Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 287.74 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата21.06.2012
Розмір287.74 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України


Кременчуцький національний університет

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні ВКАЗІВКИ

щодо ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

з НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни

«основи наукових досліджень»

для студентів ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ форм навчання

за напрямом 6.030508 – «ФІНАНСИ і кредит»

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


Кременчук 2012

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030508 «Фінанси і кредит»


Укладач к.е.н., доц. В. І. Глухова

Рецензент к.е.н., доц. Л. М. Хоменко
^

Кафедра «Фінанси і кредит»
Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського

Протокол № ___ від ____________

Голова методичної ради проф. В. В. Костін
ЗМІСТ


Вступ…………………………………………………………………...............……..4

1 Основні етапи виконання курсової роботи……………………………................5

2 Тематика курсових робіт з дисципліни «Основи наукових досліджень»…….15 Список літератури………………………………………………………............….18

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки………………………...........22

Додаток Б Приклади оформлення літературних джерел…………………….......23

Додаток В Зразок рецензії на курсову роботу……………………………............24


ВСТУП


Курсова робота з дисципліни «Основи наукових досліджень» передбачена навчальним планом для студентів бакалаврського рівня підготовки денної та заочної форм навчання за спеціальністю 6.030508 «Фінанси та кредит». Курсова робота є однією з найефективніших форм самостійної роботи студентів.

^ Мета курсової роботи закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних студентами у процесі вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень», та їх застосування для комплексного розв’язання конкретного фахового завдання.

^ Завдання курсової роботи проведення на основі використання наукової літератури, законодавчих актів, статистичних матеріалів дослідження суті та форм прояву загальнонаукових категорій, понять, суті економічної теорії, фінансів та форм їх вияву в різних сферах відповідно до вибраної теми, виявлення актуальних проблем та внесення пропозицій щодо їх розв’язання.

Курсова робота як важлива форма навчального процесу покликана навчити майбутнього фахівця самостійно узагальнювати й аналізувати інформаційні джерела (монографії, підручники, навчальні посібники, публікації періодичної преси), статистичні та практичні матеріали, що характеризують економічні процеси на різних рівнях господарювання.

Курсова робота характеризує вміння студентів самостійно досліджувати поставлені питання вибраної теми.

У курсовій роботі студент має показати:

- знання і правильне розуміння закономірностей, що склада­ються у сфері економіки;

- уміння працювати з інформаційними джерелами, користуватись законодавчим та інструктивним матеріалом, викладати свою точку зору на проблемні питання та робити обґрунтовані висновки і пропозиції фінансових відносин і вдосконалення фінансової системи;

- здатність використовувати здобуті теоретичні знання у про­цесі аналізу та узагальнення цифрового матеріалу, застосовувати сучасну методику дослідження з використанням таблиць, графіків, схем, діаграм та інших графічних рисунків.

У курсовій роботі студент повинен глибоко і всебічно розкрити зміст обраної теми, показати розуміння конкретних форм організації фінансів у різних сферах суспільної діяльності. Особливу увагу слід приділити дискусійним питанням предмета дослідження. Якщо в економічній літературі відсутня єдина точка зору з питань, що досліджуються, слід навести думки кількох авторів, надати їх критичну оцінку та висловити свої міркування з даних питань. Це допоможе більш глибокому засвоєнню матеріалу.


^ 1 ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконання курсової роботи передбачає такі етапи:

 • вибір теми;

 • підбір та вивчення літератури;

 • складання попереднього плану;

- консультація з викладачем-керівником й уточнення плану курсової роботи;

 • написання та оформлення тексту курсової роботи;

 • передання завершеної курсової роботи на кафедру для рецензування;

- доопрацювання роботи згідно із зауваженнями керівника;

- захист курсової роботи.


^ 1.1 Підготовка до виконання курсової роботи

Підготовку до написання курсової роботи починають з вибору теми.

Тематика курсових робіт подана в даних методичних вказівках. Студент може також запропонувати для курсової роботи свою тему, обґрунтувавши її доцільність та узгодивши з викладачем.

У межах групи одну тему може писати тільки один студент.

Вибравши тему, студент має чітко визначити мету курсової роботи, підібрати відповідну наукову літературу та нормативно-інструктивні матеріали. Літературні джерела студент підбирає самостійно. Роботу з літературою потрібно починати зі складання повного списку книг, статей, законів та нормативних документів.

Слід мати на увазі, що всі питання плану повинні являти собою єдине ціле, систему, у якій кожний наступний пункт є розвитком і доповненням попереднього. Формування питань плану не повинне дублювати назву роботи.

Для складання бібліографії, підбору необхідних книжок і статей слід використовувати систематичний та предметний (тематичний) каталоги бібліотек, а також огляд змісту економічних журналів та тижневиків. Дозволяється використовувати необхідні матеріали з Інтернету, але з обов'язковим посиланням на адресу сайта. Список літературних джерел має складати не менше 25 назв, серед них обов’язково потрібно вказати нормативну базу, а також опрацьовані статті (не менше 5) у періодичних виданнях останніх років щодо теми дослідження.

Найбільша кількість публікацій із фінансових питань міститься в часописах «Фінанси України», «Економіст», «Економіка України», «Економіка та держава», «Актуальні проблеми економіки», «Урядовий кур'єр», «Бізнес», «Вісник НБУ» та ін. Законодавчі акти публікуються у «Відомостях Верховної Ради України» та інших періодичних виданнях. Необхідну статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Міністерства статистики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Головної державної податкової адміністрації України, а також на офіційних сайтах органів державної законодавчої та виконавчої влади.

Підібрану літературу доцільно записувати в картотеку, куди вписуються: прізвище автора; назва статті (книжки); місце видання, назва видавництва та рік видання для книжок; назва журналу, рік видання та номер для журналів; сторінки журналу (книжки).

При вивченні літературних джерел рекомендується вести робочі записи у вигляді тез, конспектів, що полегшує систематизацію й узагальнення матеріалів відповідно до плану курсової роботи.

На основі вивчення спеціальної літератури, нормативних документів студент складає розгорнутий план курсової роботи (можливо, у кількох варіантах), який погоджує з викладачем-керівником курсової роботи.

^ Кожен студент має бути підготовленим до консультації із науковим керівником, тобто ознайомитися із сутністю предмета дослідження, а також скласти план роботи.

План – це основа роботи, тому його складання є одним із найважливіших етапів її підготовки. План повинен відобразити напрями дослідження обраної теми, логічний зв'язок між її окремими складовими частинами, проблемну постановку окремих питань. Із складеного плану видно, наскільки студент засвоїв матеріал вибраної теми, як він зрозумів проблему в цілому і зумів виділити суттєві, головні напрями дослідження. Від правильно складеного плану багато в чому залежить і кінцевий результат виконаної роботи.

Після погодження плану керівник видає студенту завдання курсової роботи загального зразка. У завданні складається календарний план виконання роботи, який обов'язково погоджується з керівником. Завдання підшивається до курсової роботи і разом з нею подається до захисту.

Після узгодження та затвердження плану студент приступає до написання курсової роботи. Під час написання роботи план може уточнюватись. Уточнення обов’язково погоджується з науковим керівником.


^ 1.2 Структура і зміст курсової роботи

Курсова робота повинна бути написана самостійно.

Робота повинна мати чітку і логічну структуру, складовими якої є вступ, основна частина та висновки.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність вибраної теми, її значущість, визначити мету і завдання курсової роботи, вказати методи дослідження, що використовувались під час написання курсової роботи, а також дати коротку характеристику структури роботи. Якщо аналізується практичний матеріал, то слід указати об’єкт аналізу.

^ В основній частині належить викласти основні теоретичні та методичні положення роботи згідно з планом. Обов’язковим для розкриття теми курсової роботи є залучення цифрових даних. У ході дослідження необхідно проаналізувати статистичні дані щодо вибраної теми в цілому по Україні, області, джерелом яких є статистичні щорічники, дані офіційних сайтів, звітні дані за конкретним суб'єктом фінансових відносин (якщо такий досліджується).

Цифровий матеріал має бути представлений у вигляді таблиць і рисунків (схем, діаграм, графіків), які повинні бути логічним продовженням викладених теоретичних положень. На кожну таблицю та рисунок потрібно давати посилання на джерело інформації, супроводжувати їх аналізом змісту та висновками. Усі наведені в тексті цитати також потрібно супроводжувати посиланнями на відповідні джерела.

Бажано зробити порівняльний аналіз із досліджуваної тематики (якщо це можливо) відносно зарубіжних країн.

Основна частина курсової роботи повинна бути структурована на розділи, які нумеруються арабськими цифрами і за необхідності поділяються на підрозділи (параграфи).

Обов'язково окремим питанням виділяються в курсовій роботі проблемні та дискусійні аспекти дослідження.

^ У висновках курсової роботи підбивають підсумки з усіх висвітлених питань, визначаються шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми. Рекомендації можуть бути розроблені студентом як самостійно на підставі практичного досвіду, так і через узагальнення пропозицій, що містяться у літературних джерелах.

До змісту роботи висуваються такі вимоги:

 • системність, послідовність і конкретність викладення матеріалу відповідно до плану;

 • логіка і науковий стиль викладеного матеріалу;

 • виділення в тексті окремих абзаців, адже занадто громіздке речення і великі фрагменти не сприяють його розумінню;

 • завершеність викладення кожної думки;

 • виключення повторень.

Текст курсової роботи має бути написаний чітким, розбірливим почерком без пропусків та скорочень слів або набраний на комп'ютері.

Усі наведені в тексті цитати та цифровий матеріал потрібно супроводжувати посиланнями на відповідні джерела. Якщо аналізується практичний матеріал, то слід указати об'єкт аналізу.

Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу – їх наочність. Заголовки (назви) таблиць, схем, графіків, діаграм мають відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу та вказувати на об'єкт і період, якого стосуються дані. У таблицях вказуються одиниці виміру, а в графіках та діаграмах – масштаб.

Наявність у роботі ілюстрацій, які називаються «рисунками» (схеми, діаграми, графіки), дає змогу викласти матеріал більш доказово, полегшує його сприйняття.

^ 1.3 Обсяги та оформлення курсової роботи

Загальні вимоги

Текст роботи слід писати тільки на одній сторінці стандартного аркуша (А 4) та розміщувати таким чином, щоб залишалися поля: з лівого боку – 20 мм, правого – 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм. Шрифт – 14, Times New Roman, інтервал між рядками – 1,5.

Обсяг текстової частини роботи має бути в межах 25–30 сторінок стандартного формату А4 (без урахування додатків), при цьому: вступ – 2–3 с., висновки 2–3 с. Основна частина може бути структурована на розділи (максимальна їх кількість – 5) та в їх межах – параграфи таким чином, щоб обсяг розділу (який не поділяється на параграфи) був не менше 5 сторінок, а обсяг будь-якого з параграфів – не менше 3 сторінок.

Оскільки дана курсова робота для кожного із студентів є основою написання наукової статті, тому обов’язково у вступі потрібно показати результати аналізу останніх досліджень за темою конкретних науковців.

Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку. Титульна сторінка вважається першою, номер на ній не ставиться. Зразок титульної сторінки курсової роботи наведений у додатку А.

Зміст роботи викладають на другій сторінці. У ньому послідовно записують найменування питання плану (ліворуч), а праворуч визначають номер сторінки, з якої воно починається. Вступ, висновки, список літератури, додатки у плані нумерації не мають.

Титульна сторінка, завдання та зміст входять до загальної нумерації, але номер сторінки на них не ставиться. Номери сторінок проставляються, починаючи зі вступу.

Рисунки, таблиці (які розміщені в тексті роботи), список літератури, додатки також включаються до наскрізної нумерації. При застосуванні в курсовій роботі аркушів форматом А5 чи АЗ один такий аркуш у загальній нумерації враховується як одна сторінка.

Додатки слід позначати послідовно посередині сторінки великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: Додаток А, Додаток Б і т. д. Кожен додаток повинен мати тематичний заголовок.

Кожен із розділів, а також список літератури починаються з нової сторінки, параграфи в межах розділу не починають писати з нового аркуша. Заголовки розділів, вступ, висновок, список використаних джерел пишуться з великої літери, заголовок параграфів малими.

Робота переплітається або має бути зброшурована у наступній послідовності: титульна сторінка, завдання роботи, зміст, вступ, розділи та параграфи (якщо є такі), висновок, список використаних літературних джерел, додатки.


^ 1.4 Оформлення таблиць, рисунків, цитат

Заголовки таблиць розміщуються над ними справа, графіків, схем, діаграм під ними. Таблиці та рисунки нумеруються окремо. Номер таблиці (графіка) складається з номера розділу (незалежно від наявності параграфів у ньому) та порядкового номера таблиці. Наприклад: Таблиця 2.3 (третя таблиця другого розділу).

Кожна таблиця повинна, як правило, розміщуватися на одній сторінці. У разі перенесення таблиці у правому верхньому кутку наступної сторінки слід писати: «Продовження (або закінчення) таблиці...».

Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці вимірювання, їх виносять у заголовок, якщо різні – вказують у боковику. Якщо цифрові дані відсутні, то ставлять пропуск «–».

Таблицю розміщують по тексту після першого посилання на неї. Громіздкі таблиці та схеми допоміжного чи довідкового характеру слід винести у додатки, які нумерують окремо і поміщають після списку літератури.

Заголовки рисунків розміщують під ними. Знизу під графіком, схемою діаграмою тощо з великої літери пишуть слово «Рис.» і його порядковий номер. Знак «№» перед цифрою не ставиться. Номер рисунка складається з номера питання та порядкового номера рисунка. Наприклад: Рис. 1.1. (перший рисунок першого питання).

Кожен рисунок розміщується по тексту після першого посилання на нього або на наступній сторінці, якщо рисунок завеликий.

Формули, на які є посилання в тексті, нумеруються в межах розділу арабськими цифрами. Номер формули складається з номера питання та порядкового номера формули, розмежованих крапкою. Номер формули слід взяти у дужки і розмістити на правому полі на рівні нижнього ряду формули, до якої він належить. Допускається наскрізна нумерація формул по всій роботі.

Цитати у роботі, які наведені дослівно, беруться в лапки. Після закінчення цитати або цифрової інформації у квадратних дужках зазначається порядковий номер джерела, який міститься у списку використаної літератури; далі через кому сторінка, звідки взята цитата чи цифра. Наприклад, посилання [5, с.10] означає, що цитату взято з джерела, зазначеного у списку літератури під номером 5, на сторінці 10. При цитуванні текстів з газет, поточної та річної звітності підприємства або організації, невеликих за обсягом нормативних документів посилання на сторінки не обов’язкове.

Список використаної літератури оформляють у такій послідовності:

 • закони України;

 • укази Президента;

 • постанови і декрети Уряду України;

 • статистичні та інші збірники;

 • інструктивні матеріали (у хронологічному порядку);

 • спеціальна економічна література і публікації в періодичних виданнях в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та іні­ціалів автора;

 • матеріали, які були зібрані на підприємствах і в організаціях та використані під час написання роботи.

Усі джерела, включені до списку використаної літератури, нумеруються послідовно. Використані книги слід записувати у такій формі:

^ Прізвище та ініціали автора (чи авторів), назва книги, місто видання, назва видавництва, рік видання.

Міста Москва, Санкт-Петербург, Київ позначаються першими літерами (М., СПб., К.), а назви інших міст подаються повністю. Наприклад: Опарін В. М. Фінанси: (Загальна теорія) : навч. посібник / В. М. Опарін ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Вид. 5-те, без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 240 с.

Використані статті записуються наступним чином: Стефанюк І.Б. Оцінка управління бюджетними коштами у світлі вимог нового Бюджетного кодексу // Фінанси України. – 2010. – № 11. – С. 31–35.

Приклади оформлення літературних джерел наведено в додатку Б.

Текст повинен бути старанно перевіреним автором після друку.

Після списку літератури студент ставить свій підпис і дату виконання.

У кінці роботи після додатків (якщо додатки відсутні, то після списку літератури) необхідно розмістити форму для рецензії.


^ 1.5 Рецензування та захист курсових робіт

Курсову роботу рецензує викладач-керівник курсової роботи. У рецензії (додаток В) дається попередня оцінка роботи, причому акцент робиться на недоліках з метою можливого їх усунення до захисту, визначається, допущена чи не допущена вона до захисту.

У додатку В наведено перелік можливого зниження балів за недотримання студентом вимог при виконанні курсової роботи. Якщо за результатами рецензування кількість балів, що знімається з даної роботи, не перевищує 2, то курсова робота допускається до захисту без доопрацювання.

Робота допускається до захисту за умови належного доопрацювання, якщо за результатами рецензування кількість балів, що знімається з даної роботи, менша за 6,5 і більша за 2. Якщо дорівнює 6,5, то робота не допускається до захисту і повертається студенту для перероблення.

Роботи, які не відповідають установленим вимогам, повертаються на доопрацювання. Робота з незадовільною оцінкою підлягає переробленню протягом терміну, встановленого кафедрою.

Курсова робота, яка має позитивну оцінку, допускається до захисту. На захисті студент повинен розкрити основний зміст роботи, виділити її проблемні аспекти, обґрунтувати свої висновки, відповісти на запитання викладача. Остаточна оцінка за курсову роботу виставляється за результатами захисту. День і час захисту курсової роботи визначає викладач-науковий керівник згідно з графіком навчального процесу.

Остаточна оцінка залежить від того, як:

- студент виступить під час захисту;

- студент відповідає на питання щодо змісту курсової роботи в розрізі теми;

- студент якісно виконав роботу.

Якість виконання оцінюється за критеріями:

 • науковий рівень роботи;

 • практичний напрями роботи;

 • самостійність студента у викладанні матеріалів теми;

 • логіка розкриття теми, стиль;

 • оформлення матеріалів курсової роботи, схем, графіків, додатків, використання комп’ютерної техніки в оформленні.

За результатами захисту курсової роботи студент отримує оцінку («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яку викладач виставляє в екзаменаційну відомість.

Оцінку «відмінно» отримує студент, у якого акуратно і правильно оформлена курсова робота, вона має цільову спрямованість, містить практичний результат і глибокий аналіз питань вибраної теми, висновки про позитивні моменти і недоліки, пропозиції щодо усунення недоліків.

Оцінку «добре» одержує студент за роботу, у якій виконані всі зазначені вимоги, але є деякі недоліки методичного характеру, недостатньо аргументовані висновки й пропозиції. Робота має бути виконана правильно й акуратно.

Оцінку «задовільно» отримує студент, у якого робота містить недостатньо елементів наукового дослідження, неглибокий аналіз, висновки і пропозиції погано аргументовані, текст оформлений неакуратно.

Студент, який отримав незадовільну оцінку, не допускається до іспиту з даної дисципліни.

^ 2 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

 1. Еволюція науки та розвиток наукознавства.

 2. Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів .

 3. Інтелектуальна власність та особливості її використання за кордоном.

 4. Напрями міжнародної співпраці української та зарубіжної наукової думки.

 5. Сучасна система організації наукових досліджень в Україні.

 6. Система підготовки й атестації наукових кадрів.

 7. Результати економічних досліджень та їх ефективність.

 8. Зародження і розвиток фінансової науки.

 9. Основні напрями наукових шкіл фінансової науки та їх розвиток.

 10. Розвиток сучасної економічної науки.

 11. Інноваційні технології навчання.

 12. Пріоритетні напрями розвитку науки в Україні.

 13. Науково-технічний потенціал в Україні (Росії).

 14. Наукові школи, їх виникнення та основні ознаки.

 15. Інтеграція України в світовий інформаційний простір.

 16. Розвиток наукових досліджень в зарубіжних країнах.

 17. Фінансування наукових досліджень в Україні.

 18. Фінансування наукових досліджень в країнах Західної Європи.

 19. Генезис та основні етапи розвитку економічної науки.

 20. Розвиток форм власності.

 21. Економічні потреби та економічні інтереси: діалектика взаємозв’язку.

 22. Виробництво – основа економічного зростання і розвитку суспільства.

 23. Продуктивні сили та виробничий потенціал суспільства.

 24. Товарне виробництво – як основа ринкової економіки.

 25. Ринок і особливості його формування в Україні.

 26. Економічні закони ринку і їх взаємодія.

 27. Конкуренція в сучасному ринковому господарстві.

 28. Підприємництво в умовах ринкової економіки.

 29. Ціноутворення в умовах ринку.

 30. Доходи в ринковій економіці: їх формування і розподіл.

 31. Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства.

 32. Оплата праці, її форми і системи.

 33. Інфляція та антиінфляційна політика.

 34. Інвестиційна політика в Україні на сучасному етапі.

 35. Особливості ринку цінних паперів в Україні.

 36. Економічне зростання та його особливості в Україні.

 37. Відтворення трудових ресурсів.

 38. Циклічність економічного розвитку.

 39. Підготовка кадрів в Україні та їх зайнятість.

 40. Проблема економічного зростання в контексті провідних шкіл економічної думки.

 41. Економічні основи інституціоналізму.

 42. Сучасна демографічна ситуація в Україні, її регіональні особливості.

 43. Аналіз динаміки ВВП в Україні.

 44. Державний борг і методи управління ним.

 45. Бюджетна система як засіб макроекономічного регулювання.

 46. Грошовий ринок і особливості його функціонування в Україні.

 47. Розвиток малого бізнесу в Полтавській області.

 48. Фінансова система і фінансова політика суспільства.

 49. Вплив податків на розвиток підприємництва в Україні.

 50. Безробіття та його особливості в Україні.

 51. Зовнішня торгівля та її ефективність в Україні.

 52. Проблеми розвитку міжнародної валютної системи.

 53. Інноваційні процеси в економіці України.

 54. Економічні аспекти освіти.

 55. Людський капітал та його розвиток.

 56. Соціальна допомога і пенсійне забезпечення.

 57. Пенсійна реформа в Україні.

 58. Інфляція та грошові реформи.

 59. Особливості грошового обігу в Україні.

 60. Походження та сутність банків.

 61. Податкова система та інфляція.

 62. Соціальний захист населення.

 63. Попит та споживання домогосподарств.

 64. Безробіття та ціноутворення на ринку праці.

 65. Заробітна плата в ринковій економіці.

 66. Кредитна система України.

 67. Населення і трудові ресурси Полтавської області.

 68. Розвиток науки в Полтавській області.

 69. Вища освіта в Полтавській області та перспективи її розвитку.

 70. Охорона природи і раціональне природокористування.

 71. Валютно-курсова політика на сучасному етапі розвитку України.

 72. Історія розвитку оподаткування.

 73. Впровадження наукових досліджень та їx ефективність.

 74. Світова фінансова криза: уроки та висновки.

 75. Реформування в системі охорони здоров’я України.

 76. Соціально-економічні потреби суспільства та реформування системи освіти (вищої, професійно-технічної).

 77. Розвиток індустрії туризму в Україні.

 78. Сучасні наукові дослідження у вищій школі та їх ефективність.

 79. Реформа житлово-комунального господарства та її особливості.

 80. Проблеми бідності та мінімальні соціальні гарантії.^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Закон України «Про вищу освіту». – К.: Законодавство України про освіту, 2002 // www.kiev.rada.ua.

 2. Закон України «Про науково-технічну інформацію», прийнятий Верховною Радою України 25 червня 1993р. // ww.rada.gov.ua.

 3. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. N 2456-VI // www.rada.gov.ua.

 4. Податковий кодекс // Затверджений Верховною Радою України 02.12.2010 р. № 2755-VI // www.rada.gov.ua.

 5. Власов К. П. Методы исследований и организация экспериментов / К. П. Власов, П. К. Власов, А. А. Киселева. – Х. : Гуманит. Центр, 2002. – 255 с.

 6. Василик О. Д. Теорія фінансів / О. Д. Василик. – К. : НІОС, 2005. – 476 с.

 7. Василик О. Д. Державні фінанси України: навч. посібник / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К. : ЦУЛ, 2004. – 605 с.

 8. Грушко И. М. Основы научных исследований / И. М. Грушко, В. М. Сиденко. – Харьков : Вища школа, 1983.

 9. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень: навчальний посібник / А. М. Єрін, В. Б. Захожай, Д. Л. Єрін. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 212 c.

 10. Кузнецов И. Н., Рефераты, контрольные, курсовые и дипломные работы / И. Н. Кузнецов, Л. В. Лойко. – Минск, 1998. – 214 с.

 11. Основы научных исследований: учеб. пособие для вузов / А. Лудченко, Я. Лудченко и др. – К. : Знання, 2000. – 113 с.

 12. Малюга Н. М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: навчальний посібник для студентів вузів / Н. М. Малюга. – Житомир : ПП “Рута”, 2003. – 425 c.

 13. Махагон Ю. В. Основи наукових досліджень в економіці: навч. посібник / Ю. В. Махагон, В.В. Пилипенко. – 2-ге вид. – Донецьк : Андос-прес, 2007. – 143 с.

 14. Оноприенко В. И. Методологические вопрсы науковедения : моногр. / В. И. Оноприенко; УкрИНТЭИ. – К. : 2001. – 329 с.

 15. Основи наукових досліджень : навч. посібник / Ю. Мишковський, Ю. Мишковський, М. Василенко та ін. – Кременчук: КДПУ, 2007. – 160 с.

 16. Основы научных исследований: учеб. пособие / Ю. Мишковский, М. Василенко, С. Саньков и др. – Кременчуг : КГПУ, 2007. – 164 с.

 17. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): навч. посібник / В. М. Опарін; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – 5-те вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 240 с.

 18. Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента: Навч. посібник для ВНЗ / Я. Я. Чорненький, Н. В. Чорненький, С. Б. Рибак та ін. – К. : ВД „Професіонал”, 2006. – 199 с.

 19. Крутова В. И. Основы научных исследований: учебное пособие для технических вузов / В. И. Крутова, В. В. Попова. – М. : Высшая школа, 1989.

 20. Оспіщев В. І. Фінанси. Курс для фінансистів : навч. посіб. / В. І. Оспіщев, Близнюк О. П., Лачкова Л. І. – К : Знання, 2008 – 567 с.

 21. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі : навч. посібник для ВНЗ. – К.: Центр навч. літератури, 2003. – 115 с.

 22. Романенко О. Р. Фінанси: підручник. – К. : КНЕУ, 2009. – 320с.

 23. Романишков В. І. Основи наукових досліджень у вищій школі: навч. посібник для ВНЗ / В. І. Романишков. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 115 с.

 24. Стеценко Д. М. Методологія наукових досліджень: підручник / Д. М. Стеценко, О. С. Чмир. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 317 с.

 25. Федосов В. М. Теорія фінансів : підручник / В. М. Федосов. – К. : ЦУЛ, 2010. – 450 с.

 26. Юрій С. І. Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов. – Л. : Знання, 2008. – 611 с.

 27. Шейко В. М. Організація і методика науково-дослідної діяльності : підручник для ВНЗ / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 5-те вид. – К. : Знання, 2006. – 307 с.

Додаткова

 1. Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу : моногр. / В. Л. Андрущенко – Львів: “Каменяр”, 2000. – 303 с.

 2. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень : підручник / М. Т. Білуха. – К. : Вища школа, 1997. – 271 с.

 3. Горбатенко І. Ю. Основи наукових досліджень : підручник / І. Ю. Горбатенко, Г. О. Івашина. – Херсон, 2001. – 342 с.

 4. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – 2-е вид., перероблене і доповнене. – К. : ВД "Професіонал", 2004. – 234 с.

 5. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 232 с.

 6. Маниліч М. І. Основи наукових досліджень: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / М. І. Маниліч, В. А. Григор’єв. – Чернівці : ЧФЮІ, 2005. – 136 с.

 7. Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження / С. В. Мочерний. – Львів, 2001. – 345 с.

 8. Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) : моногр. / В. Опарін. – К. : КНЕУ, 2005. – 240 с.

 9. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Лекція «Наука, як система уявлень про світ (дійсність)» //www/eskimosi.in.ua.

 10. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: посібник / А. С. Філіпенко. – К. : Академвидав, 2004. – 208 с.

Ресурси мережі Internet

 1. Сайт Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua.

 2. Сайт про міста та країни світу: http://www.strani.ru/.

 3. Сайт Кабінету Міністрів України: http://www.kmu.gov.ua/control/.

 4. Сайт Міністерства фінансів України: http://www.minfin.gov.ua/.

 5. Сайт Державного комітету статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua/.

 6. Сайт Міністерства соціальної політики України: http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/index.

 7. Сайт Міністерства закордонних справ України: http://www.mfa.gov.ua/.

 8. Сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: http://www.mon.gov.ua/.

 9. Сайт Вищої атестаційної комісії: http://www.vak.org.ua/.

 10. Сайт Головного контрольно-ревізійного управління України: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index.

 11. Сайт Пенсійного фонду України: http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index

 12. Сайт Рахункової палати України:

http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/index.

 1. Сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку: http://www.ssmsc.gov.ua.

 2. Сайт Національного банку України: http://www.bank.gov.ua/.

 3. Сайт національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/.Додаток А

^ Зразок оформлення титульної сторінки

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського


Кафедра фінансів і кредиту


^ КУРСОВА РОБОТА


з навчальної дисципліни “ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”


Тема:_________________________________________________________

____________________________________________________________ВИКОНАВ:

студент_____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

курс_______, спеціальність_____________________

група___________

форма навчання______________________________


особистий підпис студента_____________

^ НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

________________________________________________________________________________________

____________________________________________
^ РЕЄСТРАЦІЯ РОБОТИ

номер__________ дата___________

Кременчук – 2012

Додаток Б

Приклади оформлення літературних джерел

Характеристика

джерела

Приклад оформлення

Монографії одного і більше авторів

1. Левицька С. О. Облік та аналіз діяльності бюджетних установ : моногр. / С. О. Левицька. – Рівне : УДУВГП, 2004. – 233 с.

2. Державний фінансовий контроль : ревізія та аудит / П. К. Германчук, І. Б. Стефаник, Н. І. Рубан, В. Т. Александров, О. І. Назарчук. – К. : НВП «АВТ», 2004. – 424 с.

Словники

Російсько-український та україно-російський словник фінансової термінології / За загальною ред. М. В. Афанасьєва, Н. М. Вітренко, А. П. Ярещенка. – Х. : Прапор, 1997. – 400 с.

Законодавча і нормативна база, стандарти

 1. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. № 2542-III // Голос України. 2001. – № 129. – С. 5-12.
Навчальні посібники

1. Петровська І. О. Фінанси (з елементами статистики фінансів) : навчальний посібник / І. О. Петровська, Д. В. Кленовий. – К. : ЦУЛ, 2002. – 300 с.

2. Фінанси: навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисцип. / О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн, А. А Славкова. – К. : КНЕУ, 2003. – 387 с.

Підручники

Голов С.В. Управлінський облік : підручник / С. В. Голов. - 3-тє вид. – К. : Лібра, 2006. – 704 с.

Статті із журналів і збірників наукових праць

1. Огонь Ц. Формування доходів місцевих бюджетів у контексті міжбюджетного регулювання / Ц. Огонь // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 11. – С. 62–78.

2. Тютюнник Ю.М. Оцінка фінансової стійкості суб’єкта малого підприємництва / Ю. М. Тютюнник, Т. О. Кочетова // Економіка: проблеми теорії та практики : Зб. Наук. праць. / Дніпропетровський національний університет: ДНУ, 2004. – Вип. 189: Том II. – С. 333-340.

Перекладні видання

Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки: Пер. з нім. /Передмова і наук. редагування В. М.Федосова. – К.: Либідь, 2000. – 654 с.

Інформація з Інтернету

1.Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22 травня 2003 року. – www.kiev.rada.ua

2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Додаток В

Зразок рецензії на курсову роботу

РЕЦЕНЗІЯ

на курсову роботу студента_____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

На тему_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

план роботи затверджено:___________________

(дата)
пор

Критерії оцінювання курсової роботи

Бали, що знімаються за порушен-ня вимог

Бали, що знімають-ся з даної роботи

Приміт-ки

1

Оформлення курсової роботи не відповідає вимогам:

(значне перевищення обсягу (більше 20 с.) текстової частини роботи, шрифт та інтервал не відповідають встановленим, відсутня нумерація сторінок, відсутні заголовки пунктів, неправильне оформлення цифрового та графічного матеріалу тощо)

0,5-1,02

Несвоєчасне затвердження плану або несвоєчасна реєстрація курсової роботи

0,13

Вступ не відповідає вимогам:

(відсутнє обґрунтування актуальності теми та її значущості, не визначені мета і завдання курсової роботи, не представлена характеристика структури роботи)

0,24

У курсовій роботі відсутня логічна послідовність і науковий стиль викладу

0,2-0,85

Викладення теоретичної частини курсової роботи не відповідає вимогам:

(відсутні глибина, усебічність і повнота викладення теоретичного матеріалу, не показані дискусійні питання тощо )

0,5-1,06

Практична частина курсової роботи не відповідає вимогам:

(відсутній табличний та ілюстративний матеріал або його аналіз, використані „застарілі дані”, наведені дані не пов’язані зі змістом тексту, відсутній аналіз поданого практичного матеріалу або його динаміка тощо)

0,5-1,57

Проблемна частина курсової роботи не відповідає вимогам:

(не виявлена і не поставлена проблема з даної теми, не визначені шляхи вирішення проблем, не зазначено вдосконалення фінансової практики, відсутня власна точка зору чи її аргументація тощо)

0,5-1,58

Висновки не відповідають вимогам:

(не мають зв’язку з результатами дослідження, не підведені підсумки з усіх висвітлених питань, не визначені шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми тощо)

0,29

Список літератури не відповідає вимогам:

(неправильно оформлений, відсутня законодавча та інформаційна бази, застаріла періодична література тощо)

0,2
Продовження додатка В

^ Роботу перевірив

(ПІП наукового керівника, посада, науковий ступінь, учене звання)

Допуск до захисту

Допуск до захисту*

Допуск до захисту *

Усього знімається балів за результатами рецензування
так

ні

За умови належного доопрацювання
Підпис наукового керівника, дата
Робота допускається до захисту за умови належного доопрацювання, якщо за результатами рецензування кількість балів, що знімається з даної роботи, менша за 6,5, але більша за 2. Якщо дорівнює 6,5, то робота не допускається до захисту і повертається студенту для перероблення.


Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030508 «Фінанси і кредит»


Укладач к. е. н., доц. В. І. Глухова


Відповідальний за випуск доц. кафедри фінансів і кредиту Л. М. Хоменко


Підп. до др.________________. Формат 60х84.1/16 Папір тип. Друк ризографія.


Ум. друк. арк.._________ Наклад ______________Зам. № ____. Безкоштовно.


Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи