Завданнями фінансової стратегії є icon

Завданнями фінансової стратегії є
Скачати 272.1 Kb.
НазваЗавданнями фінансової стратегії є
Дата01.06.2012
Розмір272.1 Kb.
ТипДокументи


ВСТУП


Фінансова стратегія включає методи та практику формування фінансових ресурсів, їх планування та забезпечення фінансової стійкості підприємства за ринкових умов. Фінсова стратегія охоплює всі форми фінансової діяльності оптимізацію основних та оборотних запасів, формування та розподіл прибутку, грошові розрахунки, інвестиційну політику та ін.

Завданнями фінансової стратегії є:

— визначення способів проведення успішної фінансової стратегії та використання фінансових можливостей;

— визначення перспективних фінансових взаємовідносин із суб'єктами господарювання, бюджетом, банками та іншими фінансовими інститутами;

— фінансове забезпечення операційної та інвестиційної діяльності на перспективу та ін.

Метою фінансової стратегії є визначення фінансової політики підприємства за основними напрямками фінансової діяльності: податкової, ціновою, амортизаційної, дивідендної, інвестиційної.

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановки загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язання завдань з їх обговоренням, розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

Фінансова стратегія включає методи та практику формування фінансових ресурсів, їх планування та забезпечення фінансової стійкості підприємства за ринкових умов. Фінансова стратегія охоплює всі форми фінансової діяльності: оптимізацію основних та оборотних запасів, формування та розподіл прибутку, грошові розрахунки, інвестиційну політику та ін.

^ Мета і задачі вивчення дисципліни

Задачі фінансової стратегії мають підпорядковуватися загальній стратегії економічного розвитку та спрямовуватися на максимізацію прибутку та ринкової вартості підприємства. При розробці фінансової стратегії слід ураховувати динаміку макроекономічних процесів, тенденції розвитку вітчизняних фінансових ринків, можливості диверсифікації діяльності підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

– принципи розробки і реалізації стратегії підприємства, її зв'язок з іншими категоріями;

– економічну сутність категорії конкурентноздатності;

– структуру чинників зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства та механізм їх впливу на стратегію;

– методи стратегічного аналізу;

– SWOT- аналіз і його застосування при оцінюванні стратегічних позицій;

– особливості застосування загальних і конкурентних стратегій підприємства.

Уміти:

– розрізняти поняття, які застосовуються в стратегічному управлінні підприємством;

– реалізувати принципи розробки раціональної стратегії підприємства;

– застосовувати отримані знання в професійній діяльності при реалізації стратегії розвитку підприємства;

– здійснювати поточне та перспективне планування прибутку;

– виробляти оптимальні стратегічні рішення, забезпечуючи стійку роботу колективу;

– застосовувати сучасні фінансові інструменти та впроваджувати сучасні фінансові технології.


^ 1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи

У процесі вивчення дисципліни студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу. Її мета полягає в активізації самостійної роботи, покращенні теоретичної та практичної підготовки, закріпленні знань та самоконтролю курсу, що вивчається. Завдання і методичні вказівки підготовлені для надання допомоги студентам у вивченні курсу «Фінансова стратегія підприємства» України та виконання контрольної роботи.
Зміст та обсяг роботи студентів визначаються цими завданнями, які складаються з загальних методичних вказівок щодо виконанню контрольної роботи, завдань та списку рекомендованої для опрацювання літератури.
У завданнях передбачено 10 варіантів для виконання контрольних робіт, кожен з яких включає 4 контрольні теоретичні питання, які відносяться до різних тем навчального курсу.

Передбачена структура варіантів не тільки створює реальні передумови для ознайомлення студентів з законодавчими джерелами та підручниками, але й обумовлює їх реальне та цілеспрямоване вивчення.
Студент виконує контрольну роботу за варіантом, номер якого визначається останньою цифрою номера залікової книжки (якщо він закінчується на «0», то виконується варіант № 10).

Не підлягають зарахуванню контрольні роботи, які виконані:

 • не за заданим варіантом;

 • не в повному обсязі;

 • не самостійно (у тому числі такі, що являються результатом механічного переписування текстів підручників або інших джерел);

 • з припущенням грубих помилок у викладенні теоретичних положень;

 • неохайно.

Такі роботи повертаються студентам з рецензією викладача для повторного написання.

Роботу слухач повинен виконати в окремому учнівському зошиті, або на аркушах формату А 4 чіткім почерком. У кінці контрольної роботи необхідно навести список використаної літератури.

Слухач повинен уміти стисло і змістовно викласти сутність обраної проблеми, згідно із запропонованим планом, або складеним самостійно на основі вивчення рекомендованої літератури.

Підпис на обкладинці повинен містити:

шифр (номер залікової книжки) – пишеться у правому верхньому кутку;

вказівку про контрольну роботу, курс, шифр групи, прізвище, ім’я та по батькові студента– пишеться у центрі обкладинки;

прізвище, ім’я та по батькові викладача, домашня адреса слухача, телефон – вказується у правому нижньому кутку.

Виконана робота надсилається або здається на факультет підвищення кваліфікації (39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КДПУ, корпус 5501) не менше як за 15 днів до початку екзаменаційної сесії.


^ 2 Тематика та варіанти контрольних робіт з навчальної дисципліни «фінансова стратегія підприємства»


Варіант 1

Сутність фінансової стратегії


Cутність стратегічного управління. Організаційно-управлінська концепція стратегії. Передумови формування системи стратегічного управління. Принципи й елементи розробки та реалізації стратегії. Основні концепції стратегічного управління.

Модель стратегічного управління. Специфіка стратегічного управління. Основні складові стратегічного управління. Характеристика етапів еволюції системи стратегічного управління.

Контрольні питання:

1. Поняття і сутність стратегічного управління.

2. Зміст та функції стратегічного аналізу.

3. Види стратегічного управління грошового обороту.

4. Зміст стратегічного фінансового аналізу.

Література: [1, с. 11- 32; 5, с. 14-19; 10, с. 12-14].


Варіант 2

Інноваційна фінансова стратегія


Управління капітальними вкладеннями. Фінансові інвестиції підприємства. Модель оцінки капітальних активів. Основні характеристики інвестиційного портфеля. Формування ефективного портфеля. Головні критерії оцінки доцільності здійснення інвестиційної діяльності. Залежності між доходом за цінними паперами і часом. Залежність між очікуваним доходом та ризиком окремого цінного папера.

Стратегія підвищення якості управління фінансовою діяльністю підприємства. Фінансові інструменти. Інструменти, що обертаються на фінансовому ринку, обслуговуючі операції на різних його видах і сегментах.

Контрольні питання:

 1. Склад основних джерел формування фінансових ресурсів.

 2. Основні типи дивідендної політики.

 3. Послідовність формування дивідендної політики.

 4. Етапи формування емісії.

Література: [1, с. 114-142; 4, с. 58-68; 6, с. 54-67; 10, с. 250-275].


Варіант 3

Стратегія формування фінансових ресурсів


Поняття фінансових ресурсів та принципи їх побудови. Класифікація фінансових ресурсів. Методи прогнозування інвестиційних ресурсів. Склад і структура власного капіталу. Особливості формування власних фінансових ресурсів. Особливості формування залучених фінансових ресурсів. Управління капіталовкладеннями. Порівняльний аналіз проектів. Дивідендна політика. Управління грошовими коштами.

Контрольні питання:

1. Поняття фінансових ресурсів та принципи їх побудови.

2.Класифікація фінансових ресурсів.

3. Дивідендна політика.

4. Особливості формування залучених фінансових ресурсів.

Література: [1, с. 96-140; 2, с.78-97; 10, с. 23-50].


Варіант 4

Стратегія керування грошовими потоками. Альтернативність у стратегічному виборі

Класифікація окремих видів грошових потоків за ознаками. Політика керування грошовими потоками. Оптимізація грошових потоків.

Процес вибору стратегії розвитку підприємства. Поняття оптимальної стратегії. Перелік факторів, які впливають на вибір стратегії та їх оцінка. Матриця Томсона для оцінки правильності вибору стратегії.

Оцінка ефективності діючих стратегій. Критерії ефективності стратегії. Зовнішня та внутрішня ефективність стратегій підприємства. Оцінка вибору стратегії для малих та середніх підприємств.


Контрольні питання:

 1. Система основних задач, спрямованих на реалізацію головної мети керування грошовими потоками підприємства.

 2. Балансовий зв'язок між окремими видами грошових потоків.

 3. Класифікація грошових потоків.

 4. Особливості вибору стратегії для малих та середніх підприємств.

Література: [1, с. 363-388; 4, с. 117-126; 10, с. 278-289].


Варіант 5

Антикризова фінансова стратегія підприємства


Фінансова криза підприємства як об'єкт стратегічного управління ним. Склад антикризового фінансового стану. Використання внутрішніх механізмів фінансової стабілізації. Економічний зміст санації. Планування та фінансування санації. Санація через реорганізацію. Порядок оголошення підприємства банкрутом.

Контрольні питання:

1. Порядок проведення фінансової санації.

2. План санації.

3. Класифікація фінансових криз.

4. Порядок оголошення підприємства банкрутом.

Література: [1, с. 393-423; 2, с. 149-158.].


Варіант 6

Стратегія покращення якості управління фінансовою діяльністю


Використання сучасних методів фінансових інструментів. Упровадження сучасних фінансових технологій. Проектування оптимальної організаційної структури капіталу. Формування культури фінансових менеджерів. Класифікація угод підприємства. Органіграма управління фінансовою діяльністю.

Контрольні питання:

1 Склад основних видів фінансових інструментів.

2. Класифікація інструментів фінансового ринку.

3. Типи центрів відповідальності.

4. Види свопу.

Література: [1, с. 434-444; 8, с. 459-498].


Варіант 7

Інноваційна стратегія підприємства


Види інвестицій підприємства та задачі управління ними. Зміст процесу стратегічного управління інвестиціями підприємства. Формування політики підпрємства за основними напрямами. Формування інвестиційної політики.

Стратегія підвищення якості управління фінансовою діяльністю підприємства повинна передбачати ефективне упровадження сучасних наукових досягнень у цій сфері діяльності, в першу чергу, забезпечувати вибір відповідних фінансових інструментів, здійснення операцій на фінансовому ринку.

Особливості реального інвестування. Розробка реальних інвестиційних проектів.

Контрольні питання:

 1. Основні фінансові інструменти ринку цінних паперів.

 2. Основні фінансові інструменти валютного ринку.

 3. Основні фінансові інструменти страхового ринку.

 4. Основні фінансові інструменти ринку золота.

Література: [1, с. 178-200; 9, с. 403-407].


Варіант 8

^ Методи розробки фінансової стратегії


Сутність стратегічного фінансового аналізу та методи його здійснення. Аналіз факторів зовнішнього середовища. Аналіз факторів внутрішнього середовища. Поняття нестабільності та невизначеності зовнішнього оточення.

Система основних методів стратегічного фінансового аналізу. Схема фінансового аналізу за методикою корпорації Дюпон. Матриця оцінки результату інтеграційного аналізу коефіцієнта рентабельності активів. Матриця можливих стратегічних виборів.

Контрольні питання:

1. Класифікація стратегічних цілей.

2. Портфельний аналіз та порівняльний фінансовий аналіз.

3. Особливості SWOT– аналізу.

4. Особливості PEST та SN–аналізу.

Література: [1, с. 36-57; 4, с. 27-28].


Варіант № 9

Види фінансових ризиків та визначення цілей підприємства


Види фінансових ризиків. Зміст стратегічного управління фінансовими ризиками. Методологічний інструментарій визначення фактора ризику.

Формулювання місії та цілей підприємства. Місія підприємства. Вибір місії та правил її формування. Значення цілей для підприємства з орієнтацією на стратегічний розвиток. Девіз та кредо підприємства.

Визначення напрямку руху. Стратегічне бачення, місія та зміст цілей підприємства. Типи цілей підприємства. Критерії якості поставлених цілей. Класифікація стратегічних цілей. Фактори, які впливають на вибів стратегічних цілей. Сфери встановлення стратегічних цілей.

Контрольні питання:

 1. Класифікація фінансових ризиків.

 2. Характеристика основних видів фінансових ризиків підприємства.

 3. Зміст процесу стратегічного управління фінансовими ризиками.

 4. Основні етапи процесу стратегічного управління фінансових ризиків підприємства.

Література: [1, с. 289-317; 3, с.141-155; 4, с.126-131; 10, с. 222-226]


Варіант 10

Стратегія управління структурою капіталу


Поняття структури капіталу та принципи стратегічного управління ними. Фінансовий леверидж. Вартість капіталу. Визначення вартості позичкового капіталу. Визначення вартості власного капіталу. Теорії структури капіталу. Оптимізація структури капіталу.

Контрольні питання:

 1. Класифікація фінансових криз підприємства.

 2. Принципи антикризового фінансового управління.

 3. Рішення щодо фінансового оздоровлення підприємства?

 4. Визначте основні етапи процесу оптимізації структури капіталу.

Література: [1, с. 339-351; 3, с. 54-87; 6, с. 43-55; 10, с. 255-278].


^ 3 Тестові завдання для перевірки знань


Тестове питання 1

Стратегія підприємства – це:

а) здатність підприємства вести конкурентну боротьбу;

б) система управлінських рішень;

в) сукупність орієнтирів.

Тестове питання 2

Модель Баумоля використовують для того, щоб:

а) здійснити диференціацію мінімально необхідної потреби в грошових активах;

б) визначити обсяг можливих грошових надходжень від поточної діяльності;

в) визначити обсяг, у якому необхідно здійснити взаємну трансформацію

г) грошових коштів в активи, що швидко реалізуються.

Тестове питання 3

Підприємство використовує імпортну сировину для виробництва. З позиції SWOT-аналізу можливість підвищення ставок імпортного мита слід розглядати, як:

а) силу;

б) слабкість;

в) загрозу;

г) можливість.

Тестове питання 4

Ануїтет – це:

а) грошовий потік;

б) фінансова рента;

в) майбутня вартість грошових коштів.

Тестове питання 5

Що являє собою сума інвестиції:

а) вартість початкових грошових вкладень у проект, без яких він не може здійснюватися;

б) дисконтований або недисконтований дохід від здійснення проекту, який включає чистий прибуток і амортизаційні відрахування;

в) вкладення грошей у придбання корпоративних прав, цінних паперів, інших фінансових інструментів.

Тестове питання 6

Загальними вимогами до формулювання стратегічних цілей підпрємства є:

а) лаконічність цілей;

б) досяжніст цілей;

в) вимірність цілей;

г) несуперечливість цілей;

д) має бути визначено 2-3 стратегічних цілі.

Тестове питання 7

Внутрішня норма доходності це:

а) різниця між величиною грошового потоку, дисконтованого за прийнятої для інвестора ставки доходності, і сумою інвестицій;

б) ставка, за якою дисконтовані грошові потоки від інвестування досягають суми інвестиції;

в) вкаладення грошей в основні засоби та нематеріальні активи.

Тестове питання 8

Можливість підприємства своєчасно розраховуватися за кредитами називають:

а) платоспроможність;

б) кредитоспроможність;

в) фінансова стійкість.

Тестове питання 9

Фінансова оптимізація — це:

а) оптимальна структура джерел фінансування;

б) вибір найкращого шляху управління грошовими потоками;

в) раціональне співвідношення грошових коштів між господарською, фінансовою та інвестиційною сферами.

Тестове питання 10

Життя на межі прожиткового рівня більш характерне для:

а) ринкової економіки;

б) традиційної економіки;

в) командної економіки.

Тестове питання 11

Вартість грошей

а) може підвищитися або понизитися;

б) завжди є однаковою;

в) зростає з плином часу.

Тестове питання 12

Результати порівняння однакових ануїтетів, що здійснюються за різними схемами, приводять до висновку, що:

а) майбутня вартість ануїтету постнумерандо більша, ніж майбутня вартість ануїтету пренумерандо;

б) майбутня вартість ануїтету пренумерандо більша, ніж майбутня вартість ануїтету постнумерандо;

в) майбутня вартість ануїтету пренумерандо відповідає майбутній вартості ануїтету постнумерандо.

Тестове питання 13

Взаємну трансформацію грошових коштів та активів, які швидко реалізуються, здійснюють для того, щоб:

а) збільшити ціну боргових цінних паперів;

б) збільшити ціну пайових цінних паперів;

в) зменшити ціну ліквідності;

г) зменшити ціну залученого капіталу.

Тестове питання 14

Які методи використовують при аналізі сезонних коливань товарообороту:

а) відносних чисел, простої середньої, подвижної середньої;

б) простої середньої, подвижної середньої, аналітичного вирівнювання;

в) аналітичного вирівнювання, відносних чисел, простої середньої, подвижної середньої.

Тестове питання 15

Якщо період обороту грошових коштів зменшується, це свідчить про те, що:

а) збільшується надлишок грошових коштів;

б) збільшується величина залишків грошових коштів;

в) зменшується фінансовий цикл.

Тестове питання 16

Для сприяння розвитку слаборозвинених країн на рейки сучасної економіки зазвичай необхідно:

а) збільшення кількості населення;

б) призупинення модернізації виробничої інфраструктури;

в) підвищення обсягів виробництва і розвиток зовнішньої торгівлі.

Тестове питання 17

Інвестиційні проекти за ступенем зв'язаності поділяються на:

а) взаємопов'язані, непов'язані;

б) взаємопов'язані, непов'язані, незалежні;

в) альтернативні, незалежні, взаємозв'язані.

Тестове питання 18

Обмеженість ресурсів – це проблема, яка:

а) існує тільки в бідних країнах;

б) є тільки у бідних людей;

в) є в усіх людей і суспільств.

Тестове питання 19

Скільки етапів здійснення оцінки ефективності інвестиційних проектів:

а) 4;

б) 5;

в) 6.

Тестове питання 20

Конкурентоспроможність це поняття:

а) абсолютне;

б) відносне;

в) комплексне.

Тестове питання 21

До загальних показників ефективності використання матеріальних ресурсів належать:

а) фондовіддача, фондоємність;

б) матеріаловіддача, матеріалоємність;

в) гранична вага матеріальний витрат у собівартості продукції, коефіцієнт використання матеріальних ресурсів. матеріаловіддача, матеріалоємність.


Тестове питання 22

Кризовий фінансовий стан підприємства — це:

а) для забезпечення запасів достатньо власних обігових активів;

б) для забезпечення запасів не вистачає „нормальних” джерел формування;

в) для забезпечення запасів залучаються короткострокові та довгострокові позики.

Тестове питання 23

Прибуток від звичайної діяльності розраховується як:

а) сума прибутку від операційної діяльності за мінусом витрат від участі у капіталі;

б) сума валового прибутку за мінусом адміністративних витрат;

в) сума прибутку від операційної діяльності скоригованого на суму надзвичайних доходів.

Тестове питання 24

За своєю суттю стратегія підприємства – це:

а) наказ керівника

б) модель дії;

в) рішення, прийняі на раді директорів;

г) інструмент для досягнення цілей підприємства.

Тестове питання 25

Які фактори конкурентоспроможності можуть бути віднесені до факторів внутрішнього середовища:

а) система оподаткування;

б) гнучкість технологій;

в) система мотивації праці;

г) ціни на сировину;

д) організаційна структура;

е) рівень утворення відходів.

Тестове питання 26

Що не відноситься до фінансових методів?

а) планування;

б) кредитування;

в) фінансові санкції.

Тестове питання 27

Різновидами стратегії зростання є:

а) стратегія вертикальної інтеграції;

б) стратегія виживання;

в) стратегія розвороту;

г) стратегія горизонтальної інтеграції.
Тестове питання 28

^ Різновиди стратегії скорочення є стратегія:

а) розвороту;

б) злиття;

в) відокремлення;

г) ліквідації;

д) диференціації.

Тестове питання 29

Стратегія диференціації полягає у:

а) збільшенні кількості напрямів діяльності підприємства;

б) розширенні номенклатури продукції;

в) створенні продукції з унікальними специфічними властивостями;

г) зміни цільового сегмента ринку;

д) обмеженні кількості видів продукції, що виробляється.

Тестове питання 30

Основними джерелами отримання прибутку при застосуванні стратегії лідерства у витратах є:

а) зменшення витрат на одиницю продукції при незмінній ціні;

б) зменшення витрат на одиницю продукції при зниженні ціни;

в) підвищення ціни;

г) зростання обсягів продажу.

Тестове питання 31

Загроза інфляції витрат найбільш суттєва для:

а) стратегії диференціації;

б) стратегії переваги у витратах;

в) стратегії скорочення;

г) стратегії зростання.

Тестове питання 32

Рентабельність – це відносний показник:

а) кількості виробленої продукції;

б) забезпечення підприємства власними джерелами формування;

в) інтенсивності виробництва.


Тестове питання 33

Державний бюджет стає дефіцитним як тільки:

а) податки скорочуються;

б) державні видатки перевищують доходи;

в) державні доходи перевищують видатки.

Тестове питання 34

Коефіцієнт фінансової незалежності ще має назву:

а) коефіцієнт фінансування;

б) коефіцієнт фінансової автономії;

в) коефіцієнт фінансової стійкості.

Тестове питання 35

Рентабельність розраховуєтьс :

а) діленням фактичної наявності власних джерел формування обігових активів на вартість їх фактичних залишків;

б) діленням суми власного капіталу на вартість майна;

в) відношенням прибутку до собівартості.

Тестове питання 36

Що відноситься до основних методів планування прибутку?

а) метод прямого розрахунку;

б) метод ланцюгових підстановок;

в) балансове зіставлення.

Тестове питання 37

Залежно від участі в кругообігу обігові активи поділяються на:

а) власні, позикові та залучені;

б) активи у сфері виробництва та у сфері обертання;

в) на нормовані та ненормовані.

Тестове питання 38

Збільшення грошових активів на підприємстві, яке відбувається протягом кількох періодів, свідчить про те, що:

а) підприємство ефективно функціонує;

б) підприємство зазнає збитків;

в) на підприємстві здійснюється раціональне управління грошовими коштами;

г) величина сукупних витрат менша, ніж величина обсягу виробництва продукції.

Тестове питання 39

Для того, щоб управління грошовими активами було раціональним, необхідно щоб:

а) величина грошових активів перевищувала мінімально необхідний їх розмір;

б) величина грошових активів на підприємстві постійно збільшувалась;

в) обсяги виробництва зростали швидкими темпами, ніж обсяги загальних витрат;

г) величина грошових активів відповідала їх мінімально необхідному розміру.

Тестове питання 40

Грошовий оборот — це...

а) формування й розподіл грошових фондів;

б) розподіл виторгу від реалізації продукції;

в) виявлення сутності грошей у русі;

г) виробництво і реалізація продукції;

д) немає правильної відповіді.

Тестове питання 41

З наведених тверджень правильне таке:

а) під ліквідністю розуміють здатність підприємства розрахуватись у повному обсязі та в строк за своїми зобов'язаннями;

б) ліквідність менш динамічна порівняно з платоспроможністю;

в) одним зі способів оцінки ліквідності є зіставлення величини власного та залученого капіталу.


Тестове питання 42

До надходжень у межах господарської діяльності відносять:

а) реалізацію майна довгострокового призначення;

б) отримання короткострокових кредитів;

в) отримання штрафів від підприємств, що порушили умови угоди;

г) отримання коштів за продукцію допоміжних виробництв.

Тестове питання 43

При перетворенні фінансового результату у величину чистого грошового потоку від господарської діяльності:

а) збільшення заборгованості з оплати праці має бути виключено з показника чистого прибутку;

б) зменшення дебіторської заборгованості додається до показника чистого прибутку;

в) збільшення залишків виробничих запасів додається до показника чистого прибутку.

Тестове питання 44

Показники оборотності грошових активів використовуються при розрахунку:

а) мінімально необхідної потреби в грошових коштах для здійснення поточної діяльності;

б) сукупної потреби в короткостроковому фінансуванні;

в) обсягу витрачання грошових активів за внутрішніми та зовнішніми операціями;

г) діапазону коливань залишків грошових активів.

Тестове питання 45

Активи підприємства являють собою:

а) ресурси, що контролюються підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання вигод у майбутньому;

б) частина засобів, що залишилась після вирахування його зобов’язань;

в) заборгованість підприємства, що виникла в результаті минулих подій, погашення якої призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди;

г) основні фонди, грошові засоби та їх еквіваленти.

Тестове питання 46

Фінансова політика – це:

а) функція суспільства і держави;

б) функція держави і людини;

в) функція і заходи суспільства і людини;

г) заходи держави у фінансовій сфері.

Тестове питання 47

З метою забезпечення можливості порівняльного аналізу інформації про власний капітал минулого і звітного періоду необхідно:

а) заповнити форму № 4 наростаючим підсумком з урахуванням даних минулого року;

б) прикладати до річного звіту форму № 4 за попередній рік;

в) надавати складені на підприємстві аналітичні таблиці;

г) надавати аналітичні таблиці з висновками і коментарями.

Тестове питання 48

При збільшенні яких видів капіталу зменшується власний капітал:

а) уставного та пайового капіталів;

б) додатково вкладеного і резервного капіталів;

в) нерозподіленого прибутку і неоплаченого капіталу;

г) неоплаченого і вилученого капіталів?

Тестове питання 49

Назвіть найсуттєвіший недолік чинної системи оподаткування підприємств:

а) високі ставки податків;

б) велика кількість податків;

в) недостатня кількість податкових пільг.

Тестове питання 50

Виробничий леверидж відображає взаємозв'язок між:

а) обсягом виробництва та структурою витрат;

б) рентабельністю виробництва й обсягом виробництва;

в) рентабельністю виробництва та структурою капіталу.

Тестове питання 51

Фінансовий леверидж відображає взаємозв'язок між:

а) прибутком і структурою капіталу;

б) обсягом виробництва і структурою капіталу;

в) структурою витрат і структурою капіталу.

г) немає правильної відповіді.

Тестове питання 52

Позитивний ефект фінансового важеля виникає, якщо:

а) ціна власного капіталу більша, ніж залученого;

б) плече фінансового важеля більше одиниці;

в) ставка відсотка за кредит менша, ніж рентабельність власного капіталу;

г) рентабельність інвестованого капіталу більша, ніж ставка відсотка за кредит.

Тестове питання 53

Підприємство з високим рівнем виробничого левериджу розглядається як:

а) потужне з виробничого погляду;

б) більш ризиковане з позиції виробничого ризику;

в) менш ризиковане з позиції виробничого ризику;

г) інвестиційно привабливе.


4 питання до заліку


 1. Особливості фінансової діяльності та стратегічне управління її розвитком.

 2. Поняття фінансової стратегії та її роль у розвитку підприємства.

 3. Основні принципи розробки фінансової стратегії.

 4. Етапи процесу розробки фінансової стратегії.

 5. Методи розробки фінансової стратегії.

 6. Стратегічний фінансовий аналіз та методи його здійснення.

 7. Аналіз факторів зовнішнього фінансового середовища.

 8. Аналіз факторів внутрішнього фінансового середовища.

 9. Поняття стратегічних цілей та принципів їх формування.

 10. Поняття стратегічних фінансових рішень.

 11. Види головної фінансової стратегії.

 12. Формування фінансової політики щодо окремих ланок фінансової діяльності.

 13. Формування, оцінка та відбір стратегічних фінансових альтернатив.

 14. Інвестиційна стратегія підприємств.

 15. Класифікація інвестицій підприємств.

 16. Етапи стратегічного управління інвестиціями.

 17. Диференціація стратегічних цілей залежно від стадій життєвого циклу.

 18. Формування політики підприємства стосовно основних напрямів інвестування.

 19. Стратегія формування фінансових ресурсів.

 20. Класифікація фінансових ресурсів.

 21. Методологічний інструментарій щодо оцінки вартості формування стратегічного управління фінансовими ресурсами.

 22. Стратегія формування власних фінансових ресурсів.

 23. Амортизаційна політика.

 24. Стратегія формування залучених фінансових ресурсів.

 25. Управління фінансовим лізингом.

 26. Стратегія забезпечення безпеки підприємства.

 27. Управління фінансовими ризиками.

 28. Управління грошовими потоками підприємства.

 29. Класифікація грошових потоків.

 30. Антикризова фінансова стратегія.Список літератури


Основна

 1. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия: Учеб. курс. – К.: Ника-Центр, 2006. – с.520.

Додаткова

 1. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 312 с.

 2. Джей К. Шим. Джоэл Г. Сигел. Финансовый менеджмент / Перевод с англ. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996. – 400 с.

 3. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент. – К.: МАУП, 1999. – 136 с.

 4. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. Болюх та ін. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.

 5. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навчальний посібник / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, Н.С. Рязанова. – К.: Либідь, 1993. – 456 с.

 6. Финансы: Учебное пособие / Под ред. проф. А.М. Ковалевой. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 336 с.

 7. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 400 с.

 8. Фінанси підприємств: Підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 552 с.

 9. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 439 с.Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Фінансова стратегія підприємства” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050104 – “Фінанси”


Укладач к.е.н., доцент Л. М. Хоменко

Відповідальний за випуск зав. кафедри “Фінанси і кредит ” В.І. Глухова


Підп. до др. ___________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад_____прим. Зам. №_________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО виконання КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

^ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050104 – “ФІНАНСИ”


КРЕМЕНЧУК 2009Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Фінансова стратегія підприємства” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050104 – “Фінанси”


Укладач к.е.н., доц. Л.М. Хоменко

Рецензент к.е.н., доц. В.І. Глухова


Кафедра “Фінанси і кредит”


Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол №__від “__“________2009 р.

Заступник голови методичної ради___________________доц. С.А. Сергієнко


Зміст


Вступ……….……………………….…………….…………….…………………4

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи……….……………………….…………….…………….………………….6

2 Тематика та варіанти контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фінансова стратегія підприємства» …………….…………….…………….….…8

3 Тестові завдання для перевірки знань………………………….……………14

4 Питання до заліку…………….………………..…….………………….…… 26

Список літератури……………………….………………..…….………………28

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи…..…….………………………………….………………..…….…………29


Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний університет

імені Михайла Остроградського


Контрольна робота

з дисципліни “Фінансова стратегія підприємства

студента групи _____________

шифр залікової книжки ________

прізвище, ім’я та по батькові (повністю)

Домашня адреса студента


Перевірив ____________________________

(Прізвище, ім’я та по батькові викладача)


Кременчук 2009Схожі:

Завданнями фінансової стратегії є iconУдк 336. 71 021. 387 (477) Бєлова І. В., Греченок М. В. Оцінка фінансової стійкості банків україни за допомогою методики z-score постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями
Всі відомі підходи відрізняються системою показників та їх допустимими значеннями. В таких умовах підвищується актуальність проведення...
Завданнями фінансової стратегії є iconПерелік публікацій кафедри фінанси за 2007 рік
Формування адаптивного механізму фінансової стратегії сталого розвитку господарюючого суб’єкту
Завданнями фінансової стратегії є iconПерелік публікацій кафедри фінанси за 2007 рік
Формування адаптивного механізму фінансової стратегії сталого розвитку господарюючого суб’єкту
Завданнями фінансової стратегії є iconГолуб Воловимир Маркович. Фінанси: Опорний конспект
Особливістю опорного конспекту є те, що основні проблеми фінансової науки розкриваються у формі структурно-логічних схем. Кожна тема...
Завданнями фінансової стратегії є iconОцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення
У сучасних умовах оцінка фінансової стійкості банків – задача, яку намагаються вирішувати державні органи, банки та комерційні організації....
Завданнями фінансової стратегії є iconОцінка фінансової стійкості банків: інформаційне І методичне забезпечення
У сучасних умовах оцінка фінансової стійкості банків – задача, яку намагаються вирішувати державні органи, банки та комерційні організації....
Завданнями фінансової стратегії є iconУдк 657. 62(073) Поняття стратегії в стратегічному управлінні О. В. Кравченко К. е н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту двнз «уабс нбу»
В статті розглянуті підходи до визначення сутності поняття стратегії, виділені її основні складові, визначено особливості та проблеми...
Завданнями фінансової стратегії є iconПитання програми за напрямками
Поняття стратегії, характеристика стратегічних альтернатив. Чинники, що впливають на вибір стратегії
Завданнями фінансової стратегії є iconПитання програми за напрямками
Поняття стратегії, характеристика стратегічних альтернатив. Чинники, що впливають на вибір стратегії
Завданнями фінансової стратегії є iconТема Економічна сутність фінансової стійкості банку та фактори впливу на неї
Суть фінансової стійкості банків та її значення для організації грошово-кредитних відносин
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи