Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 463.41 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/2
Дата01.06.2012
Розмір463.41 Kb.
ТипДокументи
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ

6.030402 – “ПРАВОЗНАВСТВО”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)

(І частина)

КРЕМЕНЧУК 2008

Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030402 – “Правознавство” (у тому числі скорочений термін навчання) (І частина)


Укладач старш. викл. І.І. Митрофанов

Рецензент к.ю.н., доц. М.О. Ліненко


Кафедра кримінального та цивільного права і процесу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №___ від “___”______ 200__ р.

Заступник голови методичної ради ___________________доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ.............................................................................................................................4

1 Тематика практичних робіт.....................................................................................5

Практичне заняття № 1 Поняття, предмет, завдання та принципи кримінального права ………………………………………………………...…..5

Практичне заняття № 2 Закон України про кримінальну відповідальність.....6

Практичне заняття № 3 Кримінальна відповідальність………..………….…...8

Практичне заняття № 4 Поняття злочину………………………………….…...9

Практичне заняття № 5 Склад злочину……………………..…………….…...12

Практичне заняття № 6 Об’єкт злочину…………………………………….…14

Практичне заняття № 7 Об’єктивна сторона складу злочину.…………....….16

Практичне заняття № 8 Суб’єктивна сторона складу злочину………………18

Практичне заняття № 9 Стадії вчинення злочину…………..…..…………….21

Практичне заняття № 10 Співучасть у злочині…………………………….…23

Практичне заняття № 11 Обставини, що виключають злочинність

діяння……………………………………………………………………..….….27

Практичне заняття № 12 Звільнення від кримінальної відповідальності…..30

Практичне заняття № 13 Поняття та мета покарання. Система та види покарань………………………………………………….……….………….….33

Практичне заняття № 14 Призначення покарання……………………..….….35

2 Контрольні (екзаменаційні) питання з дисципліни………………………….…38

Список літератури.....................................................................................................42

ВступКримінальне право є однією з провідних та самостійних галузей українського права. Воно значно відокремлюється від інших, у тому числі й суміжних галузей права, маючи при цьому свій власний предмет і метод правового реґулювання, свою систему нормативних приписів. Разом з тим, кримінальне право є складовою частиною системи національного українського права, тому йому притаманні основні принципи, що стосуються права України на сучасному етапі.

Знання з кримінального права покликані підвищувати рівень професійної підготовки і правової культури студентів, безпосередньо впливати на формування наукового юридичного світогляду.

Підготовка бакалаврів права в сучасних умовах вимагає глибоких знань з кримінального права, вивчення якого потребує, крім засвоєння теоретичного матеріалу на лекціях, під час самостійної роботи прищеплення навичок застосування норм КК України в ході проведення практичних занять.

Практичні заняття з кримінального права виконуються відповідно до навчального плану підготовки студентів-бакалаврів за напрямом 6.030402 – “Правознавство”, у тому числі скороченого терміну навчання, та графіка навчального процесу для студентів денної та заочної форм навчання.

Практичні заняття сприяють закріпленню та поглибленню теоретичних знань. Їх мета – допомогти студентам закріпити знання про злочини, кримінальну відповідальність за вчинення злочинів та інші кримінально-правові засоби впливу на осіб, які їх вчинили.

Практичні заняття повинні бути виконані студентами в установлений строк відповідно до вимог цих методичних вказівок. Перед виконанням роботи рекомендовано ознайомитись із вказаною літературою.

Рівень засвоєння навчального матеріалу оцінюється викладачем. У разі незадовільної відповіді або пропуску заняття студент зобов’язаний індивідуально відпрацювати відповідну тему.
^
ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
МОДУЛЬ 1


Практичне заняття № 1

Тема. Поняття, предмет, завдання та принципи кримінального права

Мета: закріпити у студентів теоретичні знання щодо специфіки предмета, методу та інших загальних категорій і визначень кримінального права України.

^ Короткі теоретичні відомості

Ця тема вивчає кримінальне право України як окрему галузь права: поняття, характерні особливості, місце в правовій системі. Студенти повинні знати: систему кримінального права України; основні напря­ми досліджень та завдання кримінально-правової науки; кримінальне право України як навчальну дисципліну; систему курсу загальної частини кримінального пра­ва України.

Завдання до теми

Підготувати реферати:

 1. Механізм кримінально-правового реґулювання: поняття, за­гальна характеристика.

 2. Взаємодія принципів кримінального права України між собою.

 3. Виникнення колізій (суперечностей) між окремими принципами кримінального права України. Основні підходи до вирішення таких колізій.

Контрольні питання

 1. Поняття кримінального права, його предмет і метод.

 2. Завдання кримінального права.

 3. Принципи кримінального права.

 4. Зв’язок кримінального права з іншими галузями права.

 5. Наука кримінального права.

Література: [1–10; 11, с. 5–9; 12, c. 7; 15, c. 7–8; 26–35]


Практичне заняття № 2

Тема. Закон України про кримінальну відповідальність

Мета: опанувати теоретичні положення закону про кримінальну відповідальність та прищепити навички розв’язання задач кримінально-правового характеру.

^ Короткі теоретичні відомості

Ця тема вивчає основні положення закону про кримінальну відповідальність. Студенти повинні знати: основні джерела сучасного кримінального права України; особливості норм КК України та інших кримінально-правових актів; чинність КК та інших джерел кримінального права України в часі та принципи чинності закону про кримінальну відпові­дальність у просторі.

^ Завдання до теми

1. Назвіть дві-три статті Особливої частини КК України, які мають просту, описову, відсильну та бланкетну диспозиції; назвіть дві-три статті Особливої частини КК України, які ма­ють відносно визначені або (та) альтернативні санкції.

2. Наведіть два-три положення кримінально-правового ха­рактеру:

а) Конституції України;

б) міжнародних договорів;

в) рішень Конституційного Суду України.

^ Визначте, у чому полягає кримінально-правовий зміст наве­дених положень та як вони співвідносяться з відповідними по­ложеннями КК України.

Вирішіть питання про можливість або неможливість безпо­середнього застосування зазначених положень при розгляді кон­кретних кримінальних справ.

3. Устинов вирішив позбутися своєї тещі, яка налаштовувала проти нього дружину і радила розірвати з ним шлюб. З метою вбив­ства тещі він у Бердичеві виготовив і таємно поклав до багажника її автомобіля міну з годинниковим механізмом. Вибух стався на території Республіки Білорусь, і теща загинула на місці вибуху.

Варіант 1. Теща дістала тяжке тілесне ушкодження, але за­лишилася живою.

Варіант 2. Теща померла через 6 днів після вибуху в лікарні Бреста.

Ознайомтеся зі статтями 263, 201, 115, 194 КК.

Визначте місце і час кожного із вчинених Устиновим злочинів.

4. Мешканець Жмеринки Коваленко надіслав до Воронежа прокуророві міста анонімного листа, у якому зробив завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину Гавриленком, звинувативши його у незаконному збуті наркотичних засобів.

Ознайомтеся зі ст. 383 КК та коментарем до неї.

^ Визначте місце і час вчинення злочину.

5. Громадяни Росії Жолоб і Лоза, які постійно проживали в м. Київ, їхали потягом до Москви. Після вживання трьох пля­шок горілки з сусідами по купе громадянами України Прищем і Кабаном на перегоні, що перетинав державний кордон України та Росії, між Лозою і Кабаном виникла сварка, що переросла в обопільну бійку, під час якої Лоза своїм ножем вдарив Кабана у груди. Останній дістав поранення, від якого помер. Коли потяг залишив територію України, Жолоб поклав цей ніж у кишеню Прища, який від надмірної дози випитої горілки перебував у стані сильного сп’яніння і міцно спав.

Прикордонникам Росії, а потім і працівнику міліції, який їх опитував, Жолоб і Лоза заявили, що вдарив ножем Кабана Прищ уже на території Росії. Під час розслідування справи органами прокуратури Росії з’ясувалася справжня картина злочину. Лоза і Жолоб у цей час перебували в Україні.

Варіант. На час розслідування справи Лоза і Жолоб перебу­вали в Росії.

Ознайомтеся зі статтями 115 та 396 КК. За законом якої дер­жави буде відповідати кожен з них?

^ Визначте місце вчинення Лозою та Жолобом злочинів.


Контрольні питання

 1. Поняття та значення Закону України про кримінальну відповідальність.

 2. Структура Закону України про кримінальну відповідальність.

 3. Тлумачення Закону про кримінальну відповідальність.

 4. Принципи чинності Закону України про кримінальну відповідальність у просторі.

 5. Чинність Закону про кримінальну відповідальність у часі.

Література: [1–10; 11, с. 10–39; 12, c. 13–25; 15, c. 9–17; 26–35]


^ Практичне заняття № 3

Тема. Кримінальна відповідальність

Мета: опанувати теоретичні положення кримінально-правового вчення про кримінальну відповідальність.

Короткі теоретичні відомості

Ця тема вивчає: поняття кримінальної відповідальності як обов’язку особи, яка вчинила злочин, дати звіт; “родові” та “видові” ознаки кримінальної відповідальності; спірні питан­ня щодо кримінальної відповідальності в науці кримінального права; форми кримінальної відповідальності; підстави виділення окремих форм кримінальної відповідальності; підставу кримінальної відповідальності; визна­чення підстави кримінальної відповідальності в КК України. Студенти повинні знати основні положення теми практичної роботи.

^ Завдання до теми

Підготувати реферати:

 1. Спірні питан­ня щодо кримінальної відповідальності в науці кримінального права.

 2. Загальна харак­теристика окремих форм кримінальної відповідальності, що передбачені КК України (покарання, звільнення від покарання та його відбування).

 3. Юридична природа звільнення від кримі­нальної відповідальності як окремого інституту кримінального права України.

Контрольні питання

 1. Поняття кримінальної відповідальності.

 2. Підстава кримінальної відповідальності.

Література: [1–10; 11, с. 82–88; 12, c. 8–13; 15, c. 8; 26–35]


МОДУЛЬ 2

Практичне заняття № 4

Тема. Поняття злочину

Мета: опанувати теоретичні положення кримінально-правового вчення про злочин.

^ Короткі теоретичні відомості

Ця тема вивчає: визначення поняття злочину на різних етапах розвитку людської цивілізації; основні типи законодавчого визначення поняття злочину в сучасному кримінальному праві; проблеми визначення поняття злочину в теорії кримінального права; поняття злочину за КК України; ознаки злочину, їх загаль­на характеристика; класифікацію злочинів у кримінальному праві; злочини та інші правопорушення: співвідношення, спільні ознаки, відмінності. Студенти повинні знати основні положення теми практичної роботи.

^ Завдання до теми

Вирішити задачі:

1. Тракторист сільськогосподарського виробничого коопера­тиву Федоров сіяв озиму пшеницю, а водій кооперативу Шаварін, одержуючи зерно за накладною, возив його з комори в поле. Федоров запропонував Шаваріну вкрасти частину пше­ниці. Залишивши в кузові автомашини чотири лантухи посівної пшениці масою 208 кг, вартість яких дорівнювала 200 грн, вони відвезли її до райцентру і продали.

^ Чи є дії Шаваріна й Федорова злочинними?

2. Лисенко серед ночі розбудив свого приятеля Корсакова і зап­росив його до себе додому, де, пригощаючи спиртом, розповів, що з приміщення лікарні викрав спирт, електрокамін та комп’ютер. Корсаков запропонував повернути викрадене, і до світанку вони віднесли в лікарню електрокамін та комп’ютер, а спирт випили.

Наступного дня, йдучи до Лисенка, Корсаков зустрів слідчого РВВС Шишку, який перед цим оглядав місце події в лікарні. На запитання Шишки про походження його сп’яніння Корса­ков відповів, що пив викрадений з лікарні спирт, і пообіцяв прий­ти до РУ ГУ МВС і розповісти про обставини вчинення злочи­ну та назвати винного. Наступного дня Корсаков прийшов і по­відомив, що цей злочин вчинив Лисенко.

^ Чи є дії Корсакова злочинними?

3. П’яний водій Угрюмов, керуючи автомашиною, в кузові якої були пасажири і вантаж, перевищив дозволену швидкість руху, внаслідок чого машина перекинулася. Під кузовом опинився Кочетков. Однак Угрюмов та пасажири Колигін і Сигов, які під час аварії не постраждали, заходів щодо врятування Кочеткова не вжили й одразу пішли до найближчого селища. У селищі ніхто з них не заявив, що під кузовом машини знаходиться Кочетков. Лише через 6 годин на місце події прибули робітники з тракто­ром, які, піднявши машину, почали розбирати вантаж, під яким знайшли мертвого Кочеткова. Угрюмова притягли до криміналь­ної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

^ Чи підлягають кримінальній відповідальності Колигін і Сигов?

Ознайомтесь зі статтями 135 та 136 КК.

Чи правильно вирішено справу?

4. З липня Верещак з групою молоді був на вулиці поблизу будинку Леонової, яка нацькувала на них собаку. Той порвав Верещаку штани і вкусив його. 27 липня на тому самому місці Леонова знову нацькувала собаку на Верещака та його това­ришів. Захищаючись від собаки, Верещак виламав з паркана палицю і почав нею розмахувати. До нього підбігла Леонова, намагаючись її вирвати. Під час боротьби Верещак кілька разів вдарив Леонову палицею, що спричинило тривалий розлад здоров’я жінки. Леонова знову нацькувала на Верещака собаку, який порвав на Верещаку одяг і вкусив його.

Суд засудив Леонову за заподіяння легкого тілесного ушкод­ження Верещаку, а Верещака – за нанесення Леоновій умисно­го середньої тяжкості тілесного ушкодження за ч. 1 ст. 122 КК. У вироку суд вказав, що Верещак вчинив злочин у стані силь­ного душевного хвилювання, спричиненого протизаконними діями Леонової.

Уважаючи дії Верещака незлочинними, його захисник подав на вирок апеляцію. Ознайомтеся зі статтями 122, 123 і 124 КК.

^ Яке рішення має прийняти апеляційна інстанція?

5. Кобелев продав Хрипку автомобіль за 2000 доларів США, з яких Хрипко заплатив 500 доларів одразу, а решту пообіцяв віддати через 10 днів, але не зміг цього зробити, оскільки гроші у нього вкрали. Кобелев протягом двох місяців вимагав від Хрип­ка повернути борг, погрожував побити і забрати автомобіль. Через два місяці після продажу автомобіля Кобелев зі своїм знайомим Матковим прийшов до Хрипка, який ремонтував у гаражі автомобіль, з вимогою повернути борг, але Хрипко пообі­цяв зробити це пізніше. Тоді Кобелев і Матков побили Хрипка, заподіявши йому середньої тяжкості тілесні ушкодження, і заб­рали автомобіль.

Кобелева та Маткова було визнано винними в самоправстві та заподіянні умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження. Ознайомтеся зі статтями 122, 185, 186, 187, 189, 355 та 356 КК.

^ Якою має бути кримінально-правова оцінка дій Кобелева і Маткова?

6. Моторін, повертаючись у стані сп’яніння опівночі додому, очікував на зупинці автобус, якого тривалий час не було. Мо­торін вийшов на проїзну частину дороги, щоб подивитися, чи не їде автобус. Цієї миті до зупинки під’їхали на мотоциклі пра­цівники міліції Гербер і Гурманов. Побачивши їх, Моторін втік і заховався в кущах.

Гурманов наздогнав Моторіна, схопив його за руку і запро­понував їхати з ними до РУ ГУ МВС. Моторін відмовився і вчи­нив опір, але працівники міліції посадили його в коляску і по­везли до РУ ГУ МВС. По дорозі Моторін продовжував чинити опір працівникам міліції, зіштовхував їх з мотоцикла, погрожу­вав поквитатися з ними. Моторіна засуджено за опір працівни­кам правоохоронного органу під час виконання ними службо­вих обов’язків.

Ознайомтеся зі статтями 342 та 345 КК.

Чи правильно вирішено справу?

Контрольні питання

 1. Загальне поняття злочину.

 2. Ознаки злочину.

 3. Малозначне діяння, що не являє собою суспільної небезпеки.

 4. Поняття і види категорій злочинів.

 5. Злочини та інші правопорушення.

Література: [1–10; 11, с. 75–81; 12, c. 26–29; 15, c. 18–29; 26–35]


^ Практичне заняття № 5

Тема. Склад злочину

Мета: закріпити у студентів теоретичні знання щодо складу злочину.

Короткі теоретичні відомості

Ця тема вивчає основні положення теорії кримінального права щодо поняття “склад злочину”. Студенти повинні знати: загальну структуру, специфічну конструкцію та нормативний зміст юридичного складу злочину; обов’язкові та альтернативні елементи специфічної конструкції юридичного складу злочи­ну; проблеми класифікації юридичних складів злочинів; фактичний склад злочину; питання кваліфікації.

^ Завдання до теми

1. Визначте елементи та ознаки трьох окремих складів зло­чинів, передбачених розділом II Особливої частини КК.

2. Найдіть по три статті КК, у яких передбачена відпові­дальність за злочин з основним складом, склади злочинів за пом’якшувальних, обтяжувальних і особливо обтяжувальних обставин.

3. Які зі складів злочинів, передбачених розділами IV і V Особливої частини КК, є простими і які складними?

4. Які зі складів злочинів, передбачених розділами II-V Особливої частини КК, є складними, зокрема:

а) посягають на два об’єкти;

б) складаються з двох дій;

в) мають два наслідки і більше;

г) мають дві форми вини?

5. Відшукайте у розділах II та XV Особливої частини КК кілька так званих складених складів злочинів.

6. Які зі складів злочинів, передбачених розділами VII та Х Особливої частини КК, є альтернативними за способом дії?

7. Парамонова протягом шести років не сплачувала квартир­ної плати, заборгувавши за цей час суму, що перевищує 800 нео­податковуваних мінімумів доходів громадян.

Чи є дії Парамонової злочином?

8. Крамаренко, від’їжджаючи до Криму відпочивати, попро­сила свою сусідку Єрохіну, щоб та взяла на зберігання найбільш цінні речі на період її відсутності (відеомагнітофон, золоті при­краси, облігації тощо). Єрохіна погодилась, але згодом усі речі, які їй залишила на зберігання Крамаренко, продала. Коли Кра­маренко повернулася з відпочинку і прийшла до Єрохіної за­брати свої речі, та їй сказала, що ніяких речей від неї на збері­гання не брала.

^ Чи є в діях Єрохіної ознаки злочину проти власності?

9. У січні 2001 р. Колесов створив приватне підприємство, що було зареєстроване у встановленому законом порядку. З лис­топада 2001 р. створене ним підприємство почало займатися виготовленням горілчаних виробів та торгівлею ними, а також торгівлею тютюновими виробами без отримання ліцензії на ці види діяльності.

Ознайомтеся зі статтями 202, 203 і 204 КК.

^ Чи є в діях Колесова ознаки передбачених цими статтями злочинів?

10. При звільненні 2 липня 2002 р. з місць позбавлення волі Разживіна, щодо якого постановою судді місцевого суду за місце­знаходженням кримінально-виконавчої установи був установле­ний адміністративний нагляд, йому було оголошено, що він має прибути до місця проживання і стати на облік в РУ ГУ МВС не пізніше 5 липня. Разживін з’явився до РУ ГУ МВС для постанов­ки на облік лише 9 липня, пояснивши, що рейси автобусів було скасовано внаслідок відсутності пального, а він про це не знав. Місцевим судом Разживіна було засуджено за ст. 395 КК України.

Яке рішення повинен прийняти апеляційний суд?

Контрольні питання

 1. Поняття і значення складу злочину.

 2. Ознаки та елементи складу злочину.

 3. Види складів злочину.

 4. Склад злочину і кваліфікація.
  1   2

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи