Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної icon

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної
Скачати 94.38 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної
Дата01.06.2012
Розмір94.38 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

біржова справа

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 6.050100 - “ФІНАНСИ

(у тому числі скорочений термін навчання)


КРЕМЕНЧУК 2007

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 - “Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач: асистент Циган Раїса Миколаївна


Рецензент: доц..к.е.н. В.І. Глухова


Кафедра фінансів та кредиту


Схвалено методичною радою університету


Протокол №_____ від «___» ________ 200 року


Заступник голови методичної ради _______________доц. С.А. Сергієнко


Кременчук 2007

Перехід України до ринкової економіки потребує докорінної зміни нинішніх і формування нових ринкових інституцій. Для ефективного функціонування народногосподарського комплексу треба створити практично нове ринкове середовище. Одним із головних його елементів є формування біржових інститутів. Усвідомлення необхідності використання ринкових механізмів для створення в Україні ефективної економіки відкрило шлях поглибленому вивченню біржової справи. В умовах виходу вітчизняних товаровиробників на світовий ринок зростає інтерес до поняття біржі, її економічних функцій, ролі й місця у ринковій економіці, до техніки здійснення біржових операцій, тенденцій розвитку біржової торгівлі.

Завдання дисципліни - вивчення інфраструктури біржового ринку і впливу окремих його елементів на економічний та фінансовий стан підприємства. Дисципліна пов’язана з такими, як «Історія економічних вчень», «Економіка», «Статистика», «Фінанси», «Маркетинг», «Менеджмент», «Бухгалтерський облік», «Основи підприємництва».

У результаті вивчення предмета студент повинен:

Знати: економічний механізм функціонування бірж, проблеми, які виникають при формуванні ринкової інфраструктури в Україні, основні умови і напрями її розвитку.

Уміти: визначити оптимальні потужності та оптимально розміщувати підприємства і складські господарства, розраховувати оптимальні маршрути транспорту, укладати угоди на біржах (товарних, ф’ючерсних і форвардних), розраховувати ціни на товар і цінні папери, використовувати індекси при операціях з акціями та облігаціями.

Метою курсу є вивчення основ біржової діяльності, поліпшення засвоєння майбутніми спеціалістами теоретичних і практичних основ біржової діяльності, підвищення економічної ефективності біржових операцій.


^ 1 ТЕМИ ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ
1.1.Виникнення і розвиток біржових структур
1.2. Історія діяльності товарних бірж в Україні
Питання для самоконтролю
1. В чому сутність еволюції біржової торгівлі?
2. Як відбувалося становлення біржових інститутів за кордоном?
3. Розкажіть про організацію товарних бірж в дореволюційній Україні і їх відмінності від зарубіжних бірж.
4. В яких містах України були відкриті перші біржі?
5. Як функціонували біржі в радянський період?
6. Що представляла собою біржова мережа в епоху непу?
7. Дайте характеристику вітчизняній біржовій торгівлі - тенденції, проблеми, перспективи.

Тема 2 ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Зміст правового регулювання біржової діяльності
2.2. Регулювання біржової діяльності через оподаткування
2.3. Правове регулювання біржової діяльності за кордоном
2.4. Особливості біржового процесу в Україні
Питання для самоконтролю:
1. Що розуміється під біржовим законодавством?
2. Які існують основні принципи державного контролю за біржовою діяльністю?
3. Які функції виконує регулювання біржової діяльності?
4. Ким здійснюється державне регулювання і контроль за діяльністю бірж в Україні?
5. Яка система регулювання біржової діяльності в інших державах?
6. Як відбувається процес ліцензування?
7. В чому суть державного регулювання біржової діяльності через оподаткування і саморегулювання?

Тема ^ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ БІРЖОВИХ ІНСТИТУТІВ
3.1. Створення бірж
3.2. Функції біржі
3.3. Види бірж
Питання для самоконтролю:
1. Яка організаційно-правова форма бірж?
2. Що є засновницьким документом біржі?
3. Ким здійснюється реєстрація бірж?
4. Назвіть класичні (основні і допоміжні) та перехідні функції бірж.
5. Яке основне завдання біржі?
6. В чому зміст неприбутковості бірж?
7. Назвіть ознаки класифікації бірж.
8. Які є види бірж?
9. Які переваги спеціалізованих бірж?

Тема 4 ОРГАНІЗАЦІЯ БІРЖОВОГО УПРАВЛІННЯ
Питання для самоконтролю:
1. Назвіть склад органів управління бірж,
2. В чому відмінності суспільної та стаціонарної структур управління?
3. Назвіть робочі органи управління біржею.
4. Що входить в компетенцію Загальних зборів біржі?
5. Який принцип голосування на біржах, залежно від їх організаційно-правової форми?
6. Назвіть повноваження Біржового комітету.
7. Назвіть спеціальні органи управління біржі.

Тема 5 ОРГАНІЗАЦІЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ
5.1. Учасники біржових торгів
5.2. Біржовий товар
5.3. Порядок ведення торгів
5.4. Порядок зняття товарів із торгів
5.5. Біржова мова жестів та жаргон брокера
5.6. Розв'язання спірних питань
Питання для самоконтролю:
1. Хто бере участь у біржових торгах?
2. Хто виступає в ролі посередника?
3. Назвіть вимоги до біржового товару.
4. Який порядок ведення біржових торгів?
5. В яких випадках біржовий товар знімається з торгів?
6. В чому суть біржової мови і жестів?
7. Який порядок розв'язання спірних питань на біржових торгах?

Тема 6 ОРГАНІЗАЦІЯ БІРЖОВИХ УГОД
6.1. Смисловий зміст угоди
6.2. Види біржових угод і операцій
6.3. Біржові та позабіржові опціони
6.4. Спекулятивні угоди
6.5. Товарний арбітраж
6.6. Котирування та види цін на біржі
6.7. Реєстрація та оформлення угод
Питання для самоконтролю:
1. Що розуміється під біржовою угодою? Які види угод існують?
2. Перерахуйте види і цілі хеджування.
3. Яке призначення опціонів?
4. В чому полягає сутність біржових і позабіржових опціонів?
5. Охарактеризуйте спекулятивні угоди.
6. Дайте характеристику арбітражним угодам у часі і просторі.
7. Для яких цілей застосовуються графіки цін?
8. Які види цін зустрічаються у біржовій торгівлі?
9. Як відбувається реєстрація угод?
10. Які види санкцій застосовують до порушників правил біржової торгівлі?

Тема^ 7 ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРНИХ БІРЖ
7.1. Товарна біржа як інфраструктурний елемент ринку
7.2. Роль товарної біржі у формуванні цін
7.3. Завдання і функції товарної біржі та її підрозділів
7.4. Органи управління товарною біржею
7.5. Структурні підрозділи товарної біржі
7.6. Біржові товари
7.7. Механізм укладення біржових угод
7.8. Види біржових угод
7.9. Біржові операції
7.10. Організаційне забезпечення біржових угод та операцій
Питання для самоконтролю:
1. Що являє собою товарна біржа як елемент ринку?
2. Яка роль біржі в системі ринку?
3. Розкрийте класифікаційну структуру товарних бірж.
4. Дайте коротку характеристику основних класифікаційних груп товарних бірж: за організаційно-правовим статусом, за характером діяльності, за масштабом дії, за рівнем участі відвідувачів, за характером біржових операцій.
5. Які завдання і функції товарних бірж та їх підрозділів?
6. Перерахуйте органи управління товарними біржами.
7. Яка структурна побудова товарної біржі?
8. У чому полягає основна діяльність відділу розрахунків з біржових операцій (розрахункової палати), відділу економічного аналізу?
9. Як називається місце проведення біржових торгів?
10. Назвіть та охарактеризуйте види угод і операції товарних бірж.


Тема^ 8 ФОНДОВІ БІРЖІ
8.1. Сутність та значення фондової біржі
8.2. Фондовий ринок як складова фінансової системи країни
8.3. Становлення ринку цінних паперів в Україні
8.4. Державно-правове регулювання фондового ринку
8.5. Цінні папери: класифікація, види, взаємозв'язки
8.6. Учасники фондового ринку
8.7. Процедура лістингу на фондовому ринку
8.8. Види та організація угод на фондовому ринку
Питання для самоконтролю
1. Дайте юридичне визначення цінного паперу.
2. Перерахуйте основні економічні характеристики цінних паперів.
3. Що собою представляють прибутковість, надійність, ліквідність і курс цінних паперів? Що таке номінальна вартість?
4. Охарактеризуйте "життєвий цикл" цінного паперу.
5. Що спільного між грошима і цінними паперами?
6. Що розуміється під типами, видами і різновидами цінних паперів?
7. Перерахуйте види цінних паперів залежно від статусу емітента.
8. Що розуміється під ордерними цінними паперами?
9. Що собою представляють бездокументарні та безготівкові папери?
10. Перерахуйте цінні папери з точки зору їх надійності.
11. Що таке дисконтні папери?
12. Які види цінних паперів вважаються найнадійнішими і чому?
13. Що таке курсові папери?
14. Що собою представляють конвертовані цінні папери?
15. Яка різниця між пайовими і борговими цінними паперами?

Тема^ 9 ВАЛЮТНІ БІРЖІ
9.1. Міжнародна валютна система
9.2. Організаційно-правове забезпечення валютної біржі
9.3. Державне регулювання валютної системи в Україні
9.4. Валютні біржі за кордоном
9.5. Валюта як товар
9.6. Види і характеристика валютних операцій
9.7. Механізм укладення угод з валютою
9.8. Валютні курси
9.9. Котирування
9.10. Комісійні та поставка на валютній біржі
Питання для самоконтролю:
1. Розкрийте сутність міжнародної валютної системи.
2. Яке значення валютних бірж на міжнародній арені?
3. Що входить в поняття валютної операції?
4. Які ви знаєте види валютних операцій? 5. Дайте визначення касових операцій.
6. Яке значення строкових і фондових арбітражних (спред) операцій на біржах?
7. Що таке валютний курс?
8. Яка роль крос-курсів?
9. Обґрунтуйте необхідність котирування на біржах.
10. Дайте характеристику котируванню валют.
11. Розкрийте зміст валютного арбітражу.
12. Що входить в поняття "комісійні"?
13. Що входить в поняття "поставки"?

Тема^ 10 БІРЖІ ПРАЦІ
10.1. Ринок праці
10.2. Суб'єкти ринку праці та їх функції
Питання для самоконтролю:
1. Що означає в широкому і вузькому розумінні ринок праці?
2. В чому сутність біржі праці як елементу інфраструктури ринку?
3. Назвіть основні функції державної служби зайнятості.
4. Що є джерелом фінансування виплат по безробіттю?
5. Які перспективи розвитку ринку праці в Україні?

Тема^ 11 ОРГАНІЗАЦІЯ Ф'ЮЧЕРСНОЇ ТОРГІВЛІ
11.1. Зміст ф'ючерсної торгівлі
11.2. Еволюційний розвиток ф'ючерсної торгівлі
11.3. Цілі ф'ючерсної торгівлі
11.4. Механізм біржової ф'ючерсної торгівлі
11.5. Біржове хеджування та спекуляція
11.6. Опціони з ф'ючерсними контрактами
11.7. Механізм угод з купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів
Питання для самоконтролю:
1. Дайте визначення ф'ючерсної торгівлі.
2. В чому відмінність ф'ючерсної біржі від біржі реального товару?
3. Назвіть ознаки ф'ючерсної торгівлі.
4. В чому сутність хеджування і біржової спекуляції на ф'ючерсних торгах?
5. Коли виник і які особливості функціонування ф'ючерсного ринку в Україні?


^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Биржевая деятельность. Учебник/Под ред. проф. А. Г. Грязновой,

проф. Р. В. Корнеевой, проф. В. А. Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995.- 240 с.

 1. Бородулин В. Рынки ценных бумаг США.- М.: Московская центральная фондовая биржа, 1992.- 320 с.

 2. Брокер и дилер - биржевые дельцы. Руководство по биржевой деятельности.- М.: Частное право, 1991.- 92 с.

 3. Буренин А. Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки.- М.: Тривола, 1995.- 240с.

 4. Быков А.В. и др. Биржевая торговля. Что это такое? - Красноярск: 1991.- 463с.

 5. Васильев Г. А., Каменева Н. Г. Организация и техника биржевой торговли / ВЗФЭИ. - М.: Экономическое образование, 1995.- 324 с.

 6. Васильев Г. А., Каменева Н. Г. Товарные биржи. - М.: Высшая школа, 1991.-112с.

 7. Гольцберг М. А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. - К.: Текст, 1992.- 94 с.

 8. Гудков Ф. В. Инвестиции и ценные бумаги. Руководство по работе с долговыми обязательствами.- М.: ИНФРА-М, 1996.- 160 с.

 9. Дебора Дж. Блек. Успіх та невдача ф'ючерсних контрактів: Теорія і практика. Матеріали компанії "Кемонікс" 1995.- 45 с.

 10. Економічний словник-довідник / За ред. д-ра. екон. наук,

проф. С.В. Мочерного.- К.: Феміна,1995.- 386с.

 1. Иванов А. Н. Обращение и регистрация ценных бумаг.- М.: ИНФРА-М, 1996.- 144 с.

 2. Иванов К. Фьючерсы и опционы: механизм хеджирования.- М., 1993.- 168с.

 3. Каратуев А. Г. Ценные бумаги: виды и разновидности: Учебное пособие.- М.: Деловая литература, 1997.- 256 с.

 4. КлочкоА. Н., Выходцев В. Н. Оптовые ярмарки.-Изд. 2-е, перераб.- М.: Экономика, 1977.-120 с.

 5. Ковни Де. Ш., Такки К. Стратегия хеджирования.- М.: ИНФРА-М, 1996.- 186с.

 6. Колб Роберт У. Финансовые деривативы: Учебник.- М.: Изд. "Филинъ", 1997.-360с.

 7. Колесник В. В. Введение в рынок ценных бумаг- К.: А. Л. Д., 1995.-176с.

 8. Колесник В, В. Акционерный рынок в Украине.- К.: ИГП АН Украины, 1993.-С. 3-5.

 9. Л.С.Сміян та ін. Ринок біржі: поняття та організація їх роботи. - К., 1994.-232с.

 10. Лисенков Ю. М., Ляшко В. П. Вексель у господарському обігу.- К.: Агенція "Прес-центр", 1994.- 256 с.

 11. Лисенков Ю. М., Фетюхіна Н. Б. Ринок цінних паперів: Основні поняття і терміни.- К.: Київський інститут банкірів банку "Україна", 1996.- 168 с.

 12. Маневич В. Функции товарной биржи и основные направления биржевой политики в условиях перехода к рынку // Вопросы экономики. 1991- № 10.

 13. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран.- М.: Финстатинформ, 1994.-248 с.

 14. Машина М. В. Фондовая биржа.- М.: Международные отношения, 1993.-167с.

 15. Мертенс А. В. Инвестиции: курс лекций по современной финансовой теории.- К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997.- 416 с.

 16. Механізм біржової торгівлі продукцією АПК - елемент ринкової інфраструктури / За ред. Шпичака О. М.- К., 1995.- 86 с.

 17. Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины.- Киев: УАННП "Феникс", 1997.-276с.

Мозговой О. Н. Ценные бумаги: Учебное пособие.- Киев, УАННП "Феникс


Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 - “Фінанси”


Укладач асистент Циган Раїса Миколаївна


Відповідальний за випуск доц., к.е.н. А.О.Касич


Видавничий відділ КДПУ

Тираж 10 прим.


Кременчук 2006

Схожі:

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної iconМетодичні рекомендації щодо вивчення тем
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Функціонально-вартісний аналіз” для студентів денної...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни облік та аналіз руху грошових поток
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Облік та аналіз руху грошових потоків” для студентів...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Кредитна система” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Молекулярна біологія» для I семестру
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Молекулярна біологія»
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні рекомендації щодо практичних занять І самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Моделювання економічної динаміки”...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної iconМетодичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни " організація виробництва та маркетинг " для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Організація виробництва та маркетинг” для студентів...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної iconМетодичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „ управління потенціалом підприємтсва для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Управління потенціалом підприємства” для студентів денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи