Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 170.42 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата01.06.2012
Розмір170.42 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГОМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 0501 -“ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО”


КРЕМЕНЧУК 2007

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Господарське законодавство” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 0501 -“Економіка і підприємництво”


Укладач старш. викл. Т.В. Гайкова

Рецензент к.ю.н., проф. М.І. Галунов


Кафедра кримінального та цивільного права і процесу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №__ від ______

Заступник голови методичної ради ______________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ
Вступ …………………………………………………………………………………4


Теми та плани практичних занять ………………………………………………….5

 1. Загальна характеристика господарського права та господарського законодавства. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності…………………………………………………………………..5

 2. Правове становище підприємств. Правовий статус господарських товариств. Правове становище некомерційних суб’єктів господарського права. Правові основи біржової діяльності……………6

 3. Правове регулювання відносин власності в Україні……………………7

 4. Господарсько- договірні зобов’язання. Господарсько-правова відповідальність…………………………………………………….……..8

 5. Правове регулювання банкрутства…………………………………….…9

 6. Правові засади обмеження монополізму в економіці України.Правові основи безпеки господарської діяльності……………………………...10

 7. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правові основи банківської діяльності…………………………...………………11

Запитання модульного контролю …………………...……………………………12

Список літератури…………………………………………………………...……..15


ВСТУП


Основні засади ринкової економіки передбачають повну господарську самостійність суб’єктів господарювання, які функціонують у народному господарстві, вступаючи при цьому в різноманітні господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньо-господарські відносини.

Ринкова економіка породила різноманітні організаційні форми суб’єктів господарювання: господарські організації; громадяни – підприємці; структурні одиниці господарських організацій. Існує потреба у врегулюванні правового статусу об’єднань підприємств, встановлення правового режиму вільних економічних зон. З’явилися нові інститути, притаманні ринковим умовам господарювання (банкрутство, свобода конкуренції, антимонопольне регулювання). Інтеграція України до світової економічної системи стимулює розвиток міжнародних господарських зв’язків, зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання.

Усі ці чинники зумовлюють необхідність не тільки відповідного правового регулювання, а й вивчення правових засад господарської діяльності.

Українська держава сьогодні потребує висококваліфікованих спеціалістів на всіх напрямах економічного розвитку. З метою підготовки таких спеціалістів, озброєних знаннями в галузі господарського законодавства, розроблені дані методичні вказівки. Методичні вказівки дають можливість опанувати важливі нормативно-правові акти у сфері господарської діяльності та практику їх застосування.

Дисципліна “Господарське законодавство” пов’язана з такими дисциплінами, як “Правознавство”, “Економіка підприємства”, “Основи менеджменту”.


^

ТЕМИ ТА ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
1 Загальна характеристика господарського права та господарського законодавства. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності.

План


 1. Предмет регулювання господарського права.

 2. Господарські правовідносини.

 3. Методи і принципи господарского права.

 4. Поняття, особливості , система господарського законодавства .

 5. Поняття , ознаки, принципи, підприємницької діяльності.

 6. Умови здійснення підприємницької діяльності:

- реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності;

 • ліцензування суб’єктів підприємницької діяльності;

 • патентування суб’єктів підприємницької діяльності.
^

Запитання для самоперевірки


 1. У чому полягає відмінність між поняттями “господарське право” і “господарське законодавство”.

 2. Які види господарських правовідносин ви знаєте?

 3. Як класифікується господарська діяльність?

 4. Які основні відмінності підприємництва від некомерційної господарської діяльності?
^

Практична робота


 1. Визначення переліку документів для державної реєстрації юридичної особи і фізичної особи – підприємця.

 2. Заповнення реєстраційної картки.
^

Література: [1; 11; 15; 48; 79, с.6.]
2 Правове становище підприємств. Правовий статус господарських товариств. Правові основи біржової діяльності.

План


 1. Поняття і види підприємств.

 2. Правовий статус господарських товариств.

 3. Правові основи біржової діяльності.
^

Запитання для самоперевірки


 1. За якими критеріями здійснюється класифікація підприємств?

 2. Чим відрізняється державне комерційне підприємство від казенного підприємства?

 3. Які види господарських товариств ви знаєте?

 4. У чому полягає особливість правового становища біржі як господарської організації?

 5. Які функції виконують біржі?

 6. Чим відрізняються фондові біржі від товарних?


Практична робота:

1.Складання установчого договору.

 1. Складання статуту господарського товариства.


Література: [1; 17; 39 ;52; 79 с.106; 125 ]


3 Правове регулювання відносин власності в Україні

План

 1. Поняття права власності.

 2. Форми та види власності за законодавством України.

 3. Правовий режим майна державних підприємств.

 4. Правові засади приватизації державного майна.

Запитання для самоперевірки

 1. Як Цивільний кодекс України визначає право власності?

 2. З яких структурних елементів складається право власності?

 3. Які форми власності визначають Конституція України та Господарський кодекс України?

 4. Чим відрізняються суб’єкти права господарського відання і суб’єкти права оперативного управління?

 5. У чому полягає мета і зміст приватизації державного та комунального майна?

 6. Які способи приватизації забезпечують інвестування підприємств у процесі їх приватизації?

Практична робота

 1. Коментування положень Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України щодо права власності.

 2. Визначити перелік об’єктів, що складають національне багатство України .

 3. Коментування зобов’язань власника.

 4. Характеристика способів захисту права власності.

Література : [1; 3; 28; 29; 49; 50; 52; 79, с. 167, 188. ]


4 Господарсько-договірні зобов’язання. Господарсько-правова відповідальність

План

1. Господарський договір як правова форма господарських зв’язків.

 1. Особливості правового регулюваня окремих видів договорів.

 2. Поняття та основні засади господарсько-правової відповідальності.

Запитання для самоперевірки:

 1. Яким є зміст поняття “господарське законодавство”?

 2. Назвіть підстави виникнення господарських зобов’язань.

 3. У чому полягає специфіка господарських договорів?

 4. Які функції виконує господарський договір?

 5. Назвіть найбільш поширені види господарських договорів.

 6. У чому полягає специфіка господарсько-правової відповідальності як різновиду юридичної відповідальності?

 7. У якому порядку застосовується господарсько-правова відповідальність?

Практична робота

 1. Визначення загального порядку укладання договорів.

 2. Складання окремих видів договорів.

 3. Складання тексту претензії та відповіді на неї.

 4. Складання позовної заяви до господарського суду.

Література [1; 47; 50; 51; 52; 79, с.260 ]


5 Правове регулювання банкрутства

План

 1. Поняття банкрутства. Суб’єкти у відносинах банкрутства.

 2. Організаційно-правові форми запобігання банкрутству.

 3. Підстави для застосування банкрутства і проводження у справах про банкрутство.

 4. Ліквідаційна процедура.

 5. Мирова угода.

Запитання для самоперевірки

 1. У чому полягає призначення інституту банкрутства?

 2. Які ознаки банкрутства?

 3. Назвіть матеріально-правові та процесуально-правові підстави порушення провадження справи про банкрутство.

 4. У яких судах розглядаються справи про банкрутство?

 5. Чи може ініціювати порушення провадження справи про банкрутство сам боржник?

 6. Які стадії можна виділити в процесі провадження справи про банкрутство?

 7. Розкрийте зміст і порядок ведення процедури санації у справі про банкрутсвто?

 8. За наявності яких умов запроваджується ліквідаційна процедура?

 9. У чому полягають правові наслідки визнання боржника банкрутом?

 10. Чим відрізняється мирова угода від решти судових процедур у справі про банкрутство?

Практичні робота

 1. Складання заяви про порушення справи про банкрутство.

 2. Складання мирової угоди.

Література: [1; 2; 16; 51; 52, 79, с.299 ]


6 Правові засади обмеження монополізму в економіці України. Правові основи безпеки господарської діяльності

План

 1. Загальна характеристика антимонопольного законодавства.

 2. Види порушень антимонопольного законодавства.

 3. Поняття та види недобросовісної конкуренції.

 4. Відповідальність за порушення законодавства про захист від недобросовсної конкуренції.

Запитання для самоперевірки

 1. Що спричинило запровадження інституту антимонопольно-конкурентного регулювання в Україні?

 2. Розкрийте поняття “економічна конкуренція”.

 3. Чому монополізм вважається антиподом конкуренції? Чи може відігравати монополізм позитивну роль у сфері господарювання?

 4. У чому полягає зміст державного регулювання у сфері економічної конкуренції? У чому полягають повноваження цих органів?

 5. На які органи покладається здійснення функцій щодо регулювання відносин у сфері економічної конкуренції? У чому полягають повноваження цих органів?

 6. Розкрийте поняття “економічна конкуренція”.

 7. За яких умов економічна конкуренція вважається правопорушенням?

 8. Назвіть види юридичної відповідальності, що застосовуються до порушників законодвства про захист економічної конкуренції.

Практична робота

 1. Аналіз завдань та компетенція Антимонопольного комітету.

 2. Визначення монополістичних порушень.

 3. Аналіз організаційно-правових методів боротьби з монопольними зловживаннями.

Література: [1; 2 ; 34; 35; 36; 37; 79, с.40]

7 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правові основи банківської діяльності.

План

 1. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності.

 2. Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність.

 3. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

 4. Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності.

 5. Зовнішньоекономічний договір.

 6. Банківська система України.

Запитання для самоперевірки

1. Які види зовнішньоекономічної діяльності передбачені національним законодавством?

2. Назвіть суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності відповідно до Господарського кодексу України.

 1. Які документи зобов’язаний подати до Мінекономіки України іноземний суб’єкт господарстької діяльності, який має намір відкрити представництво на території України?

 2. За допомогою яких засобів здійснюється регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

 3. Які правові режими запроваджені для іноземних суб’єктів господарської діяльності на території України?

 4. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон.

 5. Дайте визначення поняття “банк” відповідно до ст. 1 ЗУ “Про банки і банківську діяльність”.

 6. Н0азвіть функції Національного банку України.

Практична робота

 1. Складання проекту зовнішньоекономічного договору.

 2. Складання проекту договору про товарообмінні (банкрутні) операції.

 3. Аналіз правил ІНКОТЕРМС.

Література: [1,с. ;2,с. ;27,с. ;45,с. ;46,с. ;14,с.; 79, с.535]

^ ЗАПИТАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


І модуль

 1. Поняття, предмет регулювання господарського права.

 2. Господарські правовідносини.

 3. Методи і принципи господарського права.

 4. Поняття, особливості, системи господарського законодавства..

 5. Державна реєстрація нормативно-правових актів на набрання ними чинності.

 6. Поняття, ознаки підприємництва.

 7. Принципи підприємництва.

 8. Обмеження у підприємницькій діяльності.

 9. Умови здійснення підприємницької діяльності.

 10. Порядок реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 11. Ліцензування у господарській діяльності.

 12. Патентування деяких видів підприємницької діяльності.

 13. Поняття і засоби державного регулювання господарської діяльності.

 14. Поняття та риси підприємства.

 15. Види та оганізаційно-правові форми.

 16. Організаційна структура та управління підприємством.

 17. Правове становище державних підприємств.

 18. Поняття та види господарських товариств.

 19. Правовий статус акціонерного товариства.

 20. Товариство з обмеженою відповідальністю.

 21. Товариство з додатковою відповідальністю.

 22. Повне товариство.

 23. Командитне товариство.

 24. Поняття об’єднання підприємств.

 25. Види та організаційно-правові форми об’єднання підприємств.

 26. Правовий статус промислово-фінансових груп.

 27. Асоційовані підприємства та холдингові компанії.

 28. Правовий статус громадянина- підприємця.

 29. Особливості правового статусу відокремлених підрозділів у сфері господарювання.

 30. Поняття та юридичні ознаки біржі.

 31. Функції, права та обов’язки біржі.

 32. Види біржових угод.

 33. Поняття права власності.

 34. Форми та види власності за законодавством України.

 35. Поняття, об’єкти, суб’єкти приватизації.

 36. Приватизаційний процес.

 37. Способи приватизацій.

ІІ модуль

 1. Поняття та особливі ознаки господарського договору.

 2. Класифікація господарських договорів.

 3. Функції господарського договору.

 4. Зміст та форма господарського договору.

 5. Порядок укладення, зміни та розірвання господарського договору.

 6. Загальна характеристика договору оренди.

 7. Загальна характеристика договору купівлі-продажу.

 8. Загальна характеристика договору лізингу.

 9. Способи забезпечення належного виконання господарських договорів.

 10. Поняття, ознаки та принципи господарсько-правової відповідальності.

 11. Підстави та межі господарсько-правової відповідальності.

 12. Досудовий порядок врегулювання господарських спорів.

 13. Відшкодування збитків у сфері господарювання.

 14. Штрафи та оперативно-господарські санкції.

 15. Адміністративно-господарські санкції.

 16. Поняття банкрутства. Суб’єкти у відносинах банкрутства.

 17. Організаційно-правові форми запобігання банкрутству.

 18. Підстави для застосування банкрутства.

 19. Провадження у справах про банкрутство.

 20. Ліквідаційна процедура.

 21. Мирова угода.

 22. Загальна характеристика антимонопольного законодавства.

 23. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію.

 24. Правове становище Антимонопольного комітету.

 25. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

 26. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності.

 27. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

 28. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 29. Зовнішньоекономічний договір.

 30. Поняття, види та правове становище банків.

 31. Банківські операції та їх види.

 32. Порядок та форми розрахунків у господарському обігу.

 33. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон та спеціальний режим господарювання.^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Конституція України, ВВР України. – 1996. – № 30.

 2. Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки// ВВР УРСР. – 1990. – № 48.

 3. Закон України від 07.02.91 “Про власність”.

 4. Закон України “Про оренду державного та комунального майна” від 14.03.95.

 5. Закон України від 03.03.98 “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”.

 6. Закон України від 16 липня 1999 р. “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”.

 7. Закон України “Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти”.

 8. Закон України від 05.10 95 “Про боротьбу з корупцією”.

 9. Закон України від 16.12.93 “Про державну службу”.

 10. Закон України від 19.06.03 “Про фермерське господарство”

 11. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.2000

 12. Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 19.10.2000

 13. Закон України “Про захист економічної конкуренції” від 11.01.2000

 14. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04. 91

 15. Закон України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” від 23.03.96

 16. Закон України від 14.05.92 в ред. від 30.06.99 “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

 17. Закон України від 19.09.91 “Про господарські товариства”.

 18. Закон України від 21.11.95 “Про промислово-фінансові групи”.

 19. Закон України від 04.03.92 “Про приватизацію державного майна”.

 20. Закон України від 06.03.92 “Про приватизацію майна невеликих державних підприємств”.

 21. Закон України від 06.03.92 “Про приватизаційні папери”.

 22. Закон України від 07.07.99 “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”.

 23. Закон України від 18.05.00 “Про Державну програму приватизації”.

 24. Закон України від 10.07.2003 “Про кооперацію”.

 25. Закон України від 22.04.93 “Про аудиторську діяльність”.

 26. Закон України від 02.10.92 “Про заставу”.

 27. Закон України від 22.12.93 “Про міжнародні договори України”.

 28. Закон України від 16.12.97 “Про лізинг”.

 29. Закон України від 06.10.98 “Про оренду землі”.

 30. Закон України від 16.07.99 “Про концесії”.

 31. Закон України від 22.02.00 “Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти”.

 32. Закон України “Про контрольно-ревізійну службу в Україні”, 1993.

 33. Закон України “Про захист прав споживачів” від 01.12.2005

 34. Закон України від 26.11.93 “Про Антимонопольний комітет України”.

 35. Закон України від 11.12.2003 “Про фінансовий лізинг”.

 36. Закон України від 11.01.2001 “Про захист від економічної конкуренції”.

 37. Закон України від 20.04.2000 “Про природні монополії”.

 38. Закон України від 18.06.91 “Про цінні папери і фондову біржу”.

 39. Закон України від 10.12.91 “Про товарну біржу”.

 40. Закон України від 30.10.91 “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”.

 41. Закон України від 20.12.2001 “Про кредитні спілки”.

 42. Закон України від 12.07.2001 “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

 43. Закон України від 23.09.99 “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”.

 44. Закон України від 05.04.2001 “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні”.

 45. Закон України від 07.12.2000 “Про банки і банківську діяльність”.

 46. Закон України від 20.05.99 “Про Національний банк України”.

 47. Закон України від 11.09.2003 “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”

 48. Закон України від 15.05.2003 “Про порядок реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.

 49. Земельний кодекс України, Київ, “Юрінком”, 2004, с.250

 50. Цивільний кодекс України - Харків”,“Одіссей”, 2004, с. 407.

 51. Господарсько-процесуальний кодекс України. Київ, “Юрінком”, 2006, с.70.

 52. Господарський кодекс України, “ Харків, “Одіссей”, 2006, с.231.

 53. Постанова Верховної Ради України від 12.09.91 “Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства СССР”//, ВВР України. – 1991. – № 46.

 54. Постанова ВР України від 14 лютого 1992 р. “Про управління майном підприємств, установ і організацій, що є у загальнодержавній власності”.

 55. Постанова КМ України від 15 травня 2000 р. № 791 “Про управління державними корпоративними правами”.

 56. Постанова КМ України від 29.11.2000 № 1755 “Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за їх видачу”.

 57. Постанова КМ України від 10.05.99 № 791 “Про внесення змін до переліку державних підприємств, які перетворюються на казенні”.

 58. Постанова КМ України від 09.08.93. № 611 “Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці”.

 59. Постанова КМ України від 22.07.98 № 1114 “Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації”.

 60. Постанова Національного банку від 29.03.2001 “Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”.

 61. Постанова Національно банку України від 18.12.98 № 527 “Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”.

 62. Указ Президента від 15 липня 2000 р. “Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності”.

 63. Указ Президента України від 03.10.92 № 493/92 “Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади”.

 64. Указ Президента України від 15.07.2000 “Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності”.

 65. Указ Президента України від 15.06.93 “Про корпоратизацію підприємств”.

 66. Указ Фонду державного майна України від 12.02.93 № 63 “Про порядок перетворення суб’єктів підприємницької діяльності зі змішаною формою власності на господарські товариства”.

 67. Указ Президента України від 19.02.94 “Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії”.

 68. Указ Президента України “Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації”, 1994.

 69. Декрет КМ України від 15.12.93 “Про управління майном, що є у загальнодержавній власності”.

 70. Декрет КМ України від 31.12.92 “Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств”.

 71. Декрет КМ України від 17.03.93 “Про довірчі товариства”.

 72. Роз’яснення Президії Вищого арбітражного Суду України від 29.04.94 № 02-5/293 “Про деякі питання застосування майнової відповідальності за невиконання або неналежне виконання грошових зобов’язань”.

 73. Роз’яснення Президії Вищого арбітражного Суду України від 12.03.99 № 02-5/ІІІ “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням угод недійсними”.

 74. Правила розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України від 19.04.94 Бізнес. – 1994 .– 31 травня.

 75. Положення про реєстрацію фондових бірж та торгівельно-інформаційні системи і регулювання їх діяльності від 22.01.1998.

 76. Вінник О. Господарські товариства та виробничі кооперативи: правове становище. Монографія, - К., 1998, с.37.

 77. Притика Д.М., Тітов М.І., Щербіна В.С. Арбітражний процес. Навчальний посібник, - Харків, 1999, с.500.

 78. Щербина В.С., Щербина О.В. Господарське законодавство. Збірник нормативних актів – К., 1998, с.750.

 79. Щербина В.С. Господарське право України. Навчальний посібник, - К., 2001, с.591.

 80. Саніахметова В.А.//Підприємницьке право//, Підручник. – Х., 2003, с.650.

 81. Старцев В.С. // Підприємницьке право //, підручник. – К., 2005, с.650.Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Господарське законодавство” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 0501 - “Економіка і підприємництво”


Укладач старш. викл. Т.В.Гайкова

Відповідальний за випуск зав. кафедри кримінального та цивільного права і процесу М.О. Ліненко


Підп. до др. ____________ Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ___Наклад ______ прим. Зам.№ ____________ Безкоштовно


Видавничий відділ КДПУ

39614, м.Кременчук, вул. Першотравнева, 20
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГОМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
^

“ ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 0501 -“ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО”


КРЕМЕНЧУК 2007

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Господарське законодавство” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 0501 -“Економіка і підприємництво”


Укладач старш. викл. Т.В. Гайкова

Рецензент к.ю.н., проф. М.І. Галунов


Кафедра кримінального та цивільного права і процесу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №__ від ______

Заступник голови методичної ради ______________ доц. С.А. Сергієнко


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Господарське законодавство” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 0501 - “Економіка і підприємництво”


Укладач старш. викл. Т.В.Гайкова

Відповідальний за випуск зав. кафедри кримінального та цивільного права і процесу М.О. Ліненко


Підп. до др. ____________ Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ___Наклад ______ прим. Зам.№ ____________ Безкоштовно


Видавничий відділ КДПУ

39614, м.Кременчук, вул. Першотравнева, 20
Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи