\"цивільний процес\" icon

"цивільний процес"
Скачати 293.41 Kb.
Назва"цивільний процес"
Дата28.07.2012
Розмір293.41 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

З НАПРЯМУ

6.030401 – "ПРАВОЗНАВСТВО"

(у тому числі скорочений термін навчання)


КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Цивільний процес" для студентів заочної форми навчання з напряму 6.030401 – „Правознавство” (у тому числі скорочена форма навчання)


Укладач старш.викл. Т.В. Гайкова

Рецензент к.ю.н., проф. М.І. Галунов


Кафедра кримінального та цивільного права і процесу


Затверджено методичною радою КрНУ імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від__________

Голова методичної ради______________ проф. В.В. Костін

ЗМІСТ


Вступ........................................................................................................................... 4

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи

з навчальної дисципліни „Цивільний процес”........................................................6

2 Варіанти контрольних робіт.................................................................................. 7

3 Питання до заліку з навчальної дисципліни „Цивільний процес”...................17

4 Питання до іспиту з навчальної дисципліни „Цивільний процес”...................18

5 Критерії оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни

„Цивільний процес”..................................................................................................21

6 Основні поняття та терміни.................................................................................. 22

Список літератури.................................................................................................... 25

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки

контрольної роботи.................................................................................................. 30

Додаток Б Зразок оформлення списку літератури................................................ 31


ВСТУП

У розбудові України як демократичної, правової держави визначальна роль належить судовій владі, на яку Конституцією покладено здійснення правосуддя в цивільних і кримінальних справах. Сучасний політичний та соціально-економічний розвиток України визначається удосконаленням законодавства, яким закріплено правове становище громадян, організацій і їх об’єднань та встановлюються гарантії реалізації і захисту їх прав, свобод і обов’язків, визначених Конституцією й іншими законами України.

Цивільний процес – це врегульований нормами цивільного процесуального права порядок проведення в цивільних справах, який визначається системою взаємопов’язаних цивільних процесуальних прав і обов’язків і цивільних процесуальних дій, якими вони реалізуються їх суб’єктами – судом, органами судового виконання і учасниками процесу.

Без глибокого та систематизованого оволодіння знаннями у галузі цивільного процесуального права діяльність юриста неможлива

^ Мета навчальної дисципліни

Викладання дисципліни спрямовано на вивчення студентами правил цивільного судочинства, судової практики, керівних постанов Пленуму Верховного Суду України і супроводжується висвітленням наукових і практичних проблем теорії і практики цивільного процесу.

^ Значення та місце дисципліни у навчальному процесі

Цивільне процесуальне право виступає складовою частиною системи права України, воно тісно пов’язане з іншими його галузями, які взаємодіють між собою. Визначальним для цивільного процесуального права є встановлення державним правом основ організації і принципів правосуддя, а також основ правового становища громадян, у тому числі взаємовідносини із судом. Зв’язок цивільного процесуального права з цивільним, сімейним, трудовим й іншими галузями права визначається необхідністю примусової реалізації норм матеріального права органами правосуддя. Існує також зв’язок між цивільним процесуальним і кримінальним процесуальним правом. Цивільні і кримінальні справи розглядає один і той же суд вибраними чи призначеними суддями одноособово чи колегіально, незалежно, гласно, національною мовою судочинства із забезпеченням права на захист.

^ Види занять з дисципліни

Курс складається з лекційних та практичних занять, які підсумовує залік та іспит. Основні розділи та найбільш складні теми розглядаються на лекціях, інші виносяться на практичні заняття та на самостійну роботу студента.

Основні задачі вивчення дисципліни:

 • ознайомити студентів з джерелами цивільного процесуального права;

 • ознайомити з принципами побудови та діяльності судової системи України;

 • визначити статус учасників цивільного процесу;

 • ознайомити студентів з видами та стадіями цивільного судочинства;

 • розглянути питання, пов’язанні з виконанням судових рішень;

 • ознайомити з видами та змістом судових рішень.

Студент повинен уміти:

 • орієнтуватися в нормативних джерелах цивільного процесуального права;

 • скласти окремі процесуальні документи;

 • використати окремі положення цивільного процесуального права у практичній діяльності.^ 1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС”


Контрольна робота виконується і захищається за однією із запропонованих тем за останньою цифрою номера залікової книжки. Наприклад, остання цифра вашої залікової книжки „0”. Отже, ви вибираєте варіант № 10. Якщо остання цифра вашої залікової книжки „7”, то вибираєте варіант контрольної роботи № 7.

^ Мета виконання контрольної роботи

Студент у контрольній роботі показує своє вміння самостійно працювати з навчальною літературою, довідниками, науково-допоміжними матеріалами з вибраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її розв’язання.

^ Підготовка до написання контрольної роботи

Підготовку до виконання роботи слід зосередити як на теоретичних, так і на практичних питаннях з метою розробки власних рекомендацій щодо їх вирішення. Потрібно повністю розкрити вибрану тему, висвітлити кожне питання плану. Виклад має бути послідовним, логічним із розмежуванням питання.

Робота повинна бути акуратно виконана на аркушах форматом А4.

Приблизний обсяг роботи – 11-12 сторінок. Для зауважень потрібно залишити поля 2-3 см.

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи подано у додатку А.

Виконану контрольну роботу студент заочної форми навчання здає на кафедру „Кримінального та цивільного права і процесу” не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії.

Захист контрольної роботи студентами заочної форми навчання здійснюється за графіком, затвердженим викладачем, на практичних та консультативних заняттях. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до складання заліку.


^ 2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Варіант 1

1. Цивільне процесуальне право як галузь права

1.1 Поняття, предмет і метод цивільного процесуального права.

1.2 Система цивільного процесуального права.

1.3 Цивільне процесуальне законодавство, межі його дії. Аналогії.

1.4 Наука цивільного процесуального права.

1.5 Принцип цивільного процесуального права.

1.6 Поняття і види цивільного судочинства. Стадії цивільного судочинства.

Література (1, 2, 3, 4, 15)


Варіант 2

1. Суд як обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин

1.1 Поняття та ознаки цивільних процесуальних правовідносин.

1.2 Передумови і підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин.

1.3 Елементи цивільних процесуальних правовідносин.

1.4 Склад суду.

1.5 Правовий статус суддів у цивільному процесі.

1.5 Процесуальний статус народних засідателів.

Література (1, 2, 3, 5, 13, 32, 40)


Варіант 3

 1. Сторони у цивільному процесі

  1. Поняття і ознаки сторони у цивільному процесі.

  2. Процесуальні права і обов’язки сторін.

  3. Мирова угода.

  4. Процесуальна співучасть: поняття, мета, ознаки.

  5. Обов’язкова і факультативна співучасть.

  6. Заміна неналежного відповідача.

  7. Залучення співвідповідачів.

Література (1, 2, 3, 4, 5, 44)


Варіант 4

^ 1. Треті особи у цивільному процесі

1.1 Поняття і види третіх осіб у цивільному процесі.

1.2 Матеріально-правовий і процесуальний правовий аспекти заінтересованості третіх осіб.

1.3 Ознаки третіх осіб.

1.4 Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору.

1.5 Треті особи, які не заявляють самостійних вимог.

Література (1, 2, 3, 5, 26, 33)


Варіант 5

^ 1. Поняття, підстави та види представництва у цивільному процесі

1.1 Поняття, значення представництва у цивільному процесі.

1.2 Риси процесуального представництва.

1.3 Обсяг повноважень представника.

1.4 Підстави виникнення представництва.

1.5 Особи, які можуть бути представниками.

1.6 Законні представники.

1.7 Повноваження процесуального представника.

Література (1, 2, 3, 15, 46)


Варіант 6

^ 1. Правовий статус інших учасників судового процесу

1.1 Загальна характеристика інших учасників судового процесу.

1.2 Правовий статус секретаря судового засідання.

1.3 Правовий статус судового розпорядника.

1.4 Правовий статус особи, яка надає правову допомогу.

Література (1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 34)


Варіант 7

^ 1. Правовий статус інших учасників судового процесу

1.1 Правовий статус свідків.

1.2 Правовий статус експерта.

1.3 Правовий статус перекладача.

1.4 Правовий статус спеціаліста.

Література (1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 34)


Варіант 8

^ 1. Цивільна юрисдикція, підвідомчість і підсудність цивільних справ.

1.1 Поняття і види цивільної юрисдикції і підвідомчісті цивільних справ.

1.2 Поняття і види підсудності цивільних справ.

1.3 Характеристика окремих видів підсудності:

 • функціональна підсудність;

 • територіальна підсудність (загальна, альтернативна, виключна, договірна, підсудність за зв’язком вимог);

 • родова підсудність.

1.4 Наслідки порушення правил підсудності.

Література (1, 2, 3, 4, 5, 30)


Варіант 9

^ 1. Докази і доказування

1.1 Поняття та види доказів у цивільному процесі.

1.2 Поняття та етапи доказування у цивільному процесі.

1.3 Предмет доказування.

1.4 Підстави звільнення від доказування.

1.5 Характеристика окремих засобів доказування. Забезпечення доказів.

Література (1, 2, 3, 11, 37)


Варіант 10

^ 1. Процесуальні строки

1.1 Поняття і види процесуальних строків.

1.2 Обчислення, початок перебігу та закінчення процесуальних строків, наслідки їх порушення.

1.3 Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків.

Література (1, 2, 3, 15, 41)


Варіант 11

^ 1. Судові виклики і повідомлення. Розшук відповідача

1.1 Значення та засоби здійснення судових викликів і повідомлень, їх зміст.

1.2 Порядок здійснення судових викликів і повідомлень.

1.3 Розшук відповідача.

Література (1, 2, 3, 12, 15, 34)


Варіант 12

^ 1. Судові витрати

1.1 Сутність і види судових витрат.

1.2 Судовий збір:

 • поняття, об’єкти, розміри і види судового збору;

 • ціна позову;

 • порядок сплати судового збору.

1.3 Витрати, пов’язані з розглядом справи.

1.4 Пільги з оплати судових витрат.

1.5 Повернення судових витрат.

1.6 Розподіл судових витрат.

Література (1, 2, 3, 15, 43)


Варіант 13

^ 1. Загальні положення про позов

1.1 Поняття і ознаки позовного провадження.

1.2 Елементи позову.

1.3 Види позовів.

1.4 Право на позов та право на пред’явлення позову.

1.5 Зміни у позові.

1.6 Об’єднання і роз’єднання позовів.

1.7 Відмова від позову, визнання позову. Мирова угода.

Література (1, 2, 3, 15, 27)


Варіант 14

^ 1. Забезпечення позову

1.1 Поняття і підстави забезпечення позову.

1.2 Заява про забезпечення позову.

1.3 Види забезпечення позову.

1.4 Розгляд і вирішення заяви про забезпечення позову.

1.5 Виконання та оскарження ухвали суду про забезпечення позову.

1.6 Відповідальність за порушення заходів забезпечення позову.

1.7 Заміна виду забезпечення позову та скасування заходів забезпечення позову. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову.

Література (1, 2, 3, 15, 27, 31)


Варіант 15

^ 1. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі

1.1 Порядок пред’явлення позову.

1.2 Позовна заява.

1.3 Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви.

1.4 Відкриття провадження у справі: передумови, порядок і правові наслідки. 1.5 Відмова у відкритті провадження у справі.

Література (1, 2, 3, 15, 27)


Варіант 16

^ 1. Провадження у справі до судового розгляду

1.1 Поняття, мета та завдання у справі до судового розгляду.

1.2 Порядок провадження у справі до судового розгляду.

1.3 Попереднє судове засідання.

1.4 Процесуальні засоби захисту інтересів відповідача.

Література (1, 2, 3, 15, 51)


Варіант 17

^ 1. Судовий розгляд

1.1 Поняття та сутність судового розгляду.

1.2 Порядок судового розгляду: підготовча частина судового розгляду; розгляд справи по суті; судові дебати; ухвалення та проголошення рішення суду.

1.3 Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді.

1.4 Зупинення провадження у справі, його відновлення.

1.5 Закриття провадження у справі.

1.6 Залишення справи без розгляду.

Література (1, 2, 3, 15, 27, 28)


Варіант 18

^ 1. Фіксування цивільного процесу

1.1 Загальні положення фіксування цивільного процесу.

1.2 Фіксування цивільного процесу технічними засобами.

1.3 Журнал судового засідання.

1.4 Протокол про окрему процесуальну дію.

Література (1, 2, 3, 15, 27, 48)


Варіант 19

^ 1. Заочний розгляд справи

1.1 Поняття і мета заочного розгляду справи.

1.2 Умови заочного розгляду справи та особливості порядку його проведення.

1.3 Заочне рішення.

1.4 Перегляд заочного рішення.

1.5 Оскарження та скасування заочного рішення.

1.6 Повторне заочне рішення.

Література (1, 2, 3, 12, 15, 27, 39)


Варіант 20

^ 1. Судові рішення

1.1 Поняття та види судових рішень.

1.2 Рішення суду: види, вимоги до нього і зміст.

1.3 Порядок ухвалення рішення суду.

1.4 Проголошення рішення суду.

1.5 Набрання рішенням суду законної сили.

1.6 Виправлення недоліків рішення судом, який його ухвалив. Ухвали суду.

Література (1, 2, 3, 12, 25, 47)


Варіант 21

^ 1. Наказне провадження

1.1 Поняття та особливості наказного провадження.

1.2 Умови реалізації права на звернення до суду із заявою про видачу судового наказу.

1.3 Вимоги до заяви про видачу судового наказу та порядок її подання.

1.4 Вирішення питання щодо прийняття заяви про видачу судового наказу.

1.5 Порядок видачі судового наказу.

1.6 Набрання судовим наказом законної сили.

1.7 Скасування судового наказу у порядку наказного провадження.

Література (1, 2, 3, 45, 49)


Варіант 22

^ 1. Окреме провадження

1.1 Поняття і мета окремого провадження.

1.2 Справи окремого провадження.

1.3 Особливості розгляду справ окремого провадження.

1.4 Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

1.5 Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

Література (1, 2, 3, 15, 35)


Варіант 23

^ 1. Особливості розгляду деяких справ окремого провадження

1.1 Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

1.2 Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

1.3 Розгляд справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.

1.4 Розгляд судом справ про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.

Література (1, 2, 3, 15, 22, 50)


Варіант 24

^ 1. Апеляційне провадження

1.1 Сутність і значення апеляційного провадження.

1.2 Право апеляційного оскарження і процесуальний порядок його реалізації.

1.3 Прийняття апеляційної скарги до розгляду і підготовка розгляду справи апеляційним судом.

1.4 Розгляд справи апеляційним судом.

1.5 Повноваження суду апеляційної інстанції.

1.6 Ухвали і рішення апеляційного суду.

Література (1, 2, 3, 15, 17, 21, 29)


Варіант 25

^ 1. Касаційне провадження.

1.1 Сутність та значення касаційного провадження.

1.2 Право касаційного оскарження і процесуальний порядок його реалізації.

1.3 Попередній і судовий розгляд справи у касаційному порядку.

1.4 Повноваження суду касаційної інстанції.

1.5 Ухвали і рішення суду касаційної інстанції.

Література (1, 2, 3, 15, 24, 38)


Варіант 26

^ 1. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами

1.1 Загальні засади провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.

1.2 Умови і підстави перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами.

1.3 Подання заяви про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами.

1.4 Розгляд заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Література (1, 2, 3, 15, 18, 42)


Варіант 27

^ 1. Особливості розгляду справ окремого провадження

1.1 Розгляд судом справ про усиновлення.

1.2 Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

1.3 Розгляд судом справ про визнання спадщини відмерлою.

Література (1, 2, 3, 17, 36)


Варіант 28

^ 1. Виконавче провадження

1.1 Сутність виконавчого провадження.

1.2 Порядок звернення судових рішень до виконання.

1.3 Відкриття виконавчого провадження.

1.4 Судовий контроль за виконанням судових рішень.

1.5 Поворот виконання.

Література (1, 2, 3, 7, 8, 14, 19)


Варіант 29

^ 1. Відновлення втраченого судового провадження

1.1 Поняття втраченого судового провадження.

1.2 Порядок відкриття провадження про відновлення втраченого судового провадження.

1.3 Ухвалення судового рішення

Література (1, 2, 3, 15, 36)


Варіант 30

^ 1. Провадження у справах за участю іноземних осіб

1.1 Правове становище іноземних громадян у цивільному процесі України.

1.2 Особливості пред’явлення позовів до іноземних держав та міжнародних організацій.

1.3 Дипломатичний імунітет.

1.4 Підсудність цивільних справ у спорах, в яких беруть участь іноземні, а також у спорах, в яких хоча б одна із сторін проживає за кордоном.

1.5 Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученням до іноземних судів.

Література (1, 2, 3, 15, 20, 23)


^ 3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС”


1. Поняття, предмет, метод цивільного процесуального права.

2. Цивільно-процесуальне законодавство, межі його дії.

3. Принципи цивільного процесуального права.

4. Поняття і види цивільного судочинства.

5. Стадії цивільного судочинства.

6. Поняття, підстави виникнення, структура цивільних процесуальних правовідносин.

7. Загальна характеристика судової системи України.

8. Загальні положення статусу судді.

9. Народні засідателі і присяжні.

10. Порядок зайняття посади судді суду загальної юрисдикції.

11. Забезпечення належного кваліфікаційного рівня судді.

12. Поняття і ознаки сторони у цивільному процесі. Права і обов’язки сторін.

13. Процесуальна співучасть.

14. Треті особи: поняття, види.

15. Поняття, підстави виникнення представництва у цивільному процесі; повноваження представника.

16. Правовий статус секретаря судового засідання.

17. Правовий статус судового розпорядника.

18. Правовий статус свідка як учасника цивільного процесу.

19. Правовий статус експерта як учасника цивільного процесу.

20. Правовий статус перекладача, спеціаліста, особи, яка надає правову допомогу у цивільному процесі.

21. Поняття і ознаки позовного провадження. Поняття і елементи позову.

22. Поняття і види позовів.

23. Право на позов і право на пред’явлення позову.

24. Зміни в позові. Об’єднання і роз’єднання позовів.

25. Відмова від позову, визнання позову. Мирова угода.

26. Поняття і сутність судового розгляду.

27. Порядок судового розгляду.

28. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви.

29. Зупинення провадження у справі, його відновлення.

30. Закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгляду.


^ 4 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС”

1. Поняття, мета, умови заочного розгляду справи.

2. Перегляд, оскарження, скасування заочного рішення суду. Повторне заочне рішення.

3. Фіксування цивільного процесу.

4. Поняття і види цивільної юрисдикції і підвідомчість цивільних справ.

5. Поняття і види підсудності цивільних справ.

6. Поняття і види доказів.

7. Поняття та етапи доказування.

8. Предмет доказування. Підстави звільнення від доказування.

9. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників як засіб доказування у цивільному процесі.

10. Показання свідків як засіб доказування у цивільному процесі.

11. Письмові докази як засіб доказування у цивільному процесі.

12. Речові докази як засіб доказування у цивільному процесі.

13. Поняття і види експертизи, висновок експерта як засіб доказування.

14. Забезпечення доказів.

15. Поняття і види процесуальних строків.

16. Обчислення, початок перебігу та закінчення процесуальних строків, наслідки їх пропущення.

17. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків.

18. Поняття і види підвідомчісті цивільних справ.

19. Поняття і види підсудності цивільних справ.

20. Поняття, підстави, заява про забезпечення позову.

21. Види забезпечення позову.

22. Форма і зміст позовної заяви.

23. Значення та засоби здійснення судових викликів і повідомлень.

24. Порядок здійснення судових викликів. Розшук відповідача.

25. Поняття, мета та завдання до судового розгляду.

26. Порядок провадження у справі до судового розгляду. Попереднє судове засідання.

27. Процесуальні засоби захисту інтересів відповідача: заперечення проти позову, зустрічний позов.

28. Поняття та види судових рішень.

29. Рішення суду: види, вимоги до нього і зміст.

30. Проголошення рішення суду, видача або направлення його копії особам, які брали участь у справі.

31. Набрання рішенням суду законної сили.

32. Виправлення недоліків рішення судом, який його ухвалив.

33. Ухвали суду.

34. Поняття і види судових витрат. Розподіл судових витрат.

35. Наказне провадження: поняття, особливості.

36. Наказне провадження: порядок подання заяви про видачу судового наказу, розгляд заяви; порядок видачі судового наказу, набрання судовим наказом законної сили.

37. Поняття, мета справи окремого провадження, їх особливості.

38. Особливості розгляду справ окремого провадження про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей.

39. Особливості розгляду справ окремого провадження про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

40. Сутність, значення та особливості апеляційного провадження.

41. Право апеляційного оскарження і процесуальний порядок його реалізації.

42. Прийняття апеляційної скарги до розгляду і підготовка розгляду справи апеляційним судом.

43. Розгляд справи судом апеляційної інстанції.

44. Повноваження суду апеляційної інстанції.

45. Сутність, значення, особливості касаційного провадження.

46. Право касаційного провадження і порядок його реалізації.

47. Попередній і судовий розгляд справи у касаційному порядку.

48. Повноваження суду касаційної інстанції.

49. Ухвали та рішення суду касаційної інстанції.

50. Загальні засади провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.

51. Умови і підстави перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами.

52. Подання заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

53. Розгляд заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

54. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.

55. Порядок вирішення питання про поворот виконання.

56. Судовий контроль за виконанням судових рішень.

57. Відновлення втраченого судового провадження.

58. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду.

59. Провадження у справах за участю іноземних осіб.

60. Загальна характеристика Цивільного процесуального кодексу України.


^ 5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС”


Основою для визначення оцінки на заліку є рівень засвоєння студентами матеріалу передбаченого навчальною програмою з відповідної дисципліни. При цьому викладач керується такими критеріями:

- оцінку „відмінно” заслуговує студент, який виявив усебічні, систематичні та глибокі знання навчально-програмного матеріалу, уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та знайомий з додатковою літературою, що рекомендована програмою. Як правило оцінку „відмінно” ставлять студентам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять дисципліни в їх значенні для отриманої професії, які виявили творчі здібності в розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу;

- оцінку „добре” заслуговує студент, який виявив повне знання навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану в програмі. Як правило, оцінка „добре” виставляється студентам, які показали систематичні знання з навчальної дисципліни та здібність до їх самостійного поповнення й оновлення в процесі подальшого навчання та професійної діяльності.

- оцінку „задовільно” заслуговує студент, який виявив знання основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та професійної діяльності; який справляється з виконанням завдань, що передбачені програмою, а також знайомий з рекомендованою літературою. Оцінку „задовільно” ставлять студентам, які допустили помилки у відповіді, але володіють необхідними знаннями для їх подолання під керівництвом викладача;

- оцінку „незадовільно” ставлять студентові, який виявив недоліки в знаннях основного навчально-програмного матеріалу та допустив помилки у виконанні передбачених програмою завдань. Як правило, оцінку „незадовільно” ставлять студентам, які не можуть продовжувати навчання та приступити до професійної діяльності без додаткових занять з відповідної дисципліни.

Критерії оцінювання знань студентів розроблено на підставі „Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 року за № 161, а також „Тимчасового положення про атестацію студентів”, затвердженого вченою радою університету 19 листопада 1996 року.


^ 5 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ


Суд – це орган державної влади, до компетенції якого входить здійснення правосуддя у вигляді розгляду адміністративних, кримінальних, господарських та цивільних справ та прийняття у цих справах законних рішень.

Цивільне процесуальне право – це галузь права, яка регулює суспільні відносини, що виникають між учасниками цивільного процесу і судом при здійсненні правосуддя у цивільних справах.

Метод цивільно процесуального права – це сукупність правових прийомів регулювання суспільних відносин у процесі здійснення правосуддя у цивільних справах.

Система цивільно процесуального права – це сукупність обумовлених предметом і методом правового регулювання норм та інститутів, розташованих в певній послідовності. Визначена структурою ЦПК України система цивільно процесуального права складається з двох частин – загальної та особливої.

Сторони – це особи, матеріально-правовий опір між якими суд повинен розглянути і вирішити у порядку цивільного судочинства.

Треті особи – це суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, які вступають у цивільну справу для захисту своїх суб’єктивних прав, свобод чи інтересів.

Інші учасники цивільного процесу – це особи, які сприяють справедливому, неупередженому та своєчасному розгляду і вирішенню цивільних справ, надаючи організаційну, технічну, інформаційну та іншу допомогу суду та особам, які беруть участь у справі.

Цивільна юрисдикція – це компетенція відповідних юрисдикційних органів і посадових осіб щодо розгляду і вирішення правових питань, що виникають із цивільних, сімейних, житлових, трудових, земельних та інших правовідносин.

Підвідомчість цивільних справ – це властивість цивільних справ, за допомогою якої їх розгляд і вирішення віднесено законом до компетенції відповідного юрисдикційного органу.

Підсудність – це властивість цивільних справ, за допомогою якої їх розгляд і вирішення віднесено законом до компетенції відповідного суду.

Процесуальний строк – це проміжок часу, протягом якого повинні або мають право бути вчинені відповідні процесуальні дії чи закінчена певна частина цивільного судочинства.

Судові витрати – це грошові суми, що сплачують у встановлених законом випадках деякі учасники цивільного процесу під час і у зв’язку із провадженням у цивільній справі.

Позов – це належним чином процесуально оформлена матеріально-правова вимога позивача до відповідача про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, яка пред’являється через суд в порядку позовного провадження.

Підстава позову – це ті юридичні факти, на основі яких позивач обґрунтовує свої вимоги відповідно до норм матеріального права.

Предмет позову – це матеріально-правова вимога позивача до відповідача про усунення допущеного відповідачем порушення, невизнання чи оспорювання суб’єктивного права, свободи або інтересу позивача.

Судовий розгляд – це основний етап цивільного процесу, на якому здійснюється розгляд і здійснення по суті цивільної справи. Процесуальною формою проведення судового розгляду є судове засідання.

Фіксування цивільного процесу – це офіційна діяльність суду з послідовного і певного закріплення ходу судового розгляду, а також процесуальних дій, вчинених поза судовим засіданням.

Судові рішення – це акти правосуддя у справі, які ґрунтуються на встановлених у судовому засіданні фактах і застосуванні норм матеріального та процесуального права.

Наказне провадження – це вид цивільного судочинства, що полягає у спрощеній документарній процедурі захисту майнових прав та інтересів заявника (стягувача), вимоги якого до боржника щодо стягнення грошових коштів або витребування майна ґрунтується на безспірних документах, що здійснюється за відсутності спору шляхом видачі судового наказу.

Заявник (стягувач) – це особа, на захист прав, свобод чи інтересів якої відкрито наказне провадження. Боржником є особа, яка, на думку заявника (стягувача), має відповідати за вимогою, вказаною в заяві про видачу судового наказу.

Окреме провадження – це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав чи інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Апеляційне провадження – це одна із стадій цивільного судочинства, метою якої є перевірка законності та обґрунтованості судових рішень судів першої інстанції, що не набрали законної сили.

Касаційне провадження – одна із стадій цивільного процесу, метою якої є перевірка законності та обґрунтованості рішень і ухвал суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також рішень і ухвал апеляційного суду.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Нормативно-інструктивна

1. Конституція України, 1996

2. Цивільний кодекс України – Харків: Одісей, 2011

3. Сімейний кодекс України – Харків: Одісей, 2011

5. Кодекс законів про працю України – Харків: Одісей, 2011

6. Закон України „Про судоустрій і статус суддів” від 07.07.2010

7. Закон України „Про виконавче провадження” від 21 квітня 1999 р.

8. Закон України „Про державну виконавчу службу” від 24 березня 1998 р.

9. Закон України „Про міжнародне приватне право” від 23 червня 2005 р.

10. Закон України „Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р.

11. Закон України „Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 р.

12. Наказ державної судової адміністрації України від 20.07.2005 № 86 „Про затвердження Типової посадової інструкції секретаря судового засідання місцевого загального суду”

13. Андрушко А.В. Зміст принципу диспозитивності цивільного процесуального права України / Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка / А.В. Андрушко // Юридичні науки. – 2001. – № 43. – С. 51–58

14. Авер’янов В.Б. Науково практичний коментар до законів України „Про державну виконавчу службу”, „Про виконавче провадження” / А.Б. Авер’янов. – Київ: Юрінком Інтер, 2005. – 192 с.

Основна

15. Бичкова С.С. Цивільне процесуальне право України / С.С. Бичкова, І.А. Бірюков, В.І. Бобрик. – Київ: Атіка, 2009. – 289 с.

16. Богославець В. Цивільно-правова характеристика кола суб’єктів надання правової допомоги / В. Богословець // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 3. – С. 44–47.

17. Бородін М.М. Перегляд рішень, що набрали законної сили, у зв’язку з ново виявленими обставинами / М.М. Бородін //Право України. – 2004. – № 11. – С. 42–45

18. Бородін М.М. Оскарження і розгляд цивільних справ у порядку апеляції (судова практика) / М.М. Бородін // Судова апеляція. – 2005. – № 1. – С. 111–120

19. Білоусов Ю.В. Виконавче провадження: навч. посібник / Ю.В. Білоусов. – Київ: Прецедент, 2005. – 192 с.

20. Бігун В. Право іноземців на судовий захист / В. Бігун // Вісник академії правових наук України. – 1999. – № 2. – С. 164–174

21. Гвоздик П.О. Апеляційне провадження у цивільних справах: практичний посібник / П.О. Гвоздик, В.А. Мазурок. – Київ: Пульсари, 2006. – 68 с.

22. Гнєздов О. Судовий порядок усиновлення дітей / О. Гнєздов // Право України. – 1999. – № 9. – С. 47–52.

23. Гнєздов О. Судові доручення в міжнародному цивільному процесі / О. Гнєздов // Право України. – 2001. – № 6. – С. 117–164.

24. Ємельянова І. Апеляційний та касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні і практичні аспекти / І. Ємельянова // Право України. – 2004. – № 2. – С. 16–21.

25. Заворотько П.П. Судове рішення / П.П. Заворотько, М.Й. Штефан. – Київ., 1970. – 188 с.

26. Коссак О. Особливості участі третіх осіб у трудових справах / С. Коссак // Право України. – 1997. – № 11. – С. 56–58.

27. Кравчук В.М. Науково-практичний коментар Цивільно процесуального кодексу України / В.М. Кравчук, О.І. Угриновська. – Київ: Істина, 2006. – 445 с.

28. Луспеник Д.Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції / Д.Д. Луспеник. – Харків: Харків юридичний, 2006. – 480 с.

29.Мірошников І.Ю. Перегляд рішень суду в апеляційному порядку / І.Ю. Мірошников // Проблеми законності. – 2003. – Вип. 61. – С. 204–208.

30. Оверчук С.В. Проблеми визначення поняття підсудності / С.В. Оверчук // Держава і право. – 2001. – Вип. 14. – С. 334–340.

31. Примак В. Питання забезпечення позову в нормах процесуального законодавства України / В. Примак // Юридична України. – 2003. – № 2. – С. 76­–84.

32. Стефаник В. Незалежний суд – гарант прав людини і громадянина / В. Стефанюк // Право України. – 1996. – № 5. – С. 13–18.

33. Сульженко Ю. Захист прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб у цивільному процесі / Ю. Сульженко // Право України. – 2005. – № 3. – С. 80–86.

34. Тертишніков В.І. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичних коментар / В.І. Тертишніков. – Харків: Ксилон, 2006. – С. 88–94.

35. Фурса С.Я. Окреме провадження у цивільному процесі України: навч. посібник / С.Я. Фурса. – Київ: Поліграф центр Київського ун-ту ім. Тараса Шевченка, 1999. – 309 с.

36. Фурса С.Я. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса, С.В. Щербак. – У 2т. – Київ: Видавець Фурса С.Я, КНТ, 2006. – Т.2. – С. 94­–99.

37. Фурса С.Я. Докази і доказування у цивільному процесі: науково-практичний посібник / С.Я. Фурса, Т. Цюра. – Київ: Видавництво Фурса С.Я., КНТ, 2005. – 256 с.

38. Шевчук П.І. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень (коментар цивільного процесуального законодавства) / П.І. Шевчук, В.В. Крищенко. – Київ: Юридична книга, 2003. – 80 с.

39. Штефан О.О. Поняття заочного провадження в цивільному процесі / О.О. Штефан // Юридична Україна. – 2005. – № 1. – С. 44–48.

40. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: підручник / М.Й. Штефан. – Київ: Ін Юре, 2005.

Допоміжна

41. Андрійчук О. Суть та значення строків у цивільному процесуальному праві України / О. Андрійчук // Вісник прокуратури. – 2007. – № 7. – С. 103–108.

42. Бабенко Н. Нові (додаткові) матеріали та нововиявлені обставини: питання розмежування / Н. Бабенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Львів., 2004. – С. 451–452.

43. Богля С.С. Судові витрати в цивільному судочинстві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / С.С. Богля. – Харків, 2005. – 20 с.

44. Гетманцев О.В. Громадяни як сторони у цивільному процесі України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / О.В. Гетманцев. – Київ, 1997. – 23 с.

45. Луспеник Д.Д. Спірні питання судової практики, щодо розгляду судами заяв в порядку наказного провадження / Д.Д. Луспеник // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2008. – № 1. – С. 30–53.

46. Павлуник І.А. Представництво у цивільному процесі України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / І.А. Павлуник. – Київ, 2002. – 19 с.

47. Перунова О.М. Вимоги, які висуваються до судового рішення / О.М. Перунова // Вісник. – 2003. – № 24. – С. 132–139.

48. Цюра Т. Проблеми фіксування цивільного процесу технічними засобами / Т. Цюра // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 7. – С. 53–57.

49. Ясинюк М.М. Судовий наказ у цивільному судочинстві / М.М. Ясинюк // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 2. – С. 70–73.

50. Ясинюк М.М., Кройтор В.А. Порядок звернення до суду із заявами про обов’язкову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу / М.М. Ясинюк, В.А. Кройтор // Право України. – 2007. – № 3. – С. 66–68.

51. Якименко О. Мета і процесуальне оформлення підготовки цивільних справ до судового розгляду / О. Якименко // Право України. – 2003. – № 12. – С. 117.


Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Кафедра кримінального та цивільного права і процесу

№ залікової книжки


^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з навчальної дисципліни „Цивільний процес”


(тема контрольної роботи)


Факультет права і гуманітарних наук


Група___________________

(шифр групи)

Студент_________________

(ПІБ)

Викладач________________

(учене звання, посада,

ПІБ)


Кременчук 20__


Додаток Б


Зразок оформлення списку літератури


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атака, 2004. – 62 с.

 2. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. К.: Юрінком Інтер, 2005. – 592 с.

 3. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. К.: Юрінком Інтер, 2005. – 592 с.

 4. Перлаки Й. Нововведення в організаціях: Пер. зі словацького. – М.: Економіка, 1980. – 429 с.

 5. Дороніні М.С. Культура спілкування ділових людей. – К.: ВД „КМ Академія”, 1995. – 192 с.

 6. Панасюк А.Ю. Управленческое общение. – М.: Економіка, 1990. – 122 с.

 7. Почепцов Г. Паблік рілейшнз. – К.: Т-во „Знання”, 2000. – 506 с.

 8. Гоман І. Мистецтво говорити. – К.: Політвидав України, 1986. – 223 с.

 9. Власов Л. В., Сементовская В. К. Деловое общение. – Л.: Лениздат, 1980. – 79 с.Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Цивільний процес" для студентів заочної форми навчання з напряму 6.030401 – „Правознавство” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш.викл. Т. В. Гайкова

Відповідальний за випуск зав. кафедри кримінального та цивільного права і процесу І. І. Митрофанов


Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КрНУ

імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

\"цивільний процес\" icon"цивільний процес"
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Цивільний процес" для студентів заочної форми навчання...
\"цивільний процес\" iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Цивільний процес" для студентів спеціальності 030402 "Правознавство"
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Цивільний процес” / укладач А. В. Солонар. – Суми: Сумський державний...
\"цивільний процес\" iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з предмета " Цивільний процес" для студентів
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з предмета “Цивільний процес” /Укладач А. М. Куліш.– Суми: Видавництво СумДУ, 2007....
\"цивільний процес\" iconМетодичні вказівки та завдання до проведення практичних та семінарських занять з курсу "цивільний процес україни" для студентів спеціальності 060101
До проведення практичних та семінарських занять з курсу “цивільний процес україни”
\"цивільний процес\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Цивільний процес України" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Цивільний процес України” для студентів спеціальності 060101, 060100 "Правознавство"...
\"цивільний процес\" icon4. структура навчальної дисципліни «цивільний процес» за модульною системою

\"цивільний процес\" iconТема: Міжнародний цивільний процес План
Міжнародне співробітництво у галузі нотаріату. Консульська легалізація. Апостиль
\"цивільний процес\" iconПідсумкового питання з дисципліни “Цивільний процес”
Поняття та ознаки сторін в цивільному процесі. Загальна характеристика їх процесуальних прав та обов’язків
\"цивільний процес\" iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма
Цивільне право України”, “Цивільний процес”, “Кримінальне право”, “Кримінальний процес”, “Адміністративне право”, “Трудове право”,...
\"цивільний процес\" iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма
Цивільне право України”, “Цивільний процес”, “Кримінальне право”, “Кримінальний процес”, “Адміністративне право”, “Трудове право”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи