Банківські операції” icon

Банківські операції”
Скачати 494.59 Kb.
НазваБанківські операції”
Сторінка1/2
Дата20.06.2012
Розмір494.59 Kb.
ТипДокументи
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО виконання контрольних робіт

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050100 - “ФІНАНСИ”

(У тому числі скороченИЙ ТЕРМІН навчання)


КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 “Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач стар. викл. О.В. Волошина

Рецензент к.е.н. В.І. Глухова


Кафедра фінансів і кредиту


Затверджено методичною радою КДПУ ім. Михайла Остроградського

Протокол № _____ від “___”___________ 2009 р.

Заступник голови методичної ради ______________доц. С.А. Сергієнко


^ 1 Рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи


З дисципліни «Банківські операції» для студентів заочної форми навчання навчальним планом передбачається виконання контрольної роботи. Тематика робіт охоплює актуальні проблеми розвитку та оптимізації банківської діяльності в Україні.

Метою виконання контрольної роботи є здобуття студентом навичок самостійно працювати з науковою економічною літературою, підручниками та посібниками, довідниками, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами; навчитися використовувати прийоми фінансових розрахунків на практиці.

Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен уміти коротко викласти зміст обраної теми, при цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її вирішення, а також повинен вміти розв’язувати задачі, запропоновані даними методичними рекомендаціями.

Робота повинна бути акуратно виконана в учнівському зошиті або на форматі А4. Приблизний обсяг – 15-20 сторінок. У правому верхньому кутку обкладинки необхідно вказати шифр (номер залікової книжки).

У центрі обкладинки:

^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни “Банківські операції”

студента групи _____________ економічного факультету КДПУ

П.І.П. (повністю).


У правому нижньому кутку вкажіть домашню адресу.

На першій сторінці вказується тема контрольної роботи, її план, а список використаної літератури – в кінці контрольної роботи. Розкриття теми має бути пов’язаним із пунктами плану контрольної роботи. Висвітлювати питання необхідно так, щоб контрольна робота давала відносно завершене уявлення з обраної теми. Сама робота повинна бути результатом опрацювання і засвоєння декількох джерел (підручників, посібників, монографій, газетних та журнальних статей тощо).

Підготовлена робота відсилається або здається на кафедру обліку і аудиту (315314 м. Кременчук, бульвар Пушкіна, 3, КДПУ, 5 корпус, к.301) не пізніше як за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси вузу обов’язково вказати прізвище, ім’я та по батькові викладача, який читає курс. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи слухач не допускається до здачі іспиту (заліку).Контрольну роботу бажано написати українською мовою. Але слухачі, які вільно не володіють українською мовою, можуть виконати роботу російською. Якщо в ході виконання контрольної роботи у студента виникають запитання або труднощі , він може звернутися за консультацією до викладача даної дисципліни на кафедру у встановлений графіком консультацій час.

Контрольна робота з дисципліни “Банківські операції” складається з двох частин: теоретичної та практичної. Варіант контрольної роботи слід обирати за принципом, наведеним у таблиці 1.

Практична частина контрольної роботи містить фінансову ситуацію, яка не передбачає єдиного правильного рішення , а покликана відслідкувати весь комплекс знань і практичних навичок студента.

Таблиця 1

Вибір варіанту контрольної роботи

Початкова літера прізвища

К,Я,Ф,А

Х,Ж,Л,Б

Ц,М,С,В

Ч,Н,Т,Г

О,Ш,З,Ї,Д

П,Е,У,Щ

Р,Є,Ю,І

Номер варіанта

1

2

3

4

5

6

7

2 Завдання для контрольної роботи


2.1 Варіант 1

ТЕМА Кредитні операції комерційних банків

План

 1. Класифікація банківських кредитів

 2. Принципи й умови кредитування

 3. Оцінка кредитоспроможності позичальника

 4. Форми забезпечення повернення банківських позичок

 5. Кредитний ризик: визначення і мінімізація втрат

 6. ціна банківського кредиту

 7. Процес банківського кредитування

Практичне завдання

За даними балансового звіту банку і змінами , що відбулися в діяльності банку за звітний рік:

 1. складіть баланс банка за підсумками діяльності за рік;

 2. оцініть зміну фінансового стану банку за результатами його діяльності розрахувавши показники платоспроможності і ліквідності.

Діяльність банку характеризується наступними змінами в структурі його вкладень і джерелах їх фінансування:

 • зміна складу кредитного портфелю, у результаті якого сума резерву банку за стандартними кредитами зменшилася на 50 тис. грн.

 • зменшення обсягів ресурсів, залучених на міжбанківському ринку, на 50 тис.грн.;

 • збільшення обсягів банківського кредитування в інвестиційну та експортно-імпортну діяльність на 13% за рахунок додаткового залучення термінових депозитів фізичних осіб (при цьому величина відсоткових витрат залишилася без змін);

 • додаткова емісія акцій банком, в результаті якої відбулося зростання вкладень в акції та інші цінні папери на інвестиції на 15%.

Рівень відрахувань до фонду дивідендів банку складає 20% прибутку після оподаткування. При визначенні суми коштів , що вкладаються в кредитні операції, необхідно враховувати рівень обов’язкового резерву 10% і відрахувань до фонду страхування вкладів фізичних осіб – 1,5% від суми відповідних пасивів.

Таблиця 2

Баланс комерційного банку

Код

Статті балансу

Сума, тис.грн.

1

2

3
АКТИВИ
100

Банкноти і монети

18300

120

Кошти до запитання в НБУ

289500

141

Боргові цінні папери, рефінансовані НБУ на продаж

55900

142

Боргові цінні папери, рефінансовані НБУ на інвестиції

11470

150

Кошти до запитання в інших банках

25300

151

Термінові депозити в інших банках

85200

152

Кредити, видані іншим банкам

120100

200

Рахунки суб’єктів господарювання з овердрафтом

0

202

Розрахунки з суб’єктами господарювання за врахованими векселями

531000

203

Рахунки суб’єктів господарювання за факторинговими операціями

0

204

Кредити суб’єктам господарювання за внутрішніми господарськими операціями

670000

205

Кредити суб’єктам господарювання за експортно-імпортними операціями

115100

206

Інші кредити в поточну діяльність, видані суб’єктам господарювання

169000

207

Кредити в інвестиційну діяльність, видані суб’єктам господарювання

20500

220

Кредити на поточні потреби, видані фізичним особам

8400

240

Резерв за кредитами, виданими клієнтам

-9320

310

Акції і інші цінні папери з нефіксованим прибутком в портфелі банку на інвестиції

95000

311

Боргові цінні папери банку в портфелі на продаж

6800

320

Інші вкладення банку з нефіксованим прибутком

10000

321

Боргові цінні папери в портфелі банку на інвестиції

120000

34

Товарно-матеріальні цінності

150

Продовження таблиці 2

1

2

3

35

Інші активи

60000

430

Нематеріальні активи

3600

440

Операційні основні засоби

50700

443

Капітальні вкладення в операційні основні засоби

10000
Всього активівЗобов’язання
131

Короткострокові кредити, отримані від НБУ

0

160

Кошти до запитання інших банків

75000

162

Кредити, отримані від інших банків

150500

260

Кошти до запитання суб’єктів господарювання

209000

261

Термінові кошти суб’єктів господарювання

770400

262

Кошти до запитання фізичних осіб

21700

263

Термінові кошти фізичних осіб

160000

290

Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

21100

36

Інші пасиви банку

6400

372

Кредитові суми до вияснення

2800
Всього зобов’язаньКапітал
500

Зареєстрований статутний капітал

447000

502

Загальні резерви банку

215000

503

Прибутки минулих років

142500

509

Результат поточних років

245300
Всього капітал
Література:


2.2 Варіант 2

ТЕМА Операції банків з векселями

План

 1. Характеристика та види векселів

 2. Урахування та перерахування векселів

 3. Кредити під заставу векселів

 4. Авалювання та акцептування векселів

 5. Інкасування векселів

 6. Оплата векселів за дорученням клієнта

 7. Зберігання векселів.

Практичне завдання

Ви є фінансовим менеджером комерційного банку «Аваль». Згідно розрахунків, банку потрібно підвищити обсяг банківського кредитування на 7%. Ваша задача – визначити найбільш прийнятний для комерційного банку варіант збільшення кредитування за рахунок:

1) зміни порядку розподілу прибутку (зменшення його частки, що направляється у фонд дивідендів, і збільшення за рахунок цього обсягів кредитування). При цьому співвідношення власних і залучених коштів не може бути меншим за 5%;

2) додаткового залучення ресурсів у вигляді термінових депозитів за ставкою 20% (при цьому у фонд дивідендів направляється 18% прибутку банку після оподаткування). Діяльність КБ «Аваль» характеризується показниками, що подані у таблиці 3

Таблиця 3

Показники діяльності КБ «Аваль» щодо залучення ресурсівВид банківських ресурсів

Сума, тис.грн.

Вартість, % річних

1

Власний капітал, всього:

в тому числіСтатутний капітал

4100
Загальні резерви

86
Прибуток минулих років

148
2

Залучені ресурси, всього:

в тому числіКошти до запитання суб’єктів господарювання

1005

1

Термінові кошти суб’єктів господарювання

670

18

Міжбанківські кредити

400

19


Банк здійснює такі види операцій, пов’язаних з вкладенням фінансових ресурсів, як кредитування юридичних і фізичних осіб, а також операції з цінними паперами . При цьому на їх здійснення направляється:

 • 80% власного капіталу;

 • 73% коштів до запитання клієнтів банку (з урахуванням зменшення цієї суми на величину обов’язкових резервів);

 • термінові кошти клієнтів і міжбанківських кредитів (з урахуванням зменшення цієї суми на величину обов’язкових резервів).

Діяльність банку, пов’язана з розміщенням фінансових ресурсів, характеризується показниками наведеними у таблиці 4

Таблиця 4

Показники діяльності КБ «Аваль» щодо розміщення фінансових ресурсівНапрямки розміщення банківських ресурсів

Частка в загальному обсязі активів, %

Дохідність, % річних

1

Кредитування юридичних осіб

50

22
Кредитування фізичних осіб

25

25
Вкладення в цінні папери

?

23


Прибуток від іншої діяльності комерційного банку «Аваль» складає 250 тис. грн. .

При визначенні величини коштів, що вкладаються в активні операції, необхідно врахувати рівень обов’язкового резерву – 9% і відрахування у фонд страхування вкладів фізичних осіб – 1,5% від суми відповідних пасивів.

Література:


2.3 Варіант 3

ТЕМА Операції банків з цінними паперами

План

 1. Загальна характеристика діяльності банків на ринку цінних паперів

 2. Емісійні операції банків

 3. Інвестиційні операції банків з цінними паперами

 4. Заставні операції банків з цінними паперами

 5. Професійна діяльність банків з цінними паперамиПрактичне завдання

Оцініть економічну доцільність створення комерційного банку «Інтер», який створюється засновниками – юридичними особами зі статутним капіталом у розмірі 2 млн. євро з орієнтацією на клієнтів регіону – середні і невеликі фірми і приватних підприємців у кількості 120 одиниць.

Витрати на утримання банку визначаються прийнятою вами організаційною структурою управління і заробітною платою по відповідному штатному розпису з відрахуваннями до фондів соціального страхування. Інші не відсоткові витрати складають 150% від витрат на оплату праці. Банк займає орендоване приміщення. Витрати на дообладнання приміщення , придбання обчислювальної техніки, обладнання і засоби зв’язку складають 50% статутного капіталу. Доходи банк формує за рахунок розрахунково-касового обслуговування і кредитування клієнтів.

Середні дані щодо руху коштів по рахунку кожного клієнта наступні:

 • залишок коштів на рахунку – 3,5 тис.грн.

 • кількість розрахункових операцій по рахунку – 5 операцій на день

 • сума отримання готівки з каси банку – 5 тис. грн. в місяць.

Стан ринку ресурсів і кредитування характеризується наступними даними:

 • термінові депозити і міжбанківські кредити залучаються за ставкою 14% річних.

 • кредити видаються банком за середньою ставкою 22% річних.

Обов’язкове резервування залучених ресурсів складає 10%.

Діяльність банку визнається задовільною, якщо термін окупності витрат засновників менше 3 років і отримання дивідендів за підсумками першого року не менше 10% від статутного капіталу. До фонду дивідендів відраховується 25% чистого прибутку.

При визначенні витрат і доходів необхідно керуватися середніми значеннями відповідних параметрів, що прийняті банками вашого міста.

Література:


2.4 Варіант 4

ТЕМА Інвестиційні банківські операції

План

 1. Інвестиції: поняття та структура. економічна сутність і форми інвестицій

 2. Основи правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні

 3. Місце банків у інвестиційній активності суспільства.

 4. Ефективність реальних інвестицій.

 5. Особливості здійснення банківських інвестицій у нерухомість.

Практичне завдання

АКБ «Дніпро» прогнозує свої потреби в банківських ресурсах на III квартал поточного року. При цьому банк у своїй роботі спирається на такі дані (таблиця 5):

Таблиця 5

№ п/п

Показники

Фактично за від­повідний період минулого року, тис.грн

Очікувані залишки на початок III квар­талу поточного року, тис.грн

1

Статутний фонд

10700

10700

2

Резервний фонд

1000

1800

3

Спеціальні фонди

8500

15100

4

Фонди економічного стимулювання

11500

20400

5

Прибуток банку

7500

ґ

6

Вклади фізичних осіб:

до запитання

строкові


1200

8400


1400

13700

7

Поточні рахунки підприємств і організацій

150000

380000

8

Бюджетні рахунки

6400

5300

9

Ресурси, куплені:

в інших комерційних банках

в НБУ


4700
86000

18000

10

Інші ресурси

52000

67000

При прогнозуванні статутного фонду слід враховувати те, що в ІІІ кварталі передбачається здійснити емісію простих акцій номіналом 10 грн. у кількості 1 млн штук і реалізувати їх за ринковою ціною 12 грн.

Прибуток банку у III кварталі поточного року має збільшитися порівняно з аналогічним кварталом минулого року на 25%. Відрахування до резервного фонду становлять 6%, а до фондів економічного стимулю­вання та на виплату дивідендів — 94% від чистого прибутку банку.

Політика банку в галузі вкладів фізичних осіб передбачає пріоритетний розвиток строкових вкладів. При цьому банк виходить з того, що передбачається зниження облікової ставки НБУ з 35% до 21% річних у липні місяці.

Реалізація продукції у плановому періоді проти відповідного періоду минулого року в цілому по країні збільшиться на 5%. Збільшення видатків на утримання бюджетної сфери бюджетом на поточний рік не передбачене.

Ресурси, які купуються в інших комерційних банків та НБУ, зменшаться проти відповідного періоду минулого року на 10%. Інші банківські ресурси у плановому періоді мають зрости проти аналогічного періоду минулого року на 8%.

Визначити розмір банківських ресурсів на плановий період у розрізі конкретних джерел формування. Зробити необхідні пояснення за кожним із джерел формування банківських ресурсів.

Література:


2.5 Варіант 5

ТЕМА Основи організації валютних операцій банків

План

1. Сутність та види валютних операцій банків.

2. Правові основи регулювання валютних операцій банків.

3. Способи і засоби здійснення міжбанківських операцій в іноземній валюті.

4. Порядок відкриття та ведення валютних рахунків клієнтів.

5. Посередництво банків у фінансових розрахунках між експортером та імпортером та їх кредитування.

Практичне завдання

Ви – фінансист відділу управління ресурсами комерційного банку.

АКБ «Аметист» створено у 1999 році, до 200Х року цей банк розширив сферу діяльності і створив собі хорошу репутацію у клієнтів і контрагентів. Для подальшої диверсифікації діяльності банк розглядає як альтернативу формування вексельного портфелю При цьому векселі Пенсійного фонду, Укргазпрому і Державного казначейства передбачається продати на наступний день – 16 січня 200Х р.

Оцініть можливість та доцільність такого подальшого розвитку банку, якщо показники його звітності та дані щодо вексельного порфеля наведено у таблицях 6, 7 та 8

Таблиця 6

Звіт про прибуток і збиток АКБ «Аметист»Статті

На кінець звітного року

На початок звітного року

1

2

3

4
ДОХОДИ1

Відсоткові доходиВідсоткові доходи за коштами, розміщеними у інших банках

331,8

185,0

Відсоткові доходи за кредитами суб’єктам господарювання

2613,0

3048,0

Відсоткові доходи за цінними паперами

159,9

442,0

Інші відсоткові доходи

13,0

0,0

2

Комісійні доходиКомісійні доходи за операціями з банками

650,7

570,0

Комісійні доходи за операціями з клієнтами

580,8

495,2

Інші комісійні доходи

0,8

1,1

3

Прибуток (збиток) від торгівельних операційПрибуток (збиток) від торгівлі цінними паперами на продаж

615,5

1209,0

Продовження таблиці 6

1

2

3

4
Прибуток (збиток) від торгівлі іноземною валютою

35,0

41,3

4

Інші банківські операційні доходиДивідендний дохід

92,2

110,1

Штрафи, отримані за господарськими операціями

9,8

0,5

5

Інші небанківські операційні доходиДоходи від продажу основних засобів

18,2

5,2

6

Зменшення резервів

0,0

0,0

7

Непередбачений дохід

0,0

1,6
ВИТРАТИ1

Відсоткові витратиВідсоткові витрати за коштами, отриманими від інших банків

624,3

597,0

Відсоткові витрати за коштами клієнтів

2246,0

3680,0

Відсоткові витрати за цінними паперами власного боргу

4,5

0,2

Інші відсоткові витрати

0,0

0,1

2

Комісійні витратиКомісійні витрати за операціями з банками

475,0

394,5

Комісійні витрати за операціями з клієнтами

383,0

333,8

3

Інші банківські операційні витратиШтрафи, сплачені за банківськими операціями

6,6

5,5

4

Інші небанківські операційні витратиВитрати на утримання персоналу

481,0

300,0
Сплата податків і інших обов’язкових платежів, крім податку на прибуток

119,0

84,0

Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів

411,3

364,0

Інші експлуатаційні і господарські витрати

2,1

5,2

5

Відрахування в резерви

52,0

33,0

6

Непередбачені витрати

1,2

0,0

7

Прибуток (збиток) до сплати податку на прибуток8

Податок на прибуток9

Чистий прибуток (збиток)

Таблиця 7

Балансовий звіт АКБ «Аметист»Статті

На кінець звітного року

На початок звітного року
АКТИВИ1

Каса і кореспондентський рахунок в НБУ

1987,0

1177,0

2

Коррахунки в інших банках

356,0

352,0

3

Термінові депозити в інших банках

289,0

70,0

4

Вкладення в державні зобов’язання

1977,0

3593,0

5

Вкладення в цінні папери на перепродаж

1498,0

1537,0

6

Вкладення в цінні папери на інвестиції

38,0

50,0

7

Кредитно-лізинговий портфель

13335,0

11821,0

8

Видані іншим банкам кредити

1335,0

3000,0

9

Основні засоби і НМА

422,0

274,0

10

Інші активи

148,0

42,0
Всього активів


ПАСИВИ1

Зареєстрований статутний капітал

12800,0

10500,0

2

Фонди і загальні резерви

1613,0

1729,0

3

Резерви на покриття можливих збитків за кредитами

178,2

108,7

4

Нерозподілений прибуток

87,0

130,5

5

Кошти до запитання інших банків

210,0

425,0

6

Кошти до запитання суб’єктів господарювання

4287,0

4273,0

7

Кошти до запитання фізичних осіб

284,0

486,0

8

Термінові депозити банків

57,0

638,0

9

Термінові депозити юридичних осіб

781,5

859,2

10

Термінові депозити фізичних осіб

315,0

421,3

11

Кошти бюджетів і позабюджетних фондів

78,8

229,0

12

Випущені боргові цінні папери

3,7

0,1

13

Отримані від інших банків кредити

678,0

1806,1

14

Інші пасиви

11,8

310,1
Всього пасивів

Таблиця 8

Запланований вексельний портфель АКБ «Аметист» станом на 15.01.200Хр.

Емітент

Номінал, грн.

Кількість векселів у портфелі, шт..

Термін, дні

Вид векселя

Відсот-кова ставка, %

Дата видачі векселя

Ціна, % від номіналу

придбання

продажу

1. АКБ «Приватбанк»

100000

1

Через 10 днів після пред’явлення

Іменний, відсотковий

20

20.11.2000

40

46

2. АКБ «Приватбанк»

150000

2

60

На пред’яв.,

дисконтний

-

05.12.200Х

44

50

3. Укртатнафта

150000

4

90

На пред’яв.,

дисконтний

-

10.11.200Х

65

72

4. Укртелеком

250000

1

Через 10 днів після пред’явлення

На пред’яв.,

відсотковий

30

07.08.200Х

70

77

5. Пенсійний фонд

124200

1

90

Іменний переказний, дисконтний

-

15.12.200Х

55

60

6. Пенсійний фонд

115500

1

180

Іменний переказний, дисконтний

-

10.08.200Х

50

54

7. Укргазпром

200000

3

120

На пред’яв.,

дисконтний

-

03.10.200Х

85

85

8. Державне казначейство

10000

5

180

На пред’яв.,

дисконтний

-

13.11.200Х

90

98

9. ДАТ «Хліб України»

110000

1

Через 10 днів після пред’явлення

На пред’яв.,

відсотковий

25

18.05.200Х

68

80

10. Дніпродзержин-ський металургійний комбінат

250000

1

100

На пред’яв.,

дисконтний

-

30.11.200Х

40

46

11. Макіївський металургійний комбінат

170000

1

130

На пред’яв.,

дисконтний

-

05.10.200Х

98

100

12. ВАТ «Київстар»

180000

1

Через 10 днів після пред’явлення

На пред’яв.,

відсотковий

20

01.03.200Х

80

82

^ 13. ЗАТ «КВБЗ»

120000

1

60

На пред’яв.,

дисконтний

-

15.12.200Х

50

60

Література:


2.6 Варіант 6

ТЕМА Нетрадиційні банківські операції та послуги

План

 1. Лізингові операції.

 2. Банківські гарантії та поруки.

 3. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги.

 4. Трастові послуги.

 5. Факторинг та форфейтинг.

 6. Операції з дорогоцінними металами.

 7. Фінансовий інжиніринг.

Практичне завдання

Ви є провідним економістом відділу інвестування комерційного банку «Полтава». Відділ економіки і прогнозування володіє даними про стан ринку цінних паперів, наведених у таблиці 9

Таблиця 9

Показники стану ринку цінних паперів

Ймовірність

Очікувана дохідність цінних паперів, %

Казначейські зобовязання

Акції Укртелеком

Акції Укртатнафта

Акції ВАТ «Дормаш»

0,08

6,5

-12

28

12,1

0,17

6,5

-4

16

-5

0,5

6,5

11

4

6

0,17

6,5

24

-8

14

0,08

6,5

41

-20

25


Комерційний банк хотів би вигідно розмістити 2 млн.грн.. Можливими є наступні альтернативні варіанти інвестування:

 1. вкласти наявні кошти у будь-які з 4-х видів цінних паперів;

 2. сформувати портфель на 25% з казначейських зобов’язань і на 75% з акцій ВАТ «Дормаш»;

 3. сформувати портфель на 65% з акцій Укртатнафти і на 35% з акцій Укртелекому.

Доходи від володіння корпоративними цінними паперами оподатковуються за ставкою 25%. Доходи , отримані від володіння державними цінними паперами звільняються від оподаткування.

Вам необхідно вибрати найбільш вигідний з точки зору дохідності і ступеня ризику варіант вкладення грошових коштів.

Література:


2.7 Варіант 7

ТЕМА Забезпечення фінансової стійкості банку

План

 1. Формування резервів для покриття можливих втрат від активних операцій

 2. Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності

 3. Прибутковість банку

 4. Регулювання діяльності банків.

Практичне завдання

У січні 200Х року комерційному банку «Корал» надано пільговий державний кредит для забезпечення довгострокового кредитування населення на придбання житла. Кредит видано у розмірі 1500000 грн. під 2% річних на 30 років. Протягом січня – березня 200Х року за рахунок отриманого кредиту банком були видані наступні іпотечні позики фізичним особам (таблиця 10)

Крім того, протягом квітня 200Х року в банк звернулися ще 30 клієнтів з метою отримання довгострокових кредитів на будівництво житла. З усіх отриманих кредитних заявок вирішено задовольнити заявки 158 клієнтів на загальну суму 1340000 грн. Планується середня ставка за даними кредитами складає 9% річних.Для задоволення кредитних отриманих заявок банк планує випустити іпотечні облігації. Умови випуску облігацій такі:

 • облігації можуть бути емітовані на суму не більше 80% вартості виданих іпотечних кредитів і не більше 25% статутного капіталу;

 • облігації відсоткові з виплатою 4% річних;

Таблиця 10

Іпотечні кредити видані комерційним банком «Корал»

з 20.01.200Хр. по 31.03.200Х р.

Категорія кредиту

Кількість виданих кредитів, од.

Загальна сума заборгованості, грн.

Середньозважена відсоткова ставка, %

Частка у загальній сумі іпотечних кредитів

Кредити терміном до 10 років

5

450000

5

40,5

Кредити терміном від10 до 15 років

4

370000

7

33,3

Кредити терміном від 15 до 20 років

2

200000

9

18,0

Кредити терміном понад 20 років

1

90000

12

8,1

Всього:

12

1110000
100
 • випуск планується здійснити протягом 60 днів;

 • витрати на випуск прогнозовано на рівні 90000 грн.

Надходження від реалізації іпотечних облігацій плануються протягом півроку наступним чином (табл.. 11)

Таблиця 11

Розподіл ймовірності грошових надходжень від реалізації цінних паперів протягом півроку з моменту випуску

Ймовірність

0,05

0,2

0,5

0,2

0,05

Сума, грн.

100000

180000

300000

350000

400000


Решту суми довгострокових ресурсів, для задоволення кредитних заявок банк планує залучити через довгострокові депозити фізичних осіб під 5% річних. На основі поданих даних ваша задача визначити:

 1. загальний розмір емісії облігацій, обсяги облігацій в залежності від термінів обертання, а також обсяги запланованих довгострокових депозитів фізичних осіб;

 2. визначити, як вплинуло рішення про додаткове залучення ресурсів на дохідність акцій комерційного банку. Врахувати, що банк планує, що у наступному році відсоткові доходи, за винятком доходів отриманих від іпотечного кредитування, складуть 758050 грн., відсоткові витрати, за винятком витрат в результаті додаткового залучення довгострокових ресурсів, - 866400 грн., прибуток від іншої діяльності – 250000 грн.

Література:


2.8 Варіант 8

ТЕМА Операції банків з платіжними картками

План

1. Види платіжних карток та види банківських операцій з ними

2. Порядок емісії платіжних карток банками

3. Операції банків еквайрів

4. Порядок здійснення платежів платіжними картками

Практичне завдання

В установі банку нова приватна фірма з вантажних перевезень відкрила розрахунковий рахунок. Власник фірми пан Гуцол є водночас її керуючим. Він планує почати справу з двох клієнтів, маючи три вантажні автомобілі, які придбані за оперативним лізингом. Обидва клієнти знайомі з роботою пана Гуцола в інших компаніях.

Перший клієнт замовлятиме в пана Гуцола перевезення трьох партій вантажу на тиждень на відстань 960 км. І хоча багатьом водіям на таке транспортування потрібно 2 дні, водій пана Гуцола може здійснити це перевезення за 1 день. Перший замовник заплатить 882 грн. за кожну партію вантажу плюс 60 грн. за кожну годину простою понад 2 год.

Другий клієнт щодня даватиме панові Гуцолу вантаж для перевезень. Ціна — 500 грн. за день плюс 60 грн. за кожну годину простою понад 1 год. Фірма пана Гуцола не має контрактів з клієнтами, а лише усну домовленість з ними на перевезення вантажів.

У фірмі пана Гуцола працюють 2 водії. Крім того, сам власник фірми — колишній водій і може обслуговувати третю вантажну машину, якщо в цьому буде потреба. Водіям планується платити 12,5 грн. за годину без премії. Пан Гуцол планує вести адміністративне керівництво фірмою без офісу, тому витрат на оренду приміщення не буде. Собі за роботу Гуцол виплачуватиме 2500 грн. щомісяця.

Пан Гуцол раніше багато років працював водієм у фірмі, яка була клієн­том того самого банку, що й Гуцол. Фірма одержувала в банку позички. З розширенням діяльності в неї виникли проблеми, тому вона вирішила змінити свій профіль і відмовитись від перевезень, щорічний обсяг яких становив 82,2 млн грн. Із паном Гуцолом достроково було розірвано контракт. Пан Гуцол розумів, що найдоцільніше купити цю фірму, але в нього немає грошей. Пан Гуцол подав на фірму до суду за дострокове розірвання контракту і очікує отримати 50000 грн.

Про пана Гуцола добре відгукуються його колеги з останнього місця роботи, вважаючи його здібною й порядною людиною. Позитивну думку про нього висловлює також орендодавець, у якого Гуцол орендує три вантажні машини.

Вантажні перевезення — це висококонкурентний бізнес з низькими бар’єрами для новачків завдяки порівняно невеликому капіталу, необхідному для початку власної справи. Більшість дрібних перевезень здійснюються орендованими вантажними машинами. В основі конкуренції — ціна та надійність. На ринку вантажоперевезень досить помітна конкуренція, оскільки працюють кілька великих фірм, що мають переваги порівняно з дріб­ними. Адже вони працюють на власних вантажних машинах і можуть
знижувати ціни. Малі компанії характеризуються низьким рівнем капіталізації і тому «вилітають» з бізнесу раніше за всіх після початку зниження цін.

Банк, у якому пан Гуцол відкрив рахунок, знав його, коли він брав активну участь у ліквідації великої фірми вантажоперевезень, де раніше працював. Можливо, завдяки й цьому всі питання, пов’язані з розподілом активів серед учасників фірми, банк вирішив цілком справедливо.

Оскільки в пана Гуцола з банком склалися добрі стосунки, банк запропонував профінансувати його власну справу. Гуцол почав вести переговори з банком про надання позички в сумі 500 тис. грн. для відкриття власної фір­ми. Пропозиція була відхилена кредитним комітетом, оскільки капіталу
пана Гуцола (30 тис. грн.) явно бракувало для такого ризикового підприємства. Нині пан Гуцол звернувся до банку з проханням про надання йому позички меншого розміру.

Фірма пана Гуцола просить надати позичку в сумі 100 тис. грн. на 5 років і 3 місяці з основним платежом після пільгового періоду в 3 місяці. Відсоткова ставка — 10,25%. Пан Гуцол інвестує 30 тис. грн. власних коштів. Первинні витрати становлять 42 тис. грн., з них 28 — за страхування, 12 — за оренду вантажних машин і 20 тис. грн. — за отримання ліцензії. Фірма Гуцола орендує три вантажні машини на умовах оперативного лізингу (лише за паливо і страхування окрема плата) у розмірі 416 грн. за тиждень і 4 грн. за 1 км. Оскільки це оперативний лізинг, єдина вимога — попереднє інвестування (лізинговий внесок — 12 тис. грн.).

Позичка буде надана під заставу дебіторських рахунків та особисту гарантію пана Гуцола. Особисті активи Гуцола складаються з власного будин­ку, який оцінюється у 190 тис. грн., та капіталу в 116 тис. грн. з правом
стягнення майна за борги.

Доходи від перевезень вантажу складатимуться з основного платежу за 52 тижні року та плати за простій (із розрахунку 7 тис. грн. за тиждень).

Зарплата водіїв розраховується за тарифом і 54-годинним робочим тижнем.

Витрати на оренду вантажних машин, якщо компанія обмежиться описаною щойно роботою, становитимуть 7100 грн. за тиждень. При додаткових замовленнях витрати досягнуть 12 тис. грн. Мінімальні витрати на страхування — 4 тис. грн. за тиждень. Витрати на паливо розраховують, виходячи із середнього кілометражу (36800 км) за тиждень (відомо також, що на 100 км витрачається 36,19 л палива; вартість 1 л палива становить 0,27 грн.).

Інші витрати становитимуть 2 грн. за тиждень. Витрати, пов’язані з реалізацією, загальногосподарські та адміністративні витрати досягнуть
5700 грн. за місяць з урахуванням зарплати пана Гуцола — 2500 грн. на місяць. Витрати на сплату відсотків за позичками розраховуються окремо.

Розгляньте клопотання пана Гуцола, отримайте від нього, при потребі, додаткові матеріали і прийміть відповідне рішення. За результатами зробіть висновки з описанням процесу кредитування.


2.9 Варіант 9
  1   2

Схожі:

Банківські операції” iconБанківські операції
Банківські операції: Навч посіб. — 6-те вид., перероб. І доп. — К.: Знання, 2008. — 318 с. — (Вища освіта XXI століття)
Банківські операції” iconБанківські операції”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Банківські операції” iconПрограма навчальної практики з дисципліни «банківські операції» для студентів спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» Мета навчальної практики закріпити теоретичні знання, одержані під час вивчення навчальної дисципліни «Банківські операції»
«Банківські операції». Під час практики студенти ведуть звіти-щоденники, в яких записують короткі відомості про виконану роботу:...
Банківські операції” iconАнотація дисципліни «маркетинг у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Маркетинг у банку»
«Маркетинг», «Банківський менеджмент», «Гроші та кредит», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Банківські операції»...
Банківські операції” iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківські операції" для студентів напряму підготовки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківські операції" / Укладачі: С. М. Фролов, В. М. Олійник, М. А. Деркач,...
Банківські операції” iconДисципліна «Банківські Операції» Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 «фінанси» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
«Банківські операції» – ознайомлення студентів з теоретичними та прикладними основами банківської справи, економічною суттю І функціями...
Банківські операції” iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" для студентів
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" / Укладачі: С. М. Фролов,...
Банківські операції” iconТиждень банківські операції

Банківські операції” iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів
Банківські операції” iconПояснювальна записка-рекомендація з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Банківські операції" студентам пропонується 200 тестів та 27 задач в розрізі тем дисципліни, які складено
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Банківські операції” студентам пропонується 200 тестів та 27 задач в розрізі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи