Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка4/4
Дата04.06.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
^

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4


Поняття бюджету та бюджетного процесу. Бюджетна система України
ПЛАН

 1. Бюджет, його доходи й видатки.

 2. Внутрішня структура бюджетів.

 3. Загальний і спеціальний фонди бюджету.

 4. Бюджетна система України.

 5. Бюджетний процес та його учасники.

 6. Принципи бюджетного процесу.

 7. Правове регулювання місцевого бюджетного процесу.

 8. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

Термінологічний словник

Бюджетна класифікація — єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (зокрема й кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.

Бюджетна система — це заснована на економічних відносинах, урегульованих правовими нормами, сукупність видів бюджетів, які існують на території держави.

Бюджетна система України — сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного й адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.

Бюджетне право — сукупність фінансово-правових норм, що регулю­ють фінансові відносини, які виникають у зв’язку з бюджетною діяльністю.

Бюджетний період — період дії бюджету.

Бюджетний устрій — організація бюджетної системи, принципи її побудови, повноваження законодавчих і виконавчих органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів у бюджетній сфері.

Бюджетний цикл — період з початку складання проекту бюджету до затвердження звіту про його виконання.

Видатки бюджету — кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

Витрати бюджету — видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу.

Державний борг — загальна сума заборгованості держави (Автономної Республіки Крим або місцевого самоврядування), яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов’язань держави (Автономної Республіки Крим чи міських рад), що вступають у дію в результаті виданих гарантій за кредитами або зобов’язань, що виникають на підставі законодавства або договору.

Державний бюджет України як економічна категорія — загальнодержавний фонд коштів, з якого органи державної влади отримують кошти для матеріального опосередкування свого функціонування.

Державний бюджет як юридична категорія — план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування впродовж бюджетного періоду.

Доходи бюджету — усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством.

Закон про Державний бюджет України — закон, який затверджує повноваження органам державної влади здійснювати виконання Державного бюджету України впродовж бюджетного періоду.

Зведений бюджет — сукупність показників бюджетів, що використовуються для аналізу й прогнозування економічного та соціального розвитку держави.

Фінансування бюджету — надходження та витрати у зв’язку зі зміною обсягу боргу, а також зміною залишку готівкових коштів з бюджету, які використовуються для покриття різниці між доходами та видатками бюджету.

Бюджети місцевого самоврядування — бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань. План утворення та використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування.

Бюджетні повноваження — це сукупність прав та обов’язків суб’єктів бюджетних правовідносин, а саме відносин у галузі бюджетної діяльності, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження Державного бюджету та місцевих бюджетів звітів про виконання та контролю за виконанням Державного бюджету України та міс­цевих бюджетів, тобто відносин, що формують загальне поняття бюд­жетного процесу.

Запозичення — це операції, пов’язані з отриманням бюджетом кош­тів на умовах повернення, платності та строковості, у результаті яких виникають зобов’язання держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування перед кредиторами.

Матеріальні бюджетні повноваження — це повноваження держави й органів місцевого самоврядування з мобілізації державних доходів, їх розподілу та використання.

Місцеві бюджети — бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні, бюджети, бюджети районів у містах і бюджети місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування — гарантоване державою право та реаль­на здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішу-
вати питання місцевого значення в межах Конституції та законів
України.

Місцевий фінансовий орган — це установа, що відповідно до законодавства України організує та здійснює функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, з контролю за витрачанням коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

Обласні та районні ради — органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст.

Представницький орган місцевого самоврядування — виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до законів наділяється правом представляти інтереси територіальної громади й прий­мати від її імені рішення.

Процесуальні бюджетні повноваження — повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування в галузі бюджетного процесу.

Рішення про місцевий бюджет — це нормативно-правовий акт Верховної ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради, виданий в установленому законодавством України порядку, що містить затверджені повноваження місцевим виконавчим органам здійснювати виконання місцевого бюджету впродовж бюджетного періоду.

Територіальна громада — жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.


Контрольні питання

1. Знайдіть помилку. Єдність бюджетної системи України забезпечується:

а) єдністю порядку прийняття бюджетів;

б) єдиною грошовою системою;

в) єдністю порядку виконання бюджетів;

г)єдиним регулюванням бюджетних відносин.


2. Знайдіть помилку. Складовими частинами класифікації доходів бюджету є:

а) податкові надходження;

б) доходи від операцій з капіталом;

в) доходи від власності;

г) трансферти.

3. Знайдіть помилку. До принципів бюджетної системи належать:

а) принцип самостійності;

б) єдності;

в) прозорості;

г) наочності.

4. Знайдіть помилку. Складовими частинами бюджетної класифікації є:

а) класифікація фінансування;

б) класифікація кредитування;

в) класифікація боргу;

г)класифікація видатків.

5. Знайдіть помилку. Зведений бюджет району включає показники:

а) зведених бюджетів районів;

б) бюджетів міст районного значення;

в) районних бюджетів;

г) селищних бюджетів цього району.

6. Знайдіть помилку. Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники:

а) міського бюджету;

б) бюджетів районів;

в) районних бюджетів;

г) бюджетів підпорядкованих міст, сіл і селищ.

7. Знайдіть помилку. Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники:

а) бюджету Автономної Республіки Крим;

б) зведених бюджетів областей Автономної Республіки Крим;

в) зведених бюджетів районів Автономної Республіки Крим;

г)зведених бюджетів міст республіканського значення.


8. Знайдіть помилку. Зведений бюджет області включає показники:

а) обласного бюджету;

б) зведених бюджетів районів;

в) зведених бюджетів міст;

г) зведених бюджетів сіл, селищ.

9. Знайдіть правильну відповідь. Бюджетний період:

а) час від складання проекту закону про бюджет до затвердження звіту про його виконання;

б) час від складання проекту закону про бюджет до його затвердження;

в) час прийняття закону про бюджет;

г) час виконання закону про бюджет.

10. Знайдіть правильну відповідь. Бюджетний період може бути змінено через:

а) оголошення в області надзвичайного стану;

б) оголошення імпічменту президенту України;

в) неприйняття Верховною Радою України закону про Держав­ний бюджет;

г) оголошення окремих місцевостей в Україні зонами надзвичайних природних або техногенних умов.


11. Знайдіть правильну відповідь. Розмір резервного фонду Дер­жавного бюджету України:

а) не може бути менше одного відсотка обсягу доходів загального фонду бюджету;

б) не може бути більше двох відсотків розміру бюджету на відповідний рік;

в) не може бути більше одного відсотка обсягу видатків загаль­ного фонду бюджету;

г) не може бути менше двох відсотків загального фонду бюджету.

12. Знайдіть правильну відповідь. Рішення під час виділення коштів з резервного фонду державного бюджету України приймається:

а) Верховною Радою України;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) Міністерством фінансів України;

г)Національним банком України.

13. Знайдіть правильну відповідь. Парламентські слухання з питань бюджетної політики на наступний бюджетний рік починаються:

а) до 15 червня поточного року;

б) до 1 червня поточного року;

в) у день перших травневих пленарних засідань;

г) до 1 червня року, наступного за звітним.

14. Знайдіть помилку. Бюджетний період може бути змінено у разі:

а) неприйняття Верховною Радою України закону про Держав­ний бюджет України до 1 січня;

б) оголошення надзвичайного стану в Україні;

в) введення воєнного стану;

г) необхідність усунення техногенних катастроф.

15. Знайдіть правильний варіант. Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період подає:

а) Міністерство фінансів України;

б) прем’єр-міністр України.

в) Кабінет Міністрів України;

г) міністр фінансів України.


16. Знайдіть помилку. Державне казначейство здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі:

а) наявності відповідного бюджетного зобов’язання для платежу у бухгалтерському обліку виконання Державного бюджету України;

б) наявності відповідного бюджетного призначення для платежу у бухгалтерському обліку виконання Державного бюджету України;

в) наявності у розпорядників бюджетних коштів невикористаних бюджетних асигнувань;

г) відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню.

17. Знайдіть правильну відповідь. На якій стадії розгляду проек­ту Державного бюджету не заслуховується доповідь міністра фінансів України:

а) на першому читанні;

б) на другому читанні;

в) на третьому читанні;

г) заслуховується на всіх стадіях.

18. Знайдіть правильну відповідь. Закон про Державний бюджет України повинен бути прийнятий не пізніше:

а) 31 грудня року, що передує плановому;

б) 1 грудня року, що передує плановому;

в) 1 вересня року, що передує плановому;

г) 1 жовтня року, що передує плановому.

19. Знайдіть правильну відповідь. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України повинен бути поданий Кабінетом Міністрів Верховній Раді України:

а) не пізніше 1 червня року, наступного за звітним;

б) до 1 квітня року, наступного за звітним;

в) до 1 травня року, наступного за звітним;

г) не пізніше 1 березня року, наступного за звітним;

д) не пізніше 1 червня року, наступного за звітним.

20. Знайдіть правильну відповідь. Проект закону про Державний бюджет України представляє на пленарному засіданні Верховної Ради України:

а) міністр фінансів України;

б) прем’єр-міністр України;

в) голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету;

г)президент України.


21. Знайдіть помилку. Видами звітності про виконання Державного бюджету України є:

а) поточна;

б) місячна;

в) квартальна;

г)оперативна.

22. Знайдіть правильну відповідь. Дозволяється приймати Дер­жавний бюджет з профіцитом:

а) у разі перевищення доходів над видатками;

б) з метою надання міжбюджетних трансфертів;

в) для погашення основної суми боргу;

г) у разі необхідності передачі видатків на здійснення повноважень місцевим бюджетам.

23. Знайдіть правильну відповідь. Проект закону про Державний бюджет України повинен бути поданий Кабінетом Міністрів Верховній Раді України:

а) не пізніше 15 вересня року, що передує плановому;

б) до 1 вересня року, що передує плановому;

в) не пізніше 15 червня року, що передує плановому;

г) до 1 жовтня року, що передує плановому.

24. Знайдіть правильну відповідь. Проект закону про Державний бюджет України розробляє:

а) Кабінет Міністрів України;

б) міністр фінансів України;

в) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету;

г)Державне казначейство України.

25. Знайдіть правильну відповідь. За головними розпорядниками бюджетних коштів видатки проекту закону про Державний бюджет України повинні бути деталізовані за підрозділами:

а) інституціональної класифікації;

б) економічної класифікації;

в) функціональної класифікації;

г) відомчої класифікації.

26. Знайдіть правильну відповідь. Організація розробки бюджетних запитів покладається на:

а) Міністерство фінансів України;

б) Кабінет Міністрів України.

в) місцеві державні адміністрації;

г) головних розпорядників бюджетних коштів.


27. Знайдіть правильну відповідь. Проект основних засад грошово-кредитної політики на наступний бюджетний рік подається Верховній Раді України:

а) до 1 травня року, що передує плановому;

б) не пізніше 1 червня року, що передує плановому;

в) не пізніше 1 квітня року, що передує плановому;

г) до 1 червня року, що передує плановому.

28. Знайдіть правильну відповідь. Проект основних засад грошово-кредитної політики на наступний бюджетний рік подає Верховній Раді України:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Міністерство фінансів України;

в) Національний банк України;

г) Державне казначейство України.

29. Знайдіть помилку. Стадіями бюджетного процесу є:

а) складання проектів бюджетів;

б) розгляд та прийняття закону про бюджет, рішень про бюджети;

в) виконання бюджетів;

г) фінансовий контроль та аудит використання бюджетних коштів.

30. Знайдіть помилку. Продовжіть перелік органів, які розглядають звіти про проведені таємні видатки:

а) Верховна Рада України;

б) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету;

в) Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони;

г)Кабінет Міністрів України.


31. Знайдіть правильну відповідь. Безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти місцевих бюджетів здійснює:

а) місцева рада народних депутатів;

б) Міністерство фінансів;

в) місцева державна адміністрація;

г) Державне казначейство.

32. Знайдіть правильну відповідь. Видатки місцевих бюджетів поділяються на:

а) видатки, що пов’язані з виконанням власних повноважень місцевого самоврядування;

б) видатки, що пов’язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади;

в) поточні видатки;

г) видатки розвитку.

33. Знайдіть правильну відповідь. Право на прийняття бюджету з дефіцитом закріплено за:

а) районними бюджетами;

б) міськими бюджетами;

в) обласними бюджетами;

г) селищними бюджетами.

34. Знайдіть правильну відповідь. Органи місцевого самоврядування можуть одержувати короткотермінові позички у:

а) інших місцевих бюджетів;

б) Державному бюджеті;

в) банках;

г) громадян та юридичних осіб.


35. Знайдіть правильну відповідь. Органи місцевого самоврядування можуть одержувати позички на термін:

а) до трьох років;

б) до одного року;

в) до трьох місяців;

г) до одного місяця.

36. Знайдіть помилку. Запозичення здійснюються до:

а) загального фонду бюджету;

б) спеціального фонду бюджету;

в) бюджету розвитку;

г) поточного бюджету.

37. Складання проекту обласного бюджету покладено на:

а) обласну раду;

б) районну раду;

в) виконавчий комітет обласної ради;

г) обласну державну адміністрацію.

38. Аналіз бюджетних запитів здійснюють:

а) виконавчі комітети рад;

б) ради народних депутатів;

в) місцеві фінансові органи;

г) місцеві державні адміністрації.

39. Бюджет м. Севастополь затверджується не пізніше як:

а) у двотижневий термін після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України;

б) у двотижневий термін після підписання закону про Держав­ний бюджет України;

в) у двотижневий термін після затвердження Державного бюджету України;

г) у двотижневий термін після затвердження бюджету Автономної Республіки Крим.

40. Бюджет села затверджують не пізніше як:

а) у двотижневий термін після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України;

б) у двотижневий термін після офіційного опублікування рішення про бюджет району;

в) у двотижневий термін після затвердження бюджету області;

г) у двотижневий термін після затвердження бюджету району.

Завдання 1.

Складіть класифікацію нормативно-правових актів, які регулюють бюджетні правовідносини, наведіть приклади.


Задача 1.

Після прийняття проекту закону про Державний бюджет України у першому читанні Кабінет Міністрів України підготував і подав 20 листопада року, що передує плановому, проект закону про Державний бюджет України, доопрацьований відповідно до бюджетних висновків Верховної Ради України.

Оцініть правомірність ситуації.

Завдання 2

Складіть класифікацію нормативно-правових актів, які регулюють бюджетні правовідносини, наведіть приклади.


Література: 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 32.


^

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5


Правові основи оподаткування та загальнообов’язкового державного страхування в Україні.

ПЛАН
 1. Податкова система України.

 2. Податок як правова категорія.

 3. Класифікація податків і зборів.

 4. ^

  Правовий механізм податку та його елементи.


5. Загальна характеристика страхування.

6. Особливості державного страхування.

7. Види страхування.

8. Обов’язкове страхування.


Термінологічний словник

Загальнодержавні податки – це податки, що встановлюються та вводяться в дію рішенням вищого представницького органу, справля­ються на всій території держави й зараховуються або до державного бюджету, або до місцевих бюджетів, або розподільно – і до державно­го, і до місцевого.

^ Непрямі (на споживання або адвалорні) податки – це податки, що справляються у процесі споживання матеріальних благ і включа­ються до ціни товарів і послуг.

^ Податки на доходи – це податки, що сплачуються платником з дійсно отриманого доходу (прибутку) і відображають фактичну плато­спроможність платника.

Податки на майно – це податки, що справляються не з дійсно отриманого платником доходу, а з припущеного середнього доходу, отримуваного в даних економічних умовах від того чи іншого предмета оподаткування (нерухомої власності, грошового капіталу тощо).

^ Податок (наукове визначення) – це встановлена законом форма від­чуження власності фізичних та юридичних осіб на засадах обов'яз­ковості, індивідуальної безвідплатності, безповоротності, забезпечена державним примусом, яка не має характеру покарання чи контрибуції і має на меті забезпечення платоспроможності суб’єктів публічної влади.

^ Податок, збір (обов'язковий платіж) – обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійсню­ваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.

^ Прямі (прибутково-майнові) податки – це податки, що справля­ються у процесі отримання матеріальних благ безпосередньо з доходів чи майна платників.

Організаційні принципи податкової системи – це положення, від­повідно до яких здійснюються побудова та структурна взаємодія еле­ментів податкової системи.

^ Податкова система (наукове визначення) – це взаємопов’язана су­купність діючих в даний момент у конкретній державі суттєвих умов оподаткування.

Податковий тягар (навантаження) – це найбільш узагальнений показник, що характеризує роль податків у житті суспільства і держави; він визначається як відношення загальної суми податкових платежів до сукупного національного продукту і, таким чином, показує, яка частина виробленого суспільством продукту перерозподіляється шляхом бю­джетних механізмів.

^ Принцип єдиного підходу – забезпечення єдиного підходу до роз­робки податкових законів з обов'язковим визначенням платника подат­ку і збору (обов'язкового платежу), об’єкта оподаткування, джерела сплати податку і збору (обов'язкового платежу), податкового періоду, ставок податку і збору (обов'язкового платежу), строків та порядку сплати податку, підстав для надання податкових пільг.

^ Принцип однократності оподаткування – об’єкт одного й того самого виду підлягає оподаткуванню податком одного й того самого виду лише одного разу протягом одного податкового періоду.

^ Принципи оподаткування – це базові ідеї і положення, які лежать в основі організації та функціонування податкової сфери.

Система оподаткування (законодавче визначення) – це сукуп­ність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до дер­жавних цільових фондів, що справляються у встановленому законами України порядку.

^ Джерела податкового права – форми вираження правотворчої діяльності держави з приводу прийняття компетентними державними ор­ганами нормативних актів, які встановлюють норми податкового права.

^ Об’єкт податкових правовідносин – це те, з приводу чого між суб’єктами податкових правовідносин зникає правовий зв'язок.

Податкове право – сукупність фінансово-правових норм, що ре­гулюють суспільні відносини по встановленню і справлянню податків та інших обов'язкових платежів податкового характеру з юридичних і фізичних осіб до державного бюджету, а в передбачених законодавст­вом випадках - до державних цільових фондів.

^ Податкові закони – нормативно-правові акти вищого законодав­чого органу держави, які зобов'язують юридичних і фізичних осіб сплачувати до бюджетів та державних цільових фондів податки та збо­ри (обов'язкові платежі).

^ Податкові правовідносини – відносини, які виникають відповідно до податкових норм і регулюють встановлення, справляння та стягнен­ня податків та інших обов'язкових платежів.

^ Суб’єкт податкових правовідносин – реальний учасник конкрет­них податкових правовідносин.

Суб’єкт податкового права – це особа, поведінка якої регулюється нормами податкового права і яка може бути учасником податкових правовідносин, носієм суб’єктивних прав та обов'язків.

^ Юридичний факт – конкретна життєва обставина, з якою юри­дична норма пов’язує виникнення, зміну або припинення правових на­слідків.


Контрольні питання


1. Методами податкового права є:

а) імперативний;

b) диспозитивний,

с) рекомендації;

d) владних приписів;

е) погодження;

f) субординації.


2. Система податкового права – це:

а) об’єктивно обумовлена його внутрішня будова;

b) сукупність податкових норм.


3. Виходячи з функцій, які вони виконують, податкові право­ відносини можна поділити на:

а) матеріальні;

b) регулятивної;

с) процесуальні;

d) охоронні.


4. Рисами податкових правовідносин є:

а) суспільний характер;

b) виникають за волевиявленням сторін;

с) майновий характер;

d) ґрунтуються на принципі рівності сторін;

е) субординаційний характер.


5. До основних елементів податкових законів відносяться:

а) об’єкт оподаткування;

b) предмет оподаткування;

с) джерело сплати податку;

d) термін плати податку;

е) податкові пільги;

f) одиниця оподаткування.


6. За ознакою волевиявлення юридичні акти в податковому праві поділяться на:

а) правопорушення;

b) правомірні дії;

с) дії;

d) події.


7. До джерел податкового права відносять:

а) Указ Президента України;

b) рішення місцевої ради народних депутатів;

с) рішення податкового органу про надання відстрочки сплати податку;

d) рішення Голови Державної митної служби.


8. Податкові норми за змістом можна поділити на:

а) диспозитивні;

b) матеріальні;

с) імперативні;

d) процесуальні.


9. Об’єктом податкових правовідносин є:

а) закони, що встановлюють податки;

b) податковий контроль;

с) збір;

d) мито.


10. До складу податкових правовідносин включають:

а) податковий контроль;

b) права суб’єктів податкових правовідносин;

с) об’єкт оподаткування;

d) суб’єкт податку.


Завдання 1.

Визначте систему державних органів, які здійснюють регулювання страхової діяльності в Україні.


Завдання 2.

Наведіть приклади обов’язкового страхування


Завдання 3.

Дайте перелік об’єктів обов’язкового державного страхування та загальнообов’язкового державного страхування.


Література: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

^

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6


Фінансово-правові основи регулювання банківської діяльності.

ПЛАН

 1. Поняття банківської системи України.

 2. Правовий статус Національного банку України.

 3. Види банків (за законодавством України).

 4. Банківське регулювання і банківський нагляд: поняття і принципи.

 5. Загальна характеристика правопорушень у сфері банківського кредитування.

 6. Сутність банківського нагляду та особливого режиму контролю за діяльністю банків.

 7. Особливості видання Національним банком України розпоряджень про застосування впливу до банків.

 8. Визначте поняття "банківський кредит" як правову категорію.Термінологічний словник

Банківська система — сукупність різних видів банків і банківських інститутів, з допомогою яких здійснюється мобілізація коштів, надаються клієнтурі кредити та різноманітні послуги щодо прийому вкладів і наданих кредитів.

Банківське право —сукупність правових норм, що регулюють порядок організації та діяльності банків, їхні взаємовідносини з клієнтами, а також порядок здійснення ними банківських операцій.

Банківський вклад — кошти (готівкою чи в безготівковій формі, в національній чи іноземній валюті) або цінні папери, внесені для зберігання у банк власником або третьою особою на користь власника на певних умовах.

Банк — особа, яка має виняткове право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати в сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних та юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і введення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Банківська позика — кошти, які надаються банками юридичним та фізичним особам на засадах зворотності, від платності й забезпеченості.

^ Банківські операції — операції банків з метою залучення коштів та їх вкладення в позички, цінні папери й послуги, випуску їх в обіг і вилучення з нього грошей, здіснення розрахунків, фінансування і кредитувування тощо .


Термінологічний словник


Банківська система — сукупність різних видів банків і банківських інститутів, з допомогою яких здійснюється мобілізація коштів, надаються клієнтурі кредити та різноманітні послуги щодо прийому вкладів і наданих кредитів.

Банківське право — сукупність правових норм, що регулюють порядок організації та діяльності банків, їхні взаємовідносини з клієнтами, а також порядок здійснення ними банківських операцій.

Банківський вклад — кошти (готівкою чи в безготівковій формі, в національній чи іноземній валюті) або цінні папери, внесені для зберігання у банк власником або третьою особою на користь власника на певних умовах.

Банк — особа, яка має виняткове право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати в сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних та юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і введення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Банківська позика — кошти, які надаються банками юридичним та фізичним особам на засадах зворотності, від платності й забезпеченості.

^ Банківські операції — операції банків з метою залучення коштів та їх вкладення в позички, цінні папери й послуги, випуску їх в обіг і вилучення з нього грошей, здіснення розрахунків, фінансування і кредитувування тощо.


Контрольні питання

1. Банківська система України:

а) одноступенева;

б) двоступенева;

в) триступенева;

2. До другої ланки банківської системи належать:

а) банки;

в) кредитні установи;

г) банки та кредитні установи;

д) інші банки.

3. ^ До основних функцій Національного банку належать:

а) грошова емісія;

б) регулювання діяльності комерційних банків;

в) встановлення нормативів;

г) забезпечення стабільності грошової одиниці України.

4. ^ Процентні ставки та комісійна винагорода за операції комерційних банків встановлюється:

а) Національним банком України;

б) Верховною Радою України;

в) Радою Національного банку України;

г) комерційними банками.

5. Страхова діяльність банків:

а) дозволяється;

б) дозволяється за наявності ліцензії;

в) дозволяється за наявності ліцензії Національного банку України;

г) забороняється.

6. Банк може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більше:

а) 25 відсотків капіталу банку;

б) 15 відсотків капіталу банку;

в) 3О відсотків капіталу банку;

г) 50 відсотків капіталу банку.

7. Національний банк України є:

а) особливим центральним органом державного управління;

б) органом виконавчої влади;

в) органом законодавчої влади;

г) незалежним державним органом.

8. Банківська холдингова група — це:

а) об'єднання банківського та промислового капіталу;

б) об'єднання банківського, наукового та промислового потенціалу;

в) об'єднання, в якому частка банківського капіталу становить не менше 50 відсотків;

г) банківське об'єднання, до складу якого входять виключно
банки.

9. Фінансова холдингова група складається:

а) винятково з банків;

б) винятково з установ, що надають фінансові послуги;

в) переважно або винятково з установ, що надають фінансові послуги;

г) щонайменше з одного банка і материнської компанії, яка
має бути фінансовою установою.

10. Взаємодія Національного банку України та Кабінету Міністрів України здійснюється на таких засадах:

а) Національний банк та Кабінет Міністрів України проводять взаємні консультації з питань грошово-кредитної політики, розробки і здійснення загальнодержавної програми економічного та соціального розвитку;

б) Національний банк підтримує економічну політику Кабінету Міністрів України, якщо вона не суперечить забезпеченню стабільності грошової одиниці України;

в) Національний банк України є підзвітним і підконтрольним Кабінету Міністрів України;

г) Національний банк та Кабінет Міністрів відповідають пе­ред Верховною Радою України за виконання Державного бюд­жету.


Завдання 1.

За яких умов Національний банк України має право накладати на банки штрафи.

Завдання 2.

Визначите порядок застосування державного банку.

Завдання 3.

Що таке статутний і підписний капітал?


Література: 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 27.


^

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7


Правове регулювання валютних відносин. Фінансово-правове реґулювання ціноутворення.

ПЛАН

 1. Поняття валюти і валютних відносин.

 2. Загальна характеристика валютних правовідносин.

 3. Зміст валютної політики та валютних операцій в Україні.

 4. Зміст валютного реґулювання. Валютний контроль.

 5. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

 6. Функції державних органів у сфері валютного контролю.

 7. Поняття та системи цін.

 8. Органи ціноутворення.Термінологічний словник

Валютне право України —─ це сукупність норм переважно фінансово-правового правового характеру, які регулюють валютні відносини, що виникають у процесі функціонування валютної системи України.

^ Валютні правовідносини — це врегульовані нормами права суспільні відносини, які виникають під час проведення суб'єк­тами операцій з обігу валюти та валютних цінностей, а також в процесі державного регулювання такої діяльності та здійснення уповноваженими органами контролю за нею.

Об’єкти — валюта та валютні цінності.

Суб’єкти — фізичні та юридичні особи, а також уповноважені державні органи, на які покладено виконання функцій у галузі валютного регулювання.

^ Зміст валютного регулювання — права та обовязки субєктів, які виникають при здійсненні ними валютних операцій на валютному ринку України

Конвертованість — порядок обміну національної валюти на іноземну, в основу якого покладено механізм валютного курсу.

Валютний курс — співвідношення двох валют на валютному курсі.

^ Валютні інтервенції — це здійснення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти з метою впливу на курс національної грошової одиниці — гривні.

^ Валютний контроль — це система заходів, які здійснюються уповноваженими суб'єктами (державними органами та уповноваженими банками) та спрямовуються на забезпечення дотримання суб'єктами валютних правовідносин валютної дисципліни під час проведення валютних операцій.


Контрольні питання

1. До складу принципів регулювання валютних правовідносин не належать:

а) встановлення національного режиму для державного регулювання валютних операцій резидентів і нерезидентів;

б) рівність правового статусу суб'єктів валютних правовідносин;

в) захист прав і законних інтересів учасників валютних відносин;

г) захист національної валюти України.


2. До повноважень Національного банку України у сфері валютного регулювання не належить:

а) здійснення валютної політики;

б) видання ліцензій на здійснення валютних операцій;

в) затвердження ліміту зовнішнього державного боргу;

г) використання резервів валютних цінностей.

3. Девізна валютна політика — це:

а) регулювання курсу грошової одиниці України до іноземних валют шляхом здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на фінансових ринках;

б) зміна Національним банком України облікової ставки Національного банку для регулювання руху капіталів й балансування платіжних зобов'язань, а також коригування курсу гривні до іноземних валют;

в) здійснення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти з метою впливу на курс національної грошової одиниці;

г) визначення порядку проведення валютних операцій.

4. Управління валютними резервами здійснює:

а) Верховна Рада України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Національний банк України;

г) Міністерство фінансів України.

5. Агентом валютного контролю є:

а) Національний банк України;

б) уповноважений комерційний банк;

в) уповноважений державний орган;

г) Державна податкова адміністрація України.

6. Переказ коштів фізичних осіб за кордон України належить до:

а) конверсійних операцій;

б)кореспондентських операцій;

в) операцій із залучення валютних ресурсів;

г) неторговельних валютних операцій.

7. Використання фізичними особами готівкової іноземної валюти на території України:

а) дозволяється вільно;

б)дозволяється у випадках, прямо передбачених чинним законодавством;

в) дозволяється за умови отримання ліцензії;

г) не дозволяється.


8. ^ Строк зарахування валютної виручки резидентів з дати митного оформлення продукції на їхні валютні рахунки становить:

а) 5 днів;

б)30 днів;

в) 60 днів;

г) 90 днів.

9. ^ Фізична особа за умови усного декларування має право вивозити за межі України іноземну валюту в сумі, що не перевищує:

а) 1 000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті;

б) 3 000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті;

в) 5 000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті;

г) 10 000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті.

10. Якщо сума іноземної валюти, яку вивозить фізична особа
за межі митної території України, перевищує передбачену законодавством, фізична особа повинна отримати:


а) генеральну ліцензію від Департаменту валютного контролю та ліцензування Національного банку України;

б) генеральну ліцензію від Операційного управління Національного банку України;

в) індивідуальну ліцензію від Департаменту валютного контролю та ліцензування Національного банку України;

г) спеціальний дозвіл від територіального управління Національного банку України.


Завдання 1.

Дайте перелік нормативно-правових актів, які складають валютне законодавство України.

Завдання 2.

Порівняйте права резидентів і нерезидентів щодо здійснення валютних операцій.

Завдання 3.

Зобразіть схематично основні ланки валютного регулювання.

Література: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 27, 33.
Контрольні ( для заліку) питання з дисципліни «Фінансове право»

 1. Правове положення Міністерства фінансів України.

 2. Складові частини бюджету.

 3. Органи контролю спеціальної компетенції за дотриманням бюджетного законодавства та їх повноваження.

 4. Система фінансового права.

 5. Функції Міністерства фінансів України.

 6. Бюджетний період.

 7. Фінансовий контроль як складова частина бюджетного процесу.

 8. Джерела фінансового права.

 9. Система й завдання органів державної податкової служби.

 10. Зведений бюджет.

 11. Несвоєчасне прийняття місцевих бюджетів.

 12. За яких умов грошові операції органів державного управління відносяться до фінансової діяльності держави?

 13. Правосуб’єктність у фінансовому праві.

 14. Методи фінансової діяльності держави.

 15. Поняття бюджету.

 16. Поняття та функції державного кредиту.

 17. Види державних органів, що здійснюють фінансову діяльність держави.

 18. Чим забезпечується єдність бюджетної системи України?

 19. Суб’єкти фінансового права.

 20. Методи формування грошових фондів.

 21. Поняття та мета державного фінансового контролю.

 22. Бюджетне законодавство.

 23. Розгляд звіту про виконання Державного бюджету України.

 24. Охарактеризуйте рефінансування державного боргу.

 25. Дайте порівняльну характеристику завдань державної подат­кової служби та контрольно-ревізійної служби України.

 26. Держава як суб’єкт фінансового права.

 27. Методи розподілу грошових фондів.

 28. Види фінансового контролю.

 29. Державний кредит.

 30. Колективні суб’єкти фінансового права.

 31. Методи використання грошових фондів.

 32. Затвердження місцевих бюджетів.

 33. Аудит. Загальна характеристика.

 34. Види ревізій.

 35. Назвіть способи встановлення моменту вступу в дію фінансово-правових актів.

 36. Місце фінансового права в системі права України.

 37. Правове положення Державної податкової адміністрації України.

 38. Резервний фонд бюджету.

 39. Проект рішення про місцевий бюджет і матеріали, що додаються до нього.

 40. Поняття та види міжбюджетних трансфертів.

 41. Види перевірок.

 42. Поняття та риси фінансово-правових норм.

 43. Функції органів Державної контрольно-ревізійної служби.

 44. Безспірне списання коштів бюджету.

 45. Звітність про виконання місцевих бюджетів.

 46. Основні галузі та види страхування.

 47. Поняття та структура фінансово-правової норми.

 48. Права органів Державного казначейства.

 49. Правове регулювання оподаткування в Україні.

 50. Порядок складання місцевих бюджетів.

 51. Назвіть види методів фінансового контролю.

 52. Розкрийте співвідношення між поняттями «бюджетний устрій» і «бюджетна система».

 53. Класифікація фінансово-правових норм.

 54. Функції Головного управління Державного казначейства України.

 55. Правовий режим неподаткових платежів до бюджету.

 56. Схвалення проекту Закону про Державний бюджет. Матеріали, що подаються до нього.

 57. Передача державою права на здійснення видатків.

 58. Нецільове використання бюджетних коштів.

 59. Дія фінансово-правових норм у часі, просторі та за колом осіб.

 60. Функції Державного казначейства України.

 61. Поняття та система державних доходів.

 62. Внесення змін до закону про Державний бюджет.

 63. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами.

 64. Фінансування бюджету.

 65. Поняття та риси фінансових правовідносин.

 66. Правове положення Державної контрольно-ревізійної служби України.

 67. Поняття та стадії бюджетного процесу.

 68. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості.

 69. Субвенції, поняття й види.

 70. Склад фінансових правовідносин.

 71. Правове положення Державного казначейства України.

 72. Представлення проекту закону про Державний бюджет України Верховній Раді.

 73. Виконання місцевих бюджетів.

 74. Розпорядники бюджетних коштів.

 75. Суб’єкти фінансових правовідносин і суб’єкти фінансового права.

 76. Принципи бюджетної системи.

 77. Підготовка проекту закону про Державний бюджет до першого читання.

 78. Передача видатків на виконання повноважень.

 79. Поясніть, що означає фінансовий норматив бюджетної забезпеченості.

 80. Розкрийте співвідношення понять кошторисно-бюджетне фінансування та кошторис витрат.

 81. Поняття та види фінансових правовідносин.

 82. Повноваження Рахункової палати в галузі управління та контролю за фінансовою діяльністю.

 83. Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування.

 84. Звітність про виконання Державного бюджету.

 85. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

 86. Юридичні факти як підстава виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин.

 87. Правове положення Рахункової палати.

 88. Розгляд проекту закону про Державний бюджет у першому читанні.

 89. Трансферти, які надаються з Державного бюджету місцевим бюджетам.

 90. Витрати бюджету та видатки його. Їх співвідношення.

 91. Види державних органів, що здійснюють фінансову діяльність держави.

 92. Суб’єкти фінансової діяльності.

 93. Об’єкт і зміст фінансової діяльності держави.

 94. Бюджетна класифікація.

 95. Підготовка проекту закону про Державний бюджет до другого читання.

 96. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами.

 97. Органи контролю загальної компетенції за дотриманням бюджетного законодавства. Їх повноваження.

 98. Державний борг.

 99. У яких випадках дозволяється приймати Державний бюджет з дефіцитом або профіцитом?

 100. Принципи фінансової діяльності держави.

 101. Бюджетна система.

 102. Загальнодержавні збори.

 103. Розгляд проекту закону про Державний бюджет у другому читанні.

 104. Бюджетний розпис.

 105. Форми фінансової діяльності держави.

 106. Класифікація доходів бюджету.

 107. Розгляд проекту закону про Державний бюджет у третьому читанні.

 108. Правовий режим цільових бюджетних фондів коштів.

 109. Організація страхування в Україні.

 110. Бюджетний запит.

 111. Назвіть особливості, що відрізняють фінансове право від інших галузей права.

 112. Органи, що здійснюють управління фінансовою діяльністю держави (загальна характеристика).

 113. Бюджетне право.

 114. Форми державного внутрішнього кредиту.

 115. Особливості розгляду проекту закону про Державний
  бюджет України.

 116. Види відповідальності за бюджетні правопорушення.

 117. Бюджетне призначення.

 118. Повноваження державних органів загальної компетенції в галузі управління фінансами.

 119. Класифікація видатків бюджету.

 120. Міжбюджетні трансферти як складова частина державних доходів.

 121. Бюджетні призначення в разі несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет.

 122. Поняття та функції страхування.

 123. Бюджетне асигнування.

 124. Права органів державної податкової служби.

 125. Класифікація фінансування бюджету.

 126. Організація виконання державного бюджету.

 127. Позички та запозичення до місцевих бюджетів.

 128. Поняття й види бюджетних правопорушень.

 129. Фінансова система України.

 130. Бюджетні повноваження України.

 131. Функції головних розпорядників бюджетних коштів.

 132. Виконання Державного бюджету за доходами.

 133. Органи, що контролюють дотримання бюджетного законодавства на місцевому рівні.

 134. Органи фінансового контролю.

 135. Порядок подання та розгляду законопроектів, що впливають на доходну та видаткову частини бюджетів.

 136. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України.

 137. Видатки на здійснення повноважень.

 138. Заходи, що застосовуються до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення.

 139. Поняття та елементи фінансової політики держави.

 140. Роль президента України під час виконання функцій фінансового контролю.

 141. Правове регулювання державних видатків в Україні. Склад державних видатків.

 142. Місячна звітність про виконання державного бюджету.

 143. Цільові фонди коштів органів місцевого самоврядування.

 144. Поняття й мета фінансової діяльності.

 145. Національний банк як орган фінансового контролю.

 146. Організаційні засади складання проекту Державного бюджету України.

 147. Поняття й мета регулювання міжбюджетних відносин.

 148. Порядок накладення стягнення за бюджетні правопорушення.

 149. У чому полягає сутність функціональної класифікації видатків бюджету?

 150. Методи фінансового контролю.

 151. Бюджетно-правові відносини.

 152. Головні розпорядники бюджетних коштів.

 153. Виконання Державного бюджету за видатками.

 154. Призупинення бюджетних асигнувань.

 155. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування.

 156. Поняття та види податків.

 157. Фінансово-правова відповідальність: поняття та особливості.

 158. Фінансове правопорушення: склад і види.

 159. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства.

 160. Особливості фінансування державних підприємств.

 161. Фінанси бюджетних установ.

 162. Вкажіть, у чому полягає відмінність державних фінансів від приватних фінансів.

 163. Проаналізуйте стан фінансової політики в Україні.

 164. Класифікація фінансово-правових актів.

 165. Правове положення Міністерства фінансів України.

 166. Система й повноваження фінансових органів України.

 167. Роль Верховної Ради в управлінні державними фінансами в Україні.

 168. Система й завдання органів Державної податкової служби України.

 169. Порівняльна характеристика функцій ДПАУ, державних податкових адміністрацій обласного рівня та державних податкових інспекцій.

 170. Права й обов’язки органів державної податкової служби України.

 171. Порівняльна характеристика понять «податкова система» та «система оподаткування».

 172. Поняття й ознаки податків.

 173. Елементи податкового закону.

 174. Поняття й ознаки неподаткових платежів до державного бюджету.

 175. Податок на прибуток підприємств: суб’єкти й об’єкт оподаткування.

 176. База оподаткування податку на прибуток підприємств.

 177. Особливості включення витрат на оплату праці до валових витрат.

 178. Загальна характеристика оподаткування податком на додану вартість.

 179. Платники та об’єкт податку на додану вартість.

 180. Пільги з податку на додану вартість.

 181. Бюджетне відшкодування податку на додану вартість. Податковий кредит.

 182. Податковий вексель.

 183. Законодавство, що регулює оподаткування фізичних осіб.

 184. Податок на прибуток фізичних осіб: суб’єкти та об’єкт оподаткування. Порівняльна характеристика Декрету та Закону.

 185. Пільги з податку на прибуток фізичних осіб. Ставки й порядок сплати. Порівняльна характеристика Декрету й Закону.

 186. Особливості оподаткування фізичних осіб—суб'єктів підприємницької діяльності.

 187. Спрощена система оподаткування.

 188. Правове регулювання загальнодержавних змішаних податків в Україні.

 189. Місцеві податки й збори.

190.Поняття, функції, структура ціни та органи ціноутворення.

\


^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 1. Конституція України. – К.: Либідь, 1996. – 160 с.


 2. Бюджетний Кодекс України. – Х.: ТОВ. «Одіссей», 2005. – 195 с.

 3. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 3 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 52. – 20 С.

 4. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22 квітня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23 – 5 С.

 5. Про Рахункову палату: Закон України від 11 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. –№ 43 – 6 С.

 6. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29 – 18 С.

 7. Основи законодавства України про обов’язкове державне страхування: Закон України від 14 січня 1998 р. // Відомості верховної Ради України. – 1998. – № 23 – 17 С.

 8. Указ Президента України від 27 квітня 1995 р. Про створення Державного казначейства України // Урядовий кур’єр. – 1995. – № 68-69.

 9. Воронова Л.К. Кучерявенко Н.П. Финансовое право: Учебн. пособие. – Харьков: Легас, 2003. – 113 с.

 10. Фінансове право України: Підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький; за ред М.П. Кучерявенко. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 316 с.

 11. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. – М.: Юристь, 2002. – 220 с.

 12. Фінансове право: Підручник / Відп. ред. Л.К. Воронова. – Харків: Консум, 1999. – 196 с.

 13. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. М.В. Карасева. – М.: Юристь, 2002. – 119 с.

 14. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. О.Н. Горбуновой. – М.: Юристь, 1996. – 218 с.

 15. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. – М.: БЕК, 1996. – 212 с.

 16. Адміністративне право України: Підручник / За ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2000. – 330 с.

 17. Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. – М.: Юрид. Мет., 1982. – Т.2. – 208 с.

 18. Анисименко А., Крылов Г. Бюджетный процесс и бюджетный календарь // Хозяйство и право. – 1995. –№ 10. – 305 с.

 19. Банківське право України: Навч. посібник / За заг. ред. А.О. Семванова. – К., 2000. – 63 с.

 20. Белых В.С., Винниченко С.И. Правовое регулирование цен и ценообразования: Учебно-практическое пособие. – М.: НОРМА, 2002. – 300 с.

 21. Валютное регулирование в системе государственного управления экономикой: Учебник / Под общ ред. В.М. Крашенщенкова. – М., 2003. – 296 с.

 22. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч. посібник. – К.: Основи, 1998. – 309 с.

 23. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 195 с.

 24. Заверуха І. Банківське право: Посібник. – Львів, 2002. – 266 с.

 25. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики. – М., 1993. – 311 с.

 26. Кучерев И.И., Судаков О.Ю., Орешкин И.А. Налоговый контоль и ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах / Под ред. И.И. Кучерова. – М., 2001. – 299 с.

 27. Лебедев В.А. Финансовое право: Учебник. – М.Ж. Статут, 2000. – 164 с.

 28. Основы налогового права / Под ред. С.Г. Пепеллева. – М., 1995.

 29. Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права. М.: Изд – в МГУ, 1960. – 200 с.

 30. Советское финансовое право: Учебник / Под ред. В.В. Бесчеревнык, С.Д. Цыпкина. – М.: Юрид. лит., 1982. – 210 с.

 31. Соловьев В. Правовосстановительная ответственность частного субъекта в налоговом законодательстве // Хозяйство и право. – 2002. – № 4. – 14 С.

 32. Химичев Н.И. Субъекты советского бюджетного права // Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. – 1979. – 5 С.

 33. Эбке В. Международное валютное право: Пер. с нем. – М., 1997. – 199 с.Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Фінансове право” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 6.060100 – “Правознавство”


Укладач старш. викл. Т.В. Андрієнко

Відповідальний за випуск зав. кафедри КЦПП, поф. к.юр.н. М.І. Галунов


Підп. до др.­______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ___. Наклад______прим. Зам. №__________. Безкоштовно.
Видавничий відділ КДПУ


39614, м.Кременчук, вул. Першотравнева, 20
ВИТЯГ

з протоколу № засідання кафедри КЦПП від _____2008 р.


СЛУХАЛИ: Про рекомендацію щодо видання “Методичних вказівок щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Фінансове право” для студентів денної та заочної форм навчанням зі спеціальностей: 6.060100 – “Правознавство” автор – ст. викладач Андрієнко Т.В.).


УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до друку “Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Фінансове право” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 6.060100 – “Правознавство” автор – ст. викладач Андрієнко Т.В.).


Завідувач кафедри КЦПП М.І. Галунов


Секретар Т.В. Корж


РЕЦЕНЗІЯ

на методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт

із навчальної дисципліни “Фінансове право”

для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.06100 –

“Правознавство”.


Підготовлені до видання методичні рекомендації з курсу “Фінансове право” повністю відповідають вимогам освітньо-професійної та робочої навчальної програм. Вони містять теми та плани семінарських занять і контрольні питання, список рекомендованої літератури.

Самостійна робота студентів передбачає вивчення основних нормативно-правових документів, які регулюють діяльність митних органів в Україні. Саме на це націлює тематика і зміст практичних занять, зазначених в методичних рекомендаціях.

Список літератури зорієнтований на фонди університетської та міської бібліотек. Вважаю за потрібне видати дані методичні рекомендації для внутрішнього користування КДПУ у кількості 25 примірників.


Доцент кафедри СПН Л.В. Герасименко
1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи