З навчальної дисципліни “Валютне регулювання та валютний контроль” icon

З навчальної дисципліни “Валютне регулювання та валютний контроль”
Скачати 226.58 Kb.
НазваЗ навчальної дисципліни “Валютне регулювання та валютний контроль”
Дата01.06.2012
Розмір226.58 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Валютне регулювання та валютний контроль”


для студентів денної та заочної форм навчання

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

7.050104 - „ФІНАНСИ”

7.050106 – „облік і аудит”
КРЕМЕНЧУК 2010

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Валютне регулювання та валютний контроль” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 7.050104 – „Фінанси”, 7.050106 – “Облік і аудит”Укладач ст.викл. Л.О. Лактіонова


Рецензент к.е.н., доц. В.І. Глухова


Кафедра „Фінанси і кредит”


Затверджено методичною радою КДПУ ім. М. Остроградського

Протокол № ____ від «____» _______________ 2010 р.Заступник голови методичної ради ___________________доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ...............................................................................................................

1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи....................

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання............................

3 Питання до модульного контролю...........................................................

4 Тематика рефератів....................................................................................

5 Тестові завдання з навчальної дисципліни „Валютне регулювання та валютний контроль”.....................................................................................

Список літератури.........................................................................................
ВСТУП


Однією з найважливіших складових грошового ринку є валютний ринок, формування та активний розвиток якого фактично розпочалися в Україні з 1992р. На сьогоднішній день валютний ринок є досить розвиненим, характеризується розгалуженою структурою, включає як біржовий, так і позабіржовий сектори та розвивається досить динамічно. За роки існування валютного ринку в Україні розроблена законодавча та нормативна база, а також створені інституціональні форми організації валютних відносин. В державі існує національна валютна система як державно-правова форма організації валютних відносин, яка встановлює певний порядок здійснення валютних операцій, купівлі-продажу, вивезення-ввезення іноземної валюти та валютних цінностей, валютні курси, організації валютного контролю тощо.

Правові засади валютного регулювання в Україні закладені Декретом Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання та валютного контролю” від 19 лютого 1993 р. №15-93, згідно з яким Національний Банк України було визначено головним валютним органом країни та покладено на нього виконання функцій щодо формування на підставі загальної економічної політики держави принципів і стратегії валютного регулювання, ліцензування діяльності з валютними цінностями, розробки і впровадження системи курсоутворення та здійснення контролю за виконанням правил валютних операцій.

Метою валютного контролю є дотримання чинного валютного законодавства при здійсненні операцій з валютними цінностями, а саме: перевірка наявності необхідних ліцензій та дозволів, правил декларування валютних цінностей, виконання зобов’язань щодо продажу валюти, обґрунтованості платежів, повноти обліку та звітності за валютними операціями, правил вивезення та ввезення валютних цінностей, переказів валюти тощо.

Навчальна дисципліна “Валютне регулювання та валютний контроль” належить до дисциплін циклу професійно-орієнтованих дисциплін та вивчає сутність валюти та валютних цінностей, валютних відносин та валютних систем, валютного ринку, валютного курсу, конвертованості валюти, а також питання організації валютного регулювання та валютного контролю, встановлені чинним законодавством України.

^ Значення та місце у навчальному процесі: дисципліна „Валютне регулювання та валютний контроль” базується на дисциплінах “Гроші та кредит”, “Фінанси”, “Міжнародна економіка”, “Міжнародні фінанси”, “Банківські операції”. Матеріали дисципліни використовуються у дипломуванні та в подальшій професійній діяльності.

Курс „ Валютне регулювання та валютний контроль ” складається з лекційних, практичних занять та самостійної роботи студентів.

^ Метою самостійної роботи студентів є продовження формування системи знань щодо сукупності валютних відносин як особливої форми суспільних відносин, щодо специфіки їхнього функціонування на національному та міжнародному рівнях, щодо механізму валютного регулювання та валютного контролю, механізмів та інструментарію прийняття рішень у валютній сфері, набуття практичних навичок в об'єктивній оцінці процесів, які відбуваються у сфері валютних відносин, закріплення знань, отриманих на лекційних та практичних заняттях.

^ Завдання самостійної роботи полягає в детальному вивченні та розумінні закономірностей у сфері валютних відносин, валютного регулювання та валютного контролю, розкритті можливості використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи; з'ясуванні ролі валютного регулювання та валютного контролю в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин; визначенні сукупності заходів, що забезпечують використання валютного регулювання та валютного контролю як дійових важелів валютної політики держави.

^ Предметом вивчення є валютні відносини в державі, а також механізми валютного регулювання та валютного контролю, особливості їх розвитку на сучасному етапі.

Для самостійної роботи студентів використовуються такі форми:

 • опрацювання лекційного матеріалу;

 • опрацювання навчальної та навчально-методичної літератури;

 • вивчення законодавчих актів, що реґулюють та контролюють валютні відносини;

 • підготовка до практичних занять;

 • виконання контрольних робіт або рефератів;

 • виконання навчальних завдань і тестового контролю;

 • підготовка до підсумкового контролю.

Для виконання самостійної роботи студенти повинні користуватися методичними вказівками щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни, методичними вказівками щодо проведення практичних занять з дисципліни, методичними вказівками щодо виконання контрольних робіт з дисципліни, а також підручниками, навчально-методичною літературою, періодичними виданнями.

У методичних вказівках щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни “Валютне регулювання та валютний контроль” наведено перелік питань, що виносяться на самостійне опрацювання, питання для самоперевірки, питання до заліку, а також список літератури стосовно теми із зазначенням сторінок.

Самостійна робота виконується студентами у час, вільний від занять, у читальній залі бібліотеки або вдома.

Консультації викладачів з питань, що виникають під час виконання самостійної роботи, проводяться згідно з графіком, затвердженим деканатом.

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ
^

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ пор.

Тема

Денна форма навчання ОА/Ф.

Заочна форма навчання ОА/Ф

Кількість годин

Самост. робота, годин

Кількість годин

Самост. робота, годин

Лекційні заняття

1

Валютні цінності, валютні системи та валютний ринок

2/2

3/3
3/3

2

Валютний курс і конвертованість валюти

2/2

3/3
3/3

3

Поняття, завдання та форми організації валютного регулювання

2/2

3/3

1/1

3/3

4

Відкриття та функціонування в уповноважених банках рахунків банків-кореспондентів у іноземній валюті

2/2

3/3

1/1

3/3

5

Порядок відкриття банками рахунків у іноземній валюті

2/2

3/3
3/3

6

Організація валютного ринку України

2/2

3/3

1/1

3/3

7

Поняття і види валютних операцій

2/2

3/3

1/1

3/3

8

Валюта і міжнародні розрахункові операції

2/2

3/3
3/3

9

Платіжний баланс

1/1

3/3
3/3

10

Відповідальність за порушення валютного законодавства

1/1

3/3
3/3

Усього лекційних занять:

18/18

30/30

4/4

30/30

Практичні заняття

18/18

42/42

2/2

60/60

Контрольна робота

-

-

-

12/12

Усього:

36/36

72/72

8/8

102/102


^ 2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ


Тема 1 Валютні цінності, валютні системи та валютний ринок

Умовні та безумовні валютні цінності.

Валютні системи та їх еволюція. Система золотого стандарту (Паризька та Генуезька валютні системи). Бреттон-Вудська валютна система. Ямайська валютна система. Європейська валютна система.

Первинний ринок. Вторинний ринок.

Підприємства та фінансові установи, які здійснюють зовнішньоекономічні операції та іноземні вкладення активів. Фізичні особи. Валютні брокерські фірми. Міжнародна валютна ліквідність України.

Питання для самоперевірки

 1. Які валютні цінності є умовними?

 2. Назвіть головні ознаки системи золотого стандарту.

 3. Назвіть основні структурні принципи Бреттон-Вудської валютної системи.

 4. Назвіть визначальні принципи Ямайської валютної системи.

 5. Назвіть принципи побудови Європейської валютної системи.

 6. Які види валютних ринків існують?

 7. Які агенти валютного ринку вам відомі?

 8. Що таке міжнародна валютна ліквідність України?

Література: [1, С. 58-60; 2, С. 45-70; 3, С. 110-134; 6, С. 81-120; 7, С. 61-121; 8, С. 23-28; 9, С. 66-77; 10, С. 10-59; 12, С. 18-36; 13, С. 11-26; 14, С. 35-39; 15, С. 15-30, 89-102; 16, С. 212-267; 17, С. 15-46; 18, С. 28-54 ].


^ Тема №2 Валютний курс і конвертованість валюти

Валютне котирування.

Паритет купівельної спроможності.

Переваги та недоліки плаваючих та фіксованих валютних курсів.

Закономірності динаміки валютних курсів.

Класифікатор іноземних валют. Методи розрахунку крос-курсів.

Встановлення та використання офіційного валютного курсу.

Питання для самоперевірки

 1. Що таке конвертованість валюти?

 2. Яка економічна сутність паритету купівельної спроможності?

 3. Назвіть переваги та недоліки валютних курсів.

 4. Які закономірності динаміки валютних курсів?

 5. Що таке класифікатор іноземних валют?

 6. Які існують методи розрахунку крос-курсів?

 7. Яким чином здійснюється встановлення офіційного валютного курсу?

Література: [1, С. 58-60; 2, С. 91-120; 3, С. 318-345; 4, С. 69-85; 6, С. 81-120, 144-154; 7, С. 31-60; 8, С. 113-192; 10, С. 10-59; 12, С. 39-62; 14, С. 56-60; 15, С. 15-30, 89-102; 16, С. 32-66, 133-143; 17, С. 47-78; 18, С. 62-89 ].


^ Тема 3 Поняття, завдання та форми організації валютного регулювання

Операції, що підлягають ліцензуванню.

Управління валютною позицією уповноваженого банку. Види валютної позиції. Нормативи відкритих валютних позицій.

Порядок одержання кредитів у іноземній валюті від іноземних кредиторів. Порядок безспірного списання коштів у іноземній валюті.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть основні завдання валютного регулювання та валютного контролю.

 2. Назвіть органи валютного контролю в Україні та їх функції.

 3. Які операції банківських установ підлягають ліцензуванню?

 4. Що таке валютна позиція банку?

 5. Поясніть порядок одержання кредитів у інвалюті від іноземних кредиторів.

 6. Поясніть порядок безспірного списання коштів у іноземній валюті.

Література: [2, С. 247-266; 11, С. 177-196; 12, С. 39-45; 14, С. 61-62; 17, С. 79-120 ]


^ Тема 4 Відкриття та функціонування в уповноважених банках рахунків банків-кореспондентів у іноземній валюті

Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, відкритих в уповноважених банках України.

Порядок переоформлення та закриття кореспондентських рахунків.

Відповідальність банків України за невиконання функцій агентів валютного контролю.

^ Питання для самоперевірки

 1. Які документи необхідні для відкриття кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях в уповноважених банках України?

 2. Який порядок ведення та режим кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, відкритих в уповноважених банках України.

 3. Поясніть механізм переоформлення кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, відкритих в уповноважених банках України.

 4. В яких випадках може бути закритий кореспондентський рахунок банка-нерезидента?

 5. Яку відповідальність несуть банки України за невиконання функцій агентів валютного контролю?

Література: [5, С. 60-70; 17, С. 120-134 ].


^ Тема 5 Порядок відкриття банками рахунків у іноземній валюті

Рахунок типу „Н”. Рахунок типу „П”.

Режим поточних рахунків у іноземній валюті фізичних осіб.

Режим вкладних рахунків у іноземній валюті фізичних осіб.

Режим поточних рахунків у іноземній валюті представництв та установ.

Режим поточних рахунків у іноземній валюті юридичних осіб-резидентів.

Порядок відкриття та функціонування кодованих рахунків.

Порядок закриття рахунків.


Питання для самоперевірки

 1. Який порядок відкриття банками рахунків у іноземній валюті?

 2. Дайте характеристику рахунків типу „Н” та типу „П”.

 3. Дайте характеристику режиму поточних рахунків у інвалюті фізичних осіб.

 4. Які особливості вкладних рахунків у іноземній валюті фізичних осіб

 5. Який рахунок є кодованим?

 6. В якому випадку рахунок може бути закритий?

Література: [5, С. 25-59; 17, С. 135-166].


Тема 6 Організація валютного ринку України

Документи для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

Оптова та роздрібна торгівля банківськими металами.

Використання готівкової іноземної валюти на території України.

Організація діяльності пунктів обміну іноземної валюти.

Питання для самоперевірки

 1. Які документи необхідні для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України?

 2. Яка торгівля банківськими металами є оптовою?

 3. Як здійснюється використання готівкової інвалюти на території України?

 4. В яких випадках можливе використання готівкової іноземної валюти на території України?

 5. Як організована діяльність пунктів обміну іноземної валюти в Україні?

 6. Якими нормативними документами регулюється організація діяльності пунктів обміну іноземної валюти.

Література: [2, С. 267-276; 5, С. 86-99, 107-140; 17, С. 167-218].


^ Тема 7 Поняття і види валютних операцій

Операції репорт та депорт. Мета використання валютних „свопів”.

Особливості ф’ючерсних контрактів.

Біржові та позабіржові опціони. „Американські” опціони. „Європейські” опціони.

Арбітражні операції. Тимчасові, просторові та конверсійні арбітражні операції.

Питання для самоперевірки

 1. Поясніть сутність операції репорт та депорт.

 2. З якою метою використовують валютні „свопи”?

 3. Які особливості мають ф’ючерсні контракти?

 4. Що таке валютний опціон?

 5. Поясніть сутність та призначення арбітражних операцій.

Література: [2, С. 135-154; 4, С. 103-172; 9, С. 569-586; 12, С. 39-62; 13, С. 26-34; 14, С. 62-75; 17, С. 219-242 ].


^ Тема 8 Валюта і міжнародні розрахункові операції

Розрахунки векселями. Розрахунки чеками. Розрахунки у формі авансу. Система відкритих рахунків.

Порядок здійснення розрахунків за експортно-імпортними операціями.

Переказ іноземної валюти за рахунок особистих коштів громадян.

Питання для самоперевірки

 1. Які види векселів вам відомі?

 2. Які види чеків вам відомі?

 3. Коли використовують розрахунки у формі авансу?

 4. В чому суть розрахунків через систему відкритих рахунків?

 5. Поясніть порядок здійснення розрахунків за експортно-імпортними операціями.

 6. Як здійснюється переказ іноземної валюти за рахунок особистих коштів громадян?

Література: [4, С. 173-239; 5, С. 70-82; 6, С. 121-127; 7, С. 211-240; 8, С. 76-112; 12, С. 94-105; 14, С. 154-166; 17, С. 243-278 ].


^ Тема 9 Платіжний баланс

Складання платіжного балансу за методикою МВФ.

Стан платіжного балансу України.

Зв’язок платіжного балансу з системою національних розрахунків.

Питання для самоперевірки

 1. Що таке платіжний баланс?

 2. В чому полягає складання платіжного балансу за методикою МВФ?

 3. Охарактеризуйте стан платіжного балансу України за останній рік.

 4. В чому полягає зв’язок платіжного балансу з системою національних розрахунків?

Література: [2, С. 155-170; 3, С. 235-248; 4, С. 285-293; 6, С. 127-144; 7, С. 122-179; 8, С. 76-112; 12, С. 107-115; 16, С. 67-94; 17, С. 279-296 ].


^ Тема №10 Відповідальність за порушення валютного законодавства

Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення валютного законодавства.

^ Питання для самоперевірки

 1. Якими нормативними актами регулюються питання відповідальності за порушення валютного законодавств?

 2. Які порушення в здійсненні операцій з іноземною валютою тягнуть за собою адміністративну відповідальність?

 3. Які порушення в здійсненні операцій з іноземною валютою тягнуть за собою кримінальну відповідальність?

Література: [11, С. 208-214; 17, С. 297-306 ].

^ 3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


МОДУЛЬ 1

 1. Поняття валюти та валютних цінностей. Види валют.

 2. Система золотого стандарту (Паризька та Генуезька валютні системи).

 3. Бреттон-Вудська валютна система.

 4. Ямайська валютна система.

 5. Європейська валютна система.

 6. Поняття валютного ринку. Види валютних ринків.

 7. Агенти валютного ринку.

 8. Міжнародна валютна ліквідність України.

 9. Поняття та види валютних курсів.

 10. Валютне котирування.

 11. Паритет купівельної спроможності.

 12. Режими валютних курсів.

 13. Конвертованість валюти.

 14. Класифікатор іноземних валют.

 15. Крос-курси валют. Методи розрахунку крос-курсів.

 16. Встановлення та використання офіційного валютного курсу.

 17. Поняття і завдання валютного регулювання та валютного контролю.

 18. Основні форми здійснення валютного регулювання та контролю.

 19. Органи валютного контролю в Україні.

 20. Порядок ліцензування банківських операцій з іноземною валютою.

 21. Поняття ліцензування банківських операцій.

 22. Організація вивезення та ввезення на територію України банкнот іноземних держав.

 23. Управління валютною позицією уповноваженого банку.

 24. Порядок одержання кредитів у іноземній валюті від іноземних кредиторів.

 25. Порядок безспірного списання коштів у іноземній валюті.

 26. Порядок відкриття кореспондентських рахунків та встановлення кореспондентських відносин.

 27. Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків у іноземній валюті.

 28. Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, відкритих в уповноважених банках України.

 29. Порядок переоформлення та закриття кореспондентських рахунків.

 30. Відповідальність банків України за невиконання функцій агентів валютного контролю.

 31. Загальні поняття та характеристика рахунків.

 32. Поточний рахунок в іноземній валюті.

 33. Депозитні (вкладні) рахунки в іноземній валюті.

 34. Порядок відкриття рахунків.

 35. Режим поточних рахунків у іноземній валюті фізичних осіб.

 36. Режим вкладних рахунків у іноземній валюті фізичних осіб.

 37. Режим поточних рахунків у іноземній валюті представництв та установ.

 38. Режим поточних рахунків у іноземній валюті юридичних осіб-резидентів.

 39. Порядок відкриття та функціонування кодованих рахунків.

 40. Порядок закриття рахунків.

МОДУЛЬ 2

 1. Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ) та її структура.

 2. Організація операцій на міжбанківському валютному ринку України.

 3. Торгівля банківськими металами.

 4. Використання готівкової іноземної валюти на території України.

 5. Організація діяльності пунктів обміну іноземної валюти.

 6. Порядок переміщення валюти через митний кордон України.

 7. Поточні операції. Готівкові та безготівкові операції.

 8. Валютні операції „спот”.

 9. Форвардні угоди. Умови форвардного контракту.

 10. Форвардний валютний курс, його розрахунок.

 11. Сутність валютної операції „своп”. Операції репорт та депорт.

 12. Сутність валютного ф’ючерса. Особливості ф’ючерсних контрактів.

 13. Валютні опціони. Сутність опціону. Біржові та позабіржові опціони.

 14. Арбітражні операції.

 15. Форми міжнародних розрахунків та обставини, що обумовлюють їх вибір.

 16. Валютно-фінансові умови зовнішньоекономічних угод.

 17. Розрахунки акредитивом.

 18. Інкасова форма розрахунків.

 19. Банківський переказ.

 20. Розрахунки векселями та чеками.

 21. Розрахунки у формі авансу.

 22. Система відкритих рахунків.

 23. Порядок здійснення розрахунків за експортно-імпортними операціями.

 24. Переказ іноземної валюти за рахунок особистих коштів громадян.

 25. Поняття платіжного балансу.

 26. Принципи складання і структура платіжного балансу.

 27. Складання платіжного балансу за методикою МВФ.

 28. Нейтральні операції.

 29. Стан платіжного балансу України.

 30. Зв’язок платіжного балансу з системою національних розрахунків.

 31. Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення валютного законодавства.

^ 4 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ


 1. Валютна система економічно розвинутої країни (на вибір).

 2. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання.

 3. Державне регулювання валютного ринку економічно розвинутої країни (на вибір).

 4. Валютні операції між резидентами.

 5. Валютна система економічно розвинутої країни (на вибір).

 6. Валютні ризики в діяльності банківської системи.

 7. Валютний курс та міжнародні розрахунки.

 8. Валютний ринок в Україні.

 9. Європейська валютна система (Європейський валютний союз).

 10. Проблеми Європейської валютної інтеграції.

 11. Правові основи валютного контролю.

 12. Міжбанківські валютні біржі економічно розвинутої країни (на вибір).

 13. Умови надання міжнародного банківського кредиту.

 14. Валютні операції комерційних банків.

 15. Державне регулювання валютного ринку.

 16. МВФ та його роль в міжнародних валютно-кредитних відносинах.

 17. Стан співробітництва України з МВФ.

 18. Система органів, що здійснюють валютне регулювання в Україні.

 19. Система органів, що здійснюють валютне регулювання в економічно розвинутій країні (на вибір).

 20. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

 21. Валютна політика як основа валютного регулювання і контролю.

 22. Валютний арбітраж.

 23. Види валютних курсів.

 24. Види валютних операцій.

 25. Форми міжнародних грошових розрахунків.

^ 5 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ”


1. Валюта – це:

 1. гроші іноземних держав та їхні золотовалютні резерви;

 2. грошові знаки іноземних держав та інші кредитні й платіжні документи, які визначаються в іноземних грошових одиницях та використовуються в міжнародних розрахунках;

 3. офіційні запаси іноземних грошей у центральному банку та фінансових організаціях країн.


2. Українська національна грошова одиниця – гривня належить до:

 1. вільноконвертованої валюти;

 2. частково конвертованої валюти;

 3. неконвертованої валюти.


3. Після відміни доларового стандарту долар США продовжує виконувати роль світових грошей:

 1. так;

 2. ні;

 3. частково.


4. Міжнародний валютний фонд створено в:

 1. 1944р.;

 2. 1945р.;

 3. 1954р.;

 4. 1968р.


5. Офіційну ціну золота відмінено в:

 1. 1944р.;

 2. 1971р.;

 3. 1976р.;

 4. 1991р.


6. Бреттон-Вудська валютна система передбачала використання ..... як валютних резервів:

 1. золота;

 2. долара США і золота;

 3. долара США і англійського фунта стерлінгів;

 4. долара США, англійського фунта стерлінгів і золота.


7. Генуезька валютна система передбачала використання ..... як валютних резервів:

 1. золота;

 2. долара США і золота;

 3. долара США і англійського фунта стерлінгів;

 4. долара США, англійського фунта стерлінгів і золота.


8. Паризька валютна система передбачала використання ..... як валютних резервів:

 1. золота;

 2. долара США і золота;

 3. долара США і англійського фунта стерлінгів;

 4. долара США, англійського фунта стерлінгів і золота.


9. Валютний курс – це:

 1. ціна, яку платять у власній валюті за одиницю іноземної валюти;

 2. курсове співвідношення при перерахунку цін та грошових сум із однієї валюти в іншу;

 3. курс, при якому попит і пропозиція валюти збігаються;

 4. немає правильної відповіді.


10. Валютні інтервенції на валютному ринку можуть здійснювати:

 1. комерційні банки;

 2. валютна біржа;

 3. промислові підприємства;

 4. центральний (національний) банк.


11. СДР – це...

 1. Валютний союз.

 2. Спеціальні права запозичення.

 3. Кошик 15 валют країн ЄС.

 4. Національна валюта.


12. Країни світу зараз...

 1. Мають режим фіксованих валютних курсів.

 2. Мають режим плаваючих валютних курсів.

 3. Мають режим валютного коридору.

 4. Можуть вільно обирати режим валютного курсу.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Декрет Кабінету Міністрів України №15-93 від 19 лютого 1993 р. “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” / Зібрання постанов Уряду України, №4-5, 1993, ст. 58,59,60.

 2. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2001. – 305 с.

 3. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання – Прес, 2006. – 494 с.

 4. Валютный рынок и валютное регулирование. Учебное пособие. Под ред. доц., канд. экон. наук И.Н. Платоновой. Москва, изд-во БЕК 1996, 475 с.

 5. Кабанець О.І., Кольга В.Д. Валютне регулювання та контроль в Україні. – Донецьк: Донеччина, 2000. – 224с.

 6. Козак Ю.Г., Логвинова Н.С., Ковалевський В.В. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 640 с.

 7. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2001 – 608 с.

 8. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / А.С. Філіпенко, В.І. Мазуренко та ін.; за ред. Філіпенка А.С., - К.: Либідь, 1997. – 208 с.

 9. Міжнародні фінанси: Підручник / О.І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С. Шемет та ін., за ред. О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с.

 10. Основы международных валютно-кредитных отношений : Учеб. / Науч. ред. В.В. Круглов. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 432 с.

 11. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навчальний посібник. / За заг. ред. А.А.Мазаракі. – Київ. нац. торг.-екон. ун.-т, 2003. – 272 с.

 12. Рязанова Н.С. Міжнародні фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 119 с.

 13. Стукало Н.В. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник. – Д.: Видавництво Дніпропетровського університету. – 2003. – 216 с.

 14. Третьяков А.С. Международные валютно-кредитные отношения: Учебное пособие. – Запорожье: ИПК Запорожье – РИО «Издатель», 1998. – 168 с.

 15. Хэррис Дж. Мэнвилл. Международные финансы: Пер. с англ. - М.: Информ. - издат. дом «Филинъ», 1996. – 296 с.

 16. Шемет Т.С. Міжнародні фінанси: Підручник / За заг. ред А.А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2000. – 336 с.

 17. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навчальний посібник. – К.: Товариство „Знання”, КОО, 1999. – 359 с.

 18. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками: Навчальний посібник. – К.: Товариство „Знання”, КОО, 1998. – 444 с.Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Валютне регулювання та валютний контроль” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 7.050104 – „Фінанси”, 7.050106 – “Облік і аудит”
Укладач Л.О. Лактіонова


Відповідальний за випуск зав. кафедри „Фінанси і кредит” В.І. Глухова


Підп. до др. _______________ Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ______ Наклад __________ прим. Зам. № _______ Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20Схожі:

З навчальної дисципліни “Валютне регулювання та валютний контроль” iconВалютне реґулювання та валютний контроль”
Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи з навчальної дисципліни “Валютне реґулювання та валютний контроль”
З навчальної дисципліни “Валютне регулювання та валютний контроль” iconКонтрольні питання до заліку з дисципліни „валютне регулювання та валютний контроль”
Порядок відкриття кореспондентських рахунків та встановлення кореспондентських відносин
З навчальної дисципліни “Валютне регулювання та валютний контроль” iconТема: Валютне регулювання та валютний контроль. "валютні цінності"
України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу,...
З навчальної дисципліни “Валютне регулювання та валютний контроль” iconЗ навчальної дисципліни "контроль І ревізія"
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Контроль І ревізія" для студентів денної та заочної форм навчання...
З навчальної дисципліни “Валютне регулювання та валютний контроль” iconВ. В. Княжеченко програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Планування І контроль на підприємстві» для студентів 4 курсу...
З навчальної дисципліни “Валютне регулювання та валютний контроль” iconДисципліни “Контроль І ревізія”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Контроль та ревізія” для студентів денної та заочної форм навчання...
З навчальної дисципліни “Валютне регулювання та валютний контроль” iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни «Контроль та вимірювання параметрів рідин І газів» для студентів спеціальності
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Контроль та вимірювання параметрів рідин і газів» / Укладачі: С. С. Антоненко, Е. В. Колісніченко....
З навчальної дисципліни “Валютне регулювання та валютний контроль” iconТ. А. Коляда програма І робоча програма навчальної дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності» ( для студентів 4 курсу заочної форми...
З навчальної дисципліни “Валютне регулювання та валютний контроль” iconЩодо поняття «валютний ринок» як правової категорії
Вивчення сучасного стану функціонування міжнародних економічних зв'язків з упевненістю дає можливість говорити про те, що найбільш...
З навчальної дисципліни “Валютне регулювання та валютний контроль” iconЗакон україни про Нацiональний банк України (ГУ, 22. 06. 99; Ук, 01. 07. 99; Офiцiйний вiсник України, 1999, n 24)
України про валютне регулювання як засоби валютно-фiнансових вiдносин; вiдкритий ринок ринок, на якому здiйснюються операцiї з
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи