Міністерство о світи І науки україни icon

Міністерство о світи І науки україни
Скачати 200.36 Kb.
НазваМіністерство о світи І науки україни
Дата01.06.2012
Розмір200.36 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО О СВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГОМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ ПРАВОВІ ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.060100 -“ПРАВОЗНАВСТВО”


КРЕМЕНЧУК 2008

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Правові основи підприємницької діяльності” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.060100 -“Правознавство”


Укладач старш. викл. Т.В. Гайкова

Рецензент к.ю.н., проф. М.І. Галунов


Кафедра кримінального та цивільного права і процесу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №__ від ______

Заступник голови методичної ради ______________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………………………….4

1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з навчальної дисципліни “Правові основи підприємницької діяльності”………………………5

2 Перелік тем і питань з навчальної дисципліни………………………………….6

3 Питання до модульного контролю………………………………………….…..10

Список літератури………………………………………………………………….13


ВСТУП

Дисципліна “Правові основи підприємницької діяльності” викладається студентам денної та заочної форм навчання за професійним спрямуванням 0601 - “ Право”.

Метою викладання дисципліни “Правові основи підприємницької діяльності” є формування у майбутніх фахівців знань про предмет, джерела, види, принципи, організацію підприємницької діяльності.

Основними завданнями, що мають бути розв’язані у процесі викладання дисципліни, є:

 • оволодіння знаннями щодо змісту законодавства про підприємницьку діяльність;

 • набуття умінь та навичок щодо реалізації нормативно-правових актів у практичній діяльності;

 • формування у майбутніх фахівців правової культури.

Навчальна дисципліна “Правові основи підприємницької діяльності” базується на знанні як із таких дисциплін, як “Цивільне право”, “Господарський процес”, “Адміністративне право”.

Усі теми курсу рівноцінно важливі та взаємопов’язані між собою. Тому вивчення кожної наступної теми можливе лише після засвоєння основних положень попередніх тем.

Відповідно до навчального плану спеціальності вивчення дисципліни містить наступні види занять: лекційні заняття, практичні заняття, виконання контрольної роботи (для заочної форми навчання), самостійна робота студента.

Самостійна робота студентів передбачає додаткове вивчення лекційного матеріалу, підготовку до практичного заняття, виконання контрольної роботи.


^ 1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРАВОВІ ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”
п/п


Тема

Денна форма

навчання

Заочна форма

навчання

Кільк.

год.

(лек)

Кільк.

год.

(срс)Кільк.

год.

(лек)

Кільк.

год.

(срс)

1

2

3

4

5

6

Модуль 1

1

Поняття та джерела підприємницького права. Правове регулювання підприємницької діяльності

2

3

2

5

2

Суб’єкти підприємницької діяльності

2

3

2

5

3

Організація підприємницької діяльності

2

4

2

5

Модуль 2

4

Припинення суб’єктів господарювання

2

4

-

5

5

Господарський договір

2

4

-

5

6

Державний нагляд та контроль у сфері підприємницької діяльності. Захист економічної конкуренції

2

4

-

5

7

Захист прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності

2

4

-

5

Усього годин за семестр

14

26

6

37

Виконання контрольних робіт

-

-

-

9

Усього годин за семестр

14

26

6

46^

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Поняття та джерела підприємницького права. Правове

регулювання підприємницької діяльності

Поняття та предмет підприємницького права. Джерела підприємницького права. Поняття, ознаки, принципи підприємницької діяльності. Види підприємницької діяльності. Суб’єкти підприємницької діяльності як суб’єкти господарювання. Форми та види власності в Україні. Інтелектуальна власність у сфері підприємницької діяльності
^

Питання для самоперевірки


 1. Прокоментуйте ст. 42 Конституції України щодо прав громадян на підприємницьку діяльність.

 2. Дайте визначення підприємництва згідно зі ст. 42 Господарського кодексу України.

 3. Назвіть ознаки підприємницької діяльності.

 4. Які види підприємницької діяльності ви знаєте?

 5. Назвіть принципи підприємницької діяльності.

 6. Як співвідносяться поняття «господарська діяльність» та «підприємницька діяльність»?

 7. Які форми та види власності передбачені законодавством України?
^

Література: [1; 2; 3; 9; 10 ]
Тема 2 Суб’єкти підприємницької діяльності

1. Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності. Юридичні особи. Підприємства як суб’єкти підприємницької діяльності: загальна характеристика та класифікація. Унітарні підприємства. Корпоративні підприємства. Об’єднання підприємств. Готівкові та безготівкові розрахунки у підприємницькій діяльності.
^

Питання для самоперевірки


 1. Дайте визначення понять «суб’єкт господарювання», «суб’єкт підприємництва»

 2. Визначте ознаки суб’єкта підприємництва.

 3. Класифікуйте суб’єкти підприємництва за різними критеріями.

 4. Визначте основні положення правового статусу фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності.

 5. Які види об’єднань підприємств ви знаєте?

 6. Які нормативно-правові акти регулюють порядок розрахунків у підприємницькій діяльності?

Література: [1; 2; 3; 11; 13; 14; 16; 17;18; 19 ; 20; 21; 51; 52; 53 ]


^

Тема 3 Організація підприємницької діяльності


Реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності у державних органах. Отримання дозволів на початок роботи

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності в державних органах та установах. Отримання дозволів на початок роботи. Перереєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Установчі документи юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Ліцензування господарської діяльності. Патентування підприємницької діяльності. Правое регулювання бухгалтерського обліку. Правове регулювання аудиту. Порядок проведення аудиту.

Питання для самоперевірки

 1. Дайте визначення державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності?

 2. Які органи здійснюють реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності?

 3. Визначте перелік документів, що подаються суб’єктом для державної реєстрації.

 4. У яких випадках необхідно отримати дозвіл на початок роботи?

 5. Які вимоги пред’являє Господарський кодекс до установчих документів?

 6. Які нормативно-правові акти регулюють порядок ліцензування та патентування підприємницької діяльності?

 7. Які нормативно-правові акти регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку у підприємницькій діяльності?

 8. Дайте визначення аудиту. Які підстави визначає законодавство для проведення аудиту?

Література : [1; 3; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 40; 55 ]


^

ТЕМА 4 Припинення суб’єктів господарювання


Поняття та підстави припинення суб’єктів господарювання. Реорганізація суб’єктів господарювання. Ліквідація суб’єктів господарювання. Банкрутство як правовий інститут. Державна реєстрація припинення діяльності суб’єктів господарювання.


Питання для самоперевірки

 1. У яких формах здійснюється припинення суб’єктів господарювання?

 2. Які підстави визначає законодавство для припинення суб’єктів господарювання?

 3. Визначте підстави, за якими припинення суб’єкта господарювання здійснюється у добровільному порядку.

 4. Визначте підстави, за якими припинення суб’єкта господарювання здійснюється у примусовому порядку.

 5. Дайте визначення поняття “реорганізація суб’єкта господарювання ”

 6. Які форми реорганізації суб’єктів господарювання ви знаєте?

 7. Визначте етапи ліквідаційної процедури суб’єкта господарювання.

 8. Дайте визначення поняттю “банкрутство”.

 9. Назовіть етапи провадження у справах про банкрутство.

 10. Назовіть правові наслідки визнання суб’єкта банкрутом.

Література [1; 2; 3; 30; 37; 39; 57 ]


^

Тема 5 Господарський договір


Поняття та ознаки господарського договору. Укладення, зміна і розірвання господарського договору. Визнання господарських договорів недійсними і неукладеними. Попередній договір. Виконання господарських договорів. Заходи забезпечення виконання господарських договорів. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань. Договори про передачу майна у власність: купівлі–продажу, поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни (бартеру), дарування, управління майном, енергопостачання. Договори про передачу майна в користування: оренди, лізингу, концесії. Договори на виконання робіт: підряду, підряду на капітальне будівництво. Договори про надання послуг: перевезення, комісії, зберігання.

Питання для самоперевірки

 1. Дайте визначення поняття “договір”.

 2. Назвіть ознаки господарського договору.

 3. Класифікуйте господарські договори за різними критеріями.

 4. Визначте стадії укладання господарських договорів відповідно за ст.181 ГКУ.

 5. Назвіть істотні умови господарського договору.

 6. У якій формі може укладатися господарський договір?

 7. Дайте визначення поняття “попередній договір”.

 8. Назвіть засоби забезпечення господарських договорів.

 9. Назвіть види господарських санкцій за невиконання чи неналежне виконання господарських договорів.

 10. Дайте загальну характеристику таких видів договорів:

 • оренди;

 • лізингу;

 • зовнішньоекономічного.

Література: [1; 2;3; 8; 38; 39]


^

Тема 6 Державний нагляд та контроль у сфері підприємницької діяльності. Захист економічної конкуренції


Загальні засади проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності. Проведення перевірок державними органами. Поняття та правове регулювання економічної конкуренції. Правові засоби контролю монопольного становища на ринку суб’єктів підприємництва. Захист підприємницької діяльності від недобросовісної конкуренції. Порядок розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Питання для самоперевірки

 1. Дайте визначення поняття “державна регуляторна політика”.

 2. Назвіть принципи державної регуляторної політики.

 3. Назвіть засоби державного регулювання економічної діяльності.

 4. Які види перевірок господарсько-фінансової діяльності суб’єктів підприємництва ви знаєте?

 5. Які органи уповноважені проводити перевірки господарсько-фінансової діяльності суб’єктів підприємництва?

 6. Які вимоги пред’являє закон до планових перевірок?

 7. Назвіть підстави для проведення позапланової перевірки.

 8. Які види недобросовісної конкуренції ви знаєте?

 9. Назвіть основні повноваження Антимонеопольного комітету України та його відділень.

 10. Дайте визначення поняттям “монополія” та “природна монополія”.

Література: [1; 2 ; 34; 35; 36; 37; 79, с.40]


^

Тема 7 Захист прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності


Адміністративно-правовий захист суб’єктів підприємницької діяльності. Нотаріальний захист суб’єктів підприємницької діяльності. Судовий захист суб’єктів підприємницької діяльності. Захист прав третейськими судами. Міжнародний комерційний арбітраж. Господарсько-правова відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності. Адміністративна відповідальність у сфері підприємницької діяльності. Кримінальна відповідальність у сфері підприємницької діяльності.

^ Питання для самоперевірки

 1. Які види адміністративно-правового захисту суб’єктів підприємницької діяльності ви знаєте?

 2. У чому полягає нотаріальний захист суб’єктів підприємницької діяльності?

 3. Визначте систему судів, що уповноважені здійснювати захист суб’єктів підприємницької діяльності.

 4. Прокоментуйте основні положення Закону України від 11 травня 2004 року “Про третейські суди”.

 5. Прокоментуйте положення Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності у сфері підприємницької діяльності.

Література: [1 ; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 41; 44; 4 ;46; 47;48; 49]


^ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

І модуль 1. Конституційні основи підприємницької

 2. Поняття та ознаки підприємницької діяльності.

 3. Принципи підприємницької діяльності.

 4. Види підприємницької діяльності.

 5. Власність як основа підприємницької діяльності.

 6. Форми та види власності в Україні.

 7. Поняття суб’єкта господарювання та його ознаки.

 8. Класифікація суб’єктів господарювання.

 9. Характеристика фізичної особи суб’єкта підприємницької діяльності.

 10. Характеристика підприємства як суб’єкта господарської діяльності.

 11. Види та організаційно правові форми підприємств.

 12. Характеристика унітарних підприємств.

 13. Характеристика корпоративних підприємств.

 14. Кооператив як суб’єкт підприємницької діяльності.

 15. Колективне сільськогосподарське підприємство.

 16. Фермерське господарство.

 17. Об’єднання підприємств.

 18. Поняття державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

 19. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

 20. Порядок реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності у державних органах та установах.

 21. Порядок оформлення замовлень суб’єктами підприємства на виготовлення печаток і штампів.

 22. Порядок відкриття рахунків в установах банків суб’єктами підприємництва.

 23. Порядок отримання дозволів на початок роботи.

 24. Установчі документи юридичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності.

 25. Загальна характеристика Закону України від 01.06.2000 р.» Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

 26. Поняття ліквідації та ліцензійних умов.

 27. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

 28. Порядок оформлення ліцензії.

 29. Порядок прийняття рішення і порядок видачі ліцензії ліцензійним органам.

 30. Нагляд і контроль у сфері ліцензування. Апулювання ліцензії.

 31. Загальні положення про патентування деяких видів підприємницької діяльності.

 32. Порядок придбання та використання торгового патенту.

 33. Відповідальність суб’єктів підприємництва за порушення вимог Закону України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”.

 34. Правовий статус господарських товариств.

 35. Правовий статус акціонерних товариств.

 36. Поняття та підстави припинення суб’єктів господарювання.

 37. Поняття та форми реорганізації суб’єктів підприємництва.

 38. Поняття, ознаки, суб’єкти банкрутства.

 39. Провадження у справах про банкрутство.

 40. Правові засоби запобігання банкрутству.

 41. Ліквідаційне провадження у справах про банкрутство.

 42. Особливості задоволення вимог кредиторів у справах про банкрутство.

 43. Мирова угода у справі про банкрутство.


2 модуль

 1. Загальна характеристика господарського договора.

 2. Класифікація господарських договорів.

 3. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів.

 4. Попередній договір.

 5. Засоби забезпечення господарських договорів.

 6. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань.

 7. Характеристика договорів на передачу майна у власність: купівлі-продажу, поставки, контрактації, міни.

 8. Характеристика договору лізингу.

 9. Характеристика зовнішньоекономічного договору.

 10. Характеристика договору майнового найму (оренди).

 11. Характеристика договору концесії.

 12. Характеристика договору підряду.

 13. Характеристика договору перевезення.

 14. Поняття монопольного становища на ринку, риси монополії.

 15. Природні монополії; особливості правового статусу.

 16. Види порушень антимонопольного законодавства.

 17. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства.

 18. Правовий статус Антимонопольного комітета.

 19. Поняття недобросовісної конкуренції та її види.

 20. Неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб’єкта.

 21. Створення перешкод господарюючим суб’єктом у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції.

 22. Не правомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.

 23. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.

 24. Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції.

 25. Адміністративно-правовий захист прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності.

 26. Нотаріальний захист прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності.

 27. Судовий захист прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності.

 28. Захист прав суб’єктів підприємницької діяльності Конституційним Судом України.

 29. Захист прав третейським судом. Міжнародний комерційних арбітраж.

30. Господарсько-правова відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності.

^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ОСНОВНА

 1. Конституція України, 1996.

 2. Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. / ВВРУ. – 2003. - №№ 40–44. – Ст. 356.

 3. Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. / ВВРУ. – 2003. - № 18, 19–20, № 21–23, Ст. 144.

 4. Земельний кодекс України, прийнятий 25 жовтня 2001 р. /ВВРУ. – 2002. - № 3-4. – Ст. 27.

 5. Кодекс законів про адміністративні правопорушення, прийнятий 7 грудня 1984 р. / ВВР УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122.

 6. Кримінальний кодекс України, прийнятий 5 квітня 2001 р. / ВВРУ. – 2001. - № 25-26. – Ст.131.

 7. Кримінально-процесуальний кодекс України, затверджений ЗУ від 28 грудня 1960 / ВВР УРСР. – 1961. - №2. Ст. 15.

 8. Господарсько-процесуальний кодекс України, прийнятий 6 листопада 1991 р. / ВВРУ. – 1992. - №6. – Ст. 56.

 9. Закони України від 29 червня 2004 р. № 1906 – VI „Про міжнародні договори України ” / Урядовий кур’єр. – 2004. – 18 січня.

 10. Закон України від 7 лютого 1991 р. №698 – XII „Про підприємництво” / ВВРУ. 1991. - №14. – Ст. 168.

 11. Закон України від 1 березня 1991 р. №803 – XII „Про зайнятість населення” / ВВРУ. – 1991. - №14. – Ст. 170.

 12. Закон України від 23 грудня 1993 р. №3792 – XII „Про авторське право і суміжні права” / ВВРУ. – 2001. - №43. – Ст. 214.

 13. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576 – XII „Про господарські товариства” / ВВРУ. – 1991. - №49. – Ст. 682.

 14. Закон України від 10 квітня 1992 р. №2265 – XII „Про споживчу кооперацію” / ВВРУ. – 1992. - №30. – Ст. 414.

 15. Закон України від 18 червня 1991 р. №1201 – XII „Про цінні папери і фондову біржу” / ВВРУ. – 1991. - №38. – Ст. 508.

 16. Закон України від 10 липня 2003 р. №1087 – IV „Про кооперацію” / ВВРУ. – 2004. - №5. – Ст. 35.

 17. Закон України від 14 лютого 1992 р. № 2114 – XII „Про колективне сільськогосподарське підприємство” / ВВРУ. – 1992. - №20. – Ст. 272.

 18. Закон України від 19 червня 2003 р. №973 – IV „Про фермерське господарство” / ВВРУ. – 2003. - №45. – Ст. 363.

 19. Закон України від 21 листопада 1995 р. №437/95 – ВР „Про промислово-фінансові групи в Україні” / ВВРУ. – 1996. - №23. – Ст. 88.

 20. Закон України від 7 грудня 2000 р. №2121 – III „Про банки і банківську діяльність” / ВВРУ. – 2001. - №5-6. – Ст. 30.

 21. Закон України від 5 квітня 2001 р. №2346 – III „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” / ВВРУ. – 2001. - №29. – Ст. 137.

 22. Закон України від 15 травня 2003 р. № 775- IV „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” / ВВРУ. -2003. - № 31-32. – Ст. 263.

 23. Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694 – XII „Про охорону праці” / ВВРУ. – 2003. - № 2. – Ст. 10.

 24. Закон України від 17 грудня 1993 р. № 3745 – XII „Про пожежну безпеку” / ВВРУ. – 1994. - № 5. – Ст. 21.

 25. Закон України від 24 лютого 1994 р. № 4004 – XII „ Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” / ВВРУ. – 1994. – № 27. – Ст. 218.

 26. Закон України від 23 березня 1996 р. № 98/96 – ВР „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” / ВВРУ. – 1996. - № 20. – Ст. 82.

 27. Закон України від 1 червня 2000 р. № 1775 – III „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” /ВВРУ. – 2000. - № 36. – Ст. 299.

 28. Закон України від 16 липня 1999 р. № 996 - X IV „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”/ ВВРУ. – 1999. - № 40. – Ст. 365.

 29. Закон України від 22 квітня 1993 р. № 3125 – XII „Про аудиторську діяльність”/ ВВРУ. – 1993. - № 23. – Ст. 243.

 30. Закон України від 14 травня 1992 р. № 2343 – XII „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”/ ВВРУ. – 1999. - № 42-43. – Ст. 378.

 31. Закон України від 3 липня 1996 р. № 270/96 – ВР „Про рекламу”/ ВВРУ. – 2004. - № 8. – Ст. 62.

 32. Закон України „Про захист прав споживачів”.

 33. Закон України від 23 грудня 1997 р. № 771/97 – ВР „Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”/ ВВРУ. – 1998. - № 19. – Ст. 98.

 34. Закон України від 17 травня 2001 р. № 2408 – III „Про стандартизацію”/ ВВРУ. – 2001. - № 31. – Ст. 145.

 35. Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2654 – XII „Про заставу”/ ВВРУ. – 1992. - № 47. – Ст. 642.

 36. Закон України від 22 листопада 1996 р. № 543/96 – ВР „Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань” / ВВРУ. – 1997. - № 5. – Ст. 28.

 37. Закон України від 21 квітня 1999 р. № 606 - X IV „Про виконавче провадження”/ ВВРУ. – 1999. - № 24. – Ст. 207.

 38. Закон України від 5 червня 2003 р. № 898 – IV „Про іпотеку”/ ВВРУ. – 2003. - № 38. – Ст. 313.

 39. Закон України від 18 листопада 2003 р. № 1255 – IV „Про забезпечення вимог кредитів та реєстрацію обтяжень”/ ВВРУ. – 2004. - № 11. – Ст. 140.

 40. Закон України від 4 грудня 1990 р. № 509 – XII „Про державну податкову службу України”/ ВВРУ. – 1994. - № 15. – Ст. 84.

 41. Закон України від 26 листопада 1993 р. № 3659 – XII „Про Антимонопольний комітет України”/ ВВРУ. – 1993. - № 50. – Ст. 472.

 42. Закон України від 11 січня 2001 р. № 2210 – III „Про захист економічної конкуренції”/ ВВРУ. – 2001. - № 12. – Ст. 64.

 43. Закон України від 11 вересня 2003 р. № 1160 – IV „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”/ ВВРУ. – 2004. - № 9. – Ст. 79.

 44. Закон України від 2 жовтня 1996 р. №393/96 ВР „Про звернення громадян” / ВВРУ. – 1996. - №47. – Ст. 256.

 45. Закон України від 2 вересня 1993 р. №3425 – XII „Про нотаріат” / ВВРУ. – 1993. - № 39. – Ст. 383.

 46. Закон України від 7 лютого 2002 р. №3018 – III „Про судоустрій України” / ВВРУ. –2002. - №27-28. – Ст. 180.

 47. Закон України від 16 жовтня 1996 р. №422/96 – ВР „Про Конституційний суд України” / ВВРУ. – 1996. - №49. – Ст. 272.

 48. Закон України від 24 лютого 1994 р. №4002 – XII „Про міжнародний комерційний арбітраж” / ВВРУ. – 1994. - №25. – Ст. 198.

 49. Закон України від 11 травня 2004 р. №1701 – IV „Про третейські суди” / ВВРУ. – 2004. - №35. – Ст. 412.

 50. Указ Президента України від 23 липня 1998 р. №817/98 „Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності” / ВВРУ. – 1998. - №30. – Ст. 2.

 51. Положення про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації, затверджено Указом Президента України від 11 травня 1994 р. №224/94.

 52. Положення про створення (реєстрацію) реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп, затверджено Постановою КМУ від 20 липня 1996 р. №781 / Урядовий кур’ер. – 1996. – 1 серпня.

 53. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджено Постановою Правління НБУ від 17 березня 2004 р. №110/ОВУ. – 2004. - №16. – Ст. 168.

 54. Указ Президента України від 3 жовтня 1992 р. №493/92 „Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” / Урядовий кур’єр. – 1992. – 9 жовтня.

 55. Указ Президента України від 12 травня 1998 р. №456/98 „Про державну підтримку малого підприємства” / ОВУ. – 1998. - №19. – Ст. 15.

 56. Декрет КМУ від 26 грудня 1992 р. №15-92 „Про приватизацію земельних ділянок” / ВВРУ. – 1993. - №10. – Ст. 79.

 57. Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 12 вересня 1996 р. №02-5/334 „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств”.Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Правові основи підприємницької діяльності” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.060100 “Правознавство”


Укладач старш. викл. Т.В.Гайкова

Відповідальний за випуск зав. кафедри кримінального та цивільного права і процесу М.І. Галунов


Підп. до др. ____________ Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ___Наклад ______ прим. Зам.№ ____________ Безкоштовно


Видавничий відділ КДПУ

39614, м.Кременчук, вул. Першотравнева, 20


ВИТЯГ

з протоколу № 1

засідання кафедри кримінального та цивільного права і процесу

Кременчуцького державного політехнічного університету

імені Михайла Остроградського

від 8.09.2007 р.


СЛУХАЛИ: Про затвердження методичних вказівок щодо виконання самостійної роботи із навчальної дисципліни “Правові основи підприємницької діяльності” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.060 – “Право”.

Підготовлені ст.викл. Т.В. Гайкова


ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи із навчальної дисципліни “Правові основи підприємницької діяльності” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.060 – “Право”.

підготовлені ст.викл Т.В. Гайкова


В.о.зав.кафедри Т.В.Гайкова


Лаборант кафедри Т.В. Корж


РЕЦЕНЗІЯ

на методичні вказівки щодо виконання cамостійних робіт

із навчальної дисципліни “Господарське законодавство”

для студентівденної та заочної форм навчання за напрямом 0501 – “Економіка і підприємництво”


Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт із навчальної дисципліни “Господарське законодавство” розроблені на основі господарського законодавства України та у відповідності до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики й навчального плану.

Теми самостійних робіт викладені у відповідній послідовності до тематики курсу логічно пов’язані між собою. Враховані зміни і доповнення до діючого господарського законодавства, представлена нова література.


Професор кафедри М.І. Галунов

13.07.2007 р.


ВИТЯГ

з протоколу №__

засідання методичної ради юридичного факультету

Кременчуцького державного політехнічного університету

імені Михайла Остроградського

від ___________ р.


Присутні:

всі члени метод.ради


^ ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

2. Про рекомендацію до друку “Методичних вказівок щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Правові основи підприємницької діяльності” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.060 – “Право”.


СЛУХАЛИ: зав. кафедрою Т.В. Гайкову .про рекомендацію до друку “Методичних вказівок щодо самостійної роботи із навчальної дисципліни “Правові основи підприємницької діяльності” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.060 – “Право”,

підготовлених ст.викл. Т.В. Гайковою


УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до друку “Методичні вказівки щодо самостійної роботи із навчальної дисципліни “Правові основи підприємницької діяльності” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.060 – “Право”,


Голова метод. ради Т.М. Плаксій


Секретар метод. ради Л.В. Герасіменко

Схожі:

Міністерство о світи І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство о світи І науки україни iconПоложення про Міністерство освіти І науки України, далі Замовник, І (назва установи, організації, підприємства, його підпорядкованість, місце знаходження) в особі, (посада, піб)
Сторони, Міністерство освіти І науки України в особі заступника міністра Стріхи Максима Віталійовича, який діє на підставі Положення...
Міністерство о світи І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство о світи І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство о світи І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство о світи І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство о світи І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство о світи І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство о світи І науки україни iconКомітет Верховної Ради України з питань науки І освіти Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Міністерство економічного розвитку І торгівлі України Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України Київський національний торговельно-економічний університет Інститу
Запрошуємо Вас взяти участь у VІ міжнародному бізнес-форумі «проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні»,...
Міністерство о світи І науки україни iconМіністерство освіти та науки України Міністерство освіти та науки України
Орієнтований перелік пріоритетних складових для використання при оцінці екологічних ризиків
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи