Методичні рекомендації щодо вивчення тем icon

Методичні рекомендації щодо вивчення тем
Скачати 228.69 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення тем
Дата28.07.2012
Розмір228.69 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІІ


ШОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ВИВЧАННЯ

навчальної дисципліни

“ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ ”

для студентів денної та заочної форм навчання

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


Для спеціальності 7.092203

„Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”


КРЕМЕНЧУК 2007

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Функціонально-вартісний аналіз” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.092203 „Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”

(в тому числі скорочений термін навчання)


Укладач: старший викладач В.О. Франко


Рецензент к.т.н., доц. В.Е. Черніченкокафедра економіки


Затверджено методичною радою університету

протокол № __ від „__” _________ 200 р.


Заступник голови методичної ради про. В.В. Костін


2


зміст


Вступ


 1. Загальні методичні рекомендації
 1. Теми лекцій, погодинний розклад самостійної роботи
 1. Методичні рекомендації щодо вивчення тем
 1. Тематика практичних занять 1. Тестові завдання та завдання для самоконтролю


Список літератури


3

Вступ


Господарюючим суб'єктам за умов ринку надано широкі права і можливості щодо реалізації економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, збуту продукції. При цьому підприємства виходять із власних ресурсних можливостей з урахуванням широкого спектра чинників, що впливають на ефективність використання виробничого потенціалу.

ФВА являє собою ефективний спосіб виявлення резервів скорочення витрат, які ґрунтуються на пошуку більш дешевих способів виконання головних функцій (шляхом організаційних, технічних, технологічних й інших змін виробництва) при одночасному виключенні зайвих функцій.

Ціль ФВА пошук найбільш економічних з погляду споживача й виробника варіантів практичного рішення певних завдань.

Завдання ФВА:

 • загальна характеристика об'єкта дослідження;

 • деталізація об'єкта на функції (побудова «дерева» функції);

 • угруповання виділених функцій на головні, допоміжні й непотрібні;

 • розрахунок суми витрат на виготовлення виробу, при виключенні зайвих функцій;

 • розробка пропозицій по технологічному виробничому вдосконаленню;

ФВА є одним з видів економічного аналізу й займає певне місце в системі економічних наук.

ФВА - метод одночасного й взаємозалежного дослідження функцій об'єкта і його вартості, що і є об'єктом аналізу.


Предметом ФВА є дослідження й оптимізація функцій об'єкта. 1. ^ Загальні методичні рекомендації
  1. Самостійна робота


Під час вирішенні практичних питань, пов’язаних з науково-технічним прогресом і підвищенням ефективності виробництва в умовах ринкової економіки, необхідно добре знати конкретну економіку, вміти реалізовувати будь-яке завдання з найбільшою ефективністю для народного господарства України. Значну частину курсу “Функціонально-вартісний аналіз” студенти вивчають самостійно за літературою, а також на основі аналізу практичних матеріалів промислових і приватних підприємств, на яких працюють або проходять практику.

Починаючи вивчення курсу, насамперед треба згідно з програмою ознайомитись з його змістом, обсягом кожної теми і послідовністю включених до неї питань. Обов’язково необхідно з’ясувати значення та зв’язок прикладної економіки з іншими галузями науки та межами, в яких економіка знаходить застосування.

Вивчення курсу рекомендується вести за окремими темами. Ознайомившись зі змістом теми, її особливостями, слід приступити до першого читання. При цьому не треба особливо затримуватись на окремих деталях, а старатися одержати загальне уявлення про викладені теми, зазначаючи складні та незрозумілі місця. Після цього можна приступити до детального вивчення матеріалу за рекомендованими підручниками або навчальними посібниками.

Як основні джерела при вивченні курсу рекомендується використовувати

4

підручники 5,6,7. За відсутності вказаних підручників, а також для більш глибокого вивчення окремих питань студенти можуть використовувати інші навчальні посібники, які наведені в цих методичних рекомендаціях.

Для кращого засвоєння і запам’ятовування матеріалу студентові треба вести конспект зі стислим описом розглянутих питань. Після вивчення тем даного розділу необхідно відповісти на запитання для самоперевірки. Запитання для самоперевірки акцентують увагу на найбільш важливих матеріалах теми.


1.2 Лекції


Згідно з планом навчання з цієї навчальної дисципліни передбачено лекції, які викладаються згідно навчальним планом. Залежно від призначення та змісту лекції, вони можуть бути установочними або оглядовими. Їх мета – полегшення засвоєння матеріалу, який вивчається. На оглядових лекціях дається його систематизація з кожного розділу, роз’яснюються окремі теоретичні положення, при цьому акцентується увага на розрахунках та відповідях контрольної роботи.

Оглядові лекції читають студентам заочної форми навчання в період заліково-екзаменаційної сесії. На цих лекціях уточнюють окремі найбільш складні для засвоєння питання курсу, узагальнюють матеріал, вивчений студентами протягом семестру, дається огляд літератури з даної дисципліни.


1.3 Практичні завдання


Важлива роль у освоєнні даного курсу відведена практичним завданням.

На практичні занаття винесені теми, котрі потребують детального аналізу змісту навчального матеріалу.Окремі питання можут стати темами рефератів.


1.4 Консультації


Якщо під час вивчення курсу або виконання контрольної роботи виникають труднощі, студентам слід звертатися за консультацією до викладача, який веде курс або приймає контрольні роботи.


1.5 Змістовий модульний контроль


Модульний контроль для студентів проводиться під час тижнів модульного контролю за розкладом навчальних занять.


1.6 Залік


5


3 Методичні рекомендаціі до вивчення тем

Тема 1 Сутність і завдання ФВА

Основні питання:

 1. Сутність ФВА.

 2. Основні етапи розвитку ФВА.

 3. Місце ФВА в системі економічних наук.

 4. Основні категорії ФВА.


Функціонально-вартісний аналіз як галузь економічної науки. Основні етапи розвитку функціонально-вартісного аналізу. Його роль в управлінні господарством та підвищенні ефективності виробництва. Функціонально-вартісний аналіз в умовах ринкової економіки.

Основні категорії функціонально-вартісного аналізу. Ресурси, фактори (чинники) резерви виробництва, їх класифікація.

Завдання функціонально-вартісного аналізу. Оцінка результатів господарської діяльності. Сприяння управлінню й контролю виробництва. Пошук і виявлення резервів, заходи для їх реалізації з метою підвищення ефективності виробництва.

ФВА - метод одночасного й взаємозалежного дослідження функцій об'єкта і його вартості, що і є об'єктом аналізу.

Основні категорії - основне поняття науки.

- функція об'єкта - споживчі властивості об'єкта:

 • головні функції (ГФ) - виражають призначення об'єкта;

 • основні функції (ОФ) - забезпечують виконання головних функцій;

 • допоміжні функції (ДФ) - що забезпечують реалізацію основних функцій;

 • другорядні функції (ДрФ) - пов'язані з естетичними, фізіологічними й іншими властивостями виробу;

 • шкідливі функції (ШФ)

Витрати на функцію - min витрати при яких ця функція виконується.


Контрольні запитання:

 1. Дайте визначення ФВА

 2. Які основні єтапи розвитку ФВА

 3. Які Основні категорії ФВА.


Література:1;2;9


Тема 2. Предмет, принципи і види ФВА

Основні питання:


 1. Принципи організації ФВА.

 2. Предмет, об'єкт і види ФВА.Господарська діяльність як предмет функціонально-вартісного аналізу. Об’єкти і суб’єкти аналізу. Зміст аналізу. Умови, які спонукали до розвитку аналізу на підприємствах. Використання у функціонально-вартісному аналізі системи показників.

Види та напрямки функціонально-вартісного аналізу. Мета, предмет, об’єкт ФВА.

Місце функціонально-вартісного аналізу господарської діяльності у системі наук.

7

Його зв’язок з політичною економією, галузевими економіками, маркетингом,

організацією виробництва й управління, фінансуванням, статистикою, бухгалтерськими обліком, аудитом тощо.

Інформаційна база ФВА.

Принципи організації ФВА.

 1. Функціональності.

 2. Системного підходу.

 3. Ранньої діагностики.

 4. Пріоритету.

 5. Оптимальної деталізації.

 6. Принцип послідовності.

 7. Виділення провідної ланки.

Перший полягає в тім, що об'єкт, який повинен бути вдосконалений або знову створений, розуміеться як комплекс функцій, що цей об'єкт виконує або повинен виконувати. ФВА сприяє здійсненню пошуку ефективного способу реалізації цих функцій.

Другий проявляється в тім, що кожен досліджуваний об'єкт розглядається як складна динамічна система, що складається з ряду елементів, які певним способом зв'язані між собою й зовнішнім середовищем. Вивчення кожного об'єкта повинне здійснюватися з урахуванням всіх внутрішніх і зовнішніх зв'язків його окремих елементів.

Третій полягає в тому, що величина виявлення резервів залежить від того, на якій стадії життєвого циклу виробу проводиться ФВА.

Стадії: проектування, виробнича, експлуатація, утилізація.

В основному зайві витрати закладаються на етапі проектування і як із цього витікає найбільший ефект від ФВА на цьому етапі, коли можна попередити зайві витрати не тільки на виготовлення виробу, а й на підготовку його використання.

Четвертий полягає в максимізації ефектів ФВА при min можливих витратах на її проведення тому що в першу чергу ФВА повинні підлягати вироби й процеси, які перебувають у стадії конструкторської розробки й будуть виготовлятися в більших масштабах.

П'ятий полягає у виділенні споживчих функцій об'єкта, і якщо об'єкт занадто складний його аналіз краще здійснити в 2 етапи:

 • розподіл об'єкта на великі частини (окремі вузли або відособлені операції тех. процесів)

 • виконання ФВА кожного з виділених більш дрібних об'єктів.

Шостий вимагає певної послідовності й попереднього вивчення майбутнього об'єкта й всіх обставин, які пов'язані з виробництвом, при цьому необхідно користуватися логічною схемою деталізації: від загального до частки, об'єкт - вузол - функції. Результат ФВА на кожному етапі залежить від повноти і якості виконаних робіт на попередніх етапах.

Сьомий припускає ліквідацію вузьких місць. Майже завжди при аналізі з'ясовується, що в господарському комплексі існує деяка частина (елемент) яка вимагає більших витрат на забезпечення життєздатності всього об'єкта й стримує одержання ефекту від його використання. У цьому випадку дослідження доцільно.


Розрізняють три види ФВА:

 • коригувальний ФВА застосовується для поліпшення (модернізації) об'єкта шляхом виключення конструктивної надмірності існування об'єктів.

 • дослідницький застосовується при створенні нових об'єктів, щоб знайти технічне рішення носіїв не маючих аналогів для виконання необхідного переліку функцій.

 • 8

 • інверсна форма ФСА при якій об'єктом є задана сукупність споживчих функцій їхнього прояву, а метою при цьому є визначення необхідної системи функцій, які задовольнять ці потреби.

Контрольні запитання:

 1. Який вид ФВА застосовується для поліпшення (модернізації) об'єкта шляхом виключення конструктивної надмірності існування об'єктів.?

2. Який принцип полягає у виділенні споживчих функцій об'єкта, якщо об'єкт

занадто складний його аналіз краще здійснити в де килька етапів.


Література:1;2; 3,5,9


Тема 3 Класифікація функцій

Основні питання:


 1. Принципи й методи визначення функцій.

 2. Класифікація функцій.

 3. Оцінка функцій.Поняття функцій та їх класифікація. Методи та принципи визначення функцій. Методи оцінювання функцій. Порядок визначення функціонально-необхідних витрат. Визначення та побудова функціональної моделі. Визначення та побудова структурної моделі. Порядок побудови функціонально-вартісної моделі

Розроблено ряд принципів формулювання функції:

 • кратність;

 • узагальненість;

 • повнота.

Кратність - функція визначається дієсловом й іменником, методологічна єдність всіх визначень полягає в їхньому словесному формулюванні, при цьому необхідно дотримуватись наступних рекомендацій:

 • дієслово повинне бути в 3-й особі теперішнього часу;

 • іменник повинен виражати аналізований об'єкт у знахідному відмінку.

Узагальненість - при визначенні функції необхідно максимальне узагальнення, але тільки в рамках відповідного системного класу, до якого належить обраний об'єкт і намічені цілей.

Повнота - комплекс визначень функцій повинен представляти повний функціональний опис аналізованого об'єкта.

До найпоширеніших відомих методів визначення функцій відносяться:

 • метод професійного аналізу, експертної оцінки.

 • метод «чорного ящика»

- метод «логічного ланцюжка»


Функції об'єкта можна класифікувати по 3 напрямкам:

 • з речовинної точки зору;

 • за принципом ієрархії;

 • з методологічної точки зору.

З речовинної точки зору:

 • первинні функції;

 • вторинні функції.

Основним критерієм для цього розподілу є позиція споживача.

9

Первинна - яка очікує й вимагає споживача.

Вторинна - яка цікавить виробника.

За принципом ієрархії :

 • головна функція - виражає сутність поводження об'єкта, головний зміст його існування (споживчу вартість). Вона завжди єдина, первинна.

 • Основні функції комплексно виражають завжди тільки одну частину поводження об'єкта орієнтовану тільки на одну споживчу систему. Число основних функцій залежить від числа споживчих систем;

 • Допоміжна - докладно характеризує поводження об'єкта, вона доповнює основну і головну й сприяє реалізації тих функцій і всієї системи в цілому.

Методологічна точка зору:

Діючі - ті функції, які аналізований об'єкт дійсно виконує.

Необхідні - ті котрі об'єкт повинен мати або виконувати.

Відсутні - ті які систематизуємий об'єкт повинен був виконати для задоволення суспільних потреб.

Непотрібні - функції, які об'єкт виконує, але вони нікому не потрібні й з погляду задоволення суспільних потреб є зайвими.


Оцінка функцій виробляється за наступними критеріями:

 • показник значення функції;

 • величина ступеня виконання функцій;

 • величина витрат на функцію.

Вартість функції - це витрати на виготовлення або експлуатацію її матеріальних носіїв. Звичайно при проведенні ФВА обмежуються прямими виробничими витратами: заробітна плата, матеріал, покупні матеріали, витрати на утримання й експлуатацію встаткування (ВУЕВ).

Вартісна оцінка функцій виконується після їхнього формулювання й супроводжує всі етапи процесів пошуку варіантів технічних рішень.

Під min необхідними витратами на функцію розуміється такий рівень витрат який може бути досягнутий практично при використанні найбільш економічних технічних рішень реалізації функції.

Ці витрати можна визначити підбором аналогів або функціональним членуванням.


Контрольні запитання:

 1. Принципи визначення вартості функції.

 2. Порядок визначення витрат на функції.

 3. Визначення функціонально-необхідних витрат.

 4. Правила системного підходу до вивчення об’єкту.

 5. Визначення та побудова структурної моделі.


Література:1;2; 3,4,5,9


Тема 4 Послідовність проведення ФВА

Основні питання:


 1. Підготовчий етап.

Основні процедури


-Вибір стратегії аналізу.

-Побудова моделі.

10

-Вибір конкретного об'єкта.


-Визначення цілей аналізу.

-Формування групи виконавців.

-Розробка програми групи


 1. Інформаційний етап.


Процедури цього етапу:

-Збір аналітичної інформації.

-Перевірка інформації на вірогідність.

-Обробка інформації.


 1. Аналітичний етап (функціональний аналіз).


Процедури цього етапу:

-Аналіз функцій.

-Специфікація функцій.

-Упорядкування функцій.

-Оцінка функцій.


 1. Творчий етап.

Процедури цього етапу:

-Формування завдань (анкет).

-Угрупування пропозицій.

-Обговорення пропозицій.

-Вибір проекту.


 1. Дослідницький етап.


Процедури цього етапу:

-Розробка пропозицій.

-Обговорення реалізуємості проектів.

-Уточнення пропозицій.

-Оцінка пропозицій.

-Випробування.


 1. Рекомендаційний етап.


Процедури цього етапу:

-Визначення, уточнення й оцінка оптимального варіанта.

-Розробка проектної документації.

-Обговорення й узгодження проектної документації.

-Твердження проекту.

-Передача документації виробничого характеру зацікавленим службам і складання плану впровадження.


 1. Етап впровадження.


Після його закінчення повинні бути вирішені всі питання, пов'язані з організацією виробництва нового варіанта. Повинні бути проведені необхідні консультації, курси

11

підвищення кваліфікації. Протягом усього строку освоєння нового варіанта повинен здійснюватися контроль із боку творчої групи. Підводяться результати проведеної роботи, визначається її економічний ефект. Оформляється звіт про результати.

Залежно від особливостей конкретного об'єкта технологія його виготовлення й методика ФВА може істотно відрізнятися, але принципи методології повинні зберігатися й виконуватися.

Сутність, мета та засоби інформаційно-підготовчого етапу. Сутність, мета та засоби аналітичного етапу. Порядок роботи ІРГ на аналітичному етапі. Методи дослідження об’єкта. Визначення зони зосередження зайвих витрат. Сутність, мета та засоби творчого етапу. Стратегія пошуку нових рішень. Методи обґрунтування ефективності:

 • мозкової атаки;

 • мозкового штурму;

 • сінектичний;

 • морфологічний;

 • методи Дельфи, Паттерн

Сутність, мета та засоби дослідницікого етапу. Сутність, мета та засоби рекомендаційного етапу. Сутність стану впровадження результатів.


Контрольні запитання:

1.Сутність, мета та засоби інформаційно-підготовчого етапу.

2.Сутність, мета та засоби аналітичного етапу.

3.Порядок роботи ІРГ на аналітичному етапі.

4.Схема дослідження об’єкту на аналітичному етапі.

5.Порядок побудови функціонально-вартісної діаграми.

 1. Визначення зони зосередження зайвих витрат.

 2. Сутність, мета та засоби творчого етапу.


Література:1;2; 3,4,5,9


Тема 5 Стратегія використання ФВА


Шляхи зниження витрат на виготовлення вибору. Управління цільовою собівартістю. Процесно-орієнтоване управління. Зарубіжний досвід використання ФВА.


Ефективно застосовувати ФВА на підприємствах означає опанувати всім комплексом питань стратегічного й тактичного характеру. Найкращі результати по ФВА досягнуті на тих підприємствах, де він став складовою частиною методичного комплексу зорієнтованого на перспективу. Перспектива розширення можливості ФВА є однією з об'єктивних причин у необхідності модифікації методики ФВА і її коректуванні.

Це обумовлено:

а) особливостями окремих областей сфер виробничої діяльності й структури підприємства;

б) економічний клімат створюваний дією прямих і непрямих інструментів керування виробництвом;

в) способи організації проведення ФВА.

ФВА може бути застосований у різних сферах діяльності:

а) раціоналізація конструктивності й технологічності на різних стадіях життєвого циклу.

12

б) удосконалювання технологічних процесів у всіх галузях (промисловості, сільське господарство, транспорт й ін.);

в) удосконалювання організаційно-управлінських структур;

г) об'єктом ФВА може бути також система бухгалтерського обліку, при якому необхідно перевірити функціональну роль кожного документа в документо-оберті кожного показника. Такий аналіз дозволив би без втрат облікових функцій скоротити сам перелік облікових документацій. У масштабах держави це означало скорочення паперу, вивільнення працівників. Особливо перспективне застосування ФВА в сільському господарстві. Серед родинних із ФВА ефективних управлінських методик можна виділити:

 1. У галузі розробки нового виробу. Методика називається «Керування цільовою собівартістю».

 2. В області аналізу й удосконалювання процесів. «Процесно-орієнтоване керування».

 3. В області керування накладними витратами «Планування від нульового рівня».

За допомогою цієї методики робиться аналіз накладних витрат.

 1. В області планування діяльності «Поопераційне бюджетування».


Методика керування цільовою собівартістю.

Відрізняється від методики класичного калькулювання цін на основі фактичної (нормативної собівартості). Так як вона в основу закладає ціни продиктовані ринком. Тому ціноутворення й калькулювання при цьому методі орієнтується на побажання споживачів і поводження конкурентів.


Контрольні запитання:

1.Шляхи зниження витрат на виготовлення виробу.

2.Сутність методики «Керування цільовою собівартістю».


Література:1;2; 3,4,5,9 1. Тематика практичних занять1.Предмет й види функціонально-вартісного аналізу. Сутність і завдання ФВА. Принципи організації ФВА. Мета, предмет, об’єкт ФВА.

Види (форми) ФВА.


2.Класифікація функцій. Методи їх визначення. Принципи визначення функцій. Методи визначення функцій.Методи оцінювання функцій.


3.Проведення аналізу абстрактного об’єкта з метою зменшення

витрат на його виробництво. Побудова функціонально-

вартісної моделі. Оптимізація конструкції. Розрахунок

ефективності.


4.За допомогою функціонально-вартісного аналізу зменшити собівартість виготовлення виробу за рахунок зменшення матеріаломіскості без погіршення експлуатаційних характеристик.


13

^ 5 Тестові завдання та завдання для самоконтролю


01.Функціонально-вартісної аналіз (ФВА)-це:

а)- цілісна безліч взаємозалежних елементів.

б)- сукупність корисних властивостей об'єкта.

в)- метод системного дослідження функції працездатності різних об'єктів і витрат на їхню реалізацію.

г)- цілісна безліч взаємозалежних елементів.

02.Функціональна модель (ФМ)- е:

а )- це властивість що дозволяє виділити різні рівні й різні види співвідношень між рівнями.

б)- сукупність корисних властивостей об'єкта.

в) - реальна структура системи з обліком конструктивно технологічних або організаційних елементів визначаючі реальну працездатність об'єкта.

г)- ідеальна структура функцій розглянутої системи без прив'язки яким

небуть носієм.

03. Структурна модель (СМ)-це:

а) - сукупність корисних властивостей об'єкта.

б ) - ідеальна структура функцій розглянутої системи без прив'язки яким небуть носієм.

в) - реальна структура системи з обліком конструктивно технологічних або організаційних елементів визначаючі реальну працездатність об'єкта.

г) - властивість що дозволяє виділити різні рівні й різні види співвідношень

між рівнями.


04. Сукупність корисних властивостей об'єкта це :


а)- структурна модель

б)- функціональна модель

в )-основні функції

г)- споживча вартість


05.. Який принцип полягає у виділенні споживчих функцій об'єкта, і якщо об'єкт занадто складний його аналіз краще здійснити в де килька етапів.


а)-. Системного підходу.

б)-. Оптимальної деталізації.

в)-. Послідовності.

г)-. Пріоритету


06.Який вид ФВА застосовується для поліпшення (модернізації) об'єкта шляхом виключення конструктивної надмірності існування об'єктів.


а.)- інверсний

б.)- коригувальний

в )- дослідницький

г )- узагальнений


14

07. Згідно якого принципу при формулюванні функції вона визначається дієсловом й іменником?

а)-. узагальненість;

б)- стислість;

в)- повнота.

г)- функціональність.


08. Який метод визначення функцій припускає відповісти на систему питань, а саме: чому виконується функція, як виконується функція й т.д.


а)-. метод професійного аналізу,

б)-. метод експертної оцінки,

в)-. метод «логічного ланцюжка» ,

г)-. метод «чорного ящик.


09. Які процедури властиві підготовчому етапу?

а )- Збір аналітичної інформації.

б )- Перевірка інформації на вірогідність.

в)- Обробка інформації

г)- Визначення цілей аналізу.


 1. На якому етапі здійснюється розробка варіантів спрощення й

здешевлення конструкції виробу або технології?

в )- інформаційний етап.

б )- аналітичний етап (функціональний аналіз).

в)- творчий етап.

г)- дослідницький етап.


 1. Який метод припускає при генеруванні ідей використання аналогії з інших областей знань і фантастики?


а)- мозкової атаки.

б)- мозкового штурму.

в)- сінетичний.

г)- морфологічний.

12.Який метод передбачає генерування ідей членами експертної групи у творчому зборі при особистому контакті з фахівцями. Не допускається критика.

а)- мозкової атаки.

б)- мозкового штурму.

в)- сінетичний.

г)- морфологічний.


13. Який метод передбачає генерування ідей коли одна група експертів висуває ідеї, а інша аналізує.


а)- мозкового штурму.

в)- сінетичний.

г)- морфологічний.

15

14.Який метод передбачає генерування ідей членами експертної групи у творчому зборі при особистому контакті з фахівцями. Не допускається критика.

а)- мозкової атаки.

б)- мозкового штурму.

в )- сін етичний.

г)- морфологічний.

15. Який метод передбачає генерування ідей коли одна група експертів висуває ідеї, а інша аналізує.

а)- мозкової атаки.

б)- мозкового штурму.

в)- сін етичний.

г)- морфологічний.

16. На якому етапі виконуется деталізація досліджуваного об'єкта на функції, їхня класифікація й визначення вартості кожної функції, тобто створюється функціонально-вартісна модель об'єкта.

а )- підготовчий етап.

б)- інформаційний етап.

в)- аналітичний етап

г)- творчий етап.

Питання на залік з дисципліни „Функціонально-вартісний аналіз”

 1. Визначення ФВА.

 2. Об’єкт вивчення і аналізу ФВА.

 3. Сутність функціонального підходу.

 4. Порівняння функціонального ті предметного підходів.

 5. Поняття споживаної вартості.

 6. Методологія ФВА: склад робіт.

 7. Форми ФВА.

 8. Основні протиріччя процесу створення і впровадження нової техніки.

 9. Особливості колективної роботи в складі ІРГ.

 10. Формулювання проблеми як початковий етап ФВА.

 11. Визначення та побудова функціональної моделі.

 12. Поняття функції та їх класифікація.

 13. Правила формулювання функцій.

 14. Принципи визначення вартості функції.

 15. Порядок визначення витрат на функції.

 16. Визначення функціонально-необхідних витрат.

 17. Правила системного підходу до вивчення об’єкту.

 18. Визначення та побудова структурної моделі.

 19. Етапи проведення ФВА.

 20. Сутність, мета та засоби інформаційно-підготовчого етапу.

 21. Сутність, мета та засоби аналітичного етапу.

 22. Порядок роботи ІРГ на аналітичному етапі.

 23. Схема дослідження об’єкту на аналітичному етапі.

 24. Порядок побудови функціонально-вартісної діаграми.

 25. Визначення зони зосередження зайвих витрат.

 26. Сутність, мета та засоби творчого етапу.

 27. Стратегія пошуку нових рішень.

 28. Сутність, мета та засоби дослідницікого етапу.

 29. Сутність, мета та засоби рекомендаційного етапу.

 30. Сутність етапу впровадження результатів.

 31. Шляхи зниження витрат на виготовлення виробу.

16

Список літератури


 1. Аналіз господарської діяльності промисловості / під ред. В.І. Стражева.- Мінськ: Вища школа, 2000.

 2. Баканов І.Т., Шеремет О.Д. Теорія аналізу господарської діяльності: Підручник. -4-е вид. перероб. і доп. – М: Фінанси і статистика, 2001.

 3. Балабанов І.Т. Аналіз і планування фінансів господарського суб’єкта. – М.: Фінанси і статистика, 2000.

 4. Бриль А.Р. Функционально-стоимостной анализ в экономических расчётах – Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1982.

 5. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства – Мінськ. УП „Екоперспектива”, 2001.

 6. Рыбаков А.Я. Уаравление машиностроительним предприятием на основе ФСА ,- М.: Машиностроение , 1991.

 7. Скрипкин О.Г. ФСА при проектировании изделий,- К., Техника, 1990.

8. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Функціонально-вартісний аналіз” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.092203,7.092203с „Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”.

електропривод”.

9.Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Функціонально-вартісний аналіз” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.092203, 7.092203с – „Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”.


17


Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальноі


дисципліни„Функціонально-вартісний аналіз”для студентів денної та заочної форм


навчання зі спеціальності 7.092203 „Електромеханічні системи автоматизації


та електропривод” (в тому числі скорочений термін навчання)


Укладач: старший викладач В.О. Франко
кафедра економіки


Відповідальний за випуск доц. О.І. Маслак


Видавничий відділ КДПУ Тираж примірників


Кременчук 2006


18

Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення тем iconМетодичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономі у 2011-2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення тем iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни "Фінанси, гроші та кредит", рекомендована література, робоча програма дисципліни, пояснення до тем, контрольні завдання по варіантах і рекомендації щодо їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Фінанси, гроші та кредит ” для студентів за напрямком...
Методичні рекомендації щодо вивчення тем iconМетодичні рекомендації щодо вивчення окремих тем курсу, використання літературних джерел, допомогти у підготовці до екзамену
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Методичні рекомендації щодо вивчення тем iconМетодичні рекомендації щодо вивчення окремих тем курсу, використання літературних джерел, допомогти у підготовці до екзамену
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Методичні рекомендації щодо вивчення тем iconМетодичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»
Методичні рекомендації містять перелік тем та їх зміст для самостійного поглибленого вивчення тієї чи іншої ділянки облікової роботи,...
Методичні рекомендації щодо вивчення тем iconМетодичні рекомендації щодо ведення сторінок класного журналу Коренева І. В., методист трудового навчання Сумського оіппо
Методичні рекомендації на 2012-2013 навчальний рік щодо вивчення трудового навчання в 5-9 класах
Методичні рекомендації щодо вивчення тем iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси, рекомендована література, робоча програма, пояснення до тем, перелік практичних занять, контрольні завдання по варіантах І рекомендації до їх виконання
В роботі наведені загальні методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси”, рекомендована література, робоча програма, пояснення...
Методичні рекомендації щодо вивчення тем iconМетодичні рекомендації щодо вивчення історії та суспільно-гуманітарних дисциплін у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації базуються на підставі листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01. 06. 2012 №1/9-426...
Методичні рекомендації щодо вивчення тем iconМіністерство освіти І науки україни
В роботі наведені загальні методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси”, рекомендована література, робоча програма, пояснення...
Методичні рекомендації щодо вивчення тем iconМетодичні рекомендації щодо вивчення предмету
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році на вивчення предмета «Фізична...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи