Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 272.05 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата01.06.2012
Розмір272.05 Kb.
ТипДокументи


міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний університет


методичні вказівкищодо виконання магістерської роботи

для студентів зі спеціальності 8.090258 -

“АВТОМОБІЛІ ТА АВТОМОБІЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ”

денної та заочної форм навчання


Кременчук 2004

Методичні вказівки щодо виконання магістерської роботи для студентів зі спеціальності 8.090258 - Автомобілі та автомобільне господарство” денної та заочної форм навчання
Укладач проф. А.П.Солтус


Кафедра “Автомобілі та трактори”


Затверджено методичною радою КДПУ


Протокол № _____ від “ “ ___________2004 року


Голова методичної ради _________ проф. В.В.Костін


^ 1 Загальні положення


1.1 Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра (спеціаліста) здобув поглиблені спеціальні знання та вміння інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі економіки.

1.2 Підготовка магістрів проводиться за відповідними спеціальностями “Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями” (Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.97 № 507), у кількості, визначеній держзамовленням або за кошти юридичних та фізичних осіб. Магістерська підготовка реалізує освітньо-професійні програми, які орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної роботи і педагогічної діяльності, для роботи в галузі наукомістких технологій.

1.3 Магістерську підготовку можна проводити за спеціальностями університету, акредитованими на 4-му рівні за наявності ліцензії на підготовку магістрів. Магістерська підготовка може бути організована на кафедрах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні кадри, сучасну лабораторну і науково-дослідну матеріально-технічну базу та здійснюють науково-дослідну роботу з актуальних наукових і народногосподарських проблем.

1.4 Рекомендована кількість магістрів - до 10% від плану прийому. При цьому слід ураховувати можливості реального працевлаштування випускників-магістрів, зокрема передбачувану кількість місць в аспірантуру кафедри, вакансій асистентських посад, наявність заявок на магістрів від академічних інститутів та інших потенційних замовників тощо.

1.5 Підготовка магістрів проводиться за денною формою навчання або без відриву від виробництва. Термін навчання за магістерською програмою для денної форми складає: рік – на основі кваліфікації бакалавра. На заочну форму навчання зараховуються тільки фахівці освітнього рівня спеціаліст, із середнім балом успішності не нижче 4,0. Термін навчання 2 роки.

Навчання в магістратурі осіб, які мають повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) здійснюється за контрактом з повним відшкодуванням витрат на навчання.

Методичні вказівки розроблені на базі тимчасового положення про магістратуру Кременчуцького державного політехнічного університету та положення про магістерську роботу.


 1. ^ Вимоги до магістерської програми


2.1 Освітньо-професіна програма магістерської підготовки має освітню та науково-дослідну складові. Освітній компонент магістерської програми призначений для формування більш цілісного, поглибленого бачення професійної діяльності, широти та фундаментальності освіти, що отримується, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у відповідній галузі. Поряд зі спеціальними професійними знаннями до освітньої програми має входити економічна, гуманітарна, в тому числі й педагогічна підготовка.

Науково-дослідна частина магістерських програм має бути пов’язана з науковою проблематикою кафедри та спрямована на формування навичок проведення наукових досліджень у конкретній галузі знань.

Навчальний план магістерської підготовки повинен бути взаємопов’язаний з навчальними планами підготовки бакалаврів і спеціалістів. При цьому слід мати на увазі концептуальні вимоги до рівнів професійної підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра, що витікають з призначення фахівця кожного освітньо-кваліфікаційного рівня. На бакалаврському рівні професійні знання націлені на вивчення предметної галузі (об’єктів професійної діяльності). На інженерному рівні вивчаються методи створення нових виробів.

Магістерська підготовка полягає у більш глибокій орієнтації на фундаментальні знання, у спрямованості на розвиток навичок самостійного здійснення наукових досліджень та отримання знань.

Магістр не повинен поступатися професіоналізмом спеціалістові, в той самий час додаткові вимоги до фундаментальної та науково-дослідної підготовки магістра не можуть бути забезпечені лише за рахунок збільшення тривалості навчання.

Вирішення цієї проблеми можливе лише шляхом включення на рівні спеціаліста у 9-му семестрі виконання науково-дослідного курсового проекту з дисципліни “Виробничі системи на автотранспорті ” та інтенсифікації процесу навчання магістрів, орієнтації його більшою мірою на самостійну роботу.

Тема курсового проекту з дисципліни “Виробничі системи на автотранспорті” має бути пов’язана з темою магістерської роботи, яка виконується у наступному, 10-му семестрі. При цьому, як правило, керівник науково-дослідного курсового проекту буде в подальшому керівником магістерської роботи.

2.2 Навчальний план магістерської підготовки складається з трьох циклів дисциплін:

 • гуманітарних і економічних дисциплін;

 • фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін;

 • спеціальних дисциплін.

До навчального плану входять також наукові дослідження за вибраною темою, підготовка і захист магістерської роботи.

2.3 До циклу дисциплін магістерської підготовки входять наступні дисципліни:

 • Основи педагогіки, педагогічна практика, методика викладення матеріалу. Відводиться 54 години. залік у 10-му семестрі;

 • Програмування та обчислювальна техніка у наукових дослідженнях. Відводиться 54 години. залік у 10-му семестрі;

 • Методи наукових досліджень та патентознавство. Відводиться 54 години. залік у 10-му семестрі;

 • Загальна методика експериментальних досліджень та обробка експериментальних даних. Відводиться 54 години. залік у 10-му семестрі;

2.4 Наукові дослідження і підготовка магістерської роботи – планується у 10-му семестрі.

Наукові дослідження та підготовка магістерської роботи мають на меті:

 • систематизацію і поглиблення теоретичних і практичних знань, формулювання навичок використання цих знань при вирішенні конкретних наукових і науково-технічних задач;

 • розвиток навичок самостійної науково-дослідної роботи і оволодіння методикою теоретичних, експериментальних і науково-практичних досліджень;

 • набуття досвіду аналізу результаів досліджень, що були отримані, формулювання нових висновків і положень, отримання досвіду їх публічного захисту.

2.5 Вимоги до знань і вмінь з науково-дослідної частини програми.

Магістр повинен уміти:

 • проводити бібліографічну роботу із використанням сучасних інформаційних технологій;

 • формулювати мету дослідження;

 • складатати техніко-економічне обгрунтування проведення дослідження;

 • вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи, виходячи із нових завдань конкретного дослідження;

 • обробляти отримані результати, аналізувати і осмислювати їх з урахуванням опублікованих матеріалів;

 • подавати підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, наукових статей, доповідей і заявок на винаходи, які оформлені згідно з установленими вимогами, із залученням сучасних засобів редагування і друку.

2.6 Основними формами навчальної роботи в магістратурі є:

 • оглядові, проблемні лекції;

 • індивідуальні навчальні заняття;

 • науково-навчальні семінари з окремих тем, розділів навчальних дисциплін і досліджень, що проводяться;

 • самостійна робота, в тому числі проведення досліджень за затвердженою темою і підготовка магістерської роботи.

Формами звітності магістрантів про виконання навчального плану є:

 • складання іспитів і заліків;

 • доповіді на науково-навчальних семінарах;

 • підготовка і захист рефератів і звітів про виконані наукові дослідження.

2.7 Обов’язкове аудиторне навантаження студентів-магістрантів у середньому за весь період навчання не має перевищувати 30 годин на тиждень. При плануванні магістерської підготовки більшу увагу слід приділяти індивідуальній і самостійній роботі студента. На індивідуальні заняття і

самостійну роботу студента слід планувати до 50% навчального часу для вивчення спеціальних дисциплін інженерної підготовки, до 70% – для дисциплін магістерської підготовки зі спеціальності й самостійне вивчення під керівництвом наукового керівника – для дисциплін індивідуального вибору за темою досліджень.


 1. ^ Прийом до магістратури


3.1 Право на навчання за програмою магістерської підготовки мають особи з вищою освітою, які мають кваліфікацію бакалавра або спеціаліста відповідного напряму підготовки.

3.2 Студенти університету, які успішно завершили бакалаврську підготовку, вступають до магістратури на конкурсній основі за інтегральним рейтингом з урахуванням рекомендації випускаючої кафедри.

3.3 Особи, які мають перерву в навчанні після закінчення бакалаврської підготовки, а також випускники інших ВНЗ вступають до магістратури після вступних випробувань (екзаменів, тестування, співбесід тощо). Перелік і програма випробувань розробляється кафедрою, яка здійснює магістерську підготовку і затверджується деканом факультету.

3.4 Особи, які вступають до магістратури до 1 липня поточного року подають до деканату автомобільного факультету такі документи:

 • особисту заяву на ім’я ректора із зазначенням отриманої вищої освіти (кваліфікації та спеціальності);

 • затверджену копію документа про вищу освіту (для осіб, які закінчили інший вуз або мають перерву в навчанні);

 • довідку з деканату про успішність студента за 4 роки навчання (додаток до диплома для осіб, які закінчили інший ВНЗ);

 • затверджений деканом автомобільного факультета список наукових робіт, поданих заявок на винаходи, дипломів конкурсів студентських робіт і олімпіад тощо;

 • рекомендації кафедри автомобілів і тракторів для вступу до магістратури (для осіб, які вступають до магістратури після перерви у навчанні – рекомендації з місця роботи).

3.5 Конкурсна комісія автомобільного факультета, склад якої затверджується наказом ректора за поданням декана автомобільного факультета, працює у період з 28 серпня до 5 вересня щорічно. До складу комісії можуть входити представники студентського самоврядування. Обов’язковою умовою проведення конкурсу є гласність.

3.6 Рішення про проведення (зарахування) студентів на магістерську підготовку приймається конкурсною комісією і до 10 вересня оформляється наказом ректора. 1. організація навчання в магістратурі


4.1 Навчання за магістерською програмою проводиться під керівництвом наукового керівника відповідно до індивідуального плану студента-магістранта і спирається на активну самостіну роботу.

4.2 Для планування навчального процесу магістрів, урахування педагогічного навантаження кафедр, які здійснюють магістерську підготовку, своєчасної передачі навантаження факультети до 15 травня (у 8-му семестрі навчання) передають до сектора планування навчального відділу попередню інформацію про передбачувану кількість магістрів ( 1 студент).

4.3 Науковими керівниками магістрів призначаються професори або доценти, які активно ведуть науково-дослідну роботу. Список наукових керівників і перелік рекомендованих тем магістерських досліджень затверджується рішенням кафедри у травні (8-й семестр навчання).

Теми наукових досліджень мають бути сформульовані таким чином, щоб забезпечити цілеспрямоване формування індивідуального навчального плану магістранта і його конкретну роботу в дослідницькому напрямі з першого семестру навчання в магістратурі.

4.4 Закріплення магістрантів за керівниками і затвердження тем наукових досліджень здійснюється рішенням вченої ради факультета до 1 листопада 9-го семестру навчання. За одним керівником закріплюється не більше трьох студентів-магістрантів.

4.5 Ураховуючи, що підготовка магістрів значною мірою має індивідуальний характер, під керівництвом наукового керівника складається науковий план, форма якого наведена у додатку Б. Індивідуальні навчальні плани магістрантів підписуються студентом, науковим керівником і затверджуються завідувачем кафедри не пізніше 1 листопада. Індивідуальні навчальні плани магістрантів складаються у двох примірниках, перший - зберігається на кафедрі, другий - у студента.

4.6 Теми магістерських робіт уточнюються до початку 10-го семестру навчання і подаються кафедрою до навчального відділу для їх затвердження Наказом ректора.

4.7 Для наукового керівництва студентом-магістрантом керівникові планується 40 годин навчального навантаження щорічно. За необхідності за рішенням кафедри з цього бюджету може виділятися навчальне навантаження для наукових консультантів.

  1. Науковий керівник магістранта:

 • бере участь у відборі кандидатур до навчання, рецензує їх наукові роботи;

 • надає допомогу студентові у виборі теми наукових досліджень магістерської

роботи, складанні індивідуального навчального плану;

 • контролює виконання графіка навчального процесу студентом;

 • сприяє організації індивідуальних навчальних занять магістранта;

 • аналізує і контролює організацію самостійної роботи магістранта;

 • організовує і керує науково-дослідною роботою магістранта;

 • керує підготовкою атестаційної роботи магістранта;

 • сприяє підвищенню загальної культури магістранта;

 • дає відгук на магістерську роботу і характеристику професійних та особистих (аналітичних, дослідницьких, світоглядних та ін.) якостей магістра.


5 Захист магістерської роботи


5.1 Захист магістерської роботи проводиться перед Державною екзаменаційною комісією.

5.2 Виконання магістерської роботи є заключним етапом магістерської підготовки і має на меті:

 • систематизацію, закріплення і поглиблення теоретичних і практичних знань за відповідним напрямом вищої освіти і формування навичок застосування цих знань під час вирішення конкретних наукових і науково-технічних задач;

 • розвиток навичок самостійної науково-дослідної роботи і оволодіння методами наукових досліджень;

 • набування досвіду аналізу отриманих результатів досліджень, формулювання нових висновків і положень та їх публічного захисту.

Магістерська робота є закінченим науковим дослідженням, вона повинна мати внутрішню єдність та свідчити про підготовленість автора до виконання самостійної наукової роботи з використанням теоретичних знань і практичних навичок. Магістерська робота є важливим підсумком магістерської підготовки, у зв’язку з чим зміст роботи та рівень її захисту враховуються як один з основних критеріїв для оцінки якості реалізації відповідної освітньо-професійної програми. Магістерська робота повинна продемонструвати вміння автора стисло, логічно, аргументовано і філологічно конкретно викладати матеріал.

У процесі підготовки і захисту магістерської роботи магістрант повинен продемонструвати:

 • здатність творчо мислити ;

 • уміння проводити бібліографічну роботу із залученням сучасних інформаційних технологій;

 • формулювати мету дослідження;

 • складати техніко-економічне обгрунтування проведення дослідження;

 • володіння методами і методиками досліджень, які використовувались у процесі роботи;

 • здатність до наукового аналізу отриманих результатів, розробки висновків і положень, уміння аргументовано їх захищати;

 • уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у науковій та практичній діяльності;

 • володіння сучасними інформаційними технологіями для здійснення досліджень та оформлення магістерської роботи.

За всі відомості, викладені в магістерській роботі, порядок використання фактичного матеріалу та іншої інформації під час її написання, обгрунтованість висновків та положень, що в ній захищаються, несе відповідальність безпосередньо магістрант - автор магістерської роботи.

5.3 Оформлення магістерської роботи має відповідати вимогам до оформлення докторських і кандидатських дисертацій та звітів про НДР (ДСТУ 3008-95. Державний стандарт України. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення). Більш детальні вимоги до оформлення магістерської роботи наведені у розділі 8.

Ілюстративний матеріал для захисту магістерської роботи може бути виконаний у вигляді плакатів, креслень і подаватися за допомогою світлопроекційних та комп’ютерних засобів. Зміст ілюстративного матеріалу повинен з достатньою повнотою відображати основні положення, які виносяться на захист. Орієнтований обсяг ілюстративного матеріалу - 10 аркушів форматом А1.

5.4 До кожної магістерської роботи призначаються два опоненти, один з яких - від кафедри, другий - з числа провідних спеціалістів університету, інших вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ.

5.5 Виконана магістерська робота у неброшурованому вигляді подається магістрантом науковому керівникові не пізніше ніж за два тижні до початку захисту робіт. Після ухвалення керівником вона, разом з відгуком наукового керівника, передається завідувачеві кафедри, який організовує обговорення магістерської роботи на засіданні кафедри.

Ухвалена на засіданні кафедри магістерська робота переплітається разом з відгуком наукового керівника та рецензією кафедрального опонента передається зовнішньому опоненту. Якщо висновок кафедри є негативним, витяг з протоколу засідання кафедри передається ректорові для прийняття остаточного рішення.

5.6 Не пізніше ніж за три дні до захисту роботи, опонент подає до ДЕК відгук. Підпис під відгуком повинен бути завірений у відділі кадрів. У своєму відгуку опонент висвітлює:

 • актуальність теми дослідження;

 • новизну дослідження;

 • наукову, практичну і методичну цінність роботи;

 • рекомендації з подальшого розвитку роботи;

 • висновки та оцінку роботи.

5.7 До захисту магістерських робіт допускаються студенти, які виконали магістерську програму підготовки, отримали відгук наукового керівника, відгуки опонентів та візу завідувача кафедри про допуск до захисту.

5.8 Захист магістерських робіт і дипломних проектів, як правило, проводиться однією ДЕК..


^ 6 вимоги до змісту магістерської роботи


6.1 Робота магістра являє собою кваліфікаційну наукову роботу, яка виконується студентом самостійно під керівництвом наукового керівника. Магістерська робота виконується на базі теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентом протягом усього терміну навчання і самостійної науково-дослідної роботи, пов’язана з розробкою конкретних теоретичних і науково-виробничих задач прикладного характеру, що визначаються специфікою відповідного напряму вищої освіти .

6.2 Наукові напрями магістерських робіт мають бути пов'язані із дослідженнями, які виконуються кафедрою або окремим керівником студента.

Теми магістерських робіт розглядаються на засіданні кафедри та затверджуються вченою радою факультету.

Як виняток, за погодженням із керівником, також допускається вибрання студентом оригінального наукового напряму.

Головними науковими напрямами магістерських робіт можуть бути:

- обгрунтування пропозицій щодо створення нових типів підприємств транспорту (індивідуальних, сімейних, приватних, колективних, спільних підприємств, холдингових компаній та ін.);

- розробка нових методів господарювання, прогресивних форм і методів організації праці, розвитку виробничо-технічної бази, підвищення ефективності та якості роботи ремонтно-обслуговуючого виробництва, впровадження орендних відносин, проблем комплексного впровадження механізму маркетингу на підприємствах транспорту;

- удосконалення принципів побудови організаційної структури управління технічною службою;

- дослідження процесу формування ринку транспортних послуг, раціонального функціювання автотранспорту в різноманітних секторах економіки;

 • удосконалення організації, планування і управління процесами технічного обслуговування, ремонту і зберігання транспортних засобів, технологічного проектування підприємств транспорту за сучасних умов;

 • дослідження пасажирських перевезень та розробка рекомендацій щодо їх покращення;

 • удосконалення методів економічного аналізу надійності, принципів і методів нормування складських запасів, технічного діагностування транспортних засобів, систем технічного обслуговування і ремонту автомобілів за технічним станом з контролем як рівня надійності елементів автомобіля, так і параметрів агрегатів після відпрацювання установленого ресурсу;

 • обгрунтування режимів технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів та прогнозування технічного стану автомобіля;

 • збирання та аналіз даних про відмови й несправності транспортних засобів;

 • розробка методів оцінювання і розрахунку надійності транспортних засобів за умов експлуатації;

 • проведення аналізу принципів раціональної організації виробничого процесу, сучасних форм організації виконання сервісних робіт, організаційних форм побудови технологічного процесу сервісних робіт, методів технічного обслуговування і ремонту автомобілів;

 • оцінювання конкурентоспроможності фірм (СТО) і розробка пропозицій щодо їх підвищення;

 • розробка, створення та випробування обладнання (стендів, установок, вимірювального комплексу) для проведення експериментальних досліджень робочих процесів та визначення характеристик об’єктів досліджень;

 • дослідження впливу конструктивних параметрів автомобіля на покращення його експлуатаційних властивостей;

6.3 Робота магістра має бути результатом закінченого наукового дослідження, мати внутрішню єдність і свідчити про те, що автор володіє сучасними методами наукових досліджень і здатний самостійно вирішувати наукові задачі, які мають теоретичне і практичне значення.


 1. вимоги до структури магістерської роботи


Магістерська робота складається з вступної, основної частин та додатків.

7.1 Вступна частина містить такі структурні елементи: титульний аркуш (оформлюється згідно із зразком, див. додаток В), реферат, зміст, перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів.

7.1.1 Реферат, обсягом 200-350 слів має відображати інформацію, яку подано в магістерській роботі, у такій послідовності:

 • відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел за переліком посилань;

 • мету роботи;

 • методи дослідження і апаратура;

 • результати роботи та їх новизна;

 • рекомендації щодо використання результатів роботи;

 • значущість роботи та висновки;

 • припущення про можливі напрями розвитку або продовження досліджень, що були виконані;

 • перелік 5 до 15 ключових слів (словосполучень), що є найістотнішими для розкриття суті роботи, які друкуються великими літерами у називному відмінку в рядок через кому.

7.1.2 Зміст, який подається на наступному після реферату аркуші, повинен включати: вступ; найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів (підпунктів, якщо вони мають заголовки) основної частини роботи; висновки; рекомендації, перелік посилань; найменування додатків із зазначенням сторінок цих матеріалів.

7.1.3 Перелік умовних позначень подається після змісту з нового аркуша, він повинен включати пояснення всіх застосованих у роботі малорозповсюджених умовних позначень, символів, скорочень і термінів.

7.1.4. У вступі (орієнтований обсяг 1-3 с.), який розпочинається з нової сторінки, викладається:

 • оцінка сучасного стану проблеми;

 • світові тенденції вирішення поставлених задач;

 • актуальність роботи;

 • мета роботи та галузь застосування результатів;

 • взаємозв’язок з іншими науковими роботами.

7.2 В основній частині роботи (орієнтований обсяг 60-80 с.) необхідно викласти відомості про предмет (об’єкт) дослідження, які необхідні та достатні для розкриття суті даної роботи. Основна частина повинна, як правило, містити:

 • аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, патентно-інформаційний пошук із зазначенням практично вирішених завдань, недостатності існуючих знань провідних форм та провідних учених і спеціалістів у даній галузі;

 • обгрунтування й вибір теоретичних та експериментальних методів дослідження поставлених задач;

 • розробку методик досліджень: опис експериментального обладнання, аналіз похибок експериментів;

 • розробку моделей технічних систем, що досліджуються в роботі ;

 • постановку задачі моделювання:обгрунтування припущень та розробку базової моделі, аналіз адекватності моделей, що були розроблені;

 • розробку алгоритмів та методик моделювання;

 • формулювання результатів теоретичних та (або) експериментальних досліджень;

 • аналіз основних науково-технічних результатів, з точки зору достовірності, наукової та практичної цінності.

Висновки (орієнтований обсяг 1-3 с.) розпочинають з нової сторінки. Тут наводять оцінку отриманих результатів роботи з урахуванням світових тенденцій рішення поставленого завдання; передбачувальні галузі використання результатів отриманої роботи; народногосподарську, наукову, науково-технічну та соціальну значущість роботи. Текст висновків можна розділити на підпункти.

На підставі отриманих висновків у роботі можуть надаватися рекомендації (орієнтованих обсяг 1-2 стор.). Рекомендації розпочинаються з нової сторінки. Вони визначають необхідні, на думку автора, подальші дослідження проблеми, подають пропозиції щодо ефективного використання результатів дослідження.

З нового аркуша наводиться перелік посилань на літературні джерела. Бібліографічні описи наводять у порядку їх згадування у тексті та відповідно до стандартів у бібліотечній та видавничій справах.

До додатків можуть бути включені:

 • допоміжні ілюстрації та таблиці;

 • матеріали, які через великий обсяг або форму подання не можна включити до основної частини (креслення розроблених пристроїв, верстатів, інструменту, тощо, фотографії, проміжні математичні доведення, розрахунки; протоколи випробувань; копії технічного завдання, програми робіт, договори, інструкції, методики, опис розроблених комп’ютерних програм та ін.);

 • креслення та опис нової апаратури, пристроїв та приладів, що використовуються під час проведення експерименту.


^ 8 вимоги до оформлення магістерської роботи


8.1 Магістерська робота повинна бути виконана українською або російською мовою комп’ютерним способом відповідно до стандарту про оформлення документів з використанням комп’ютерних засобів друку. Для підготовки і друкування магістерської роботи рекомендується використовувати текстовий редактор Microsoft Word.

8.2 Робота оформлюється на аркушах форматом А4 (210 х 297 мм із розрахунку не більше 40 рядків на сторінці, з висотою знаків не менше 1,8 мм). Розміри поля: верхнє, нижнє та ліве - 25 мм, праве - 10 мм. Рекомендується шрифт - Times New Roman, 14 пт; абзац - одинарна міжрядкова відстань, відступ зліва і справа - 0, відступ першого рядка - 1см.

8.3 Структурні елементи «реферат», «зміст», «висновки», «рекомендації», «перелік посилань» не нумерують, а їх найменування є заголовками структурних елементів.

Розділи та підрозділи повинні мати заголовки. Пункти та підпункти можуть мати заголовки.

Структурні елементи та розділи повинні починатися з нової сторінки.

Заголовки структурних елементів та розділів необхідно розміщувати на середині рядка та друкувати великими літерами без крапки в кінці. Заголовки підрозділів, пунктів та підпунктів необхідно починати з абзацу. Відстань між ними та наступним і попереднім текстом повинна бути не менше двох рядків (для шрифту розміром 14 пт це складає 28 пт). Не можна розміщувати заголовок у нижній частині сторінки, якщо після нього залишається тільки один рядок тексту.

Розділи, підрозділи, пункти та підпункти нумеруються арабськими цифрами. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, розділених крапкою, наприклад,1.1, 1.2 тощо. Номер пункту складається з номера розділу, номера підрозділу (якщо він є) та порядкового номера пункту, розділених крапками.

8.4 Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами в правому верхньому кутку сторінок зі збереженням наскрізної нумерації всього тексту. Титульний аркуш теж включають до нумерації, але номер сторінки не ставлять.

8.5 Ілюстрації необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або в наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання в роботі. На всі запозичені ілюстрації також повинні бути посилання. Усі ілюстрації, які виносяться на захист, необхідно навести в основній частині роботи, або в додатках.

Креслення, рисунки, графіки, діаграми повинні відповідати вимогам стандартів ЄСКД та ЄСПД.

Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами в межах розділу та вказуються «Рисунок» або «Рис.», що разом з назвою ілюстрації ( у разі необхідності) розміщується під рисунком, наприклад, «Рис. 3.2. Схема сил різання» (другий рисунок третього розділу).

8.6 Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті. Нумерують таблиці згідно з вимогами 4.11. Слово «Таблиця» розміщується зліва над таблицею, наприклад «Таблиця 2.1. Результати експерименту» (перша таблиця другого розділу).

8.7 Формули та рівняння наводять безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка, з полями знизу та зверху не менше одного рядка. Для набору формул у текстовому редакторі Microsoft Word рекомендується використовувати засіб Microsoft equation з наступними розмірами символів: звичайний - 16пт, крупний індекс - 11пт, мілкий індекс - 9 пт, крупний символ - 22 пт, дрібний символ - 16 пт (такі рекомендації дійсні для розміру основного шрифту - 14 пт).

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера, відокремлено крапкою, наприклад, (2.4) - четверта формула другого розділу. Номер проставляється в круглих дужках на рівні формули в крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення символів та числових коефіцієнтів формул слід наводити безпосередньо під формулою, в тій самій послідовності, в якій вони надані в формулі. Перший рядок пояснень починають з абзацу словом «де» без двокрапки. Пояснення кожного символу необхідно починати з нового рядка.

8.8 Додатки потрібно розміщувати у порядку посилань на них у тексті. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додатки позначають посередині рядка великими літерами /А,Б,В.../. Наприклад, «Додаток А». Далі. симетрично до тексту, друкується заголовок додатка. Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.

Якщо додаток являє собою документ, який має самостійне значення і оформлюється згідно з вимогами до документа даного виду, то перед його копією вкладають аркуш, на якому посередині друкують «ДОДАТОК____» та його найменування.


^ 9 орієнтовний зміст магістерської роботи


Титульний аркуш

Реферат

Зміст

Перелік умовних позначень

Вступ

1 Аналіз сучасного стану об’єкта дослідження, вибір і обгрунтування основного напрямку дослідження (15-20 с.).

  1. Огляд літературних джерел і патентів, аналіз прогресивних технологічних і конструктивних рішень.

1.2 Вибір і обгрунтування методів і методик удосконалення об’єкта дослідження.

1.3 Обгрунтування актуальності дослідження, формулювання мети та задач роботи.

2 Розробка нових технічних рішень об’єкта дослідження, створення його математичної моделі (20-40 с.).

  1. Постановка задачі пошуку нових технічних рішень, визначення необхідних технічних параметрів, розробка і опис схем технічних рішень.

  2. Формулювання нових технічних рішень та опис роботи.

  3. Розробка математичної моделі об’єкта дослідження та комп’ютерної програми для її реалізації.

3 Програма та методика експериментальних досліджень (10-15 с.)

3.1 Послідовність проведення досліджень.

3.2 Методика проведення досліджень.

3.3 Експериментальна установка

4 Результати теоретичних та (або) експериментальних досліджень (15-30 с.).

  1. Аналіз результатів теоретичних досліджень математичної моделі.

  2. Аналіз результатів експериментальних досліджень дослідного зразка.

  3. Одержання та обгрунтування основних науково-технічних результатів досліджень, з точки зору достовірності, наукової та практичної цінності.

Висновки

Рекомендації

Перелік посилань

Додатки


10 Список літератури


 1. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения.- М.: Моск. рабочий, 1973.-296 с.

 2. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий Изд-е 2-е, перераб. и доп. М.:Наука, 1976.-280 с.

 3. Дворянкин А.М., Половинкин А.И., Соболев А.И. Методы синтеза технических решений. - М.: Наука, 1977.-104 с.

 4. Основы научных исследований: Учеб. Для техн. вузов. В.И. Крутов, И.М.Грушко, В.В. Попов и др.-М. :Высш. шк.,1989.-400с.

 5. Сиденко В.М.,Грушко Н.М. Основы научных исследований.-Харьков: Вища шк.,1979.-200с.

 6. Кузнецов Ю.Н. Основы патентоведения и авторского права: Учебн. пособие.-К.,1998. - 80с.

 7. Половинкин А.И. Основы инженерного творчества: Учебн. пособие для студентов вузов. - М.: Машиностроение, 1988. - 386 с.

 8. Радченко с.Г. Математическое моделирование технологических процессов в машиностроении. - К.:ЗАО «Укрспецмонтажпроект»,1998.-274 с.

 9. Раклейтис Г., Рейвиндран А.,Рэгсдел К. Оптимизация в технике: В 2-х кн. Пер. с англ. - М.: Мир,1986.

 10. Солтус А.П. Основы теории рабочего процесса и расчета колесных управляющих модулей.(монография) Деп Укр.НИИНТИ, №501- Ук.90 ВИНИТИ «Деп. Науч. труды», 1990, №7(290),б/о 203.-234с.

 11. Чус А.В., Данченко В.Н. Основы технического творчества.- Киев; Донецк: Вища школа, 1983. -184 с.Додаток А. Індивідуальний навчальний план магістранта


Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний університет


«Затверджую»

Декан автомобільного факультету

_______________О.Ф.Кір'янов


і н д и в і д у а л ь н и й п л а н н а в ч а н н я


магістранта ________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)


1. Зарахований наказом ректора КДПУ № ____ від «____» _________________


на спеціальність ____________________________________________________

(шифр та назва)

Термін навчання з _____________________ по __________________


 1. Науковий керівник ________________________________________________


__________________________________________________________________

(учене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)


3. Тема наукового дослідження ________________________________________


________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________


Науковий керівник і тема наукового дослідження затверджені рішенням Ради університету, протокол № ______ від «_____» ______________


Наукові консультанти ________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


^ Додаток Б. План роботи магістранта


Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний університет


«Затверджую»

Завідувач кафедри «Автомобілі та трактори»

____________________проф. А.П.Солтус


п л а н р о б о т иНайменування дисциплін і видів робіт

Форма

звітності

відмітка наукового керівника


Примітки:

1._________________________________________________________________


2._________________________________________________________________


Тема магістерської атестаційної роботи _________________________________


__________________________________________________________________


затверджена наказом ректора КДПУ № _____ від «____» __________________


Науковий керівник ________________________________

(підпис, дата)

Магістрант ______________________________________

(підпис, дата)


^ Додаток В. Титульний аркуш магістерської роботи


Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний університет

Кафедра «Автомобілі і трактори»


Реєстраційний № ____________ На правах рукопису

УДК _________________


«Затверджую»

Завідувач кафедри «Автомобілі та трактори»

д-р техн. наук, проф.

_________________________( А.П.Солтус)

(підпис, дата)


м а г і с т е р с ь к а р о б о т а

н а т е м у

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ Спеціальність 8.090258- Автомобілі та автомобільне господарство__Виконавець роботи:

________________________

(підпис, дата)


Науковий керівник:

________________________

(підпис, дата)
Кременчук 2004


Зміст


1

Загальні положення ...........................................................................

3

2

Вимоги до магістерської програми....................................................

3

3

Прийом до магістратури....................................................................

6

4

Організація навчання в магістратурі.................................................

7

5

Захист магістерської роботи...............................................................

8

6

Вимоги до змісту магістерської роботи.............................

10

7

Вимоги до структури магістерської роботи.....................................

11

8

Вимоги до оформлення магістерської роботи..................................

13

9

Орієнтовний зміст магістерської роботи...................

15

10

Список літератури..................................................

16
Додаток А. Індивідуальний навчальний план магістранта..............

17
Додаток Б. План роботи магістранта...............................................

18
Додаток В. Титульна сторынка магістерської роботи ....................

19Методичні вказівки щодо виконання магістерської роботи для студентів зі спеціальності 8.090258 - “Автомобілі та автомобільне господарство ”денної та заочної форм навчання
Укладач проф. А.П.Солтус


Відповідальний за випуск доц. Микола ІвановичУсик


Видавничий відділ КДПУ Тираж 10 прим.


Кременчук 2004


Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи