Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/4
Дата04.06.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.060100 – “ПРАВОЗНАВСТВО”


КРЕМЕНЧУК 2008Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт навчальної дисципліни “Фінансове право” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.060100 – “Правознавство”.


Укладач старш. вик. Т.В. Андрієнко

Рецензент доцент кафедри СПН Л.В. Герасименко

Кафедра кримінального та цивільного права і процесу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №___ від “___”______ 2008 р.

Заступник голови методичної ради ___________________доц. С.А. Сергієнко

ВСТУП


Практичні роботи з дисципліни “Фінансове право” виконуються відповідно до навчального плану зі спеціальності 6.060100 – “Правознавство” та графіка навчального процесу для студентів денної та заочної форм навчання. Практичні роботи сприяють закріпленню та поглибленню теоретичних знань. Їх мета допомогти студентам вільно орієнтуватися у фінансовому законодавстві України, що постійно оновлюється, правильно застосовувати його, набувати необхідних навичок самостійного вивчення законів та інших нормативних актів.

Практичні роботи повинні бути виконані студентами в установлений термін відповідно до вимог даних методичних вказівок. Перед виконанням роботи рекомендовано ознайомитися із вказаною літературою з відповідного розділу робочої програми дисципліни. За відсутності зазначеної літератури можуть бути використані й інші сучасні джерела.

Рівень засвоєння навчального матеріалу оцінюється викладачем. У разі незадовільної відповіді або пропуску заняття студент зобов’язаний індивідуально відпрацювати відповідну тему.


ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

^

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1
Поняття фінансів і фінансової діяльності держави та фінансових правовідносин. Фінансове право як галузь права.

ПЛАН


  1. Поняття фінансів. Фінансова система держави.

  2. Фінансова діяльності держави: зміст, принципи, методи.

  3. Органи, що здійснюють фінансову діяльность.

  4. Фінансово-правові норми: поняття, особливості, види.

  5. Фінансові правовідносини: їх зміст і особливості.

6. Предмет фінансового права.

7. Метод фінансового права.

8. Система фінансового права.

9. Джерела фінансового права.

10. Фінансове право в системі права.


Термінологічний словник

Державні фінанси — це економічні відносини, пов’язані з формуванням, розподілом і використанням централізованих і децентралізованих фон­дів грошових коштів з метою виконання функцій і завдань держави.

Фінанси — це грошові відносини, що виникають у процесі розподілу та перерозподілу вартості валового суспільного продукту й частини національного багатства у зв’язку з формуванням грошових доходів і накопичень у суб’єктів господарювання та держави і використання їх на розширене відтворення, матеріальне стимулювання працюючих, задоволення соціальних та інших потреб суспільства.

Фінансова діяльність державице діяльність держави та її органів у галузі мобілізації, розподілу й витрачання централізованих і децен­тралізованих фондів грошових коштів.

Фінансова політика держави — сукупність державних заходів, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподіл і використання для виконання державою її функцій.

Фінансова система — сукупність фінансових інститутів, за допомогою яких держава мобілізує, розподіляє та використовує грошові кошти.

Фінансові ресурси — сукупність усіх цільових фондів грошових коштів держави, це не тільки майно держави, але й спеціальний інструмент, яким розпоряджаються державні органи.

Фінансово-правові акти — належним чином прийняті органами державної влади та місцевого самоврядування відповідні рішення з питань фінансової діяльності, що віднесені до їх компетенції та мають юридичні наслідки.

Наука фінансового права — це галузева, суспільна, публічно-правова наука, предметом вивчення якої є фінансове право як галузь права, яка є системою знань у вигляді фінансово-правових концепцій, категорій, принципів; правил юридичної техніки у сфері державних фінансів; наукових прогнозів і пропозицій щодо вдосконалення правотвор­чої та правозастосовчої діяльності.

Фінансове право — це самостійна галузь публічного права, що регулює суспільні відносини в сфері мобілізації, розподілу й використання централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів держави з метою забезпечення виконання нею своїх завдань і функцій.

Фінансово-правові категорії — це вироблені наукою фінансового права поняття, що виражають найсуттєвіші властивості юридичної діяль­ності в галузі державних фінансів.

Фінансово-правові концепції — це вироблені наукою фінансового права абстрактні, узагальнені ідеї з проблем фінансового права.

Фінансово-правові принципи — це вироблені наукою фінансового права засади, на яких повинна будуватись юридична діяльність у галузі державних фінансів.

Джерела фінансового права — це спосіб зовнішнього вираження та закріплення фінансово-правових норм, що надає їм загальнообов’язкового значення.

Забороняючі фінансово-правові норми — норми, які встановлюють обов’язок особи утриматися від певних дій, вказаних у фінансово-правовій нормі.

Зобов’язуючі фінансово-правові норминорми, які встановлюють обов’язок особи виконувати певні позитивні дії, передбачені фінансово-правовою нормою.

Охоронні фінансово-правові норми — норми, які передбачають застосування заходів державного примусу за фінансові правопорушення.

Регулятивні фінансово-правові норми — це норми, які безпосередньо спрямовані на регулювання суспільних відносин шляхом надання учасникам прав і покладення на них обов’язків.

Структура фінансово-правової норми — це її внутрішня побудова, яка полягає в її поділі на складові частини, пов’язані між собою.

Уповноважуючі фінансово-правові норми — норми, що передбачають можливість суб’єкта фінансового права діяти в межах вимог фінансово-правової норми, але на свій розсуд.

Фінансово-правова норма — це встановлене державою та забезпечене заходами державного примусу правило поведінки у відносинах, що виникають у процесі утворення, розподілу й використання грошових фондів держави.

Об’єкт фінансових правовідносин — це те, на що спрямовано поведінку учасників фінансових правовідносин у межах належних їм суб’єктивних прав і обов’язків.

Суб’єкт фінансових правовідносин — це той, хто бере участь у конкретних фінансових правовідносинах і, таким чином, реалізує належ­ні йому права та обов’язки.

Фінансова дієздатність — це здатність особи самостійно або через законних представників набувати, здійснювати, змінювати й припиняти фінансові права та обов’язки, а також відповідати за їх невиконання й неправомірну реалізацію.

Фінансова правоздатність — це здатність мати фінансові права та обов’язки, передбачені законом.

Фінансові правовідносини — це суспільні відносини, які виникають у сфері фінансової діяльності держави й регулюються фінансово-правовими нормами.

Юридичний факт — це конкретна життєва обставина, з якою юридична норма пов’язує виникнення, зміну та припинення правових відносин.


Контрольні питання


1. Знайдіть помилку. До операцій, що становлять зміст фінансової діяльності держави, належать:

а) розробка та прийняття Державного бюджету України;

б) встановлення державою обов’язкових фінансових платежів;

в) сплата обов’язкових фінансових платежів;

г) формування та використання фінансових фондів державних підприємств.


2. Знайдіть помилку. Складовими частинами фінансової системи України є:

а) місцеві бюджети;

б) державні позабюджетні фонди;

в) децентралізовані фонди;

г) майнове страхування.


3. Знайдіть правильну відповідь. До методів фінансової діяльності належать:

а) владні приписи;

б) обов’язкові платежі;

в) рекомендації;

г) кредитування.


4. Знайдіть правильну відповідь. Органами управління держав­ними фінансами України загальної компетенції є:

а) Рахункова палата України;

б) Міністерство фінансів України;

в) Державна податкова адміністрація м. Києва;

г) Рада народних депутатів м. Кременчук.


5. Знайдіть помилку. Основними завданнями Міністерства фінансів є:

а) здійснення управління коштами Державного бюджету;

б) розроблення та проведення єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики;

в) створення державних фінансових резервів;

г) фінансове забезпечення державних гарантій з питань соціаль­ного захисту населення.


6. Знайдіть правильну відповідь. Фінансова діяльність держави означає:

а) процес збирання, розподілу та використання коштів, що забезпечують виконання державою функцій;

б) діяльність уповноважених державних органів управління державними фінансами України.


7. Знайдіть помилку. Елементами фінансової політики держави є:

а) вибір головних цілей;

б) збір інформації;

в) розробка методів;

г) підбір кадрів.

8. Знайдіть помилку. Основними повноваженнями Державного казначейства є:

а) організація виконання Державного бюджету України та здійснення контролю за цим;

б) ведення бухгалтерського обліку всіх надходжень, що належать Державному бюджету України;

в) прогнозування та аналіз доходів Державного бюджету;

г) управління коштами Державного бюджету України.

9. Знайдіть помилку. До методів використання грошових ресурсів державних фондів належать:

а) встановлення цільового призначення державних фондів грошових коштів;

б) планування;

в) фінансування;

г) контроль.

10. Вкажіть правильну відповідь. До принципів фінансової діяльності держави належать:

а) законності;

б) плановості;

в) пріоритету публічних доходів над видатками.


11. Знайдіть правильну відповідь. Найважливішими відносинами, що становлять предмет фінансового права, є:

а) відносини, що складаються у сфері фінансової діяльності держави;

б) гроші чи грошові зобов’язання;

в) відносини у сфері фінансової діяльності держави у процесі розподілу та перерозподілу національного доходу;

г) відносини, пов’язані з мобілізацією, розподілом і використанням фондів грошових коштів.


12. Знайдіть помилку. Методами фінансово-правового регулювання є:

а) владні приписи;

б) субординації;

в) погодження;

г) рекомендації.


13. Знайдіть правильну відповідь. Система фінансового права це:

а) сукупність і взаємодія всіх фінансових інститутів;

б) об’єктивно зумовлена його внутрішня будова.


14. Знайдіть правильну відповідь. У фінансово-правовому регулюванні переважають:

а) позитивні зобов’язання;

б) дозволи;

в) заборони;

г) примусові стягнення.


15. Знайдіть правильну відповідь. Ознаками методу владних приписів є:

а) рівність суб’єктів;

б) правова ініціатива;

в) конформістський характер;

г) оперативна самостійність.


16. Знайдіть правильну відповідь. Відмежування фінансового права від адміністративного відбувається за:

а) методом правового регулювання;

б) предметом галузі права;

в) суб’єктами права;

г) функціями держави, виконання яких забезпечують ці галузі права.


17. Знайдіть правильну відповідь. Відмежування фінансового права від цивільного відбувається за:

а) методом правового регулювання;

б) предметом галузі права;

в) суб’єктами права;

г) функціями держави, виконання яких забезпечують ці галузі права.

18. Знайдіть правильну відповідь. До методів науки фінансового права належать:

а) метод живого пізнання;

б) метод владних приписів;

в) диспозитивний метод;

г) метод субординації.

19. Знайдіть правильну відповідь. Методологічними принципами науки фінансового права є:

а) законність;

б) історизм;

в) формалізм;

г) плановість.

20. Знайдіть правильну відповідь. Компонентами предмета науки фінансового права є:

а) фінансове законодавство;

б) фінансово-правові концепції;

в) фінансово-правові категорії;

г) правила юридичної техніки.


21. Знайдіть правильну відповідь. Залежно від функцій, які виконує фінансове право, фінансово-правові норми поділяються на:

а) забороняючі;

б) регулятивні;

в) охоронні;

г) зобов’язуючі.

22. Знайдіть правильну відповідь. Залежно від змісту фінансово-правові норми поділяються на:

а) забороняючі;

б) зобов’язуючі;

в) матеріальні;

г) процесуальні.

23. Знайдіть правильну відповідь. Регулятивні фінансово-пра­вові норми залежно від юридичного змісту поділяються на:

а) забороняючі;

б) зобов’язуючі;

в) матеріальні;

г) процесуальні.

24. Знайдіть помилку. Фінансово-правові акти набувають чинності:

а) з часу опублікування;

б) через сім днів з часу опублікування;

в) через десять днів з часу опублікування;

г) з часу, зазначеного в іншому нормативно-правовому акті.


25. Знайдіть правильну відповідь. Специфічними рисами фінансово-правових норм є:

а) стабільний характер;

б) рідко виникають як фактичні;

в) диспозитивний характер;

г) регулятивний характер.

26. Знайдіть помилку. Джерелами фінансового права України є:

а) рішення селищної ради народних депутатів;

б) декларація про державний суверенітет України; ___

в) закон України «Про Державний бюджет на 2009 рік»;

г) рішення Верховного суду України з фінансових питань.

27. Знайдіть правильний варіант. Обов’язковим елементом струк­тури фінансово-правової норми є:

а) диспозиція;

б) гіпотеза;

в) санкція;

г) дата прийняття.

28. Знайдіть правильну відповідь. Характерними рисами санкції фінансово-правової норми є:

а) матеріальний характер;

б) правовідновлюючий характер;

в) штрафний характер;

г) зазвичай, містяться в окремому нормативно-правовому акті.

29. Знайдіть помилку. Поділ на резидентів і нерезидентів здійснюється на підставі принципів:

а) постійного місцезнаходження на території держави;

б) джерела отримання прибутків;

в) громадянства;

г) межі фінансової відповідальності.

30. Знайдіть помилку. Припинення дії фінансово-правового акта визначається таким:

а) закінченням терміном його дії;

б) скасуванням фінансово-правового акта;

в) заміною чинного фінансово-правового акта іншим;

г) припиненням існування відносин, що ним регулювалися.


31. Знайдіть помилку. Фінансові правовідносини характеризуються такими особливостями:

а) є економічними;

б) є відносинами влади;

в) є приватноправовими;

г) є майновими.

32. Знайдіть правильну відповідь. Фінансова правоздатність фізичної особи настає з миті:

а) народження;

б) досягнення 14 років;

в) досягнення 16 років;

г) досягнення 18 років.


33. Знайдіть правильну відповідь. Фінансова правоздатність юридичної особи настає із часу:

а) державної реєстрації;

б) одержання ліцензії;

в) взяття на облік у податкових органах;

г) це залежить від організаційно-правової форми юридичної особи.

34. Знайдіть правильну відповідь. Фінансова дієздатність фізич­ної особи настає з миті:

а) народження;

б) досягнення 14 років;

в) досягнення 16 років;

г) досягнення 18 років.

35. Знайдіть правильну відповідь. Фінансова дієздатність юридичної особи настає із часу:

а) державної реєстрації;

б) одержання ліцензії;

в) взяття на облік у податкових органах;

г) це залежить від організаційно-правової форми юридичної особи.

36. Знайдіть помилку. Фінансові ресурси держави як об’єкт фінансових правовідносин передбачають:

а) штрафи;

б) субсидії;

в) бюджети;

г) резервний фонд державного підприємства.

37. Знайдіть помилку. Юридичні факти за ознакою того, як вони узгоджуються з приписами правових норм поділяються на:

а) правомірні дії;

б) неправомірні дії;

в) юридичні акти;

г) юридичні вчинки.

38. Знайдіть помилку. За видом фінансово-правових інститутів фінансові правовідносини поділяються на:

а) регулятивні;

б) охоронні;

в) бюджетні;

г) податкові.


39. Знайдіть помилку. Виходячи з основних функцій права, фінансові правовідносини класифікуються на:

а) регулятивні;

б) охоронні;

в) бюджетні;

г) податкові.

40. Знайдіть помилку. Адміністративно-територіальні одиниці як суб’єкти фінансового права мають права на:

а) утворення позабюджетних цільових фондів коштів;

б) установлення податків і зборів;

в) отримання бюджетних кредитів;

г) участь у кошторисному процесі.


Завдання 1.

Користуючись Конституцією України, визначте права органів державної влади у галузі фінансової діяльності.


Завдання 2.

Зобразіть схематично систему органів, які здійснюють управління державними фінансами в Україні.


Література: (1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 27, 29, 30.)


  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи