Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 143.27 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата01.06.2012
Розмір143.27 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство освіти і науки України


Кременчуцький державний політехнічний університет

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні рекомендації

щодо ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з навчальної дисципліни

«бюджетна система»

для студентів заочної форми навчання

зі спеціальностІ 6.050100 – «ФІНАНСИ»

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


Кременчук 2007


Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Бюджетна система" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – "Фінанси" (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач к.е.н., доц. В.І. Глухова

Рецензент к.е.н., доц. Л.М.Хоменко
^

Кафедра «Фінанси і кредит»
Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ___ від ____________

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко
зміст

Вступ _____________________________________________________3

1 Загальні положення щодо виконання контрольних робіт_________5

2 Варіанти контрольних робіт________________________________ 7

3 Контрольні запитання______________________________________10

Список літератури__________________________________________ 14

Додаток А


Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів. Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально–економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу.

Навчальна дисципліна “Бюджетна система“ є нормативною для підготовки бакалаврів з економіки за фахом “Фінанси“. Її вивчення грунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін та оволодінні загальною теорією фінансів. Дисципліна має теоретико–прикладний характер: у теоретичному плані вона повинна поглибити фундаментальні знання щодо макроекономічної сфери фінансової системи – державних фінансів; у прикладному плані – закласти базові знання з методики бюджетної роботи та сформувати навички проведення розрахунків показників бюджету.

Предметом курсу “Бюджетна система“ є господарська діяльність бюджетних установ, спрямована на здійснення ними соціальних функцій держави та ефективне використання фінансових ресурсів.

^ Мета дисципліни “Бюджетна система” – надання знань з організації та функціонування бюджетної системи і бюджетної політики.

Завдання вивчення дисципліни “Бюджетна система“ полягає у:

 1. засвоєнні теоретичних основ формування і використання бюджету держави;

 2. розумінні засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи;

 3. формуванні теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування доходів бюджету та напрямів і форм фінансування видатків;

 4. оволодінні методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави;

 5. формуванні знань з питань державного кредиту та управління державним боргом.

Даний курс тісно пов’язаний з такими дисциплінами: “Фінанси”, “Основи обліку і аналізу в бюджетних установах”, „Фінансовий ринок”, «Фінансовий аналіз», «Фінансовий менеджмент». Базується на знанні дисциплін «Фінанси», «Податкова система» та забезпечує вивчення дисциплін “Основи обліку і аналізу в бюджетних установах”, «Бюджетний менеджмент», «Податковий менеджмент», «Ринок фінансових послуг».

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • теоретичні основи формування і використання бюджету держави, бюджетного устрою;

 • принципи побудови бюджетної системи, державного кредиту та управління державним боргом;

 • методи і джерела формування доходів бюджету;

 • напрями і форми фінансування видатків.

вміти:

 • вміти аналізувати Державний бюджет України, а саме склад і структуру доходів та видатків;

 • складати кошторис доходів та видатків бюджетних закладів (медичних установ, загальноосвітніх шкіл, культурно–освітніх закладів та ін.).1 ^ Загальні положення

щодо виконання контрольних робіт

Згідно з навчальним планом студенти заочної форми навчання виконують у письмовій формі контрольну роботу.

Контрольна робота складається із трьох теоретичних питань та одного практичного завдання. Варіанти контрольної роботи вибираються за останньою цифрою залікової книжки.

Відповіді на теоретичні питання виконуються у письмовому вигляді в короткій конспективній формі, за необхідності супроводжуються рисунками, таблицями. У роботі обов’язкове посилання на використані літературні джерела, список яких наводиться в кінці кожного питання контрольної роботи. При виконанні практичної частини роботи результати проведеного аналізу слід подавати у вигляді таблиць, до яких обов’язково додати письмове пояснення.

Джерелами інформації при написанні роботи , крім законодавчої та нормативної бази, підручників і навчальних посібників, обов”язково повинні бути періодичні наукові видання: «Фінанси України», «Економіка України», «Актуальні проблеми економіки» та інші. Також можна використовувати дані Інтернету з посиланням на сторінки відповідних сайтів.

Контрольна робота виконується на аркушах форматом А4, приблизний обсяг 15-20 сторінок у друкованому варіанті або 25-30 сторінок – у рукописному.

Контрольну роботу слід писати українською мовою, а студенти, які не володіють українською, можуть виконати і російською мовою.

Захист контрольної роботи проводиться в строки, затверджені деканатом, але не менше ніж за два тижні до іспиту. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до іспиту.

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи з дисципліни «Бюджетна система» наведено у додатку А.

Підготовлена робота висилається або здається на кафедру «Фінанси і кредит» (39614, м. Кременчук, бул. Пушкіна, 3 КДПУ, корпус №5, кімната 5501) не менше як за два тижні до початку екзаменаційної сесії.


^ 2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Варіант 1


 1. Бюджет як економічна категорія.

 2. Зародження бюджетних відносин у Київській Русі.

 3. Склад видатків бюджету на економічну діяльність, їх роль і місце у розвитку економіки.

 4. Аналіз складу і структури доходів Державного бюджету України за 2006 р. в цілому та в розрізі загального та спеціального фондів (по плану і фактично)

Варіант 2


 1. Бюджетний дефіцит: визначення, причини виникнення та наслідки.

 2. Платежі в бюджет юридичних осіб, їх економічний зміст і роль у доходах бюджету.

 3. Склад видатків бюджету на соціальний захист населення, їх роль в умовах переходу до ринкової економіки.

 4. Аналіз складу і структури видатків Державного бюджету за 2006 р. в цілому та в розрізі загального та спеціального фондів (по плану і фактично)Варіант 3


 1. Бюджет як основний фінансовий план держави.

 2. Система неподаткових доходів бюджету, їх характеристика.

 3. Видатки бюджету на науку.

 4. Аналіз дотацій вирівнювання і вилучення до Держбюджету в територіальному розрізі згідно Закону про Держбюджет на 2007 рік (додаток до закону № 6).


Варіант 4


 1. Становлення та розвиток бюджетних відносин на Україні.

 2. Бюджетний механізм як сукупність інструментів державного регулювання економіки в сфері бюджетних відносин.

 3. Роль і місце бюджету у системі фінансового забезпечення освітніх закладів.

 4. Аналіз складу і структури дотації вирівнювання і вилучення до держбюджету по обласних і міських бюджетах згідно Закону про Держбюджет на 2007 рік (додаток до закону № 6).


Варіант 5


 1. Види бюджетів, їх призначення і характеристика.

 2. Правове регламентування бюджетних відносин.

 3. Видатки бюджету на державне управління, їх склад та засади фінансування.

 4. Аналіз складу і структури додаткової дотації з державного бюджету та всіх видів субвенцій згідно Закону про Держбюджет на 2007 рік (додаток до закону № 6).


Варіант 6


 1. Склад і структура бюджетної системи України.

 2. Бюджетні інвестиції у розвиток економіки.

 3. Склад видатків на оборону, порядок їх планування і фінансування.

 4. Аналіз субвенцій в розрізі місцевих бюджетів, а також додаткової дотації згідно Закону про Держбюджет на 2007 рік (додаток до закону № 7).


Варіант 7


 1. Характер і форми взаємовідносин між бюджетами.

 2. Зовнішнє державне запозичення, його доцільність і напрями.

 3. Видатки бюджету на охорону здоров'я, їх склад і структура

 4. Аналіз складу і структури видатків на централізовані заходи і програми в цілому та в територіальному розрізі згідно Закону про Держбюджет на 2007 рік (додаток до закону № 5).


Варіант 8


 1. Система видатків бюджету та форми бюджетного фінансування.

 2. Бюджетний устрій і бюджетна система.

 3. Фонд заробітної плати загальноосвітньої школи, його складові і порядок планування.

 4. Аналіз державних запозичень на 2007р. згідно Закону про Держбюджет (додаток до закону № 4).


Варіант 9


 1. Склад і структура доходів бюджету України, їх класифікація.

 2. Видатки бюджету на дитячі дошкільні заклади.

 3. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу.

 4. Аналіз складу і структури доходів Державного бюджету України на 2007р. в цілому та в розрізі загального та спеціального фондів (додаток до закону № 1).

Варіант 10


 1. Склад, структура та особливості формування доходної бази місцевих

бюджетів.

 1. Засади і принципи розмежування видатків між бюджетами.

 2. Житлові субсидії і порядок їх розрахунку.

 3. Основні напрями бюджетної політики України на 2007рік.^ 3 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ


 1. Сутність бюджету як економічної категорії.

 2. Характерні ознаки бюджетних відносин.

 3. Роль і місце бюджету у перерозподільних відносинах у суспільстві.

 4. Правове регламентування бюджетних відносин.

 5. Структура бюджету як основного фінансового плану.

 6. Показники, що характеризують стан бюджету.

 7. Бюджетний дефіцит: визначення, причини виникнення і наслідки.

 8. Види бюджетного дефіциту

 9. Джерела фінансування бюджетного дефіциту.

 10. Передумови використання державних позик.

 11. Роль і місце бюджету у фінансово-кредитному механізмі.

 12. Бюджетні асигнування в системі фінансового забезпечення.

 13. Бюджетні інструменти фінансового регулювання.

 14. Бюджетний устрій і бюджетна система.

 15. Основи бюджетного устрою.

 16. Види бюджетів, їх призначення і характеристика.

 17. Принципи побудови бюджетної системи.

 18. Сутність та ознаки єдності бюджетної системи.

 19. Сутність та ознаки автономності бюджетів.

 20. Засади і принципи розмежування видатків між бюджетами.

 21. Основи і методи розподілу доходів між бюджетами.

 22. Форми і характер взаємовідносин між бюджетами.

 23. Види міжбюджетних трансфертів.

 24. Бюджетне субсидіювання та його види.

 25. Вилучення надлишку доходів.

 26. Бюджетні позички.

 27. Взаємні розрахунки між бюджетами.

 28. Склад і структура бюджетної системи України.

 29. Система доходів бюджету.

 30. Методи та джерела формування доходів бюджету.

 31. Доходи бюджету від підприємницької діяльності держави.

 32. Доходи бюджету від державного майна, угідь і послуг.

 33. Податкові доходи бюджету.

 34. Позиковий метод формування доходів бюджету.

 35. Емісійний дохід держави.

 36. Система видатків бюджету.

 37. Класифікація видатків бюджету.

 38. Функціональна класифікація видатків бюджету.

 39. Відомча класифікація видатків бюджету, її призначення.

 40. Економічна класифікація видатків.

 41. Форми бюджетного фінансування.

 42. Видатки бюджету на економічну діяльність держави: склад, призначення і роль.

 43. Вплив бюджету на економічний розвиток країни.

 44. Бюджетні інвестиції у розвиток економіки.

 45. Порядок і напрями бюджетного фінансування капітальних вкладень.

 46. Державне субсидіювання суб'єктів підприємницької діяльності з бюджету.

 47. Операційні видатки бюджету.

 48. Видатки бюджету на фундаментальні дослідження.

 49. Видатки бюджету на соціальний захист населення, їх склад і призначення.

 50. Житлові субсидії і порядок їх розрахунку.

 51. Склад, призначення і роль видатків бюджету на соціальну сферу.

 52. Основи кошторисного фінансування.

 53. Засади бюджетного фінансування освіти.

 54. Основи бюджетного фінансування загальної освіти.

 55. Тарифікаційний список загальноосвітньої школи і порядок його складання.

 56. Ставки заробітної плати вчителів і чинники, що їх визначають.

 57. Порядок розрахунку оплати вчителів за навчальне навантаження та інших доплат.

 58. Фонд заробітної плати загальноосвітньої школи, його складові і порядок планування.

 59. Порядок розрахунку фонду заробітної плати вчителів у частині оплати педагогічного навантаження (педагогічних годин).

 60. Порядок розрахунку фонду заробітної плати адміністративно-господарського і навчально-допоміжного персоналу.

 61. Витрати на харчування в школах учнів пільгових категорій.

 62. Видатки бюджету на дитячі дошкільні заклади.

 63. Планування фонду заробітної плати дитячого дошкільного закладу.

 64. Видатки бюджету на вищу освіту та основи їх фінансування. Планування фонду заробітної плати вищого закладу освіти.

 65. Форми фінансового забезпечення медицини. Основи бюджетного фінансування охорони здоров'я.

 66. Оперативно-сітьові показники лікувального закладу.

 67. Система заробітної плати медичних працівників.

 68. Тарифікаційний список медичного закладу.

 69. Планування фонду заробітної плати лікарів.

 70. Порядок визначення кількості посад лікарів у лікарнях і поліклініках.

 71. Планування фонду заробітної плати середнього і молодшого медичного персоналу.

 72. Порядок розрахунку витрат на харчування в лікарнях.

 73. Порядок визначення витрат на медикаменти в медичних закладах.

 74. Порядок розрахунку витрат на придбання обладнання і м'якого інвентарю в лікарнях і поліклініках.

 75. Порядок розрахунку витрат на капітальний і поточний ремонт медичних закладів.

 76. Кошторисне фінансування культурно-просвітницьких закладів.

 77. Видатки бюджету на фізичну культуру і спорт.

 78. Фінансові та політичні аспекти видатків бюджету на оборону.

 79. Склад видатків бюджету на оборону і засади їх планування.

 80. Видатки бюджету на державне управління, їх склад і призначення.

 81. Видатки бюджету на судові органи, прокуратуру і правоохоронну діяльність.

 82. Видатки бюджету на утримання податкової адміністрації і митної служби.

 83. Сутність, призначення і форми державного кредиту.

 84. Державні позики, їх класифікація.

 85. Види державних цінних паперів.

 86. Передумови використання державних позик.

 87. Внутрішнє державне запозичення, його доцільність і напряи.

 88. Зовнішнє державне запозичення, його доцільність і напрями.

 89. Державний борг та його структура.

 90. Джерела погашення внутрішнього та зовнішнього державного боргу.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. № 2542 //Голос України 2001. - № 129. – С. 5 - 12.

 2. Закон України «Про Державний бюджет України // Відомості Верховної Ради України.

 3. Про основні напрями бюджетної політики на відповідний рік (Бюджетна резолюція) : Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України.

 4. «Про бюджетну класифікацію та її введення»: Наказ Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 року № 604 // Податки і бухгалтерський облік. - 2002. - №9. – С. 6 - 8.

 5. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навчальний посібник / За ред. В.Д. Базилевича. К.: Атіка, 2004. – 368 с.

 6. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.: За заг. ред. В. Федосова. - К..КНЕУ, 2004.- 864 с.

 7. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

 8. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.

 9. Опарін В. М., Малько В. І., Кондратюк С. Я.Бюджетна система: Навч.-метод.посібник для самост. вивч. дисц. К.:КНЕУ, 2002.-336 с.

 10. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн. К.: Знання-Прес, 2002. – 495с.

 11. Старостенко Г.Г., Булгаков Ю.В. Бюджетна система: Навч. посіб. – Центр навчальної літератури, 2006. – 240 с.

 12. Сунцова О.О. Місцеві фінанси : Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.
Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний університет

імені Михайла Остроградського


Контрольна робота

з дисципліни Бюджетна система”

студента групи _____________

шифр залікової книжки ________

прізвище, ім’я та по батькові (повністю)


Перевірив ____________________________

(Прізвище, ім’я та по батькові викладача)


Кременчук 2007Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Бюджетна система" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – "Фінанси" (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач к. е. н., доц. В. І. Глухова


Відповідальний за випуск зав. кафедри «Фінанси і кредит» В.І.Глухова


Підп. до др.________________Формат 60х84.1/16 Папір тип. Друк ризографія


Ум. друк. арк.._________ Наклад ______________Зам. № ____ Безкоштовно


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи