Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 227.78 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата01.06.2012
Розмір227.78 Kb.
ТипДокументи


міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний університет

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

методичні вказівки


щодо виконання атестаційної магістерської роботи

для студентів денної форми навчання

зі спеціальності

8.090101 - “Прикладне матеріалознавство”


Кременчук 2008

Методичні вказівки щодо виконання атестаційної магістерської роботи для студентів денної форми навчання зі спеціальності 8.090101 - “Прикладне матеріалознавство”Укладачі: к.т.н, проф. Ю.М. Гаврилюк

к.т.н., доц. М.Д. Залєсов

к.т.н., доц. А.Т. Хасанов

Рецензент д.т.н., проф. В.В. Драгобецький


Кафедра „Інженерне матеріалознавство”


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № _____ від “ “ ___________2008 року

Заступник голови методичної ради _________ доц. С.А.Сергієнко


Зміст


Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1 Вимоги до змісту атестаційної магістерської роботи . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 Вибір теми атестаційної магістерської роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3 Вимоги до структури атестаційної магістерської роботи . . .. . . . . . . . . . 7

4 Вимоги до оформлення атестаційної магістерської роботи . . . . . . . . . . . 10

5 Захист атестаційної магістерської роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Додаток А Індивідуальний план навчання магістра . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Додаток Б План роботи магістра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Додаток В Титульний аркуш атестаційної магістерської роботи . . . . . . 17

Додаток Д Приклад структури атестаційної магістерської роботи . . . . . 18

Додаток Е Зразок написання реферату . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Додаток Є Приклад оформлення рисунків, формул і таблиць . . . . . . . . 20

Додаток Ж Список літератури (приклад) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Додаток З Відгук наукового керівника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Додаток И Відгук рецензента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23


ВСТУП

В умовах інформатизації та інтелектуалізації суспільства виникла необхідність появи фахівців-магістрів, які мають поглиблені спеціальні знання та вміння інноваційного характеру. Магістр повинен мати досвід застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у галузі матеріалознавства.

Мета методичних вказівок - надати змогу магістрам самостійно виконувати наукові дослідження, здійснювати пошук нових технічних рішень, що вдосконалюють технології виробництва матеріалів та їх застосування для сучасного машинобудування.

У методичних вказівках надано рекомендації щодо змісту, вибору теми, структури та оформлення магістерської роботи.

Виконання магістерської роботи є заключним етапом магістерської підготовки і має за мету:

- систематизацію, закріплення і поглиблення теоретичних та практичних знань за відповідним напрямом вищої освіти, формування навичок застосування цих знань під час вирішення конкретних наукових і науково-технічних задач;

- розвиток навичок самостійної науково-дослідницької роботи і оволодіння методикою теоретичних, експериментальних та науково-практичних досліджень, використаних під час виконання магістерської роботи;

- набуття досвіду аналізу отриманих результатів досліджень, формулювання висновків і положень науково-дослідницької роботи;

- набуття досвіду оформлення наукового дослідження, прилюдного захисту, що у майбутньому може бути використано для підготовки та захисту кандидатської дисертації.


^

1 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ атестаційної МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ1.1 Робота магістра являє собою кваліфікаційну наукову роботу, яка виконується студентом самостійно під керівництвом наукового керівника. Магістерська робота виконується на базі теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентом протягом усього терміну навчання, і самостійної науково-дослідницької роботи, пов’язаної з розробкою конкретних теоретичних і науково-виробничих задач прикладного характеру, що визначається специфікою напряму вищої освіти 0901 „Інженерне матеріалознавство”.

Теми магістерських робіт розглядаються та затверджуються на засіданні кафедри „Інженерне матеріалознавство”.

1.2 Зміст магістерської роботи передбачає:

- формулювання наукової, науково-технічної задачі, аналіз існуючого стану рішення проблеми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обгрунтування цілей дослідження;

- самостійний аналіз методів досліджень, які застосовуються під час вирішення науково-дослідної задачі, розробку нової методики дослідження або його апаратурного забезпечення;

- науковий аналіз і узагальнення літератури та фактичного матеріалу, який використовується в процесі дослідження;

- отримання нових результатів, що мають теоретичне, прикладне або науково-методичне значення;

- апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді патентів (заявок на патенти), доповідей на наукових конференціях або підготовлених публікацій в наукових журналах;

- пропозиції щодо вирішення проблеми, висновки.

1.3 Робота магістра має бути результатом закінченого наукового дослідження, мати внутрішню єдність і свідчити про те, що автор володіє сучасними методами наукових досліджень і здатний самостійно вирішувати конкретні наукові задачі, які мають теоретичне і практичне значення.

^

2 ВИБІР ТЕМИ атестаційної МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


У темі магістерської роботи як наукового дослідження необхідно відобразити предмет дослідження, мету, шляхи її досягнення, науковий і (або) практичний результат.

Предметом дослідження у магістерських роботах з інженерного матеріалознавства виступають технології (технологічні процеси, обладнання) параметри та властивості матеріалів, зв‘язок між ними, контроль якості (методи, апаратура).

Мета дослідження – це очікуваний кінцевий результат, вона визначає загальну спрямованість дослідження.

Практична мета формулюється у вигляді результату, що стане внеском у практику. Наукова мета – це безпосередньо наукова задача, яка повинна бути розв’язана в інтересах практики.

Науковими напрямами при виборі теми магістерської роботи можуть бути:

 • вдосконалення технологічних процесів виготовлення матеріалів з визначеними властивостями;

 • аналіз, розробка або вдосконалення методів контролю якості матеріалів;

 • дослідження структури, механічних, електричних, електрофізичних властивостей матеріалів, що використовуються у технологічних процесах;

 • розробка апаратурно-технологічних схем виготовлення матеріалів з визначеними властивостями;

 • дослідження та розробка нових прогресивних технологій і рекомендацій щодо їх впровадження;

 • удосконалення методів економічного аналізу систем технічного обслуговування обладнання для виготовлення матеріалів;

 • аналіз якості матеріалів, їх відповідності умовам експлуатації;

 • дослідження властивостей матеріалів з метою вибору їх для виготовлення машинобудівної продукції;

- розробка, створення та випробування обладнання (стендів, установок, вимірювальних комплексів) для проведення експериментальних досліджень властивостей матеріалів та технологічних процесів, де вони використовуються.
 1. ^

  вимоги до структури атестаційної магістерської роботи


Магістерська робота складається з вступної, основної частин та додатків.

3.1 Вступна частина містить такі структурні елементи: титульний аркуш, реферат, зміст, перелік умовних позначень, а також вступ.

3.1.1 Реферат, обсягом 150-250 слів має відображати інформацію, яку подано в магістерській роботі, у такій послідовності:

 • відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість літературних джерел;

 • мета роботи;

 • методи дослідження і апаратура;

 • результати роботи та їх новизна;

 • рекомендації щодо використання результатів роботи;

 • висновки, у тому числі припущення про можливі напрями розвитку або продовження досліджень, що були виконані;

 • перелік ключових слів (словосполучень) (від 5 до 10), що є найістотнішими для розкриття суті роботи, які друкуються великими літерами у називному відмінку в рядок через кому.

3.1.2 Зміст, який подається на наступному після реферату аркуші, повинен включати: вступ; найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів (підпунктів, якщо вони мають заголовки) основної частини роботи; висновки; рекомендації, список літератури; найменування додатків із зазначенням сторінок цих матеріалів.

3.1.3 Перелік умовних позначень подається після змісту з нового аркуша, він повинен включати пояснення всіх застосованих у роботі малорозповсюджених умовних позначень, символів, скорочень і термінів.

3.1.4 Вступ включає:

 • оцінку сучасного стану проблеми;

 • світові тенденції вирішення поставлених задач;

 • актуальність роботи;

 • мету роботи та галузь застосування результатів;

 • апробацію результатів, публікації, доповіді на наукових конференціях.

 • взаємозв’язок з іншими науковими роботами.

3.2 Основна частина роботи містить відомості про предмет дослідження, які необхідні та достатні для розкриття суті магістерської роботи:

 • аналіз існуючого стану виробництва на підприємстві;

 • перелік та зміст існуючих технологічних процесів, їх переваги та недоліки, сучасний стан та перспективи;

 • актуальність вирішення поставленої проблеми для даного підприємства чи організації;

 • аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, патентно-інформаційний пошук із зазначенням практично вирішених завдань, а також невирішених проблем;

 • обґрунтування й вибір теоретичних та експериментальних методів дослідження поставлених задач на даному підприємстві;

 • виклад методик досліджень: опис експериментального обладнання, аналіз похибок експериментів;

 • постановку задачі дослідження;

 • формулювання результатів теоретичних та (або) експериментальних досліджень;

 • аналіз основних науково-технічних результатів з точки зору достовірності, наукової та практичної цінності, пропозиції щодо вдосконалення технології, обладнання, використання матеріалів.

Основна частина магістерської роботи, як правило, включає такі розділи: теоретичні основи проблеми за темою роботи (на основи огляду літературних джерел), теоретичні (або) експериментальні дослідження (аналіз) проблеми, технічні (технологічні) рішення (розробки, рекомендації щодо вдосконалення методик, технологічних процесів, обладнання).

Обсяг основної частини магістерської роботи 80 – 90 стор., у тому числі теоретичні основи проблеми (огляд літературних джерел) – до 25 – 30 сторінок.


3.3 Висновки. Наводиться оцінка отриманих результатів роботи з урахуванням світових тенденцій рішення поставленого завдання; передбачувальні галузі використання результатів роботи; її народногосподарську, наукову, науково-технічну та соціальну значущість. Текст висновків можна розділити на підпункти.

На підставі отриманих висновків у роботі можуть надаватися рекомендації. Рекомендації розпочинаються з нової сторінки і визначають необхідні, на думку автора, подальші дослідження проблеми, а також включають пропозиції щодо ефективного використання результатів дослідження.

^ Список літератури: Бібліографічні описи наводять у порядку їх згадування у тексті та відповідно до стандартів у бібліотечній та видавничій справах.

3.4 До додатків можуть бути включені:

 • допоміжні ілюстрації та таблиці;

 • матеріали, які через великий обсяг або форму подання не можна включити до основної частини (креслення, фотографії, проміжні математичні доведення, розрахунки, протоколи випробувань, копії технічного завдання, програми робіт, договори, інструкції, методики, опис розроблених комп’ютерних програм та ін.);

 • опис апаратури, пристроїв та приладів, що використовуються під час проведення експерименту.

Приклад структури магістерської роботи з рекомендаціями щодо обсягів розділів наведено у Додатку Д.
^
 1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ атестаційної магістерської РОБОТИ


4.1 Магістерська робота повинна бути виконана українською мовою комп’ютерним способом відповідно до стандарту про оформлення документів з використанням комп’ютерних засобів друку. Стандарт КДПУ Ст – КДПУ – 3.01-2007.

Для підготовки і друкування магістерської роботи рекомендується використовувати текстовий редактор Microsoft Word.

Робота оформлюється на аркушах форматом А4 (297х210 мм) із розрахунку не більше 40 рядків на сторінці, з висотою знаків не менше 1,8 мм). Розміри поля: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, праве - 10 мм. Рекомендується шрифт - Times New Roman, 14 пунктів через півтора міжрядкових інтервала. Заголовок розділу, підрозділу від попереднього тексту відокремлюють трьома інтервалами. Відступ від назви підрозділу (пункту, підпункту) до наступного тексту повинен складати півтора інтервала.

Назви розділів та підрозділів для зручності читання потрібно виділяти напівжирним шрифтом, а визначення понять у тексті та термінів – курсивом.

4.2 Структурні елементи «реферат», «зміст», «висновки», «рекомендації», «перелік посилань» не нумерують, їх найменування є заголовками структурних елементів.

Розділи та підрозділи повинні мати заголовки. Пункти та підпункти можуть мати заголовки.

Структурні елементи та розділи повинні починатися з нової сторінки.

4.3 Загальний обсяг магістерської роботи повинен складати 90 – 100 стор. (без додатків).

Заголовки структурних елементів та розділів необхідно розміщувати на середині рядка та друкувати великими літерами без крапки в кінці. Заголовки підрозділів, пунктів та підпунктів необхідно починати з абзацу. Відстань між ними та наступним і попереднім текстом повинна бути не менше двох рядків. Не можна розміщувати заголовок у нижній частині сторінки, якщо після нього залишається тільки один рядок тексту.

Розділи, підрозділи, пункти та підпункти нумерують арабськими цифрами. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, розділених крапкою, наприклад,1.1, 1.2 тощо. Номер пункту складається з номера розділу, номера підрозділу (якщо він є) та порядкового номера пункту, розділених крапками.

4.4 Сторінки роботи нумерують арабськими цифрами. Номери проставляють внизу, посередині нижнього поля сторінки без розділових знаків на відстані від тексту, що дорівнює двом інтервалам. Титульний аркуш теж включають до нумерації, але номер сторінки не зазначають.

4.5 Ілюстрації необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або в наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання в роботі. На запозичені ілюстрації також повинні бути посилання. Ілюстрації, які виносяться на захист, необхідно навести в основній частині роботи, або в додатках.

Креслення, рисунки, графіки, діаграми повинні відповідати вимогам стандарту КДПУ.

Ілюстрації нумерують арабськими цифрами в межах розділу та вказуються «Рисунок __», що разом з назвою ілюстрації (у разі необхідності) розміщується під рисунком, наприклад, «Рисунок 2.4 Крива функції...» (4-й рисунок 2-го розділу).

4.6 ^ Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті. Слово «Таблиця» розміщується зліва над таблицею, наприклад «Таблиця 2.1 - Результати експерименту» (перша таблиця другого розділу).

4.7 Формули та рівняння наводять безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка, з полями знизу та зверху не менше одного рядка. Для набору формул у текстовому редакторі Microsoft Word рекомендується використовувати засіб Microsoft equation з наступними розмірами символів: звичайний - 14пт, великий індекс - 10пт, дрібний індекс - 7 пт, великий символ - 24 пт, дрібний символ - 12 пт. Стиль: формат символів – з нахилом.

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера, відокремлених крапкою, наприклад, (2.4) – (4-а формула 2-го розділу). Номер проставляється в круглих дужках на рівні формули в крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення символів та числових коефіцієнтів формул слід наводити безпосередньо під формулою, в тій самій послідовності, в якій вони надані в формулі. Перший рядок пояснень починають з абзацу словом «де» без двокрапки. Пояснення кожного символу необхідно починати з нового рядка.

4.8 Додатки потрібно розміщувати у порядку посилань на них у тексті. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Слово Додаток пишуть з правого боку рядка малими літерами з першої великої. Додатки послідовно позначають великими літерами українського алфавіту /А,Б,В.../. Наприклад, «Додаток А». Далі симетрично до тексту друкується заголовок додатка. Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.

Якщо додаток являє собою документ, який має самостійне значення і оформлений згідно з вимогами до документа даного виду, то перед його копією вкладають аркуш, на якому посередині друкують «ДОДАТОК____» та його найменування.


^ 5 Захист атестаційної магістерської роботи

5.1 Захист магістерської роботи проводиться перед Державною екзаменаційною комісією.

Магістерська робота є закінченим науковим дослідженням, вона повинна свідчити про підготовленість автора до виконання самостійної наукової роботи з використанням теоретичних знань і практичних навичок. Захист магістерської роботи повинен продемонструвати вміння автора стисло, логічно, аргументовано і грамотно викладати матеріал.

У процесі підготовки і захисту магістерської роботи магістрант повинен продемонструвати:

 • здатність творчо мислити ;

 • уміння проводити бібліографічну роботу із залученням сучасних інформаційних технологій;

 • формулювати мету дослідження;

 • складати техніко-економічне обґрунтування проведення дослідження;

 • володіння методами і методиками досліджень, які використовувались у процесі роботи;

 • здатність до наукового аналізу отриманих результатів, розробки висновків і положень, уміння аргументовано їх захищати;

 • уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у науковій та практичній діяльності;

 • володіння сучасними інформаційними технологіями для здійснення досліджень та оформлення магістерської роботи.

За всі відомості, викладені в магістерській роботі, обґрунтованість висновків та положень, що в ній захищаються, несе відповідальність безпосередньо магістрант - автор магістерської роботи (що підтверджується підписом автора наприкінці магістерської роботи).

5.2 До кожної магістерської роботи призначаються два рецензенти, один з яких - від кафедри, другий - з числа провідних спеціалістів університету, інших вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ.

5.3 Виконана магістерська робота у неброшурованому вигляді подається магістрантом науковому керівникові не пізніше ніж за два тижні до початку захисту робіт. Після ухвалення керівником вона разом з відгуком наукового керівника та рецензентами передається завідувачу кафедри, який організовує обговорення магістерської роботи на засіданні кафедри. Якщо висновок кафедри є негативним, витяг з протоколу засідання кафедри передається ректору КДПУ для прийняття остаточного рішення.

5.4 До захисту магістерських робіт за рішенням кафедри „Інженерне матеріалознавство” допускаються студенти, які виконали магістерську програму підготовки, отримали відгук наукового керівника та відгуки рецензентів. Допуск „До захисту” підписує завідувач кафедри.

5.5 Захист магістерської роботи проводиться у формі доповіді (10 – 15 хвилин) з використанням ілюстративного матеріалу, який роздається всім членам ДЕК, а також плакатів, або слайдів. Обсяг ілюстративного матеріалу повинен забезпечити інформативність доповіді магістранта.


Додаток А

Індивідуальний навчальний план маґістра

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний університет

імені Михайла Остроградського


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан машинобудівного факультету

_____________ проф. Воробйов В.В.

(підпис, дата)

^ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН НАВЧАННЯ

маґістра _____________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

1. Зарахований наказом ректора КДПУ № __ від “__” ________

на спеціальність ______________________________________

(шифр та назва)

Термін навчання з ______________________ по _________________

2. Науковий керівник ____________________________________________

(науковий ступінь, наукове звання, прізвище та ініціали)

3. Тема наукового дослідження __________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Науковий керівник і тема наукового дослідження затверджені рішенням Ради факультету, протокол № ___ від “__” _______________.
^


Додаток Б

План роботи магістра

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри інженерного матеріалознавства

__________________ проф. Гаврилюк Ю.М.

(підпис, дата)^ ПЛАН РОБОТИНайменування етапів роботи

Форма

звітності

Дата

Відмітка наукового керівника

Науковий керівник ________________________

(підпис, дата)

Магістр ________________________________

(підпис, дата)


Додаток В

Титульний аркуш атестаційної магістерської роботи

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Михайла Остроградського


Кафедра інженерного матеріалознавства

Реєстраційний №______ На правах рукопису

УДК_________________


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри

__________________________

(підпис дата)

^ АТЕСТАЦІЙНА МАҐІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему:


зі спеціальності 8 090101 „Прикладне матеріалознавство”

(шифр і назва)


Виконавець роботи
^
Бондаренко Петро Іванович

_____________________

(підпис, дата)

Науковий керівник

доктор технічних наук, професор

Петренко Іван Миколайович

____________________________

(підпис, дата)

Кременчук 200 _


Додаток Д

Приклад структури атестаційної магістерської роботи

Обсяг розділів/арк.

Титульний аркуш

1

Реферат

1 – 2

Перелік умовних позначень

1

Вступ

2 – 3

Основна частина

3 – 4 80 – 90

Висновки

3 – 5

Список літературних джерел

20 – 30 найменувань

Додатки

до 5 шт.
Перелік друкованих матеріалів (статей, тез доповідей на конференціях), автором (співавтором) яких є магістрант


Додаток Е
^

Зразок написання реферату


Петренко І.І. Удосконалення процесів вирощування монокристалів кремнію.

Магістерська робота присвячена удосконаленню процесів вирощування монокристалів кремнію методом Чохральського.

Подальший розвиток процесів вирощування кристалів пов’язаний з науковим обґрунтуванням та розробкою нових технологічних процесів, що забезпечують суттєве зменшення витрат на підготовку виробництва, підвищення продуктивності праці та якості отриманих виробів.

Проведено аналіз існуючих технологічних процесів вирощування монокристалів кремнію, більшість з яких базується на традиційних операціях. Встановлено, що одним із пріоритетних напрямів удосконалення таких технологічних процесів є використання контейнерів, виготовлених з кварцу.

На основі аналізу технології сформулювані проблеми, що стосуються методів управління градієнтами температур на фронті кристалізації.

Експериментально встановлено оптимальні температурні градієнти.

Результати роботи використані на ...... підприємстві при розробці нової технології (обладнання) .......

Результати роботи доповідались на ...... конференції і опубліковані в ...... (Додаток ......).

Ключові слова: монокристал, вирощування, кремній, градієнт температури, фронт кристалізації.


Додаток Є

Приклади оформлення рисунків, формул і таблиць
На рис.2.4 зображена крива а(t), яку для деякого моменту часу t можна виразити формулою


, (2.1)

де

 - середнє арифметичне відхилення розподілення Ґаусса, що формує функцію а(t),

ao - середнє арифметичне значення розміру на початковий момент часу.

Таблиця 2.1 ^ Результати експерименту


Параметр і коефіцієнт

Числові значення

Головний кут у плані (, град К

45 1,00

60

0,72

70 0,49

80 0.26

90 0.15

Передній кут град K

кг

5 1,20

10 1,00

15 0,85

20 0,70

25 0,56

Радіус заокруглення вершини різця r, мм Кr

0,5 0,95

0,75 0,98

1.0 1,00

1,25 1,03

1,5 1,08Додаток Ж


Список літератури (приклад)


1.

Бернштейн М.Л.Термомеханическая обработка металлов и сплавов. Т. 1. – М.: Металлургия , 1968. – 596 с.

2.

Богородицкий Н.П., Пасынков В.В., Тареев Б.М. Электротехнические материалы: Учебник для вузов. – Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 304 с.

3.

Болеста І.М. Фізика твердого тіла. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 480 с.

4.

Бушманов Б.Н., Хромов Ю.Н. Физика твердого тела. – М.: Высшая школа, 1971. – 224 с.

5.

Геллер Ю.А. Инструментальные стали. – М.: Металлургия, 1995. – 584 с.

6.

Гуляев А.П. Основы материаловедения. Учебник для вузов. – М.: Металлургия, 1986. – 544 с.

7.

Карханіна Н.Я. Технологія напівпровідникових матеріалів. Навчальний посібник. – К.: Державне видавництво технічної літератури, 1961. – 327 с.

8.

Позняк Л.А. Штамповые стали для холодного деформирования. – М.: Металлургия, 1966. – 147 с.

9.

Рахштадт А.Г. Пружинные стали и сплавы. – М.: Металлургия, 1971. – 496 с.

10.

Смит Р. Полупроводники: Пер. с англ. – М.: Мир, 1982. – 560 с.Ї


Додаток З

^

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


імені Михайла Остроградського


ВІДГУК НАУКОВОГО КЕРІВНИКА


на атестаційну магістерську роботу магістранта _____________________________

(П. І. П.)

на тему_______________________________________________________

назва роботи

наукового керівника ___________________________________________

вчений ступінь, вчене звання, (П. І. П.)


Відгук пишеться в довільній формі наступних питань:

- відповідність змісту атестаційної магістерської роботи її назві;

- повнота та обґрунтування вирішених задач;

- ступінь самостійності магістранта, його ініціативності, творчості, вміння узагальнювати результати та робити правильні висновки;

- вміння проводити експеримент, обробку та аналіз результатів;

- ступінь засвоєння знань з загальнотехнічних та спеціальних дисциплін, вміння їх використання та застосування;

- впровадження та опробування результатів;

- недоліки роботи;

- оцінка атестаційної магістерської роботи.


Науковий керівник

____________________________

вчений ступінь, вчене звання


____________________________

прізвище, ім'я, по-батькові


____________________________

підпис, дата


Додаток И


^ ВІДГУК РЕЦЕНЗЕНТА


на атестаційну магістерську роботу магістранта _____________________________

П. І. П.

на тему _______________________________________________________

назва роботи

рецензента __________________________________________________

вчений ступінь, вчене звання, (П. І. П.)


Відгук пишеться в довільній формі. Висвітлюються наступні питання:

- аналіз змісту, структури та обсягу роботи, відповідність темі;

- оцінка актуальності роботи, обгрунтування цілей дослідження;

- оцінка наукової новизни, розробка нових методик дослідження, або його апаратурного забезпечення;

- оцінка достовірності та обгрунтованості основних положень роботи, теоретичних та експериментальних досліджень;

- практична цінність роботи, апробація отриманих результатів.


Рецензент:

_____________________________

вчений ступінь, вчене звання, посада


_____________________________

П. І. П.


_____________________________

підпис, дата


(для зовнішніх рецензентів відгук повинен бути

завірений печаткою організації з місця їх роботи)


Методичні вказівки щодо виконання атестаційної магістерської роботи для студентів денної форми навчання зі спеціальності 8.090101 - “Прикладне матеріалознавство”


Укладачі: к.т.н., проф. Ю.М. Гаврилюк,

к.т.н., доц. М.Д. Залєсов

к.т.н., доц. А.Т. Хасанов


Відповідальний за випуск к.т.н., проф. Ю.М. Гаврилюк


Підп. До др. ___________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.. ____. Наклад ____ прим. Зам. № _________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи