«фінанси» icon

«фінанси»
Скачати 247.22 Kb.
Назва«фінанси»
Дата01.06.2012
Розмір247.22 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

З ДИСЦИПЛІНИ “РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050104 – «ФІНАНСИ»

(В ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


Кременчук 2007


Методичні рекомендації щодо самостійної підготовки з дисципліни “Ринок фінансових послуг” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності: 7.050104 – «Фінанси»(в тому числі скорочений термін навчання)


Укладач доц. Загірняк Д.М.


Рецензент к.е.н., доц. Глухова В.І.


Кафедра „Фінанси і кредит”


затверджено методичною радою КДПУ

^

Протокол № 2 від 2007 р
ЗМІСТ


Зміст............................................................................................................

Вступ...........................................................................................................

Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи............

Основні поняття та терміни...................................................................

Тематика самостійної роботи................................................................

Екзаменаційні питання...........................................................................

Список літератури...................................................................................

стор.

3

4

6

7

10

17

20ВСТУП


Ринок фінансових послуг – це особлива, притаманна тільки ринковій економіці сфера економічних взаємовідносин, де здійснюється купівля-продаж, розподіл і перерозподіл фінансових активів країни між сферами економіки. В умовах розвиненої ринкової економіки, де гроші протягом століть формувались і розвивались ял товар, подібний до будь-якого іншого, ринок фінансових послуг має розвинену, розгалужену інфраструктуру. Ця інфраструктура включає ефективну банківську систему, фондову біржову та позабіржову систему, небанківські кредитно-фінансові інститути, підтримуючі і стимулюючі інформаційні системи, законодавчу базу, що забезпечує врегулювання економічних взаємовідносин між суб’єктами економіки, що діють на фінансовому ринку, державний бюджет та інші елементи (в т.ч. соціальний елемент)

Навчальна дисципліна “Ринок фінансових послуг” належить до дисциплін циклу професійно-орієнтованих дисциплін та вивчає форми виявлення економічних законів у сфері фінансових відносин.

Дисципліна “Ринок фінансових послуг” пов'язана з курсами “Фінанси”, “Гроші та кредит”, “Банківські операції”, “Фінансовий ринок”.

Курс “ Ринок фінансових послуг” складається з лекційних занять, практичних занять та самостійної роботи студентів.

^ Метою самостійної роботи студентів є продовження формування системи знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг.

^ Завдання самостійної роботи полягає в детальному вивченні та розумінні потреб споживача та можливостей їх задоволення на ринку фінансових послуг різними фінансовими інститутами, основних напрямків державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, що виникають на ринку фінансових послуг; набуття вмінь порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та визначення конкурентних переваг і вад окремих видів послуг.

Предметом вивчення є відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами та опосередковуються спеціалізованими фінансовими інститутами.

Для самостійної роботи студентів використовуються такі форми:

 • опрацювання лекційного матеріалу;

 • опрацювання навчальної та навчально-методичної літератури;

 • вивчення законодавчих актів, що регулюють фінансову діяльність;

 • підготовка до практичних занять;

 • виконання контрольних робіт або рефератів;

 • виконання навчальних завдань і тестового контролю;

 • підготовка до підсумкового контролю.

Для виконання самостійної роботи студенти повинні користуватися методичними рекомендаціями щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни, методичними рекомендаціями щодо проведення практичних занять з дисципліни, методичними рекомендаціями щодо виконання контрольних робіт з дисципліни, а також підручниками, навчально-методичною літературою, періодичними виданнями.

У методичних рекомендаціях щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни “Ринок фінансових послуг” наведено словничок основних понять та термінів, перелік питань, що виносяться на самостійне опрацювання, питання для самоперевірки, екзаменаційні питання, а також список літератури стосовно теми.

Самостійна робота виконується студентами у час, вільний від занять, у читальному залі бібліотеки або вдома.

Консультації викладачів з питань, що виникають під час виконання самостійної роботи, проводяться згідно з графіком, затвердженим деканатом.

ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ
^

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

п/п

Тема

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

лекції, годин

самост. робота, годин

лекції, годин

самост. робота, годин

1.

Ринок фінансових послуг та його роль в економіці.

1

32.

Суб’єкти ринку фінансових послуг.

1

33.

Поняття і класифікація фінансового посередництва.

1

34.

Інституційна структура ринку фінансових послуг.

1

35.

Сегментарна структура ринку фінансових послуг.

1

36.

Фінансові послуги на грошовому ринку.

1

37.

Фінансові послуги на валютному ринку.

2

38.

Фінансові послуги на ринку позик.

1

39.

Фінансові послуги на фондовому ринку.

2

310.

Фінансові послуги з перейняття ризику.

1

311.

Інфраструктура ринку фінансових послуг.

1

312.

Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг.

1

3Всього:

14

36

^ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ


Акція – цінний папір, що випускається акціонерним товариством і дає право його власникові, члену акціонерного товариства, брати участь у його управлінні й одержувати частку прибутку у вигляді дивіденду. Грошова сума, зазначена на акції, - номінальна вартість акції, ціна, за якою акція продається – курс акції. Розрізняють акції прості, привілейовані, іменні, на пред’явника, трудового колективу підприємств та інші.

^ Валютний курс – ціна грошової одиниці національної валюти, виражена в грошових одиницях іншої країни.

Вексель – вид цінного паперу, письмове боргове зобов'язання визначеної форми, яке наділяє його власника (векселеотримувача) безумовним правом вимагати з боржника (векселедавця) сплатити у певний термін зазначену суму грошей. Вирізняють простий і переказний (трата) векселі. Простий вексель виписує боржник, а переказний застосовується при кредитуванні зовнішньої торгівлі кредитором.

Гроші – особливий товар, що стихійно виокремився з товарного світу й виконує роль загального еквівалента (початково золоті й срібло) під час обміну товарів. Обслуговуючи всі сфери економічної діяльності, гроші виконують такі функції: міри вартості, засобу обігу, засобів нагромадження й збереження, платежу, світових грошей.

^ Депозитний сертифікат - форма боргового зобов’язання комерційного банку, перевага сертифікату над депозитним вкладом – висока ліквідність сертифікату.

^ Емітент – юридична особа чи уповноважений державою орган, який здійснює випуск цінних паперів в обіг.

Казначейський вексель – форма боргового зобов’язання держави на строк до одного року.

Облігація – цінний папір, що приносить доход у вигляді процента, боргове зобов’язання позичальника перед кредитором, яке оформляється не кредитною угодою, а продажем-купівлею спеціального цінного паперу. Випускається державними органами для покриття бюджетного дефіциту та акціонерними товариствами з метою мобілізації капіталу. На відміну від акцій, на облігаціях визначається термін їхнього погашення.

^ Переказний вексель (трата) – письмовий наказ однієї особи (векселеутримувача) іншій (платникові) про виплату за вимогою або на обумовлену дату, зазначену в векселі, певної суми грошей третій особі (ремітентові) або пред'явникові даного векселя.

^ Простий вексель – безумовне грошове зобов'язання установленої законом форми, що видається банком (векселедавцем) фізичній або юридичній особі (векселеутримувачеві), надаючи право останньому вимагати з боржника сплати після зазначеного терміну певної суми грошей, вказаної у векселі.

Страховик – юридична особа – страхова компанія, яка діє на підставі відповідної ліцензії і бере на себе зобов’язання щодо створення колективного страхового фонду та виплат з нього відшкодувань.

Страхувальник – фізична або юридична особа, котра страхує своє майно чи укладає зі страховою організацією договір особистого страхування та на підставі відповідної угоди із страховиком сплачує страхові внески до страхового фонду.

Страхування – система особливих перерозподільчих операцій, які виникають між учасниками страхового фонду в зв'язку з його утворенням за рахунок цільових грошових внесків і використанням на відшкодування втрат суб'єкта господарювання та надання допомоги громадянам (або їхнім сім'ям) у разі настання страхових випадків (досягнення певного віку, внаслідок втрати працездатності, смерті тощо). Вирізняють майнове страхування, об'єктом якого є різні матеріальні цінності; особисте – страхування певної події в житті фізичної особи; страхування відповідальності, предметом якого є імовірні зобов'язання страхувальника щодо відшкодування збитків (шкоди) третім особам; страхування підприємницьких ризиків, де об'єктом є ризик неотримання прибутку або зазнавання збитків. Страхування може бути добровільним чи обов'язковим.

Фінанси – сукупність форм і методів формування, розподілу й використання централізованих і децентралізованих грошових фондів із метою виконання функцій і завдань держави, підприємств і населення із забезпечення умов розширеного відтворення, задоволення соціальних та інших потреб суспільства.

^ Фінансова політика – діяльність держави, підприємства щодо цілеспрямованого використання фінансів. Зміст фінансової політики полягає в тому, щоб розробляти концепцію розвитку фінансів, визначати основні напрямки їхнього використання й заходи, спрямовані на досягнення оптимальної моделі перерозподілу фінансових ресурсів із метою стимулювання матеріального виробництва та соціального захисту населення.

^ Фінансова система – це сукупність різноманітних видів фондів фінансових ресурсів, сконцентрованих у розпорядженні держави, господарських суб'єктів, окремих фінансових інститутів і населення для виконання покладених на них функцій і задоволення не стільки економічних, скільки соціальних потреб.

^ Фінансовий апарат – органи, що здійснюють управління фінансами. До них належать працівники фінансових органів, податкової служби, фінансових відділів чи управлінь підприємств (організацій та установ), міністерств і відомств, які здійснюють функції оперативного управління фінансами.

^ Фінансовий контроль – елемент системи управління фінансами, особлива сфера вартісного контролю за фінансовою діяльністю всіх економічних суб'єктів (держави, регіонів, підприємств та організацій), дотримання фінансово-господарського законодавства, доцільності витрат, економічної ефективності фінансово-господарських операцій.

^ Фінансовий механізм – сукупність форм і методів формування й використання фінансових ресурсів, що застосовується з метою створення сприятливих умов для економічного і соціального розвитку суспільства. Згідно зі структурою фінансової системи фінансовий механізм поділяється на такі складові: фінансовий механізм підприємств, організацій, установ; страховий механізм, бюджетний механізм тощо. В кожному з них за функціональним призначенням можна виокремити такі ланки: фінансове планування, фінансові норми, фінансові санкції, стимули, ліміти тощо.

^ Фінансовий ринок – це система грошових відносин, що виникають у процесі купівлі-продажу фінансових ресурсів. Складається з ринку грошей, ринків кредитних ресурсів, цінних паперів, фінансових послуг.

^ Цінні папери – грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позички, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їхнім власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передавання прав, що підтверджують ці документи, іншим особам.

^ ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці


Рух фінансових ресурсів та капіталу в економіці та передумови виникнення фінансового ринку. Проблеми щодо трактування економічної сутності поняття „фінансовий ринок”. Регіоналізація фінансових відносин як передумова формування регіональних фінансових ринків. Теоретичні засади територіальної організації фінансового ринку.

Питання для самоперевірки

 1. Яким чином здійснюється рух фінансових ресурсів та капіталу в економіці?

 2. Назвіть основні передумови виникнення фінансового ринку.

 3. Поясніть економічну сутність поняття „фінансовий ринок”.

 4. Які виникають проблеми щодо трактування економічної сутності поняття „фінансовий ринок”?

 5. Яким чином здійснюється регіоналізація фінансових відносин?

 6. Який фінансовий ринок може вважатися регіональним?

 7. Назвіть передумови формування регіональних фінансових ринків.

 8. Назвіть теоретичні засади територіальної організації фінансового ринку.

Література 1,5,6,7,8,9


^ Тема 2. Суб’єкти ринку фінансових послуг


Домогосподарство як суб’єкт фінансового ринку. Місцеве та регіональне самоврядування як суб’єкт фінансового ринку. Інститути інфраструктури фінансового ринку як суб’єкти фінансового ринку. Система взаємодії суб’єктів ринку цінних паперів.

Питання для самоперевірки

 1. Охарактеризуйте домогосподарство як суб’єкт фінансового ринку.

 2. Яким чином органи місцевого та регіонального самоврядування можуть виступати як суб’єкти фінансового ринку?

 3. Назвіть відомі вам інститути інфраструктури фінансового ринку як суб’єкти фінансового ринку.

 4. Поясніть сутність системи взаємодії суб’єктів ринку цінних паперів.

Література 1,2,3,6,7,8,10


Тема 3. Поняття і класифікація фінансового посередництва


Етапи становлення ринку банківських послуг України. Банківська система як основа розвитку фінансових послуг в Україні. Небанківські кредитні інститути. Контрактні фінансові інститути.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть етапи становлення ринку банківських послуг України.

 2. Поясніть, чому банківська система виступає основою розвитку фінансових послуг в Україні.

 3. Назвіть відомі вам небанківські кредитні інститути.

 4. Які функції виконують небанківські кредитні інститути як фінансові посередники на фінансовому ринку?

 5. Чи можливе існування фінансового ринку України без небанківських кредитних інститутів?

 6. В чому полягає діяльність контрактних фінансових інститутів?

Література 1,2,3,6,7,8,10,13,15


Тема 4. Інституційна структура ринку фінансових послуг


Брокерські компанії. Інвестиційні компанії та фонди. Трастові компанії. Фінансово-промислові групи або фінансові холдингові компанії. Інформаційно-консультативні центри.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть основні переваги та недоліки співпраці з брокерськими компаніями на ринку фінансових послуг.

 2. Які функції на ринку фінансових послуг виконують інвестиційні компанії та фонди?

 3. В чому полягає сутність діяльності трастової компанії?

 4. Назвіть відомі вам фінансово-промислові групи або фінансові холдингові компанії України. В чому полягає їх діяльність?

 5. Які послуги надають інформаційно-консультативні центри на ринку фінансових послуг?

Література 1,2,3,6,7,8,10


^ Тема 5. Сегментарна структура ринку фінансових послуг


Методи структуризації фінансового ринку. Страховий ринок. Ринок дорогоцінних металів і каменів та інших об’єктів реального інвестування. Ринок нерухомості.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть основні методи структуризації фінансового ринку.

 2. Дайте характеристику страхового ринку як елементу ринку фінансових послуг.

 3. Наскільки розвиненим в Україні є ринок дорогоцінних металів і каменів та інших об’єктів реального інвестування?

 4. Яка питома вага ринку нерухомості в структурі ринку фінансових послуг України?

 5. Яким чином формуються ціни на ринку нерухомості?

Література 1,3,6,8,10


Тема 6. Фінансові послуги на грошовому ринку


Операції з інструментами грошового ринку. Державні фінансові інститути на грошовому ринку. Критерії вибору банку вкладниками.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть основні операції з інструментами грошового ринку. Поясніть їх сутність.

 2. Які державні фінансові інститути здійснюють операції на грошовому ринку?

 3. Які операції на грошовому ринку здійснюють державні фінансові інститути?

 4. За якими критеріями вкладники найчастіше обирають банк?

 5. За якими критеріями вкладники повинні обирати банк ?

Література 1,3,4,5,6,7,8,10,14


Тема 7. Фінансові послуги на валютному ринку


Основні види котирування валюти. Стратегія валютного арбітражу. Міжнародний кредит. Місце валютного ринку у системі світової валютної системи. Валютні клірингові розрахунки. Розрахунки за допомогою блок-рахунків.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть основні види котирування валют та поясніть відмінності між ними.

 2. Поясніть сутність операції валютного арбітражу.

 3. В чому полягає стратегія валютного арбітражу?

 4. Дайте визначення міжнародного кредиту, назвіть його види та форми.

 5. Назвіть функції міжнародного кредиту.

 6. Яке місце займає валютний ринок у системі світової валютної системи?

 7. Поясніть сутність клірингової операції.

 8. У яких випадках найчастіше використовуються валютні клірингові розрахунки?

 9. В чому полягає сутність розрахунків за допомогою блок-рахунків?

Література 1,3,4,5,6,7,8,10,11,15


^ Тема 8. Фінансові послуги на ринку позик


Поняття та методи банківського фінансування і кредитування капітальних вкладень. Порядок відкриття фінансування капіталовкладень. Лізингові та селенгові операції.

Питання для самоперевірки

 1. Поясніть сутність банківського фінансування і кредитування капітальних вкладень.

 2. Назвіть методи банківського фінансування і кредитування капітальних вкладень.

 3. Поясніть порядок відкриття фінансування капіталовкладень.

 4. Дайте визначення лізингу.

 5. У яких випадках підприємство найчастіше використовує лізинг?

 6. Назвіть основні види та форми лізингу.

 7. Поясніть сутність фінансового лізингу.

 8. Поясніть сутність оперативного лізингу.

 9. В чому сутність операції селенгу?

 10. Назвіть основні переваги та недоліки операцій лізингу та селенгу.

Література 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11


Тема 9. Фінансові послуги на фондовому ринку


Інші види цінних паперів та похідні (спеціальні) інструменти ринку цінних паперів. Особливості становлення та функціонування ринку муніципальних цінних паперів. Показники, що використовуються для оцінки акцій та облігацій. Управління портфелем цінних паперів (зарубіжний досвід).

Питання для самоперевірки

 1. Які види цінних паперів випускаються та обертаються на ринку цінних паперів?

 2. Назвіть похідні (спеціальні) інструменти ринку цінних паперів.

 3. Назвіть основні особливості становлення та функціонування ринку муніципальних цінних паперів.

 4. Які показники використовуються для оцінки акцій та облігацій?

 5. Яким чином здійснюється управління портфелем цінних паперів в зарубіжних країнах? Наведіть приклади.

Література 1,2,6,8,910,16


^ Тема 10. Фінансові послуги з перейняття ризику


Підходи до вибору стратегії захисту від валютних ризиків. Сучасні методи та схеми хеджування ризиків на фінансовому ринку. Хеджери, спекулянти та арбітражери як основні учасники ринку термінових контрактів. Проблеми організації ф’ючерсної торгівлі на сучасному етапі розвитку української економіки.

Питання для самоперевірки

 1. Які основні стратегії захисту від валютних ризиків вам відомі?

 2. Назвіть основні підходи до вибору стратегії захисту від валютних ризиків.

 3. В чому полягає сутність хеджування ризиків на фінансовому ринку?

 4. Назвіть сучасні методи та схеми хеджування ризиків на фінансовому ринку.

 5. Які функції виконують хеджери як основні учасники ринку термінових контрактів?

 6. Які функції виконують спекулянти як основні учасники ринку термінових контрактів?

 7. Які функції виконують арбітражери як основні учасники ринку термінових контрактів?

 8. Назвіть основні проблеми організації ф’ючерсної торгівлі на сучасному етапі розвитку української економіки.

Література 1,6,8,10,12


^ Тема 11. Інфраструктура ринку фінансових послуг.


Банківські інформаційні технології. Особливості організації та функціонування інфраструктури ринку цінних паперів. Розміщення інфраструктури фінансового ринку: аналітичний аспект. Проблема створення інфраструктури ринку ануїтетів.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть етапи розвитку банківських інформаційних технологій.

 2. Назвіть можливості сучасних банківських інформаційних систем.

 3. Яку інфраструктуру має ринок цінних паперів?

 4. Які особливості організації та функціонування інфраструктури ринку цінних паперів вам відомі?

 5. Яке регіональне розміщення має інфраструктура фінансового ринку України?

 6. В чому полягає проблема створення інфраструктури ринку ануїтетів?

Література 1,2,6,8,10,11,12,16


Тема 12. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг


Державна політика на валютному ринку. Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів. Вплив податкової політики держави на розвиток та функціонування ринку нерухомості. Основні завдання державного регулювання інвестиційних процесів в економіці України.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть основні положення державної політики України на валютному ринку.

 2. Які державні органи здійснюють регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів?

 3. Якими методами здійснюється регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів?

 4. Який вплив здійснює податкова політика держави на розвиток та функціонування ринку нерухомості?

 5. Назвіть основні завдання державного регулювання інвестиційних процесів в економіці України.

Література 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,16


^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

З КУРСУ “РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050104 “ФІНАНСИ”

(В ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


 1. Місце фінансового ринку в фінансовій системі.

 2. Рух фінансових ресурсів та капіталу в економіці та передумови виникнення фінансового ринку.

 3. Проблеми щодо трактування економічної сутності поняття „фінансовий ринок”.

 4. Економічний зміст поняття „фінансовий ринок”.

 5. Функції фінансового ринку.

 6. Характеристика основних інструментів фінансового ринку.

 7. Регіоналізація фінансових відносин як передумова формування регіональних фінансових ринків.

 8. Теоретичні засади територіальної організації фінансового ринку.

 9. Суб’єкти фінансового ринку та їх класифікація.

 10. Юридичні особи усіх форм власності як суб’єкти фінансового ринку.

 11. Функції суб’єктів (учасників) фінансового ринку.

 12. Система взаємодії суб’єктів ринку цінних паперів.

 13. Фінансовий ринок як ринок фінансових послуг. Поняття „послуга”.

 14. Загальне поняття фінансового посередництва.

 15. Етапи становлення ринку банківських послуг України.

 16. Комерційні банки: їх види та операції.

 17. Банківська система як основа розвитку фінансових послуг в Україні.

 18. Небанківські кредитні інститути.

 19. Контрактні фінансові інститути.

 20. Фондові та валютні біржі.

 21. Комерційні банки.

 22. Брокерські компанії.

 23. Інвестиційні компанії та фонди.

 24. Трастові компанії.

 25. Фінансово-промислові групи або фінансові холдингові компанії.

 26. Страхові компанії.

 27. Пенсійні фонди.

 28. Інформаційно-консультативні центри.

 29. Методи структуризації фінансового ринку.

 30. Поняття сегментації фінансового ринку.

 31. Характеристика структури фінансового ринку (за основною групою фінансових активів).

 32. Організація та особливості функціонування депозитного ринку.

 33. Послуги для здійснення грошових платежів та розрахунків.

 34. Операції з інструментами грошового ринку.

 35. Державні фінансові інститути на грошовому ринку.

 36. Критерії вибору банку вкладниками.

 37. Математичне забезпечення операцій на грошовому ринку.

 38. Конверсійні операції на валютному ринку.

 39. Форвардні операції. Операції опціон і своп.

 40. Визначення ефективності операцій, пов’язаних з конвертованістю валют.

 41. Міжнародні розрахунки.

 42. Міжнародний кредит.

 43. Види послуг комерційних банків.

 44. Поняття та економічна роль банківського кредиту.

 45. Методи і принципи фінансування та кредитування капітальних вкладень комерційними банками.

 46. Лізингові та селенгові операції.

 47. Факторингові операції.

 48. Економічні основи та специфіка фінансової діяльності кредитних спілок.

 49. Інші послуги комерційних банків на фінансовому ринку.

 50. Корпоративні облігації.

 51. Фактори формування ринку державних цінних паперів.

 52. Інші види цінних паперів та похідні (спеціальні) інструменти ринку цінних паперів.

 53. Особливості становлення та функціонування ринку муніципальних цінних паперів.

 54. Формування курсової вартості цінних паперів.

 55. Показники, що використовуються для оцінки акцій та облігацій.

 56. Біржові операції з цінними паперами.

 57. Управління портфелем цінних паперів (зарубіжний досвід).

 58. Ймовірносно-психологічні проблеми ризику в економіці.

 59. Місце валютних ризиків в системі комерційних ризиків.

 60. Підходи до вибору стратегії захисту від валютних ризиків.

 61. Сучасні методи та схеми хеджування ризиків на фінансовому ринку.

 62. Техніка укладання ф’ючерсних контрактів.

 63. Хеджери, спекулянти та арбітражери як основні учасники ринку термінових контрактів.

 64. Проблеми організації ф’ючерсної торгівлі на сучасному етапі розвитку української економіки.

 65. Поняття та елементи ринкової інфраструктури.

 66. Роль банків у інфраструктурному забезпеченні ринку.

 67. Банківські інформаційні технології.

 68. Особливості організації та функціонування інфраструктури ринку цінних паперів.

 69. Розміщення інфраструктури фінансового ринку: аналітичний аспект. Сегментний аналіз розвитку ринку фінансових послуг.

 70. Проблема створення інфраструктури ринку ануїтетів.

 71. Необхідність фінансового регулювання фінансового ринку на етапі становлення його функціональної системи.

 72. НБУ як орган державного регулювання фінансового ринку.

 73. Методи регулювання банківської діяльності.

 74. Державна політика на валютному ринку.

 75. Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів.

 76. Вплив податкової політики держави на розвиток та функціонування ринку нерухомості.

 77. Основні завдання державного регулювання інвестиційних процесів в економіці України.Список літератури


 1. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” від 12.08.2001 № 9742

 2. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996

 3. Закон України “Про банки і банківську діяльність”.

 4. Постанова правління НБУ „Правила організації фінансової та статистичної звітності банків України” від 30.12.1997.№ 466

 5. Наказ НБУ „Про затвердження Положення „Про порядок видачі сертифікатів в установах Ощадного банку України та компанії „Оранта” від 11.08.1995 № 83

 6. Анна Эрлих. Технический анализ товарных и финансовых рынков. – М.: ИНФРА-М, 1996. -173с.

 7. Базилевич В.Д. Страховий ринок України. – К.: КОО т-ва „Знання”, 1998. – 371с.

 8. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1998.

 9. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М. Мороза. – К.: ЕЛЬТОН 1993. – 330с.

 10. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

 11. Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука. – К.: Лібра, 1998. – 344 с.

 12. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.-метод. посібник – К.: Основи, 2001. – 411 с.

 13. Гроші та кредит: Підручник. / За заг. ред. М. І. Савлука – К.: КНЕУ, 2002. – 598 с.

 14. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2001 – 608с.

 15. Мендрул О.Г,, Шевчук І.А. Ринок цінних паперів: Навчальний посібник / Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 1998. – 150с.

 16. Ходаківська В.П. Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002.-616с.Методичні рекомендації щодо самостійної підготовки з дисципліни “Ринок фінансових послуг” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності: 7.050104 – «Фінанси» (в тому числі скорочений термін навчання)


Укладач доц. Загірняк Д.М.


Відповідальний за випуск зав. кафедри «Фінанси і кредит» В.І.Глухова


Підп. до др._________ Формат 60х84.1/16 Папір тип. Друк ризографія


Ум. друк. арк..______ Наклад __________Зам. № ____ Безкоштовно


Видавничий відділ КДПУ

39614, м.Кременчук, вул. Першотравнева
Схожі:

«фінанси» iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Міжгалузевий характер курсу „Фінанси”, його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами
«фінанси» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Для вступу до магістратури за спеціальністю «Фінанси / Державні фінанси» або «Фінанси / Страхова справа» кваліфікаційного рівня «магістр»,...
«фінанси» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Для вступу до магістратури за спеціальністю «Фінанси / Державні фінанси» або «Фінанси / Страхова справа» кваліфікаційного рівня «магістр»,...
«фінанси» iconТематичний план дисципліни «фінанси зарубіжних корпорацій» Денна форма навчання
Дисципліна «Фінанси зарубіжних корпорацій» вивчає фінанси акціонерних товариств у країнах з розвиненою ринковою економікою та належить...
«фінанси» iconЗ навчальної дисципліни «місцеві фінанси»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів денної та заочної форм навчання...
«фінанси» iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальностей: Фінанси, Економічна кібернетика складена на базі типової програми...
«фінанси» iconРішення щодо ефективного фінансування діяльності підприємства та ефективного інвестування
«Фінанси». Для вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» студент повинен опанувати знаннями по таких дисциплінах, як «Економіка...
«фінанси» iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальностей: Фінанси, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена...
«фінанси» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються...
«фінанси» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються вступники,...
«фінанси» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи