З навчальної дисципліни «місцеві фінанси» icon

З навчальної дисципліни «місцеві фінанси»
Скачати 329.49 Kb.
НазваЗ навчальної дисципліни «місцеві фінанси»
Дата28.07.2012
Розмір329.49 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МІСЦЕВІ ФІНАНСИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050104 – «ФІНАНСИ»


КРЕМЕНЧУК 2010

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050104 – “Фінанси”


Укладач к.е.н., доц. Л.П. Шаповал


Рецензент к.е.н., доц. В.О. Безугла


Кафедра фінансів і кредиту


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол № __від «___» _______ 2010 р.


Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТВступ...............................................................................................................

4

1

Перелік практичних занять...........................................................................

Практичне заняття № 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль

у розвитку економічної та соціальної інфраструктури.....................

Практичне заняття № 2 Місцеві бюджети – визначальна ланка

місцевих фінансів..................................................................................

Практичне заняття № 3 Фінансові ресурси місцевого

самоврядування……………………………………………………….

Практичне заняття № 4 Регіональні цільові фонди місцевого

самоврядування………………………………………………………..

Практичне заняття № 5 Планування і порядок фінансування

видатків місцевих бюджетів................................................................

Практичне заняття № 6 Міжбюджетні відносини, їх складові.........

Практичне заняття № 7 Управління фінансами та фінансовий

контроль на регіональному рівні.........................................................

Практичне заняття № 8 Фінансове забезпечення підприємств

комунальної власності.........................................................................

Практичне заняття № 9 Фінанси житлово-комунального

господарства..........................................................................................

Практичне заняття № 10 Основи організації фінансів місцевих

органів влади у зарубіжних країнах....................................................

6


6


7


8


10


11

13


15


16


18


19

2

Питання модульного контролю....................................................................

21

Список літератури..............................................................................................

23ВСТУП


Навчальна дисципліна «Місцеві фінанси» належить до спеціаль­­них нормативних фінансових дисциплін для підготовки спеціалістів. Її вивчення ґрунтується на засвоєнні блока економічних дисциплін та профілюючих дисциплін базової фінансової освіти: «Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система».

Дисципліна має теоретично-прикладний характер. У теоретичному плані вона розширює та поглиблює знання студентів про сутність і роль місцевих фінансів в економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень, розглядає порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів, що забезпечують функціонування органів місцевого самовря­дування. У прикладному – дає майбутньому фахівцю можливість об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбува­ються в регіонах; розуміти тенденції розвитку фінансових відносин і їхні особливості у сфері місцевих фінансів та фінансів господарських одиниць комунальної форми власності.

Курс “Місцеві фінанси” складається з лекційних занять, практичних занять та самостійної роботи студентів.

^ Метою практичної роботи студентів є продовження формування системи знань з теоретичних та практичних аспектів фінансів місцевого самоврядування як особливої форми суспільних відносин з формування грошових фондів, призначених для виконання місцевими органами своїх повноважень.

^ Завдання практичної роботи полягає в детальному вивченні й розумінні закономірностей у сфері фінансових відносин держави та органів місцевої влади, визначенні сукупності заходів, що забезпечують використання фінансів, як одного з дійових важелів економічної політики місцевих органів самоврядування, дасть змогу послідовно скласти цілісне уявлення про бюджетну систему держави, визначати методи управління місцевими фінансами.

Предметом вивчення є відносини, що виникають у процесі організації та функціонування фінансів місцевих бюджетів у взаємозв’язку з Державним бюджетом у бюджетній системі України.

Для практичної роботи студентів використовуються такі форми:

 • опрацювання лекційного матеріалу;

 • опрацювання навчальної та навчально-методичної літератури;

 • вивчення законодавчих актів, що регулюють фінансові відносини;

 • підготовка до лекціних занять;

 • виконання контрольних робіт або рефератів;

 • виконання навчальних завдань і тестового контролю;

 • підготовка до підсумкового контролю.

Для виконання практичної роботи студенти повинні користуватися методичними рекомендаціями щодо практичної роботи з вивчення дисципліни, а також підручниками, навчально-методичною літературою, періодичними виданнями.

У методичних вказівках щодо практичних занять з вивчення дисципліни “Місцеві фінанси” наведено перелік тем, які виносяться на практичне опрацювання, теми рефератів, приклади розв’язування задач, питання до модульного контролю, а також список літератури стосовно теми.


^ 1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Практичне заняття № 1


Тема. Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної та соціальної інфраструктури


Мета: визначити місце дисципліни „Місцеві фінанси” і встановити її взаємозв’язок з іншими дисциплінами шляхом дослідження об’єкта, предмета науки, визначення основних методів дослідження та функцій.

^ Короткі теоретичні відомості

Місцеве самоврядування – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах існуючого законодавства.

^ Місцеві фінанси – це система фінансових відносин з приводу формування, розподілу і використання фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них завдань.

^ Місцеві фінансові інститути – сукупність організаційних структур, які забезпечують функціонування місцевих фінансових систем.

Теоретичні питання

1. Інститут місцевого самоврядування і місцеві фінанси.

2. Основи теорії місцевих фінансів.

3. Сутність, функції місцевих фінансів.

4. Роль місцевих фінансів в економічній системі держави.

5. Принципи організації місцевих фінансів і склад місцевих фінансових інститутів.

6. Нормативно-правове регулювання місцевих фінансів.

Теми рефератів

1. Історія розвитку місцевих фінансів як науки.

2. Передумови виникнення та розвиток місцевого самоврядування в Україні.

3. Роль місцевих фінансів у реформуванні вітчизняної економіки.

4. Особливості регулювання фінансових відносин на регіональному рівні в Україні.

5. Інститут місцевого самоврядування у вітчизняному законодавстві.

Контрольні питання

1. Чому місцеві фінанси є складовою частиною загальнодер­жавних фінансів?

2. Які об’єктивні передумови виникнення місцевих фінансів?

3. Назвіть чинники, що зумовлюють необхідність розвитку місцевих фінансів.

4. Охарактеризуйте основні теорії місцевих фінансів.

5. Назвіть функції місцевих фінансів.

6. Охарактеризуйте сутність та склад місцевих фінансових інститутів.

7. Які основні принципи організації місцевих фінансів?

8. Дайте характеристику інституту місцевого самоврядування.

9. Яким чином здійснюється нормативно-правове регулювання місцевих фінансів?

Література: [2; 5; 6; 11, с. 4-14; 17, с. 11-54; 19; 20, с. 176-178; 21, с. 10-62].


^ Практичне заняття № 2


Тема. Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів


Мета: визначити структуру місцевих бюджетів у складі бюджетної системи країни, принципи формування місцевих бюджетів, обґрунтувати роль місцевих бюджетів як організаційної форми мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування, порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв’язок з проектом Державного бюджету та планами економічного і соціального розвитку регіонів.

^ Короткі теоретичні відомості

Місцевий бюджет як економічна категорія – це грошові відносини, що виникають між органами місцевого самоврядування та суб’єктами розподілу створеної вартості в процесі формування територіальних фондів грошових коштів, які використовуються для соціально-економічного розвитку міста та поліпшення добробуту їх населення.

^ Місцевий бюджет як фінансовий план являє собою систему організованих органами місцевого самоврядування заходів щодо соціального й економічного розвитку регіону і складається з двох частин – доходів і видатків.

^ Бюджетний процес – це регламентована нормами права діяльність, пов’язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України.

Теоретичні питання

1. Етапи розвитку місцевих бюджетів.

2. Сутність та особливості місцевих бюджетів.

3. Місце та роль місцевих бюджетів у складі бюджетної системи України.

4. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні.

Задачі

Задача 1. Визначити окремо податкові й неподаткові надходження місцевого бюджету (в тис. грн) за такими даними: місцеві податки і збори – 665; державне мито – 5; надходження від штрафів та фінансових санкцій – 12; плата за користування надрами – 7; податок на прибуток підприємств, що належить до комунальної власності – 412; доходи від власності та підприємницької діяльності – 4; плата за торговий патент.

Задача 2. Із напрямів формування та використання міського бюджету визначити суму формування поточного бюджету (в тис. грн): видатки на утримання органів влади – 654; прибутковий податок з громадян – 20345; охорона здоров’я – 7506; державне мито – 2; видатки на фінансування пасажирського транспорту – 2970; місцеві податки і збори – 450.

Контрольні питання

 1. Чому місцеві бюджети є основною складовою місцевих фінансів?

2. Дайте характеристику етапів розвитку місцевих бюджетів.

3. Охарактеризуйте види місцевих бюджетів у складі бюджетної системи, які формуються і використовуються в Україні.

4. Назвіть права та обов’язки місцевих органів влади й управлін­ня, що виникають у процесі формування та використання бюд­жету.

5. Який порядок складання проектів місцевих бюджетів?

6. Охарактеризуйте взаємозв’язок місцевих бюджетів з проектом державного бюджету та планами соціального та економічного розвитку регіонів.

7. Назвіть принципи бюджетної системи.

8. Розкажіть про бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування.

Література: [2, с. 41-52; 6; 9, с. 109-114; 10, с. 92-98; 11, с. 16-29; 17, с. 57-137; 21, с. 68-126].


^ Практичне заняття № 3


Тема. Фінансові ресурси місцевого самоврядування


Мета: розглянути особливості формування доходів місцевих бюджетів, методи мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів, дослідити процес місцевого оподаткування, визначити участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах, підвищення стійкості доходів місцевих бюджетів та подальший розвиток місцевого самоврядування.

^ Короткі теоретичні відомості

Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування – це незалежність їх від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем і забезпечення для їх вирішення відповідними коштами.

^ Місцеві фінансові ресурси – це сукупність фондів грошових засобів, які створюються в процесі розподілу, перерозподілу і використання ВВП, спрямовуються на економічний та соціальний розвиток адміністративно-територіальних одиниць.

^ Доходи місцевих бюджетів – усі податкові, неподаткові та інші надходження, що закріплені на постійній, безповоротній основі, за бюджетами місцевого самоврядування, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти).

^ Місцеві запозичення – операції пов’язані з отриманням бюджетом коштів на умовах повернення, платності та строковості, в результаті яких виникають зобов’язання місцевого самоврядування перед кредиторами.

Теоретичні питання

1. Сутність фінансової незалежності місцевого самоврядування. Місцеві фінансові ресурси.

2. Місцеві фінансові ресурси та їх структуризація.

3. Особливості формування доходів місцевих бюджетів.

4. Місцеве оподаткування.

5. Місцеві позики та місцеві запозичення.

Задачі

Задача 1. На приватному підприємстві працює 145 штатних працівників. Підприємство сплатило за рекламу на тривалий час 450 грн та отримало дозвіл на одноразову торгівлю. Розрахуйте суму комунального податку, податку з реклами та збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі, яку підприємство повинно сплатити до місцевого бюджету.

Задача 2. Розрахуйте коефіцієнт росту 2007/2008 років наведених податків, а також суму надходжень від податку з доходів фізичних осіб до бюджету міст обласного значення та податку на землю до районних бюджетів.

грн.

Період

Прибутковий податок

Податок на землю

2006 р.

2007 р.

Коеф-т росту

2006 р.

2007 р.

Коеф-т росту

1 півріччя

79515,8

1188422,4
573238,6

634268,1
2 півріччя

923719,8

1510713,8
671223,1

775673,2
РазомНорматив відрахувань
Контрольні питання

1. Назвіть джерела доходів місцевих бюджетів.

2. Охарактеризуйте склад, структуру та динаміку доходів міс­цевих бюджетів.

3. Назвіть методи мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів.

4. У чому суть податкових методів формування доходів місцевих бюджетів?

5. Визначте суть неподаткових методів формування доходів місцевих бюджетів.

6. Охарактеризуйте загальнодержавні податки і збори та нор­мативи відрахувань, які закріплюються за місцевими бюджетами.

7. Перелічіть місцеві податки і збори, які справляються на території України.

8. Яким чином здійснюється розподіл доходів між місцевими бюджетами різних рівнів?

9. Дайте характеристику закріплених і регулюючих доходів.

10. Яку роль відіграють місцеві позики та місцеві запозичення у формуванні доходів місцевих органів влади?

Література: [1; 2, с. 41-52; 4; 6; 9, с. 114-119; 10, с. 98-106; 11, с. 31-37; 17, с. 138-185; 18, с. 136-168; 20, с. 178-182; 21, с. 127-167].


^ Практичне заняття № 4


Тема. Регіональні цільові фонди місцевого самоврядування


Мета: розглянути історичний аспект створення позабюджетних фондів місцевого самоврядування в Україні, обґрунтувати необхідність, сутність і роль регіональних цільових фондів у забезпеченні органів місцевого самоврядування фінансовими ресурсами, розглянути нормативно-правову базу формування і використання регіональних цільових фондів.

^ Короткі теоретичні відомості

Позабюджетні фонди – специфічна форма перерозподілу та використання фінансових ресурсів, залучених для фінансування суспільних потреб.

^ Резервний фонд бюджету – фонд, який формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету.

^ Теоретичні питання

1. Нормативно-правова база формування і використання цільових фондів.

2. Необхідність, сутність і роль цільових фондів у забезпеченні органів місцевого самоврядування фінансовими ресурсами.

3. Доходи регіональних цільових фондів і напрями їх використання.

Теми рефератів

1. Історичний аспект створення позабюджетних фондів органів місцевого самоврядування в Україні.

2. Особливості формування і використання регіональних цільових фондів у м. Кременчук.

3. Зарубіжний досвід створення регіональних цільових фондів.

Контрольні питання

1. Розкрийте сутність державних цільових фондів.

2. Назвіть нормативні документи, які регламентують утворення позабюджетних фондів органів місцевого самоврядування.

3. До якого фонду місцевого бюджету належать цільові фонди?

4. Які фонди формуються у складі місцевих бюджетів?

5. Які основні джерела формування місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища?

6. Визначте мету утворення, напрями використання місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища.

7. Як здійснюється перерозподіл суми збору за забруднення навколишнього природного середовища?

8. Якими нормативно-правовими документами нині регламентується функціонування цільових фондів органів місцевого самоврядування?

Література: [1; 2, с. 13; 10, с. 122-156; 11, с. 38-39; 17, с. 186-195; 18, с. 168-171; 21, с. 339-350].

^ Практичне заняття № 5


Тема. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів


Мета: дослідити необхідність фінансового планування на різних рівнях місцевих органів влади та управління, методи фінансового планування, визначити склад та структуру видатків місцевих бюджетів, критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами, фінансування власних та делегованих державою повноважень, порядок їх здійснення та законодавче закріплення.

^ Короткі теоретичні відомості

Фінансове планування в органах місцевого самоврядування – це процес розробки, складання, затвердження та виконання місцевих бюджетів, складання кошторисів видатків інших фондів грошових ресурсів та кошторисів  видатків  фондів  грошових ресурсів, які належать підприємствам і організаціям, що знаходяться у власності територіальних громад.

^ Видатки місцевих бюджетів – це економічні відносини, які виникають у зв’язку з розподілом централізованих коштів, що перебувають у розпорядженні відповідних органів влади, та децентралізованих коштів, які є власністю місцевих органів влади.

^ Кошторис видатків є загальним плановим документом, який визначає обсяг, цільове спрямування та поквартальний розподіл коштів, які виділяються з бюджету на проведення заходів соціально-економічного розвитку території.

Теоретичні питання

1. Необхідність фінансового планування органів місцевого самоврядування.

2. Склад і структура видатків місцевих бюджетів.

3. Кошторисне фінансування місцевих бюджетів.

4. Програмно-цільовий метод планування бюджету.


Задачі

Задача 1. Розрахувати обсяг видатків з бюджету м. Миргород на фізичну культуру і спорт на 2008 рік, ураховуючи дані таблиці.

Складові формули

Значення

Чисельність наявного населення м. Миргород на 1 січня 2005 р. (тис. чол.)

42

Частка видатків бюджетів міст республіканського АРК та обласного значення на фізичну культуру і спорт у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами

2,000

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на фізичну культуру і спорт усіх місцевих бюджетів у розрахунку на душу наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці (грн)

-

Розрахунковий обсяг видатків бюджетів міст республіканського АРК та обласного значення на фізичну культуру і спорт на 2006 р. (тис. грн.)

94704,6

Чисельність наявного населення усіх міст республіканського АРК та обласного значення на 1 січня 2005 р. (тис. чол.)

22615,8


Задача 2. Розрахуйте темп росту та питому вагу видатків на фінансування соціальної сфери міст у зведеному бюджеті України на 2008 р.

грн, %

Найменування

2007 р.

2008 р.

Темп росту

Питома вага у загальних витратах

Всього видатки зі зведеного бюджету, з них:

42323,0

52913,6Соціальна сфера – всього,

у тому числі:

17259,6

23653,7Освіта

5976,0

8230,6Охорона здоров’я

4578,7

5598,7Соціальний захист та соціальне забезпечення

6157,8

9146,4Культура і мистецтво

379,8

496,6Фізична культура та спорт

167,3

181,4Наука

544,4

769,0
Контрольні питання

1. Назвіть склад і структуру видатків місцевих бюджетів.

2. У чому полягає суть кошторисного фінансування?

3. Дайте характеристику показників, що лежать в основі кошторисних витрат.

4. У чому полягає необхідність фінансового плану­вання органів місцевого самоврядування?

5. Охарактеризуйте методи планування місцевих бюджетів.

6. Назвіть класифікацію видатків відповідно до Бюджетного кодексу України.

7. Які видатки відносяться до закріплених та власних?

8. Назвіть напрями використання поточного бюджету.

9. Розкрийте особливості програмно-цільового методу планування бюджету.

10. Охарактеризуйте етапи процесу програмно-цільового методу планування бюджету.

Література: [1; 2, с. 54-62; 9, с. 119-128; 10, с. 106-114; 11, с. 41-51; 17, с. 197-256; 20, с. 178-182; 21, с. 274-338].


^ Практичне заняття № 6


Тема. Міжбюджетні відносини, їх складові


Мета: визначити сутність міжбюджетних відносин, склад і структуру взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом, їх особливості. Розглянути інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах місцевих бюджетів з Державним бюджетом.

^ Короткі теоретичні відомості

Міжбюджетні відносини – це відносини між державою, АРК та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовим ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією України та законами України.

^ Бюджетне регулювання – це щорічний перерозподіл загальнодержавних централізованих фінансових ресурсів між різними ланками бюджетної системи з метою збалансування бюджетів на рівні, необхідному для виконання місцевими органами їх функцій (діяльність щодо збалансування державного та місцевих бюджетів).

^ Міжбюджетні трансферти – кошти, які безоплатно та безповоротно перераховуються з одного бюджету в інший. Обсяги і призначення трансфертів залежать від розподілу повноважень між різними рівнями виконавчої влади та наявності у них інших джерел доходів.

^ Фінансове вирівнювання – це приведення у відповідність витрат бюджетів (за економічною і функціональною класифікацією) до гарантованого державою мінімального рівня соціальних послуг на душу населення, ліквідація значних диспропорцій у здійсненні видатків у розрізі окремих територій.

Теоретичні питання

1. Зміст міжбюджетних відносин та особливості їх організації.

2. Сутність та методи бюджетного регулювання.

3. Бюджетні трансферти та їх види.

4. Фінансове вирівнювання.

Задачі

Задача 1. Розрахуйте обсяг дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету і визначить кількість міст донорів та реціпієнтів у Полтавській області у 2006 – 2007 роках.

АТО

Доходи місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

Видатки місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

Дотація вирівнюван-ня

Кошти, що передаються до державного бюджету

2006 р.

2007 р.

2006 р.

2007 р.

2006 р.

2007 р.

2006 р.

2007 р.

Полтава

96579,2

98194,3

58994,7

68041,3

Кременчук

75392,5

91138,4

46533,2

52661,1

Лубни

7741,4

9089,6

11394,1

12547,9

Миргород

5970,2

7535,6

5171,0

6206,1


Задача 2. Розрахуйте обсяг коштів, що передаються до державного бюджету з урахуванням коефіцієнта вирівнювання на 2008 рік. Якщо розрахунковий показник обсягу видатків дорівнює 151054,3 тис. грн, показник обсягу доходів міста – 192345,2 тис. грн, фактичні надходження доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів до бюджету міста у 2004 році складали 90340,3 тис. грн, а у 2005 році – 120750,5 тис. грн.

Контрольні питання

1. У чому полягає сутність міжбюджетних відносин в Україні.

2. Назвіть склад і структуру взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом, їх особливості.

3. Як здійснюється розподіл видатків відповідно до розподілу повноважень між державною владою і органами місцевого самоврядування.

4. Охарактеризуйте процес забезпечення місцевих бюджетів доходними джерелами для виконання власних та делегованих державою фінансових зобов’язань.

5. Назвіть методи бюджетного регулювання у взаємовідносинах місцевих бюджетів з Державним бюджетом.

6. Яку роль відіграють субсидії, субвенції та дотації у збалансуванні бюджетів різних рівнів.

7. Що ви розумієте під фінансовим вирівнюванням?

8. Як здійснюється порядок розрахунку дотації вирівнювання місцевим бюджетам?

9. Назвіть суперечності в побудові взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом.

10. Як вплинуло прийняття Бюджетного кодексу України на вдосконалення міжбюджетних відносин у нашій державі?

11. Назвіть шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Ук­раїні.

Література: [1; 2, с. 52-68; 8; 9, с. 128-134; 10, с. 114-119; 11, с. 53-62; 17, с. 257-323; 20, с. 182-183; 21, с. 351-398].


^ Практичне заняття № 7


Тема. Управління фінансами та фінансовий контроль на регіональному рівні


Мета: обґрунтувати компетенцію місцевих органів влади в галузі фінансів, їх участь у бюджетному процесі, права й обов’язки органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади на етапах складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету, необхідність фінансового контролю на рівні місцевих органів влади й управління, методи та види фінансового контролю.

^ Короткі теоретичні відомості

Управління місцевими фінансами – це складова частина управління економікою адміністративно-територіальних одиниць.

^ Місцевий фінансовий орган – це установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

^ Касове виконання місцевого бюджету – це діяльність, пов’язана із зарахуванням коштів до місцевого бюджету, їх зберіганням, витрачанням на передбачені в бюджеті цілі, а також обліком їх наявності.

^ Фінансовий контроль на місцевому рівні – це цілеспрямована діяльність органів місцевої влади на забезпечення законності, фінансової дисципліни і раціональності в процесі формування, розподілу, використання коштів грошових фондів з метою найефективнішого соціально-економічного розвитку всіх суб’єктів фінансових відносин.

Теоретичні питання

1. Управління місцевими фінансами.

2. Місцеві фінансові органи, їх завдання, повноваження, функції.

3. Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів.

4. Фінансовий контроль на місцевому рівні.

Теми рефератів

1. Організація фінансового контролю на регіональному рівні.

2. Учасники бюджетного процесу на місцевому рівні та їх повноваження.

3. Забезпечення прозорості та відкритості бюджетного процесу.

4. Контроль і аудит фінансової діяльності місцевого самоврядування.

Контрольні питання

1. Розкрийте особливості управління фінансами на місцевому рівні.

2. Які особливості управління фінансами в бюджетній та виробничій сферах?

3. Покажіть роль фінансових відділів, управлінь, податкових інспекцій та Державного казначейства в управлінні фінансами регіонів.

4. Розкрийте суть фінансового контролю на рівні місцевих органів влади та управління.

5. Охарактеризуйте організацію фінансового контролю на регіональному рівні.

6. Як фінансові органи контролюють використання грошових фондів, виділених на освіту.

7. Охарактеризуйте особливості контролю фінансових органів за використанням грошових фондів, виділених на охорону здоров’я.

8. Які особливості фінансового контролю в установах культури?

Література: [2, с. 69-75; 10, с. 240; 11, с. 64-75; 17, с. 324-433; 21, с. 400-441].


^ Практичне заняття № 8


Тема. Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності


Мета: дослідити розподіл видатків з місцевих бюджетів на фінансування підприємств комунальної власності та особливості їх планування, особливості організації фінансів підприємств комунальної форми власності, їх склад та структуру.


^ Короткі теоретичні відомості

Місцеве господарство – це комплекс розташованих на території міста підприємств, організацій і установ, що обслуговують матеріально-побутові та культурні потреби населення, яке мешкає в ньому.

^ Комунальна власність містаце сукупність підприємств, організацій, установ, об’єктів виробничої та соціальної інфраструктури, які служать задоволенню соціально-економічних потреб населення та джерелом отримання доходів міста, управління якими здійснюється від імені територіальної громади, місцевими органами влади.

^ Комунальне підприємство – це підприємство, яке повинно надійно забезпечувати територіальну громаду якісними комунальними послугами та ефективно використовувати комунальне майно.

^ Фінансова діяльність підприємств комунальної власності – це система грошових відносин, які виникають у зв’язку з формуванням та використанням фінансових ресурсів з метою забезпечення ефективного функціонування відтворювального процесу і соціальної сфери.

Теоретичні питання

1. Місцеве господарство та місцеві фінанси.

2. Поняття та об’єкти права комунальної власності.

3. Фінансова діяльність підприємств комунальної власності.

Теми рефератів

1. Сучасні проблеми розвитку комунального розвитку.

2. Комунальний кредит як форма фінансування комунальних підприємств.

3. Необхідність та зміст реформи житлово-комунального господарства в Україні.

4. Становлення інституту комунальної власності в Україні.

Контрольні питання

1. Розкрийте суть фінансів підприємств комунальної форми власності.

2. Покажіть, що фінанси підприємств комунальної форми власності є складовою місцевих фінансів.

3. Назвіть особливості організації фінансів підприємств комунальної форми власності, їх склад і структуру.

4. Дайте економічну характеристику складу та структури гро­шових надходжень на підприємствах комунальної форми влас­ності.

5. Який порядок розподілу доходів від реалізації продукції, робіт та послуг підприємств комунальної форми власності?

6. Розкрийте економічний зміст прибутку як результату фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної форми власності, опишіть механізм його розподілу.

7. Дайте загальну характеристику системи оподаткування під­приємств комунальної форми власності і назвіть нормативи відрахувань цих підприємств до цільових державних фондів.

8. У чому сутність оборотних коштів підприємств комунальної форми власності та джерела їх формування?

9. Охарактеризуйте діючий порядок фінансового забезпечення відтворення основних фондів комунальних підприємств.

10. У чому виражається необхідність і значення оцінки фінансового стану комунальних підприємств?

Література: [3; 6; 7; 10, с. 119-120; 11, с. 76-85; 17, с. 434-471; 21, с. 443-484].


^ Практичне заняття № 9


Тема. Фінанси житлово-комунального господарства


Мета: розглянути склад та особливості організації фінансів житлово-комунального господарства, специфіку фінансової діяльності комунального та житлового господарства.

^ Короткі теоретичні відомості

Житлово-комунальне господарство являє собою сукупність підприємств, служб, інженерних споруд і мереж, розміщених на території міста і призначених задовольняти повсякденні комунальні, побутові, матеріальні й соціально-культурні потреби жителів міст.

^ Фінансові ресурси підприємств житлово-комунального господарства – це сукупність грошових коштів, резервів і надходжень цільового призначення, що є в розпорядженні підприємств і використовуються на власні статутні потреби.

Теоретичні питання

1. Фінансові ресурси житлово-комунального господарства.

2. Фінансова діяльність підприємств житлового господарства.

3. Особливості функціонування та фінансова діяльність підприємств комунального господарства.

Задачі

Задача 1. Розрахуйте суму доходів житлового господарства від квартирної плати у плановому році на основі наступних даних:

- середньорічна ставка квартплати у попередньому році – 6,1грн/кв.м.

- оплачувана житлова площа на початок планового року – 125400 кв.м.

- з 25 квітня планується ввести в дію житлову площу у розмірі 1500 кв.м., а з 27 червня – у розмірі 460 кв.м.

- з 20 липня буде виведено з експлуатації 360 кв.м. житлової площі, а з 26 серпня – 240 кв.м.

Задача 2. Розрахуйте середній та базовий тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для населення та інших груп споживачів. Плановий обсяг реалізації послуг водопостачання складає 24 400,0 тис. м³, водовідведення 22850,0 тис. м³. Плановий обсяг реалізації послуг водопостачання для інших груп споживачів складає 4695,0 тис. м³, водовідведення 4465,0 тис. м³.

^ Контрольні питання

1. У чому полягають проблеми фінансового забезпечення підприємств житлово-комунального господарства?

2. Охарактеризуйте особливості фінансування підприємств житлово-комунального господарства.

3. Яка роль місцевого господарства у формуванні місцевих бюджетів?

4. Як здійснюється поєднання бюджетного фінансування з розвитком платних послуг населенню, виконанням робіт за договорами з підприємствами, організаціями, установами на господарській основі?

5. Назвіть склад та структуру видатків підприємств житлово-комунального господарства.

6. Обґрунтуйте особливості формування доходів КЖЕП.

7. Як здійснюється регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги?

8. Назвіть напрями реформування житлово-комунального господарства в Україні.

Література: [3; 6; 7; 10, с. 119-120; 11, с. 76-85; 17, с. 434-471; 21, с. 443-484].


^ Практичне заняття № 10


Тема. Основи організації фінансів місцевих органів влади в зарубіжних країнах


Мета: розглянути особливості бюджетного процесу зарубіжних країн, організаційні засади бюджетного федералізму, місцеве оподаткування в зарубіжних країнах. Обґрунтувати світову практику міжбюджетних відносин.

^ Короткі теоретичні відомості

Європейська хартія місцевого самоврядування – основний міжнародно-правовий документ для країн-членів Ради Європи, який містить стандарти щодо організації управління на місцях на засадах місцевого самоврядування.

^ Бюджетний унітаризм – форма внутрішніх міжурядових відносин, основні принципи організації яких визначаються центральною владою.

Бюджетний федералізм – чіткий розподіл податків та інших доходів між центральним бюджетом, бюджетами членів федерації і місцевими бюджетами.

Теоретичні питання

1. Зміст і значення Європейської хартії місцевого самоврядування.

2. Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого самоврядування.

3. Місцеве оподаткування в зарубіжних країнах.

4. Світовий досвід міжбюджетних відносин.

Теми рефератів

1. Стадії бюджетного процесу в зарубіжних країнах.

2. Муніципальні реформи в Європі.

3. Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів.

4. Принципи європейської хартії місцевого самоврядування.

Контрольні питання

1. У чому полягає зміст та значення Європейської хартії про місцеве самоврядування?

2. Охарактеризуйте бюджетний федералізм та бюджетний унітаризм як принципи побудови фінансів місцевого самоврядування.

3. Назвіть форми та методи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.

4. Які види, принципи та інструменти взаємодії Державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.

5. У чому полягає порядок «вертикального» та «горизонтального» бюджетного вирівнювання у зарубіжних країнах.

7. Охарактеризуйте світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам влади.

8. Обґрунтуйте місцеве оподаткування у зарубіжних країнах.

9. Визначте особливості світового досвіду міжбюджетних відносин.

10. Доведіть можливість застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні, з урахуванням її історичних, економічних та демографічних особливостей.

Література: [11, с. 87-95; 12; 17, с. 546-597].

^ 2 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


Модуль 1

1. Інститут місцевого самоврядування і місцеві фінанси.

2. Основи теорії місцевих фінансів.

3. Сутність, функції місцевих фінансів.

4. Роль місцевих фінансів в економічній системі держави.

5. Принципи організації місцевих фінансів і склад місцевих фінансових інститутів.

6. Нормативно-правове регулювання місцевих фінансів.

7. Розвиток місцевих бюджетів України.

8. Структура місцевих бюджетів у складі бюджетної системи.

9. Принципи бюджетної системи та бюджетна класифікація.

10. Бюджет розвитку місцевого самоврядування.

11. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування.

12. Складання, затвердження та виконання місцевого бюджету.

13. Сутність фінансової незалежності місцевого самоврядування.

14. Етапи розвитку місцевих фінансів.

15. Місцеві фінансові ресурси та їх структуризація.

16. Особливості формування доходів місцевих бюджетів.

17. Місцеве оподаткування.

18. Місцеві позики та місцеві запозичення.

19. Нормативно-правова база формування і використання цільових фондів.

20. Необхідність, сутність і роль цільових фондів у забезпеченні органів місцевого самоврядування фінансовими ресурсами.

21. Доходи регіональних цільових фондів і напрями їх використання.

22. Необхідність фінансового планування органів місцевого самоврядування.

23. Склад та структура видатків місцевих бюджетів.

24. Кошторисне фінансування місцевих бюджетів.

25. Програмно-цільовий метод планування бюджету.

Модуль 2

1. Зміст міжбюджетних відносин та особливості їх організації.

2. Сутність і методи бюджетного регулювання.

3. Бюджетні трансферти та їх види.

4. Діючий порядок розрахунку дотацій вирівнювання місцевим бюджетам з Державного бюджету України.

5. Реформування міжбюджетних відносин в Україні.

6. Фінансове вирівнювання.

7. Управління місцевими фінансами.

8. Основні завдання та функції фінансового управління.

9. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні.

10. Учасники бюджетного процесу на місцевому рівні та їх повноваження.

11. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів.

12. Фінансовий контроль на місцевому рівні.

13. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

14. Місцеве господарство та місцеві фінанси.

15. Фінансова діяльність підприємств комунальної власності.

16. Сучасні проблеми розвитку комунального сектору.

17. Поняття та об’єкти права комунальної власності.

18. Сутність та значення комунального кредиту.

19. Особливості організації фінансів житлово-комунального господарства.

20. Комунальні платежі та методи управління ними.

21. Зміст і значення Європейської хартії місцевого самоврядування.

22. Бюджетний федералізм як принцип побудови зарубіжних фінансів місцевого самоврядування.

23. Місцеве оподаткування в зарубіжних країнах.

24. Світовий досвід міжбюджетних відносин.

25. Місцеві позики за кордоном.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Закони України Про Державний бюджет України на поточний рік.

 2. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року. – К.: Атіка, 2001. – 80 с.

 3. Закон України “Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки” від 24 червня 2004 р. № 1869-IV // Голос України. – 2004. – № 140. – С. 11 – 15.

 4. Закон України “Про систему оподаткування” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 39 – ст. 510.

 5. Указ Президента України “Про Концепцію державної регіональної політики” від 25.05.2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. – № 22. – С. 20 – 28.

 6. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – № 24. – 1997. – С. 379 – 432.

 7. Закон України “Про власність” / Уклад. М. Бойцова. – Х.: Фактор, 2003. – 32 с.

 8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами” від 5 вересня 2001 р. № 1195 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 38. – ст. 1729.

 9. Артус М.М., Хижа Н.М. Бюджетна система України: Навч. посіб. – К.: Вид-во. Європ. ун-ту, 2007. – 220 с.

10. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навчальний посібник / За заг. ред. Базилевича В.Д. – К.: Атіка, 2002. – 368 с.

11. Бечко П.К., Ролінський О.В. Місцеві фінанси: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 192 с.

12. Болтинова О.В. Стадии бюджетного процесса в зарубежных странах: Учебное пособие. – М.: Издательство ООО «Профобразование», 2002. – 95 с.

13. Бюджетна система: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В.М. Опарін, В.І. Малько, С.Я. Кондратюк. – К.: КНЕУ, 2000. – 206 с.

14. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Навч. посібник для студентів екон. спец. вузів. – К.: Вища шк., 1997. – 383 с.

15. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д’яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник для студ. екон. фак. вузів. – К.: Наукова думка, 1997. – 302 с.

16. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. – К.: Знання, 1999. – 48 с.

17. Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.

18. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2007. – 240 с.

19. Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування: Навч. посіб. / М. Пітник, В. Кравченко, Е.С. Моньйон, Б. Фонтан, В. Черніков та ін.– К., 2000. – 136 с.

20. Стеців Л.П., Копилюк О.І. Фінанси: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 235 с.

21. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.

22. Фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О.Р. Ро­ма­ненко, С.Я. Огородник, М.С. Зязюн. – К.: КНЕУ, 1999. – 107 с.


Схожі:

З навчальної дисципліни «місцеві фінанси» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " місцеві фінанси" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів заочної форми навчання...
З навчальної дисципліни «місцеві фінанси» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " місцеві фінанси" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів денної та заочної форм навчання...
З навчальної дисципліни «місцеві фінанси» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Місцеві фінанси», рекомендована література, робоча програма, пояснення до тем, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів напряму 030508...
З навчальної дисципліни «місцеві фінанси» iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Місцеві фінанси" для студентів спеціальності 050100 "Фінанси"
Формування І використання коштів місцевих бюджетів як визначальна мета органів місцевого самоврядування в Україні
З навчальної дисципліни «місцеві фінанси» iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Місцеві фінанси" для студентів спеціальності 050100 "Фінанси"
Мета заняття –засвоїти сутність місцевих фінансів через визначення їх поняття, історичних етапів розвитку, функцій та стандартів...
З навчальної дисципліни «місцеві фінанси» iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Місцеві фінанси”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005 р с
З навчальної дисципліни «місцеві фінанси» iconДля студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки: 6
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Фінанси та фінанси підприємства”
З навчальної дисципліни «місцеві фінанси» iconТема Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної та соціальної інфраструктури

З навчальної дисципліни «місцеві фінанси» iconХарківська національна академія міського господарства козир О. Ф. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Муніципальний бюджет І фінанси” (для студентів 4 курсу денної...
З навчальної дисципліни «місцеві фінанси» iconТ. П. Юр’єва програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємств міського господарства» для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи