Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “страхові послуги” icon

Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “страхові послуги”
Скачати 201.02 Kb.
НазваЩодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “страхові послуги”
Дата20.06.2012
Розмір201.02 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНИ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СТРАХОВІ ПОСЛУГИ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

6050100 – “ФІНАНСИ” (В ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2008


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Страхові послуги” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності:

6050100 – “Фінанси” (в тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. О.В. Вірбулевська


Рецензент к.е.н., доц. В.І. Глухова


Кафедра «Фінанси і кредит»


^

Затверджено методичною радою КДПУПротокол № _______від “_____” _________ 200__ р.


Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


Кременчук 2008

ЗМІСТ


Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1.Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Страхові послуги” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.Методичні рекомендації для вивчення тем курсу “Страхові послуги” . 3.Перелік питань до іспиту . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Список літератури..


4

5


6

14

16
ВСТУП


Діяльність кожного суб’єкта ринкових відносин пов’язаного з ризиком, який необхідно попереджувати та зменшувати.

Застосування заходів та механізмів упровадження фінансових послуг сприяє створенню передумов для економічного розвитку підприємств та установ в Україні.

Знання основ страхування має важливе значення для обгрунтованого вибору ділового партнера, підвищення власної фінансової стійкості підприємства, розробки програм зниження ризику підприємницької діяльності.

Страховий ринок передбачає самостійність суб’єктів ринкових відносин, їхнє рівноправне партнерство, розвинуту систему вертикальних та горизонтальних зв’язків між ними. Він забезпечує динамічний зв’язок між цими суб’єктами шляхом спільного визнання потреби у страховій послузі, що є продуктом цілеспрямованої діяльності страхової компанії та пропонується на страховому ринку на умовах еквівалентного обліку з метою отримання прибутку. Отже, страхові послуги є товаром у середовищі страхового ринку. Але порівняно зі звичайним товаром страховик не створює ніякого матеріального продукту. Його продукт може бути визначений як невідчутна діяльність і тому відноситься до поняття “послуга”. Основні споживачі ринку- фізичні та юридичні особи (страхувальники). Саме для них страхові компанії розробляють різноманітні страхові продукти, визначають програму страхування, формують попит та пропозицію на свої послуги.

^ Мета і задачі вивчення дисципліни навчити студентів забезпечувати потреби юридичних осіб і громадян у страхових послугах.

Місце дисципліни в навчальному процесі. Курс «Страхові послуги» необхідно вивчати після засвоєння студентами дисциплін: «Політекономія», «Економіка підприємства», «Фінанси», «Страхування». Знання з курсу «Страхові послуги» полегшують вивчення таких дисциплін: «Соціальне страхування», « Фінансовий ринок»ю

^ Види занять з дисципліни: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: сутність страхових послуг, організацію роботи страхових компаній, умов надання страхових послуг з основних видів особистого, майнового страхування, страхування відповідальності;

уміти: визначати вигідність того чи іншого виду страхування. 1. ^ ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СТРАХОВІ ПОСЛУГИ”


п/

п

Найменування теми

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Кількість год.

лекцій

Кількість год.

самост.

Кількість год.

лекцій

Кількість год.

самост.

1

2

3


4


5


6


1

Страхові послуги та методи їх реалізації

2


6


2/2


9/9


2

Порядок укладаннята та ведення страхової угоди

2


6


2/2


9/9


3

Страхування життя та пенсії

2


6


2/2

8/9


4

Страхування від нещасних випадків

2


6


2/-


8/9


5

Медичне страхування

2


6


2/2


8/9


6

Страхування підприємницьких ризиків

2


2


-

6/6


7

Сільськогосподарське страхування

2


6


-


9/9


8

Страхування технічних ризиків

2


3


-


6/6


9

Страхування кредитних і фінансових ризиків

4


6


-


8/9


10

Автотранспортне страхування

2


5-


6/6


11

Морське страхування

2


5


-


6/6


12

Авіаційне страхування

2

5


-


6/6


13


Страхування майна та відповідальності громадян

2

4

-

5/5
Всього годин на семестр

28


66

10/8


94/98
^ 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ


Тема 1. Страхові послуги та методи їх реалізації

1. Сутність страхових послуг та деякі їх особливості.

 1. Зарубіжні концепції страхового продукту.

 2. Значення маркетингу в основній діяльності страхових компаній.

 3. Страхові посередники в системі реалізації страхових послуг.


Питання для самоперевірки:

1. Чому продукт праці страхових компаній відноситься до категорії послуг?

2. Які особливості має страхова послуга?

3. Що є ціною страхової послуги і від чого залежить її верхня та нижня межа?

 1. Яка із зарубіжних концепцій страхового процесу є найбільш обгрунтованою і чому?

 2. Що таке маркетинг у страхуванні?

 3. В чому полягає різниця між правовим статусом страхового агента та страхового брокера?

Література: [2, с. 6-47;5, c.220-226, 6,c.72-109]


Тема 2. Порядок укладання та ведення страхової угоди

1. Правові відносини між об’єктами страхування.

2. Порядок укладання договору страхування та набуття ним чинності.

 1. Права та відносини суб’єктів страхових відносин.

 2. Порядок та умови здійснення страхових вимог та страхових відшкодувань.

 3. Розв’язання суперечок та припинення дії договору.


Питання для самоперевірки:

 1. Дайте визначення договору страхування.

 2. Розкрийте зміст правил страхування. Поясніть, коли і ким ці правила затверджуються.

 3. Які особливості має укладання договору страхування життя?

 4. Яка валюта використовується у страхуванні?

 5. Яким чином Закон України “Про страхування” урегульовує питання переходу прав страхувальника?

 6. Як у страхуванні вирішуються спірні питання та коли договір страхування припиняє свою дію?

 7. З якими обставинами пов’язується надійність договору страхування?


Література: [2, c.52-61; 5, c.249-252; 3, c.43-95; 6, c. 133-141]


Тема 3. Страхування життя та пенсій

 1. Суть страхування життя.

 2. Таблиці смертності та життя їх використання у страхуванні.

 3. Основні види страхування послуг у сфері страхування життя.

 4. Добровільне страхування додаткової пенсії.

 5. Місце комерційних страхових компаній у реалізації реформ пенсійного забезпечення в Україні.


Питання для самоперевірки:

 1. Які особливості властиві сфері страхування життя?

 2. З якою метою у сфері страхування життя використовується таблиця смертності?

 3. Чим страхування дітей та весільне страхування відрізняється від змішанного страхування життя?

 4. Чиї інтереси захищає довічне страхування?

 5. Розкрийте зміст реформи пенсійного забезпечення в Україні, яка розпочалася 01.01.2004р.


Література: [2, с.63-84., 6, с.107-200., 4,с.104-120., 3, с.79-91]


Тема 4. Страхування від нещасних випадків

 1. Загальні відомості про страховий захист життя, здоров’я та працездатності громадян від нещасних випадків.

 2. Обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті.

 3. Добровільне індивідуальне та колективне страхування від нещасних випадків.


Питання для самоперевірки:

 1. Якими можуть бути наслідки нещасного випадку для застрахованої особи із якою метою вони встановлюються?

 2. На яких засадах страхуються пасажири від нещасних випадків на транспорті?

 3. Які випадки в правилах добровільного страхування вважаються нещасними?

 4. Як укладається договір страхування від нещасних випадків фізичними та юридичними особами?

 5. Що повинен зробити страхувальник при настанні події, визначеної договором добровільного страхування від нещасних випадків?

 6. В якому порядку та на яких умовах виплачується страхова сума за договором добровільного страхування від нещасних випадків?


Література: [2, с.94-101; 7, с.141-150; 4, с.104-118]


Тема 5. Медичне страхування

 1. Загальна характеристика медичного страхування та аналіз основних його систем.

 2. Форми медичного страхування.

 3. Програми добровільного медичного страхування деяких українських страхових компаній.

 4. Колективне медичне страхуванняю.

 5. Умови страхування осіб, що від’їзджають за кордон.


Питання для самоперевірки:

 1. Назвіть основні системи організації охорони здоров’я та дати їм характеристику.

 2. Розкрийте переваги соціальної системи організації охорони здоров’я.

 3. Які є форми медичного страхування?

 4. Що таке асистування та які завдання виконують асистанські компанії?

 5. За якими категоріями може обрати обсяг страхового захисту особа, що від’їджає за кордон?

 6. На яких умовах здійснюється страхування медичних витрат юридичними особами.


Література: [2, с.109-124; 7, с.104-139; 5, с.255-270]

^

Тема 6. Страхування підприємницьких ризиків


 1. Суть страхування підприємницьких ризиків.

 2. Основні умови страхування ризику втрати майна суб’єктами підприємницької діяльності.

 3. Оцінка вартості майна підприємства та встановлення страхової суми.

 4. Порядок укладання підприємствами договору страхування та припинення його дії.


Питання для самоперевірки:

 1. Дайте визначення підприємницького ризику.

 2. Які існують види страхування майна підприємств?

 3. Які види мийна юридичних осіб підлягають страхуванню?

 4. На випадок яких небезпек вукладається договір страхування майна юридичних осіб?

 5. Поясніть сутність системи пропорційної відповідальності, з якою метою вона використовується страховими компаніями?

 6. Які фактори вимагають на порядок внесення страхових платежів?

 7. Розкрийте порядок укладання договору страхування підприємствами.

 8. Від чого залежить розміри збитків, завданих підприємству страховим випадком?

 9. На яких умовах виплачується страхове відшкодування?


Література: [2, с.131-176; 17,с.140-115]


Тема 7. Сільськогосподарське страхування

 1. Обв’язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, урожаю зернових культур та цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності.

 2. Обов’язкове страхування деяких видів тварин.

 3. Правила добровільного страхування майна сільськогосподарських підприємств, орендарів, селянських (фермерських) господарів.

 4. Добровільне страхування тварин, що належить сільськогосподарським та приватним особам.


Питання для самоперевірки:

 1. Чим зумовлена потреба в страховому захисті майна сільськогосподарських підприємств?

 2. Розкрийте основні умови обов’язкового страхування.

 3. У які терміни необхідно укладати договір обов’язкового страхування?

 4. Коли починається та припиняється відповідальність страховника за обов’язковим страхуванням урожаю?

 5. Які обов’язки накладаються на страховика та страхувальника після укладення договору обов’язкового страхування?

 6. Розкрийте методику розрахунку збитків за обов’язковим страхуванням врожаю.

 7. Як розраховується страхова оцінка за кожним видом майна?

 8. Які системи страхового забезпечення використовуються в добровільному страхуванні майна сільськогосподарських підприємств?

 9. Розкрийте особливості обов’язкового страхування сільськогосподарських твари.

Література: [2,с.150-169; 7,с.275-277; 6,с.279-290]


Тема 8. Страхування технічних ризиків

 1. Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків.

 2. Страхування пожежних ризиків.

 3. Страхування машин від поломки.

 4. Страхування електронного обладнання.


Питання для самоперевірки:

 1. Які об’єкти охоплює страховий захист при укладанні договору страхування технічних ризиків?

 2. На випадок яких небезпек укладається договір страхування будівельного підприємця від усіх ризиків?

 3. Як визначається страхова сума та від чого залежить величина страхового тарифу при укладенні договору стравання ризиків будівництва?

 4. Який існує порядок виплати страхового відшкодування за договором страхування будівельних ризиків?

 5. На яких умовах здійснюється страхування монтажних ризиків?

 6. Поясніть зміст страхування машин від поломки?

 7. Розкрийте якісні характеристики страхування машин від поломки?


Література: [2, с.177-192; 3, с.47-54; 8, с.202-208]


Тема 9. Страхування кредитних та фінансових ризиків

 1. Сутність та види страхування кредитних ризиків.

 2. Асортимент страхових послуг, які забезпечують страховий захист майнових інтересів кредиторів.

 3. Страховий захист фінансових ризиків.

 4. Страхування депозитів та формування системи депозитного страхування в Україні.


Питання для самоперевірки:

 1. У чому полягає економічний зміст страхування кредитних ризиків?

 2. Яка різниця між делькредитним та гарантійним страхуванням?

 3. Які особливості має страхування кредитів довіри?

 4. Як здійснюється страхування фінансових кредитів?

 5. Які особи страхового захисту властиві страхуванню товарних та споживчих кредитів?

 6. Які особливості має страхування кредитів, виданих під заставу?

 7. У чому полягає сутність фінансового ризику та його страхування?

 8. Які особливості має страхування від втрат прибутку?

 9. Що являє собою система депозитного страхування та які ознаки використовуються для її класифікації?

 10. Як формувалася система страхового захисту вкладів фізичних осіб в Україні, починаючи від 1996 року?


Література: [2, с.193-217; 5,с.279-288]


Тема 10. Автотранспортне страхування

 1. Об’єкти та ризики страхування автотранспортних засобів.

 2. Обмеження страхування авто каско.

 3. Урегулювання питань щодо завданих збитків у страхуванні авто каско.

 4. Обов’язки страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.


Питання для самоперевірки:

 1. Що таке страхування каско?

 2. Розкрийте об’єкти та ризики страхування авто каско.

 3. Які обмеження існують у договорах страхування автотранспортних засобів?

 4. Як розраховується збиток у випадку знищення чи пошкодження автотранспортного засобу?

 5. Які витрати не відшкодовуються страхувальникові?

 6. Яку сиистему страховогозабезпечення використовують в договорах страхування автотранспортних засобів?

 7. Поясніть мету функціонування міжнародної системи автострахування “Зелена карта”.


Література: [2, с.229-251; 5, с.299-318; 4, с.79-81; 3, с.47-54]


Тема 11. Морське страхування

 1. Деякі загальні положення морського страхування.

 2. Страхування каско суден.

 3. Страхування вантажного перевезення.

 4. Страхування відповідальності судновласника.


Питання для самоперевірки:

 1. Що таке морське страхування та які існують джерела морського страхового права?

 2. З якогою метою в Україні створено морське страхове бюро?

 3. Визначте коло об’єктів морського страхування.

 4. Назвіть основні види морського страхування.

 5. Які умови охоплює страхування каско суден?

 6. Які існують додаткові види страхування дострахування каско суден?

 7. Що являють собою правила ІНКОТЕРЕНС та з яких груп угод вони складаються?

 8. Які основні умови включаються до правил страхування вантажів?

 9. Що таке генеральний поліс?

 10. За які збитки не відповідає страховик згідно зі статтею 254 Кодексу торгівельного мореплавства?

Література: [2, с.252-285; 4, с.77-80; 5, с.325-336]


Тема 12. Авіаційне страхування

 1. Загальні відомості про авіаційне страхування.

 2. Законодавча база та вимого до проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації.

 3. Добровільні види авіаційного страхування.

 4. Космічне страхування.


Питання для самоперевірки:

 1. Розкрийте сутність та особливості авіаційного страхування.

 2. Які існують загальні вимоги до проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації в Україні?

 3. На яких засадах здійснюється страхування каско повітряних суден?

 4. Розкрийте порядок страхування життя і здоров’я членів екіпажу авіаперсоналу?

 5. Якими є умови страхування відповідальностіексплуатанта повітряного судна за шкоду заподіяну третім особам?

 6. Яке значення має розвиток космічного страхування?

 7. Які ризики існують у космічних проектах?

 8. Які ризики космічної діяльності в Україні страхуються на обов’язкових засадах?


Література: [2, с.309-335; 19, с.78-113]


Тема 13. Страхування майна та відповідальності громадян

1. Комбіноване страхування рухомого та нерухомого майна фізичних осіб.

2. Обов’язкове страхування власників собак.

3. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності громадян України ,які мають у власності зброю.


Питання для самоперевірки:

1. У чому сутність комбіноване страхування рухомого та нерухомого майна фізичних осіб?

2. Які породи собак підлягають обов’язковому страхуванню?

3. Пояснити критерії розмежування страхових сум , що вказуються в договорі обов’якового страхування відповідальності власників зброї.


Література: [2, с.309-335., 19, с.78-113]


^

3. Перелік питань до іспиту

 1. Сутність страхових послуг та деякі їх особливості.

 2. Зарубіжні концепції страхового продукту.

 3. Значення маркетингу в основній діяльності страхових компаній.

 4. Страхові посередники в системі реалізації страхових послуг.

 5. Правові відносини між об’єктами страхування.

 6. Порядок укладання договору страхування та набуття ним чинності.

 7. Права та відносини суб’єктів страхових відносин.

 8. Порядок та умови здійснення страхових вимог та страхових відшкодувань.

 9. Розв’язання суперечок та припинення дії договору.

 10. Суть страхування життя.

 11. Таблиці смертності та життя їх використання у страхуванні.

 12. Основні види страхування послуг у сфері страхування життя.

 13. Добровільне страхування додаткової пенсії.

 14. Місце комерційних страхових компаній у реалізації реформ пенсійного забезпечення в Україні.

 15. Загальні відомості про страховий захист життя, здоров’я та працездатності громадян від нещасних випадків.

 16. Обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті.

 17. Добровільне індивідуальне та колективне страхування від нещасних випадків.

 18. Загальна характеристика медичного страхування та аналіз основних його систем.

 19. Форми медичного страхування.

 20. Програми добровільного медичного страхування деяких українських страхових компаній.

 21. Колективне медичне страхуванняю.

 22. Умови страхування осіб, що від’їзджають за кордон.

 23. Суть страхування підприємницьких ризиків.

 24. Основні умови страхування ризику втрати майна суб’єктами підприємницької діяльності.

 25. Оцінка вартості майна підприємства та встановлення страхової суми.

 26. Порядок укладання підприємствами договору страхування та припинення його дії.

 27. Обв’язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, урожаю зернових культур та цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності.

 28. Обов’язкове страхування деяких видів тварин.

 29. Правила добровільного страхування майна сільськогосподарських підприємств, орендарів, селянських (фермерських) господарів.

 30. Добровільне страхування тварин, що належить сільськогосподарським та приватним особам.

 31. Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків.

 32. Страхування пожежних ризиків.

 33. Страхування машин від поломки.

 34. Страхування електронного обладнання.

 35. Сутність та види страхування кредитних ризиків.

 36. Асортимент страхових послуг, які забезпечують страховий захист майнових інтересів кредиторів.

 37. Страховий захист фінансових ризиків.

 38. Страхування депозитів та формування системи депозитного страхування в Україні.

 39. Деякі загальні положення морського страхування.

 40. Страхування каско суден.

 41. Страхування вантажного перевезення.

 42. Страхування відповідальності судновласника.

 43. Об’єкти та ризики страхування автотранспортних засобів.

 44. Обмеження страхування авто каско.

 45. Урегулювання питань щодо завданих збитків у страхуванні авто каско.

 46. Обов’язки страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

 47. Загальні відомості про авіаційне страхування.

 48. Законодавча база та вимого до проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації.

 49. Добровільні види авіаційного страхування.

 50. Космічне страхування.

 51. Комбіноване страхування рухомого та нерухомого майна фізичних осіб.

 52. Обов’язкове страхування власників собак.

 53. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності громадян України ,які мають у власності зброю.^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Законодавство України про страхування - К.: Юринко, 1997.

2. Говорушко Т.А. Страхові послуги. Навчальний посібник. - Київ, ЦНЛ, 2005.

3.Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. - К.: Знання, 1997.

4. Заруба О.Д. Основи страхування.

Навчальний посібник. - К.: УГ і МБ, 1995.

5.Страхування: терія та практика. Навчально- методичний посібник / Внукова М.М., Усноленко І. та інші./ Харків: Бурум. Книга, 2004.

6. Страхування. - К.: КНЕУ, Осадець С.С., 1992.

7. Внукова Н.М., Кузьмінчук Н.В. Соціальне страхування: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006.

8. Шелехов К.Д., Бигдиш В.Д. Страхування: Навчальний посібник. – К.:МАУП,1998.

9. Орланюк-Малицкая Л.А.

платежеспособность страхових організации.

М: Анкил, 1993.

10. Саркисов С. 3. Личное страхование. - М.: Финанси и статистика, 1996.

11. Семенков А. В., Чернов А. Ю. Медицинское страхование. - М.: Финстатинформ, 1993.

12. Страховое дело: учебник/ под ред. Л.И. Рейтмана, - М.:Банковский и биржевой научно-исследовательский центр, 1992.

13. Словарь страхових термінов. /под ред. Е. В. Коломина, В. В. Шахова. - М.:

Финанси и статистика, 1991.

14. Справочник по страхованию и

промишлености: пер. с нем. - М.: Юнити, 1994.

15. Сухов В. А. Государственое регулирование финансовой устойчивости страховщиков. - М: Аякил, 1995.

16. Страховой портфель.- М.: Сонитек 1994.

17. Страхування: теорія та практика. Навчальний

посібник/Внукова М. М., Усмоленко В.І.

Харків: Бурум книга, 2004.

18. Шахов В. В. Введение в страхование. - М.: Финанси и статистика, 1992.Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Страхові послуги” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності: 6050100 – “Фінанси” (в тому числі скорочений термін навчання).


Укладач: старш. викл. О. В. Вірбулевська


Відповідальний за випуск зав. кафедри фінансів і кредиту В.І. Глухова В. І.


Підг. до др._________. Формат 60*84


Видавничий відділ КДПУ тираж примірників


Кременчук 2008


Схожі:

Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “страхові послуги” iconМетодичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни " страхові послуги " для студентів спеціальності
Метою вивчення дисципліни «Страхові послуги» є вивчення студентами одного з найважливіших інститутів ринкової економіки – інституту...
Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “страхові послуги” iconМетодичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни " страхові послуги " для напряму підготовки
Метою вивчення дисципліни " Страхові послуги " є вивчення студентами одного з найважливіших інститутів ринкової економіки – інституту...
Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “страхові послуги” iconЗавдання для самостійної роботи по курсу «Страхові послуги» Тема страхова послуга й особливості її реалізації
...
Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “страхові послуги” iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " нотаріальне документознавство " для студентів денної та
Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “нотаріальне документознавство”
Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “страхові послуги” iconЩодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “мікроекономіка”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “страхові послуги” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “страхові послуги” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “страхові послуги” iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " державні закупівлі" для студентів денної та
Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “державні закупівлі” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “страхові послуги” iconЩодо cамостійної роботи з навчальної дисципліни комерційна логістика
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Комерційна логістика" для студентів денної та заочної форм навчання...
Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “страхові послуги” iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни облік та аналіз руху грошових поток
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Облік та аналіз руху грошових потоків” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи