Аудит у зарубіжних країнах ” icon

Аудит у зарубіжних країнах ”
Скачати 490.37 Kb.
НазваАудит у зарубіжних країнах ”
Сторінка1/2
Дата21.06.2012
Розмір490.37 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО практичних занять З НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

Аудит у зарубіжних країнах ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ денної та ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050106 – “облік і аудит

(у тому числі скорочений термін навчання)


КРЕМЕНЧУК 2008

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – “ Облік і аудит ” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач асист. Р.М. Циган

Рецензент к.е.н., доц. А.О. Касич

Кафедра «Облік і аудит»


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №____ від__________

Заступник голови методичної ради______________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ

 1. Тематика та ситуаційні завдання щодо практичних занять…….. 5

1.2 Практичне заняття №1…………………………………………….. 6

1.3 Практичне заняття №2…………………………………………….. 9

1.4 Практичне заняття №3……………………………………………. 14

  1. Практичне заняття №4……………………………………………. 21

Список літератури………………………………………………… 27


ВСТУП


В умовах реформування вітчизняного аудиту і переходу на Міжнародні стандарти аудиту підвищується актуальність вивчення зарубіжного досвіду проведення аудиторських перевірок за цими стандартами і опанування методики аудиту господарської діяльності суб'єктів підприємництва у зарубіжних країнах.

Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчальної програми і робочої програми з дисципліни "Аудит у зарубіжних країнах" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності "Облік і аудит".

^ Головною метою курсу є розширення професійної бази знань фахівця, опанування студентами теоретичних знань і нормативних засад регулювання і здійснення аудиторської діяльності в країнах з ринковою економікою у поєднанні з досвідом практичного аудиту.

^ Мета семінарських занять - поглиблене вивчення і засвоєння студентами теоретичних знань з аудиту, перевірка знань, набутих студентами під час вивчення теоретичного курсу.

^ Мета практичних занять - отримання практичних навичок проведення аудиторських перевірок відповідно до методів, що застосовуються у міжнародній аудиторській практиці, вирішення конкретних ситуацій із застосуванням знань з міжнародних стандартів аудиту.

Завданням дисципліни є ознайомлення із зарубіжним досвідом і оволодіння методичними прийомами здійснення аудиту в зарубіжних країнах. Завдання семінарських і практичних занять полягає у перевірці знань студентів з питань аудиту в зарубіжних країнах, уміння застосовувати методичні прийоми аудиту для розв’язання конкретних ситуаційних завдань, оброблення облікових даних і первинних документів, моделювання аудиторської думки.

Вивчення курсу завершується заліком.


^ 1 ТЕМАТИКА ТА СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Практичні заняття проводять після вивчення студентом рекомендованої літератури і стандартів аудиту. Студент повинен засвоїти методику проведення аудиторських перевірок, визначення обсягу аудиту, оцінки суттєвості і аудиторського ризику, відповідні методичні прийоми.

На практичних заняттях передбачено опрацювання кейсу "У пошуках вибору".

Таблиця 1

Тематика та зміст практичних занять

Назва теми

Мета заняття

Зміст заняггя

2.1 Процес проведення аудиторської перевірки

Набуття навичок визначення цілей, застосування процедур аудиту та застосування моделі ризику аудиту на різних етапах аудиторської перевірки

1 Визначення основних

аудиторських процедур на різних етапах перевірки.

2 Визначення взаємозв'язку між

твердженнями адміністрації, цілями та процедурами аудиторської перевірки. Визначення основної функції аудитора.

3 Визначення аудиторського ризику

на різних етапах аудиторської перевірки.

2.2 Обсяг перевірки та її засади

Набуття навичок послідовності застосування критеріїв суттєвості та їх використання в процесі аудиту, застосування процедур вибірки та оцінки її результатів

1 Розрахунок рівня суттєвості та

його оцінка.

2 Застосування тестів за методом

коллації в процесі аудиторської перевірки.

3 Формування вибіркової

сукупності, визначення розміру вибірки, оцінка результатів вибірки та прийняття рішень

3.1 Аудит циклу отримання доходу

Набуття навичок застосування процедур аудиту щодо визначення реальності доходу та правильності його відображення в обліку та звітності

1 Тестування звітних даних.

2 Визначення помилок.

3 Оцінка помилок та ступеня ризику.

4 Складання блок-схем.

5 Застосування процедур

підтвердження

3.2 Аудит

виробництва

собівартості,

залишків

запасів

матеріалів,

каси та майна

Набуття навичок застосування процедур аудиту щодо правильної оцінки вартості майна, запасів, собівартості, обліку коштів у касі

1 Тестування методів оцінки запасів.

2 Тестування залишків у касі та в

центрах відповідальності.

3 Визначення стратегії перевірки

виробничого циклу.

4 Визначення ризику аудиту^ 1.1 Практичне заняття № 1

Мета заняття: розглянути класифікацію тверджень фінансової звітності, вивчити етапи аудиторської перевірки

Тема 1.1 Процес проведення аудиторської перевірки

Теоретичне завдання

Підготувати до заняття такі питання

 1. Етапи аудиторської перевірки та їх вплив на прийняття рішення про вибір стратегії аудиторської перевірки.

 2. Класифікація тверджень фінансової звітності.

 3. Види аудиторських процедур та умови їх використання.

4. Аналітичні процедури та їх використання в аудиті фінансової звітності.

 1. Аудиторський ризик та його оцінка.

 2. Модель аудиторського ризику.

 3. Система внутрішнього контролю, оцінка ризику контролю.

Література: [1;2;5;7;11]

Ситуація 1

Використовуючи нижченаведену інформацію, виконати такі завдання

 1. Визначити зв'язок цілей контролю як мінімум з одним твердженням фінансової звітності.

 2. Здійснити розподіл функцій між персоналом клієнта з метою досягнення найвищого ступеня внутрішнього контролю.

 3. Назвати чотири можливі незадовільні комбінації функцій, які підви­щують ризик контролю.

Матеріал для виконання завдання

До цілей контролю належать:

 • реальність: усі господарські операції, які повинні бути зафіксовані, є зафіксованими;

 • дозвіл: усі операції повинні бути санкціоновані;

 • точність: усі операції повинні бути точно виміряні, підраховані;

 • періодизація: усі операції повинні бути віднесені до відповідних періодів;

 • облік: усі операції відображені відповідно до стандартів бухгалтерського обліку;

Клієнт звернувся до аудитора з проханням розподілити між трьома адміністративними службовцями, які не виконують іншої, окрім наведеної, бухгалтерської роботи, такі функції:

 • ведення Головної книги;

 • ведення реєстрів рахунків до отримання та ведення реєстрів рахунків до сплати;

 • підготовка чеків на підпис і ведення журналу виплат;

 • звірення банківського рахунку;

 • збір грошових коштів і розміщення їх на банківському рахунку;

 • зменшення рахунків до отримання при поверненнях і наданні знижок

Ситуація 2

Використовуючи нижченаведену інформацію, виконати такі завдання

 1. Використовуючи модель аудиторського ризику, розрахувати запланований ризик невиявлення у кожній ситуації.

 2. Зробити градацію ситуацій у такій послідовності: від найбільшої кількості необхідних доказів (1) до найменшої кількості необхідних доказів (6).

^ Матеріал для виконання завдання

Нижче наведено 6 ситуацій, у яких аудитор використав модель аудиторського ризику для визначення рівня ризику невиявлення і запланованих доказів.

Таблиця 2

Показники

Ситуація

А

В

С

D

Е

F

^ Бажаний рівень аудиторського ризику

1%

1%

5%

5%

5%

10%

^ Оцінений властивий ризик20%

50%

20%

50%

20%

50%

^ Запланований рівень ризику контролю

50%

50%

50%

40%

20%

20%Ситуація 3

Використовуючи нижченаведену інформацію, виконати такі завдання

 1. Визначити незвичайні зв'язки в окремих коефіцієнтах, які, на ваш погляд, можуть мати значення для аудиту наступного року.

 2. Визначити тенденції у фінансовому стані компанії.

 3. Виявити незвичайні коливання у тенденціях, які можуть мати значення для аудиту наступного року.

 4. Оцінити можливість безперервного функціонування підприємства.

^ Матеріал для виконання завдання

Компанія "Монітор" є оптовим дистриб'ютором професійного обладнання. Середній рівень реалізації компанії упродовж трьох років становив близько 900000 дол. США за рік. Загальна величина активів компанії на кінець поточного року становить 850000 дол. США. Компанія "Монітор" стала новим клієнтом аудиторської фірми. За вашим проханням персонал компанії розрахував такі показники за три роки діяльності компанії "Монітор":

Таблиця 3

^ Показники фінансового стану

20** рік

20** рік

20** рік

Поточна ліквідність

1.80

1.92

1.96

Термінова ліквідність

1.08

0.99

0.87

Оборотність дебіторської заборгованості

8.75

7.71

6.42

Оборотність запасів

4.73

4.32

3.42

Процент загального боргу до суми активів

48.0

45.0

42.0

Процент довгострокового боргу до суми активів

28.0

24.0

21.0

Оборотність основних активів

1.58

1.69

1.79

Процент реалізації до рівня реалізації 20** року

1.00

1.03

1.05

Процент валового прибутку

36.0

34.7

34.6

Співвідношення чистого прибутку до реалізації, %

7.0

7.0

7.2

Дохідність на загальну суму активів, %

7.7

7.7

7.8

Дохідність на акціонерний капітал, %

13.6

13.1

12.7Ситуація 4

Використовуючи нижченаведену інформацію, виконати такі завдання

 1. Навести додатково п'ять аудиторських процедур збору аудиторських доказів для оцінки залишку товарно-матеріальних цінностей клієнта, орієнтуючись на наведений приклад.

 2. Визначити п'ять тверджень фінансової звітності щодо залишку товарно-матеріальних цінностей клієнта.

^ Матеріал для виконання завдання

Приклад процедури перевірки ТМЦ клієнта:

Процедура

Опис

Спостереження

Аудитор присутній під час проведення інвентаризації^ 1.2 Практичне заняття № 2


Тема 2.2 Обсяг перевірки та її засади

Мета заняття: вивчити критерії суттєвості та їх застосування у процесі аудиту з урахуванням зарубіжного досвіду

Теоретичне завдання

Підготувати до заняття такі питання

 1. Перевірка на суттєвість і на відповідність.

 2. Критерії суттєвості та їх застосування в процесі аудиту.

 3. Тести за методом коллації.

 4. Аудиторська вибірка та методи її формування.

 5. Процедури відбору статей для перевірки та їх застосування в аудиті.

 6. Методи оцінки результатів вибірки.

Література: [1,2,8,11]

Ситуація 1

Використовуючи нижченаведену інформацію, виконати такі завдання

 1. Перевірити правильність підрахунків у фінансовій звітності.

 2. Оцінити суттєвість, запропонувавши по два альтернативні показники для балансу і звіту про фінансові результати.

 3. Підготувати план розподілу суми суттєвості між рахунками активів, виходячи з того, що аудитор вирішує використовувати суму в 200000 дол. США як сукупний рівень запланованої суттєвості для балансу.

^ Матеріал для виконання завдання

У таблиці наведено дані балансу і звіту про фінансові результати за попередній рік, перевірений аудитором, і за поточний рік, перевірку якого ще не проводили.

Таблиця 4

Дані балансу компанії

Показники звітності

Поточний рік

Минулий рік

Різниця


сума

%

1

2

3

4

5

АКТИВИ:


Грошові кошти

584

564

20

3.5

Рахунки до отримання

4.411

4,313

98

2.3

Резерв безнадійних боргів

(78)

(76)

(2)

2.6

Запаси

8,047

7,160

887

12.4

Авансовані витрати

175

134

41

30.6

Разом поточні активи

13.139

12.095

1.044

8.6

Основні засоби

9.636

9.436

200

2.1

Накопичена амортизація

(1.244)

(1.139)

(105)

9.2

Разом активи

21.531

20.392

1.139

5.6

^ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І КАПІТАЛ:


Рахунки до сплати

5.146

4.759

387

8.1

Нараховані зобов'язання

353

371

(18)

(4.9)Продовження таблиці 4

Поточна частина довгострокової

заборгованості

500

500

0

0.0

Разом поточні зобов`язання

5.999

5.630

369

6.6

Довгострокові зобов'язання

4.000

4.500

(500)

(11.1)
Разом зобов'язання

9.999

10,130

(131)

(1.3)

Акціонерний капітал

5.300

5,300

0

0.0

Нерозподілений прибуток

6.232

4,962

1.270

25.6

Разом власний капітал

11.532

10.262

1.27

12.4

Разом зобов 'язання і капітал

21.531

20.392

1.139

5.6

^ ДОХОДИ І ВИТРАТИ:

Реалізація

30.160

28.876

1.284

4.4

Собівартість реалізованої продукції

(15.043)

(14.932)

(111)

0.7

Валовий дохід

15.117

13,944

1,173

8.4

Операційні та адміністративні витрати

(10.684)

(10.547)

(137)

1.3

Проценти

(480)

(540)

60

(11.1)

Дохід до оподаткування

3.953

2.857

1.096

38.4

Податок на прибуток

(550)

(524)

(26)

5.0

Чистий прибуток

3.403

2.333

1.070

45.9

Ситуація 2.2.2

Використовуючи нижченаведену інформацію, виконати такі завдання

1. Розрахувати розмір вибірки, виходячи з наведених даних.

2. Розрахувати новий розмір вибірки для кожної з наступних змін факторів, виходячи з того, що інші фактори залишаються без змін.

^ Матеріал для виконання завдання

Ризик заниження оцінки ризику системи контролю складає 5%, припустиме відхилення - 5%, показник очікуваного відхилення - 2%. Нижче наведено фактори, які змінюються у кожному окремому випадку:

 • збільшення ризику заниженої оцінки ризику контролю - до 10%.

 • збільшення показника припустимого відхилення - до 7%;

 • зменшення показника припустимого відхилення - до 4%;

 • зменшення показника очікуваного відхилення для сукупності -до 1%;

 • збільшення показника очікуваного відхилення для сукупності -до 3%.

Ситуація 2.2.3

Використовуючи нижченаведену інформацію, виконати такі завдання

 1. Розрахувати інтервал вибірки і розмір вибірки, який необхідно використати аудиторові за наданих умов.

 2. Розрахувати загальний екстрапольований розмір викривлення, яке прогнозується, якщо під час використання монетарної вибірки було виявлено три викривлення, наведені нижче:

Таблиця 5

№ викривлення

Очікуваний розмір суми, дол.

Сума, визначена

аудитором, дол.

Інтервал вибірки

Перше викривлення

400

320

1,000

Друге викривлення

500

0

1,000

Третє викривлення

3,000

2,500

1,000

^ Матеріал для виконання завдання

Під час виконання аудиту залишку рахунків до отримання аудитор вирішив використати монетарну вибірку (вибірку за методом РРС). Очікується невелика кількість помилок, пов'язаних із завищенням. Аудитор планує використати таку таблицю для вибірки:

Таблиця 6 5%-ний фактор надійності стосовно завищення

Кількість завищень

Ризик неправильного прийняття

1%

5%

10%

15%

20%

0

4,61

3,00

2,31

1,90

1,61

1

6,64

4,75

3,89

3,38

3,00

2

8,41

6,30

5,33

4,72

4,28

3

10,05

7,76

6,69

6,02

5,52

4

11,61

9,16

8,00

7,27

6,73

Аудитор має таку інформацію для розрахунку інтервалу і розміру вибірки:

 • Припустиме відхилення 15,000 дол. США

 • Ризик неправильного прийняття 5%

 • Кількість дозволених викривлень 0

 • Відображений розмір рахунків до отримання 300,000 дол.США

Ситуація 2.2.4

Використовуючи нижченаведену інформацію, виконати такі завдання

 1. Визначити рівень суттєвості для фінансової звітності в цілому і для рахунків до сплати.

 2. Визначити обсяг вибірки для перевірки рахунків до сплати.

 3. Визначити рівень суттєвості виявленого відхилення.

^ Матеріал для виконання завдання

Показники фінансової звітності клієнта на кінець звітного періоду наведені нижче:

Показник

дол. США

1

2

АКТИВИ

Запаси

120,000

Рахунки до отримання

80,000

Грошові кошти

60,000

^ Разом поточні активи

260,000

Нематеріальні активи (залишкова вартість)

20,000

Основні засоби (залишкова вартість)

50,000

Разом активи

330,000

^ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І КАПІТАЛ

Рахунки до сплати

110,000

Нараховані зобов'язання

40,000

^ Разом зобов 'язання

150,000

Акціонерний капітал

130,000

Нерозподілений прибуток

50,000

^ Разом власний капітал

180,000

Разом зобов 'язання і капітал

330,000

^ ДОХОДИ І ВИТРАТИ:

Реалізація

600,000

Собівартість реалізованої продукції

120,000

Адміністративні витрати

110,000

Витрати на збут

20,000

Чистий прибуток

60,000

Кількість рахунків до сплати на кінець звітного періоду: 30 одиниць.

Як результат аудиту, виявлено одне відхилення вартістю 3000 дол. США.


^ 1.3 Практичне заняття № 3


  1   2

Схожі:

Аудит у зарубіжних країнах ” iconАудит у зарубіжних країнах”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів денної та заочної форм...
Аудит у зарубіжних країнах ” iconОблік у зарубіжних країнах”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми...
Аудит у зарубіжних країнах ” iconОблік у зарубіжних країнах ”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для студентів денної та заочної форм...
Аудит у зарубіжних країнах ” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми...
Аудит у зарубіжних країнах ” iconП лан семінарського заняття №1 на тему: поняття, предмет, метод І система конституційного права зарубіжних країн. Джерела конституційного права у зарубіжних країнах
Гураль П. Ф., Левицька Г. Р. Конституції та конституціоналізм в зарубіжних країнах. Львів, 1997. с. 4-14
Аудит у зарубіжних країнах ” iconТема парламент в зарубіжних країнах
Поняття та етапи розвитку парламенту І парламентаризму. Місце І роль парламентів у системі влади в зарубіжних країнах
Аудит у зарубіжних країнах ” iconМіського господарства І. А. Краївська облік в зарубіжних країнах програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма
Краївська І. А. Облік в зарубіжних країнах: Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма (для студентів всіх форм навчання...
Аудит у зарубіжних країнах ” iconПитання до заліку з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах»
Охарактеризуйте процес формування професійних організацій бухгалтерів Великобританії
Аудит у зарубіжних країнах ” iconЄ. В. Гавриличенко конспект лекцій з курсу " облік у зарубіжних країнах" для студентів 5 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік І аудит» факультету післядиплом
Конспект лекцій з курсу “Облік у зарубіжних країнах” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік...
Аудит у зарубіжних країнах ” iconПитання до модульного контролю з дисципліни «аудит у зарубіжних країнах» Модуль 1
Охарактеризуйте процес формування професійних організацій бухгалтерів Великобританії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи