Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 340.97 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата01.06.2012
Розмір340.97 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГОМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМАМИ:

6.030504 – “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”,

6.030510 - „ТОВАРОЗНАВСТВО І ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО”,

6.030507– „МАРКЕТИНГ”,

6.030509 –„ ОБЛІК І АУДИТ”,

6.030508 – „ФІНАНСИ І КРЕДИТ”


КРЕМЕНЧУК 2010

ЗМІСТ


Вступ.......................................................................................................................4

Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи з дисципліни..............................................................................................................5

Тематика контрольних робіт.................................................................................7

Список літератури................................................................................................28

Додаток А Зразок титульної сторінки контрольної роботи.............................33


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Господарське законодавство” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами: 6.030504 – “Економіка підприємства”, 6.030510 – „Товарознавство і торговельне підприємництво”, 6.030507–„Маркетинг”, 6.030509 – „Облік і аудит”, 6.030508 – „Фінанси і кредит”


Укладач доцент Н.М. Ляпунова

Рецензент к.ю.н., проф. М.І. Галунов

Кафедра кримінального та цивільного права і процесу


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол №__ від ______

Заступник голови методичної ради ______________ доц. С.А. Сергієнко


ВСТУП


Основні засади ринкової економіки передбачають повну господарську самостійність суб’єктів господарювання, які функціонують у народному господарстві, вступаючи при цьому в різноманітні господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини.

Ринкова економіка породила різноманітні організаційні форми суб’єктів господарювання: господарські організації; громадяни-підприємці; структурні одиниці господарських організацій. З’явилися нові інститути, притаманні ринковим умовам господарювання (банкрутство, свобода конкуренції, антимонопольне регулювання). Інтеграція України до світової економічної системи стимулює розвиток міжнародних господарських зв’язків, зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання.

Існує потреба у врегулюванні правового статусу об’єднань підприємств, питань господарського судочинства тощо. Усі ці чинники зумовлюють необхідність не тільки відповідного правового регулювання, а й правових засад господарської діяльності.

Українська держава сьогодні потребує висококваліфікованих спеціалістів на всіх напрямах економічного розвитку. З метою підготовки таких спеціалістів, озброєних знаннями в галузі господарського законодавства, розроблені дані методичні вказівки. Методичні вказівки дають можливість опанувати важливі нормативно-правові акти у сфері господарської діяльності та практику їх застосування.

^ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ


Варіант контрольної роботи визначається за останньою цифрою залікової книжки. Наприклад, остання цифра вашої залікової книжки „0”. Отже, ви можете вибрати тему за № 10. Якщо остання цифра вашої залікової книжки „5”, то вибирається тема контрольної роботи за № 5.

Мета виконання контрольної роботи.

Метою виконання контрольної роботи є активізація самостійної роботи, покращення теоретичної та практичної підготовки студентів.

Студент повинен навчитися самостійно працювати з юридичною літературою, підручниками та посібниками, довідковими та іншими науково-допоміжними матеріалами згідно з вибраною темою.

Використовуючи нормативно-правові акти, різноманітну літературу, студент повинен уміти коротко викласти зміст вибраної теми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й висвітлити своє бачення проблеми, своє ставлення до її розв’язання.

Підготовка до написання контрольної роботи.

Після визначення теми контрольної роботи потрібно ознайомитися з її планом або скласти свій на основі вивченої рекомендованої літератури.

Окрім указаної в тематиці контрольних робіт літератури, необхідно підібрати основну і додаткову літературу в бібліотеці (монографії, брошури, журнальні та газетні статті).

Основні вимоги до контрольної роботи.

Робота повинна бути акуратно виконана на аркушах формату А4 або в

окремому учнівському зошиті. Приблизний обсяг – 20-25 сторінок.

На обкладинці необхідно вказати назву дисципліни, тему контрольної роботи, прізвище, ім’я та по батькові студента, номер групи, шифр (номер залікової книжки), прізвище, ім’я та по батькові викладача, домашню адресу й телефон студента. Зразок оформлення титульної сторінки наведено в додатку А методичних вказівок. На першій сторінці вказується тема контрольної роботи, її план та список використаної літератури. Розкриття теми має бути пов’язане із пунктами плану контрольної роботи. Висвітлювати питання необхідно так, щоб контрольна робота давала відносно завершене уявлення з вибраної теми. Сама робота повинна бути результатом опрацювання й засвоєння декількох джерел.

Підготовлена робота висилається або здається на кафедру кримінального та цивільного права і процесу (39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, корпус № 1, к. 1317) не пізніш як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обов’язково вказати прізвище, ім’я та по батькові викладача, який читає курс. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі заліку. Контрольну роботу бажано написати українською мовою. Але студенти, які вільно не володіють українською мовою, можуть виконати її російською.

^ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Контрольна робота з навчальної дисципліни „Господарське законодавство” складається з теоретичної та практичної частин.

Теоретична частина виконується відповідно до плану контрольної роботи з використанням нормативних джерел, підручників, матеріалів періодики. Практична частина полягає у виконанні практичного завдання щодо складання юридичного документа.


^ Варіант № 1 Господарське законодавство на сучасному етапі розвитку економіки України

План

 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства.

 2. Система господарського законодавства.

 3. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання.

 4. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю.

 5. Суб’єкти господарювання та господарські правовідносини.

 6. Господарський та Цивільний кодекси України як джерела господарського

законодавства.


^ Рекомендації до теми


Ознайомлення з дисципліною „Господарське законодавство” слід починати з визначення його поняття – це сукупність нормативних актів, які регулюють усі, а не тільки господарські, правовідносини у народному господарстві. Ознаки й особливості господарського законодавства характеризуються його комплексністю:

 • більшість нормативних актів господарського законодавства містить у собі норми двох і більше галузей права;

 • господарське законодавство містить в собі одногалузеві акти господарського (цивільного) законодавства;

 • господарське законодавство поєднується з комерційним правом інших країн та міжнародними договорами з господарських питань;

 • господарське законодавство складається з великого масиву нормативних актів, які регулюють різні види господарської діяльності та форми власності.

Розглядаючи питання про систему господарського законодавства, необхідно розрізняти вертикальну (згідно з юридичною силою актів) та горизонтальну, тобто за видами господарської діяльності (продукція, роботи, послуги); а також за функціональною діяльністю (управління, фінансування, ціноутворення, стандартизація) та галузями народного господарства і видами господарських відносин.

Третє питання можливо поєднати з попереднім, оскільки висвітлення конституційних основ правопорядку у сфері економіки є вкрай важливим і доцільним саме у контексті розгляду системи господарського законодавства.

При розгляді наступного питання про державний контроль та нагляд за господарською діяльністю слід звертатись до норм ГК України, а також інших законодавчих актів.

Питання стосовно суб’єктів господарських правовідносин слід, у першу чергу, починати з ретельного вивчення цього питання, а потім безпосередньо перейти до розгляду видів суб’єктів господарювання. При цьому необхідно розрізняти поняття „суб’єкти господарювання” та „учасники відносин у сфері господарювання” з посиланням на відповідні положення ГК України.

З точки зору теорії господарського права, господарське законодавство являє собою самостійну галузь – систему нормативних актів, правила яких регулюють господарські відносини щодо організації та здійснення господарської діяльності в галузі суспільного виробництва та обігу. Отже, предметом господарського законодавства є господарські відносини між організаціями щодо виробництва і реалізації (поставки, купівлі-продажу, міни) продукції, відносини у капітальному будівництві, відносини у закупівлі сільськогосподарської продукції в агарних виробників, відносини організації усіх видів транспорту з клієнтами та між собою, відносини у державному страхуванні, зовнішньоекономічній діяльності, планові та господарсько-процесуальні відносини. Таким чином, господарське законодавство є сукупністю нормативних актів, які регулюють усі правовідносини у народному господарстві.

Викладення останнього питання плану даної теми передбачає ознайомлення зі змістом Господарського і Цивільного кодексів України як основних джерел господарського законодавства і розгляд їх основних положень. При цьому слід мати на увазі, що Цивільний кодекс України є джерелом господарського законодавства, але не повним його змістом.

Практичне завдання: скласти проект засновницького договору.

Література: [2, 3, 8, 9, 38, 51, 52, 53, 54, 55, 56].


Варіант № 2 Організаційно-правові форми господарювання


План


 1. Поняття та організаційно-правові форми підприємств.

 2. Поняття і види об’єднань підприємств.

 3. Поняття та організаційно-правові форми господарських товариств.

 4. Установчі документи суб’єктів господарювання.

 5. Створення філій, представництв, інших відокремлених підрозділів

суб’єкта господарювання.


^ Рекомендації до теми


Розгляд питань плану передбачає, насамперед, визначення поняття „організаційно-правова форма господарювання”. Вона являє собою класифікацію підприємств залежно від форм власності, способів розмежування у підприємствах залежно від форм власності й управління майном. Юридичне значення цього поняття полягає в урахуванні у законодавстві особливостей правового становища підприємств окремих видів.

Після визначення поняття „підприємство” слід розглянути види підприємств та їх організаційні форми відповідно до положень Господарського кодексу України. При цьому необхідно звернути увагу на визначення підприємств:

 1. які мають іноземні інвестиції;

 2. залежно від кількості працівників;

 3. що діють як унітарні або корпоративні.

Окремо слід зупинитись на розгляді державних та комунальних унітарних підприємств.

Друге питання плану даної теми необхідно почати з визначення питання „об’єднання підприємств” і зазначити, що залежно від порядку заснування вони поділяються на господарські об’єднання або державні чи комунальні господарські об’єднання, та дати їх визначення. Слід назвати організаційно-правові форми об’єднань підприємств та навести їх стислу характеристику. Крім того, необхідно назвати інші види об’єднань підприємств, правове становище яких регулюється відповідними законами.

Питання стосовно господарських товариств також слід розпочати з визначення цього поняття і докладно розглянути організаційно-правові форми господарських товариств. При цьому варто звернути увагу, що такий розгляд потрібно робити з використанням положень як Господарського, так і Цивільного кодексів України. Крім того, розглядаючи особливості правового статусу акціонерного товариства, слід звертатись до норм Закону України „Про акціонерні товариства”.

Отже, розглядаючи види господарських товариств, важливо вміти докладно охарактеризувати кожен з них, а також віднайти спільні ознаки та відмінності. Також рекомендується розглянути окремо відмінність господарських товариств від об’єднань підприємств.

Розгляд питання стосовно установчих документів суб’єктів господарювання передбачає ознайомлення зі статутом та засновницьким договором. Слід ретельно дослідити їх спільні ознаки та відмінності, а також конкретно вказати, який установчий документ належить кожному з видів суб’єктів господарювання – юридичних осіб.

Останнє, п’яте, питання плану стосується розгляду порядку створення філій, представництв, інших відокремлених підрозділів. При цьому необхідно звернутись до положень Господарського кодексу України (глава 7, 8, 9, 11) та інших нормативних актів.

Практичне завдання: скласти проект договору поставки.

Література: [2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 6, 47,49, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59].


Варіант № 3 Підприємництво як вид господарської діяльності


План

 1. Поняття та принципи підприємницької діяльності.

 2. Загальні гарантії прав підприємців.

 3. Державне регулювання та підтримка підприємництва.

 4. Державна реєстрація суб’єктів господарювання.

 5. Патентування деяких видів підприємницької діяльності.

 6. Ліцензування певних видів господарської діяльності.


Рекомендації до теми


Викладення першого питання плану теми необхідно почати з визначення поняття „господарська діяльність”, а в контексті його – поняття „підприємництво” – вид господарської діяльності та його принципів. Розгляд цього питання передбачає звернення до положень Конституції України та Господарського кодексу України.

Друге і третє питання плану потребують не тільки посилання на норми даного кодексу, але мають на меті більш широкий розгляд цих важливих питань, а саме: можливості використання інших законодавчих та підзаконних актів, локальних нормативних актів, у яких зазначаються гарантії прав підприємців і державне регулювання та підтримка підприємництва (або сприяння підприємцям у їх діяльності чи допомога на місцевому рівні).

Розглядаючи питання про державну реєстрацію суб’єктів господарювання, слід звернутись до положень відповідного закону. При цьому необхідно зазначити, що державна реєстрація є однією з головних умов здійснення підприємницької діяльності, її легалізації. Окремо необхідно визначити особливості державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а саме: навести перелік документів, що надаються державному реєстратору, терміни державної реєстрації, пострєестраційні процедури.

Питання патентування деяких видів підприємницької діяльності передбачає звернення до положень відповідного закону, який визначає види підприємницької діяльності, які підлягають патентуванню. При цьому необхідно користуватись чинною редакцією закону, а також звернутись до відповідного закону, який заборонив такий вид підприємницької діяльності, як гральний бізнес.

Останнє питання плану теми передбачає звернення до положень відповідного закону (чинної редакції), який визначає питання та види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, державний контроль та відповідальність суб’єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у цій сфері.

Практичне завдання: скласти проект претензії про невиконання договірних зобов’язань.

Література: [1, 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 60].

^ Варіант № 4 Господарський договір як правова форма господарський зв’язків

План


 1. Поняття, ознаки і функції господарського договору.

 2. Форма та істотні умови господарського договору.

 3. Класифікація господарських договорів.

 4. Поняття, підстави та основні види господарських зобов’язань.

 5. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів.

 6. Види забезпечення належного виконання господарських зобов’язань.


^ Рекомендації до теми


Виконання цього варіанту контрольної роботи передбачає, насамперед, звернення до розгляду теоретичних питань, які зазначені у плані під № 1-4, з використанням відповідних підручників або навчальних посібників: „Господарське право”, автор В.С. Щербина; „Господарське законодавство” (Л.А. Жук, І.Л.Жук, О.М. Неживець) та інших.

Викладення теми слід почати з розмежування понять „договір” та „господарський договір”, оскільки обидва є майновим, але вони різні в тому плані, що співвідносяться між собою як загальний та спеціальний. Важливо розглянути ознаки господарського договору, до деяких належать:

 • наявність господарської (комерційної) мети;

 • окремі підстави укладання й змісту;

 • обмеження кола суб’єктів, які можуть укладати договори.

Щодо питання функцій господарського договору, то їх слід поділяти на загальні та специфічні.

Розглядаючи питання форми господарського договору, слід звернутись до положень Цивільного кодексу України, які передбачають загальне правило укладання господарських договорів, а також так звану скорочену форму. Відповідно до Господарського кодексу України, необхідно визначити істотні умови господарського договору.

Питання класифікації господарських договорів слід розглядати за відповідними критеріями:

 • за суб’єктним складом;

 • залежно від юридичної підстави;

 • за способом виникнення та ін.

Крім того, відповідно до нормативної класифікації господарські договори розрізняють залежно від видів майнових відносин, які є предметом відповідних договорів.

Перед розглядом четвертого питання необхідно звернути увагу, що господарський договір – це юридичне джерело договірних господарських зобов’язань. Зміст господарського договору – це сукупність господарських зобов’язань сторін, тобто їх прав і обов’язків, що виникають з договору. Отже, спочатку слід розглянути співвідношення понять „договір” та „господарське зобов’язання”. Питання підстав виникнення господарських зобов’язань та їх основних видів визначається на основі положень Господарського кодексу України.

Викладення наступного питання потребує звернення до положень Господарського, Цивільного кодексів України, оскільки докладний розгляд його може дати розуміння порядку укладання, зміни та розірвання господарських договорів. Слід звернути увагу на особливості укладання господарських договорів, які полягають у тому, що: 1) при їх укладанні застосовуються певні процедури, тобто порядок висловлення пропозиції укласти договір та її прийняття; 2) досудове врегулювання розбіжностей, які виникають під час укладання певної категорії господарських договорів (ст.10 Господарського процесуального кодексу України); 3) спеціальний порядок укладання господарських договорів окремих видів, що регулюється нормами кодексів, статутів, правил та положень.

Останнє питання плану необхідно розглядати з посиланням на відповідні положення Господарського кодексу України, а також Цивільного кодексу України, де докладно закріплені види забезпечення виконання зобов’язання.

Практичне завдання: скласти проект статуту підприємства.

Література: [2, 3, 24, 25, 26, 41, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63].


^ Варіант № 5 Відповідальність у господарських правовідносинах

План


 1. Поняття, принципи і функції господарсько-правової відповідальності.

 2. Підстави, межі та строки господарсько-правової відповідальності.

 3. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.

 4. Правові засоби відповідальності у сфері господарювання.

 5. Позадоговірна господарсько-правова відповідальність.


Рекомендації до теми


Розглядаючи питання плану, слід звернути увагу, що принципи господарсько-правової відповідальності закріплені у відповідному розділі Господарського кодексу України. Саме ж питання господарсько-правової відповідальності та її функцій належить до питань теорії господарського права. Отже, функції господарсько-правової відповідальності визначаються як сукупність дій щодо застосування до правопорушника передбачених законом чи договором санкцій, а також правових наслідків такого застосування. Узагальнено виділено п’ять основних функцій.

Друге питання плану передбачає визначення підстав господарсько-правової відповідальності. Слід підкреслити, що підставою господарської відповідальності є протиправна дія або бездіяльність суб’єкта господарювання – господарське правопорушення. Залежно від юридичної підстави слід розрізняти договірні та позадоговірні правопорушення. Отже, розглядаючи питання підстав і меж господарсько-правової відповідальності необхідно звернутись до положень Господарського кодексу України. Стосовно строків господарсько-правової відповідальності, то застосовуються загальний та скорочені строки її реалізації, передбачені Цивільним кодексом України.

При відповіді на питання про досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності посилання на відповідну статтю Господарського кодексу України є недостатнім, оскільки викладення цього питання потребує звернення до ІІ розділу „Досудове врегулювання господарських спорів” Господарсько-процесуального кодексу України.

Питання правових засобів відповідальності у сфері господарювання – це розгляд економічних і майнових санкцій, передбачених законом або договором. Відповідно до Господарського кодексу України у сфері господарювання застосовуються такі види господарських санкцій: відшкодування збитків, штрафні санкції, оперативно-господарські санкції та адміністративно-господарські санкції. Кожний вид санкцій необхідно докладно розглянути.

Останнє питання плану безпосередньо пов’язане з поняттям „позадоговірне правопорушення”. Тобто, залежно від юридичної підстави (які юридичні норми порушені) і розрізняють договірні та позадоговірні правопорушення, а відтак і відповідальність. Розгляд даного питання потребує звернення до положень Цивільного кодексу України (книга 5, розділ 3, підрозділ 2).

Практичне завдання: скласти проект договору купівлі-продажу оптової партії товарів.

Література: [2, 4, 6, 51, 52, 53, 54, 64, 65].

^ Варіант № 6 Припинення діяльності суб’єкта господарювання


План


 1. Реорганізація і ліквідація суб’єкта господарювання.

 2. Загальні положення інституту банкрутства (поняття, ознаки, суб’єкти у

відносинах банкрутства, підстави для застосування банкрутства тощо).

 1. Заходи щодо запобігання банкрутству та позасудові процедури.

 2. Судові процедури в процесі банкрутства.

 3. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів господарювання.

 4. Черговість задоволення вимог кредиторів. Звільнення працівників

боржника. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство.


^ Рекомендації до теми


Розглядаючи питання плану, слід звернути увагу, що законодавство передбачає дві правові форми припинення діяльності суб’єкта господарювання : реорганізацію і ліквідацію. За юридичними підставами, припинення може бути двох видів: добровільним і примусовим. Необхідно визначити обставини кожного з цих видів. Господарський кодекс України містить відповідні положення у розділі ІІ, главах 6, 9.

Перш ніж безпосередньо перейти до розгляду другого питання плану, слід підкреслити, що інститут банкрутства запроваджено у зв’язку з ринковою орієнтацією економіки України. Інститут банкрутства слугує звільненню ринкової економіки від неефективно господарюючих суб’єктів. На основі відповідного закону необхідно визначити загальні положення інституту банкрутства як одну з юридичних підстав ліквідації суб’єкта господарської діяльності. Як і попередній пункт плану, інші також потребують звернення до відповідного закону. Законодавством передбачено два види позасудових процедур, які можуть провадитися з метою запобігання банкрутству: фінансова допомога і відновлення платоспроможності боржника (досудова санація). Ці види слід докладно розглянути. При цьому слід мати на увазі, що посилання на норми Господарського кодексу України з цього питання також є необхідними (розділ ІV, глава 23).

У випадках, передбачених законом, до боржника в процесі провадження справи про банкрутство застосовуються такі судові процедури:

1) розпорядження майном боржника;

2) мирова угода;

3) санація (відновлення платоспроможності боржника);

4)ліквідаційна процедура.

Кожну з цих судових процедур слід розглянути окремо і докладно.

Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” має окремий розділ VІ, де зазначені особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності. Необхідно визначити ці суб’єкти і вказати на особливості їх банкрутства у стислому вигляді.

Останнє питання плану потребує докладного викладення з посиланням на положення зазначеного закону (розділ ІІІ), а також ст. 215 Господарського кодексу України.

Практичне завдання: скласти проект засновницького договору.

Література: [2, 27, 51, 52, 53, 54, 66].


^ Варіант № 7 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності


План


 1. Поняття і принципи зовнішньоекономічної діяльності.

 2. Суб’єкти і види зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 4. Спеціальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

 5. Договори (контракти) суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

 6. Поняття, види і форми іноземних інвестицій.

 7. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій.Рекомендації до теми


Викладення питань плану теми необхідно проводити, посилаючись, насамперед, на положення розділу VІІ Господарського кодексу України і докладного розгляду відповідного закону.

Після відповіді на перше питання плану, слід розглянути коло суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, яке в Україні досить широке. При цьому всі суб’єкти мають рівне право здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами України, незалежно від форми власності та інших ознак. Необхідно розглянути коло суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та навести її види.

Наступне питання потребує визначення органів, які здійснюють регулювання щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами господарювання на основі відповідного закону.

Слід зазначити, що регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється як державою в особі її органів, так і недержавними органами управління економікою, які необхідно розглянути. Визначаючи форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (встановлення режиму здійснення валютних операцій, митне регулювання, ліцензування та квотування та ін.), необхідно докладно зупинитись на їх розгляді.

Питання про договори (контракти) суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності розглядається відповідно до законодавства України. При цьому слід звернути увагу на поняття, види, зміст, форму, порядок укладання, зміни та розірвання зовнішньоекономічних договорів.

Окремо необхідно визначити спеціальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності як вітчизняними, так і іноземними суб’єктами господарської діяльності, що стосується, зокрема: їх реєстрації як суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, відповідного органу, що здійснює реєстрацію, тощо.

На початку розгляду питання плану щодо іноземних інвестицій слід ознайомитись з положеннями Закону України „Про інвестиційну діяльність” (1991 р. зі змінами і доповненнями). Особливості режиму іноземних інвестицій на території України визначаються Законом України „Про режим іноземного інвестування” (1996 р. зі змінами і доповненнями), дія якого поширюється виключно на іноземних інвесторів і підприємства з іноземними інвестиціями. Слід зазначити, що Господарський кодекс України містить відповідну окрему главу, на яку також необхідно посилатись, розглядаючи питання про іноземні інвестиції.

Розглядаючи останнє питання, необхідно підкреслити, що іноземні інвестиції підлягають державній реєстрації, а незареєстровані іноземні інвестиції не дають права на одержання пільг та гарантій, передбачених законодавством.

Практичне завдання: скласти проект статуту підприємства.

Література: [2, 7, 28, 29, 30, 31, 42, 48, 51, 52, 53, 54, 67].


^ Варіант № 8 Правове регулювання біржової діяльності


План


 1. Поняття, юридичні ознаки та види бірж.

 2. Правове становище товарної біржі: порядок створення, функції, права та

обов’язки.

 1. Біржові угоди: поняття, види, порядок укладання. Правила біржової

торгівлі.

 1. Правовий статус фондової біржі: поняття, порядок утворення,

організаційно-правова форма, особливості припинення діяльності

фондової біржі.

 1. Поняття цінних паперів, їх класифікація та види.

 2. Правила фондової біржі. Контроль за діяльністю фондових бірж.


^ Рекомендації до теми


Розгляд першого питання плану передбачає загальне визначення як товарної біржі, так і фондової біржі відповідно до чинного законодавства. Крім того, слід підкреслити, що товарні біржі можуть бути класифіковані на види (залежно від ряду підстав), які необхідно визначити.

Друге питання плану безпосередньо стосується правового становища товарної біржі. Розгляд цього питання потребує звернення до положень відповідного закону. У зв’язку з цим необхідно визначити порядок створення та припинення діяльності товарної біржі, основні напрями діяльності (функції). Відповідно до викладених функцій товарні біржі діють за певними принципами, користуються правами та несуть встановлені законом обов’язки.

Наступне питання плану потребує розгляду низки питань, які стосуються біржових угод. Слід докладно розглянути особливості укладання біржових угод, особливі умови, яким має відповідати біржова угода. Також необхідно звернути увагу на предмет біржової угоди, відмінність між біржовими і

небіржовими угодами та поділ біржових угод на види. Окремо необхідно зупинитись на розгляді Правил біржової торгівлі. Питання правового статусу фондової біржі потребує звернення до положень відповідного закону. Насамперед необхідно дати визначення поняття „фондовий ринок”, „учасники фондового ринку”, „емітент” тощо. Крім того, слід розглянути види професійної діяльності на фондовому ринку, а потім перейти до питань утворення, припинення діяльності фондової біржі. П’яте питання плану передбачає визначення поняття „цінні папери” та наведення їх класифікації та видів відповідно до законодавства. Останнє питання плану стосується розгляду правил фондової біржі та визначення органів та організацій, що здійснюють регулювання ринку цінних паперів.

Практичне завдання: скласти проект претензії про невиконання договірних зобов’язань.

Література: [2, 32, 33, 34, 39, 51, 52, 53, 54, 68].

^ Варіант № 9 Обмеження монополізму та захист від недобросовісної конкуренції у сфері господарювання


План


 1. Правове регулювання конкуренції та монополістичної діяльності.

 2. Поняття монопольного становища та зловживання ним.

 3. Недобросовісна конкуренція та її прояви на ринку.

 4. Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного

законодавства.

 1. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного

законодавства.


Рекомендації до теми


Розгляд питань плану слід розпочати з посилання на конституційні основи правового господарського порядку в Україні, які стосуються забезпечення державного захисту конкуренції, недопущення зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірного обмеження конкуренції та недобросовісної конкуренції, визначення правил конкуренції та норм антимонопольного регулювання виключно законом. Під регулюванням конкуренції та монополістичної діяльності розуміють процес обмеження монопольної діяльності. Метою такого регулювання є захист інтересів споживачів і суспільства в цілому від негативних наслідків монопольної діяльності та недобросовісної конкуренції господарюючих суб’єктів. Також виклад питань передбачає звернення до положень Господарського кодексу України (розділ І, глава 3, розділ V, глава 28).

Розгляд другого питання плану передбачає звернення до відповідного закону, який визначає правові засоби підтримки та захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму в господарській діяльності. У першу чергу слід дати визначення поняття монопольного становища та визначити групи та види порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Наступне питання плану слід також розглядати з використанням положень відповідного закону, який спрямований на встановлення, розвиток та забезпечення торговельних та інших чесних звичаїв ведення конкуренції при здійсненні підприємницької діяльності. Визначивши поняття недобросовісної конкуренції, необхідно розглянути, які дії визначаються недобросовісною конкуренцією.

З метою запобігання монополізації товарних ринків, зловживанню монопольним становищем та обмеженню конкуренції створено спеціальний орган, який здійснює державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства, а також його територіальні відділення. На підставі відповідного закону необхідно визначити компетенцію Антимонопольного комітету та визначити його повноваження.

Останнє питання плану теми полягає у визначенні відповідальності за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства. При цьому слід звернути увагу, що відповідь на дане питання має місце у законодавчих актах, які були розглянуті у попередніх питаннях. Крім того, при викладенні даного питання необхідно посилатись на Господарський кодекс України (розділ V, глава 28).

Практичне завдання: скласти проект договору перевезення.

Література: [1, 2, 10, 11, 12, 50, 51, 52, 53, 54, 69].


^ Варіант № 10 Захист прав суб’єктів господарської діяльності в господарських судах

План

 1. Правосуддя в господарських відносинах.

 2. Завдання та принципи організації і діяльності господарського суду.

Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ.

 1. Система господарських судів України (судові інстанції).

 2. Досудове врегулювання господарських спорів.

 3. Компетенція Міжнародного комерційного арбітражу.


Рекомендації до теми


Необхідними умовами успішного функціонування всіх елементів ринкового механізму є законність і дисципліна в діяльності суб’єктів господарювання. Суперечності між підприємствами, організаціями, державними та іншими органами стосовно їхніх прав і обов’язків у господарських відносинах називаються господарським спором. Саме ці господарські спори і є предметом розгляду та вирішення господарським судом.

Господарський суд – одна із гілок судової влади, на яку законом покладено здійснення правосуддя у господарських відносинах. Організація і діяльність господарського суду визначаються Конституцією України, Законом України „Про судоустрій України”, Господарсько-процесуальним кодексом України.

Отже, викладення першого питання потребує, насамперед, звернення до положень Конституції України, де закріплено основи правосуддя. Важливо підкреслити й основні напрями судової реформи, викладені в Концепції судово-правової реформи.

Друге і третє питання плану слід розглядати, посилаючись на положення відповідного законодавства про судоустрій, а відносно підвідомчості та підсудності справ – на Господарсько-процесуальний кодекс України. Викладення третього питання також потребує звернення до положень Господарсько-процесуального кодексу України. При цьому слід зазначити основні положення досудового врегулювання господарського спору та порядок і строки розгляду претензії тощо.

Останнє питання плану стосовно компетенції Міжнародного комерційного арбітражу потребує звернення до відповідного закону. Необхідно визначити, які спори між суб’єктами господарювання передаються на розгляд даного суду.

Крім того, у роботі слід визначити місце і роль адміністративних і третейських судів при розгляді господарських спорів.

Практичне завдання: скласти проект зовнішньоекономічного договору (контракту).

Література: [1, 5, 35, 36, 37, 40, 52, 53, 54, 70, 71].


^ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства.

 2. Система господарського законодавства.

 3. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю.

 4. Суб’єкти господарювання.

 5. Поняття господарських правовідносин.

 6. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання.

 1. Поняття та організаційно-правові форми підприємств.

 2. Поняття і види об’єднань підприємств.

 3. Поняття та організаційно-правові форми господарських товариств.

 4. Установчі документи суб’єктів господарювання.

 5. Порядок створення філій, представництв, інших відокремлених

підрозділів суб’єкта господарювання.

 1. Поняття та принципи підприємницької діяльності.

 2. Загальні гарантії прав підприємців.

 3. Державне регулювання та підтримка підприємництва.

 4. Державна реєстрація юридичних осіб.

 5. Державна реєстрація фізичних осіб-підприємців.

 6. Патентування деяких видів підприємницької діяльності.

 7. Ліцензування певних видів господарської діяльності.

 8. Поняття й ознаки господарського договору.

 9. Функції господарського договору.

 10. Форма та істотні умови господарського договору.

 11. Класифікація господарських договорів.

 12. Поняття і підстави господарських зобов’язань.

 13. Основні види господарських зобов’язань.

 14. Порядок укладання господарських договорів.

 15. Порядок зміни та розірвання господарських договорів.

 16. Види забезпечення належного виконання господарських зобов’язань.

 17. Поняття господарсько-правової відповідальності.

 18. Принципи і функції господарсько-правової відповідальності.

 19. Підстави господарсько-правової відповідальності.

 20. Межі та строки господарсько-правової відповідальності.

 21. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.

 22. Види господарсько-правової відповідальності.

 23. Позадоговірна господарсько-правова відповідальність.

 24. Реорганізація і ліквідація суб’єкта господарювання.

 25. Поняття й ознаки банкрутства.

 26. Суб’єкти банкрутства.

 27. Заходи щодо запобігання банкрутству.

 28. Позасудові процедури при банкрутстві.

 29. Судові процедури в процесі банкрутства.

 30. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів господарювання.

 31. Черговість задоволення вимог кредиторів.

 32. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство.

 33. Поняття і принципи зовнішньоекономічної діяльності.

 34. Суб’єкти і види зовнішньоекономічної діяльності.

 35. Форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 36. Спеціальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

 37. Особливість укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

 38. Поняття, види і форми іноземних інвестицій.

 39. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій.

 40. Поняття, юридичні ознаки та види бірж.

 41. Порядок створення та припинення діяльності товарної біржі.

 42. Права та обов’язки товарної біржі.

 43. Поняття та види біржових угод.

 44. Правила біржової торгівлі.

 45. Порядок утворення і припинення діяльності фондових бірж.

 46. Права та обов’язки фондової біржі.

 47. Правила фондової біржі.

 48. Поняття цінних паперів.

 49. Класифікація та види цінних паперів.

 50. Контроль за діяльністю фондових бірж.

 51. Поняття монопольного становища та зловживання ним.

 52. Недобросовісна конкуренція та її прояви на ринку.

 53. Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного

законодавства.

 1. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного

законодавства.

 1. Правосуддя в господарських відносинах.

 2. Завдання та принципи діяльності господарського суду.

 3. Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ.

 4. Система господарських судів України (судові інстанції).

 5. Досудове врегулювання господарських спорів.

 6. Компетенція Міжнародного комерційного арбітражу.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Основна


 1. Конституція України // ВВР України. – 1996.- № 30.

 2. Господарський кодекс України // ВВР України. – 2003.– № 18-22.

 3. Цивільний кодекс України // ВВР України. – 2003.– № 40-44.

 4. Господарсько-процесуальний кодекс України // ВВР України. – 2001.– № 36.

 5. Кодекс адміністративного судочинства // ВВР України. – 2005.– № 35-37.

 6. Митний кодекс України // ВВР України. – 2002. – № 38-39.

 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення // ВВР України. –

1984.

 1. Закон України „Про основні засади державної регуляторної політики у

сфері господарської діяльності” // ВВР України. – 2004. – № 9.

 1. Закон України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у

сфері господарської діяльності” // ВВР України. – 2007. –№ 29.

 1. Закон України „Про захист економічної конкуренції” // ВВР України. –

2001. – № 12.

 1. Закон України „Про захист від недобросовісної конкуренції” // ВВР

України. – 1996. – № 36.

 1. Закон України „Про Антимонопольний комітет України” // ВВР України. –

1993. –№ 50.

 1. Закон України „Про господарські товариства”// ВВР України. – 1991. –

№ 49.

 1. Закон України „Про акціонерні товариства” // ВВР України. – 2008. –

№ 50-51.

 1. Закон України „Про холдингові компанії в Україні” - ВВР України. –

2005. - № 48.

 1. Закон України „Про промислово-фінансові групи в Україні” // ВВР

України. – 1996. – № 28.

 1. Закон України „Про банки і банківську діяльність” // ВВР України. – 2001.

– № 5-6.

 1. Закон України „Про державну підтримку малого підприємництва”// ВВР

України. – 2000. – № 51-52.

 1. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних

осіб - підприємців” // ВВР України. – 2003. – № 31-32.

 1. Закон України „Про патентування деяких видів підприємницької

діяльності” // ВВР України. – 1996. – № 20.

 1. Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”

// ВВР України. – 2000. – № 36.

 1. Закон України „Про заборону грального бізнесу в Україні” // ВВР України.

– 2009. – № 38.

 1. Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарювання” // ВВР

України. – 2005. – № 48.

 1. Закон України „Про заставу” // ВВР України. – 1992. – № 47.

 2. Закон України „Про концесії” // ВВР України. – 1999. – № 27.

 3. Закон України „Про лізинг” // ВВР України. – 1998. – № 16.

 4. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або

визнання його банкрутом” // ВВР України. – 1999. – № 42-43.

 1. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” // ВВР України. –

1991. – № 29.

 1. Закон України „Про інвестиційну діяльність” // ВВР України. – 1991. –

№ 47.

 1. Закон України „Про режим іноземного інвестування” // ВВР України. –

1996. – № 19.

 1. Закон України „Про міжнародні договори України” // ВВР України. – 2004.

– № 50.

 1. Закон України „Про товарну біржу” // ВВР України. – 1992.– № 10.

 2. Закон України „Про цінні папери і фондовий ринок” // ВВР України. –

2006. – № 31.

 1. Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в

Україні” // ВВР України. – 1996. – № 51.

 1. Закон України „Про судоустрій України” // ВВР України. – 2002. –

№ 27-28.

 1. Закон України „Про третейські суди” // ВВР України. – 2004. – № 35.

 2. Закон України „Про Міжнародний комерційний арбітраж” // ВВР України.

– 1994. – № 25.

 1. Положення про Міністерство економіки України: Затверджено Указом

Президента України від 25 вересня 2002 р.

 1. Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку:

Затверджено Указом Президента України від 26 травня 2007 р.

 1. Постанова Верховної Ради України „Про Концепцію судово-правової

реформи в Україні” // ВВР України. – 1992. – № 30.

 1. Положення про Державний комітет з питань регуляторної політики та

підприємництва: Затверджено Кабінетом Міністрів України від 26 квітня

2007 року.

42. Положення про Порядок державної реєстрації іноземних інвестицій:

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 07.08. 1996 .

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 1996 р. „Про

запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської

діяльності”.

44. Перелік органів ліцензування: Затверджено Кабінетом Міністрів України

від 14 листопада 2000 року.

45. Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для

окремого виду господарської діяльності: Затверджено постановою Кабінета

Міністрів України від 4 липня 2001 року.

46. Типовий статут відкритого акціонерного товариства, створеного шляхом

корпоратизації державного підприємства, яке підлягає приватизації:

Затверджено Наказом Фонду державного майна України та Міністерства

економіки України від 25 червня 2001 р.

47. Типовий статут казенного підприємства: Затверджено постановою Кабінета Міністрів від 16 червня 1998р.

48. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів):

Затверджено Наказом Міністерства економіки України від 06.09. 2000.

49. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків,

відкриття їх філій, представництв, відділень: Затверджено постановою

Правління національного банку України від 31 серпня 2001 р.

50. Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету

України: Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету

України від 28 лютого 2001р.


Додаткова

 1. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України,– 2-ге

видання, перероб. і доповн./ За заг ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини.–

К.: Вид-во Юрінком Інтер, 2008.

 1. Господарське право: Підручник/ В.С. Щербина. – 4-те вид., перероб. і

доповн. – К.: Юрінком Інтер, 2009.

 1. Господарське законодавство / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживец та ін.–

Київ: Кондор, 2007.

 1. Правові основи підприємницької діяльності. Навчальний посібник/

Ю.М.Крупка.– К.: Юрінком Інтер, 2008.

 1. Суб’єкти господарського права: Монографія/ В.С. Щербина.– К.:

Юрінком Інтер, 2008.

56. Правові основи державного управління економікою України/ Ю.І. Крегул:

Навч. посібник.– К.: КНЕУ, 2003.

 1. Правове становище холдингових компаній: Монографія/ І.В. Лукач. – К.:

Юрінком Інтер, 2008.

 1. Науково-практичний коментар Закону України „Про господарські

товариства”/ Ю.М. Крупка – К.: Юрінком Інтер, 2008.

 1. Науково-практичний коментар Закону України „Про акціонерні

товариства”/ О.М. Вінник. – К.: Юрінком Інтер, 2009.

 1. Ліцензування в Україні. – К.: Юрінком Інтер, 2005

 2. Договірне право України. Загальна частина: Навчальний посібник/ За ред.

О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. Договірне право України. Особлива

частина: Навчальний посібник/ За ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер,

2009.

 1. Господарський договір та способи його укладання: Навчальний посібник/

О.А. Беляневич. – К.: Наукова думка, 2002.

 1. Контракти в підприємницькій діяльності: Навчальний посібник/ В.В. Луць

(зі зразками документів). – К.: Юрінком Інтер, 2008.

 1. Коментар до законодавства про фінансово-правові санкції/

Е.С.Дмитренко. – К.: Юрінком Інтер, 2007.

 1. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Законодавство та

коментована судова практика. – К.: Юрінком Інтер, 2009.

 1. Банкрутство. Правозастосування та судова практика/ Упоряд. Б.М. Грек та

ін. – К.: Юрінком Інтер, 2007.

 1. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний

Посібник / В.В. Поєдинок. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 1. Правове регулювання фондового ринку України: Навчальний посібник/

О.В. Колода. – К.: Юрінком Інтер, 2008.

 1. Конкурентне право. Навчальний посібник/ С.С. Валітов. – К.: Юрінком

Інтер, 2006.

 1. Господарське судочинство в Україні. Судова практика. Застосування

законодавства про банкрутство. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 1. Коментар судової практики з господарських справ / С.О. Теньков. – К.:

Юрінком Інтер, 2009.


Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки

контрольної роботи


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Кафедра кримінального та цивільного права і процесу


Залікова книжка №


Контрольна робота

з навчальної дисципліни

^ Господарське законодавство”

Тема № __

(назва теми контрольної роботи)


Роботу виконав: (прізвище, ім’я, по батькові)

Група:_____________

(шифр групи)


Керівник: ________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


Домашня адреса та

телефон студента:


Кременчук 200_

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Господарське законодавство” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами: 6.030504 – “Економіка підприємства”, 6.030510 – „Товарознавство і торговельне підприємництво”, 6.030507 – „Маркетинг”, 6.030509 – „Облік і аудит”, 6.030508 – „Фінанси і кредит”


Укладач доцент Н.М. Ляпунова

Відповідальний за випуск зав. кафедри кримінального та цивільного права і процесу М.І. Галунов


Підп. до др. ____________ Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ___Наклад ______ прим. Зам. № ____________ Безкоштовно.


Видавничий відділ КДУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи