Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 371.1 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/5
Дата28.07.2012
Розмір371.1 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050100 – “ФІНАНСИ”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2009


Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – “ Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач асист. Ю.Г. Лактіонов

Рецензент к.е.н., доц. В.І. Глухова


Кафедра «Фінанси і кредит»


Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол № _____ від “____” _____________ 2009 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко

ЗМІСТВступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лабораторна робота № 1 Проведення аналізу фінансового стану та результатів діяльності підприємства у середовищі електронної таблиці EXCEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лабораторна робота № 2 Аналіз накладних витрат . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лабораторна робота № 3 Розв’язання економічних задач за допомогою фінансових функцій (складання таблиці для депозитних розрахунків) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лабораторна робота № 4 Структура, склад капітальних вкладень та їх фінансування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лабораторна робота № 5 Визначення обсягу виробництва та ціни продукції за допомогою кривих попиту та пропозиції . . . . . . . . . . . . . .

Лабораторна робота № 6 Прогноз прибутку та грошових потоків від реалізації інвестиційного проекту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лабораторна робота № 7 Аналіз даних: підбір параметра та пошук рішення (управління портфелем активів) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Список літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4


5
ВСТУП


Принципові зміни у ставленні людини до інформації, які відбулися з переходом від ручної обробки інформації до автоматизованої, дали змогу розглядати інформацію як особливий вид ресурсу і важливий фактор суспільного розвитку.

Інформація стала комерційною категорією, їй притаманні усі властивості товару. Існують інформаційна промисловість і національні інформаційні ресурси, відбувається перехід від індустріальної економіки до економіки, що ґрунтується на інформації. Засобом реалізації цих тенденцій є сучасна інформаційна технологія – сукупність різноманітних інформаційно-технологічних процесів.

Під інформаційною технологією розуміють комплекс методів і процедур, які реалізують функції збору, передавання, обробки, зберігання й доведення до користувачів інформації в організаційно-управлінських системах з використанням вибраного комплексу технічних засобів. Принципові відмінності інформаційної технології від виробничої – сукупності засобів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини, матеріалів або напівфабрикатів, які відбуваються у процесі виробництва – полягають у тому, що інформаційна технологія, окрім рутинних операцій, містить елементи творчого характеру, які не піддаються регламентації та формалізації.

Для підготовки до лабораторних робіт студенти повинні користуватися методичними вказівками щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни, методичними вказівками щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни, а також навчально-методичною літературою.

Підготовка до лабораторних робіт виконується студентами у час, вільний від занять, у читальній залі бібліотеки або вдома. Лабораторні роботи виконуються на лабораторних заняттях згідно з навчальним розкладом.

Консультації викладача з питань, що виникають під час підготовки до лабораторних робіт, проводяться згідно з графіком, затвердженим деканатом.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1
^
Тема: Проведення аналізу фінансового стану та результатів діяльності підприємства у середовищі електронної таблиці EXCEL

Мета роботи: навчитися створювати та працювати з таблицями для проведення аналізу фінансового стану та результатів діяльності підприємства у середовищі електронної таблиці Excel.

Короткі теоретичні відомості. В умовах ринкових відносин головним напрямом аналітичної роботи будь-якого підприємства є фінансовий аналіз. Керівництво та фінансові служби підприємства зацікавлені у детальному проведені фінансового аналізу стану та результатів діяльності підприємства для прийняття обґрунтованого управлінського рішення, спрямованого на зростання прибутковості, виявлення причин збитковості, а також забезпечення стабільного фінансового стану.

Завдання з лабораторної роботи

Розробити у середовищі електронної таблиці Excel форму 1 (Баланс) і форму 2 (Звіт про фінансові результати) і за допомогою цих таблиць зробити аналіз фінансового стану та результатів діяльності підприємства, а результати розрахунку представити у вигляді графічного матеріалу.

Хід роботи

Спочатку створюємо на листу 1 таблицю „Форма 1 «Баланс»” і вводимо в неї дані бух. звітності, підготовлені раніше.

На другому листі створюємо таблицю „Форма 2 «Звіт про фінансові результати»” та вводимо в неї дані бух. звітності, підготовлені раніше.

На основі отриманих даних на третьому листі розробляємо таблицю „Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства”, розраховуючи усі необхідні коефіцієнти.

Значення коефіцієнтів знаходимо за формулами:

 1. Загальний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт покриття, коефіцієнт поточної ліквідності) дає загальну оцінку платоспроможності підприємства і розраховується за формулою:

Кзл = (А123) / (П12),

де А1 – найліквідніші активи (рядки 150, 220-240),

А2 – активи, що швидко реалізуються (рядки 160-220),

А3 – активи, що повільно реалізуються (рядки 100-140, 250),

П1 – негайні пасиви (рядки 530-610),

П2 – короткострокові пасиви (рядки 500-520).

^ ВставкаФункціяСУММ і вводимо значення формули шляхом виділення потрібних блоків на листі 1 „Баланс”, формула має вигляд:

=СУММ(Баланс!C32:C49)/СУММ(Баланс!C81:C92).

 1. Коефіцієнт швидкої ліквідності за своєю сутністю аналогічний коефіцієнту покриття, проте при його визначенні враховуються не всі поточні активи: з розрахунку виключається найменш ліквідна частина активів – виробничі запаси. Цей коефіцієнт обчислюється за формулою:

Кш = (А1+А2) / (П1+П2).

^ ВставкаФункціяСУММ – імпортуємо відповідні масиви у віконце функції.

 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина короткострокових позикових зобов’язань може бути за необхідності погашена негайно і розраховується за формулою:

Каб.лік = А1 / (П1+П2).

 1. Показник маневреності власних оборотних коштів характеризує ту частину власних оборотних коштів, яка перебуває у грошовій формі й має абсолютну ліквідність. Цей показник обчислюється за формулою: 1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу, який характеризує частку власників підприємства в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність.

 2. Коефіцієнт фінансової залежності. Цей коефіцієнт є оберненим до коефіцієнта концентрації власного капіталу, значення його завжди більше за 1.

 3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу, який показує, яка частка власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка капіталізована.

 4. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень.

 5. Коефіцієнт довгострокового залучення позичених коштів, який характеризує структуру капіталу.

 6. Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів. Цей коефіцієнт є найзагальнішою оцінкою фінансової стабільності підприємства.

Далі на основі отриманих коефіцієнтів будуємо гістограму, яка відображає динаміку змін показників фінансових результатів та фінансового стану підприємства (рис. 1.1).

Р
ис. 1.1 - Динаміка показників фінансових результатів

та фінансового стану підприємства


Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і захистити звіт. Зміст звіту: тема лабораторної роботи та її мета, вихідні дані, хід роботи, графічна частина, висновки.

Контрольні питання

 1. Якими показниками оцінюється фінансовий стан підприємства?

 2. Що таке ліквідність та платоспроможність підприємства?

 3. Що відносять до високоліквідних активів, а що до менш ліквідних?

 4. Що означає поняття „ліквідність балансу”?

 5. Які бувають коефіцієнти ліквідності та чим вони відрізняються?

 6. Що таке фінансова стабільність підприємства і якими показниками вона характеризується?

Література: [2, с. 233-245; 6, c. 117-216; 10, с. 300-331].
^

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Тема: Аналіз накладних витрат


Мета роботи: навчитися розділяти накладні витрати на змінні та постійні за допомогою електронної таблиці EXCEL.

Короткі теоретичні відомості. Найбільш складними для планування і підбору статей затрат є накладні витрати. Накладні витрати, які включаються до собівартості продукції, можуть суттєво збільшити собівартість, а відповідно і вплинути на обсяг реалізації. Складність у тому, що майже всі накладні витрати змішані, тобто мають постійну і змінну частину. Якісне планування і контроль витрат, розрахунок собівартості у форматі вкладених коштів та аналіз беззбитковості можливий лише після розподілу всіх статей накладних витрат на змінні та постійні. Найбільш точним способом розподілу витрат є лінійний регресійний аналіз методом найменших квадратів.

Завдання з лабораторної роботи

У ході виконання лабораторної роботи студент повинен самостійно провести аналіз трьох статей накладних витрат, обравши як параметр базової активності обсяг товарної продукції.

Робота виконується за допомогою можливостей табличного процесора Excel.

У ході виконання роботи студент повинен:

 • відповісти на ряд теоретичних питань, які стосуються теми роботи;

 • розглянути можливості табличного процесора Excel для побудови точкових діаграм;

 • розглянути використання статистичних функцій Excel для розділення витрат;

 • провести розділення витрат двома способами (графічним методом та за допомогою статистичних функцій), порівняти отримані результати та зробити висновки про перевагу того або іншого методу.

Хід роботи

Варіант 1. Проводимо аналіз трьох статей накладних витрат за допомогою графічного методу, як параметр базової активності обираємо обсяг товарної продукції.

 1. За допомогою таблиці Excel створюємо таблицю (табл. 2.1) результатів діяльності підприємства.


Таблиця 2.1 - Вихідні дані з накладних витрат
Товарна продукція, тис. грн

Енергія технологічна, тис. грн

Витрати на утримання обладнання, тис. грн

Цехові витрати, тис. грн

Січень

180,25

18,7

22,9

48,2

Лютий

31,81

0,7

20,4

38,8

Березень

388,00

16,0

19,9

34,8

Квітень

259,78

15,0

23,8

28,2

Травень

1,15

0,1

19,4

28,0

Червень

194,30

12,6

20,2

32,7

Липень

322,52

23,2

19,9

32,3

Серпень

291,51

11,2

18,5

28,8

Вересень

469,79

21,0

39,5

72,0

Жовтень

736,98

37,1

35,1

59,3

Листопад

553,45

26,2

31,5

51,0

Грудень

601,79

28,2

32,8

52,9
 1. Використовуючи Майстер діаграм, будуємо точкову діаграму за таблицею 2.1. Вставка – Діаграма – Точкова – заповнюємо діапазон діаграми, імпортуючи масив даних усіх стовпців таблиці окрім стовпця «Період». Отримуємо діаграму з трьома кривими даних: енергія технологічна, витрати на утримання обладнання, цехові витрати.

 2. Додаємо на точковій діграмі лінію Тренда, рівну лінію, яка проходить з початкової точки кривої даних до кінцевої та об’єднує точки, які найближче до неї розміщені.

Для цього на кривій даних натискаємо правою кнопкою миші (для виклику розгорнутого меню). Обираємо функцію Додати лінію трендаЛінійну лініювкладка Параметри – відмічаємо галочкою напис «показати рівняння на діаграмі» та «помістити на діаграму величину достовірності апроксимації R2» (рис. 2.1).

Рівняння накладних витрат має наступний вигляд:

У = а*Х + в,

де У – розмір витрат, тис. грн;

Х – товарна продукція, тис. грн;

а – коефіцієнт змінних витрат (тобто обсяг змінних витрат на одиницю товарної продукції);

в – коефіцієнт постійних витрат (тобто постійні витрати).

Рис. 2.1 Аналіз динаміки накладних витрат


Варіант 2. Розподіляємо витрати за допомогою функції Excel.

 1. Будуємо таблицю. Використовуючи Майстер функцій вводимо у статті «Змінні витрати» функцію НАКЛОН і розраховуємо розмір змінних витрат для кожної статті.

ВставкаФункціяНАКЛОН – у поле Y імпортуємо масив значень показника Енергія технологічна з таблиці – у поле X імпортуємо масив значень показника Товарна продукція. Отриману формулу копіюємо по всіх трьох статтях витрат.

 1. У стовпець «Постійні витрати» вносимо функцію ОТРЕЗОК і розраховуємо обсяг постійних витрат для кожної статті.

ВставкаФункціяОТРЕЗОК – у поле Y імпортуємо масив значень показника Енергія технологічна з таблиці – у поле X імпортуємо масив значень показника Товарна продукція. Отриману формулу копіюємо по всіх трьох статтях витрат.

 1. У стовпці «Коефіцієнт достовірності» розраховуємо величину достовірності лінійної апроксимації для кожної зі статей витрат за допомогою функції КВПІРСОН аналогічним чином. Отримані результати наведені у таблиці (табл. 2.2).


Таблиця 2.2 - Розподілення витрат за допомогою функцій Excel

Показник

Функція

Енергія технологічна, тис. грн

Витрати на утримання обладнання, тис. грн

Цехові витрати, тис. грн

Змінні витрати

НАКЛОН

2,428304239

1,799750623

3,520885287

Постійні витрати

ОТРЕЗОК

217,8534913

21,57992519

15,36876559

Коефіцієнт

достовірності

КВПИРСОН

0,980510044

0,992264663

0,999645556
  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи