Кременчуцький державний політехнічний університет icon

Кременчуцький державний політехнічний університет
Скачати 244.4 Kb.
НазваКременчуцький державний політехнічний університет
Дата01.06.2012
Розмір244.4 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ “ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСАХ”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050100 – “ФІНАНСИ”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2006


Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології у фінансах” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – “Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач асист. Ю.Г. Лактіонов


Рецензент к.е.н., доц. А.О. Касич

Кафедра „Облік і аудит”


Затверджено методичною радою університету


Протокол № _____ від “____” _____________ 2006р.


Заступник голови методичної ради доцент С.А. Сергієнко


Принципові зміни у ставленні людини до інформації, які відбулися з переходом від ручної обробки інформації до автоматизованої, дали змогу розглядати інформацію як особливий вид ресурсу і важливий фактор суспільного розвитку.

Інформація стала комерційною категорією, їй притаманні всі властивості товару. Існують інформаційна промисловість і національні інформаційні ресурси, відбувається перехід від індустріальної економіки до економіки, що ґрунтується на інформації. Засобом реалізації цих тенденцій є сучасна інформаційна технологія – сукупність різноманітних інформаційно-технологічних процесів.

Під інформаційною технологією розуміють комплекс методів і процедур, які реалізують функції збору, передавання, обробки, зберігання й доведення до користувачів інформації в організаційно-управлінських системах з використанням вибраного комплексу технічних засобів. Принципові відмінності інформаційної технології від виробничої – сукупності засобів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини, матеріалів або напівфабрикатів, які відбуваються у процесі виробництва – полягають у тому, що інформаційна технологія, окрім рутинних операцій, містить елементи творчого характеру, які не піддаються регламентації та формалізації.

Для підготовки до лабораторних робіт студенти повинні користуватися методичними рекомендаціями щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни, методичними рекомендаціями щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни, а також навчально-методичною літературою.

Підготовку до лабораторних робіт студенти здійснюють у час, вільний від занять, у читальній залі бібліотеки або вдома. Лабораторні роботи виконують на лабораторних заняттях згідно з навчальним розкладом.

Консультації викладача з питань, що виникають під час підготовки до лабораторних робіт, проводяться згідно з графіком, затвердженим деканатом.

^ ТЕМАТИКА КУРСУ ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСАХ”


Тема № 1 Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою

Сутність інформаційного процесу управління. Задачі управління, що реалізують інформаційний процес. Організація інформаційного процесу управління на основі нових інформаційних технологій. Поняття інформаційних систем. Призначення інформаційних систем. Задачі інформаційних систем. Структура та функції інформаційних систем. Потенційні можливості інформаційних систем.


Тема № 2 Економічна інформація і засоби її формалізованого опису

Поняття економічної інформації. Сутність та особливості економічної інформації. Види економічної інформації. Рівні надання економічної інформації. Структура і властивості економічної інформації. Інформація як ресурс управління економікою.


Тема № 3 Інформаційні технології оброблення економічної інформації

Інформаційна технологія та її місце в інформаційній системі підприємства. Сутність технологічного забезпечення та його місце в автоматизованій інформаційній системі. Вплив параметрів задач АІС на оброблення економічної інформації. Режими оброблення інформації та їх вплив на інформаційну технологію. Методологічні особливості ІТ у різних умовах використання обчислювальної техніки. Застосування нейромережних технологій в економічній діяльності. Мережні інформаційні технології оброблення економічної інформації. Особливості інформаційної технології оброблення економічної інформації в корпоративних інформаційних системах.


Тема № 4 Організація інформаційної бази систем оброблення економічної

інформації

Особливості та структура інформаційного забезпечення автоматизованої інформаційної системи. Організація баз даних автоматизованої інформаційної системи. Формулювання та аналіз вимог до бази даних. Концептуальне інфологічне проектування бази даних. Проектування реалізації бази даних. Вибір системи управління базами даних.


Тема № 5 Організаційно-методичні основи створення і функціонування

інформаційних систем управління фінансами

Фінанси в умовах автоматизованої обробки інформації. Проблеми автоматизації управління фінансами. Принципи побудови автоматизованих робочих місць з управління фінансами.


Тема № 6 Автоматизована система фінансових розрахунків

Загальна характеристика інформаційних систем із фінансових розрахунків. Автоматизована інформаційна система розрахунків з постачальниками та покупцями. Автоматизована інформаційна система „Облік касових операцій”. Автоматизована інформаційна система „Клієнт-банк”.


Тема № 7 Автоматизація оброблення інформації в податковій сфері

України

Загальна характеристика інформаційної системи Державної податкової служби України. Організація автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Державної податкової адміністрації. Автоматизована інформаційна система “Облік податків і платежів”. Функціональне призначення системи. Структура системи. Режими “Нарахування”, “Платіжні документи”, “Ведення карток особових рахунків”, “Облік ПДВ”, “Реструктуризація та відстрочки”, “Довідки”, “Звітність”, “Проведення розрахункових операцій”, “Початкова організація БД”, “Нормативно-довідкова інформація”.


Тема № 8 Автоматизована інформаційна система у Держказначействі

України

Основні функції інформаційної технології Держказначейства. Особливості утворення інформаційних потоків у казначейському виконанні бюджетів. Склад і структура нормативно-довідкової інформації. Особливості формування нормативно-довідкової інформації у казначейському виконанні бюджетів. Структура комплексу технічних засобів казначейського виконання бюджетів.

Тема № 9 Автоматизація оброблення інформації у страховій сфері

Характеристика системи. Організація автоматизованої інформаційної системи в менеджменті страхових установ. Інформаційний процес управління страховою діяльністю. Система автоматизації управління страховою діяльністю організації. Організація АІС для розв’язання задачі “Планування технічних резервів страхової установи”. Інформаційне забезпечення.


Тема № 10 Автоматизація управління фінансами в бюджетних установах

Інформаційні потоки в бюджетних установах. Особливості та проблеми автоматизації управління фінансами в бюджетних установах. Автоматизація кошторисного фінансування бюджетних установ.


Тема № 11 Автоматизація управління фінансами підприємств і комерційних структур

Бюджетування на підприємствах та у комерційних структурах. Бюджетування та ВРМ-системи. Сучасні системи бюджетування. Автоматизація фінансового аналізу на підприємстві.


Тема № 12 Інформатизація фінансового ринку

Інформаційна підтримка ринку цінних паперів. Розподілена депозитарна система. Інформаційні технології депозитарного обліку. Інформаційні технології реєстродержателів. Автоматизація фондової торгівлі. Інформаційна підтримка інвестиційного процесу.


Тема № 13 Міжнародна електронна мережа міжнародних розрахунків SWIFT

Інформаційні потоки в міжнародних розрахунках. Інформаційні технології у міжнародних валютних, розрахункових та кредитно-фінансових операціях. Історія виникнення міжнародної електронної мережі SWIFT. Стандартизація форматів повідомлень та адрес у мережі SWIFT. Роль Internet в обслуговуванні міжнародних розрахунків.

^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


1 Тематика контрольних робіт знаходиться в читальній залі бібліотеки КДПУ.

2 Варіант контрольної роботи визначають за останньою цифрою номера залікової книжки. Наприклад, остання цифра номера вашої залікової книжки “0”. Отже, можете вибрати тему за №№10, 20. Якщо остання цифра номера вашої залікової книжки “5”, то тема контрольної роботи за №5, 15.

3 Мета виконання контрольної роботи

3.1 Метою виконання теоретичної частини контрольної роботи є активізація самостійної роботи, покращення теоретичної та практичної підготовки студентів. Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою економічною літературою, підручниками та посібниками, довідковими, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами згідно з вибраною темою.

Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен уміти коротко викласти зміст вибраної теми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її розв’язання.

3.2 Мета виконання практичної частини контрольної роботи - глибоко та детально вивчити можливості комп`ютерної техніки, пакетів прикладного програмного забезпечення й одночасно навчитися їх застосовувати з метою автоматизації фінансово-економічних задач.

^ 4 Підготовка до написання контрольної роботи

4.1 Після визначення теми теоретичної частини контрольної роботи потрібно ознайомитися з її планом або скласти свій на основі вивчення рекомендованої літератури.

Окрім вказаної у тематиці контрольних робіт літератури, необхідно підібрати основну і додаткову літературу в бібліотеці (монографії, брошури, журнальні та газетні статті).

4.2 Після визначення теми практичної частини контрольної роботи потрібно ознайомитися з вимогами щодо її виконання, проаналізувати можливості пакета Microsoft Office та уважно вивчити розв’язання типової задачі.

^ 5 Основні вимоги до контрольної роботи

5.1 Робота повинна бути акуратно виконана на аркушах форматом А4 за допомогою текстового редактора Word та електронної таблиці Excel, що входять до пакета Microsoft Office, з обов`язковим роздрукуванням теоретичної частини та таблиць практичної частини. За результатами розрахунків повинні бути зроблені висновки. Відповідні файли повинні бути записані на дискету 3.5”. Приблизний обсяг роботи 15-20 сторінок.

5.2 Правила оформлення теоретичної частини контрольної роботи:

 • поля: зверху та знизу по 2 см; зліва – 2.5 см; справа – 1.5 см;

 • текст: шрифт – Times New Roman, 14 pt, вирівнювання – по ширині сторінки, міжрядковий інтервал – полуторний.

5.3 Зразок оформлення титульної сторінки наведено в додатку А.

5.4 На першій сторінці визначають тему контрольної роботи, її план та список використаної літератури.

Розкриття теми має бути пов’язаним із пунктами плану контрольної роботи. Висвітлювати питання необхідно так, щоб контрольна робота давала відносно завершене уявлення з вибраної теми. Сама робота повинна бути результатом опрацювання й засвоєння декількох джерел (підручників, посібників, монографій, газетних та журнальних статей тощо).

6 Підготовлену роботу у вигляді роздрукованого матеріалу та файлів на дискеті 3.5” висилають або здають на кафедру “Облік і аудит” (39614, м. Кременчук, бульвар Пушкіна, 3, корпус №5, ауд. 5301) не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обов’язково вказати прізвище, ім’я та по батькові викладача, який читає курс.

^ 7 Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Під час захисту студент повинен показати знання положень, викладених у контрольній роботі, та вміння працювати з комп`ютерною технікою. Без захисту контрольної роботи студента не допускають до складання іспиту.

^ ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


ВАРІАНТ 1

 1. Сутність інформаційного процесу управління. Задачі управління, що реалізують інформаційний процес.

 2. Автоматизована інформаційна система розрахунків з постачальниками та покупцями.


ВАРІАНТ 2

 1. Поняття економічної інформації. Сутність та особливості економічної інформації. Види економічної інформації.

 2. Автоматизована інформаційна система „Облік касових операцій”.


ВАРІАНТ 3

 1. Інформаційна технологія та її місце в інформаційній системі підприємства.

 2. Автоматизована інформаційна система „Клієнт-банк”.


ВАРІАНТ 4

 1. Особливості та структура інформаційного забезпечення автоматизованої інформаційної системи.

 2. Автоматизована інформаційна система “Облік податків і платежів”.


ВАРІАНТ 5

 1. Фінанси в умовах автоматизованої обробки інформації.

 2. Автоматизована інформаційна система у Держказначействі України.


ВАРІАНТ 6

 1. Організація інформаційного процесу управління на основі нових інформаційних технологій.

 2. Організація автоматизованої інформаційної системи в менеджменті страхових установ.


ВАРІАНТ 7

 1. Рівні надання економічної інформації.

 2. Інформаційний процес управління страховою діяльністю.

ВАРІАНТ 8

 1. Сутність технологічного забезпечення та його місце в автоматизованій інформаційній системі. Вплив параметрів задач АІС на оброблення економічної інформації.

 2. Організація АІС для розв’язання задачі “Планування технічних резервів страхової установи”.


ВАРІАНТ 9

 1. Концептуальне інфологічне проектування бази даних.

 2. Особливості та проблеми автоматизації управління фінансами в бюджетних установах.


ВАРІАНТ 10

 1. Проблеми автоматизації управління фінансами.

 2. Автоматизація кошторисного фінансування бюджетних установ.


ВАРІАНТ 11

 1. Поняття інформаційних систем. Призначення інформаційних систем. Задачі інформаційних систем.

 2. Бюджетування та ВРМ-системи.


ВАРІАНТ 12

 1. Структура і властивості економічної інформації.

 2. Автоматизація фінансового аналізу на підприємстві.


ВАРІАНТ 13

 1. Режими оброблення інформації та їх вплив на інформаційну технологію.

 2. Інформаційна підтримка ринку цінних паперів.


ВАРІАНТ 14

 1. Організація баз даних автоматизованої інформаційної системи. Формулювання та аналіз вимог до бази даних.

 2. Інформаційні технології депозитарного обліку.

ВАРІАНТ 15

 1. Принципи побудови автоматизованих робочих місць з управління фінансами.

 2. Інформаційні технології реєстродержателів.


ВАРІАНТ 16

 1. Структура та функції інформаційних систем. Потенційні можливості інформаційних систем.

 2. Автоматизація фондової торгівлі.


ВАРІАНТ 17

 1. Інформація як ресурс управління економікою.

 2. Інформаційна підтримка інвестиційного процесу.


ВАРІАНТ 18

 1. Мережні інформаційні технології оброблення економічної інформації.

 2. Інформаційні технології у міжнародних валютних, розрахункових та кредитно-фінансових операціях.


ВАРІАНТ 19

 1. Проектування реалізації бази даних. Вибір системи управління базами даних.

 2. Стандартизація форматів повідомлень та адрес у мережі SWIFT.


ВАРІАНТ 20

 1. Особливості інформаційної технології оброблення економічної інформації в корпоративних інформаційних системах.

 2. Роль Internet в обслуговувані міжнародних розрахунків.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

^

ЗАВДАННЯ 1: ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНИХ І МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ

ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ


(ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ)

Теоретичні відомості. Велику роль на підприємстві має такий показник, як точка беззбитковості. Тобто, це такий обсяг виробленої продукції, при якому підприємство не отримує а ні прибутку, а ні збитку.

Хід роботи

Спочатку розробимо на сторінці електронної таблиці Microsoft Excel таблицю, як наведено у додатку 3. У стовпець А внесемо кількість виробів, у стовпці В розрахуємо валовий дохід підприємства (=$В$6*А9), у стовпцях С і D розрахуємо постійні та змінні витрати відповідно (=$С$4+$С$5 та =($B$2+$B$3)*A9), а у стовпці Е розрахуємо загальні витрати (=В9+С9).

Далі за даними стовпців “Валовий дохід, тис. грн”, “Постійні витрати, тис. грн”, “Змінні витрати, тис. грн” та “Загальні витрати, тис. грн” будуємо діаграму. Для цього виділяємо діапазони стовпців А, В, С, D та E і натискаємо на піктограму майстра діаграм, після цього у нас з`являється діалогове вікно майстра діаграм. Далі вибираємо тип та вид діаграми („Точечная”), натискаємо на кнопку „Далее”. Далі вносимо всі параметри діаграми й отримуємо нашу діаграму (додаток Г). Далі додаємо до ліній “Валовий дохід, тис. грн” та “Загальні витрати, тис. грн” лінійну лінію тренда із зображенням її рівняння на діаграмі, як наведено у додатку Г. Із діаграми ми бачимо, що лінія загальних витрат перетнулася з лінією валових доходів у точці, яка і є точкою беззбитковості (валові доходи дорівнюють валовим витратам). Тепер задача полягає в тому, щоб знайти цю точку із точністю до однієї одиниці виробу. Точку беззбитковості шукаємо за допомогою процедури „Подбор параметра”.

Інформаційна технологія підбору параметра забезпечує обчислення значення аргументу (параметра) для заданого значення функції методом послідовних ітерацій. Підбір параметра є основним методом дослідження сфери припустимих значень для параметрів моделі. Якщо функціонал має кілька параметрів, подібний аналіз виконується послідовно для кожного параметра окремо, при цьому значення функції, що задається, залишається незмінним. Після підбору можна порівняти отримані результати підбирання з погляду їхньої реалістичності. При підборі параметра допускається використання каскаду взаємозалежних формульних виразів, що зв'язують значення різних комірок, у тому числі розташованих на інших сторінках чи в інших робочих книгах. Істотне обмеження для застосування цього підходу – в кожен момент часу досліджується тільки один параметр функції.

Перш за все вносимо до комірки Е2 “Фінансовий результат, тис. грн” різницю між двома рівняннями, які ми отримали для наших ліній тренду (тобто із рівняння доходів віднімаємо рівняння видатків).

Наступним кроком активізуємо комірку Е2 та за допомогою команди меню “Сервис” Ю “Подбор параметра” викликаємо процедуру “Подбор параметра”. У нас з`являється діалогове вікно процедури “Подбор параметра”.


Р
ис. 1 - Діалогове вікно процедури “Подбор параметра”


Далі у комірку діалогового вікна процедури “Установить в ячейке” посилаємося на комірку “Фінансовий результат, тис. грн” Е2, у комірку “Значение” вносимо “0”, а у комірку “Изменяя значение ячейки” посилаємося на комірку D2 “Кількість виробів, шт.” (рис. 1). Через декілька секунд отримуємо кількість виробів (6470 шт.), за якої наше підприємство буде працювати без збитків, але все-таки і без прибутку. Тобто, щоб одержати прибуток, підприємство повинно виробляти продукції більш ніж 6470 шт.

Дані до завдання 1 контрольної роботи наведено у додатку Б.

^ Контрольні питання: Як розрахувати прибуток підприємства, якщо відомо запланований обсяг випуску продукції? Як розрахувати необхідний обсяг випуску продукції, щоб отримати запланований прибуток? Де розташована на діаграмі ділянка прибутку, а де - збитку? З якої точки на осі Y виходить кожна лінія графіка і пояснити це з економічної точки зору.

Література: [2, с.527-531; 9, c.383-389; 11, с.243-284; 15, с.394-397, 603-607].


^ ЗАВДАННЯ 2: РОЗВ’ЯЗАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ
ЗА ДОПОМОГОЮ ФІНАНСОВИХ ФУНКЦІЙ

(РОЗРАХУНКИ ВИПЛАТ ЗА ПОЗИКАМИ, ВКЛАДАМИ ТА КРЕДИТАМИ)

Мета роботи. Навчитися користуватися стандартними функціями електронної таблиці при розв’язанні економічних задач.

^ Теоретичні відомості. Фінансові функції Microsoft Excel дозволяють виконувати такі звичайні фінансові розрахунки, як визначення чистої поточної вартості й майбутнього значення вкладу без побудови довгих і складних формул.


У таблиці 1 наведено функції, за допомогою яких виконують розрахунки виплат за позиками, вкладами та кредитами.

Для того щоб скористатися фінансовими функціями в Microsoft Excel, необхідно виконати наступні дії:

 • вибрати пункт меню Вставка;

 • у меню Вставка вибрати пункт Функция...;

 • у діалоговому вікні Мастер функций - крок 1 і 2 вибрати потрібну категорію - в полі Категория – вибираємо Финансовые і вибираємо потрібну функцію в полі Функция.Таблиця 1 - Аргументи фінансових функцій Microsoft Excel

Функція

^
Розрахункова величина

Аргументи*****

БЗ


Майбутнє значення вкладу

Норма; Кпер; Плата; [НЗ]; [Тип]

ВНДОХ

Внутрішня швидкість грошового обігу

Значения; Предложения

КПЕР

Кількість періодів виплат

Норма; Плата; НЗ; [БЗ]; [Тип]

НОРМА

Відсоткова ставка за один період

Кпер; Плата; НЗ; [БЗ]; [Тип]; [Нач_прибл]

ОСНПЛАТ

Розмір виплати за вказаний період

Норма; Период; Кпер; НЗ; [БЗ]; [Тип]

ПЗ

Поточний обсяг вкладу

Норма; Кпер; Плата; [НЗ]; [Тип]

ПЛПРОЦ

Розмір виплати за відсотками

Норма; Период; Кпер; НЗ; [БЗ]; [Тип]

ППЛАТ

Розмір виплати за один період

Норма; Кпер; НЗ; [БЗ]; [Тип]

*****

БЗ – майбутнє значення (чи баланс грошових коштів) після здійснення останньої виплати

Значения – числові значення, для яких розраховується внутрішня швидкість обороту коштів

Кпер – загальна кількість періодів виплат

Нач_прибл. – припустиме значення норми прибутку

НЗ – початкова вартість

Норма – відсоткова ставка за один обліковий період

Период – період, за який проводиться виплата

Плата – фіксована виплата за кожний період

Предложения – припустиме значення

Тип – «1 – виплата на початку періоду»; «0 – виплата наприкінці періоду»


На рисунку 2 наведено діалогове вікно майстра функцій.
^

Рисунок 2 - Діалогове вікно майстра функційХід роботи

Розглянемо функцію БЗ, яка обчислює для будь-якого майбутнього моменту часу розмір коштів на рахунку, який накопичиться в результаті одноразового вкладу чи періодичних додаткових вкладів. На рисунку 3 наведено діалогове вікно, яке з’являється при виборі функції БЗ. До поля цього діалогового вікна можна ввести або числа, або посилання на клітинки, які містять відповідні значення, що будуть використані як аргументи функції.

Ця функція має наступний синтаксис:

=БЗ(ставка; число периодов; выплата; текущее значение; тип)

^
Рисунок 3 - Діалогове вікно функції БЗ


Для обчислення майбутнього значення ряду виплат використовується аргумент Выплата, аргумент Текущее значение слугує для визначення майбутнього значення одноразової виплати.


Завдання 1. Оформити початкові дані у таблицю і розрахувати результат. Припустимо, ви плануєте відкрити спеціальний пенсійний рахунок, який не обкладається податком, і вносити на нього по 2000 грн на початку кожного року і розраховуєте на середню швидкість обігу 11 відсотків на рік протягом 35 років. Визначимо суму, що буде на вашому рахунку після закінчення цього терміну. Функція буде мати наступний синтаксис:

=БЗ (11%; 35; -2000; ;1).

Результат обчислень: 758 328,81 грн (рис. 4).


Завдання 2. Припустимо, що ви відкрили рахунок три роки тому і на даний момент уже накопичили 7500 грн. Наступна формула допоможе визначити, що на вашому рахунку через 35 років буде 1 047 640,19 грн. Синтаксис:

=БЗ(11%; 35; -2000; -7500; 1).

Оформіть для цих завдань таблиці даних і результати обчислень.

У цих двох прикладах Тип дорівнює 1, оскільки виплати проводять на початку періодів. Цей аргумент значно впливає на результати фінансових обчислень для тривалих термінів. Якщо пропустити аргумент Тип в останній формулі, Excel припускає, що гроші вносять на рахунок наприкінці кожного року, і повертає менше значення (рис. 4).Рисунок 4 - Результат розрахунків з використанням функції БЗ


^ ЗАДАЧІ ДО ЗАВДАННЯ 2 КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант 1. Скласти таблицю для розрахунку накопичень на депозитному рахунку при розташуванні довільної суми під 12, 15, 18% річних на термін 3 роки із зобов'язанням додаткових вкладів у сумі 100 грн у кінці кожного місяця.

Варіант 2. Скласти таблицю для визначення терміну, за який сума на депозитному рахунку зросте до 10000 грн при розташуванні довільної суми під 12, 15, 18% річних із зобов'язанням додаткових вкладів у сумі 100 грн у кінці кожного кварталу.

Варіант 3. Скласти таблицю для визначення, як слід змінити суму місячних додаткових вкладів у кінці кожного місяця, щоб за 3 роки вклад зріс до необхідного нам розміру, якщо розташовані 1000 грн під 12, 15, 18% річних із зобов'язанням у кінці кожного місяця додаткових вкладень.

Варіант 4. Скласти таблицю для визначення відсоткової ставки, яка забезпечить за 3 роки збільшення вкладу до необхідної суми при початковому вкладі в розмірі 750 грн та із зобов'язанням додаткових вкладів у розмірі 300, 400, 500 грн у кінці кожного кварталу.

Варіант 5. Скласти таблицю для визначення початкового вкладу, який забезпечить за необхідний нам термін збільшення вкладу до 10000, 15000, 20000 грн під 18% річних із зобов'язанням додаткових вкладів у розмірі 350 грн у кінці кожного місяця.

Варіант 6. Скласти таблицю для розрахунку накопичень на депозитному рахунку при розташуванні довільної суми під 16% річних на термін 1, 2, 3 роки із зобов'язанням додаткових вкладів у сумі 100 грн у кінці кожного місяця.

Варіант 7. Скласти таблицю для визначення терміну, за який сума на депозитному рахунку зросте до 10000 грн при розташуванні довільної суми під 12% річних із зобов'язанням додаткових вкладів у сумі 100, 200, 300 грн у кінці кожного кварталу.

Варіант 8. Скласти таблицю для визначення, як слід змінити суму місячних додаткових вкладів у кінці кожного місяця, щоб за 3 роки вклад зріс до необхідного нам розміру, якщо розташовані 500, 1000, 2000 грн під 17% річних із зобов'язанням у кінці кожного місяця додаткових вкладень.

Варіант 9. Скласти таблицю для визначення відсоткової ставки, яка забезпечить за 3 роки збільшення вкладу до необхідної суми при початковому вкладі в розмірі 350, 750, 1500 грн та із зобов'язанням додаткових вкладів у розмірі 250 грн у кінці кожного кварталу.

Варіант 10. Скласти таблицю для визначення початкового вкладу, який забезпечить за 3 роки збільшення вкладу до 15000 грн під 10, 14, 16% річних із зобов'язанням додаткових вкладів у необхідному нам розмірі у кінці кожного місяця.


^ Контрольні питання: За допомогою якої функції розраховують накопичення на депозитному рахунку та які аргументи потрібно до неї внести? За допомогою якої функції визначається термін, за який сума на депозитному рахунку досягне необхідної, та які аргументи потрібно до неї внести? За допомогою якої функції визначають суму додаткових вкладів, щоб накопичення на депозитному рахунку досягли необхідного розміру, та які аргументи потрібно до неї внести? Визначити відсоткову ставку, яка забезпечить накопичення необхідного розміру, та які аргументи потрібно внести. Визначити початкові вклади, які забезпечать необхідний обсяг накопичень, та які аргументи потрібно внести.

Література: [6, с.331-425; 9, с.233-245; 11, c.361-458; 15, с.243-244].

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / М.И.Семенов, И.Т.Трубилин, В.И.Лойко, Т.П.Барановская; Под общей ред. И.Т.Трубилина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 416 с.: ил.

 2. Беспалов В.М., Вакула А.Ю., Гострик А.М., Діордіца С.Г., Таракановський С.М., Тихонович Є.В. Інформатика для економістів: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. – К.: ЦУЛ, 2003. – 788 с.

 3. Джонс, Эвард, Саттон, Дерек. Библия пользователя Office 97.: Пер. с англ. – К.: Диалектика, 1997. – 848 с.: ил. – Парал. тит. англ.

 4. Зеленский С.Э. Автоматизация управления предприятием: Учебное пособие. – К.: Кондор, 2004. – 518 с.

 5. Информатика для юристов и экономистов / Симонович С.В. и др. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с.: ил.

 6. Информационные технологии бухгалтерского учета / О.П. Ильина. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с.: ил.

 7. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією В.С. Пономаренка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 544 с.

 8. Казначейська справа. П.Г. Петрашко, О.О. Чечуліна, В.Т. Александров та ін.: У 2 т. – Т.2. – Київ: НВП ”АВТ”, 2004. – 496 с.

 9. Карлберг, Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel.: Пер. с англ. - К.: Диалектика, 1997. – 448 с.: ил. – Парал. тит. англ.

 10. Карминский А.М., Нестеров П.В. Информатизация бизнеса. - М.: Финансы и статистика, 1997. – 416 с.: ил.

 11. Колесников Александр. Excel 97 (руссифицированная версия) – К.: Издательская группа BHV, 1998. – 480 с.

 12. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 608 с.: ил.

 13. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 216 с.

 14. Ситник В.Ф., Краєва О.С., Технологія автоматизованої обробки економічної інформації: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 200 с.

 15. Уокенбах, Джон. Microsoft Excel 2000. Библия пользователя.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 873 с. + 23 с. (Кр. спр.): ил. – Парал. тит. англ.

 16. Экономическая информатика / Под ред. П.В. Конюховского и Д.Н. Колесова. – СПб: Питер, 2001. – 560 с.: ил.

Додаток А


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

^

Кафедра «Облік та аудит»
Контрольна робота

з курсу “Інформаційні системи і технології у фінансах”


Тема № “___” ______________________________________________________

(назва теми контрольної роботи)


Роботу виконав: _________________________

(прізвище, ім`я та по батькові)

Група: __________________

(шифр групи)

Залікова книжка №


Викладач: Лактіонов Ю.Г.


Домашня адреса студента:


КРЕМЕНЧУК 200__


Додаток Б
^

ЗАВДАННЯ 1 ДО ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


^ Остання цифра номера залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Витрати за елементами:

 • матеріальні витрати, грн

 • пряма заробітна платня та відрахування на соц. заходи, грн

 • амортизація основних засобів, тис. грн

 • загальнозаводські витрати, тис. грн


83,2


23,1

112,7

262,4


74,8


19,4

82,9

241,3


95,2


23,6

96,2

271,5


87,5


22,5

107,3

211,3


103,4


26,1

121,7

254,9


78,9


17,8

86,9

237,8


94,3


27,3

85,3

189,3


86,2


29,5

97,1

194,7


91,4


25,5

86,9

207,9


98,7


26,9

134,5

284,9


^ Передостання цифра номера залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Валовий дохід з одиниці продукції, тис. грн

141,9

148,3

151,6

143,5

152,8

139,6

158,2

142,7

124,2

154,2


Додаток В

Д
одаток Г


Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології у фінансах” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – “Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач Ю.Г. Лактіонов


Відповідальний за випуск А.О. Касич


Видавничий відділ КДПУ Тираж 50 примірників


Кременчук 2006


Схожі:

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського

Кременчуцький державний політехнічний університет iconМіністерство освіти та науки України Кременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconМіністерство освіти та науки України Кременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти I науки україни кременчуцький державний політехнічний університет
Кременчуцький державний політехнічний університет iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи