Банківські операції” icon

Банківські операції”
Скачати 438.65 Kb.
НазваБанківські операції”
Сторінка1/2
Дата01.06.2012
Розмір438.65 Kb.
ТипДокументи
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГОМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050100 - “ФІНАНСИ”

(У тому числі скороченИЙ ТЕРМІН навчання)


КРЕМЕНЧУК 2008

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – “Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старший викладач О.В. Волошина

Рецензент к.е.н. В.І. Глухова


Кафедра фінансів і кредиту


Затверджено методичною радою університету

Протокол № _____ від “___”___________ 2008 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко
ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………………4

1 Перелік практичних занять

1.1 Практичне заняття № 1 Кредитні операції…………………………...............5

1.2 Практичне заняття № 2 Операції банків з векселями…………………….....12

1.3 Практичне заняття № 3 Операції банків з цінними паперами……….….….17

1.4 Практичне заняття № 4 Інвестиційні банківські операції…………….….….19

1.5 Практичне заняття № 5 Операції банків в іноземній валюті………………..21

1.6 Практичне заняття № 6 Нетрадиційні банківські операції та послуги……..23

1.7 Практичне заняття № 7 Забезпечення фінансової стійкості банку…………25

Список літератури……..……………...…………………………………....……...29

ВСТУП


Формування ринкової фінансово-кредитної системи вимагає від банків підвищення ефективності діяльності, конкурентоспроможності банківських інструментів та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання й управління банківською діяльністю.

Завданням практичної роботи студентів з навчальної дисципліни «Банківські операції» є вивчення механізму здійснення основних видів банківських операцій, розібратися з формуванням основних показників банківської діяльності, робити висновки щодо рівня показників, розробити заходи щодо підвищення ефективності банківських операцій.

Практичний курс «Банківські операції» передбачає 7 тем для опрацювання. Кожна тема включає проблемні питання для обговорення та завдання у формі кейсу. Найефективнішою є аудиторна робота студентів над кейсом малими групами. При цьому групи формуються випадковим вибором, аби студенти набували навиків працювати у колективі, який сформовано незалежно від їх суб’єктивних стосунків. Результати роботи презентуються перед аудиторією у кінці заняття, або у формі комп’ютерної презентації, які необхідно надсилати на Email: voloksa@mail.ru.

Вивчення даної дисципліни базується на знаннях студентів з дисциплін «Гроші і кредит» і «Основи банківської справи». А виконання кейсових завдань дасть змогу студентам набути знань для подальшого вивчення дисципліни «Аналіз банківської діяльності».

^ 1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

1.1 Практичне заняття № 1

Тема Кредитні операції

Мета: вивчити технологію здійснення кредитних операцій, навчитися оцінювати кредитоспроможність позичальника з використанням різних методів, навчитися приймати рішення щодо структурування позики, визначати способи додаткового залучення ресурсів з метою здійснення кредитних операцій, підвищити рівень ефективності кредитних операцій.

План

 1. Класифікація банківських кредитів

 2. Принципи й умови кредитування

 3. Оцінка кредитоспроможності позичальника

 4. Форми забезпечення повернення банківських позичок

 5. Кредитний ризик: визначення і мінімізація втрат

 6. Ціна банківського кредиту

 7. Процес банківського кредитування

 8. Особливості механізму надання та погашення окремих видів кредиту


Завдання для виконання

Задача 1

Згідно угоди банк відкрив підприємству кредитну лінію на суму 80000грн. строком на 1 рік з умовою сплати 20 % річних. Розмір комісії – 0,5 %, штраф за невикористані кошти – 1%. 3 січня підприємству було перераховано 36 тис. грн.; 5 березня – 18 тис.грн.; 7 червня – 6 тис.грн.; 5 вересня – 13тис.грн. 3 січня наступного року кредит було повернуто разом з відсотками. Визначити розмір доходів банку від здійснення операції.

Задача № 2

Підприємство 10 травня звернулося до банку з кредитною заявкою про надання кредиту на суму 200 тис.грн. для придбання сировини і матеріалів в зв’язку з сезонністю роботи постачальників.

Баланс на 01 травня містить таку інформацію (тис.грн):

 1. Залишки сировини і матеріалів 280

 2. Власні кошти 30

 3. Неоплачена сировина і матеріали 40

 4. Заборгованість по позичках під сировину, терміни погашення якої ще не надійшли 10

 1. Кредитна лінія 200

Визначити розмір кредиту, що може бути наданий підприємству.

Задача № 3

Банк має таку інформацію тис.грн.

I варіант II варіант III варіант

 1. Сума довгострокового кредиту 1600 1800 2500

 2. Термін позички, років 3 4 5

 3. Річна процентна ставка 10 15 20

Визначити:

а) величину процентів за кредит;

б) загальну суму боргу клієнта перед банком.

Задача № 4

Підприємство уклало з банком угоду про одержання контокорентного кредиту. Ліміт кредитування на квартал встановлений в розмірі 500 тис.грн.

В першому місяці кварталу за рахунку були проведені такі операції (тис.грн.): платежі - 150; надходження 100. В другому відповідно: 600 і 500; у третьому 200 і 350. Кредитове сальдо контокорентного рахунку на початок кварталу становило 30. Процентна ставка встановлена на рівні 35% річних. Дебетове сальдо на контокорентному рахунку було протягом 38 днів у середньому 180 тис.грн. на кінець дня.

Розрахувати:

а) заборгованість позичальника за контокорентним кредитом на кінець кожного місяця.

б) суму процентів, що має сплатити клієнт банку.

Задача № 5

Згідно угоди між банком і підприємством про контокорентний кредит ліміт кредитування на квітень встановлено в сумі 1 000 грн., процентна ставка – 30 % річних. Сплата відсотків за кредит здійснюється раз на місяць, а саме – першого числа наступного місяця, розмір відсотків за березень – 2 грн. Станом на 1 квітня залишок коштів на рахунку клієнта становив 560 грн. Протягом квітня рух коштів по рахунку становив:

Дата

Надходження

Видатки

Дата

Надходження

Видатки

1.04.

-

500

15.04

40

100

2.04.

40

90

24.04.

60

50

5.04.

-

120

28.04.

970

20

10.04.

30

300


Визначити розмір залишків на рахунку клієнта на кінець місяця, а також доходи банку від здійснення операції.

Задача № 6

Банк “Оберіг” надав пану Березі споживчий кредит на суму 24 000 грн. строком на 2 роки під 40 % річних з умовою щоквартального погашення основної суми боргу та процентів за позикою.

Визначити розмір щоквартальних погашень і загальну суму, сплачену позичальником банку.

Задача № 7

Банк кредитує комбінату затрати виробництва. Є наступні дані станом на 1 червня; тис.грн.:

 1. Залишок виробничих затрат:

 • по плану 1350

 • фактично 1400

 1. Списано на собівартість продукції:

 • по плану 600

 • фактично 650

 1. Власний капітал комбінату 200

Визначити розмір затрат, які комерційний банк прийме в забезпечення кредиту.

Задача № 8

Підприємство в Києві, 12 серпня звернулося до банку із проханням про видачу йому кредиту, необхідного для здійснення розрахунків: акредитивна форма, сума акредитиву - 270 тис.грн. Постачальник знаходиться в м.Полтава, нормативний термін проходження документів спецзв’язком між банками - 3 дні, строк дії акредитиву в банку-емітенті - 28 серпня. Станом на 12 серпня на поточному рахунку підприємства було 120 тис.грн., а вільні банківські ресурси - 300 тис.грн.

В якому розмірі банк може надати кредит та пояснити чому. Як банк визначає граничний строк погашення кредиту, наданого на відкриття акредитива.

Задача № 9

Заготівельна організація звернулася в банк з проханням видати їй кредит на липень для розрахунків готівкою з здавачами сільськогосподарської продукції. Для визначення розміру авансового кредиту подано розрахунок, в якому вказані прогнозовані дані по заготівлі на цей місяць, тис.грн.

 1. Прогнозований об’єм закупівлі

сільськогосподарської продукції у населення 840

З них сплачується:

шляхом безготівкових перерахувань (поштовими

переказами, перерахуваннями до ощадного банку

на вклади) 180

готівкою 660

 1. Видатки по доставці сільгосппродукції і

проведенню закупівель за готівку 60

 1. Видатки на закупівлю з виручки 20

 2. Надходження сільгосппродукції від сільгосптовариств 80

 3. Потреба в готівці для розрахунків з населенням

і на видатки по веденню закупівель

 1. Термін авансового кредиту 6 днів.

Визначити розмір авансового кредиту.

Задача № 10

Підприємство уклало з банком спеціальний договір згідно з яким банк купує в клієнта права на вимогу боргу. Сума боргу становить 500 тис.грн., процентна ставка за короткостроковими позиками - 20% річних. Строк документообігу - до 12 днів, плата за обслуговування - 0,5%. Розмір оплати дебіторських рахунків на даний момент дорівнює 60%.

 1. Визначити поняття факторингу.

 2. Яку суму грошей одержить підприємство в момент переуступлення боргу?

 3. Визначити розмір оплати за користування кредитом і комісійну винагороду за надання факторингової послуги.

Задача № 11

Банк купив у підприємства «Дніпро» право на вимогу боргу без права зворотної вимоги до клієнта. Розмір вимоги - 100 тис.грн. Процентна ставка за використання кредиту - 40% річних, розмір авансу, що його потрібно перерахувати клієнтові, - 60%. Покупець продукції часто затримує платежі підприємству «Дніпро»; розмір ризику за несвоєчасність одержання коштів від платника становить 2 процентні пункти. Строк документообігу між банками платника і постачальника - 7 днів. Плата за обслуговування - 1%.

 1. Визначити розмір комісійної винагороди.

 2. Назвати особливості купівлі банком у клієнта права на вимогу простроченої дебіторської заборгованості.

^ Кейс 1 Оцінка можливого збільшення кредитних операцій банків

Ви є фінансовим менеджером комерційного банку «Аваль». Згідно розрахунків, банку потрібно підвищити обсяг банківського кредитування на 7%.

Ваша задача – визначити найбільш прийнятний для комерційного банку варіант збільшення кредитування за рахунок:

1) зміни порядку розподілу прибутку (зменшення його частки, що направляється у фонд дивідендів, і збільшення за рахунок цього обсягів кредитування). При цьому співвідношення власних і залучених коштів не може бути меншим за 5%;

2) додаткового залучення ресурсів у вигляді термінових депозитів за ставкою 20% (при цьому у фонд дивідендів направляється 18% прибутку банку після оподаткування).

Діяльність КБ «Аваль»характеризується показниками, що подані у таблиці 1.

Банк здійснює такі види операцій, пов’язаних з вкладенням фінансових ресурсів, як кредитування юридичних і фізичних осіб,

Таблиця 1 – Показники діяльності КБ «Аваль» щодо залучення ресурсівВид банківських ресурсів

Сума, тис.грн.

Вартість, % річних

1

Власний капітал, всього:

в тому числіСтатутний капітал

4100
Загальні резерви

86
Прибуток минулих років

148
2

Залучені ресурси, всього:

в тому числіКошти до запитання суб’єктів господарювання

1005

1

Термінові кошти суб’єктів господарювання

670

18

Міжбанківські кредити

400

19


а також операції з цінними паперами . При цьому на їх здійснення направляється:

 • 80% власного капіталу;

 • 73% коштів до запитання клієнтів банку (з урахуванням зменшення цієї суми на величину обов’язкових резервів);

 • термінові кошти клієнтів і міжбанківських кредитів (з урахуванням зменшення цієї суми на величину обов’язкових резервів).

Діяльність банку, пов’язана з розміщенням фінансових ресурсів, характеризується показниками наведеними у таблиці 2

Таблиця 2 – Показники діяльності КБ «Аваль» щодо розміщення фінансових ресурсівНапрямки розміщення банківських ресурсів

Частка в загальному обсязі активів, %

Дохідність, % річних

1

Кредитування юридичних осіб

50

22
Кредитування фізичних осіб

25

25
Вкладення в цінні папери

?

23


Прибуток від іншої діяльності комерційного банку «Аваль» складає 250 тис. грн. .

При визначенні величини коштів, що вкладаються в активні операції, необхідно врахувати рівень обов’язкового резерву – 9% і відрахування у фонд страхування вкладів фізичних осіб – 1,5% від суми відповідних пасивів.


Контрольні запитання

 1. Що таке банківський кредит?

 2. Які є види банківських кредитів?

 3. Які є способи захисту від кредитного ризику?

 4. Які тенденції розвитку кредитного ринку в Україні?

 5. Які етапи видачі банківських кредитів?

 6. Наведіть найбільш доступні види кредитів фізичним особам?

 7. Які кредитні програми вам відомі?

 8. Консорціумні та паралельні кредити.

 9. Споживчий кредит.

 10. Кредити під заставу цінних паперів.

 11. Контокорентний та овердрафтний кредит.

 12. Кредитування сільськогосподарських виробників.

 13. Іпотечні кредити.

 14. Факторинг та фортфейтинг.

 15. Довгострокові кредити банків.

 16. Лізинг.


1.2 Практичне заняття №2

Тема Операції банків з векселями

Мета: навчитися здійснювати операції з векселями; освоїти способи розрахунку винагороди за вексельними операціями, визначати можливість та ефективність залучення ресурсів під вексельні операції

План

 1. Характеристика та види векселів

 2. Урахування та перерахування векселів

 3. Кредити під заставу векселів

 4. Авалювання та акцептування векселів

 5. Інкасування векселів

 6. Оплата векселів за дорученням клієнта

 7. Зберігання векселів.

Теми рефератів

 1. Вексельний ринок України

 2. Особливості обігу банківських векселів


Завдання для виконання

Задача № 1

Банк врахував вексель на суму 3000 грн. за 70 днів до терміну оплати. Облікова ставка центрального банку 12%. Маржа банку, що проводить врахування - 3%;.

Визначити дисконт і вартість векселя при врахуванні, урахувавши темп місячної інфляції, що становить 7%.


Задача № 2

Банк має інформацію:

 1. Сума переказного векселя, тис.грн. 700

 2. Термін погашення векселя 10.11

 3. Дата обліку векселя в банку 29.09

 4. Облікова ставка банку, % 45

Визначити:

а) суму дисконту;

б) за якою ціною буде врахований вексель.

Задача № 3

Підприємство, яке має заборгованість по позичках під заставу векселів, надало банку відомості станом на 1.11 в яких є такі дані:

 1. Загальна сума векселів , тис.грн. 700

 2. Висоліквідні векселі , тис.грн. 650

 3. Питома вага вартості векселів, які кредитуються в загальній сумі векселів (%) 80

 1. Заборгованість по позичках під векселі станом на 1.11, 300 тис.грн.

 1. Ліміт кредитування , тис.грн. 350

Розрахувати можливу суму додаткового кредиту під заставу векселів.


Кейс 2 Формування вексельного портфеля комерційного банку і оцінка його ефективності

Ви – фінансист відділу управління ресурсами комерційного банку.

АКБ «Аметист» створено у 1999 році, до 200Х року цей банк розширив сферу діяльності і створив собі хорошу репутацію у клієнтів і контрагентів. Для подальшої диверсифікації діяльності банк розглядає як альтернативу формування вексельного портфелю (таблиця 3)


Таблиця 3 – Запланований вексельний портфель АКБ «Аметист» станом на 15.01.200Хр.

Емітент

Номінал, грн.

Кількість векселів у портфелі, шт..

Термін, дні

Вид векселя

Відсот-кова ставка, %

Дата видачі векселя

Ціна, % від номіналу

придбання

продажу

1. АКБ «Приватбанк»

100000

1

Через 10 днів після пред’явлення

Іменний, відсотковий

20

20.11.2000

40

46

2. АКБ «Приватбанк»

150000

2

60

На пред’яв.,

дисконтний

-

05.12.200Х

44

50

3. Укртатнафта

150000

4

90

На пред’яв.,

дисконтний

-

10.11.200Х

65

72

4. Укртелеком

250000

1

Через 10 днів після пред’явлення

На пред’яв.,

відсотковий

30

07.08.200Х

70

77

5. Пенсійний фонд

124200

1

90

Іменний переказний, дисконтний

-

15.12.200Х

55

60

6. Пенсійний фонд

115500

1

180

Іменний переказний, дисконтний

-

10.08.200Х

50

54

7. Укргазпром

200000

3

120

На пред’яв.,

дисконтний

-

03.10.200Х

85

85

8. Державне казначейство

10000

5

180

На пред’яв.,

дисконтний

-

13.11.200Х

90

98

9. ДАТ «Хліб України»

110000

1

Через 10 днів після пред’явлення

На пред’яв.,

відсотковий

25

18.05.200Х

68

80

10. Дніпродзержин-ський металургійний комбінат

250000

1

100

На пред’яв.,

дисконтний

-

30.11.200Х

40

46

11. Макіївський металургійний комбінат

170000

1

130

На пред’яв.,

дисконтний

-

05.10.200Х

98

100

12. ВАТ «Київстар»

180000

1

Через 10 днів після пред’явлення

На пред’яв.,

відсотковий

20

01.03.200Х

80

82

^ 13. ЗАТ «КВБЗ»

120000

1

60

На пред’яв.,

дисконтний

-

15.12.200Х

50

60

При цьому векселі Пенсійного фонду, Укргазпрому і Державного казначейства передбачається продати на наступний день – 16 січня 200Х р.

Оцініть можливість та доцільність такого подальшого розвитку банку, якщо показники його звітності наступні.


Таблиця 4 – Звіт про прибуток і збиток АКБ «Аметист»Статті

На кінець звітного року

На початок звітного року

1

2

3

4
ДОХОДИ1

Відсоткові доходиВідсоткові доходи за коштами, розміщеними у інших банках

331,8

185,0

Відсоткові доходи за кредитами суб’єктам господарювання

2613,0

3048,0

Відсоткові доходи за цінними паперами

159,9

442,0

Інші відсоткові доходи

13,0

0,0

2

Комісійні доходиКомісійні доходи за операціями з банками

650,7

570,0

Комісійні доходи за операціями з клієнтами

580,8

495,2

Інші комісійні доходи

0,8

1,1

3

Прибуток (збиток) від торгівельних операційПрибуток (збиток) від торгівлі цінними паперами на продаж

615,5

1209,0

Прибуток (збиток) від торгівлі іноземною валютою

35,0

41,3

4

Інші банківські операційні доходиДивідендний дохід

92,2

110,1

Штрафи, отримані за господарськими операціями

9,8

0,5

5

Інші небанківські операційні доходиДоходи від продажу основних засобів

18,2

5,2

6

Зменшення резервів

0,0

0,0

7

Непередбачений дохід

0,0

1,6
ВИТРАТИ1

Відсоткові витратиВідсоткові витрати за коштами, отриманими від інших банків

624,3

597,0

Відсоткові витрати за коштами клієнтів

2246,0

3680,0

Відсоткові витрати за цінними паперами власного боргу

4,5

0,2

Інші відсоткові витрати

0,0

0,1

2

Комісійні витратиКомісійні витрати за операціями з банками

475,0

394,5

Комісійні витрати за операціями з клієнтами

383,0

333,8

3

Інші банківські операційні витратиШтрафи, сплачені за банківськими операціями

6,6

5,5

4

Інші небанківські операційні витратиЗакінчення табл. 4

1

2

3

4
Витрати на утримання персоналу

481,0

300,0

Сплата податків і інших обов’язкових платежів, крім податку на прибуток

119,0

84,0

Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів

411,3

364,0

Інші експлуатаційні і господарські витрати

2,1

5,2

5

Відрахування в резерви

52,0

33,0

6

Непередбачені витрати

1,2

0,0

7

Прибуток (збиток) до сплати податку на прибуток8

Податок на прибуток9

Чистий прибуток (збиток)
Таблиця 5 – Балансовий звіт АКБ «Аметист»Статті

На кінець звітного року

На початок звітного року
АКТИВИ1

Каса і кореспондентський рахунок в НБУ

1987,0

1177,0

2

Коррахунки в інших банках

356,0

352,0

3

Термінові депозити в інших банках

289,0

70,0

4

Вкладення в державні зобов’язання

1977,0

3593,0

5

Вкладення в цінні папери на перепродаж

1498,0

1537,0

6

Вкладення в цінні папери на інвестиції

38,0

50,0

7

Кредитно-лізинговий портфель

13335,0

11821,0

8

Видані іншим банкам кредити

1335,0

3000,0

9

Основні засоби і НМА

422,0

274,0

10

Інші активи

148,0

42,0
Всього активів


ПАСИВИ1

Зареєстрований статутний капітал

12800,0

10500,0

2

Фонди і загальні резерви

1613,0

1729,0

3

Резерви на покриття можливих збитків за кредитами

178,2

108,7

4

Нерозподілений прибуток

87,0

130,5

5

Кошти до запитання інших банків

210,0

425,0

6

Кошти до запитання суб’єктів господарювання

4287,0

4273,0

7

Кошти до запитання фізичних осіб

284,0

486,0

8

Термінові депозити банків

57,0

638,0

9

Термінові депозити юридичних осіб

781,5

859,2

10

Термінові депозити фізичних осіб

315,0

421,3

11

Кошти бюджетів і позабюджетних фондів

78,8

229,0

12

Випущені боргові цінні папери

3,7

0,1

13

Отримані від інших банків кредити

678,0

1806,1

14

Інші пасиви

11,8

310,1
Всього пасивів

Контрольні запитання

 1. Що таке вексель?

 2. Які є види векселів?

 3. Що таке аваль векселя?

 4. В чому полягає доміциляція векселів?

 5. Поясніть операцію інкасування векселів.

 6. Яка процедура зберігання векселів у банку?

 7. Що таке дисконт і які фактори впливають на його рівень?

 8. Як визначається вартість векселя при його достроковому викупі?

 9. Які переваги і недоліки дострокового продажу векселів?

 10. Поясніть процес врахування векселя.

 11. Які особливості кредитування під заставу векселів?


^ 1.3 Практичне заняття №3

  1   2

Схожі:

Банківські операції” iconБанківські операції
Банківські операції: Навч посіб. — 6-те вид., перероб. І доп. — К.: Знання, 2008. — 318 с. — (Вища освіта XXI століття)
Банківські операції” iconБанківські операції”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів заочної форми навчання...
Банківські операції” iconПрограма навчальної практики з дисципліни «банківські операції» для студентів спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» Мета навчальної практики закріпити теоретичні знання, одержані під час вивчення навчальної дисципліни «Банківські операції»
«Банківські операції». Під час практики студенти ведуть звіти-щоденники, в яких записують короткі відомості про виконану роботу:...
Банківські операції” iconАнотація дисципліни «маркетинг у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Маркетинг у банку»
«Маркетинг», «Банківський менеджмент», «Гроші та кредит», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Банківські операції»...
Банківські операції” iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківські операції" для студентів напряму підготовки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківські операції" / Укладачі: С. М. Фролов, В. М. Олійник, М. А. Деркач,...
Банківські операції” iconДисципліна «Банківські Операції» Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 «фінанси» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
«Банківські операції» – ознайомлення студентів з теоретичними та прикладними основами банківської справи, економічною суттю І функціями...
Банківські операції” iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" для студентів
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" / Укладачі: С. М. Фролов,...
Банківські операції” iconТиждень банківські операції

Банківські операції” iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів
Банківські операції” iconПояснювальна записка-рекомендація з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Банківські операції" студентам пропонується 200 тестів та 27 задач в розрізі тем дисципліни, які складено
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Банківські операції” студентам пропонується 200 тестів та 27 задач в розрізі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи