Самостійної роботи з навчальної дисципліни „економічний аналіз icon

Самостійної роботи з навчальної дисципліни „економічний аналіз
Скачати 370.67 Kb.
НазваСамостійної роботи з навчальної дисципліни „економічний аналіз
Дата21.06.2012
Розмір370.67 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОдо САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

6.050100 – “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

6.050100 – „МАРКЕТИНГ”,

6.050100 – „КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економічний аналіз" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 6.050100 – “Економіка підприємства”, 6.050100 – „Маркетинг”, 6.050100 – „Комерційна діяльність” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладачі : старш. викл. С.В. Іщенко,

асист. М.О. Дворник


Рецензент к.е.н., доц. О.І. Маслак


Кафедра економіки


^
Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського


Протокол №___ від ____________2009 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко
З М І С ТВступ……………...………………....................…………………….....................4

  1. Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи………................5

  2. Перелік тем і питань для самостійного опрацювання…...…………………7

3 Тести до модульного контролю......................................................................12

Список літератури…………………................…......…………...........................18


ВСТУП


Економічний аналіз посідає важливе місце в процесі підготовки і прийняття управлінських рішень, є невід'ємною частиною планування господарської діяльності підприємств усіх форм власності та господарювання. Сьогодні, як ніколи, розвиток і поглиблення економічного аналізу є необхідною умовою стабільної роботи підприємства, дослідження таких сторін його діяльності, які особливо важливі в умовах невизначеності, конкуренції та загострення проблем "виживання", фінансової стійкості та надійності підприємства як партнера.

Для забезпечення успіху на ринку, створення належного іміджу підприємству потрібен якісний системний, комплексний аналіз усіх показників фінансово-господарської діяльності, спрямований на прогнозування подальшого розвитку, на вироблення рекомендацій для прийняття продуманих і обґрунтованих рішень щодо ліквідації так званих "вузьких місць", підвищення конкурентоспроможності та отримання максимального прибутку.

Курс економічного аналізу посідає провідне місце в системі економічної освіти. Це зумовлено значенням і роллю аналізу в управлінні, а також характером знань, що складають зміст економічного аналізу.

Метою навчальної дисципліни „Економічний аналіз” є формування у студентів аналітичного творчого мислення шляхом опанування теоретичних основ аналізу господарської діяльності та набуття навичок, необхідних у практичній роботі.

Задачами вивчення курсу „Економічний аналіз” є надання студентам необхідних теоретичних знань, умінь та практичних навичок розв’язання різних господарських ситуацій, що виникають на підприємствах, уміння давати об’єктивну оцінку результатам господарювання, економічно обґрунтовувати управлінські рішення.

Дисципліна „Економічний аналіз” базується на вивченні курсів наступних дисциплін: „Економіка підприємства”, „Фінанси підприємств”, „Статистика”, „Бухгалтерський облік” та ін.

У результаті вивчення дисципліни „ Економічний аналіз ” студент повинен

знати:

- методологію та методику економічного аналізу діяльності підприємства;

- сутність економічних явищ і процесів на підприємстві, їх взаємозв’язки та взаємозалежність;

- основи аналізу складових господарської діяльності підприємства;

уміти:

- систематизувати та деталізувати інформацію про економічні процеси підприємства;

- визначати вплив факторів на показники фінансово-господарської діяльності;

- оцінювати досягнуті результати роботи підприємства;

- виявляти резерви підвищення ефективності функціонування підприємства.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Економічний аналіз” містять перелік питань для самостійного опрацювання за темами. У даних вказівках також наводяться тестові завдання, рекомендовані до розв’язання студентами під час проведення модульного контролю знань.


  1. ^ ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»

№ пор.ТЕМА

Денна форма

Заочна форма

Кількість годин

лекційКількість годин

сам.

роб.


Кількість годин

лекцій


Кількість годин

сам.

роб.


1

Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу

1

2

0,5

3

2

Метод і методичні прийоми економічного аналізу

1

2

0,5

3

3

Види аналізу та його інформаційне забезпечення

1

2

0,5

3

4

Аналіз фінансового стану підприємства

4

6

1,5

7

5

Аналіз прибутку і рентабельності

1

8

0,5

9

6

Аналіз виробництва і реалізації продукції, робіт і послуг

1

4

0,5

5

7

Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці

1

4

0,5

5

8

Аналіз довгострокових активів підприємства

1,5

6

0,5

7

9

Аналіз матеріальних ресурсів підприємства та оцінка ефективності їх використання

1

2

0,5

3

10

Аналіз витрат підприємства та собівартості продукції

1,5

6

0,5

7

УСЬОГО:

14

42

6

52

^ 2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ


Тема 1 Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу

1. Значення економічного аналізу та його роль у системі управління підприємством.

2. Зміст, функції та завдання економічного аналізу.

3. Предмет, об’єкти та суб’єкти економічного аналізу.

4. Принципи економічного аналізу.

Питання для самоперевірки

1. У чому полягає економічна сутність економічного аналізу?

2. Які основні категорії економічного аналізу?

3. Як організовано економічний аналіз на підприємстві?

4. Які головні етапи аналітичної роботи?

Література: [1, 2, 6, 7, 10]


Тема 2 Метод і методичні прийоми економічного аналізу

1. Метод і методика економічного аналізу.

2. Розрахунково-аналітичні прийоми економічного аналізу.

3. Методика виявлення і підрахунку резервів господарювання.

4. Методика факторного аналізу.

5. Економіко-математичні методи економічного аналізу.

Питання для самоперевірки

1. У чому полягає методологія економічного аналізу?

2.Як можна охарактеризувати основні математичні прийоми економічного аналізу?

3. У чому полягає сутність прийому порівняння?

4. За яких умов застосовують прийоми рядів динаміки?

5. У чому полягає сутність способу ланцюгових підстановок?

Література: [1, 10, 2, 4, 6, 7]


Тема 3 Види аналізу та його інформаційне забезпечення

1. Види економічного аналізу.

2. Загальні підходи до організації економічного аналізу.

3.Інформаційно-методичне забезпечення економічного аналізу. Оформлення результатів економічного аналізу.

4.Організація аналітичних досліджень в умовах застосування інформаційно-комп’ютерних технологій.

Питання для самоперевірки

1. Що таке інформація?

2. Які основні джерела інформації використовуються при проведенні економічного аналізу?

3. Яким вимогам має відповідати інформація, що використовується при проведенні економічного аналізу?

4. Які існують види перевірки якості інформації?

5. Які існують види аналізу?

Література: [1, 2, 3, 6, 7, 10]


Тема 4 Аналіз фінансового стану підприємства

1. Значення та завдання аналізу фінансового стану підприємства.

2. Аналіз джерел формування капіталу підприємства.

3. Аналіз розміщення капіталу та оцінювання майнового стану підприємства.

4. Аналіз грошових потоків підприємства.

5. Аналіз ефективності використання капіталу підприємства.

6. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

7. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства.

8. Загальне оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства.

9. Діагностика ймовірності банкрутства суб’єкта господарювання.

Питання для самоперевірки

1. Які показники характеризують фінансовий стан підприємства?

2. Які головні напрями аналізу й оцінювання фінансової стійкості підприємства?

3. Як оцінюється платоспроможність підприємства?

4. У чому полягає сутність аналізу ліквідності балансу?

5. Що включає в себе система показників ділової активності підприємства?

Література:[ 9, 1, 10, 6, 7, 11, 15, 16]


Тема 5 Аналіз прибутку і рентабельності

1. Завдання аналізу фінансових результатів.

2. Аналіз складу і динаміки прибутку підприємства.

3. Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг.

4. Асортиментна політика підприємства і її вплив на формування прибутку.

5. Аналіз рівня середньореалізаційних цін.

6. Аналіз інших фінансових доходів і витрат.

7. Аналіз показників рентабельності підприємства.

8. Методика підрахунку резервів збільшення суми прибутку і рентабельності.

Питання для самоперевірки

1. У чому полягають зміст і завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства?

2. Як проводиться аналіз чистого прибутку в динаміці?

3. Які фактори впливають на показник валового прибутку?

4. Як визначають резерви зростання прибутку та рентабельності?

Література: [9, 1, 10, 6, 7, 11, 15, 16, 24, 25]


Тема 6 Аналіз виробництва і реалізації продукції, робіт і послуг

1. Завдання та інформаційне забезпечення аналізу виробництва і реалізації продукції.

2. Аналіз організаційно-технічного рівня підприємства.

3. Аналіз динаміки і виконання плану виробництва та реалізації продукції.

4. Аналіз асортименту і структури продукції.

5. Аналіз якості продукції.

6. Аналіз ритмічності виробництва.

7. Аналіз виконання договірних зобов’язань і реалізації продукції.

8. Аналіз факторів і резервів збільшення випуску і реалізації продукції.

Питання для самоперевірки

1. У чому полягає сутність та зміст аналізу виробничої програми підприємства?

2. Як оцінюють виконання плану з асортименту та структури?

3. За якими показниками оцінюють якість продукції?

4. У чому полягає аналіз ритмічності виробництва?

Література: [1, 2, 6, 7, 10, 17, 19]


Тема 7 Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці

1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу ефективності використання трудових ресурсів.

2. Методика аналізу забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та аналізу ефективності їх використання.

3. Аналіз соціальної захищеності членів трудового колективу.

4. Аналіз використання фонду робочого часу.

5. Аналіз продуктивності праці.

6. Аналіз трудомісткості продукції.

7. Економічний аналіз мотиваційних систем та витрат на оплату праці.

Питання для самоперевірки

1. Які форми звітності використовують як джерела інформації для аналізу трудових ресурсів підприємства?

2. Як визначається абсолютна та відносна забезпеченість підприємства трудовими ресурсами?

3. Які показники характеризують рух робочої сили?

4. Які показники характеризують ефективність використання робочої сили?

Література: [1, 2, 6, 7, 10, 17, 19]


Тема 8 Аналіз довгострокових активів підприємства

1. Значення та інформаційне забезпечення аналізу ефективності використання основних засобів і нематеріальних активів.

2. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами виробництва.

3. Аналіз інтенсивності та ефективності використання основних засобів.

4. Аналіз використання виробничої потужності підприємства.

5. Аналіз використання технологічного обладнання.

6. Методика аналізу лізингових операцій.

7.Аналіз наявності та ефективності використання нематеріальних активів.

Питання для самоперевірки

1. Які показники характеризують склад, структуру та технічний стан основних фондів підприємства?

2. Як проводять аналіз виробничої потужності підприємства?

3. Які чинники впливають на рівень ефективності використання основних фондів підприємства ?

4. Як проводять аналіз ефективності використання нематеріальних активів підприємства?

Література: [1, 2, 3, 6, 7, 10, 17, 18]


Тема 9 Аналіз матеріальних ресурсів підприємства та оцінка ефективності їх використання

1. Завдання та інформаційне забезпечення аналізу використання матеріальних ресурсів.

2. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами.

3. Аналіз використання матеріальних ресурсів.

4. Аналіз прибутку на гривню матеріальних витрат.

Питання для самоперевірки

1. Як проводиться аналіз забезпечення підприємства необхідними матеріальними ресурсами?

2. Як розраховують показники матеріаломісткості та матеріаловіддачі?

3. Які фактори впливають на ефективність використання матеріальних ресурсів?

4. Яку структуру мають матеріальні ресурси підприємства?

Література: [1, 2, 3, 6, 7, 10, 17, 18]


Тема 10 Аналіз витрат підприємства та собівартості продукції

1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу витрат підприємства.

2. Методика аналізу загальної суми витрат підприємства.

3. Методика аналізу структури витрат підприємства.

4. Особливості аналізу прямих і непрямих витрат.

5. Поняття і методика визначення суми постійних і змінних витрат.

6. Аналіз витратомісткості продукції.

7. Аналіз собівартості окремих видів продукції.

8. Аналіз витрат за центрами відповідальності.

9. Оперативний аналіз витрат підприємства.

10. Визначення резервів зниження витрат підприємства.

Питання для самоперевірки

1. Як проводиться загальне оцінювання рівня собівартості продукції та виконання планових завдань?

3. У чому полягає різниця між постійними та змінними витратами і як вони впливають на показники ефективності діяльності підприємства?

4. У якому порядку визначають резерви зниження собівартості продукції?

Література: [1, 2, 6, 7, 10, 17, 19]

^ 3 ТЕСТИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модуль 1

1. Ресурс — це:

  1. невикористана можливість;

  2. запас сировини, матеріалів та ін.;

  3. згаяна можливість;

  4. резерв.

2. До функцій економічного аналізу належать:

  1. пошукова;

  2. діагностична;

  3. контрольна;

  4. управлінська;

  5. оцінкова;

  6. стимулююча.

3. Об'єкт економічного аналізу — це:

  1. господарське законодавство;

  2. економічні категорії;

  3. економічна служба підприємства;

  4. обсяг виробництва продукції.

4. До абсолютних показників належать:

  1. темп зростання чисельності працівників;

  2. рентабельність;

  3. обсяг реалізованої продукції;

  4. індекс цін.

5. В економічному аналізі балансовий метод використовується для:

  1. узагальнення показників, що характеризують об'єкт аналізу;

  2. дослідження динаміки об'єкта аналізу;

  3. дослідження структури, пропорцій співвідношень об'єкта аналізу та їх окремих елементів;

  4. дослідження динаміки господарських процесів.

6. Які показники можна віднести до кількісних:

  1. показники кваліфікації працівників;

  2. показники обсягу реалізації продукції;

  3. показники прогресивності технологій;

  4. показники сортності продукції?

7. В економічному аналізі індексний спосіб використовується для:

  1. оцінювання обсягу реалізації продукції;

  2. розрахунку операційного прибутку;

  1. оцінювання зміни рівня явища стосовно іншого рівня того самого явища, що прийнятий за базу порівняння;

  1. розрахунку середніх і відносних показників.

8. Методика економічного аналізу — це:

  1. сукупність засобів та прийомів виконання конкретної аналітичної роботи;

  2. відповідні аналітичні розрахунки економічних показників;

  3. шляхи вивчення результатів діяльності підприємства;

  4. діалектичний підхід до вивчення господарських процесів у їх становленні та розвитку.

9. Який фактор є зовнішнім стосовно підприємства:

  1. господарська кон'юнктура;

  2. торговельна площа;

  3. чисельність працівників;'

  4. товарні запаси?

10. За якими показниками можна побудувати факторну модель фонду заробітної плати:

  1. чисельність працівників і середня заробітна плата одного працівника;

  1. обсяг товарообороту і продуктивність праці;

  1. продуктивність праці та середня заробітна плата одного працівника;

  2. чисельність працівників і продуктивність праці?

11. На які види поділяють економічний аналіз за ступенем охоплення:

  1. комплексний, тематичний;

  2. порівняльний, динамічний;

  3. попередній, динамічний;

  4. порівняльний, наступний;

  5. попередній, наступний?

12. Джерело інформації нормативно-довідкового характеру — це:

  1. прейскурант цін;

  2. статистична звітність;

  3. баланс підприємства;

  4. фінансова звітність.

13. Які показники можна обчислити, користуючись виключно інформацією, що міститься у балансі підприємства:

  1. інтенсивність використання засобів;

  2. ліквідність;

  3. забезпеченість підприємства ресурсами;

  4. рентабельність?

14. Основні джерела інформації щодо оцінювання фінансового стану підприємства:

  1. форми 1,3;

  2. форми 1, 2;

  3. форми 1, 3, 4;

  4. форми 1—4;

  1. акти і довідки перевірок фінансового стану підприємства;

  1. баланс доходів і витрат.

15. За складом господарські засоби поділяються на:

  1. оборотні та необоротні;

  2. якісні та кількісні;

  3. власні та позикові;

  4. матеріальні та нематеріальні.

16. За джерелами формування розрізняють господарські засоби:

  1. оборотні та необоротні;

  2. якісні та кількісні;

  3. власні та позикові;

  4. матеріальні та нематеріальні;

  5. ваш варіант.

17. Зменшення суми балансу — це явище:

  1. позитивне;

  2. негативне;

  3. залежить від специфіки роботи підприємства;

  4. ваш варіант.

18. Порівняльний баланс включає показники таких видів аналізу:

  1. горизонтального;

  2. порівняльного;

  3. вертикального;

  4. статистичного;

  5. оперативного;

  6. перспективного.

19. Платоспроможність підприємства — це його здатність своєчасно виконувати свої зобов'язання. Це визначення:

  1. правильне;

  2. неправильне;

  3. частково правильне;

  4. ваш варіант.

20. Поняття "оборотні фонди підприємства" включає:

  1. основні та допоміжні матеріали, напівфабрикати власного виробництва, куповані напівфабрикати, комплектуючі вироби;

  2. частину засобів виробництва, які беруть участь у виробничому циклі один раз та повністю переносять свою вартість на собівартість продукції, що виробляється;

  3. знаряддя праці, які багаторазово беруть участь у виробничому циклі та переносять свою вартість на собівартість продукції, що вироблюється частково;

  4. предмети праці, необхідні для вироблення продукції.

21. До оборотних фондів зараховують:

  1. матеріальні ресурси підприємства;

  2. готові вироби на складі підприємства, продукцію, що відвантажена, що в дорозі, гроші та гроші, що перебувають у незакінчених розрахунках (гроші в касі, на розрахунковому рахунку, в акредитивах, будь-яка заборгованість);

  3. готові вироби, відвантажені споживачам, гроші в акціях, на розрахунку, в касі;

  4. транспортні засоби підприємства, виробничі будівлі, споруди;

  5. прибуток.

22. До складу оборотних засобів підприємства належать:

  1. запаси матеріалів, запасних частин, паливо, готова продукція на складі;

  2. оборотні фонди та фонди обігу;

  3. незакінчене виробництво, готова продукція на складі;

  4. виробничі запаси, незакінчене виробництво, витрати

майбутніх періодів, фонди обігу;

5)устаткування цехів, готова продукція на складі.

23. Ефективність використання оборотних засобів характеризують:

  1. прибуток, рентабельність виробництва;

  2. рівень віддачі оборотних засобів;

  3. коефіцієнт оборотності, середня тривалість одного обороту;

  4. фондовіддача, фондомісткість продукції;

  5. фондоозброєність праці;

  6. ваш варіант.

24. Ліквідність — це:

1) можливість ліквідації підприємства;

2) можливість за рахунок перетворення активів у грошову форму своєчасно ліквідувати обов'язки підприємства;

3) необхідність ліквідувати підприємства;

4) ваш варіант.

25. Як визначити забезпеченість підприємства власними оборотними коштами:

  1. зіставленням фактичної наявності власних оборотних коштів на початок та на кінець року;

  2. зіставленням фактичної наявності власних оборотних коштів на кінець року з планом щодо товарної продукції;

  3. зіставленням фактичної наявності власних оборотних коштів з їх плановою потребою (нормативом) на початок та кінець року;

  4. зіставленням фактичної наявності власних оборотних коштів на початок та кінець року з сумою валюти балансу на початок та кінець року?

26. Як розраховується оборотність оборотних коштів:

  1. відношенням середнього залишку нормованих оборотних коштів до обсягу реалізації продукції;

  2. відношенням середнього залишку нормованих оборотних коштів до величини залишків нереалізованої продукції;

  3. відношенням середнього залишку нормованих оборотних коштів до величини залишків нереалізованої продукції;

  4. відношенням середнього залишку нормованих оборотних коштів до величини валюти балансу?

27. Як визначається за балансом фактична наявність власних оборотних коштів:

  1. яка різниця між першим та другим розділами активу балансу;

  2. яка різниця між першим та другим розділами пасиву балансу та першим і другим розділом активу;

  3. яка різниця між першим розділом пасиву та першим розділом активу балансу?

28. Ефективність використання необоротних активів підприємства оцінюється:

  1. коефіцієнтом оборотності;

  2. фондовіддачею;

  3. коефіцієнтом зносу;

  4. коефіцієнтом оновлення;

  5. інше.

29. Інтенсивність використання господарських коштів характеризує показник:

  1. ліквідності;

  2. рентабельності;

  3. оборотності;

  4. операційний цикл;

  5. інше.

30. Платоспроможність підприємства показує його можливість відповідати за:

  1. короткостроковими зобов'язаннями;

  2. своїми зовнішніми зобов'язаннями;

  3. довгостроковими зобов'язаннями;

  4. зобов'язаннями перед робітниками підприємства та бюджетом;

  5. інше.

31. Довгострокові зобов'язання підприємства розташовані у:

  1. II розділі пасиву балансу;

  2. III розділі пасиву балансу;

  3. II та III розділах пасиву балансу;

  4. IV розділі пасиву балансу;

  5. інше.

32. Термінова ліквідність — це спроможність підприємства оплатити свої:

  1. короткострокові зобов'язання;

  2. зовнішні зобов'язання;

  3. довгострокові зобов'язання;

  4. зобов'язання перед бюджетом;

  5. інше.


Модуль 2

33. Поняття "балансовий прибуток" підприємства включає:

  1. виторг, одержаний від реалізації продукції;

  2. грошову форму вартості товарів;

  3. різницю між обсягом реалізованої продукції у вартісній формі та собівартістю;

  4. прибуток від реалізації продукції, результат від іншої реалізації, прибуток від позареалізаційних операцій (за цінними паперами, частковою участю в інших підприємствах), витрати та збитки від позареалізаційних операцій;

5) виторг від реалізації продукції, за винятком акцизів.

34. Рентабельність окремих видів продукції визначається:

  1. відношенням прибутку, який входить у ціну виробу, до його ціни;

  2. відношенням прибутку від реалізації до виторгу від реалізації;

  3. відношенням балансового прибутку до середньої вартості майна підприємства;

  4. відношенням балансового прибутку до середньої вартості основних фондів та матеріальних оборотних коштів;

  1. ваш варіант.

35. Рентабельність виробничих фондів визначається:

  1. відношенням балансового прибутку до обсягу реалізованої продукції;

  2. відношенням прибутку від реалізації до виторгу від реалізації;

  3. відношенням балансового прибутку до середньої вартості майна підприємства;

  4. відношенням прибутку до середньої вартості основних фондів та матеріальних оборотних коштів;

  5. ваш варіант.

36. Які чинники впливають на величину прибутку від реалізації:

  1. собівартість реалізованої продукції, обсяг реалізації, ціни на реалізовану продукцію, прибуток за акціями та цінними паперами;

  2. виторг від реалізації, асортимент та структура виробленої продукції, ціни на реалізовану продукцію;

  3. собівартість реалізованої продукції, обсяг реалізації, ціни на реалізовану продукцію, асортимент та структура реалізованої продукції?

37. Як визначити коефіцієнт ритмічності випуску продукції:

  1. відношенням фактичного випуску до планового;

  2. відношенням обсягу недовиконання плану до планового випуску;

  3. відношенням фактичного випуску, але не вище плану, за декадами до планового обсягу випуску продукції за місяцями;

  4. відношенням фактичного випуску в межах плану за декадами до фактичного випуску за місяць?

38. Назвіть основні чинники, які впливають на виконання плану за обсягом та реалізацією товарної продукції:

  1. чинники, пов'язані з предметами, засобами праці та працею;

  2. виконання плану випуску продукції;

  3. зміни залишків нереалізованої продукції;

  4. зміни випуску товарної продукції, залишків нереалізованої продукції на початок та кінець звітного періоду, оприбуткованих залишків списання недостачі та псування продукції;

  5. ваш варіант.

39. Які чинники впливають на обсяг виробництва продукції:

  1. усі чинники, пов'язані з працею, засобами та предметами праці;

  2. забезпеченість робочою силою та її використання;

  3. впровадження нової техніки та її використання;

  4. забезпеченість паливом та матеріалами?

40. Який із охарактеризованих рівнів якості продукції належить до абсолютного:

  1. який визначається за новими видами продукції, перш за все, знаряддями праці;

  2. передбачає оцінювання якості виробів з урахуванням пріоритетних напрямів та розподілу науки і техніки;

  3. передбачає порівняння її показників з абсолютними показниками якості кращих аналогічних вітчизняних та зарубіжних зразків виробів;

  4. який знаходять шляхом обчислення вибраних для його вимірювання показників без їх порівняння з відповідними показниками аналогічних виробів;

  5. який передбачає рівень оптових цін підприємства на виготовлену продукцію?

41. Які з наведених факторів, що впливають на обсяг продукції, належать до зовнішніх:

  1. залишки продукції;

  2. управління запасами;

  3. фінансова дисципліна;

  4. розрахункова дисципліна;

  5. купівельна спроможність населення?

42. Чинники, що впливають на якість продукції:

  1. естетичні;

  2. організація управління та виробничого процесу;

  3. патентно-правові;

  4. ергономічні;

  5. частка виробничого браку.

43. До загальних показників якості належать:

  1. організація управління;

  2. коефіцієнт оновлення асортименту продукції;

  3. надійність, довговічність;

  4. умови збереження продукції;

  5. надійність, безпека.

44. Який з наведених нижче рівнів якості зараховують до оптимального:

  1. що визначається за новими видами продукції, перш за все, знаряддями праці;

  2. що передбачає оцінювання якості виробів з урахуванням пріоритетних напрямів та розподілу науки і техніки;

  3. що передбачає порівняння її показників з абсолютними показниками якості кращих аналогічних вітчизняних та зарубіжних зразків виробів;

  4. що його знаходять шляхом обчислення вибраних для його вимірювання показників без їх порівняння з відповідними показниками аналогічних виробів;

  5. що передбачає рівень оптових цін підприємства на виготовлену продукцію?

45. Які з наведених тлумачень належать до наслідків порушення ритмічності виробництва:

  1. невиконання договірних умов, порушення ритмічності суміжних підприємств;

  2. перебої у постачанні сировини;

  3. порушення технології виробництва;

  4. недостатня кваліфікація робітників?

46. До прямих змінних витрат належать:

  1. позавиробничі витрати;

  2. амортизація;

  3. витрати на рекламу;

  4. витрати на матеріальні ресурси;

  5. витрати на дослідження;

  6. правильної відповіді немає.

47. Маржинальний дохід — це:

  1. сума прибутку і постійних витрат;

  2. сума виторгу від реалізації продукції та постійних
    витрат;

  3. сума прибутку та змінних витрат;

  4. сума прибутку та прямих змінних витрат;

  5. сума прибутку та накладних змінних витрат;

  6. правильної відповіді немає.

48. До постійних витрат на виробництво та збут продукції не належать:

  1. амортизація;

  2. податок на майно;

  3. рента;

  4. витрати на рекламу;

  5. витрати на оплату праці.

49. Критичний обсяг реалізації продукції розраховується як:

  1. відношення постійних витрат до ціни продукції;

  2. відношення маржинального доходу до суми продажу

продукції;

  1. відношення накладних змінних витрат до ціни продукції;

  2. правильної відповіді немає.

50. Рівень продуктивності праці характеризують:

  1. фондовіддача, фондомісткість;

  2. вироблена продукція у розрахунку на одного працівника (робітника);

  3. трудомісткість продукції;

  4. фондоозброєність праці;

  5. прибуток.

51. Як аналізується структура промислово-виробничого персоналу:

1) зіставленням фактичної частки кожної категорії персоналу з плановою;

  1. зіставленням фактичної частки кожної категорії персоналу з плановою та фактичною за минулий звітний період;

  2. зіставленням фактичної частки робітників у загальній чисельності персоналу за ряд звітних періодів з плановими;

  3. відношенням надмірного числа працівників до середньої за списком чисельності?

52. Як визначити вплив надмірної або недостатньої чисельності робітників на обсяг виробництва продукції:

  1. множенням фактичної чисельності робітників на продуктивність праці одного робітника;

  2. множенням різниці фактичної та планової чисельності робітників на їх фактичну продуктивність праці;

  3. множенням різниці фактичної та планової чисельності робітників на їх планову продуктивність праці;

  4. множенням відпрацьованого часу робітниками на продуктивність праці?

53. Якими показниками характеризують продуктивність праці:

  1. відпрацьованими людино-днями, людино-годинами;

  2. обсягом валової, товарної, реалізованої продукції;

  3. середньогодинною, денною, місячною (річною) кількістю виробленої продукції на одного працівника;

  4. виконанням норм виробленої продукції та зниженням трудомісткості продукції?

54. Які чинники впливають на продуктивність одного працівника:

  1. обсяг виробництва продукції та чисельність працівників;

  2. чисельність робітників та відпрацьований ними час;

  3. зміна частки робітників у загальній чисельності персоналу та їх продуктивність;

  4. співвідношення між основними та допоміжними робітниками?

55. Які чинники впливають на денну продуктивність праці робітників:

  1. обсяг виробництва продукції та загальна кількість відпрацьованих людино-днів;

  2. зміни тривалості робочого дня та годинної продуктивності праці;

  1. зміна кількості робітників та продуктивності їх праці;

  1. виконання норм виробітку та трудомісткості продукції?

56. Як розрахувати вплив зміни кількості явок на роботу на місячну (річну) продуктивність праці:

  1. множенням кількості робітників на їх продуктивність;

  2. множенням відхилення між фактичним та плановим числом виходів на роботу одного робітника на планову денну продуктивність праці;

  3. множенням відхилення між фактичною та плановою продуктивністю праці на планову кількість явок на роботу;

  4. множенням фактичної кількості робітників на планову продуктивність праці?

57. Як розрахувати вплив годинної (денної) продуктивності праці на обсяг виробництва продукції:

  1. відношенням обсягу виробництва продукції до загальної кількості відпрацьованих людино-годин (людино-днів);

  2. множенням фактичної чисельності робітників на планову годинну (денну) продуктивність праці;

  3. множенням планової годинної (денної) продуктивності праці на загальну фактично відпрацьовану кількість людино-годин (людино-днів);

  4. множенням відхилення між фактичною та плановою продуктивністю праці на фактично відпрацьовані усіма робітникам людино-години (людино-дні)?

58. Як розрахувати вплив зміни середньої заробітної плати на економію (перевитрати) фонду оплати праці:

  1. множенням фактичної заробітної плати на планову чисельність;

  2. відношенням фонду оплати праці до середньої заробітної плати;

  3. множенням відхилення між фактичною та плановою середньою заробітною платою на фактичну чисельність персоналу?

59. Основні фонди при зарахуванні їх на баланс підприємства в результаті придбання будівництва оцінюються:

  1. за відновленою вартістю;

  2. за повною первісною вартістю;

  3. за залишковою вартістю;

  4. за змішаною вартістю.

60. Рівень використання основних виробничих фондів характеризують:

  1. рентабельність, прибуток;

  2. фондовіддача, фондомісткість;

  3. фондоозброєність праці робітників;

  4. коефіцієнт змінності;

  5. продуктивність праці робітників.

61. Екстенсивне використання основних виробничих фондів характеризують:

  1. фондовіддача, фондомісткість;

  1. коефіцієнт змінності, коефіцієнт екстенсивного використання обладнання;

  1. фондоозброєність праці робітників;

  2. рентабельність виробництва;

  3. прибуток підприємства;

  4. ваш варіант.

62. Інтенсивне використання устаткування характеризують:

  1. коефіцієнт змінності;

  2. фондовіддача;

  3. фондоозброєність праці робітників;

  4. продуктивність певного виду устаткування;

  5. коефіцієнт інтенсивного використання устаткування;

  6. ваш варіант.

63. Показник фондовіддачі характеризує:

  1. обсяг товарної продукції на 1 грн основних виробничих фондів;

  2. рівень технічної забезпеченості праці;

  3. питомі витрати основних фондів на 1 грн реалізованої продукції;

  4. кількість оборотів оборотних коштів.

64. Як визначається коефіцієнт зносу основних засобів:

  1. відношенням обсягу виробництва продукції до загального числа відпрацьованих людино-годин (людино-днів);

  2. відношенням зносу основних засобів на кінець року до зносу їх на початок року;

  3. відношенням зносу основних засобів до їх середньої вартості;

  4. відношенням зносу основних засобів до їх первісної вартості відповідно на початок та на кінець звітного періоду?

65. Якими узагальнюючими показниками характеризується ефективність використання основних фондів:

  1. обсягом виробництва товарної продукції;

  2. коефіцієнтом екстенсивного завантаження устаткування;

  3. фондовіддачею, обсягом продукції з квадратного метра виробничої площі;

  4. продуктивністю однотипного устаткування?

66. Як обчислити вплив зміни в структурі основних фондів на відхилення фондовіддачі:

  1. множенням різниці між фактичною та плановою фондовіддачею активної частки основних фондів на фактичну їх частку в загальній вартості основних засобів;

  2. множенням різниці між фактичною та плановою фондовіддачею активної частки основних фондів на фактичну їх частку в загальній вартості основних засобів;

  3. множенням вартості основних засобів на планову фондовіддачу;

  4. відношенням планового обсягу виробництва продукції до фактичної вартості активних основних фондів?

67. Якими показниками характеризується ефективність використання устаткування:

  1. коефіцієнтом оновлення;

  2. коефіцієнтом змінності;

  3. коефіцієнтом екстенсивного, інтенсивного та інтегрального використання;

  4. коефіцієнтом зносу?

68. Якими показниками характеризується технічний стан основних фондів:

1) коефіцієнтом вибуття;

2) коефіцієнтом оновлення;

3) фондомісткістю;

4) коефіцієнтом зносу, строком служби машин та устаткування?

69. Якими показниками характеризується ефективність використання матеріальних ресурсів:

  1. матеріаломісткістю (матеріаловіддачею);

  2. витратою певного матеріалу на виготовлення конкретного виробу;

  3. витратою матеріалу на 1 грн продукції в оптових цінах;

  4. дотриманням норм витрат матеріалів;

  5. зниженням матеріаломісткості продукції?

70. Екстенсивне використання матеріальних ресурсів характеризують показники:

  1. фондовіддача, фондомісткість;

  2. коефіцієнт змінності, коефіцієнт екстенсивного використання обладнання;

  3. матеріаломісткість;

  4. частка матеріалів і сировини в загальному обсязі матеріальних витрат;

  5. прибуток підприємства;

  6. ваш варіант.

71. Інтенсивне використання матеріальних ресурсів характеризують показники:

  1. коефіцієнт змінності;

  2. фондовіддача;

  3. матеріаловіддача, матеріаломісткість;

  4. продуктивність певного виду устаткування;

  5. коефіцієнт інтенсивного використання устаткування;

  6. ваш варіант.

72. Матеріаловіддача характеризує:

  1. вихід продукції на 1 грн матеріальних витрат;

  1. процес переносу матеріальних витрат на собівартість продукції, що виробляється;

  2. витрати усіх видів матеріальних ресурсів на 1 грн товарної продукції;

  1. витрати матеріалів та сировини;

  2. ваш варіант.

73. Призначення класифікації витрат на виробництво за економічними елементами:

  1. розрахунок собівартості одиниці конкретного виду продукції;

  2. основа для розрахунку кошторису на виробництво;

  3. розрахунки витрат на матеріали.

74. Призначення класифікації витрат за калькуляційними статтями:

  1. визначення цін на виготовлення деталей, вузлів;

  2. розрахунок прямих та непрямих витрат;

  1. розрахунок собівартості одиниці конкретного виду продукції;

  2. основа для складання кошторису витрат на виробництво;

  1. ваш варіант.

75. Які чинники впливають на показник витрат на 1 грн товарної продукції:

  1. зміна обсягу, структури, асортименту випуску продукції, цін на матеріали та товарну продукцію;

  2. зміна структури, асортименту продукції, рівня витрат та цін?

76. Як визначається рівень витрат на 1 грн товарної продукції:

  1. відношенням собівартості товарної продукції до її обсягу в оптових цінах;

  2. відношенням обсягу товарної продукції в оптових цінах до її собівартості;

  3. відношенням матеріальних витрат до обсягу товарної продукції в оптових цінах;

  4. відношенням обсягу товарної продукції до матеріальних затрат?

77. Як проаналізувати собівартість продукції за елементами витрат:

  1. порівнянням абсолютних фактичних показників з плановими;

  2. порівнянням відносних фактичних показників з плановими;

  3. порівнянням відносних фактичних показників у динаміці за кілька років;

  4. ваш варіант?

78. Собівартість продукції (робіт, послуг) — це:

  1. сума витрат на виробництво продукції (робіт, послуг);

  2. сума витрат на виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг);

  3. сума витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) та інших витрат підприємства, які здійснюються за рахунок його прибутку;

  4. ваш варіант.

79. Які витрати слід віднести до непрямих витрат:

  1. організаційні витрати;

  2. транспортно-заготовельні витрати;

  3. матеріальні витрати;

  4. витрати на заробітну плату;

  5. витрати на паливо.

80. На зниження собівартості продукції впливають внутрішні виробничі техніко-економічні фактори:

  1. поліпшення використання природних ресурсів;

  2. підвищення технічного рівня виробництва;

  3. поліпшення структури продукції, що виробляється;

  4. зміна складу та якості сировини;

  5. зміна розташування виробництва.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Азаренков Г.Ф. Економічний аналіз: Навч. посіб. —Ч. 2 / Г.Ф. Азаренков, З.Ф. Петряєва, Г.Г. Хмеленко. — X.: Вид. ХНУ, 2004. — 232 с.

2. Івахненко В.М., Горбаток М.І., Льовочкін B.C. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 1999. — 176 с.

3. Мних Є.В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. — К.: Ін-т змісту і методів навчання, 1996. —236 с.

4. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. — К.: Центр навч. літ., 2003. — 412 с.

5. Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві: Навч. посіб. — Л.: Світ, 1998. —208 с.

6. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / За ред. д.е.н., проф.., заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф.Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП. „Рута”, 2007. – 704 с.

7. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 668 с.

8. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. — Л.: ЛБІНБУ, 2000. — 485 с.

Додаткова

9. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб.-практ. пособие. — М.: Дело и Сервис, 1998. — 256 с.

10. Баканов М.И, Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 288 с.

11. Ефимова О.В. Финансовый анализ. — 2-е изд., доп. — М.: Бухгалтерский учет, 1998. — 320 с.

12. Калина А.В., Конева М.И. Современный экономический анализ и прогнозирование: Учеб. пособие для вузов. — 2-е изд. — К.: КНЕУ, 1998. — 272 с.

13. Карлин Т.П., Макмин А.Р.Ш. Анализ финансовых отчетов (На основе GAAP): Учебник: Пер. 4-го англ. изд. —М.: Изд. дом "ИНФРА-М", 1998. — 447с.

14. Комаринський Я., Яремчук І. Фінансово-інвестиційний аналіз. — К.: Укр. енциклопедія, 1996. — 350 с.

15. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія. — К.: КНЕУ, 2001. — 387 с.

16. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1999. — 132 с.

17. Панков Д.А. Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах. — Минск: ИП "Экоперспектива", 1998. —238 с.

18. Практикум по учету и финансовому анализу /Д.А. Панков, Л.В. Пашковская, К.А. Шиманский, А.О. Якубович; Под ред. Д.А. Панкова, К.А. Шиманского. — Минск: ООО "Мисанта", 1999. — 176 с.

19. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия. — М.: ЮНИТИ, 1997. — 376 с.

20. Стоун Д. Бухгалтерский учет и финансовый анализ. — К.: КНЕУ, 1998.— 300 с.

21. Томас Р. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности: Пер. с англ. — М.: Дело и Сервис,1999.— 432 с.

22. Учет и финансовый анализ / Под ред. Д.А. Панкова. — Минск: Технология, 1997. — 250 с.

23. Хелферпг Э. Техника финансового анализа. — М.: Аудит: ЮНИТИ, 1996. — 664 с.

24. Цал-Цалко Ю.С. Бухгалтерський звіт підприємства та його аналіз. — Житомир.: ЖІТІ, 1998. — 200 с.

25. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємствата її аналіз: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: ЦУЛ, 2002. —360 с.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економічний аналіз" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 6.050100 – “Економіка підприємства”, 6.050100 –„Маркетинг”, 6.050100 – „Комерційна діяльність” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладачі : старш. викл. С.В. Іщенко,

асист. М.О. Дворник


Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки О. І. Маслак


Підп. до друк.________ Формат 60 х 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад ______ прим. Зам. № ________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

Самостійної роботи з навчальної дисципліни „економічний аналіз iconКременчуцький національний університет
Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “економічний аналіз” для студентів денної та заочної форм навчання
Самостійної роботи з навчальної дисципліни „економічний аналіз iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни облік та аналіз руху грошових поток
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Облік та аналіз руху грошових потоків” для студентів...
Самостійної роботи з навчальної дисципліни „економічний аналіз iconЕкономічний аналіз
Методичні вказівки щодо виконання розрахункових робіт з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів денної та заочної...
Самостійної роботи з навчальної дисципліни „економічний аналіз iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни " аналіз у бюджетних та банківських установах" для студентів напряму підготовки "Облік та аудит"
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Аналіз у бюджетних та банківських установах” для студентів...
Самостійної роботи з навчальної дисципліни „економічний аналіз iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм...
Самостійної роботи з навчальної дисципліни „економічний аналіз iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання...
Самостійної роботи з навчальної дисципліни „економічний аналіз iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «економічний аналіз»
«Економічний аналіз» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030504...
Самостійної роботи з навчальної дисципліни „економічний аналіз iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " економічний ризик та методи його вимірювання" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економічний ризик та методи його вимірювання" для студентів денної...
Самостійної роботи з навчальної дисципліни „економічний аналіз iconКостюк в. О. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Фінансово-економічний аналіз підприємств мг” для студентів...
Самостійної роботи з навчальної дисципліни „економічний аналіз iconТехніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства
Для викладання дисциплін «Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності», «Фінансово-економічний аналіз» для студентів економічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи