1 Тема №1 icon

1 Тема №1
Скачати 231.75 Kb.
Назва1 Тема №1
Дата04.06.2012
Розмір231.75 Kb.
ТипДокументи


ЗМІСТ


Вступ.............................................................................................................................4

1. Тематика контрольних робіт..................................................................................9

1.1. Тема № 1……………..…………..……………………………..………….…….9

1.2. Тема № 2…………………………………………………………………….…...9

1.3. Тема № 3………………………………….……………………..………….…..10

1.4. Тема № 4………………………………………..……………..………………..11

1.5. Тема № 5………………………………………..……………..…………….….12

1.6. Тема № 6……………………………………………..……..……………….….13

1.7. Тема № 7…………………………………………..…………..…………….….14

1.8. Тема № 8…………………………………………....……………………….….15

1.9. Тема № 9………………………………………..……………..…………….….16

1.10. Тема № 10….……………………………….………………….………….….16

1.11. Тема № 11….………………………………..………………….………….….17

1.12. Тема № 12….…………………………….………………….…………….….18

1.13. Тема № 13….……………………………….………………….…………..….19

1.14. Тема № 14….……………………………..……………………….……….….20

1.15. Тема № 15….……………………………..………………….…………….….21

1.16. Тема № 16….……………………………..……………….……………….….21

1.17. Тема № 17….…………………………..……………………….………….….22

1.18. Тема № 18….………………………………..…………….……………….….23

1.19. Тема № 19….……………………………..…………….………………….….24

1.20. Тема № 20….……………………………..……………….……………….….25

1.21. Тема № 21….…………………………..……………….………………….….26

1.22. Тема № 22….……………………………..………….…………………….….27

1.23. Тема № 23….……………………………..………….…………………….….27

1.24. Тема № 24….…………………………..……………………….………….….28

1.25. Тема № 25….……………………………..…………………….………….….29

1.26. Тема № 26….…………………………..……………………….………….….30

1.27. Тема № 27….…………………………..…………………….…………….….31

1.28. Тема № 28….…………………………..………………….……………….….31

1.29. Тема № 29….…………………………..………………….……………….….32

1.30. Тема № 30….……………..……………………………….……………….….33

Список літератури.....................................................................................................35

Додатки

1. Зразок оформлення титульного аркушу…………….………………………….38

2. Зразок оформлення заяви студента…………………………………..…………39

ВступКримінально-виконавче право є однією з галузей українського права. Воно значно відокремлюється від інших, у тому числі і суміжних галузей права, маючи при цьому свій власний предмет правового регулювання і метод правового регулювання, свою систему нормативних приписів. Разом з тим, кримінально-виконавче право є складовою частиною системи національного українського права, тому йому притаманні основні принципи, що стосуються права України на сучасному етапі.

Знання з кримінально-виконавчого права покликані підвищувати рівень професійної підготовки і правової культури студентів, безпосередньо впливати на формування наукового юридичного світогляду.

Підготовка бакалаврів права в сучасних умовах вимагає глибоких знань з кримінально-виконавчого права, вивчення якого потребує засвоєння теоретичного матеріалу на лекціях, практичних заняттях та під час самостійної роботи і складання заліку. Для студентів заочної форми навчання робочим навчальним планом передбачено написання контрольної роботи.

Написання контрольної роботи студентами заочної форми навчання має на меті засвоєння головних теоретичних положень зазначеної дисципліни, набуття навичок та вмінь користуватися літературними джерелами, аналізування законів та інших нормативно-правових актів, вміння чітко і правильно формулювати власну думку.

Навчальним планом передбачено написання контрольної роботи студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.060100 «Правознавство» у 7-му семестрі (в тому числі скорочений термін навчання – у 8-му семестрі).

Тема контрольної роботи студента повинна відповідати номеру, за яким значиться прізвище студента в заліковій відомості.

Студент може самостійно обрати тему контрольної роботи із запропонованого кафедрою переліку або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її дослідження, для чого не пізніше другого тижня відповідного семестру студент подає на кафедру кримінального та цивільного права і процесу заяву за встановленою формою (додаток № 2).

Контрольна робота має на меті набуття студентами вміння аналізувати дію норм закону, застосовувати керівні роз’яснення пленумів Верховного Суду України, матеріали судової практики, практики діяльності установ та органів виконання покарань, творчо і самостійно вивчати літературні джерела.

Контрольна робота виконується самостійно і не передбачає механічного переписування літературних джерел. У разі використання цитат (думок інших авторів) їх слід брати в лапки і робити про це помітки (зноски), які в кінці роботи нумеруються по черзі застосування, і подаються за таким стандартом, наприклад: Митрофанов І. І. Сучасні підходи до розв’язання проблем реалізації кримінальної відповідальності / І. І. Митрофанов // Юридична Україна. – 2009. – № 11–12. – С. 102–107; Митрофанов І. І. Кримінально-правові засоби впливу на осіб, які вчинили злочини : монографія / І. І. Митрофанов ; наук. кер. С. А. Шалгунова. – Кременчук : Вид. ПП Щербатих О.В., 2009. – С. 203–210.

Під час викладення спірних концепцій, які є у науковців, студент мусить аргументувати свою позицію щодо їх точок зору і може схилятися до якоїсь із них або відхилити їх, створюючи власну, і наводячи щодо останньої підтвердження.

У роботі обов’язково слід використовувати матеріали практики застосування норм кримінально-виконавчого законодавства. Такі матеріали особливо корисні як аргументи для демонстрації теоретичних положень теми. Обсяг роботи – 15–20 аркушів формату А-4.

Робота подається на кафедру не пізніше як за 30 днів до початку наступної сесії. Вона виконується в машинописному варіанті або в рукописному з відповідною каліграфією літер.

У кінці роботи, після переліку використаної літератури та інших інформаційних джерел, студент повинен поставити власний підпис і дату закінчення контрольної роботи.

Завершена контрольна робота переплітається студентом, реєструється на кафедрі й подається науковому керівнику.

Науковий керівник оцінює теоретичний рівень контрольної роботи, використання в ній сучасних методик дає висновок стосовно реальності практичного впровадження пропозицій та рекомендацій студента, самостійності та ставлення студента при виконанні контрольної роботи; зараховує роботу, або не зараховує і повертає студенту, вказуючи на виявлені недоліки, які потребують доопрацювання. За наявності невеликої кількості зауважень наукового керівника щодо контрольної роботи і, якщо вони не мають такого суттєвого значення, студент вносить зміни та доповнення при можливості прямо до тексту, або використовує за необхідністю зворотну сторону аркуша, що передує аркушеві, до якого вносяться зміни та доповнення.


^
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Тема № 1

Політика у сфері виконання покарань

Вступ.

1. Політика у сфері виконання покарань: поняття та місце у політиці держави.

2. Фактори та суб’єкти формування політики у сфері виконання покарань.

3. Форми і засоби реалізації політики у сфері виконання покарань.

Висновок.


Література: [1, c. 24–29; 3, c. 3–4; 6, c. 13–25; 8; 27; 32].


Тема № 2

Кримінально-виконавче право, його джерела та принципи. Кримінально-виконавчі правовідносини

Вступ.

1. Кримінально-виконавче право: поняття, предмет і метод.

2. Норми та джерела кримінально-виконавчого права.

3. Кримінально-виконавчі правовідносини.

4. Принципи кримінально-виконавчого права.

5. Кримінально-виконавче право як наука та навчальна дисципліна.

Висновок.


Література: [1, c. 21–50; 3, c. 5–13; 6, c. 26–47; 8–45].


Тема № 3

Історія кримінально-виконавчого законодавства України

Вступ.

1. Пенітенціарне законодавство на теренах України в період з кінця XVI-до початку XX ст.

2. Кримінально-виконавче законодавство України у радянський період.

3. Кримінально-виконавче законодавство незалежної України.

Висновок.


Література: [1, c. 50–78; 3, c. 14–19; 6, c. 48–91; 7, c. 5–27; 8].


Тема № 4

Органи та установи виконання покарань

Вступ

1. Державна кримінально-виконавча служба України. Система органів і установ виконання покарань.

2. Державна пенітенціарна служба України: завдання, функції та структура.

3. Територіальні органи управління Державна пенітенціарна служба України, кримінально-виконавча інспекція та установи виконання покарань.

4. Взаємодія органів і установ виконання покарань з іншими державними органами, які здійснюють протидію злочинності.

Висновок.


Література: [1, c. 50–78; 2, c. 144–190; 3, c. 27–38; 6, c. 92–110; 7, c. 52–71; 8; 27; 32].


Тема № 5

Правове становище персоналу установ виконання покарань

Вступ.

1. Поняття персоналу установ виконання покарань.

2. Вимоги до персоналу установ виконання покарань, їх права та обов’язки.

3. Безпека персоналу та засоби її забезпечення.

Висновок.


Література: [1, c. 50–78; 2, c. 170–186; 3, c. 27–38; 6, c. 92–110; 7, c. 54–57; 27; 32].


Тема № 6

Правовий статус засуджених

Вступ.

1. Поняття правового статусу засуджених.

2. Права та обов’язки засуджених.

3. Правовий статус засуджених до окремих видів покарань.

Висновок.


Література: [1, c. 105–141; 3, c. 20–26; 6, c. 111–132; 7, c. 33–51; 8–13].


Тема № 7

Виправлення засуджених і його основні засоби

Вступ.

1. Поняття виправлення засуджених.

2. Поняття та правове регулювання основних засобів виправлення засуджених.

3. Диференціація та індивідуалізація основних засобів виправлення засуджених.

Висновок.


Література: [1, c. 79–104; 2, c. 30–59; 7, c. 28–33; 22; 24; 29; 27; 32].


Тема № 8

Контроль і нагляд за виконанням кримінальних покарань. Участь громадськості у виправленні та ресоціалізації засуджених

Вступ.

1. Поняття та види контролю за діяльністю органів і установ виконання покарань.

2. Міжнародний контроль.

3. Контроль органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

4. Прокурорський нагляд.

5. Судовий та відомчий контроль.

6. Громадський контроль та участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених.

Висновок.


Література: [3, c. 39–43; 6, c. 133–158; 7, c. 71–84; 27; 30; 32; 40; 42].


Тема № 9

Історія становлення покарання у виді позбавлення волі та зарубіжних пенітенціарних систем

Вступ.

1. Історія становлення покарання у виді позбавлення волі.

2. Становлення та розвиток зарубіжних пенітенціарних систем.

Висновок.

Література: [1, c. 281–301; 6, c. 159–169].


Тема № 10

Міжнародні стандарти поводження із засудженими

Вступ.

1. Поняття та класифікація міжнародних стандартів поводження із засудженими.

2. Універсальні міжнародні стандарти загального характеру.

3. Регіональні міжнародні стандарти загального характеру.

4. Універсальні міжнародні стандарти спеціального характеру.

5. Регіональні міжнародні стандарти спеціального характеру.

6. Міжнародні стандарти щодо певних професійних груп персоналу, окремих видів покарань та окремих категорій правопорушників.

Висновок.

Література: [1, c. 302–334; 3, c. 44–53; 6, c. 170–215; 8].


Тема № 11

Виконання покарань у виді штрафу, конфіскації майна, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу

Вступ.

1. Виконання покарання у виді штрафу.

2. Виконання покарання у виді конфіскації майна.

3. Виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Висновок.


Література: [1, c. 175–194; 3, c. 54–70, 105–112; 6, c. 216–238; 7, c. 85–101; 8].


Тема № 12

Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

Вступ.

1. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

2. Основні обов’язки кримінально-виконавчої інспекції та органів внутрішніх справ щодо виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

3. Обов’язки засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю і наслідки ухилення від відбування покарання.

Висновок.


Література: [1, c. 196–200; 3, c. 70–77; 6, c. 240–253; 7, c. 102–119; 8].


Тема № 13

Виконання покарання у виді громадських робіт

Вступ.

1. Правова характеристика покарання у виді громадських робіт.

2. Порядок виконання покарання у виді громадських робіт.

3. Умови відбування покарання та відповідальність засуджених до покарання у виді громадських робіт.

Висновок.


Література: [1, c. 200–203; 3, c. 78–86; 6, c. 254–265; 7, c. 119–137; 8].


Тема № 14

Виконання покарання у виді виправних робіт

Вступ.

1. Основні положення про покарання у виді виправних робіт.

2. Порядок та умови виконання покарання у виді виправних робіт.

3. Основні обов’язки та функції суб’єктів і учасників процесу виконання покарання у виді виправних робіт.

4. Порядок провадження відрахувань із заробітку засуджених до виправних робіт.

5. Обчислення строку та порядок зняття з обліку засуджених до покарання у виді виправних робіт.

Висновок.


Література: [1, c. 203–207; 3, c. 87–100; 6, c. 266–290; 7, c. 137–168; 8; 24].


Тема № 15

Виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців

Вступ.

1. Правова характеристика покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців.

2. Правове регулювання виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців.

Висновок.

Література: [1, c. 195–196; 3, c. 101–104; 6, c. 291–295; 7, c. 169–173; 8; 17; 44].


Тема № 16

Виконання покарання у виді арешту

Вступ.

1. Загальні положення про порядок виконання покарання у виді арешту.

2. Умови відбування покарання у виді арешту.

3. Особливості порядку виконання (відбування) арешту засудженими військовослужбовцями.

Висновок.


Література: [1, c. 203–207; 3, c. 113–123; 6, c. 296–312; 7, c. 182–200; 8; 17; 44].

Тема № 17

Виконання покарання у виді обмеження волі

Вступ.

1. Загальні положення про покарання у виді обмеження волі.

2. Порядок виконання покарання у виді обмеження волі.

3. Умови відбування покарання у виді обмеження волі.

4. Основні обов’язки адміністрації виправного центру та власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до обмеження волі.

Висновок.


Література: [1, c. 207–210; 3, c. 124–131; 6, c. 313–333; 7, c. 201–233; 8; 22; 24].


Тема № 18

Виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців

Вступ.

1. Сутність покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні.

2. Порядок виконання покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні.

3. Умови відбування покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні.

Висновок.


Література: [1, c. 213–219; 3, c. 132–144; 6, c. 334–347; 7, c. 233–262; 8; 17; 44].


Тема № 19

Виконання покарання у виді позбавлення волі

Вступ.

1. Поняття та види класифікації засуджених при виконанні покарання у виді позбавлення волі.

2. Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі.

3. Визначення виду установи виконання покарань та місця відбування покарання.

4. Порядок направлення та приймання засуджених в установи виконання покарань.

5. Вторинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в середині установ виконання покарань. Структурні дільниці колоній.

Висновок.


Література: [1, c. 220–246; 3, c. 145–162; 6, c. 348–385; 7, c. 263–332; 8; 28; 29].


Тема № 20

Правове регулювання режиму в установах виконання покарань

Вступ.

1. Поняття режиму в установах виконання покарань та його основні функції.

2. Зміст режиму в установах виконання покарань.

3. Засоби забезпечення режиму в установах виконання покарань.

4. Зміна умов тримання засуджених в період відбування покарання у виді позбавлення волі.

5. Режим особливих умов в установах виконання покарань.

Висновок.

Література: [2, c. 336–371; 3, c. 171–179; 6, c. 386–422; 7, c. 332–356; 8; 28; 29].


Тема № 21

Умови відбування покарання засудженими до позбавлення волі

Вступ.

1. Загальні положення про умови відбування покарання засудженими до позбавлення волі.

2. Придбання засудженими до позбавлення волі продуктів харчування та предметів першої потреби, літератури і письмового приладдя.

3. Побачення засуджених до позбавлення волі з родичами, адвокатами та іншими особами. Телефонні розмови.

4. Короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній.

5. Одержання засудженими посилок (передач) і бандеролей.

6. Листування засуджених до позбавлення волі, одержання і відправлення грошових переказів.

Висновок.


Література: [1, c. 228–235; 3, c. 180–189; 6, c. 423–443; 7, c. 356–395; 8; 28; 29].


Тема № 22

Матеріально-побутове та медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі

Вступ.

1. Загальні положення про умови матеріально-побутового забезпечення та медико-санітарного обслуговування засуджених до позбавлення волі.

2. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до позбавлення волі.

3. Медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі.

Висновок.


Література: [6, c. 444–457; 7, c. 381–395; 8; 29].

Тема № 23

Правове регулювання праці засуджених до позбавлення волі

Вступ.

1. Основні принципи та форми організації праці засуджених.

2. Умови праці засуджених до позбавлення волі.

3. Оплата праці засуджених до позбавлення волі.

4. Пенсійне забезпечення та соціальний захист засуджених.

Висновок.


Література: [3, c. 190–199; 6, c. 458–471; 7, c. 395–411; 8; 29; 33].


Тема № 24

Правове регулювання виховного впливу, загальноосвітнього та професійного навчання засуджених в установах виконання покарань

Вступ.

1. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі, самодіяльні організації засуджених.

2. Загальноосвітнє навчання засуджених до позбавлення волі.

3. Професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі.

Висновок.


Література: [3, c. 190–199; 6, c. 458–471; 7, c. 395–411; 8; 29; 33].


Тема № 25

Особливості відбування покарання в колоніях різних видів

Вступ.

1. Особливості відбування покарання у виправних колоніях мінімального рівня безпеки.

2. Особливості відбування покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки.

3. Особливості відбування покарання у виправних колоніях максимального рівня безпеки.

Висновок.


Література: [3, c. 200–203; 6, c. 487–490; 7, c. 453–460; 8; 29].


Тема № 26

Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками та неповнолітніми

Вступ.

1. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками.

2. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими неповнолітніми. Застосування до неповнолітніх заходів заохочення та стягнення.

3. Переведення засуджених з виховної колонії до виправної колонії. Залишення у виховних колоніях засуджених, які досягли вісімнадцятирічного віку.

4. Участь громадськості у виправленні і ре соціалізації засуджених неповнолітніх.

Висновок.


Література: [1, c. 258–280; 3, c. 204–217; 6, c. 491–512; 7, c. 460–480; 8; 28; 29].


Тема № 27

Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі

Вступ.

1. Загальна характеристика покарання у виді довічного позбавлення волі.

2. Порядок і умови відбування довічного позбавлення волі.

3. Особливості виправного впливу на засуджених до довічного позбавлення волі.

Висновок.


Література: [3, c. 218–222; 6, c. 513–525; 7, c. 481–486; 8; 29].


Тема № 28

Звільнення від відбування покарання, допомога особам, що звільняються від відбування покарання, та їх соціальна адаптація

Вступ.

1. Правові підстави та порядок звільнення від відбування покарання.

2. Правовий статус осіб, які відбули покарання.

3. Соціальна адаптація та надання допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання.

Висновок.


Література: [3, c. 223–240; 6, c. 526–566; 7, c. 487–527; 8; 29; 43].


Тема № 29

Контроль та нагляд за особами, звільненими від відбування покарання

Вступ.

1. Адміністративний нагляд за особами, звільненими від відбування покарання.

2. Здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання.

Висновок.


Література: [3, c. 241–252; 6, c. 567–589; 7, c. 528–554; 8; 23].


Тема № 30

Попереднє ув’язнення

Вступ.

1. Підстави та принципи тримання під вартою підозрюваних і обвинувачуваних у вчиненні злочину.

2. Місця тримання під вартою підозрюваних і обвинувачуваних у вчиненні злочину.

3. Правовий статус підозрюваних і обвинувачуваних під час тримання під вартою.

4. Режим у місцях тримання під вартою та основні засоби його забезпечення.

5. Заходи заохочення та заходи стягнення, що застосовуються до підозрюваних і обвинувачуваних.

Висновок.


Література: [6, c. 590–603; 8; 14; 15; 35].


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України : підручник / І. Г. Богатирьов. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. –352 с.

2. Колб О. Г. Запобігання злочинності в місцях позбавлення волі : навч. посібник / О. Г. Колб. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2005. – 494 с.

3. Кримінально-виконавче право України : пдручник [для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / за ред. проф. А X. Степанюка. – X. : Право, 2006. – 256 с.

4. Кримінально-виконавче право України : навчальний посібник / за заг. ред. О. М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 304 с.

5. Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частини : навч. посіб. / за заг. ред. О. М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 446 с.

6. Кримінально-виконавче право України : навч. посіб. / А. П. Гель, Г. С. Семаков, І. С. Яковець ; за ред. А. X. Степанюка. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 624 с. – Бібліогр. : 604–615.

7. Кримінально-виконавчий кодекс України : науково-практичний коментар / за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2005. – 560 с.

8. Кримінально-виконавчий кодекс України : Закон України від 11.07.2003 року № 1129-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 33. – Ст. 1767.

Додаткова

9. Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (Страсбург, 26 листопада 1987 року), ратифікована Законом України від 24.01.97 № 33/97-ВР Про ратифікацію Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню : Закон України від 24.01.1997 року № 33/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 11. – Ст. 94.

10. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими (укр/рос) вiд 12.08.1949 року // Офіційний вісник України. – 2010. – № 62. – Ст. 2179.

11. Ковганич В. Крок до міжнародних стандартів у сфері виконання кримінальних покарань / В. Ковганич, А. Гель // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 4 (34) квітень. – С. 70–73.

12. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) приняты 14.12.1990 Резолюцией 14/110 Генеральной Ассамблеи ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.

13. Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями [резолюція Економічної та Соціальної Ради ООН 663 CI (XXIV) (995_992) від 31 липня 1957 року] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.

14. Правила поведінки в слідчих ізоляторах осіб, узятих під варту, і засуджених : затверджені Наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 20 вересня 2000 року № 192 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 44. – Ст. 1910.

15. Правила тримання осіб, узятих під варту, і засуджених у слідчих ізоляторах Державного департаменту України з питань виконання покарань : затверджені Наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 20 вересня 2000 року № 192 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 44. – Ст. 1910.

16. Про виконавче провадження : Закон України від 21.04.1999 року № 606-XIV (в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)» від 04.11.2010 року № 2677-VI) / / Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207; 2011. – № 19 (№ 19–20). – Ст. 142.

17. Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України : Закон України від 07.03.2002 року № 3099-III // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 48. – Ст. 263.

18. Про внесення змін до Закону України «Про застосування амністії в Україні» та інших законодавчих актів України : Закон України від 02.06.2011 року № 3465-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 48. – Ст. 1958.

19. Про загальну середню освіту : Закон України від 13.05.1999 року № 651-XIV // Офіційний вісник України. – 1999. – № 23. – С. 4.

20. Про застосування амністії в Україні : Закон України від 01.10.1996 року № 392/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 48. – Ст. 263.

21. Про затвердження Інструкції з організації перегляду кореспонденції осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах : Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25.01.2006 року № 13 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 11. – Ст. 782.

22. Про затвердження Інструкції з організації порядку і умов виконання покарання у виді обмеження волі : Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 16.02.2005 року № 27 // // Офіційний вісник України. – 2005. – № 10. – Ст. 511.

23. Про затвердження Інструкції про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі : Наказ МВС України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 4 листопада 2003 р. № 1303/203 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 2. – Том 2. – Ст. 103.

24. Про затвердження Інструкції про порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань : Наказ МВС України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 19.12.2003 року № 270/1560 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 2. – Том 2. – Ст. 90.

25. Про затвердження Інструкції про порядок і умови утримання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців : Наказ Міністра оборони України вiд 16.12.2004 року № 618 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 52. – Том 2. – Ст. 3480.

26. Про затвердження Інструкції про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про Апеляційну комісію Державного департаменту України з питань виконання покарань з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі : Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 16.12.2003 року № 261 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 1. – Ст. 11.

27. Про затвердження Положення про Державну пенітенціарну службу України : Указ Президента України від 06.04.2011 року № 394/2011 // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 9. – Ст. 547.

28. Про затвердження Положення про дільницю слідчого ізолятора на території виправної колонії : Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 30.12.2003 року № 280 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 3. – Ст. 144.

29. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25.12.2003 року № 275 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52, том 2. – Ст. 2898.

30. Про звернення громадян : Закон України від 02.10.1996 року № 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

31. Про державну виконавчу службу : Закон України від 24.03.1998 року № 202/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36. – Ст. 243.

32. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон України від 23.06.2005 року № 2713-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 30. – Ст. 409.

33. Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995 року № 108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 17. – Ст. 121.

34. Про освіту : Закон України від 23.05.1991 року № 1060-XII (в редакції Закону України від 23.03.96 року) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 34. – Ст. 451; ВВР. – 1996. – № 21. – Ст. 84.

35. Про попереднє ув’язнення : Закон України від 30 червня 1993 року № 3352-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 360.

36. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації : Закон України від 23 вересня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 49. – Ст. 299.

37. Про Положення про порядок здійснення помилування : Указ Президента України від 16.09.2010 року № 902/2010 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 71. – Ст. 2554.

38. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності : Указ Президента України від 10.06.1997 року № 503/97 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 24. – Стор. 11.

39. Про приєднання Української Радянської Соціалістичної Республіки до Віденської конвенції про право міжнародних договорів : Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 14.04.1986 року № 2077-XI // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1986. – № 17. – Ст. 343.

40. Про прокуратуру : Закон України від 5 листопада 1991 року № 1789-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

41. Про професійно-технічну освіту : Закон України від 10.02.1998 року № 103/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 32. – Ст. 215.

42. Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України від 23.04.1991 року № 987-XII Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 25. – Ст. 283.

43. Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк : Закон України від 10 липня 2003 року № 1104-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 6. – Ст. 39.

44. Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України : Закон України вiд 24.03.1999 року № 550-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 22. – Ст. 196.

45. Про судоустрій і статус суддів : Закон України вiд 07.07.2010 року № 2453-VI // Офіційний вісник України. – 2010. – № 55 (1 ). – Ст. 1900.

ДОДАТКИ

^ ДОДАТОК № 1

Зразок титульного аркуша курсової роботи


Міністерство освіти і науки україни

кременчуцький НАЦІОНАЛЬний університет

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


кафедра

кримінального ТА ЦИВІЛЬНОГО права І процесу


ЗАЛІКОВА КНИЖКА № ______


кОНтрольна робота

з кримінально-виконавчого ПРАВА україни

на тему № 1

«^ ПОЛІТИКА У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ»


студента ІV курсу заочної форми навчання,

група № ____

Іванченка Івана Петровича


науковий керівник:


кременчук 2011

Додаток № 2

^ Зразок заяви

на контрольну роботу з кримінально-виконавчого права на тему, що самостійно вибрав студент


Завідуючому кафедрою кримінального та цивільного права і процесу факультету права і гуманітарних наук КрНУ імені Михайла Остроградського

студента 4-го курсу заочної форми навчання за спеціальністю «Правознавство»

Ющенка Івана Івановича


З А Я В А


Прошу затвердити тему контрольної роботи «Політика у сфері виконання покарань» та призначити науковим керівником П.І. Петренка


Дата Підпис


Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.030401 – «Правознавство».


Укладачі кандидат юридичних наук, доцент кафедри КЦПП І. І. Митрофанов

Відповідальний за випуск зав. кафедри кримінального та цивільного права і процесу І. І. МитрофановПідп. до др.________________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ___. Наклад______прим. Зам. №__________. Безкоштовно.


Видавничий відділ

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського


вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600


Схожі:

1 Тема №1 iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Тема Тема Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
1 Тема №1 iconТема фінансова діяльність держави тема предмет, сметод І система фінансового права
Тема 23. Фінансово-правові відносини, які виникають з діяльності комерційних банків
1 Тема №1 iconПоложення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25
Тема №15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 25
1 Тема №1 iconПоложення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25
Тема №15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 24
1 Тема №1 iconТема Походження, необхідність І суть грошей Тема Функції грошей
Тема 10. Безготівковий грошовий оборот І основи організації безготівкових розрахунків
1 Тема №1 iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П
Тема зп–57П “Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості ”
1 Тема №1 iconДокументи
1. /Лекц_х/ВСТУП.doc
2. /Лекц_х/До Т....

1 Тема №1 iconТема Конкуренція в системі ринкової економіки Тема Конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку
Тема Система управління конкурентоспроможністю підприємства на світовому ринку
1 Тема №1 iconТема Конкуренція в системі ринкової економіки Тема Конкурентоспроможність товарів І послуг на світовому ринку
Тема Система управління конкурентоспроможністю підприємства на світовому ринку
1 Тема №1 iconТема I. Понятие международного права 2 Тема II. Источники международного права 8
Тема XVIII. Международно-правовое регулирование экономического сотрудничества 253
1 Тема №1 iconТема №1
Тема № Основні поняття соціолінгвістики «соціолект», «жаргон», «сленг», «арго»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи