Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 367.55 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата01.06.2012
Розмір367.55 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«СТРАХУВАННЯ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМАМИ:

6.030509  «ОБЛІК І АУДИТ»

6.030504  «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

6.030508  « ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

6.030507  « МАРКЕТИНГ»

6.030510  « ТОВАРОЗНАВСТВО І ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО»

^ (У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2011


Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Страхування» для студентів денної форми навчання з напрямів: 6.030509  «Облік і аудит», 6.030504  «Економіка підприємства», 6.030508  « Фінанси і кредит», 6.030507  «Маркетинг», 6.030510  «Товарознавство І торговельне підприємництво » (у тому числі скорочений термін навчання).


Укладачі: к.е.н., доц. В. О. Безугла,

старш. викл. О. В. Вірбулевська

Рецензент к.е.н., доц. В.І. Глухова


Кафедра фінансів і кредиту


^

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету


імені Михайла Остроградського

Протокол № _______від “_____” _________ 2011 р.

Заступник голови методичної ради ______________ доц. С. А. Сергієнко


ЗМІСТ

Вступ

4

1

Перелік практичних занять

5
Практичне заняття № 1 Сутність, принципи і роль страхування. Класифікація страхування


5
Практичне заняття № 2 Страхові ризики та їх оцінка. Страховий ринок


9
Практичне заняття № 3 Страхова організація як частина економічної системи. Державне регулювання страхової діяльності13
Практичне заняття № 4 Особисте страхування.. Страхування майна


17
Практичне заняття № 5 Страхування відповідальності громадян

23
Практичне заняття № 6 Перестрахування та співстрахування

25
Практичне заняття № 7 Доходи, витрати і прибутки страховика. Фінансова надійність страхової компанії


28

2

Питання до модульного контролю

33
Список літератури

36ВСТУП

Формування в Україні ринкової економіки, розбудова її інфраструктури, створення дієвих механізмів господарювання для усіх суб'єктів ринку передбачає необхідність теоретичного з'ясування суті страхової діяльності, погляди адекватних певних умов, методів та відшкодування втрат як фізичним, так і юридичним особам.

Разом із розвитком ринкових відносин, ускладненням взаємозв'язків між усіма господарюючими суб'єктами зростає ймовірність виникнення непередбачених ускладнень, підвищується гнучкість на усіх рівнях. Зростання ринку у всіх сферах людського життя та господарської діяльності обумовлює охоплення більшої кількості суб'єктів страхування з метою зменшення можливих витрат.

Страхування у ринковій економіці ґрунтується на попередньому створенні страхових (резервних) фондів із страхових внесків суб'єктів для відшкодування збитків потерпілим учасникам та на розвиток страхових компаній. Отже, страхування – це спосіб захисту майнових інтересів юридичних осіб від стихійного лиха, непередбачених випадків.

Виникнення страхової справи допомагає підприємцям у своїх постачальників, споживачів або посередників в умовах ринку передбачати ризик втрати свого капіталу із-за своєї необачної поведінки. Працівники в умовах ринку можуть втратити роботу, здоров'я, працездатність, свої заощадження, майно та інше.

Під час вивчення курсу "Страхування" студент повинен набути необхідних знань, навичок умінь з тим, щоб далі їх застосовувати у практичній роботі.

Мета даних завдань ? оволодіти навичками страхової роботи, усвідомити теорію страхування з точки зору вмісту в ній позитивних висновків для економічної практики.


^ 1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Практичне заняття № 1


Тема 1 Сутність, принципи і роль страхування

Мета: знати виникнення та сутність страхування, вивчення форм, функцій та принципів страхування.


^ Короткі теоретичні відомості

Розширення самостійності товаровиробників формування ринкової інфраструктури договірних відносин, різке скорочення державного впливу на розвиток процесів виробництва та розподіл матеріальних благ вимагають нових підходів до використання фінансово-кредитного механізму в управлінні економікою. Особливого значення набувають питання страхування господарської діяльності, які не враховують інтереси суверенних суб'єктів держави та направлені на створення однакових умов для переходу до ринкових відносин.

Страхування це наука, об'єктом якої є специфічні економічні відносини, що складаються у процесі передачі юридичними фізичними особами за певну плату ризику матеріальних фінансових втрат спеціалізованій організації, яка уразі настання обумовленої в договорі події здійснює відповідні грошові виплати потерпілим.

Страхування виконує такі функції: ризиковану, створення і використання страхових резервів, заощадження коштів, превентивну. До принципів страхування належать: майновий економічний інтерес, причинно-наслідковий зв'язок подій, контрибуція, суброгація, диверсифікація ризиків, відшкодування фактичних збитків.


Завдання до теми

 1. Виникнення та сутність страхування.

 2. Роль страхового захисту в ринковій економіці.

 3. Форми страхового захисту.

 4. Функції та принципи страхування.


Задачі

Задача 1

Розрахувати суми першого та другого ризику при страхуванні домашнього майна: вартість майна – 35 тис. грн.; страхова вартість згідно договору – 12 тис. грн., сума збитків від пожежі – 18 тис. грн.

Задача 2

У договорі страхування майна підприємства передбачена умовна франшиза в розмірі 2000 грн. Збитки склали 1300 грн. Визначити розмір страхового відшкодування.

Задача 3

Розрахувати страхове відшкодування. Вихідні дані для розрахунку подані в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 Кількісні показники для розрахунку страхового відшкодування

Об’єкт страхування

Вартість об’єкта, грн.

Страхова сума, грн.

Розмір

збитку, грн..

А

50000

30000

16000

Б

50000

20000

30000


Розв’язання:

За формулою 1.1 розрахувати страхове відшкодування для об’єктів А і В

,

де T фактична сума збитку; S  страхова сума за договором; W вартісна оцінка об’єкта.

= 16000= 96000 грн.

= 3000= 12000 грн.

Відповідь: Страхове відшкодування для об’єкта А складає 9600 грн., В – 12000 грн.


Контрольні питання

 1. У чому полягає основна мета страхування?

 2. Назвіть етапи еволюційного розвитку страхування в Україні.

 3. Охарактеризуйте форми страхового захисту.

 4. Які функції виконує страхування?

 5. У чому полягають принципи страхування?

 6. Перелічіть основні ознаки страхового захисту.

Література: [ 8, с. 9?29; 17, с. 10?19; 24, с. 9?31; 27, с.5?16].


Тема 2 Класифікація страхування

Мета: знати класифікацію страхування за об’єктами, формами проведення, вивчити системи страхування та вмити їх застосовувати на практиці.


^ Короткі теоретичні відомості

Страхування як наука, як галузь знань та як сфера бізнесу характеризується багатьма специфічними поняттями. Без класифікації цих понять неможливо виконувати ні теоретичні дослідження, ні практичну роботу в цій галузі. Тому страхуванню приділяють пильну увагу.

Класифікація за об’єктами передбачає виділення трьох галузей: особистого страхування, майнового страхування, страхування відповідальності.

До нетрадиційних видів страхування відносять: страхування підприємницьких ризиків у кіновиробництві, кептивне страхування, страхування професійної відповідальності аудиторів, страхування інвестиційних ризиків, страхування внесків фізичних осіб.

Основні системи страхування: страхування за дійсною вартістю, страхування за відновною вартістю, першого ризику, «дробової частини», пропорційної відповідальності.


Завдання до теми

 1. Наукове поняття класифікації страхування та ії значення.

 2. Класифікація страхування за об’єктами.

 3. Нетрадиційні види страхування.

 4. Система страхування.


Задачі

Задача 1

Вартість об’єкта страхування дорівнює 54700 грн, страхова сума та збиток страхувальника становлять відповідно 80 та 60 % вартості об’єкта. Розрахувати розмір страхового відшкодування за системою пропорційної відповідальності.

Розв’язання:

Розрахуємо: 1. Страхова сума:

547000,8 = 43760 грн.

2. Збиток страхувальника:

547000,6 = 32820 грн.

3. Страхове відшкодування за системою пропорційної відповідальності:

грн.

Задача 2

Збиток страхувальника, спричинений знищенням об’єкта, дорівнює 9800 грн, страхова сума за угодою страхування ? 12300 грн, що складає 70 % від вартості об’єкта. Визначити розмір страхового відшкодування за системою пропорційної відповідальності.

Розв’язання:

Розрахуємо: 1. Вартість об’єкта страхування:

грн.

2. Страхове відшкодування за системою пропорційної відповідальності:

грн.


Контрольні питання

 1. Наведіть класифікацію страхування за статусом страхувальника.

 2. Назвіть галузі страхування.

 3. Наведіть класифікацію страхування за юридичними ознаками.

 4. Наведіть класифікацію страхування за формою організації страхування.

 5. Поясніть особливості страхування за системою першого ризику.

 6. Охарактеризуйте страхування за системою дробової частки.

 7. Чому дорівнює відшкодування при страхуванні за відновною вартістю.

Література: [17, с. 41?46; с.39?46; 27, с.17?18].


^ Практичне заняття № 2


Тема 3 Страхові ризики та їх оцінка

Мета: знати страхові ризики та принципи їх управління. Уміти розраховувати тарифні ставки за ризиковими видами страхування.


^ Короткі теоретичні відомості

Залежно від основної причини виникнення ризиків вони поділяються на: природні, екологічні, політичні, транспортні, майнові, виробничі, комерційні, ризики відповідальності. Страхування є найбільш ефективною формою управління ризиком.

Страховий тариф ? ставка страхових внесків з одиниці страхової суми за період страхування. Тарифну ставку, що становить основу страхового внеску, називають брутто-ставкою. Вона складається з нетто-ставки і навантаження.

Нетто-ставку призначено для формування страхових резервів, їх основної частини, що використовують для виплат страхового відшкодування. Навантаження містить такі складові: оплату праці працівників страхової компанії, витрати на виготовлення документації, витрати на рекламу, адміністративно-господарські витрати, нарахування на заробітну плату.

Прибуток у тарифі закладається як самостійний елемент ціни на страхову послугу під час калькуляції навантаження, збільшуючи вартість страхування.


Завдання до теми

 1. Поняття ризику у страхуванні.

 2. Види страхових ризиків.

 3. Методи управління ризиком.

 4. Оцінка ризику та критерії визначення ціни страхування.

 5. Склад і структура страхових тарифів.


Задачі

Задача 1

Підприємство виготовляє 1500 машин у рік, протягом року 12 з них виходить з ладу. Страхова компанія уклала 500 договорів щодо гарантійного обслуговування цих машин, середня страхова сума на один договір 120000 грн, середнє страхове відшкодування га один договір ? 55000 грн. Визначити:

 1. нетто-ставку зі 100 грн. страхової суми;

 2. брутто-ставку зі 100 грн. страхової суми, якщо витрати страховика на ведення справи складають 9 %, а прибуток ? 25 % брутто-ставки;

 3. розмір страхових платежів за договорами.

Розв’язання

Розрахуємо:

 1. Нетто-ставку зі 100 грн. страхової суми:грн

 1. Брутто-ставка зі 100 грн. страхової суми:

грн

 1. Страхові платежі:

грн? на один договір страхування;

грн ? на всі договорі.

Задача 2

Розрахувати розмір страхового відшкодування та страхового платежу, якщо господарюючий суб’єкт застрахував своє майно строком на 1 рік з відповідальністю за крадіжку зі зломом на суму 400 тис. грн. Ставка страхового тарифу 0,3 % від страхової суми. Згідно з договором передбачена умовна франшиза в розмірі 2 %, при якій надається знижка тарифу 6 %. Фактичний збиток страхувальника 6,8 тис. грн, 9 тис. грн.

Розв’язання

Розрахуємо:

1. Страховий внесок без знижки:

грн.

2. Суми знижки

грн..

3. Загальну суму страхового платежу.

грн.

 1. Розмір умовної франшизи:

грн.

 1. Страхове відшкодування:

а) не відшкодовується; б) грн.


Контрольні питання

 1. Поняття ризику.

 2. Управління ризиком.

 3. Види ризиків.

 4. Оцінка ризику та критеріі визначення ціни страхування.

 5. Структура та основи страхових тарифів.

Література: [ 8, с. 157?163; 10, с. 19?29; 16, с. 258?263; 24, с.55?71;27,

с. 25?35].


^ Тема 4 Страховий ринок

Мета: охарактеризувати страховий ринок України, порівняти його зі страховими ринками Європи. Знати обов’язки страхувальника та страховика , рол страхових посередників у страхуванні.


^ Короткі теоретичні відомості

Страховий ринок ? це система фінансово-економічних відносин, де об’єктом купівлі-продажу виступає страхова послуга, формуються попит і пропозиція на неї.

Під світовим страховим ринком варто розуміти пропозицію і попит на страхові послуги в масштабах світового господарства.

Учасниками страхового ринку виступають продавці, покупці та посередники.

Страхові посередник ? одна з трьох головних дійових осіб на страховому ринку поряд зі страхувальником та страховиком.


Завдання до теми

1. Поняття та структура страхового ринку.

2. Страхові ринки країн Європи.

3. Страховий ринок України та його характеристика.

4. Порядок укладання та ведення страхової угоди.

5. Страхові посередники в системі реалізації страхових послуг.


Теми рефератів

 1. Страхування в скандинавських країнах.

 2. Перспективи розвитку страхового ринку України.

 3. Фонди страхових гарантій.

 4. Страховий ринок Латвії та Литви.


Контрольні питання

1. Охарактеризуйте внутрішнє і зовнішнє оточення страхового ринку.

2. Перелічіть принципи розвитку національного страхового ринку.

3. Що є договором страхування в Україні?

4. Які права і обов’язки сторін під час укладання страхового договору?

5. У чому полягають обов’язки страховика та страхувальника.

6. Назвіть умови припинення дії договору страхування.

7. Охарактеризуйте складові страхового договору.

8. Назвіть проблеми страхового ринку України.

Література: [ 3, с. 71?107; 19, 24, с. 732?85; 26, с. 133?1462; 27, с.36?83].


^ Практичне заняття № 3


Тема 5 Страхова організація як частина економічноїь системи

Мета: знати які компанії становлять основі страхової системи; принципи будови та структуру управління страхової компанії.


^ Короткі теоретичні відомості

Страхова компанія ? це юридично оформлена одиниця підприємницької діяльності, яка бере на себе зобов’язання страховика і має на це відповідну ліцензію. За формою власності страховики можуть бути державними і приватними.

За характером роботи поділяються на три групи: 1) такі, що страхують життя; 2) здійснюють інші види страхування; 3) надають виключно перестрахувальні послуги.

Структуру управління страховою компанією будують за принципом:

? лінійного підпорядкування;

? функціонального підпорядкування;

? лінійно-штабного підпорядкування.


Завдання до теми

 1. Страхові компанії: види та значення.

 2. Організаційна структура страхової компанії.

 3. Філія страховика: сутність і особливості діяльності.


Теми рефератів

 1. Діяльність кептивних страхових компаній.

 2. Діяльність страхової компанії «Нова».


Задачі

Задача 1

Іван Семенович має машину вартістю 40000 $. Ймовірність угону складає ? 0,03. Вартість полісу на рік становіть 2% від вартості автомобіля. Визначте:

 1. ймовірність і суму програшу Івана Семеновича у разі , якщо він не буде страхувати автомобіль;

 2. ймовірність і суму програшу у разі , якщо Іван Семенович автомобіль застрахує, а страховий випадок не настане;

 3. Ймовірність і суму виграшу у разі настання страхового випадку.

Розрахуємо:

 1. Ймовірність і суму програшу Івана Семеновича у разі , якщо він не буде страхувати автомобіль:

ймовірність ? 0,03 Сума програшу ? 40000 $

 1. Ймовірність і суму програшу у разі , якщо Іван Семенович автомобіль застрахує, а страховий випадок не настане:

ймовірність ? 1? 0,03 = 0,97 Сума програшу ? 40000* 0,02 = 800$

 1. Ймовірність і суму виграшу у разі настання страхового випадку:

ймовірність ? 0,03 Сума програшу ? 40000 ? 800 = 39200$


Контрольні питання

  1. У чому полягає значення страхової компанії?

  2. Які страхові компанії за зоною обслуговування ви знаєте?

  3. Охарактеризуйте функціональне управління страховою компанією.

  4. Визначте особливості діяльності товариств взаємного страхування.

  5. Назвіть принципи формування організаційної структури страхових компаній.

  6. Які умови створення та діяльності філій страхових компаній?

Література: [7; 24, с. 85?109; 27, с. 84?113].


^ Тема 6 Державне регулювання страхової діяльності

Мета: знати органи нагляду за страховою діяльністю та їх функції; перелік документів для реєстрації та ліцензування страховиків.


^ Короткі теоретичні відомості

Державний нагляд за страховою діяльністю здійснюють з метою дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків і захисту інтересів страхувальників.

Державний нагляд за страховою діяльністю на території України здійснює уповноваженим органом та його органами на місцях.

Уповноважений орган видає страховикам ліцензію на проведення конкретних видів страхування.

Уповноважений орган зобов’язаний розглянути заяву страховика про видачу йому ліцензії у строк, що не перевищує 30 календарних днів з часу одержання всіх передбачених цією статтею документів.


Завдання до теми

 1. Державна політика в галузі страхування.

 2. Органи нагляду за страховою діяльністю та їх функції.

 3. Реєстрація та ліцензування страховиків.

 4. Контроль за діяльністю страховиків.


Задачі

Задача 1

Страхова компанія здійснює послуги за 30-ма видами страхування. ЇЇ ліцензія закінчиться 22.01.08. Компанія має намір продовжити свою діяльність та провадити ці 30 видів страхування, для чого отримує 2 нові ліцензії 20.01.08. Чи зможе компанія продовжувати функціонування на страховому ринку України відповідно до чинного законодавства?

Розв’язання:

Ні, тому що було здійснено два порушення:

 1. Нова ліцензія видається не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії.

 2. Ліцензія на кожен вид страхування оформляється окремо.

Задача 2

У березні поточного року відбулася реорганізація шляхом виділення страхової компанії «Амелі» зі страхової компанії «Аска», яка, відповідно до отриманих ліцензій, займалася страхування життя. Новостворена страхова компанія формує статутний фонд у розмірі 1,3 млн. євро та задовольняє вимоги щодо забезпечення своєї платоспроможності. Після виділення страхова компанія «Амелі» планує займатися страхування життя на основі ліцензій, отриманих страхової компанії «Аска». Проаналізуйте, чи є його страхова діяльність правомірною відповідно до чинного законодавства України?


Контрольні питання

 1. У чому полягає державна політика у страхуванні?

 2. Назвіть існуючі нормативно-правові акти в галузі страхування.

 3. Перелічіть органи державного нагляду за страховою діяльністю.

 4. Охарактеризуйте функції, які виконують органи нагляду за страховою діяльністю.

5. Назвіть основні вимоги держави до діяльності страховиків.

6. Які права та обов’язки органу страхового нагляду?

7. Які документи необхідні для ліцензування страховиків?

8. Яким чином здійснюють контроль за діяльністю страховиків?

Література: [1; 2; 14, с. 36?41; 15; 24, с. 156?168; 27, с. 133?150].


^ Практичне заняття № 4


Тема 7 Особисте страхування

Мета: знати сутність страхування життя і його основні види. Вміти розв'язувати задачі, використовочи особливості видів особистого страхування.


^ Короткі теоретичні відомості

Класифікація страхування життя передбачає поділ його на види: змішане страхування життя, страхування дітей, страхування до вступу в шлюб, довічне страхування, страхування додаткової пенсії.

Змішане страхування життя поєднує в собі два ризики, які суперечать один одному: з одного боку ? дожиття до певної дати або події, а з іншого ? смерть. Страхування до вступу в шлюб передбачає, що договір може бути укладений з батьками, опікунами, а також з юридичними особами. Вік фізичної особи ? від 18 до 72 років.

Договір страхування ренти відрізняється від інших договорів тим, що страхова сума являє собою суму, яку виплачуватиме страховик страхувальникові частково й періодично після настання певного часу.

Страхування від нещасних випадків ? це ризикове страхування, яке передбачає виплату страхової суми при настанні страхового випадку.

Медичне страхування передбачає страхування на випадок втрати здоров’я з будь-якої причини. Об’єктом медичного страхування є життя і здоров’я громадян. Суб’єктами медичного страхування є страхувальники, застраховані, страховики, лікувально-профілактичні установи.


Завдання до теми

1. Суть страхування життя і його основні види.

2. Добровільне страхування додаткової пенсії.

3. Обов’язкові види страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

4. Добровільне індивідуальне й колективне страхування від нещасних випадків.

5. Загальна характеристика медичного страхування та аналіз основних його систем.

Задачі

Задача 1

Під час показових виступів стався страховий випадок, у результаті якого заподіяна шкода життю і здоров’ю членів екіпажа повітряного судна:

 1. одна особа загинула;

 2. три особи визнано інвалідами ІІ групи;

 3. одна особа тимчасово втратила працездатність на 120 днів.

Визначіть:

 1. розмір страхового платежу, який був сплачений експлуатантом повітряного судна, якщо договір страхування укладено на один рік;

 2. розмір страхових виплат кожному постраждалому члену екіпажа.

Розв’язання:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України « Про затвердження Порядку і правил «Про затвердження авіаційного страхування цивільної авіації» від 12 жовтня 2002р. ( у разі внесення змін відповідь необхідно коригувати ):

Розрахуємо:

1) розмір страхового платежу, який був сплачений експлуатантом повітряного судна:

грн.

2) розмір страхових виплат кожному постраждалому члену екіпажа:

? спадкоємцям загиблого ? 100000 грн;

? три особи:

грн.

? тимчасово непрацездатному:

грн.

Задача 2

У ветеринарній лікарні під час проведення профілактичного щеплення тварин 10.01.2008 р. стався страховий випадок, що призвів до таких наслідків:

? лікар був визнаний інвалідом ІІІ групи;

? фельдшер отримав І групу інвалідності.

Визначте розмір страхового платежу (виходячи із розміру мінімальної заробітної плати, дійсної на 10.01.2008р) та страхового відшкодування постраждалим, якщо їхня місячна заробітна плата на останній посаді лікаря ? 1230 грн, фельдшера ? 970 грн.

Розв’язання:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження умов обов’язкового (додаткового) страхування життя і здоров’я спеціалістів ветеринарної медицини» від 22лютого 1994 Р. ( у разі внесення змін відповідь необхідно коригувати):

Розрахуємо:

 1. розмір страхового платежу:

грн;

 1. розмір страхового відшкодування:

лікарю: грн;

фельдшеру: грн.


Контрольні питання

 1. Назвіть основні види страхування життя.

2. У чому перевага змішаного страхування життя.

3. У чому полягає специфіка страхування до одруження?

4. Договори страхування рент і пенсій, їх особливості?

5. У чому полягає значення медичного страхування?

6. Охарактеризуйте умови добровільного медичного страхування.

  1. Які види страхування охоплює державне обов’язкове страхування від нещасних випадків?

Література: [13, с. 79?91; 20; 21; 24, с. 181?195; 25; 27, с. 255?272].


^ Тема 8 Страхування майна

Мета: знати особливості страхування майна юридичних осіб, страхування сільскогосподарських підприємств, страхування майна громадян, страхування технічних ризиків, страхування транспортних засобів. Вміти роз’вязувати задачі щодо розміру збитків та страхових відшкодувань.


^ Короткі теоретичні відомості

Майнове страхування ? це галузь страхування, де об’єктами є майнові інтереси страхувальника, пов’язані із володінням, користуванням та розпорядженням майном. За основним договором страхування майна юридичних осіб підлягає страхуванню все майно, що належить підприємству за додатковим договором: майно, одержане підприємствами згідно з договором майнового найму, або прийняте від інших підприємств і населення для перероблення, ремонту, зберігання; майно на час проведення експериментальних або дослідницьких робіт.

За додатковим договором: майно, одержане підприємствами згідно з договором майнового найму, або прийняте від інших підприємстві населення для перероблення, ремонту, зберігання; майно на час проведення експериментальних або дослідницьких робіт, експонування на виставках.

Договір можуть укладати на балансову вартість; на договірну вартість; на певну частку (відсоток) вартості.

Страхування технічних ризиків ? страхування майнових інтересів під час виконання будівельно-монтажних робіт.

^ Завдання до теми

1. Страхування майна юридичних осіб.

2. Особливості страхування сільськогосподарських підприємств.

3. Страхування майна громадян: будівель і споруд, домашнього та іншого майна.

4. Страхування транспортних засобів: автомобільного, морського, авіаційного, страхування вантажів.

5. Страхування технічних ризиків.


Задачі

Задача 1

Розрахувати розмір збитків та страхового відшкодування в результаті загибелі тварин, якщо загальна страхова сума ? 500 грн. Кількість застрахованих тварин ? 12 шт. Кількість тварин, придбаних після договору ? 3 шт., а кількість загиблих тварин ? 2 шт.

Розрахуємо:

  1. Вартість однієї тварини за ринковими цінами:

грн.

  1. Збитки від загибелі тварин:

грн.

  1. Розмір відшкодування:

На одну тварину: грн.

На всіх загиблих: грн.

  1. Реальні збитки:

грн.

Задача 2

Розрахувати суму збитків у результаті стихійного лиха, якщо вартість нового предмету ? 500 грн. Знос ? 10 %. Вартість неушкоджених предметів ? 150 грн.

Розраховуємо:

 1. Вартість предмета з урахуванням зносу:

грн.

 1. Розмір збитків:

450 ? 150 = 300 грн.


Контрольні питання

 1. У чому особливість страхування майна юридичних осіб?

 2. На які групи поділяють об’єкти страхування сільськогосподарських підприємств?

 3. На яку вартість може бути застраховане майно?

 4. Як визначити розмір збитку, врожаю с/г культур?

 5. Охарактеризуйте особливості страхування всіх монтажних ризиків

 6. Назвіть страхові ризики при добровільному страхуванні автотранспортних засобів.

 7. Перелічіть умови, що визначають обсяг страхового покриття прт страхуванні водного транспорту.

 8. Які збитки не відшкодовуються при страхуванні вантажів?

Література: [5; 8, с.47?54; 9; 13; с. 216?244; 17, с. 85? 98; 24, с. 267?321; 27,

с. 273?279, с. 299?340].


^ Практичне заняття № 5


Тема 9 Страхування відповідальності громадян

Мета: знати особливості видив страхування відповідальності громадян. Вміти роз’вязувати задачі щодо розміру збитків та страхових відшкодувань.

^ Короткі теоретичні відомості

Види страхування, де об’єктами страхування є майнові інтереси, пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди юридичній або фізичній особі, ії майну, належать до страхування відповідальності.

Залежно від страхувальника розрізняють поліси страхування персональної відповідальності (Personal Liability) та відповідальності підприємств, установ ( General Third Party Liability).

Страхування відповідальності роботодавця ? це захист роботодавця від відповідальності за шкоду життю та здоров’ю службовця.

Основу професійної відповідальності становить порушення контракту між професіоналом і клієнтом щодо надання послуг.


Завдання до теми

1. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів.

2. Страхування відповідальності роботодавців.

3. Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції.

4. Страхування професійної відповідальності.

5. Страхування відповідальності за неповернення кредитів.

6. Страхування депозитів.

7. Страхування відповідальності за забруднення довкілля.


Задачі

Задача 1

Розрахувати суму збитків при страхуванні ризику непогашення кредиту: сума кредиту ? 50000 грн, строк кредиту ? 6 місяців, відповідальність страховика ? 90 %, сплата за кредит ? 60 % річних.

Розраховуємо:

 1. Суму кредиту, яку необхідно повернути:

грн.

 1. Суму відшкодування страховою компанією:

грн.

 1. Реальні збитки:

грн.

Задача 2

Підприємство «Паритет» вирішило застрахувати цивільну відповідальність водіїв транспортних засобів. Тарифні ставки залежно від стажу водіїв такі: до 1 року ? 5,9 % ; від 1 до 5 років ? 4,2 %; від 5до 10років ? 2,3 %. Страхова сума на кожного водія ? 20.000 грн. Визначить страховий внесок на рік, враховуючи, що на підприємстві працює: 2 особи зі стажем роботи до 1 року; 3 особи зі стажем роботи від 1 до 5 років; 5 осіб зі стажем роботи від 5 до 10 років.

Розраховуємо страховий внесок:

грн.


Контрольні питання

 1. Яка правова основа страхування відповідальності?

 2. Назвіть типи договорів страхування відповідальності.

 3. Охарактеризуйте поліси страхування загальної цивільної відповідальності.

 4. У яких випадках роботодавець несе відповідальність перед службовцями?

 5. Які особливості страхування професійної відповідальності?

6. Охарактеризуйте обставини, що зумовлюють віднесення страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів до обов’язкових видів страхування.

7. Які умови страхування відповідальності за екологічне забруднення?

 1. Які принципи депозитного страхування?

 2. Що є об’єктом страхування компенсації збитків, завданих вантажу під час транспортування?

Література: [4; 11, с. 111?126; 17; с. 349?367; 22, 23; 24, с. 322?330; 27,

с. 279?299; 29].


^ Практичне заняття № 6


ТЕМА 10 Перестрахування та співстрахування


Мета: знати особливості та фоми операцій перестрахування, методи перестрахування, вимоги щодо перестрахування ризиків нерезидентів. Вміти роз’вязувати задачі щодо покриття ризиків перестраховиком та цедентом.


^ Короткі теоретичні відомості

Перестрахування ? страхування одним страховиком (цементом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов’язків перед страхувальником іншого страховика (перестраховика) резидента або нерезидента, якій має статус страховика або перестраховика, згідно з законодавством країни, в якій він зареєстрований. У договорі перестрахування беруть участь: страхове товариство, що передає ризик; страхове товариство, що приймає ризик на свою відповідальність; посередник (необов’язково). Процес, пов'язаний з передаванням ризику, називають цедуванням ризику, або цесією. Страховика (перестрахувальника), що віддає ризик, називають цементом. Страховика (перестраховика), котрий ризик приймає, ? цесіонарієм.

Подальша передача цесіонарієм (частково або цілком) ризику наступному перестрахувальникові називається ретроцесією. Сторона, що передає третьому учасникові ризик у часткові називається ретроцесією. Сторона, що передає третьому учасникові ризик у наступне перестрахування, називається ретроцедентом, а сторона, що бере на себе ретроцедентний ризик, називається ретроцесіонарієм.

Співстрахування ? страхування, за якого два та більше страховиків беруть участь визначеними частками у страхуванні одного й того самого ризику, видаючи спільні чи окремі поліси на страхову суму у своїй частці.


Завдання до теми

 1. Необхідність і сутність перестрахування.

 2. Методи перестрахування.

 3. Особливості та форми операцій перестрахування.

 4. Непропорційне перестрахування.

 5. Вимога щодо перестрахування ризиків нерезидентів.

6. Співстрахування і механізм його застосування.


Задачі

Задача 1

Існує договір ексцедента збитку 350 тис. грн. понад 100 тис. грн. Визначіть частку участі цедента та перестраховика у покритті наступних ризиків:

а) 100 тис. грн;

б) 300 тис. грн;

в) 750 тис. грн.

Розв’язання:

а) збиток повністю покривається цедентом ( він не перевищує фіксованого пріоритету).

б) збиток розподіляється таким чином: цедент виплачує 100 тис. грн.; перестраховик ? 200тис. грн;

в) збиток розподіляється таким чином: цедент виплачує 400 тис. грн.

( 100 тис. грн. + 300 тис. грн, якщо не передбачено другого договору з іншим перестраховиком); перестраховик ? 350 тис. грн.

Задача 2

Портфель цедента складається з трьох однорідних груп страхових ризиків, які мають оцінку відповідно: 220, 400, 680 тис. грн. Максимальний рівень власної участі в покритті ризиків ? 300 тис. грн. Квота 25 % страхового портфеля передана у перестрахування. Визначте частку участі цедента та перестраховика у покритті ризиків.

Розрахуємо:

 1. Частки перестраховика:

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

 1. Власне утримання цедента в покритті ризику:

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

У першій групі ризик є надмірно перестрахованим, а в третій навіть після укладання договору перестрахування перевищує ліміт власної участі цедента на 210 тис. грн.


Контрольні питання

 1. Назвіть та охарактеризуйте учасників процесу перестрахування?

 2. Що таке слип?

 3. Що таке дордеро, які вони бувають?

 4. В яких випадках перестраховики мають повідомляти орган нагляду за страховою діяльністю про обсяги отриманих і сплачених перестраховикам страхових платежів?

 5. Які вимоги ставлять до перестрахування ризиків у нерезидентів?

 6. У чому різниця методів перестрахування?

 7. Які форми проведення перестрахувальних операцій?

 8. Назвіть види перестрахувальних пулів?

 9. Який механізм співстрахування?

Література: [1; 6; 14; 24, с. 371?395; 27, с. 151?177].


Практичне заняття № 7


ТЕМА 11 Доходи, витрати і прибутки страховика

Мета: знати основні принципи організації фінансів страховика; як здійснюють оподаткування страховиків. Вмити роз’вязувати задачі, стосовно зароблених премій страховика.


^ Короткі теоретичні відомості

Доходи страховика можна поділити на три великі групи: доходи від основної, тобто страхової діяльності ( усі надходження на користь страховика, пов’язані з проведенням страхування і перестрахування); доходи від інвестиційної та фінансової діяльності, тобто пов’язані з інвестуванням і розміщенням тимчасово вільних коштів (як власних, так і коштів страхових резервів); інші доходи, тобто ті, які не належать ні до страхових, ні до інвестиційних доходів, але часом з’являються у страховика в процесі його звичайної господарської діяльності та надзвичайних подій.

Прибуток страховика складається з прибутку від страхової діяльності, прибутку від інвестиційної та фінансової діяльності, прибутку від іншої звичайної операційної діяльності та надзвичайних операцій. Прибуток від страхової діяльності (крім страхування життя і медичного страхування) обчислюють як різницю між доходами від страхової діяльності та відповідними витратами страховика.


Завдання до теми

 1. Результати та особливості фінансової діяльності страхових організацій.

 2. Основні принципи організації фінансів страховика.

 3. Страхові резерви.

 4. Доходи та витрати страхових організацій.

 5. Оподаткування страховиків.


Задачі

Задача 1

Страхова компанія протягом року, починаючи з січня одержала такі суми

страхових внесків за договорами страхування, укладеними на 1рік:

220, 140, 360 грн ? за 1- ший квартал 720

350, 750, 700 грн ? за 2- ший квартал 1800

400, 640, 880 грн ? за 3- ший квартал 1920

410, 700, 690 грн ? за 4- ший квартал 1800

всього 6240 грн.

Розрахувати суму зароблених премій компанією за методом «плаваючих кварталів».

Розрахуємо:

 1. Резерв незароблених премій:

ЗП = 6240 – 2760 = 3480

Задача 2

Сума заявлених у зв’язку зі страховими випадками претензій за звітний період ? 460 тис. грн. Розмір страхових виплат ? 780 тис. грн. Неврегульовані претензії за перед звітний період ? 340 тис. грн. Сума страхових премій, які належать поверненню страхувальникам у зв’язку з достроковим припиненням договорів, ? 62 тис. грн. Визначте резерв заявлених, але не врегульованих збитків.

Відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя», від 17 грудня 2004 р. ( у разі внесення додаткових змін відповідь необхідно коригувати):

Розрахуємо:

 1. Резерв заявлених, але не врегульованих збитків:

460+340-780+62+0,03*(460+340-780+62) = 84,46 тис. грн.


Контрольні питання

 1. Перелічіть основні статті доходу страховика.

 2. Який економічний зміст і склад витрат страхування?

 3. Як обчислити прибуток від страхової діяльності?

 4. Як оподатковують доходи зі страхування життя?

 5. За якою ставкою оподатковують дохід нерезидентів?

 6. Чому дорівнює податкова ставка з прибутку страховика?

Література: [8; с. 210?215; 17, с. 150?160; 18; 22; 24, с. 331?360; 27,

с. 203?210].


^ ТЕМА 12 Фінансова надійність страхової компанії

Мета: знати порядок і принципи формування статутного фонду страхових компаній; показники платоспроможності страхової компанії. Вмити роз’вязувати задачі, стосовно фінансової надійності страхової компанії.


^ Короткі теоретичні відомості

Фінансова надійність страховика ? це спроможність страховика виконати страхові зобов’язання, прийняті за договорами страхування та перестрахування у випадку впливу несприятливих чинників. До критеріїв фінансової надійності відносять: розмір власних коштів; правильність розрахованих тарифних ставок; наявність збалансованого страхового портфеля величину страхових резервів, адекватних сумі взятих страховиком на себе зобов’язань; ефективність розміщення страхових резервів; перестрахувальницькі операції.

Вільні резерви ? це частка власних коштів страховика, яка резервується з метою додаткового забезпечення фінансової надійності.

Платоспроможність ? можливість своєчасно і в повному обсязі відповідати за своїми зобов’язаннями. Тобто означає здатність у будь-який наперед взятий час виконувати зобов’язання із укладених договорів страхування.

Ліквідність означає можливість страховика здійснювати поточні виплати з поточних надходжень, тобто здатність платити негайно за своїми терміновими зобов’язаннями.


Завдання до теми

 1. Поняття фінансової надійності страхової компанії.

 2. Порядок і принципи формування статутного фонду страхових компаній.

 3. Показники платоспроможності страхової компанії.

 4. Засоби підвищення фінансової надійності страховиків.


Задачі

Задача 1

Страхова компанія здійснює інші види страхування ніж страхування життя. Надходження страхових премій дорівнюють 1,2 млн. грн, перестраховикам сплачено 280 тис. грн. Страхові виплати ? 890 тис. грн, у тому числі компенсовано перестраховиками 120 тис. грн. Визначіть нормативний показник платоспроможності.

Розрахуємо:

 1. Показник платоспроможності на основі страхових премій:

(1200000 -280000*0,5)*0,18 = 190800 грн.

2. Показник платоспроможності на основі страхових виплат:

(890000-120000*0,5)*0,26 = 2150800 грн.

Нормативний показник платоспроможності дорівнює більшій з двох величин тобто 215800 грн.

Задача 2

Статутний фонд страхової компанії складає 5,8 млн.грн., резерви й фонд ? 1,4 млн грн, технічні резерви ? 6, 7 млн грн, кредиторська заборгованість ? 230 тис. грн, дебіторська заборгованість ? 0,98 млн грн, грошові кошти в касі ? 25 тис. грн, на поточному рахунку ? 1,1 млн. грн. Визначіть коефіцієнт загальної ліквідності.

Розрахуємо:

 1. Коефіцієнт загальної ліквідності:3, 53 > 2? загальна ліквідність зростає.


Контрольні питання

 1. У чому сутність фінансової надійності страховика?

 2. Який склад технічних резервів?

 3. З яких частин складається резерв незароблених премій?

 4. У чому особливість методу «плаваючих кварталів»?

 5. Поясніть механізм розрахунку зароблених страхових премій за методом 1/24.

 6. Як визначають зароблені страхові премії за методом обліку за днями?

 7. Які умови забезпечення платоспроможності страховика.

Література: [11, с. 456?472; 26, с. 166?170; 27, с. 211?220].


^ 2 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


Модуль 1

1. Виникнення та сутність страхування.

2. Роль страхового захисту в ринковій економіці.

3. Форми страхового захисту.

4. Функції страхування.

5. Принципи страхування.

6. Наукове поняття класифікації страхування та ії значення.

7. Класифікація страхування за об’єктами.

8. Нетрадиційні види страхування.

9. Система страхування.

10. Поняття ризику у страхуванні.

11. Види страхових ризиків.

12. Методи управління ризиком.

13. Оцінка ризику та критерії визначення ціни страхування.

14. Склад і структура страхових тарифів.

15. Поняття та структура страхового ринку.

16. Страхові ринки країн Європи.

17. Страховий ринок України та його характеристика.

18. Порядок укладання та ведення страхової угоди.

19. Страхові посередники в системі реалізації страхових послуг.

20. Страхові компанії:види та значення.

21. Організаційна структура страхової компанії.

22. Філія страховика: сутність і особливості діяльності.

23. Кептивні страхові компанії: поняття, особливості діяльності.

24. Державна політика в галузі страхування.

25. Законодавче забезпечення страхової діяльності.

26. Страховий нагляд у країнах Європейського союзу.

27. Органи нагляду за страховою діяльністю та їх функції

28. Реєстрація та ліцензування страхування.

29. Контроль за діяльністю страховиків.


Модуль 2

1. Суть страхування життя і його основні види.

2. Добровільне страхування додаткової пенсії.

3. Обов’язкові види страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

4. Добровільне індивідуальне й колективне страхування від нещасних випадків.

5. Загальна характеристика медичного страхування та аналіз основних його систем.

6. Страхування майна юридичних осіб.

7. Особливості страхування сільськогосподарських підприємств.

8. Страхування майна громадян: будівель і споруд, домашнього та іншого майна.

9. Страхування транспортних засобів: автомобільного, морського, авіаційного, страхування вантажів.

10. Страхування технічних ризиків.

11. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів.

12. Страхування відповідальності роботодавців.

13. Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції.

14. Страхування професійної відповідальності.

15. Страхування відповідальності за неповернення кредитів.

16. Страхування депозитів.

17. Страхування відповідальності за забруднення довкілля.

18. Необхідність і сутність перестрахування.

19. Методи перестрахування.

20. Особливості та форми операцій перестрахування.

21. Непропорційне перестрахування.

22. Вимого щодо перестрахування ризиків нерезидентів.

23. Співстрахування і механізм його застосування.

24. Результати та особливості фінансової діяльності страхових організацій.

25. Основні принципи організації фінансів страховика.

26. Страхові резерви.

27. Доходи та витрати страхових організацій.

 1. Оподаткування страховиків.

29. Поняття фінансової надійності страхової компанії.

30. Порядок і принципи формування статутного фонду страхових компаній.

31. Показники платоспроможності страхової компанії.

32. Засоби підвищення фінансової надійності страховиків.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» // Урядовий кур’єр. ? 2001. ? 7 листопада.

 2. Законодавство України про страхування // Збірник нормативних актів. ? К.: Атіка, 199. ? 464 с.

 3. Програма розвитку страхового ринку України на 2001?2004 роки. Затверджена Постановою КМ України від 2 лютого 2001 р. № 98. ? К.: Офіційний вісник, 2001. ? № 5. ? с.3?15

 4. Абалкина И. Л. Страхование экологических рисков ( из практики США). /

И. Л. Абалкин. ? М.: ИНФА, 1998. ? 88 с.

 1. Автострахование: теория, практика и за зарубежный опыт: Специальное приложение к журналу «Финансы». ? М.: Финансы, 1995. ? 225 с.

 2. Артамонов А. П. Практика непропорционального перестрахования / А. П. Арматова. ? М.: Изд. дом “Страховое ревю”, 2000. ? 140 с.

 3. Архипов Ф. П, О формировании и управлении коллективом страховой компании / Ф. П. Архипов // Финансы. ? 1997. ? № 11. ? С. 34 ? 39.

 4. Базилевич В. Д. Базилевич К. С. Страхова справа / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. ? К.: Знання, 1997. ? 216 с.

 5. Бирюков Б. М. Страхование автомобіля / Б. М. Бирюков. ? М.: ПРИОР, 1999. ? 128 с.

 6. Боков В. В. Предпринимательские риски и хеджирование в отечественной и зарубежной экономике: Учеб. Пособие / В. В. Боков, П. В. Забелин, В. Г. Федцов. ? М.: ПРИОР, 1999. ? 128 с.

 7. Воблий Г.К. Основы экономики страхования / Г. К. Воблий. ? М.: Анкил, 1995. ? 226 с.

 8. Галагуза Н. Ф. Страховые посредники / Н. Ф. Галагуза. ? М.: Юринформ, 1998. ? 208 с.

 9. Ефимов С. Л. Деловая практика страхового агента и брокера / С. Л. Ефимов. ? М: Страховой полис, 1996. ? 416 с.

 10. Журавлев Ю. М. Страхование и перестрахование (Теория и практика) / Ю. М. Журавлев, И. Г. Секерж . ? М.: Анкил, 1993. . ? 115 с.

 11. Законодавство України про страхування. ? К.: Юрінкон, 1997. ? 250 с.

 12. Заруба О. Д. Страхова справа: Підручник / О. Д. Заруба. ? К.: Товариство «Знання», КОО, 1998 . ? 147 с.

 13. Заруба О. Д. Основи страхування: Навч. посібник / О. Д. Заруба. ? К.: УФІМБ, 1995. ? 180 с.

 14. Безугла В. О. Страхування: Навч. посібник / В. О. Безугла, І. І. Постіл, Л.П. Шаповал. ? К.:Центр учбової літератури, 2008. ? 582 с.

 15. Зубец А. Н. Страховой маркетинг / А.Н. Заруба. ? М.: Анкил, 1998. ? 254 с.

 16. Иванова Н. Г, Медицинское страхование: Учеб. Пособие / Н.Г. Иванова. ? С. Пб.: Изд-во ун-та экономики и финансов, 1992. ? 24 с.

21. Осадець В. Д. Страхування: Посібник / В.Д. Осадець. ? К.: Товариство «Знання», КОО, 1997. ? 426 с.

22. Саркисов С. Э. Личное страхование / С. Э. Саркисов. ? М.: Финансы и статистика, 1996. ? 94 с.

23. Кредитное страхование (по материалам Великобритании). ? М.: Анкил, 1992. ? 232 с.

24. Словарь страховых терминов / Под ред. Е. В. Колдмина, В.В. Шахова ? М.: Финансы и статистика, 1991. ? 336 с.

25. Страхування: теорія та практика: навчально-методичних посібник / Н. М. Внукова, В. І. Успаленко, Л. В. Временко. ? Харків.: Бурун книга, 2004. ? 376 с.

26. Ткаченко Н. В. Страхування. Практикум: Навч. посіб / Н. В. Ткаченко. ? К.: Ліра-К, 2007. ? 270 с.

27. Гинзбург А. И. Страхование. 2-е узд / А. И. Гинзбург. ? СПб.: Питер, 2006. ? 208 с.: ил. ? (Серия «Краткий курс»).


^ СТРАХОВІ ПОСЕРЕДНИКИ

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Страхування» для студентів денної форми навчання з напрямів: 6.030509  «Облік і аудит», 6.030504  «Економіка підприємства», 6.030508  « Фінанси і кредит», 6.030507  «Маркетинг», 6.030510  «Товарознавство І торговельне підприємництво » (у тому числі скорочений термін навчання).


Укладачі: к.е.н., доц. В. О. Безугла,

старш. викл. О. В. Вірбулевська

Відповідальний за випуск зав. кафедри фінансів і кредиту В. І. Глухова


Підп. до др.________________.Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.


Ум. друк. арк.._________. Наклад _________прим. Зам. № _____. Безкоштовно.


Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету


імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи