Методичні рекомендації icon

Методичні рекомендації
Скачати 204.99 Kb.
НазваМетодичні рекомендації
Дата01.06.2012
Розмір204.99 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Міністерство освіти І науки України


Кременчуцький державний політехнічний університет

Методичні рекомендації


щодо практичних занять

з навчальної дисципліни

“ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

для студентів денної форми навчання


зі спеціальностей:

7.050107 “Економіка підприємства”,

7.050106 “Облік та аудит”,

7.050108 “Маркетинг”,

7.050104 – “Фінанси”,

7.050113 –“Комерційна діяльність”

(у тому числі скорочений термін навчання)


Кременчук 2005

Міністерство освіти І науки України


Кременчуцький державний політехнічний університет

^

Методичні рекомендації


щодо вивчення навчальної дисципліни

“ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”та виконання контрольних робіт

для студентів заочної форми навчання


зі спеціальностей:

7.050107 “Економіка підприємства”,

7.050106 “Облік та аудит”,

7.050108 “Маркетинг”,

7.050104 “Фінанси”,

7.050113 “комерційна діяльність”

(у тому числі скорочений термін навчання)


Кременчук 2005

Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни “Економіка підприємства” та виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 7.050107 – “Економіка підприємства”, 7.050106 – “Облік і аудит”, 7.050108 – “Маркетинг”, 7.050104 “Фінанси”,7.050113 “Комерційна діяльність(у тому числі скорочений термін навчання).


Укладач ст. викладач Л.А.Квятковська


Кафедра економіки


Затверджено методичною радою університету

Протокол № ____ від __________ 2005 р.


Голова методичної ради ________________проф. В.В.Костін


Кременчук 2005

Методичні рекомендації щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Економіка підприємства” для студентів денної форми навчання зі спеціальностей: 7.050107 – “Економіка підприємства”, 7.050106 – “Облік і аудит”, 7.050108 – “Маркетинг”, 7.050104 – “Фінанси”, 7.050113 –“Комерційна діяльність”( в т.ч.скорочений термін навчання) .


Укладач ст. викладач Л.А.Квятковська


Кафедра економіки


Затверджено методичною радою університету

Протокол № ____ від __________ 2005р.


Голова методичної ради ________________проф. В.В.Костін


Кременчук 2005

^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


В умовах формування та розвитку ринкових відносин центр господарської діяльності зміщується до первинної ланки економічної системи – підприємства. Тут у виробничому процесі з’єднуються трудові, матеріальні, фінансові ресурси з метою виготовлення продукції для задоволення потреб суспільства. Лише досконале знання тенденцій, законів, закономірностей розвитку забезпечить здатність самостійно приймати рішення із застосування механізмів управління розвитку підприємства в умовах ринку.


^ МЕТА І ЗАДАЧА ДИСЦИПЛІНИ


Предметом вивчення “Економіки підприємства” є методи і способи раціонального поєднання і ефективного використання всіх елементів виробничого процесу на рівні підприємства.


Види занять: вивчення дисципліни складається з курсу лекцій та практичних занять із закріплення та використання отриманих знань.


Студент повинен знати:

 • значення та принципи розрахунку основних техніко-економічних показників діяльності підприємства

 • методи та прийоми обґрунтування конкретних економічних рішень.


^ СТУДЕНТ ПОВИНЕН ВМІТИ:

 • розраховувати основні показники, які характеризують різні етапи економічної діяльності підприємства;

 • обгрунтовувати економічні рішення;

 • аналізувати та контролювати результати виробничо-господарської та планово-організаційної діяльності.


^ МЕТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Під час проведення практичних занять студент повинен закріпити теоретичні знання, отримані на лекціях.

Розв’язуючи конкретні завдання, студенти повинні навчитися розраховувати та аналізувати основні показники, що характеризують ефективність використання окремих видів ресурсів та діяльності підприємства в цілому.

^ ТЕМИ ТА ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1

Підприємство як суб’єкт господарювання

План проведення практичного заняття

 1. Визначення підприємства та правові основи його функціонування.

 2. Статут підприємства та колективний договор.

 3. Мета та на напрямки діяльності підприємства.

 4. Класифікація підприємств.

Контрольні питання

 1. Яке місце в економічній системі сучасного суспільства займає підприємство?

 2. Назвіть основні функції підприємства і розкрийте їх сутність.

 3. Яким вимогам повинна відповідати мета функціонування підприємства?

 4. В чому зміст основних напрямків діяльності підприємства?

 5. Основні положення “Закону про підприємства України”.

 6. Організаційно-правові форми підприємства.

 7. Визначення підприємства як юридичної особи.


Тема 2

Основи підприємницької діяльності

План проведення практичного заняття

 1. Види підприємницької діяльності.

 2. Нормальний та економічний прибуток.

 3. Законодавча база підприємницької діяльності.

Контрольні питання

 1. Що таке підприємство ? Ознаки підприємства.

2.Форми підприємства в залежності від форми власності.

3. Законодавча база підприємницької діяльності.


Тема 3.

Управління підприємством

План проведення практичного заняття

 1. Поняття виробничої структури.

 2. Організаційна структура управління.

3. Типи структур управління.


Контрольні питання

 1. Які показники визначають структуру підприємства?

 2. Типи організаційної структури підприємства за рівнем централізації управління.

 3. Типи виробничої структури.

 4. Мета, завдання та функції управління підприємством.

 5. Фактори впливу мікро- та макросередовища на підприємство.

 6. Вплив ринкових відносин на розвиток підприємства.

 7. Принципи організації виробничого процесу.

 8. Шляхи скорочення виробничого циклу.

 9. Методи організації виробничих процесів.


Тема 4

Персонал

План проведення практичного заняття

 1. Состав і структура кадрів підприємства.

 2. Визначення чисельності.

 3. Продуктивність праці, її показники.

Контрольні питання

 1. Перелічіте і охарактеризуйте різні показники чисельності персоналу.

 2. Що таке категорії персоналу?

 3. Охарактеризуйте показники руху персоналу.

 4. Як визначається ефективність витрат на персонал?

 5. У чому полягає сутність і соціально-економічне значення зростання продуктивності праці?

 6. Охарактеризуйте виробіток як один із показників продуктивності праці.

 7. Які види трудомісткості ви знаєте? Чим визначаються показники трудомісткості і для чого використовуються?

 8. Фактори зростання продуктивності праці.


Завдання для розв’язання

1. У механічному цеху є 34 автомати. Цех функціонує в 3 зміни. Норма обслуговування для наладчика 8 одиниць обладнання. Номінальний фонд часу робітника 260 днів, чергові й додаткові відпустки 28 днів, невиходи через хворобу 3 дні. Розрахувати спискову потребу в наладчиках.

2. У базовому періоді на підприємстві було зайнято 3150 робітників. В плановому періоді намічено збільшити їх чисельність до 3220 чол. Обсяг виробництва продукції в базовому періоді становить 28200 млн.грн., а на наступний рік заплановано збільшити обсяг продукції на 650 млн.грн. Визначити долю приросту обсягу продукції за рахунок підвищення продуктивності праці.

3. Планова трудомісткість виробничої програми – 6520 н.год, корисний фонд часу робітника – 1865 год., плановий середній процент виконання норм виробітку – 110%. Якою повинна бути планова чисельність відрядників?


Тема 5

Капітал і виробничі фонди.

План проведення практичного заняття

 1. Склад і класифікація.

 2. Вартісна оцінка об’єктів основних виробничих фондів.

 3. Знос та амортизація .

 4. Техніко – економічні показники використання.

 5. Ремонти об’єктів основних фондів.


Контрольні питання

 1. Яка роль основних фондів у розширеному відтворенні?

 2. Видова класифікація основних фондів?

 3. Які існують види оцінок основних фондів?

 4. Які існують види зносу основних фондів?

 5. У чому сутність амортизації, які існують методи нарахування амортизації?

 6. У чому полягають сутність та призначення ремонту основних фондів?

 7. Які існують показники використання основних виробничих фондів?

 8. Які напрямки кращого використання основних виробничих фондів


Завдання для розв’язання

1. Визначити суму амортизаційних відрахувань та фондовіддачу, фондомісткість і фондоозброєність, якщо вартість основних фондів на початок року становить 3,8 млн грн. За планом передбачено ввести основних фондів у лютому на 250 тис.грн., у третьому кварталі на 380 тис.грн., в грудні на 120 тис.грн., і вивести в липні на 190 тис.грн., і в четвертому кварталі на 210 тис.грн. Норма амортизації становитиме 15%, а запланований обсяг випуску продукції 26 млн.грн. при чисельності працюючих 1680 чол.

2. Підприємство здійснює прискорену амортизацію активної частини основних фондів, зокрема, нових фрезерувальних верстатів з ЧПУ. Визначте, яким методом краще нараховувати амортизацію (методом зменшуваного залишку або кумулятивним методом), якщо початкова вартість верстата 36 тис.грн., а нормативний строк служби верстата 5 років.

3. У 1992 році підприємство придбало новий верстат вартістю 45 тис.грн. Нормативний строк служби його 6 років. Розрахуйте річні суми амортизаційних відрахувань методом рівномірного нарахування зношення та методом зменшуваного залишку (прискорена амортизація). Результати розрахунків занесіть в таблицю 3.

Табл.3

Методи нарахування амортизації

Річні суми амортизації, тис.грн.

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

Рівномірного нарахування амортизаціїЗменшуваного залишку

Тема 6

Нематеріальні ресурси й активи

План проведення практичного заняття


 1. Види нематеріальних ресурсів.

 2. Принципи обліку нематеріальних активів.

 3. Значення ефективного використання нематеріальних активів.

Контрольні питання

 1. Особливості обліку нематеріальних активів

 2. Вплив ефективності використання нематеріальних активів на показники діяльності підприємства.

 3. Оцінка та знос нематеріальних активів.


Тема 7

Оборотні кошти

План проведення практичного заняття

1. Состав і структура оборотних фондів.

2. Кругообіг обігових коштів.

3. Джерела формування обігових коштів.

4. Показники обіговості.

5. Нормування обігових коштів.

6. Ефективність використання матеріальних ресурсів.


Контрольні питання


 1. Які елементи формують склад оборотних фондів?

 2. Які показники характеризують рівень використання оборотних фондів (матеріальних ресурсів)?

 3. Які основні джерела економії оборотних фондів (матеріальних ресурсів) на підприємстві?

 4. Що таке структура оборотних коштів та які фактори її визначають?

 5. У чому сутність нормування оборотних коштів?

 6. Як розраховуються нормативи різних елементів оборотних коштів?

 7. Які показники характеризують ефективність використання оборотних коштів?

 8. Якими шляхами можливо підвищити ефективність використання оборотних коштів?


Завдання для розв’язання

1. Підприємство виготовляє вироби А і Б. Розрахуйте обсяг запасу матеріалів у звітному і плановому роках, розмір вивільнених у плановому періоді нормованих оборотних засобів в результаті зниження норм витрат матеріалів за даними таблиці 4

Табл. 4

Показники

Вироби

А

Б

Річний обсяг виробництва у звітному році, тис.шт

20

40

Ріст обсягу виробництва у плановому році, %

10

11

Норма витрат матеріалів на виріб, грн

80

100

Планове завдання зі зниження норм витрат матеріалів, %

3

2


2. Встановити величину виробничих запасів (сировини і матеріалів), якщо відомо, що на 1 день витрачається 8,5 тонн сировини, ціна 1т – 8 тис.грн. Сировина і матеріали доставляються на підприємство кожні 20 дн, тривалість транспортування 3 дні, підготовчий запас – 5 днів, страховий – половина поточного запасу в днях.

3. Розрахувати коефіцієнти оборотності й завантаження оборотних засобів, тривалість одного обороту, якщо:

а) річна сума реалізованої продукції, 8,0 млн. грн.;

б) норматив власних оборотних коштів, млн.грн:

на 01.01. планового року 0,82;

на 01.04 планового року 0,83;

на 01.07 планового року 0,84;

на 01.10 планового року 0,84;

на 01.01 наступного року 0,85.


Тема 8

Інвестиційні ресурси

План проведення практичного заняття


 1. Загальна характеристика інвестиційних ресурсів.

 2. Джерела інвестиційних ресурсів.

 3. Ефективність використання інвестиційних ресурсів.


Контрольні питання


 1. Що таке інвестиційна політика ?

 2. Методи планування інвестицій.

 3. З яких розділів складається бізнес – план?

 4. Що таке тендер і тендерна документація?

 5. Інвестиційна привабливість підприємства


Тема 9

Інноваційні процеси

План проведення практичного заняття


 1. Поняття та класифікація.

 2. Вплив на виробництво.


Контрольні питання

 1. Науково-технічний прогрес, його форми.

 2. Основні напрямки науково-технічного прогресу.

 3. Показники рівня науково-технічного прогресу.

 4. Типи нововведень.

 5. Особливості реальних та фінансових інвестицій.

 6. Структура капітальних вкладень.

 7. Планування капітальних вкладень, джерела їх фінансування.


Тема 10

Техніко – технологічна база виробництва

План проведення практичного заняття

 1. Виробнича програма.

 2. Обґрунтування виробничої програми.

 3. Виробнича потужність підприємства.


Контрольні питання

 1. Принципи та типи планування діяльності підприємства.

 2. Як співвідносяться поняття “оперативне”, “тактичне”, “довгострокове”, “стратегічне” планування?

 3. Дайте загальну характеристику бізнес-плану.

 4. Які фактори враховують при розробці виробничої програми?

 5. Показники виробничої програми.

 6. Методи обгрунтування виробничої програми.

 7. Виробнича потужність та її типи.


Завдання для розв’язання

 1. Обчислити показники обсягу виробництва і реалізації продукції за даними таблиці 5.

Табл 5.

Показники

Обсяг вир.А

Обсяг вир.Б

Обсяг виробництва, шт

5000

1800

Гуртова ціна виробу, грн

1200

1500

Обсяг незавершеного виробництва, грн

 • на початок року

 • на кінець року


50000

37000


12000

18000

Приріст залишків готової продукції на складах за рік, шт

1000

340
 1. Обчислити виконання плану з обсягу виробництва і асортименту продукції на основі даних таблиці 6.

Табл. 6

Виріб

Випуск продукції, тис. грн.

А

100

106

Б

84

162

В

305

210

Г

500

425
 1. Обгрунтуйте виробничу програму малого підприємства з точки зору забезпеченості металом, якщо на плановий період укладено договори на поставку металу в обсязі 8 тонн, при середній вазі виробу 0,85 кг. Коефіцієнт використання металу 0,72. 30% відходів металу можуть повторно використовуватися у виробництві. Підприємство має поставити споживачам 7500 шт виробів.


Тема 11

Організація виробництва

План проведення практичного заняття


 1. Організаційні типи виробництва.

 2. Організація основного та допоміжного виробництва.

 3. Організація економічної діяльності на підприємстві.


Контрольні питання

1. Класифікація методів управління виробництвом.

2. Напрямки вдосконалення управління виробництвом.

3. Розрахунок кількісних показників організаційних типів виробництва.


Тема 12

Виробнича та соціальна інфраструктура

План проведення практичного заняття


 1. Етапи формування виробничої інфраструктури.

 2. Значення виробничої інфраструктури.

 3. Фінансування та значення соціальної інфраструктури.


Контрольні питання


 1. Поняття виробничої інфраструктури.

 2. Умови створення виробничої інфраструктури.

 3. Джерела фінансування виробничої інфраструктури.

 4. Значення прибутку для фінансування виробничої інфраструктури.


Тема 13

Регулювання, прогнозування та планування діяльності


План проведення практичного заняття


 1. Методи прогнозування діяльності підприємства, види прогнозів.

 2. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства.

 3. Визначення місії та мета підприємства.

 4. Система планів підприємства.

 5. Бізнес-планування.


Контрольні питання

1. Відмінності стратегії розвитку від стратегії росту.

2. Основні етапи стратегічного планування.

3. Які норми витрат використовуються в перспективному плануванні?

4. Як визначається потреба капіталовкладення?

 1. Які фактори впливають на потребу в персоналі?

 2. Що означає метод беззбитковості фірми?

 3. У чому відмінності плану підприємства та бізнес-плану?

 4. Які системи оперативного планування мають місце в сучасному виробництві?


Завдання для розв’язання


1. Розрахувати витрати чавуну та сталі для виконання програми 6 тис. виробів на рік. Технічна норма витрат на вироблення чавуну складає 0,7 кг, а сталі – 1,2 кг. З 1.07 планового року в результаті вдосконалення заготівельних операцій норма витрат металів зменьшиться на 10%. Програма випуску розподіляється за місяцями рівномірно.


2. За рік реалізовано 40 тис. верстатів. Заводська собівартість складає 1800 грн. Річні витрати з реалізації складають 180 тис. грн.. Накопичення повинно скласти 7% від повної собівартості продукції. Розрахувати відпускну ціну верстата на цьому підприємстві.


Тема 14

Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції


План проведення практичного заняття


 1. Виробнича програма та її ресурсне обґрунтування

 2. Показники якості

 3. Методи контролю та забезпечення якості продукції

 4. Конкурентоспроможність продукції як чинник фінансової стійкості підприємства


Контрольні питання

 1. Методи ресурсного обґрунтування.

 2. Відносні та абсолютні показники якості.

 3. Системи контролю якості продукції.

 4. Контроль якості на підприємстві.

 5. Вплив конкуренції на цінову політику підприємства.

 6. Основні показники конкурентоспроможності продукції та підприємства в цілому.Тема 15

Продуктивність, мотивація та оплата праці

План проведення практичного заняття


 1. Визначення мотивації та її види

 2. Значення та види заробітної плати

 3. Форми та методи оплати праці

 4. Зв’язок методів мотивації та продуктивності праці.Контрольні питання

 1. Що є змістом нормування праці, та його значення в організації оплати праці?

 2. Охарактеризуйте основні елементи тарифної системи в організації оплати праці.

 1. Як обчислюються середня тарифна ставка і середній тарифний коефіцієнт?

 2. Поняття і види заробітної плати.

 3. Які форми і системи оплати праці існують?

 4. Розробка плану фонду заробітної плати.Завдання для розв’язання


 1. Робітник-відрядник 4-го розряду виготовив за 8-год.зміну 35 виробів при нормі часу на один виріб 15 хв. Робота тарифікується за 5 розрядів. Визначте процент виконання норми виробітку, відрядну заробітну плату, питому вагу тарифу у відрядному заробітку.

 2. За місяць (192 год) робітник виготовив 600 виробів. Норма часу на один виріб – 20 хв, годинна тарифна ставка – 1,6 грн. За виконання місячної норми нараховується премія в розмірі 11% відрядного заробітку і 1% за кожен процент перевиконання норми. Обчислити місячний заробіток робітника за відрядно-преміальною системою оплати праці.

 3. Посадовий оклад інженера 360 грн за місяць. Із 22 днів за графіком ним відпрацьовано 17 днів (5 днів хворів). З фонду матеріального заохочення йому нарахована премія в розмірі 25% фактичного заробітку. Обчислити місячну заробітну плату інженера з врахуванням премії.Тема 16

Витрати і ціни на продукцію

План проведення практичного заняття

 1. Класифікація витрат

 2. Значення собівартості продукції

 3. Калькулювання

 4. Основні показники собівартості

 5. Система “директ-костінг”

 6. Методи ціноутворення

 7. Формування ціни


Контрольні питання

 1. За якими основними ознаками класифікують витрати?

 2. Які основні види собівартості розрізняють?

 3. Яке економічне значення має класифікація витрат за статтями калькуляції?

 4. Охарактеризуйте зміст кожного елемента витрат при групуванні витрат за економічними елементами.

 5. Значення застосування методу управління витратами “директ-костинг”.

 6. Визначення собівартості готової та реалізованої продукції.

 7. Які основні шляхи зниження собівартості продукції?

 8. Значення застосування “нормальної” потужності.


Завдання для розв’язання


 1. Визначити структуру собівартості за економічними елементами витрат, використовуючи дані табл. 7.

Табл. 7

Елементи затрат

Сума, тис.грн

Сировина і основні матеріали

120

Допоміжні та інші матеріали

5

Паливо зі сторони

6

Енергія зі сторони

6

Заробітна плата (основна і додаткова)

70

Відрахування на соц.заходи

25


Амортизація основних фондів

11

Інші грошові витрати

1

Усього за кошторисом витрат на виробництво

244
 1. Встановити затрати на 1 грн і процент зниження собівартості продукції за даними таблиці 8.

Табл. 8

Виріб

Річний випуск, шт

Собівартість одиниці продукції, грн

Гуртова ціна за одиницю, грн.

база

план

база

план

А

400

430

807

780

820

Б

1000

900

155

140

180^ Тема 17

Фінансово-економічні результати й ефективність діяльності


План проведення практичного заняття

 1. Фінансова діяльність підприємства.

 2. Баланс підприємства та його аналіз.

 3. Система показників оцінки діяльності підприємств.

 4. Показники ділової активності.

 5. Прибуток та рентабельність – узагальнюючі показники ефективності.Контрольні питання


 1. У чому сутність фінансової діяльності підприємства?

 2. Охарактеризуйте поняття грошових фондів і фінансових ресурсів.

 3. Формування прибутку підприємства

 4. Якими методами розраховується прибуток від реалізації?

 5. Розподіл і використання прибутку підприємства

 6. Охарактеризуйте рентабельність як відносний показник ефективності виробництва.

 7. З чого складається баланс?

 8. Показники фінансового стану підприємства

 9. За якими принципами складається і які основні частини містить фінансовий план?

 10. У чому сутність фінансової діяльності підприємства?

 11. Охарактеризуйте поняття грошових фондів і фінансових ресурсів

 12. Формування прибутку підприємства

 13. Якими методами розраховується прибуток від реалізації?

 14. Розподіл і використання прибутку підприємстваЗавдання для розв’язання

 1. Розрахувати показники рентабельності по пекарні.

Табл. 9

Показники

Річний обсяг реалізації,т

Повна собівартість виробу,грн

Відпускна ціна,грн

Вага виробу,кг

Хліб пшеничний

70

0,63

0,75

0,9

Хліб житній

62

0,49

0,55

1,0

Батон київський

35

0,43

0,50

0,5

Булка українська

10

0,23

0,30

0,2

Середньорічна вартість основних виробничих фондів 145 тис. грн.. і нормованих оборотних засобів 20,5 тис. грн.


 1. Розрахувати показники рентабельності по підприємству.

Табл. 10

Показники
Обсяг випуску продукції, шт..

12000

Гуртова ціна за одиницю продукції, грн.

24

Собівартість одиниці продукції, грн.

20

Прибуток від реалізації продукції підсобного господарства, грн

4000

Збитки від позареалізаційних операцій, грн.

2000

Середньорічна вартість,грн.:
- основних фондів

122000

- нормованих оборотних засобів

38000

Ставка податку на прибуток, %

30^ Тема 18

Економічна безпека підприємства


План проведення практичного заняття


 1. Поняття комерційної таємниці

 2. Система захисту інформаціїТема 19

Реструктуризація і санація підприємств.


План проведення практичного заняття


 1. Сутність та форми реструктуризації.

 2. Фінансовий механізм реорганізації.

 3. Економічна сутність санації підприємств.

 4. Класична модель фінансової санації.

5. Фінансові джерела санації підприємств.


Контрольні питання

 1. Види реструктуризації, їх характеристика.

 2. Види санації підприємств.

 3. Фінансування санаційних заходів.

 4. Мета реструктуризації.Тема 20

Банкрутство і ліквідація підприємств


План проведення практичного заняття


 1. Необхідність функції та завдання інституту банкрутства підприємств

 2. Порядок оголошення підприємства банкрутом

 3. Ліквідаційні процедури

 4. Мирова угода

 5. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутствоКонтрольні питання

1.Зовнішні та внутрішні чинники банкрутства.

2.Стадії та види банкрутства.

3.Симптоми банкрутства.

4.Етапи порушення справи про банкрутство.

5.Форми реалізації майна банкрута.


Методичні рекомендації щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Економіка підприємства” для студентів денної форми навчання зі спеціальностей: 7.050107 – “Економіка підприємства”, 7.050106 – “Облік і аудит”, 7.050108 – “Маркетинг”, 7.050104 – “Фінанси”, 7.050113 –“Комерційна діяльність”( в т.ч.скорочений термін навчання) .


Укладач Л.А.Квятковська


Відповідальний за випуск О. І. Маслак


Видавничий відділ КДПУ Тираж примірників


Кременчук 2005

Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни “Економіка підприємства” та виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 7.050107 – “Економіка підприємства”, 7.050106 – “Облік і аудит”, 7.050108 – “Маркетинг”, 7.050104 “Фінанси”,7.050113 “Комерційна діяльність(у тому числі скорочений термін навчання).


Укладач Л.А.Квятковська


Відповідальний за випуск О. І. Маслак


Видавничий відділ КДПУ Тираж примірників


Кременчук 2005Схожі:

Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації з предмету «Історія української культури»
Методичні рекомендації містять робочу програму з курсу, контрольні питання, рекомендації до семінарських занять, перелік підручників...
Методичні рекомендації iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Методичні рекомендації iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Методичні рекомендації iconЛ. А. Биченко мотивація персоналу методичні рекомендації
Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять І організації самостійної роботи
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації І тематика курсових робіт
Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до курсу дизайн шкільних та офісних інтерєрів для студентів спеціальності
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації та завдання до контрольної роботи "Економічна ефективність капіталовкладень" з курсу "Економіка виробництва"...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни " основи стандартизації та управління якістю продукції"
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни " основи стандартизації та управління якістю продукції "
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №4...
Методичні рекомендації iconПрограма та методичні рекомендації
Програма та методичні рекомендації з діалектологічної практики / Укладач: Т. Г. Шевченко.— Запоріжжя: зну, 2006.— 29 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи