Ринок фінансових послуг” icon

Ринок фінансових послуг”
Скачати 216.98 Kb.
НазваРинок фінансових послуг”
Дата21.06.2012
Розмір216.98 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Ринок фінансових послуг”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050104 – „Фінанси”
КРЕМЕНЧУК 2007

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Ринок фінансових послуг” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050104 – “Фінанси”Укладач ст.викл. Л.О. Лактіонова


Рецензент к.е.н., доц. В.І. Глухова


Кафедра „Фінанси і кредит”


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ____ від «____» _______________ 2007 р.Заступник голови методичної ради ___________________доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Зміст............................................................................................................

Вступ...........................................................................................................

Основні поняття та терміни...................................................................

Рекомендації щодо написання контрольних робіт з дисципліни...

Тематика курсу лекцій............................................................................

Тематика контрольних робіт.................................................................

Екзаменаційні питання...........................................................................

Список літератури...................................................................................

Додатки......................................................................................................


стор.

3

4

6

9

11

15

17

20

21ВСТУП


Ринок фінансових послуг – це особлива, притаманна тільки ринковій економіці сфера економічних взаємовідносин, де здійснюється купівля-продаж, розподіл і перерозподіл фінансових активів країни між сферами економіки. В умовах розвиненої ринкової економіки, де гроші протягом століть формувались і розвивались ял товар, подібний до будь-якого іншого, ринок фінансових послуг має розвинену, розгалужену інфраструктуру. Ця інфраструктура включає ефективну банківську систему, фондову біржову та позабіржову систему, небанківські кредитно-фінансові інститути, підтримуючі і стимулюючі інформаційні системи, законодавчу базу, що забезпечує врегулювання економічних взаємовідносин між суб’єктами економіки, що діють на фінансовому ринку, державний бюджет та інші елементи (в т.ч. соціальний елемент)

Навчальна дисципліна “Ринок фінансових послуг” належить до дисциплін циклу професійно-орієнтованих дисциплін та вивчає форми виявлення економічних законів у сфері фінансових відносин.

Дисципліна “Ринок фінансових послуг” пов'язана з курсами “Фінанси”, “Гроші та кредит”, “Банківські операції”, “Фінансовий ринок”.

Курс “ Ринок фінансових послуг” складається з лекційних занять, практичних занять та самостійної роботи студентів.

^ Метою курсу є продовження формування системи знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг.

^ Завдання дисципліни полягає в детальному вивченні та розумінні потреб споживача та можливостей їх задоволення на ринку фінансових послуг різними фінансовими інститутами, основних напрямків державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, що виникають на ринку фінансових послуг; набуття вмінь порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та визначення конкурентних переваг і вад окремих видів послуг.

Предметом вивчення є відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами та опосередковуються спеціалізованими фінансовими інститутами.

Згідно з учбовим планом передбачається виконання контрольної роботи у 9 семестрі студентами, які навчаються без відриву від виробництва.

Метою написання контрольної роботи є активізація самостійної роботи студента, покращення теоретичної та практичної підготовки, придбання навичок роботи з науковою літературою, а також із матеріалом, наведеним у підручниках, посібниках, довідниках та інших джерелах.

Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен коротко викласти зміст обраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її вирішення.

У методичних рекомендаціях щодо виконання контрольних робіт з вивчення дисципліни “Ринок фінансових послуг” наведено словничок основних понять та термінів, рекомендації щодо написання контрольних робіт з дисципліни, тематику курсу лекцій, тематику контрольних робіт, екзаменаційні питання, а також список літератури та зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи.

Контрольна робота виконується студентами у час, вільний від занять, у читальному залі бібліотеки або вдома.

Консультації викладачів з питань, що виникають під час виконання контрольної роботи, проводяться згідно з графіком, затвердженим деканатом.


^ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ


Акція – цінний папір, що випускається акціонерним товариством і дає право його власникові, члену акціонерного товариства, брати участь у його управлінні й одержувати частку прибутку у вигляді дивіденду. Грошова сума, зазначена на акції, - номінальна вартість акції, ціна, за якою акція продається – курс акції. Розрізняють акції прості, привілейовані, іменні, на пред’явника, трудового колективу підприємств та інші.

^ Валютний курс – ціна грошової одиниці національної валюти, виражена в грошових одиницях іншої країни.

Вексель – вид цінного паперу, письмове боргове зобов'язання визначеної форми, яке наділяє його власника (векселеотримувача) безумовним правом вимагати з боржника (векселедавця) сплатити у певний термін зазначену суму грошей. Вирізняють простий і переказний (трата) векселі. Простий вексель виписує боржник, а переказний застосовується при кредитуванні зовнішньої торгівлі кредитором.

Гроші – особливий товар, що стихійно виокремився з товарного світу й виконує роль загального еквівалента (початково золоті й срібло) під час обміну товарів. Обслуговуючи всі сфери економічної діяльності, гроші виконують такі функції: міри вартості, засобу обігу, засобів нагромадження й збереження, платежу, світових грошей.

^ Депозитний сертифікат - форма боргового зобов’язання комерційного банку, перевага сертифікату над депозитним вкладом – висока ліквідність сертифікату.

^ Емітент – юридична особа чи уповноважений державою орган, який здійснює випуск цінних паперів в обіг.

Казначейський вексель – форма боргового зобов’язання держави на строк до одного року.

Облігація – цінний папір, що приносить доход у вигляді процента, боргове зобов’язання позичальника перед кредитором, яке оформляється не кредитною угодою, а продажем-купівлею спеціального цінного паперу. Випускається державними органами для покриття бюджетного дефіциту та акціонерними товариствами з метою мобілізації капіталу. На відміну від акцій, на облігаціях визначається термін їхнього погашення.

^ Переказний вексель (трата) – письмовий наказ однієї особи (векселеутримувача) іншій (платникові) про виплату за вимогою або на обумовлену дату, зазначену в векселі, певної суми грошей третій особі (ремітентові) або пред'явникові даного векселя.

^ Простий вексель – безумовне грошове зобов'язання установленої законом форми, що видається банком (векселедавцем) фізичній або юридичній особі (векселеутримувачеві), надаючи право останньому вимагати з боржника сплати після зазначеного терміну певної суми грошей, вказаної у векселі.

Страховик – юридична особа – страхова компанія, яка діє на підставі відповідної ліцензії і бере на себе зобов’язання щодо створення колективного страхового фонду та виплат з нього відшкодувань.

Страхувальник – фізична або юридична особа, котра страхує своє майно чи укладає зі страховою організацією договір особистого страхування та на підставі відповідної угоди із страховиком сплачує страхові внески до страхового фонду.

Страхування – система особливих перерозподільчих операцій, які виникають між учасниками страхового фонду в зв'язку з його утворенням за рахунок цільових грошових внесків і використанням на відшкодування втрат суб'єкта господарювання та надання допомоги громадянам (або їхнім сім'ям) у разі настання страхових випадків (досягнення певного віку, внаслідок втрати працездатності, смерті тощо). Вирізняють майнове страхування, об'єктом якого є різні матеріальні цінності; особисте – страхування певної події в житті фізичної особи; страхування відповідальності, предметом якого є імовірні зобов'язання страхувальника щодо відшкодування збитків (шкоди) третім особам; страхування підприємницьких ризиків, де об'єктом є ризик неотримання прибутку або зазнавання збитків. Страхування може бути добровільним чи обов'язковим.

Фінанси – сукупність форм і методів формування, розподілу й використання централізованих і децентралізованих грошових фондів із метою виконання функцій і завдань держави, підприємств і населення із забезпечення умов розширеного відтворення, задоволення соціальних та інших потреб суспільства.

^ Фінансова політика – діяльність держави, підприємства щодо цілеспрямованого використання фінансів. Зміст фінансової політики полягає в тому, щоб розробляти концепцію розвитку фінансів, визначати основні напрямки їхнього використання й заходи, спрямовані на досягнення оптимальної моделі перерозподілу фінансових ресурсів із метою стимулювання матеріального виробництва та соціального захисту населення.

^ Фінансова система – це сукупність різноманітних видів фондів фінансових ресурсів, сконцентрованих у розпорядженні держави, господарських суб'єктів, окремих фінансових інститутів і населення для виконання покладених на них функцій і задоволення не стільки економічних, скільки соціальних потреб.

^ Фінансовий апарат – органи, що здійснюють управління фінансами. До них належать працівники фінансових органів, податкової служби, фінансових відділів чи управлінь підприємств (організацій та установ), міністерств і відомств, які здійснюють функції оперативного управління фінансами.

^ Фінансовий контроль – елемент системи управління фінансами, особлива сфера вартісного контролю за фінансовою діяльністю всіх економічних суб'єктів (держави, регіонів, підприємств та організацій), дотримання фінансово-господарського законодавства, доцільності витрат, економічної ефективності фінансово-господарських операцій.

^ Фінансовий механізм – сукупність форм і методів формування й використання фінансових ресурсів, що застосовується з метою створення сприятливих умов для економічного і соціального розвитку суспільства. Згідно зі структурою фінансової системи фінансовий механізм поділяється на такі складові: фінансовий механізм підприємств, організацій, установ; страховий механізм, бюджетний механізм тощо. В кожному з них за функціональним призначенням можна виокремити такі ланки: фінансове планування, фінансові норми, фінансові санкції, стимули, ліміти тощо.

^ Фінансовий ринок – це система грошових відносин, що виникають у процесі купівлі-продажу фінансових ресурсів. Складається з ринку грошей, ринків кредитних ресурсів, цінних паперів, фінансових послуг.

^ Цінні папери – грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позички, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їхнім власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передавання прав, що підтверджують ці документи, іншим особам.

^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


для студентів заочної форми навчання щодо написання

контрольних робіт з дисципліни “Ринок фінансових послуг”


 1. Тематика контрольних робіт знаходиться в читальному залі бібліотеки КДПУ.

 2. Варіант контрольної роботи визначається за останньою цифрою залікової книжки. Наприклад, остання цифра Вашої залікової книжки “0”. Отже, Ви можете вибрати тему за №№10, 20. Якщо остання цифра Вашої залікової книжки “5”, то вибирається тема контрольної роботи за №№5, 15.

 3. Мета виконання контрольної роботи.

Метою виконання контрольної роботи є активізація самостійної роботи, покращення теоретичної та практичної підготовки студентів.

Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою економічною літературою, підручниками та посібниками, довідковими, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами згідно обраної теми.

Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен уміти коротко викласти зміст обраної теми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її вирішення.

4. Підготовка до написання контрольної роботи.

4.1. Після визначення теми контрольної роботи потрібно ознайомитися з її планом або скласти свій на основі вивчення рекомендованої літератури.

4.2. Окрім вказаної у тематиці контрольних робіт літератури необхідно підібрати основну і додаткову літературу в бібліотеці (монографії, брошури, журнальні та газетні статті).

5. Основні вимоги до контрольної роботи.

5.1. Робота повинна бути акуратно виконана на аркушах формату А4 або в окремому учнівському зошиті. Приблизний обсяг 20-25 сторінок.

5.2. На обкладинці необхідно вказати назву дисципліни, тему контрольної роботи, прізвище, ім'я та по-батькові студента, номер групи, шифр (номер залікової книжки), прізвище, ім'я та по-батькові викладача, домашню адресу та телефон студента. Зразок оформлення обкладинки наведено у додатку 1 методичних рекомендацій.

5.3. На першій сторінці указується тема контрольної роботи, її план та список використаної літератури.

5.4. Розкриття теми має бути пов’язаним із пунктами плану контрольної роботи. Висвітлювати питання необхідно так, щоб контрольна робота давала відносно завершене уявлення з обраної теми. Сама робота повинна бути результатом опрацювання й засвоєння декількох джерел (підручників, посібників, монографій, газетних та журнальних статей, тощо).

5.5. Підготовлена робота висилається або здається на кафедру „Фінанси та кредит” (39614, м. Кременчук, бульвар Пушкіна, 3, V корпус, к. 501) не пізніше, як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси вузу обов’язково вказати прізвище, ім’я та по батькові викладача, який читає курс.

6. ^ Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі заліку.

7. Контрольну роботу бажано написати українською мовою. Але студенти, які вільно не володіють українською мовою, можуть виконати її російською мовою.

^ ТЕМАТИКА КУРСУ ЛЕКЦІЙ


Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці


Місце фінансового ринку в фінансовій системі. Рух фінансових ресурсів та капіталу в економіці та передумови виникнення фінансового ринку. Проблеми щодо трактування економічної сутності поняття „фінансовий ринок”. Економічний зміст поняття „фінансовий ринок”. Функції фінансового ринку. Характеристика основних інструментів фінансового ринку. Регіоналізація фінансових відносин як передумова формування регіональних фінансових ринків. Теоретичні засади територіальної організації фінансового ринку.

Література 1,5,6,7,8,9


^ Тема 2. Суб’єкти ринку фінансових послуг


Суб’єкти фінансового ринку та їх класифікація. Юридичні особи усіх форм власності як суб’єкти фінансового ринку. Домогосподарство як суб’єкт фінансового ринку. Держава як суб’єкт фінансового ринку. Місцеве та регіональне самоврядування як суб’єкт фінансового ринку. Інститути інфраструктури фінансового ринку як суб’єкти фінансового ринку. Функції суб’єктів (учасників) фінансового ринку. Система взаємодії суб’єктів ринку цінних паперів.

Література 1,2,3,6,7,8,10


Тема 3. Поняття і класифікація фінансового посередництва


Фінансовий ринок як ринок фінансових послуг. Поняття „послуга”. Загальне поняття фінансового посередництва. Етапи становлення ринку банківських послуг України. Комерційні банки: їх види та операції. Банківська система як основа розвитку фінансових послуг в Україні. Небанківські кредитні інститути. Контрактні фінансові інститути.

Література 1,2,3,6,7,8,10,13,15


Тема 4. Інституційна структура ринку фінансових послуг


Фондові та валютні біржі. Комерційні банки. Брокерські компанії. Інвестиційні компанії та фонди. Трастові компанії. Фінансово-промислові групи або фінансові холдингові компанії. Страхові компанії. Пенсійні фонди. Інформаційно-консультативні центри.

Література 1,2,3,6,7,8,10


^ Тема 5. Сегментарна структура ринку фінансових послуг


Методи структуризації фінансового ринку. Поняття сегментації фінансового ринку. Характеристика структури фінансового ринку (за основною групою фінансових активів). Грошовий ринок. Ринок капіталу (кредитний ринок). Валютний ринок. Ринок цінних паперів. Страховий ринок. Ринок дорогоцінних металів і каменів та інших об’єктів реального інвестування. Ринок нерухомості.

Література 1,3,6,8,10


Тема 6. Фінансові послуги на грошовому ринку


Організація та особливості функціонування депозитного ринку. Послуги для здійснення грошових платежів та розрахунків. Операції з інструментами грошового ринку. Державні фінансові інститути на грошовому ринку. Критерії вибору банку вкладниками. Математичне забезпечення операцій на грошовому ринку.

Література 1,3,4,5,6,7,8,10,14


^ Тема 7. Фінансові послуги на валютному ринку


Конверсійні операції на валютному ринку. Поняття конверсії валюти. Ринок операцій спот. Валютний курс і котировки. Основні види котирування валюти. Стратегія валютного арбітражу. Види валютних курсів. Визначення крос-курсу валют. Форвардні операції. Операції опціон і своп. Визначення ефективності операцій, пов’язаних з конвертованістю валют. Міжнародні розрахунки. Міжнародний кредит. Місце валютного ринку у системі світової валютної системи. Особливості організації міжнародних розрахунків. Основні форми міжнародних розрахунків. Валютні клірингові розрахунки. Розрахунки за допомогою блок-рахунків.

Література 1,3,4,5,6,7,8,10,11,15


^ Тема 8. Фінансові послуги на ринку позик


Види послуг комерційних банків. Поняття та економічна роль банківського кредиту. Забезпечення кредитів. Методи і принципи фінансування та кредитування капітальних вкладень комерційними банками. Поняття та методи банківського фінансування і кредитування капітальних вкладень. Порядок відкриття фінансування капіталовкладень. Лізингові та селенгові операції. Факторингові операції. Економічні основи та специфіка фінансової діяльності кредитних спілок. Інші послуги комерційних банків на фінансовому ринку.


Література 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11


^ Тема 9. Фінансові послуги на фондовому ринку


Корпоративні облігації. Особливості формування ринку акцій. Фактори формування ринку державних цінних паперів. Інші види цінних паперів та похідні (спеціальні) інструменти ринку цінних паперів. Особливості становлення та функціонування ринку муніципальних цінних паперів. Формування курсової вартості цінних паперів. Показники, що використовуються для оцінки акцій та облігацій. Біржові операції з цінними паперами. Управління портфелем цінних паперів (зарубіжний досвід).

Література 1,2,6,8,910,16


^ Тема 10. Фінансові послуги з перейняття ризику


Ймовірносно-психологічні проблеми ризику в економіці. Місце валютних ризиків в системі комерційних ризиків. Підходи до вибору стратегії захисту від валютних ризиків. Сучасні методи та схеми хеджування ризиків на фінансовому ринку. Техніка укладання ф’ючерсних контрактів. Хеджери, спекулянти та арбітражери як основні учасники ринку термінових контрактів. Проблеми організації ф’ючерсної торгівлі на сучасному етапі розвитку української економіки.

Література 1,6,8,10,12


^ Тема 11. Інфраструктура ринку фінансових послуг.


Поняття та елементи ринкової інфраструктури. Роль банків у інфраструктурному забезпеченні ринку. Банківські інформаційні технології. Особливості організації та функціонування інфраструктури ринку цінних паперів. Розміщення інфраструктури фінансового ринку: аналітичний аспект. Сегментний аналіз розвитку ринку фінансових послуг. Проблема створення інфраструктури ринку ануїтетів.

Література 1,2,6,8,10,11,12,16


^ Тема 12. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг


Необхідність фінансового регулювання фінансового ринку на етапі становлення його функціональної системи. НБУ як орган державного регулювання фінансового ринку. Методи регулювання банківської діяльності. Державна політика на валютному ринку. Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів. Вплив податкової політики держави на розвиток та функціонування ринку нерухомості. Основні завдання державного регулювання інвестиційних процесів в економіці України.

Література 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,16


^ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


з дисципліни „Ринок фінансових послуг”


1. Фінансовий ринок та його роль в економіці.

Література 1,5,6,7,8,9.

2. Суб’єкти фінансового ринку.

Література 1,2,3,6,7,8,10.

3. Структуризація та сегментація фінансового ринку.

Література 1,2,3,6,7,8,10,13,15.

4. Характеристика структури фінансового ринку (за основною групою фінансових активів).

Література 1,2,3,6,7,8,10,13,15.

5. Інституційна структура ринку фінансових послуг.

Література 1,2,3,6,7,8,10.

6. Поняття і класифікація фінансового посередництва.

Література 1,2,3,6,7,8,10,13,15.

7. Фінансові послуги на грошовому ринку.

Література 1,3,4,5,6,7,8,10,14.

8. Фінансові послуги на валютному ринку.

Література 1,3,4,5,6,7,8,10,11,15.

9. Конверсійні операції на валютному ринку.

Література 1,3,4,5,6,7,8,10,11,15.

10. Форвардні операції. Операції опціон і своп.

Література 1,3,4,5,6,7,8,10,11,15.

11. Міжнародні розрахунки.

Література 1,3,4,5,6,7,8,10,11,15.

12. Фінансові послуги на ринку капіталу (кредитному).

Література 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

13. Фінансові послуги на ринку цінних паперів.

Література 1,2,6,8,910,16.

14. Біржові операції з цінними паперами.

Література 1,2,6,8,910,16.

15. Фінансові послуги з хеджування ризику.

Література 1,6,8,10,12.

16. Сучасні методи та схеми хеджування ризиків на фінансовому ринку (на прикладі валютних ринків).

Література 1,6,8,10,12.

17. Хеджери, спекулянти та арбітражери як основні учасники ринку термінових контрактів.

Література 1,6,8,10,12.

18. Інфраструктура ринку фінансових послуг.

Література 1,2,6,8,10,11,12,16.

19. Державне регулювання фінансового ринку.

Література 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,16.

20. Методи регулювання банківської діяльності.

Література 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,16.

21. Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів.

Література 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,16.


^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

З КУРСУ “РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050104 “ФІНАНСИ”


 1. Місце фінансового ринку в фінансовій системі.

 2. Рух фінансових ресурсів та капіталу в економіці та передумови виникнення фінансового ринку.

 3. Проблеми щодо трактування економічної сутності поняття „фінансовий ринок”.

 4. Економічний зміст поняття „фінансовий ринок”.

 5. Функції фінансового ринку.

 6. Характеристика основних інструментів фінансового ринку.

 7. Регіоналізація фінансових відносин як передумова формування регіональних фінансових ринків.

 8. Теоретичні засади територіальної організації фінансового ринку.

 9. Суб’єкти фінансового ринку та їх класифікація.

 10. Юридичні особи усіх форм власності як суб’єкти фінансового ринку.

 11. Функції суб’єктів (учасників) фінансового ринку.

 12. Система взаємодії суб’єктів ринку цінних паперів.

 13. Фінансовий ринок як ринок фінансових послуг. Поняття „послуга”.

 14. Загальне поняття фінансового посередництва.

 15. Етапи становлення ринку банківських послуг України.

 16. Класифікація та загальна характеристика основних типів банків як фінансових посередників.

 17. Банківська система як основа розвитку фінансових послуг в Україні.

 18. Небанківські кредитні інститути.

 19. Контрактні фінансові інститути.

 20. Фондові та валютні біржі.

 21. Комерційні банки.

 22. Брокерські компанії.

 23. Інвестиційні компанії та фонди.

 24. Трастові компанії.

 25. Фінансово-промислові групи або фінансові холдингові компанії.

 26. Страхові компанії.

 27. Пенсійні фонди.

 28. Інформаційно-консультативні центри.

 29. Методи структуризації фінансового ринку.

 30. Поняття сегментації фінансового ринку.

 31. Характеристика структури фінансового ринку (за основною групою фінансових активів).

 32. Організація та особливості функціонування депозитного ринку.

 33. Послуги для здійснення грошових платежів та розрахунків.

 34. Операції з інструментами грошового ринку.

 35. Державні фінансові інститути на грошовому ринку.

 36. Критерії вибору банку вкладниками.

 37. Математичне забезпечення операцій на грошовому ринку.

 38. Конверсійні операції на валютному ринку.

 39. Ринок операцій спот. Стратегія валютного арбітражу.

 40. Форвардні операції. Операції опціон і своп.

 41. Визначення ефективності операцій, пов’язаних з конвертованістю валют.

 42. Основні форми міжнародних розрахунків. Валютний кліринг.

 43. Особливості організації міжнародних розрахунків. Валютні обмеження. Валютна блокада.

 44. Види послуг комерційних банків.

 45. Поняття та економічна роль банківського кредиту.

 46. Методи і принципи фінансування та кредитування капітальних вкладень комерційними банками.

 47. Лізингові та селенгові операції.

 48. Факторингові операції.

 49. Економічні основи та специфіка фінансової діяльності кредитних спілок.

 50. Інші послуги комерційних банків на фінансовому ринку.

 51. Корпоративні цінні папери.

 52. Фактори формування ринку державних цінних паперів.

 53. Інші види цінних паперів та похідні (спеціальні) інструменти ринку цінних паперів.

 54. Особливості становлення та функціонування ринку муніципальних цінних паперів.

 55. Формування курсової вартості цінних паперів.

 56. Показники, що використовуються для оцінки акцій та облігацій.

 57. Біржові операції з цінними паперами.

 58. Управління портфелем цінних паперів (зарубіжний досвід).

 59. Ймовірносно-психологічні проблеми ризику в економіці.

 60. Місце валютних ризиків в системі комерційних ризиків.

 61. Підходи до вибору стратегії захисту від валютних ризиків.

 62. Сучасні методи та схеми хеджування ризиків на фінансовому ринку.

 63. Техніка укладання ф’ючерсних контрактів.

 64. Хеджери, спекулянти та арбітражери як основні учасники ринку термінових контрактів.

 65. Проблеми організації ф’ючерсної торгівлі на сучасному етапі розвитку української економіки.

 66. Поняття та елементи ринкової інфраструктури.

 67. Роль банків у інфраструктурному забезпеченні ринку.

 68. Банківські інформаційні технології.

 69. Особливості організації та функціонування інфраструктури ринку цінних паперів.

 70. Розміщення інфраструктури фінансового ринку: аналітичний аспект. Сегментний аналіз розвитку ринку фінансових послуг.

 71. Проблема створення інфраструктури ринку ануїтетів.

 72. Необхідність фінансового регулювання фінансового ринку на етапі становлення його функціональної системи.

 73. НБУ як орган державного регулювання фінансового ринку.

 74. Методи регулювання банківської діяльності.

 75. Державна політика на валютному ринку.

 76. Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів.

 77. Вплив податкової політики держави на розвиток та функціонування ринку нерухомості.

 78. Основні завдання державного регулювання інвестиційних процесів в економіці України.Список літератури


 1. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” від 12.08.2001 № 9742

 2. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996

 3. Закон України “Про банки і банківську діяльність”.

 4. Постанова правління НБУ „Правила організації фінансової та статистичної звітності банків України” від 30.12.1997.№ 466

 5. Наказ НБУ „Про затвердження Положення „Про порядок видачі сертифікатів в установах Ощадного банку України та компанії „Оранта” від 11.08.1995 № 83

 6. Анна Эрлих. Технический анализ товарных и финансовых рынков. – М.: ИНФРА-М, 1996. -173с.

 7. Базилевич В.Д. Страховий ринок України. – К.: КОО т-ва „Знання”, 1998. – 371с.

 8. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1998.

 9. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М. Мороза. – К.: ЕЛЬТОН 1993. – 330с.

 10. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

 11. Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука. – К.: Лібра, 1998. – 344 с.

 12. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.-метод. посібник – К.: Основи, 2001. – 411 с.

 13. Гроші та кредит: Підручник. / За заг. ред. М. І. Савлука – К.: КНЕУ, 2002. – 598 с.

 14. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2001 – 608с.

 15. Мендрул О.Г,, Шевчук І.А. Ринок цінних паперів: Навчальний посібник / Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 1998. – 150с.

 16. Ходаківська В.П. Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002.-616с.


Додаток 1.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

^

Кафедра «Фінанси і кредит»
Контрольна робота

з дисципліни "Ринок фінансових послуг”


Тема № “___” _____________________________________________________

(назва теми контрольної роботи)


Роботу виконав: _________________________

(прізвище, ім`я та по батькові)

Група: __________________

(шифр групи)

Залікова книжка № __________


Керівник: _______________________________

(прізвище, ім`я та по батькові)


Домашня адреса та

телефон студента:


КРЕМЕНЧУК 200__

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Ринок фінансових послуг” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050104 – “Фінанси”
Укладач Л.О. Лактіонова


Відповідальний за випуск зав. кафедри „Фінанси і кредит” В.І. Глухова


Підп. до др. _______________ Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ______ Наклад __________ прим. Зам. № _______ Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Ринок фінансових послуг” iconАнотація Дисципліни „ринок фінансових послуг” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О
«Ринок фінансових послуг» як навчальна дисципліна тісно пов'язана з іншими навчальними курсами: фінансовим ринком, економічною теорією,...
Ринок фінансових послуг” iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг” /Укладачі: Д. Г. Михайленко, К. В. Савченко,...
Ринок фінансових послуг” iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг” /Укладачі: Д. Г. Михайленко, К. В. Савченко,...
Ринок фінансових послуг” iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг” /Укладачі: Д. Г. Михайленко, Н. А. Антонюк....
Ринок фінансових послуг” iconРинок фінансових послуг

Ринок фінансових послуг” iconРинок фінансових послуг

Ринок фінансових послуг” icon“затверджую”
Ринок фінансових послуг”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2006 р с
Ринок фінансових послуг” iconКонференції 23 жовтня 2009 року
Хнувс проводить «круглий стіл» «Ринок фінансових послуг України в сучасних умовах»
Ринок фінансових послуг” iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " ринок фінансових послуг" для студентів денної та заочної форм навчання
Вступ
Ринок фінансових послуг” iconНазва модуля: Ринок фінансових послуг
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 162 (кредитів єктс – 4,5); аудиторні години – 36 (лекцій 20, практичних занять 16)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи