з валютними цінностями, а саме: перевірка наявності необхідних ліцензій та дозволів, правил декларування валютних цінностей, виконання зобов’язань щодо продажу валюти, обґрунтованості платежів, повноти обліку та звітності за валютними операціями, правил вивезення та ввезення валютних цінностей, переказів валюти тощо.

Навчальна дисципліна “Валютне реґулювання та валютний контроль” належить до дисциплін циклу професійно-орієнтованих дисциплін та вивчає сутність валюти та валютних цінностей, валютних відносин та валютних систем, валютного ринку, валютного курсу, конвертованості валюти, а також питання організації валютного реґулювання та валютного контролю, установлені чинним законодавством України.

^ Значення та місце у навчальному процесі: дисципліна „Валютне реґулювання та валютний контроль” базується на дисциплінах “Гроші та кредит”, “Фінанси”, “Міжнародна економіка”, “Міжнародні фінанси”, “Банківські операції”. Матеріали дисципліни використовуються у дипломуванні та в подальшій професійній діяльності.

Курс „ Валютне реґулювання та валютний контроль ” складається з лекційних, практичних занять та самостійної роботи студентів.

^ Мета навчальної дисципліни: формування системи знань у галузі валютних відносин, валютного реґулювання та валютного контролю, механізмів та інструментарію прийняття рішень у валютній сфері, набуття практичних навичок в об'єктивній оцінці процесів, які відбуваються у сфері валютних відносин.

Згідно з навчальним планом передбачається виконання контрольної роботи у 9-му семестрі студентами, які навчаються без відриву від виробництва.

^ Метою написання контрольної роботи є активізація самостійної роботи студента, покращення теоретичної та практичної підготовки, набуття навичок роботи з науковою літературою, а також із матеріалом, наведеним у підручниках, посібниках, довідниках та інших джерелах.

Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен коротко викласти зміст вибраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її розв’язання.

У методичних вказівках щодо виконання контрольної роботи з дисципліни „Валютне реґулювання та валютний контроль” наведено рекомендації щодо написання контрольної роботи з дисципліни, тематику курсу лекцій, тематику контрольних робіт, завдання практичної частини контрольної роботи, контрольні питання до заліку, а також список літератури та зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи.

Контрольна робота виконується студентами у час, вільний від занять, у читальному залі бібліотеки або вдома.

Консультації викладачів з питань, що виникають під час виконання контрольної роботи, проводяться згідно з графіком, затвердженим деканатом.

^ 1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВАЛЮТНЕ РЕҐУЛЮВАННЯ ТА ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ”


Тематика контрольних робіт знаходиться в читальній залі бібліотеки КДПУ. Контрольна робота складається з теоретичної частини (3 питання) та практичної частини (4 задачі).

Варіант контрольної роботи визначають за двома останніми цифрами номера залікової книжки. Таблицю для визначення варіанта контрольної роботи наведено нижче.

Таблиця 1 – ^ Визначення варіанта контрольної роботи

Варіант №

Дві останні цифри залікової книжки

1

01, 21, 41, 61, 81

2

02, 22, 42, 62, 82

3

03, 23, 43, 63, 83

4

04, 24, 44, 64, 84

5

05, 25, 45, 65, 85

6

06, 26, 46, 66, 86

7

07, 27, 47, 67, 87

8

08, 28, 48, 68, 88

9

09, 29, 49, 69, 89

10

10, 30, 50, 70, 90

11

11, 31, 51, 71, 91

12

12, 32, 52, 72, 92

13

13, 33, 53, 73, 93

14

14, 34, 54, 74, 94

15

15, 35, 55, 75, 95

16

16, 36, 56, 76, 96

17

17, 37, 57, 77, 97

18

18, 38, 58, 78, 98

19

19, 39, 59, 79, 99,

20

20, 40, 60, 80, 00

Метою виконання контрольної роботи є активізація самостійної роботи, покращення теоретичної та практичної підготовки студентів.

Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою економічною літературою, підручниками та посібниками, довідковими, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами згідно з вибраною темою.

Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен уміти коротко викласти зміст вибраної теми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її розв’язання.

Після визначення теми контрольної роботи потрібно ознайомитися з її планом або скласти свій на підставі вивчення рекомендованої літератури.

Окрім указаної в тематиці контрольних робіт літератури, необхідно підібрати основну й додаткову літературу в бібліотеці (монографії, брошури, журнальні та газетні статті).

Робота повинна бути акуратно виконана на аркушах форматом А4 або в окремому учнівському зошиті. Приблизний обсяг 20–25 сторінок.

Титульну сторінку контрольної роботи оформлюють згідно з додатком А.

На першій сторінці вказують тему контрольної роботи, її план та список використаної літератури.

Розкриття теми має бути пов’язаним з пунктами плану контрольної роботи. Висвітлювати питання необхідно так, щоб контрольна робота давала відносно завершене уявлення з вибраної теми. У роботі кожне питання повинно бути позначено. Сама робота має бути результатом опрацювання й засвоєння декількох джерел (підручників, посібників, монографій, газетних і журнальних статей тощо).

Підготовлену роботу надсилають або здають на кафедру „Фінанси і кредит” (39600, м. Кременчук, б-р Пушкіна, 3, корпус № 5 КДПУ, к. 5501) не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси вищого навчального закладу обов’язково вказати прізвище, ім’я та по батькові викладача.

Захист контрольної роботи проводять за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студента не допускають до заліку.

Контрольну роботу бажано написати українською мовою. Але студенти, які вільно не володіють українською мовою, можуть виконати її російською.

^ 2 ТЕМАТИКА КУРСУ ЛЕКЦІЙ


Тема 1 Валютні цінності, валютні системи та валютний ринок

Поняття валюти та валютних цінностей. Види валют. Умовні та безумовні валютні цінності.

Валютні системи та їх еволюція. Система золотого стандарту (Паризька та Генуезька валютні системи). Бреттон-Вудська валютна система. Ямайська валютна система. Європейська валютна система.

Поняття валютного ринку. Види валютних ринків. Фінансові центри. Первинний ринок. Вторинний ринок.

Аґенти валютного ринку. Валютні біржі. Комерційні банки. Центральні банки. Підприємства та фінансові установи, які здійснюють зовнішньоекономічні операції та іноземні вкладення активів. Фізичні особи. Валютні брокерські фірми.

Міжнародна валютна ліквідність України.

Література: [1, С. 58-60; 2, С. 45-70; 3, С. 110-134; 6, С. 81-120; 7, С. 61-121; 8, С. 23-28; 9, С. 66-77; 10, С. 10-59; 12, С. 18-36; 13, С. 11-26; 14, С. 35-39; 15, С. 15-30, 89-102; 16, С. 212-267; 17, С. 15-46; 18, С. 28-54 ].


^ Тема 2 Валютний курс і конвертованість валюти

Поняття та види валютних курсів. Валютне котирування.

Чинники формування валютного курсу: структурні та кон’юнктурні.

Паритет купівельної спроможності.

Режими валютних курсів. Фіксований, плаваючий та змішані режими валютних курсів. Переваги й недоліки плаваючих та фіксованих валютних курсів. Валютні інтервенції.

Закономірності динаміки валютних курсів.

Конвертованість валюти: повна, часткова, неконвертовані валюти. Класифікатор іноземних валют.

Крос-курси валют. Методи розрахунку крос-курсів.

Встановлення та використання офіційного валютного курсу.

Література: [1, С. 58-60; 2, С. 91-120; 3, С. 318-345; 4, С. 69-85; 6, С. 81-120, 144-154; 7, С. 31-60; 8, С. 113-192; 10, С. 10-59; 12, С. 39-62; 14, С. 56-60; 15, С. 15-30, 89-102; 16, С. 32-66, 133-143; 17, С. 47-78; 18, С. 62-89 ].


^ Тема 3 Поняття, завдання та форми організації валютного регулювання

Поняття і завдання валютного реґулювання та валютного контролю. Основні форми здійснення валютного реґулювання та контролю. Органи валютного контролю в Україні.

Порядок ліцензування банківських операцій з іноземною валютою. Поняття ліцензування банківських операцій. Операції, що підлягають ліцензуванню.

Організація вивезення та ввезення на територію України банкнот іноземних держав.

Управління валютною позицією уповноваженого банку. Види валютної позиції: закрита, відкрита, довга, коротка. Нормативи відкритих валютних позицій.

Порядок одержання кредитів у іноземній валюті від іноземних кредиторів.

Порядок безспірного списання коштів у іноземній валюті.

Література: [2, С. 247-266; 11, С. 177-196; 12, С. 39-45; 14, С. 61-62; 17, С. 79-120 ].


^ Тема 4 Відкриття та функціонування в уповноважених банках рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті

Порядок відкриття кореспондентських рахунків та встановлення кореспондентських відносин.

Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків в іноземній валюті.

Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, відкритих в уповноважених банках України.

Порядок переоформлення та закриття кореспондентських рахунків.

Відповідальність банків України за невиконання функцій аґентів валютного контролю.

Література: [5, С. 60-70; 17, С. 120-134 ].


^ Тема 5 Порядок відкриття банками рахунків в іноземній валюті

Загальні поняття та характеристика рахунків. Рахунок типу „Н”. Рахунок типу „П”. Поточний рахунок в іноземній валюті. Депозитні (вкладні) рахунки в іноземній валюті.

Порядок відкриття рахунків.

Режим поточних рахунків в іноземній валюті фізичних осіб.

Режим вкладних рахунків в іноземній валюті фізичних осіб.

Режим поточних рахунків в іноземній валюті представництв та установ.

Режим поточних рахунків в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів.

Порядок відкриття та функціонування кодованих рахунків.

Порядок закриття рахунків.

Література: [5, С. 25-59; 17, С. 135-166].


^ Тема 6 Організація валютного ринку України

Українська міжбанківська валютна біржа. Структура УМВБ.

Організація операцій на міжбанківському валютному ринку України. Документи для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

Торгівля банківськими металами. Види банківських металів. Зливки та монети з банківських металів. Оптова та роздрібна торгівля банківськими металами.

Використання готівкової іноземної валюти на території України.

Організація діяльності пунктів обміну іноземної валюти.

Порядок переміщення валюти через митний кордон України.

Література: [2, С. 267-276; 5, С. 86-99, 107-140; 17, С. 167-218].


^ Тема 7 Поняття і види валютних операцій

Поточні операції. Готівкові та безготівкові операції. Валютні операції „спот”.

Форвардні угоди. Умови форвардного контракту. Форвардний валютний курс, його розрахунок.

Валютні „свопи”. Сутність операції „своп”. Операції репорт та депорт. Мета використання валютних „свопів”.

Валютні ф’ючерси. Сутність валютного ф’ючерса. Особливості ф’ючерсних контрактів.

Валютні опціони. Сутність опціону. Біржові та позабіржові опціони. Опціон „кол”. Опціон „пут”. „Американські” опціони. „Європейські” опціони.

Арбітражні операції. Тимчасові, просторові та конверсійні арбітражні операції.

Література: [2, С. 135-154; 4, С. 103-172; 9, С. 569-586; 12, С. 39-62; 13, С. 26-34; 14, С. 62-75; 17, С. 219-242 ].


^ Тема 8 Валюта і міжнародні розрахункові операції

Форми міжнародних розрахунків та обставини, що зумовлюють їх вибір. Валютно-фінансові умови зовнішньоекономічних угод. Розрахунки акредитивом. Інкасо. Банківський переказ. Розрахунки векселями. Розрахунки чеками. Розрахунки у формі авансу. Система відкритих рахунків.

Порядок здійснення розрахунків за експортно-імпортними операціями.

Переказ іноземної валюти за рахунок особистих коштів громадян.

Література: [4, С. 173-239; 5, С. 70-82; 6, С. 121-127; 7, С. 211-240; 8, С. 76-112; 12, С. 94-105; 14, С. 154-166; 17, С. 243-278 ].


^ Тема 9 Платіжний баланс

Поняття платіжного балансу.

Принципи складання і структура платіжного балансу: баланс поточних операції та його складові, баланс руху капіталів. Складання платіжного балансу за методикою МВФ.

Нейтральні операції.

Стан платіжного балансу України.

Зв’язок платіжного балансу із системою національних розрахунків.

Література: [2, С. 155-170; 3, С. 235-248; 4, С. 285-293; 6, С. 127-144; 7, С. 122-179; 8, С. 76-112; 9, С. 100-122; 12, С. 107-115; 16, С. 67-94; 17, С. 279-296 ].


^ Тема 10 Відповідальність за порушення валютного законодавства

Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення валютного законодавства.

Література: [11, С. 208-214; 17, С. 297-306 ].

^ 3 ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Теоретичні питання


Варіант 1

 1. Система золотого стандарту (Паризька та Генуезька валютні системи).

 2. Порядок одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів.

 3. Порядок переміщення валюти через митний кордон України.

Варіант 2


 1. Бреттон-Вудська валютна система.

 2. Порядок безспірного списання коштів в іноземній валюті.

 3. Поточні валютні операції. Готівкові та безготівкові операції. Валютні операції „спот”.

Варіант 3


 1. Ямайська валютна система.

 2. Порядок відкриття кореспондентських рахунків та встановлення кореспондентських відносин.

 3. Форвардні угоди. Умови форвардного контракту. Форвардний валютний курс, його розрахунок.

Варіант 4


 1. Європейська валютна система.

 2. Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків в іноземній валюті.

 3. Валютні „свопи”. Сутність операції „своп”. Операції репорт та депорт.

Варіант 5


 1. Поняття валюти та валютних цінностей.

 2. Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, відкритих в уповноважених банках України.

 3. Валютні ф’ючерси, їх сутність. Особливості ф’ючерсних контрактів.

Варіант 6


 1. Поняття та види валютних ринків.

 2. Порядок переоформлення та закриття кореспондентських рахунків.

 3. Валютні опціони, їх сутність та види.

Варіант 7


 1. Аґенти валютного ринку.

 2. Відповідальність банків України за невиконання функцій аґентів валютного контролю.

 3. Арбітражні операції, їх сутність та види.

Варіант 8


 1. Міжнародна валютна ліквідність України.

 2. Загальні поняття та характеристика банківських рахунків в іноземній валюті.

 3. Форми міжнародних розрахунків та обставини, що зумовлюють їх вибір.

Варіант 9


 1. Поняття та види валютних курсів. Валютне котирування.

 2. Порядок відкриття рахунків в іноземній валюті.

 3. Валютно-фінансові умови зовнішньоекономічних угод.

Варіант 10


 1. Чинники формування валютного курсу.

 2. Режим поточних рахунків в іноземній валюті фізичних осіб.

 3. Розрахунки акредитивом. Види акредитивів.

Варіант 11


 1. Паритет купівельної спроможності.

 2. Режим вкладних рахунків в іноземній валюті фізичних осіб.

 3. Розрахунки за допомогою інкасо та банківських переказів. Розрахунки у формі авансу.

Варіант 12


 1. Режими валютних курсів.

 2. Режим поточних рахунків в іноземній валюті представництв та установ.

 3. Розрахунки векселями. Розрахунки чеками. Система відкритих рахунків.

Варіант 13


 1. Закономірності динаміки валютних курсів.

 2. Режим поточних рахунків в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів.

 3. Порядок здійснення розрахунків за експортно-імпортними операціями.

Варіант 14


 1. Конвертованість валюти.

 2. Порядок відкриття та функціонування кодованих рахунків.

 3. Переказ іноземної валюти за рахунок особистих коштів громадян.

Варіант 15


 1. Крос-курси валют. Методи розрахунку крос-курсів.

 2. Порядок закриття рахунків у іноземній валюті.

 3. Сутність і види балансів міжнародних розрахунків. Поняття платіжного балансу.

Варіант 16


 1. Установлення та використання офіційного валютного курсу.

 2. Українська міжбанківська валютна біржа та її структура.

 3. Принципи складання і структура платіжного балансу: баланс поточних операції та його складові, баланс руху капіталів.

Варіант 17


 1. Поняття і завдання валютного реґулювання та валютного контролю. Органи валютного контролю в Україні.

 2. Організація операцій на міжбанківському валютному ринку України.

 3. Складання платіжного балансу за методикою МВФ. Зв’язок платіжного балансу із системою національних розрахунків.

Варіант 18


 1. Порядок ліцензування банківських операцій з іноземною валютою.

 2. Торгівля банківськими металами.

 3. Нейтральні операції платіжного балансу.

Варіант 19


 1. Організація вивезення та ввезення на територію України банкнот іноземних держав.

 2. Використання готівкової іноземної валюти на території України.

 3. Стан платіжного балансу України за три останні роки.

Варіант 20


 1. Управління валютною позицією уповноваженого банку. Види валютної позиції.

 2. Організація діяльності пунктів обміну іноземної валюти.

 3. Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення валютного законодавства.

^ 5 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ


 1. Поняття валюти та валютних цінностей. Види валют.

 2. Система золотого стандарту (Паризька та Генуезька валютні системи).

 3. Бреттон-Вудська валютна система.

 4. Ямайська валютна система.

 5. Європейська валютна система.

 6. Поняття валютного ринку. Види валютних ринків.

 7. Аґенти валютного ринку.

 8. Міжнародна валютна ліквідність України.

 9. Поняття та види валютних курсів.

 10. Валютне котирування.

 11. Паритет купівельної спроможності.

 12. Режими валютних курсів.

 13. Конвертованість валюти.

 14. Крос-курси валют. Методи розрахунку крос-курсів.

 15. Установлення та використання офіційного валютного курсу.

 16. Поняття і завдання валютного реґулювання та валютного контролю.

 17. Основні форми здійснення валютного реґулювання та контролю.

 18. Органи валютного контролю в Україні.

 19. Порядок ліцензування банківських операцій з іноземною валютою.

 20. Операції, що підлягають ліцензуванню.

 21. Організація вивезення та ввезення на територію України банкнот іноземних держав.

 22. Управління валютною позицією уповноваженого банку.

 23. Порядок одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів.

 24. Порядок безспірного списання коштів в іноземній валюті.

 25. Порядок відкриття кореспондентських рахунків та встановлення кореспондентських відносин.

 26. Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків в іноземній валюті.

 27. Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, відкритих в уповноважених банках України.

 28. Порядок переоформлення та закриття кореспондентських рахунків.

 29. Відповідальність банків України за невиконання функцій аґентів валютного контролю.

 30. Загальні поняття та характеристика рахунків.

 31. Поточний рахунок в іноземній валюті.

 32. Депозитні (вкладні) рахунки в іноземній валюті.

 33. Порядок відкриття рахунків.

 34. Режим поточних рахунків в іноземній валюті фізичних осіб.

 35. Режим вкладних рахунків в іноземній валюті фізичних осіб.

 36. Режим поточних рахунків в іноземній валюті представництв та установ.

 37. Режим поточних рахунків в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів.

 38. Порядок відкриття та функціонування кодованих рахунків.

 39. Порядок закриття рахунків.

 40. Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ) та її структура.

 41. Організація операцій на міжбанківському валютному ринку України.

 42. Торгівля банківськими металами.

 43. Використання готівкової іноземної валюти на території України.

 44. Організація діяльності пунктів обміну іноземної валюти.

 45. Порядок переміщення валюти через митний кордон України.

 46. Поточні операції. Готівкові та безготівкові операції.

 47. Валютні операції „спот”.

 48. Форвардні угоди. Умови форвардного контракту.

 49. Форвардний валютний курс, його розрахунок.

 50. Сутність валютної операції „своп”. Операції репорт та депорт.

 51. Сутність валютного ф’ючерса. Особливості ф’ючерсних контрактів.

 52. Валютні опціони. Сутність опціону. Біржові та позабіржові опціони.

 53. Арбітражні операції.

 54. Форми міжнародних розрахунків та обставини, що зумовлюють їх вибір.

 55. Валютно-фінансові умови зовнішньоекономічних угод.

 56. Розрахунки акредитивом.

 57. Інкасова форма розрахунків.

 58. Банківський переказ.

 59. Розрахунки векселями та чеками.

 60. Розрахунки у формі авансу.

 61. Система відкритих рахунків.

 62. Порядок здійснення розрахунків за експортно-імпортними операціями.

 63. Переказ іноземної валюти за рахунок особистих коштів громадян.

 64. Поняття платіжного балансу.

 65. Принципи складання і структура платіжного балансу.

 66. Складання платіжного балансу за методикою МВФ.

 67. Нейтральні операції.

 68. Стан платіжного балансу України.

 69. Зв’язок платіжного балансу із системою національних розрахунків.

 70. Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення валютного законодавства.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Декрет Кабінету Міністрів України №15-93 від 19 лютого 1993 р. “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” / Зібрання постанов Уряду України, №4–5, 1993, ст. 58, 59, 60.

 2. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2001. – 305 с.

 3. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання – Прес, 2006. – 494 с.

 4. Валютный рынок и валютное регулирование: Учебное пособие / Под ред. доц., канд. экон. наук И.Н. Платоновой. – Москва: Изд-во БЕК, 1996. – 475 с.

 5. Кабанець О.І., Кольга В.Д. Валютне регулювання та контроль в Україні. – Донецьк: Донеччина, 2000. – 224 с.

 6. Козак Ю.Г., Логвинова Н.С., Ковалевський В.В. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 640 с.

 7. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 608 с.

 8. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / А.С. Філіпенко, В.І. Мазуренко та ін.; За ред. А.С. Філіпенка. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.

 9. Міжнародні фінанси: Підручник / О.І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С. Шемет та ін., За ред. О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с.

 10. Основы международных валютно-кредитных отношений: Учеб. / Науч. ред. В.В. Круглов. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 432 с.

 11. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ. нац. торг.-екон. ун.-т, 2003. – 272 с.

 12. Рязанова Н.С. Міжнародні фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни – К.: КНЕУ, 2001. – 119 с.

 13. Стукало Н.В. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник. – Д.: Видавництво Дніпропетровського університету, 2003. – 216 с.

 14. Третьяков А.С. Международные валютно-кредитные отношения: Учебное пособие. – Запорожье: ИПК Запорожье – РИО «Издатель», 1998. – 168 с.

 15. Хэррис Дж. Мэнвилл. Международные финансы: Пер. с англ. – М.: Информ. – издат. дом «Филинъ», 1996. – 296 с.

 16. Шемет Т.С. Міжнародні фінанси: Підручник / За заг. ред. А.А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2000. – 336 с.

 17. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навчальний посібник. – К.: Товариство „Знання”, КОО, 1999. – 359 с.

 18. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками: Навчальний посібник. – К.: Товариство „Знання”, КОО, 1998. – 444 с.


Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

^

Кафедра «Фінанси і кредит»
Контрольна робота

з навчальної дисципліни

" Валютне реґулювання та валютний контроль ”


Варіант №___


Роботу виконав _________________________

(прізвище, ім`я та по батькові)

Група __________________

(шифр групи)

Залікова книжка № __________


Керівник _______________________________

(прізвище, ім`я та по батькові)


Домашня адреса та

телефон студента

_________________

_________________

_________________


КРЕМЕНЧУК 20__

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Валютне реґулювання та валютний контроль” для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 7.050104 – „Фінанси”, 7.050106 – “Облік і аудит”


Укладач Л.О. Лактіонова

Відповідальний за випуск зав. кафедри „Фінанси і кредит” В.І. Глухова


Підп. до др. _______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ______. Наклад __________ прим. Зам. № _______ Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

Валютне реґулювання та валютний контроль” iconЗ навчальної дисципліни “Валютне регулювання та валютний контроль”
Вступ
Валютне реґулювання та валютний контроль” iconКонтрольні питання до заліку з дисципліни „валютне регулювання та валютний контроль”
Порядок відкриття кореспондентських рахунків та встановлення кореспондентських відносин
Валютне реґулювання та валютний контроль” iconТема: Валютне регулювання та валютний контроль. "валютні цінності"
України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу,...
Валютне реґулювання та валютний контроль” iconЩодо поняття «валютний ринок» як правової категорії
Вивчення сучасного стану функціонування міжнародних економічних зв'язків з упевненістю дає можливість говорити про те, що найбільш...
Валютне реґулювання та валютний контроль” iconПаценко Олег Юрійович Аспірант відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Інститут економічного прогнозування нан україни індикатори конкурентоспроможності І динаміка росту
Валютний курс. Обгрунтовано положення про валютний курс як найважливіший чинник утримання цінової конкурентоспроможності національної...
Валютне реґулювання та валютний контроль” iconНаціональна академія наук україни інститут економічного прогнозування паценко олег юрійович удк 338. 242. 2 (477) : 339. 743 Конкурентоспроможність національної економіки І валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
Конкурентоспроможність національної економіки І валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
Валютне реґулювання та валютний контроль” iconНаціональна академія наук україни інститут економічного прогнозування паценко олег юрійович удк 338. 242. 2 (477) : 339. 743 Конкурентоспроможність національної економіки І валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
Конкурентоспроможність національної економіки І валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
Валютне реґулювання та валютний контроль” iconП., Симонов В. А. Об особенностях проверки знаний студентов по общеинженерным дисциплинам с помощью тестов постановка проблемы
Постановка проблемы. Контроль знаний студентов занимает важное место в процессе обучения. Различают предварительный (вводный) контроль,...
Валютне реґулювання та валютний контроль” iconНаціональна àÊÀÄÅÌ²ß ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Конкурентоспроможність національної економіки І валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
Валютне реґулювання та валютний контроль” iconНаціональна àÊÀÄÅÌ²ß ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Конкурентоспроможність національної економіки І валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи